KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย

Chaweewan Thongchai

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : ศูนย์บริการพยาบาล
โทรศัพท์ : 053-949160
อีเมล์ : chaweewan.t@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ศูนย์บริการพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • เพ็ญนภา จายวรรณ์, พิกุล พรพิบูลย์, ฉวีวรรณ ธงชัย. 2559 . ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง . พยาบาลสาร . 43 (1) : 95-106. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • โสพิศ เวียงโอสถ, พิกุล นันทชัยพันธ์, ฉวีวรรณ ธงชัย. 2549 . การจัดการอาการปวดโดยพยาบาลและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามการรายงานของผู้ป่วยและพยาบาลในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน . พยาบาลสาร . 33 (4) : 92-104. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • ชมพูนุท ศรีรัตน์, ฉวีวรรณ ธงชัย, พิกุล นันทชัยพันธ์. 2547 . ผลของการสร้างเสริมความหวังต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยอัมพาตท่อนล่าง . วารสารสภาการพยาบาล . 19 (4) : 32-41. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • นวลสกุล แก้วลาย, พิกุล นันทชัยพันธ์, ฉวีวรรณ ธงชัย. 2546 . การวิเคราะห์เมตาเกี่ยวกับวิธีการพยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวดหลังผ่าตัด . พยาบาลสาร . 30 (4) : 29-42. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์, พิกุล นันทชัยพันธ์, ฉวีวรรณ ธงชัย. 2546 . การวิเคราะห์เมตาเกี่ยวกับวิธีการพยาบาลเพื่อลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยศัลยกรรม . พยาบาลสาร . 30 (3) : 25-38. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • นงลักษณ์ พรมติงการ, ฉวีวรรณ ธงชัย, พิกุล นันทชัยพันธ์. 2546 . ผลของการนวดเท้าต่อการลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม . พยาบาลสาร . 30 (3) : 39-49. (เผยแพร่ระดับชาติ)

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  อาจารย์พิเศษ
 • 17 พฤศจิกายน 2552 ,นิเทศนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สำหรับผู้เชี่ยวชาญไตเทียมในหน่วยไตเทียม, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2552 ,นิเทศนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สำหรับผู้เชี่ยวชาญไตเทียมในหน่วยไตเทียม, สภาการพยาบาล ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 1 กุมภาพันธ์ 2555 ,การพัฒนาคุณภาพการหย่าเครื่องช่วยหายใจ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มกราคม 2554 ,โครงการการขยายงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ต่อเนื่อง) ปี 2554, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2551 ,โครงการพัฒนาเครือข่ายการบริการพยาบาลด้านสร้างเสริมสุขภาพในหอผู้ป่วย, สำนักงานสาธารณสุขอุทัยธานี ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 13 กุมภาพันธ์ 2555 ,ร่วมงานวิจัย เรื่อง ICU RESOURCE study, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 1 พฤศจิกายน 2556 ,ความรู้ในการประเมินและการจัดการผู้ป่วยระยะแรกของภาวะช็อคจากการติดเชื้อและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย, รามาธิบดีพยาบาลสาร ,ไทย
 • 20 มีนาคม 2556 ,ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อแผลผ่าตัดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ, รามาธิบดีพยาบาลสาร ,ไทย
 • 28 กันยายน 2555 ,การดูแลโภชนาการและผลลัพท์ทางคลินิกในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม, รามาธิบดีพยาบาลสาร ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2554 ,การช่วยฟื้นคืนชีพปี ค.ศ.2010 : ประเด็นสำคัญและการเปลี่ยนแปลง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 2 ธันวาคม 2556 ,ในการพิจารณาข้อสอบ, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 24 กันยายน 2553 ,โครงการการขยายงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ต่อเนื่อง) ปี 2553, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 3 - 4 กันยายน 2554 ,เป็นกรรมการสอบปากเปล่า, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 7 กันยายน 2553 ,ประชุมอนุกรรมการพัฒนาและรับรองหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2553 ,พิจารณาข้อสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2553 ,ประชุมพิจารณาข้อสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2553 ,ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายในการพิจารณารับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2553 - 25 กุมภาพันธ์ 2554 ,คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาล และการผดุงครรภ์ สาขาต่าง ๆ, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 4 มิถุนายน 2553 - 25 กุมภาพันธ์ 2557 ,อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาและรับรองหลักสูตร, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 19 - 21 พฤษภาคม 2553 ,คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ APN ครั้งที่ 1, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2553 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง อนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 - 27 กันยายน 2552 ,กรรมการสอบปากเปล่าสำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 12 - 13 กันยายน 2552 ,กรรมการสอบปากเปล่าสำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 11 กันยายน 2552 ,พิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่รายวิชาต่าง ๆ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2552 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1/2552, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 24 มิถุนายน 2552 - 25 กุมภาพันธ์ 2553 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ, สภาการพยาบาล ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 29 กันยายน 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ครั้งที่ 2, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 23 กันยายน 2557 ,การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ,ไทย
