KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์

Anon Wisutthananon

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
โทรศัพท์ : +66 53 935018 , +66 53 949032
อีเมล์ : anon.w@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  กรรมการอื่นๆ
 • 16 - 17 ธันวาคม 2553 ,คณะอนุกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการ, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 25 มิถุนายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมออนไลน์สำหรับเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในการทำงานในนักเรียนอาชีวศึกษา", นางสาวพิมพิไล ใจตรง นศ.ป.โท คณะพยาบาลผสาสตร์ มช. ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ผลของการบริหารร่างกายแบบมณีเวชต่ออาการปวดหลังส่วนล่างและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในพนักงานทำความสะอาด", นางสุวลักษณ์ หวังผลพัฒนศิริ นศ. ป.โท คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2564 ,วิจัยเรื่อง "การพัฒนาเครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคมะเร็งเต้านมของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม", นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิปริญญานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของพนักงานขับรถโดยสารรับจ้างในจังหวัดเชียงใหม่, นางสาวพิมพ์ ผลเจริญ นศ.ป.โท ,ไทย
 • 19 ตุลาคม 2563 ,โครงการวิจัย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, อ.ภทพร บวรทิพย์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2562 ,การรับสัมผัสสารฆ่าแมลงและผลกระทบต่อฮอร์โมนไทรอยด์และฮอร์โมนการสืบพันธุ์ในคู่เกษตรกรวัยเจริญพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่, สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2554 ,การเจ็บป่วยและบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องเนื่องจากงานของเกษตรกรชาวนา ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2553 ,ผลกระทบทางสุขภาพจากการท่องเที่ยวเขตถนนคนเดินปาย ต่อประชาชนที่อาศัยบริเวณถนนคนเดินอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 17 มกราคม 2565 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและคัดกรองบทความวิจัย เรื่อง "สำรวจสิ่งคุกคามต่อสุขภาพจากการทำงานในศูนย์แพทญ์ปฐมภูมิและแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์", วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและคัดกรองบทความวิจัย เรื่อง "การพัฒนาดัชนีความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ", วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและคัดกรองบทความวิจัย เรื่อง "การพัฒนาดัชนีความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ", วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยเรื่อง "Knowledge, Attitude and Practice (KAP) of Pesticide Exposure Prevention among Farmers in Nakhon Sawan, Thailand", เชียงใหม่เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยเรื่อง "ทางเลือกใหม่ในการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน : โมเดล MATCH", วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและคัดกรองบทความวิจัย เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของประชากรวัยกลางคน กรุงเทพมหานคร, วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ,ไทย
 • 23 เมษายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคัดกรอง และให้ข้อคิดเห็นในการเผยแพร่บทความวิจัย เรื่อง “ความรอบรู้ด้านสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของประชากรวัยกลางคน กรุงเทพมหานคร” , วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ,ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2562 ,ปริญญานิพนธ์ ในหัวข้อ เรื่อง ความรู้และความเชื่อด้านสุขภาพ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่” , นางทิวาพร ผลวัฒนะ รหัสประจำตัว 602232019 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผนการศึกษา แบบ 3 (การค้นคว้าอิสระ) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 18 - 19 พฤษภาคม 2553 ,คณะกรรมการประกวดคัดเลือกผลงานนวัตกรรมและผลงานวิจัยดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2553, จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2555 ,คณะกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ,ไทย
 • 10 มิถุนายน 2552 ,การประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2552, ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 ,โครงการอบรมเชิงวิชาการ Mini case manager CKD clinic ครั้งที่ 2 (Advance) หัวข้อ "ทักษะและกระบวนการสร้าง Health literacy", โรงพยาบาลราชวิถี ,ไทย
 • 22 เมษายน 2564 ,การเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) .oโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน: เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พี่เลี้ยงและผู้ใช้บัณฑิตระหว่างสถาบัน , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ,ไทย
 • 5 เมษายน 2564 ,การรับมอบภารกิจยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ, โครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 - 2 เมษายน 2564 ,การรับมอบภารกิจยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ, โครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 มีนาคม 2564 ,การรับมอบภารกิจยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ, โครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2564 ,การรับมอบภารกิจยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ, โครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 ธันวาคม 2563 ,การประชุม Refresh HLP เยาวชนตำบลท่ากว้าง, โครงการการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จ.เชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 ธันวาคม 2563 ,งานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ “หนองป่าครั่งรอบรู้สุขภาพ “หนองป่าครั่งรอบรู้สุขภาพ ห่างไกล โรคหลอดเลือดสมอง” , สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ,ไทย
