KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี

Kanyarat Janmanee

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด : สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายงาน : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่วยงาน : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
โทรศัพท์ : 083-9600248
อีเมล์ : kanyarat.jan@cmu.ac.th

งานวิจัย

โครงการร่วมวิจัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

บริการวิชาการ


  วิทยากรภายในคณะ
 • 28 เมษายน 2564 ,โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาศาสตร์, พัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาศาสตร์ มช ,ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2563 ,โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting , หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 20 - 21 มกราคม 2565 , การอบรมแกนนำสุขภาพ "Comprehensive Sex Education Training" ภายใต้โครงการสังคมแห่งสุขภาวะทางเพศที่ชาญฉลาดและยั่งยืนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรม ibis Styles Chiang Mai , ไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2564 , วิธีการใช้ชุดตรวจ ATK และการอ่านผล พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้ ATK ตรวจโควิดด้วยตนเอง , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 31 มีนาคม 2564 , โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 , ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 23 ธันวาคม 2563 , ประชุมสัมมนาคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มช. , One nimman ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 18 ธันวาคม 2563 , อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือเพื่อการสื่อสารและเทคนิคการเขียนวาระ และรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2563 , อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้านข้อมูลนักศึกษาเก่า , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2563 , ควบคุม ดูแลนักศึกษา และสำรวจพื้นที่สำหรับจัดโครงการค่ายอาสาพยาบาล สร้าง ส่งเสริมสุขภาพชุมชน , บ้านแม่คลองซ้าย อำเภอเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหงัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2563 , ควบคุมดูแล นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเรียนอย่างรู้คิดพิชิตความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกาษา 2563 , Flora Creek Resort , ไทย
 • 21 - 22 กันยายน 2563 , สัมมนากรรมการการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มช. ปี 2563 , โรงแรมฟลอร่า ครีค จ. เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2563 , สัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษามช. , เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 สิงหาคม 2563 , สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563 , ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 สิงหาคม 2563 , สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563 , ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรม เรื่อง "Stay Alert, Alive from Active Shooter and Mass Shooting" , ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 14 มกราคม 2563 , อบรมSkill Up Project : Strengthen Your Connection to yourself / Genuine Interest in Others สำหรับผู้ให้การปรึกษา , บ้านหลังที่สอง คณะมนุษยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 9 มกราคม 2563 , ประชุมสัมมนาคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มช. , นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ , ไทย
 • 8 มกราคม 2563 , อบรมเครือข่ายกิจการนักศึกษา ประจำปี 2563 , ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ , ไทย
 • 13 ธันวาคม 2562 , ควบคุม ดูแล และเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมภาคีเครือข่าย(ค่ายหมวกขาวสัมพันธ์ครั้งที่ 18)) , ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านการให้คำปรึกษานักศึกษา "รับมืองวิกฤตสุขภาวะจิตของนักศึกษา" , ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มช. , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2562 , ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์อย่างสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. , ไทย
 • 25 - 26 กันยายน 2562 , สัมมนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 21 กรกฏาคม 2562 , สนับสนุนกิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2562 , สถานนีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2562 , อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงประจำฐานการเรียนรู้โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 , ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ มช. , ไทย
 • 11 - 12 กรกฏาคม 2562 , ศึกษาดูงาน โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก , ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2562 , ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 มิถุนายน 2562 , ร่วมพิจารณาโครงการและงบประมาณขององค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุมองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2562 , ประชุมแนวปฏิบัตในการบันทึกข้อมูลและส่งต่อนักศึกษาที่รับบริการด้านสุขภาวะจิต , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2562 , โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 , โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2562 , โครงการสร้างเครือข่ายให้คำปรึกษาแก่ผู้มาปฎิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา , โรงแรมฟูราม่า จ.เชียงใหม่ , ไทย

  การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

  • 20 กันยายน 2564 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564 “บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา” ,
  • 5 กรกฏาคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร ประจำปี 2564 (บุคลากรสายสนับสนุน),
  • 29 มิถุนายน 2564 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบและเทคนิคการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการจัดประชุม/สัมมนาแบบ Virtual Online” (กลุ่มที่ 2), ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
  • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
  • 2 มีนาคม 2563 ,โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนมาตรา 40 และสิทธิชราภาพน่ารู้, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปันยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
  • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 17 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับบุคลากร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
  • 26 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 7), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
  • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 31 พฤษภาคม 2562 - 10 มิถุนายน 2562 ,โครงการปลูกผังสร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณลักษณะจำเป็นต่อการมุ่งสู่วิสัยทัศน์องค์กรเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 30 พฤษภาคม 2562 ,กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน (ครั้งที่ 3),
  • 23 - 25 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค 62) , ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี (สวนสุภัทราแลนด์ โรงแรมเดอะไทด์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา)
  • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 2 เมษายน 2562 ,การออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน (ครั้งที่ 2),

  การศึกษา

  • 2560 : 2560 (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th