 • 3 กันยายน 2557 ,การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ,ไทย
 • 2 กันยายน 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 28 - 29 สิงหาคม 2557 ,การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางอายุรกรรม, โรงพยาบาลพระปกเกล้า ,ไทย
 • 26 - 27 สิงหาคม 2557 ,การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต, โรงพยาบาลพระปกเกล้า ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2557 ,อบรม การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 - 20 สิงหาคม 2557 ,การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ,ไทย
 • 2 - 3 สิงหาคม 2557 ,การพยาบาลผูัป่วยวิกฤตทางอายุรกรรม, โรงพยาบาลพระปกเกล้า ,ไทย
 • 24 - 25 กรกฏาคม 2557 ,การอบรมวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ,ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2557 ,การอบรมวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ,ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2557 ,โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 - 10 มิถุนายน 2557 ,การอบรมวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ,ไทย
 • 26 กันยายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลผู้จัดการรายกรณี ปี 2556, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 19 กันยายน 2556 ,โครงการการนำเสนอการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลโดยหลักฐานเชิงประจักษ์, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 9 - 11 กันยายน 2556 ,การเสริมสร้างทักษะขั้นสูงสำหรับ APN , สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ,ไทย
 • 9 - 11 กันยายน 2556 ,Skill Building on Outcome Management and Evaluation : Clinical and Cost Outcomes, สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ,ไทย
 • 3 กันยายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลผู้จัดการรายกรณี ปี 2556, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2556 ,การอบรมการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 - 21 มิถุนายน 2556 ,การดูแลผู้ป่วยวิกฤติ, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2556 ,โครงการการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลผู้จัดการรายกรณี ปี 2556, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 ,การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล และการเขียนโครงการ, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2556 ,การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์และการใช้ผลการวิจัย, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ,ไทย
 • 29 ธันวาคม 2555 ,Pain management in critically ill patients : Nurse's rple และ เรื่อง บันทึกทางการพยาบาลอย่างมีคุณภาพในผู้ป่วยวิกฤต, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 28 กันยายน 2555 ,โครงการขยายงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ต่อเนื่อง) ปี 2555 ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 6, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 4 กันยายน 2555 ,โครงการขยายงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ต่อเนื่อง) ปี 2555 ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 6, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2555 ,คุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ : ภารกิจของพยาบาล, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 20 มิถุนายน 2555 ,โครงการอบรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ต่อเนื่อง) ปี 2555 ครั้งที่ 4, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 13 มีนาคม 2555 ,โครงการอบรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ต่อเนื่อง) ปี 2555 ครั้งที่ 3, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 24 มกราคม 2555 ,โครงการอบรมดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ต่อเนื่อง) ปี 2555 ครั้งที่ 2, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2554 ,โครงการอบรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ต่อเนื่อง) ปี 2555 ครั้งที่ 1, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2554 ,คุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ : ภารกิจของพยาบาล, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 30 กันยายน 2554 ,โครงการการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ต่อเนื่อง) ปี 2554 ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 12 กันยายน 2554 ,โครงการการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ต่อเนื่อง) ปี 2554 ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2554 ,โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด Critical Nursing Care : Sepsis, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 22 สิงหาคม 2554 ,โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด Critical Nursing Care : Sepsis, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 17 สิงหาคม 2554 ,โครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 16 สิงหาคม 2554 ,โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด Critical Nursing Care : Sepsis, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2554 ,โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด Critical Nursing Care : Sepsis, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 27 - 28 กรกฏาคม 2554 ,Update in Critical Care 2011, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ,ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2554 ,โครงการการขยายงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ปี 2554 ครั้งที่ 5, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 12 เมษายน 2554 ,โครงการการขยายงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ต่อเนื่อง) ปี 2554 ครั้งที่ 3, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 11 เมษายน 2554 ,การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2554 ,โครงการการขยายงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ต่อเนื่อง) ปี 2554 ครั้งที่ 2, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 27 - 28 ธันวาคม 2553 ,การพัฒนาคุณภาพโดยการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์, โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ,ไทย
