KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

Ms.Chiara Bethany Wuorenmaa

Chiara Bethany Wuorenmaa

ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
สังกัด : สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงาน : งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
อีเมล์ : chiara.w@cmu.ac.th

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

บริการวิชาการ


  วิทยากรภายในคณะ
 • 2 พฤศจิกายน 2564 - 2 ตุลาคม 2564 ,The Orientation of the Graduate Students of the International Programs สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2564 ,โครงการ The Orientation of the Graduate Students of the international Programs, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 สิงหาคม 2564 ,โครงการ "The Orientation of the Graduate Students for International Programs" , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการ “The Orientation of the Graduate Students of the International Programs” , หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 14 - 21 July 2019 , เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562 , University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น , Japan

  การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

  • 5 กรกฏาคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร ประจำปี 2564 (บุคลากรสายสนับสนุน),
  • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th