 • 5 ธันวาคม 2563 ,วิทยากรและจัดนิทรรศการ เรื่อง “ความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ” ในงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ “หนองป่าครั่งรอบรู้สุขภาพ “หนองป่าครั่งรอบรู้สุขภาพ ห่างไกล โรคหลอดเลือดสมอง”, สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ,ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2563 ,ค่าย One Day for HL Learning สำหรับนักเรียนบ้านปากเหมือง, โครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2563 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนองคืกรรอบรู้ด้านสุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพภาครัฐ, โครงการยกระดับการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 มีนาคม 2563 ,วิทยากรร่วมอภิปรายหัวข้อ “กลยุทธ์การขับเคลื่อนความรอบรู้ทางสุขภาพในชุมชน” ในประชุมวิชาการ เรื่อง “การพยาบาลเวชปฏิบัติในยุคสังคมปรับเปลี่ยน (Nursing Practitioner in Disruptive Society)” , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากรสาธารณสุขในการทำ care plan ในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 มกราคม 2563 ,ประชุม "ถอดบทเรียน บุคคลต้นแบบรอบรู้สุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่", โครงการยกระดับการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 ธันวาคม 2562 ,ประชุม, โครงการยกระดับการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 - 8 กันยายน 2562 ,บรรยาย ในอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำครัวเรือนเพื่อยกระดับความรอบรู้ทางด้านสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเหวาน รุ่น 1-2, เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ"วิธีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในโลกศตวรรษที่ 21 ", กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต.หนองป่าครั่ง ร่วมกัน โครงการยกระดับความรอบรุ้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ"วิธีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในโลกศตวรรษที่ 21 ", กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต.หนองป่าครั่ง ร่วมกัน โครงการยกระดับความรอบรุ้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2562 ,ประชุม Grand Tour ในพื้นที่ตำบลท่ากวาง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, โครงการยกระดับรอบรู้สุขภาพสู่การปรับเลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2562 ,ประชุม Grand Tour ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, โครงการยกระดับรอบรู้สุขภาพสู่การปรับเลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2562 ,ประชุม Grand Tour ในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, โครงการยกระดับรอบรู้สุขภาพสู่การปรับเลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กันยายน 2561 ,ประชุมวิชาการงานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ประจำปี 2561, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 23 - 25 มีนาคม 2561 ,อบรมหลักสูตรพยาบาลนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2560 ,บทบาทพยาบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2555 ,ผู้ดำเนินรายการประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลกับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์วิกฤตอุทกภัย, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 18 สิงหาคม 2563 ,เวที “HL Coaching” , โครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 21 มีนาคม 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "ประเมินสุขภาพคนทำงาน: Head to Toe" , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "ประเด็นปัญหาและแนวโน้มของการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม: ปัญหาการสูญเสียการได้ยิน" , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "ประเด็นปัญหาและแนวโน้มของการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม: ปัญหาอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงาน" , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "การประเมินสุขภาพตามความเสี่ยง: ความหมาย องค์ประกอบ และแนวทางการประเมินสุขภาพตามความเสี่ยง" , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "การวิเคราะห์ความปลอดภัยในการทำงานและบริหารจัดการ การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง" , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "สภาพการทำงานและความปลอดภัยในการทำงาน: สภาพการทำงานไม่ปลอดภัย หลักการและแนวคิดทฤษฎีด้านความปลอดภัยฯ" , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2563 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง เล่าขานประสบการณ์งานตีพิมพ์นานาชาติ, หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 - 29 สิงหาคม 2561 ,การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในชุมชน, โครงการศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 เมษายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 เมษายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 มิถุนายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 มิถุนายน 2555 ,ประชุมวิชาการ สรีรวิทยา เภสัชวิทยา และการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น : การเตรียมความพร้อมสำหรับพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 - 31 มีนาคม 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 มีนาคม 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 - 22 มีนาคม 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 มกราคม 2555 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กันยายน 2554 ,อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 - 21 กันยายน 2554 ,อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กันยายน 2554 ,อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กันยายน 2554 ,อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กันยายน 2554 ,อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กันยายน 2554 ,อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2554 ,อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 พฤษภาคม 2554 ,สรีรวิทยา เภสัชวิทยา และการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น : การเตรียมพร้อมสำหรรับพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 - 31 มีนาคม 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มีนาคม 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 มีนาคม 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มกราคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 มกราคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 11 - 13 พฤษภาคม 2565 , โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และจัดบริการด้านอาชีวอนามัย , กรุงเทพฯ , ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2565 , การประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ในพื้นที่ตำบล เหมืองแก้ว ครั้งที่ 1 , ห้องประชุม รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 6 พฤษภาคม 2565 , โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย , North Hill City Resort อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 มีนาคม 2565 , การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุมพื้นที่วิจัยโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน , รพ.สต.บ้านดอนตัน จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุมพื้นที่วิจัยโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน , ศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ ตำบลหนองป่าครั่ง และ รพ.สต.บ้านดอนตัน จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 21 มกราคม 2565 , การประชุมพื้นที่โครงการวิจัยโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน เพื่อศึกษาข้อมูล , รพ.สต.บ้านท่าข้าม ต.แม่เหี๊ยะ, รพ.สต.บ้านใหม่ ต.สันโป่ง และ รพ.สต. บ้านวังป้อง ต.เหมืองแก้ว , ไทย
 • 7 มกราคม 2565 , การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มกราคม 2565 , การประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน , พื้นที่ตำบลหนองป่าครัั่ง , ไทย
 • 29 ธันวาคม 2564 , การประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและประเมินผลของมาตรการในการป้องกันการฆ่าตัวตายและเพิ่มคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน , พื้นที่ตำบลแม่เหี๊ยะ , ไทย
 • 24 ธันวาคม 2564 , ประชุมเพื่อวางแผนและหาแนวทางการดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้นธง จ.ลำพูน , ไทย
 • 15 ธันวาคม 2564 , ประชุมปรึกษาหารือเตรียมพื้นที่ ณ ตำบลเหมืองแก้ว และตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ , พื้นที่ ต.เหมืองแก้ว ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 3 ธันวาคม 2564 , ประชุมการศึกษาพื้นที่นำร่อง 2 ตำบลในอำเภอสารภี , ห้องประชุม รพ.สต.ท่ากว้าง และ รพสต.หนองผึ้ง , ไทย
 • 8 กันยายน 2564 , การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาเครื่องมือวิจัย , ห้องประชุมศูนย์วิจัย ชั้น 3 อาคารเทพกวี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 17 - 18 มิถุนายน 2564 , การอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education : Backward Curriculum Design รุ่นที่ 3 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 24 - 26 มีนาคม 2564 , โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย , ฟลอร่า ครีค เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 มีนาคม 2564 , ดำเนินโครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน , โรงพยาบาลลำพูน , ไทย
 • 8 มีนาคม 2564 , ประชุม "เวทีเส้นทางชีวิตคนรอบรู้" , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 มีนาคม 2564 , ประชุมเตรียมความพร้อม “เวทีเส้นทางชีวิตคนรอบรู้” , ห้องประชุมศูนย์วิจัย ชั้น 3 อาคารเทพกวีฯ , ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคนรอบรู้ขยายสู่ชุมชนคนรอบรู้ , ห้องธาราทอง ชั้น 2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมหารือเตรียมความพร้อมงานประชุมคนรอบรู้สุขภาพ , ห้องประชุม รพ.สต. ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุม “ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมงานประชุมคนรอบรู้สุขภาพ” , ร้านพันธุ์ไม้คาเฟ่ , ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุม “ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมงานประชุมคนรอบรู้สุขภาพ” , รพ.สต.ท่ากว้าง , ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุม “ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมงานประชุมคนรอบรู้สุขภาพ” , รพ.ทต.หนองป่าครั่ง , ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุม “การขับเคลื่อนโครงการการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564” , ห้องประชุมศูนย์วิจัยชั้น 3 อาคารเทพกวี , ไทย
 • 6 มกราคม 2564 , ร่วมสนทนากลุ่มทดสอบเกณฑ์ประเมินรับรองหน่วยบริการสุขภาพและชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ , ชุมชนท่ากว้าง อำเภอสารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 มกราคม 2564 , ประชุม “สรุปรายงานความคุ้มทุนของโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพฯ” , ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์ มช. , ไทย
 • 28 ธันวาคม 2563 , โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ด้านการบริหารงาน การเรียนการสอนและวิจัย , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี , ไทย
 • 24 ธันวาคม 2563 , โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , โรงพยาบาลส่งดสริมสุขภาพตำบลยางเนื้ง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 ธันวาคม 2563 - 23 ธันวาคม 2562 , กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง , ไทย
 • 22 ธันวาคม 2563 , กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแก้ว , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2563 , กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนื้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2563 , กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , สถานธรรมทุ่งข้าวหอม , ไทย