 • 20 ธันวาคม 2553 ,โครงการขยายงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ต่อเนื่อง) ปี 2554, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 15 - 18 ธันวาคม 2553 ,อบรมระยะสั้น หัวข้อ "Critical Care ant Difficult Time", สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 22 ตุลาคม 2553 ,โครงการการขยายงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ต่อเนื่อง) ปี 2553 ครั้งที่ 5, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 21 กันยายน 2553 ,การดูแลผู้ป่วยด้วยการจัดการรายกรณี, โรงพยาบาลแม่ทา ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2553 ,โครงการขยายงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ต่อเนื่อง) ปี 2553 ครั้งที่ 4, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2553 ,โครงการขยายงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ต่อเนื่อง) ปี 2553, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2553 ,โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 "นวัตกรรม สู่งานวิจัยและการปฏิบัติที่เป็นเลิศ", โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2553 ,APN : คุณค่า การพัฒนา และความสำเร็จ, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2553 ,การพยาบาลผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยกึ่งวิกฤต, โรงพยาบาลลำพูน ,ไทย
 • 10 - 11 พฤษภาคม 2553 ,บทบาทอาจารย์พยาบาลและการเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 8 เมษายน 2553 ,โครงการการขยายงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล โดยใช้หลักบานเชิงประจักษ์ (ต่อเนื่อง) ปี 2553 ครั้งที่ 2, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 26 มีนาคม 2553 ,การใช้เครื่องช่วยหายใจ, โรงพยาบาลอุดรธานี ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2553 ,การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ, โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2553 ,โครงการการขยายงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล โดยใช้หลักบานเชิงประจักษ์ (ต่อเนื่อง) ปี 2553 ครั้งที่ 1, โรงพยาบาลำปาง ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2552 ,ประชุมวิชาการประจำปี 2552 หัวข้อ "Critical Care: Towards optimal perfection 2009-2010", สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2552 ,โครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based Practice (EBP), โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 17 กันยายน 2552 ,โครงการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานความรู้เชิงประจักษ์, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2552 ,โครงการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานความรู้เชิงประจักษ์, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2552 ,การประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลขั้นสูง, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2552 ,การนำหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติ, โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ,ไทย
 • 6 - 7 พฤษภาคม 2552 ,โครงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลในการประเมินและคัดกรองผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลพิจิตรอย่างต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2552, โรงพยาบาลพิจิตร ,ไทย
 • 2 - 3 มีนาคม 2552 ,การประชุมนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการพัฒนา/นวัตกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพในหอผุ้ป่วย โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์, สำนักงานสาธารณสุขอุทัยธานี ,ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2552 ,โครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based Practice (EBP), โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2551 ,โครงการการเตรียมพยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติการพยาบาลทั่วไปเข้ารับการขึ้นทะเบียนรับรองจากสภาการพยาบาลให้เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 17 - 19 พฤศจิกายน 2551 ,การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBP), วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ,ไทย
 • 29 ตุลาคม 2551 ,โครงการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBP) ในปีงบประมาณ 2551, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 27 - 29 ตุลาคม 2551 ,โครงการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBP) ในปีงบประมาณ 2551, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 12 มีนาคม 2556 ,โครงการอบรมพัฒนาต่อเนื่องคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลและจัดทำคู่มือการบันทึกทางการพยาบาล, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2556 ,Management of Sepsis and Role of Critical Care Nurse, ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 27 กันยายน 2555 ,โครงการอบรม การรักษาผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียมสำหรับแพทยและพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2555 ,โครงการพัฒนาคุณภาพด้านการบันทึกทางการพยาบาลและจัดทำคู่มือการบันทึกทางการพยาบาล, ฝ่ายการพยาบาลศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2555 ,โครงการพัฒนาคุณภาพด้านการบันทึกทางการพยาบาลและจัดทำคู่มือการบันทึกทางการพยาบาล, ฝ่ายการพยาบาลศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2555 ,Role of critical care nurse in early detection and management, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 - 15 พฤษภาคม 2555 ,โครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2555 ,โครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2555 ,บทบาทของพยาบาลในการ monitor Tissue Perfusion, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2554 ,โครงการ Early detection & warning signs in clinical nursing care, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มิถุนายน 2554 ,Weaning from mechanical ventilator และ Care of patients with mechanical ventilation : nursing process, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2554 ,Weaning from mechanical ventilator และ Care of patients with mechanical ventilation : nursing process, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 มิถุนายน 2554 ,Weaning from mechanical ventilator และ Care of patients with mechanical ventilation : nursing process, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มกราคม 2554 ,Advanced role of CCRN in mechanical ventilation, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2553 ,โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 กันยายน 2553 ,การดูแลผู้ป่วยรายกรณีโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 กันยายน 2553 ,การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,ไทย
 • 1 กันยายน 2553 ,การดูแลผู้ป่วยรายกรณีโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 - 15 มกราคม 2553 ,กลยุทธ์เพื่อการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต, คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 18 กันยายน 2552 ,การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในระบบทางเดินหายใจ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 11 กันยายน 2557 ,สถานการณ์และแนวโน้มปัญหาสุขภาพกับการดูแลในผู้ป่วยวิกฤต และ ICU transtion care, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 31 มกราคม 2557 ,การเตรียมพยาบาลสำหรับการดุแลผู้ป่วยวิกฤต, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 มกราคม 2557 ,การเตรียมพยาบาลสำหรับการดุแลผู้ป่วยวิกฤต, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 - 29 มกราคม 2557 ,การเตรียมพยาบาลสำหรับการดุแลผู้ป่วยวิกฤต, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มกราคม 2557 ,การเตรียมพยาบาลสำหรับการดุแลผู้ป่วยวิกฤต, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2556 ,อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาทาง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มีนาคม 2556 ,การเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 - 5 มีนาคม 2556 ,การเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2556 ,Family presentation during CPR in ICU, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 เมษายน 2555 - 2 พฤษภาคม 2555 ,การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2555 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2555 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 มกราคม 2555 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มกราคม 2555 ,โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มกราคม 2555 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 - 24 มกราคม 2555 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 มกราคม 2555 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มกราคม 2555 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มกราคม 2555 ,โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มกราคม 2555 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 มกราคม 2555 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มกราคม 2555 ,โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มกราคม 2555 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มกราคม 2555 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 มกราคม 2555 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 - 29 ธันวาคม 2554 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2554 ,โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2554 ,การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 - 26 พฤษภาคม 2554 ,การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 เมษายน 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 เมษายน 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 เมษายน 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มีนาคม 2554 ,การจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ในอนาคต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 มีนาคม 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2554 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2554 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2554 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 ,การประชุมวิชาการศิษย์เก่าหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2554 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2554 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2554 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2554 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 มกราคม 2554 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มกราคม 2554 ,การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 - 27 มกราคม 2554 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 มกราคม 2554 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 มกราคม 2554 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 - 20 มกราคม 2554 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 มกราคม 2554 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 มิถุนายน 2553 ,การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 24 - 25 พฤษภาคม 2553 ,การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 30 เมษายน 2553 - 6 พฤษภาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ทารกและเด็ก), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 28 มกราคม 2553 - 2 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 26 - 27 มกราคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 25 มกราคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 22 มกราคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 21 มกราคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 20 มกราคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 18 - 19 มกราคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2552 ,Critical care nurses success stories, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 25 - 29 พฤษภาคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 เมษายน 2552 - 22 พฤษภาคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2552 - 24 เมษายน 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 - 13 มีนาคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 มีนาคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 มกราคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 7 - 17 มีนาคม 2564 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program) , อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช. , ไทย
 • 11 - 12 กันยายน 2557 , ประชุมวิชาการประจำปี สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) , โรงแรมอโมรา ท่าแพ , ไทย
 • 7 กันยายน 2557 , สัมมนา วิชาการสำหรับคณะกรรมการหลักสูตร คณาจารย์ พยาบาลพี่เลี้ยง และหัวหน้าหอผู้้ป้สนแหล่งฝึก , โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท , ไทย
 • 22 - 23 สิงหาคม 2557 , สัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , รีสอร์ท เชียงใหม่ แม่ริม คูลดาวน์ , ไทย
 • 25 - 29 มิถุนายน 2557 , ประชุม The 5 Intemationai Critical Care Conference Care in Thailand , โรงแรม Dulit Thai Hua Hin , ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2557 , ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูงประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 17 มกราคม 2557 , ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 13 ธันวาคม 2556 , ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12/2556 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุมเพื่อเตรียมศูนย์ฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางในประชาคมอาเซียน , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 27 - 28 ตุลาคม 2555 , ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน , โรงแรมปานวิมาน , ไทย
 • 27 - 31 สิงหาคม 2555 , ประชุม คุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ : ภารกิจของพยาบาล , โรงแรมรามาการ์เด้นท์ , ไทย
 • 21 - 29 กรกฏาคม 2555 , เป็นกรรมการสอบปากเปล่า , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2555 , ร่วมออกข้อสอบ จัดพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบและตรวจพิสูจน์อักษรฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2555 , ประชุม เส้นทางใหม่ของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 21 - 24 ธันวาคม 2554 , ประชุมวิชาการ Critical Care medicine 2011 : Make it Easy , Sofitel Centara Grand Bangkok , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2554 , Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2554 , ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554 , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2554 , ประชุมพิจารณาข้อสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 , มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 29 มิถุนายน 2554 , ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการพัฒนาและรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 24 - 26 มิถุนายน 2554 , เข้าร่วมการออกข้อสอบวุฒิบัตรผู้มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 23 - 25 มิถุนายน 2554 , ประชุมวิชาการ The Critical Care Conference in Thailand 2011 , โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน , ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2554 , ประชุมโครงการสัมมนาทิศทางการพยาบาลเฉพาะทางที่สอดคล้องกับปัญหาและทรัพยากรของประเทศ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2554 , ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 26 - 27 มีนาคม 2554 , ประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมวุฒิบัตรฯ แต่ละสาขาให้แล้วเสร็จ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 4 มีนาคม 2554 , ประชุมคณะอนุกรรมการและรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 8 - 9 มกราคม 2554 , ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมวุฒิบัตรฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 9 - 12 ธันวาคม 2553 , ประชุมวิชาการ "20 Two Days in Cardiology" , โรงแรมดุสิตธานี รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี , ไทย
 • 2 - 3 ธันวาคม 2553 , ประชุมการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 5 - 7 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง (เทียบเท่าปริญญาเอก) , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 9 - 12 กันยายน 2553 , Coronary Artery Disease : New Frontiers : CMCC 12 , โรงแรมแชงกรีล่า , ไทย
 • 14 - 18 กรกฏาคม 2553 , APN : คุณค่า การพัฒนา และความสำเร็จ , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น , ไทย
 • 8 - 10 กรกฏาคม 2553 , All About Sepsis , Le Meridien Chiangmai Hotel , ไทย
 • 25 - 27 มิถุนายน 2553 , ร่วมการพิจารณาออกข้อสอบ จัดพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบ และตรวจพิสูจน์อักษรต้นฉบับข้อสอบ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 16 - 19 ธันวาคม 2552 , ประชุมวิชาการประจำปี หัวเข้อ "Critical Care: Towards optimal perfection 2009-2010" , โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 20 สิงหาคม 2552 , เก็บข้อมูลในการทำวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสำหรับอาจารย์ , โรงพยาบาลลำปาง , ไทย