 • 16 ธันวาคม 2563 , กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองป่าครั่ง , ไทย
 • 5 ธันวาคม 2563 , กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2563 , กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวมุง , ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2563 , เข้าร่วมเวที “HLP1 ร่วมใจบริโภคอาหารปลอดภัยในชุมชน ตำบลดอนแก้ว” , วัดดอนแก้ว ตำบล ดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2563 , เข้าร่วมหารือ เรื่อง การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชนโดยระบบบริการสุขภาพ , ห้องประชุม 319 ชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการถอดบทเรียนโครงการฯและแนวทางยกระดับ HLP รุ่นที่ 2 , ห้องประชุมชั้น 2 HAKONE CAFÉ , ไทย
 • 29 - 30 ตุลาคม 2563 , โครงการสนับสนุนการเข้าถึงการบริการเลิกบุหรี่และยาเลิกบุหรี่แบบครบวงจร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคัดกรองของผู้สูบบุหรี่เพื่อการเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ รุ่นที่ 1 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 ตุลาคม 2563 , ดำเนินโครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุชน , โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 11 กันยายน 2563 , ประชุมพบเพื่อนใหม่ HLP2 ใส่ใจสุขภาพ ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่” , ห้องประชุมเทศบาล ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 กันยายน 2563 , ประชุมหารือแกนนำขับเคลื่อนชุมชนรอบรู้สุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ห้องประชุมรพ.สต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 13 สิงหาคม 2563 , โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย , โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ , ไทย
 • 17 - 19 กรกฏาคม 2563 , ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2563 , ประชุมการปรึกษาการือการวางแผนดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 2 และเก็บข้อมูล HLP1 ทางเศรษฐศาสตร์ 3 กลุ่มวัย , ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลเทศบาล ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2563 , ร่วมเวที "งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนต้นแบบรอบรู้ทางสุขภาพ" , โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว , ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 7 ครั้งที่ 2/2563 , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2563 , โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชา 8 กลุ่มวิชา , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนื้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2563 - 1 กุมภาพันธ์ 2563 , ค่ายวิชาการ "คนรอบรู้ 3 ช (ชอบ ใช่ ใช้ ) ตำบลดอนแก้ว" , น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 20 มกราคม 2563 , โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 , โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว , ไทย
 • 8 มกราคม 2563 , ประชุมการขับเคลื่อนกลไกสร้างความรอบรู้ในชุมชนด้วยกระบวนการ Get Information Processing , โรงพยาบาลสารภี , ไทย
 • 6 มกราคม 2563 , ประชุมการขับเคลื่อนงานโครงการฯ ทางเศรษฐศาสตร์ และการดำเนินโครงการฯ ในระยะที่ 2 , ห้องประชุมศูนย์วิจัย ชั้น 3 อาคาร 4 , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2562 - 1 ธันวาคม 2562 , ร่วมกิจกรรม , Ananda Yoka Paradise Chiangmai , ไทย
 • 14 - 15 สิงหาคม 2562 , โครงการเผยแพร่ผลงานการดำเนินในโครงการศูนย์สร้างเสริมอาชีวอนามัย และปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ และประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งประเทศไทย , โรงแรมเบสท์ เวสเทริ์น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ , ไทย
 • 15 กรกฏาคม 2562 , เข้าร่วม เวทีหารือและเติมเต็มแนวทางการขับเคลื่อนความรอบรู้ทางสุขภาพ , โรงแรมวินเพลส เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2562 , การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง" , โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 มิถุนายน 2562 , สัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานในโครงการสร้างเสริมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ , เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท , ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2562 , ประชุมหัวหน้าคณะทำงานในพื้นที่ฯ 5 ตำบล โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ห้องประชุมวิจัยฯ ชั้น 3 อาคารเทพกวีฯ , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2562 , ประชุมเพื่อทำความเข้าใจบทบาทความเข้าใจบทบาทผู้ประสานงานการเก็บข้อมูล 3 กลุ่มวัย ของพื้นที่ 4 ตำบลอำเภอสารภี , โรงพยาบาลสารภี , ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2562 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กระบวนการยกระดับความรู้ทางสุขภาพประชาชน" , องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 13 - 15 พฤษภาคม 2562 , การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภค และอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2562 เปิดโลกนวัตกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพดีสู่ความยั่งยืน : Sustainable PP & P toward Innovation and Health lit , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 10 พฤษภาคม 2562 , ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านชีวอนามัย , จ.นนทบุรี , ไทย
 • 25 - 26 เมษายน 2562 , "สายธาร...การพัฒนา พชอ." แลกเปลี่ยนเรียนรุ็การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืนของ 8 อำเภอ , โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว , ไทย
 • 5 เมษายน 2562 , ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ห้องประชุมศูนย์วิจัย ฯ ชั้น 3 อาคารเทพกวี , ไทย