 • 13 - 14 สิงหาคม 2552 , เก็บข้อมูลในการทำวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่วยวิกฤต กรณีศึกษาที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ , โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ , ไทย
 • 19 - 21 มิถุนายน 2552 , เพื่อพิจารณาและออกข้อสอบวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2552 , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 5 - 6 มิถุนายน 2552 , โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน , โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟรีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 เมษายน 2552 , เก็บข้อมูลในการทำวิจัย , โรงพยาบาลลำปาง , ไทย
 • 27 - 28 มีนาคม 2552 , ความสำเร็จในงานของ APN , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 14 - 17 มกราคม 2552 , Critical Care : The Model of Holistic Approach 2008-2009 , โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 26 - 28 พฤศจิกายน 2551 , Essential Medicine in the Globalization Era , อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2551 , เพื่อพิจารณาร่างหนังสือ บทเรียนประเทศไทย : สมรรถนะการกำหนดตำแหน่ง และความก้าวหน้าของวิชาชีพการพยาบาล , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 11 - 12 ตุลาคม 2551 , เสวนาผู้สอนกระบวนวิชาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่วยผู้ใหญ่ , ศูนย์ประชุมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง , ไทย
 • 17 - 18 กันยายน 2551 , สัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางของสภาการพยาบาล , กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2551 , พิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่รายวิชาต่าง ๆ ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 , มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 20 - 21 มิถุนายน 2551 , ประชุมเพื่อออกข้อสอบวัดความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2551 , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 17 มิถุนายน 2551 , ประชุมพิจารณาข้อสอบในรายวิชาทฤษฎี พบ.473 , คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 6 - 7 เมษายน 2551 , ประชุมเพื่อจัดทำโครงร่างหนังสือ บทเรียนประเทศไทย : สมรรถนะการกำหนดตำแหน่ง และความก้าวหน้าของวิชาชีพการพยาบาล , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 11 มีนาคม 2551 , โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)” , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 9 มีนาคม 2551 , ประชุมเพื่อจัดทำโครงร่างหนังสือ บทเรียนประเทศไทย : สมรรถนะการกำหนดตำแหน่ง และความก้าวหน้าของวิชาชีพการพยาบาล , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 มีนาคม 2551 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2551 , ประชุมเพื่อจัดทำโครงร่างหนังสือ บทเรียนประเทศไทย : สมรรถนะการกำหนดตำแหน่ง และความก้าวหน้าของวิชาชีพการพยาบาล , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2551 , การจัดการศึกษา เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 มกราคม 2551 , ประชุมเพื่อจัดทำโครงร่างหนังสือ บทเรียนประเทศไทย : สมรรถนะการกำหนดตำแหน่ง และความก้าวหน้าของวิชาชีพการพยาบาล , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 15 ธันวาคม 2550 , ประชุมคณะทำงานฯ , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2550 - 1 ธันวาคม 2550 , อบรม เรื่อง Critical Care in Every Day Practice , โรงแรมปรินซ์พาเลซ โบเบ๊ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2550 , สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2550 , เพื่อจัดทำดครงการร่างหนังสือ "บทเรียนแห่งประเทศไทย : สมรรถนะ การกำหนดตำแหน่ง และความก้าวหน้าของวิชาชีพการพยาบาล" , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 19 - 30 กันยายน 2550 , ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนส่งเสริมการใช้สมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ , สำนักงานสภาการพยาบาล , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2550 , ประชุมพิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่รายวิชาต่าง ๆ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2550 , มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 14 - 15 กรกฏาคม 2550 , ประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการวิพากษ์และพัฒนาโครงสร้างและเนื้อหาของการถอดบทเรียนของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย (9 บท) , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 16 - 17 มิถุนายน 2550 , ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนงานส่งเสริมการใช้สมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงฯ , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 10 มิถุนายน 2550 , ประชุมคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสาขาต่าง ๆ , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 4 พฤษภาคม 2550 , ประชุมวิชาการ One-day in Vascular Diseases , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 30 เมษายน 2550 , ประชุมเพื่อดำเนินการสรุปและจัดทำหนังสือสมรรถนะ APN , สำนักงานสภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 26 มีนาคม 2550 , คณะทำงานในการดำเนินการประชุมในภาคกลาง , อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีฯ โรงพยาบาลศิริราช , ไทย
 • 11 มกราคม 2550 , คณะทำงานจัดทำร่างแผนงานส่งเสริมการใช้สมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ , สำนักงานสภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 16 ธันวาคม 2549 , การวางแผนการดำเนินงานและกำหนดงบประมาณสำหรับการพัฒนาผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2549 - 1 ธันวาคม 2549 , ประชุม เรื่อง การเพิ่มและการใช้สมรรถนะพยาบาลเพื่อสร้างคุณภาพการพยาบาลที่เป็นเลิศ , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 8 - 10 พฤศจิกายน 2549 , อบรม เรื่อง Best Practices in Critical Care , วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า , ไทย
 • 6 - 8 ตุลาคม 2549 , ประชุมเชิงปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูง , เดอะ รอยัล เจมส์ ลอดจ์ , ไทย
 • 22 - 23 กันยายน 2549 , ประชุม เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , ภูเขางาม รีสอร์ท นครนายก , ไทย
 • 16 กันยายน 2549 , ประชุมคณะทำงานร่างแผนงานส่งเสริมการใช้สมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , สำนักงานสภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 16 กันยายน 2549 , ประชุม เรื่อง กิจกรรมการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ , ไทย
 • 19 - 21 สิงหาคม 2549 , ประชุม เรื่อง พิจารณาการออกข้อสอบ ประจำปี 2549 , โรงแรมรอยอลฮิล์ รีสอร์ท นครนายก , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2549 , ประชุม เรื่อง พิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่ , ห้องประชุม 128 อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 พฤษภาคม 2549 , ประชุมแผนพัฒนาสภาการพยาบาล พ.ศ. 2549 - 2553 , ห้องประชุมสภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2548 , ประชุม คณะกรรมการจัดการสอบสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและผดุงครรภ์ ของสภาการพยาบาล , รร.มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 13 - 14 ตุลาคม 2548 , ประชุม Workshop สำหรับการใช้เครื่องช่วยหายใจใน Advance Mode และการพิจารณา data ของผู้ป่วยขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ , รพ.ศิริราช , ไทย
 • 23 กันยายน 2548 , ประชุมพิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่รายวิชาต่าง ๆ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548 , คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พายัพ , ไทย
 • 22 - 24 สิงหาคม 2548 , การวิจัยทางการพยาบาล : ความเป็นเลิศของการปฏิบัติเพื่อสุขภาพคนไทย , รร.เรดิสัน กรุงเทพฯ , ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2548 , การกำหนดขอบเขตการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติการขั้นสูงและแนวทางการจัดสอบความรู้และความชำนาญเฉพาะสาขา , สำนักงานสภาการพยาบาล , ไทย
 • 7 ธันวาคม 2547 , พิจารณาข้อสอบไล่รายวิชา , ม.พายัพ , ไทย
 • 19 กันยายน 2547 , การประชุมคณะกรรมการการฝึกอบรมและการสอบความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง , ห้องประชุมชั้น 2 อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล , ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2547 , การประชุมวิชาการประจำปี 2547 เรื่อง Best Practices : Essential Process, Evidence-based Practice and Evaluation , รร.เอส ดี เอเวนิว กรุงเทพฯ , ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2547 , ประชุมพิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่รายวิชาต่าง ๆ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2547 , ห้องประชุม SL128 อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์ ม. พายัพ , ไทย
 • 22 มีนาคม 2546 , คณะกรรมการเฉพาะกิจกำหนดวิธีปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้น ในการกำหนดวิธีปฎิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคและการวางแผนครอบครัว , ห้องประชุมสภาการพยาบาล จ.นนทบุรี , ไทย
 • 17 - 20 ธันวาคม 2545 , ศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูงโดยสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ , คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯและศูนย์ป้อมเพชรโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา , ไทย
 • 17 - 20 ธันวาคม 2545 , ศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูงโดยสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ , คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯและศูนย์ป้อมเพชรโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา , ไทย
 • 9 พฤษภาคม 2545 , อนุกรรมการฝึกอบรมและการสอนความรู้ความชำนาญเฉาะทางสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ - ศัลยศาสตร์ เพื่อพิจารณาข้อสอบ ฯ , ห้องประชุมสภาการพยาบาลนนทบุรี , ไทย
 • 6 - 7 เมษายน 2545 , อนุกรรมการฝึกอบรมและการสอบความรู้ความชำนาญเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ - ศัลยศาสตร์เพื่อพิจารณาข้อสอบ , ห้องยุงทอง โรงแรมที เค พลาเลส กรุงเทพฯ , ไทย
 • 24 มีนาคม 2545 , คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นครั้ง 2/45 , ห้องประชุมสภาการพยาบาล ชั้น 2 , ไทย
 • 7 - 9 มีนาคม 2545 , Comprehensive Respiratory Care and Mechanical Ventilation Workshop 2002 , โรงแรมเชียงใหม่ออกคิด , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2545 , พิจารณาออกข้อสอบความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตเวช , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2545 , กรรมการเฉพาะกิจเพื่อกำหนด Clinical Nursing Practice Guidelines ในโรงพยาบาล ในการปรับแก้ไขร่าง CNPG ของแต่ละสาขา , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 31 - 2 มีนาคม 2545 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ , โรงแรมวังธารา แอนด์รีสอร์ จ.ฉะเชิงเทรา , ไทย
 • 30 มกราคม 2545 , ประชุมพิจารณาออกข้อสอบวัดความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางฯ , ห้องประชุมสภาการพยาบาล , ไทย
 • 13 - 15 ธันวาคม 2544 , พิจารณาและวิเคราห์ข้อสอบ ในอนุกรรมการพิจารณาข้อสอบเพื่อใช้ในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาติ , โรงแรมวังธารา แอนด์ รสอร์ท ฉะเชิงเทรา , ไทย