 • 11 มีนาคม 2562 , ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนครงการการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่่ , ห้องประชุมปราณีตฯ , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2561 , ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับความรอบรุ้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2561 , ร่วมงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ สู่ยุคสุขภาพ 4.0 ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ , โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 ธันวาคม 2561 , ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 30 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 4 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 21 ตุลาคม 2561 , รวบรวมข้อมูลวิจัย การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเสี่ยงจากการทำงานในแรงงานหัตถอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม : การวิจัยแบบมีส่วนร่วม , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก , ไทย
 • 25 กันยายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2561 , เก็บข้อมูลวิจัย , รพ.สต.แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก , ไทย
 • 1 - 4 สิงหาคม 2561 , ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย , จังหวัดแม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 23 - 25 กรกฏาคม 2561 , อบรม การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2561 , เก็บข้อมูลวิจัย , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2561 , เก็บข้อมูลวิจัย , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก , ไทย
 • 6 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2561 , ประชุม การพัฒนาระบบและกลไกการทำงานเครือข่ายวิชาการการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2/2561 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต , ไทย
 • 5 พฤษภาคม 2561 , รวบรวมข้อมูลวิจัย เรื่อง การพันารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเสี่ี่ยงจากการทำงานในกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก , ไทย
 • 6 - 7 เมษายน 2561 , เก็บข้อมูลวิจัย , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก , ไทย
 • 16 - 17 มกราคม 2561 , ประชุมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 18 ธันวาคม 2560 , สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้้ง , ไทย
 • 18 ธันวาคม 2560 , สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้้ง , ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2560 , รับโล่รางวัลศิษย์เก่าผู้เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณสถาบัน ประจำปี 2560 , โรงพยาบาลราชวิถี , ไทย
 • 12 ตุลาคม 2560 , อบรม การเขียนหนังสือและตำราเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กันยายน 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2560 , สัมมนา EduTech Tomorrow by LannaCom , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 7 กรกฏาคม 2560 , ประชุมวิชาการนานาชาติ Esthetics, and Empirics in Nursing: Foundation for Visibility of the Nursing Profession and Sustainability of People's Health , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 5 - 10 กรกฏาคม 2559 , อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษบุคลากร หลักสูตรที่ 5 Internet of Things: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ไทย
 • 11 มีนาคม 2559 , ประชุมหารือ การพัฒนาไอทีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 11 ธันวาคม 2558 , ประชุมชี้แจงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจัดหาซอฟต์แวร์ Antivirus , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 25 สิงหาคม 2558 , อบรมการบริหารจัดการซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยเครื่องลูกข่าย , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2558 , สัมมนา Microsolf EDU Live on Campus @ CMU , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2558 , สัมมนา สัมผัสเทคโนโลยี VMware , โรงแรม The Express Hotel and Convention Centre , ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2558 , ประชุมคณะกรรมการฯ , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2558 , สัมมนา A&A Solution Day 2015 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 มกราคม 2557 , อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2555 , สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 15 จังหวัด , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2555 , ประชุมระดมความเห็นเพื่อการพัฒนาหลักสูตร HIA ครั้งที่ 4 , โรงแรมแม่ริมลากูน , ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2555 , ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงาน แผน 12 ครั้งที่ 2/2555 , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 23 - 24 เมษายน 2555 , อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 21 - 22 มีนาคม 2555 , ประชุมระดมความเห็นเพื่อจัดวางแนวทางพัฒนาหลักสูตรการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3 , โรงแรมเอเชีย , ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2555 , ประชุม แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2555 , ประชุมหารือเรื่องข้อร้องเรียนของผู้สำเร็จการอบรมจากหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล , โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี , ไทย
 • 26 - 28 มกราคม 2555 , อบรมนานาชาติ Global Health Institute-Thailand 2012 , โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ , ไทย
 • 22 ธันวาคม 2554 , ประชุมระดมความเห็นเพื่อจัดทำแนวทางพัฒนาหลักสูตรการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ , โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ , ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2554 , ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแนวทางพัฒนาหลักสูตร HIA , โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2554 , ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554 , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2554 , ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดวางแนวทางพัฒนาหลักสูตรการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ , สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 14 - 18 กันยายน 2554 , ศึกษาดูงานหน่วยงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลหาดใหญ่ , ไทย