 • 13 - 14 ธันวาคม 2544 , การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกาา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report:SAR) , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 21 - 23 พฤศจิกายน 2544 , สรุปรวบยอดการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 21 พฤศจิกายน 2544 , พิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ บัณฑิต ประจำภาพการศึกษาที่ 2 ปี2544 , ห้องประชุม SL 128 อาคารโสมเสวลี คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค , ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2544 , คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น ครั้งที่ 3/44 , ห้องประชุมสภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 8 - 10 พฤศจิกายน 2544 , คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญเฉพาะทางฯ , โรงแรมวังธารา แอนด์รีสอร์ จ.ฉะเชิงเทรา , ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2544 , คณะกรรมการเฉพาะกิจกำหนดวิธีปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค , ห้องประชุมสภาการพยาบาล , ไทย
 • 6 - 13 ตุลาคม 2544 , กรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น กลุ่มของสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 28 กันยายน 2544 , อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ,ศัลยศาสตร์ ครั้งที่ 1-44 , ห้องประชุมสภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 27 กันยายน 2544 , กรรมการเฉพาะกิจของสภาการพยาบาลเพื่อกำหนด Nursing Practic Guidelines ในโรงพยาบาล , ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ , ไทย
 • 23 กันยายน 2544 , กรรมการเฉพาะกิจของสภาการพยาบาลเพื่อกำหนด Nursing Practic Guidelines ในโรงพยาบาล , ห้องประชุมของสภาการพยาบาลชั้น 2 นนทบุรี , ไทย
 • 22 - 24 สิงหาคม 2544 , การจัดการศึกษาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , โรงแรมดิเอมเมอรัล , ไทย
 • 9 - 10 สิงหาคม 2544 , ประชุมจัดทำข้อสอบในอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความชำนาญเฉพาะทาง , โรงแรมวังธารา แอนด์รีสอร์ท ฉะเชิงเทรา , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2544 , เข้าร่วมประชุมพิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่รายวิชาต่างๆภาคการศึกษา 1/44ในคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต , อาคารโสมสวลี พยาบาลแมคคอร์มิค พายัพ , ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2544 , อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาต่าง ๆ ของสภาการพยาบาลและเข้าประชุม ครั้งที่ 1/44 , ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาะรณสุข จ.นนทบุรี , ไทย
 • 14 - 16 พฤษภาคม 2544 , มิติใหม่ของการปฎิรูปสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา , โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย , ไทย
 • 14 - 16 พฤษภาคม 2544 , มิติใหม่ของการปฎิรูปสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา , โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย , ไทย
 • 22 สิงหาคม 2543 , การทำแฟ้มสะสมงาน (Prot folio) , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 6 - 6 สิงหาคม 2544 , ประชุมจัดทำข้อสอบในอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความชำนาญเฉพาะทาง สาขาเพื่อพิจารณาการเตรียมการวัดสอบความรู้ฯ , ห้องประชุมสภาการพยาบาล , ไทย
 • 4 - 5 สิงหาคม 2543 , การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา , บ้านกลางดวย อ.หางดง , ไทย
 • 24 - 26 เมษายน 2543 , การวิจัยท้องถิ่น , โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 11 เมษายน 2565 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 : พิธีสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่อาจารย์และบุคลากรคณะฯ ผู้ล่วงลับ, ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 20 กันยายน 2564 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564 “บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา” ,
 • 15 สิงหาคม 2564 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี (61 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) ประจำปี 2564, วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยจัดพิธีตามปกติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 5 กรกฏาคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร ประจำปี 2564 (บุคลากรสายสนับสนุน),
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กรกฏาคม 2557 ,การประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในปีการศึกษา 2557 สำหรับคณาจารย์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 กรกฏาคม 2557 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 กรกฏาคม 2556 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กรกฏาคม 2556 ,โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่

การศึกษา

 • 2530 : M.A. (Medical-Surgical Nursing) , University of the Philippines , Philippines
 • 2518 : คบ. (พยาบาลศึกษา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
 • 2513 : อนุปริญญา (พยาบาลและผดุงครรภ์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2508 : ม.ศ.5 (-) , รร.จักรคำคณาทร ลำพูน ,
 • 2506 : ม.ศ.3 (-) , รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ,
 • 2500 : ป.4 (-) , รร.ประตูลี้ ลำพูน ,

ความเชี่ยวชาญ

 • Critical Care Nursing, Adult Health Nursing

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 20 ตุลาคม 2549 , รางวัลสาขาการศึกษาพยาบาลประเภท อาจารย์พยาบาล ประจำปี 2549 , สภาการพยาบาล
 • 15 กุมภาพันธ์ 2546 , วุฒิบัตรกิตติมศักดิ์ผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์ , สภาการพยาบาล

การรับเครื่องราชฯ

 • 2548 , มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • 2543 , ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2540 , ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2538 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2537 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2533 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2531 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2528 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2524 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • 2521 , จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
 • 2519 , เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th