 • 2 กันยายน 2554 , สัมมนาการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ , สะเมิงรีสอร์ท , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2554 , สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 4 - 5 สิงหาคม 2554 , ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมวิชาการ เรื่อง การบันทึกทางการพยาบาล : วิธีการมุ่งสู่ผลลัพธ์พึงประสงค์ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2554 - 3 มีนาคม 2554 , ประชุมวิชาการ "ฟื้นฟูพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฬน์ประเทศไทย" , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา , ไทย
 • 16 - 17 ธันวาคม 2553 , ประชุม การพยาบาลผู้ประสบภัยพิบัต : การเตรียมรับและการดูแล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 8 - 9 ธันวาคม 2553 , สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Understanding and conducding systematic reviews , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 26 พฤศจิกายน 2553 , วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 19 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมวิชาการ 50 ปี พยาบาล มช. , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 พฤศจิกายน 2553 , การบรรยายพิเศษหัวข้อ “พินัยกรรมชีวิต” , ห้องประชุมเปรียบฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2553 , การจัดทำแผนการสอน , ห้องประชุมเปรียบฯ , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 28 ตุลาคม 2553 , ประชุมความร่วมมือด้านวิชาการกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานโดยการจัดโครงการ 551495 สัญจร , โรงพยาบาลหางดง , ไทย
 • 20 ตุลาคม 2553 , การพัฒนาทักษะด้านการวิจัยชุมชนสำหรับนักวิชาการ : พื้นที่ภาคเหนือ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 14 - 17 กันยายน 2553 , ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม , โรงพยาบาลบ้านฉาง โรงพยาบาลมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บริษัท พีทีทีเออาร์ จำกัด โรงพยาบาลระยอง โรงงานอุตสาหกรรมยางพารา จังหวัดระยอง , ไทย
 • 27 สิงหาคม 2553 , พรบ.ประกันสังคมและ พรบ.กองทุนเงินทดแทน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2553 , การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2553 , แนวทางการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 20 สิงหาคม 2553 , กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2553 , รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน , โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ แอน รีสอร์ท , ไทย
 • 3 - 7 พฤษภาคม 2553 , นิเทศงานผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลอาชีวอนามัย , ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 28 - 29 เมษายน 2553 , ประชุมวิชาการ การพยาบาลในสังคมที่เปลี่ยนแปลง , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 15 มีนาคม 2553 , ลงพื้นที่เพื่อสะท้อนข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนกาณีศึกษา , เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 มีนาคม 2553 , ประชุมพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 7 ธันวาคม 2552 , เก็บข้อมูลวิจัย , จังหวัดอุตรดิตถ์ , ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2552 , บทบาทท้าทายของพยาบาลยุคใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2552 , เก็บข้อมูลวิจัย , สถานีอนามัยห้วยงูนอก ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 พฤศจิกายน 2552 , เก็บข้อมูลวิจัย , อบต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย , ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2552 , เก็บข้อมูลวิจัย , ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2552 , ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา , ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กันยายน 2552 , ศึกษาดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ , เต๋าการ์เด้นท์ เฮล์ท สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด , ไทย
 • 26 - 28 สิงหาคม 2552 , การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2552 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และสร้ององค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 24 เมษายน 2552 , ดำเนินการจัดการประชุมนานาชาติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ.2551 , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 17 - 21 พฤศจิกายน 2551 , การรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 13 - 14 พฤศจิกายน 2551 , เรียนรู้สู่นวัตกรรม , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 9 - 10 กันยายน 2551 , ดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ , เต๋า การ์เด้น เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 มีนาคม 2551 , โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)” , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 19 กันยายน 2550 , ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย , มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยบูรพา , ไทย
 • 14 กันยายน 2550 , ประชุมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานข้ามชาติ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 มิถุนายน 2550 , ประสานงานการฝึกปฏิบัติกระบวนวิชา 568706 , โรงพยาบาลลำปาง , ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2550 - 28 ธันวาคม 2550 , นิเทศงานนักศึกษาพยาบาลนอกสถานที่ , จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 13 พฤษภาคม 2550 , ศึกษาดูงานและร่วมสัมมนางานสัปดาห์ความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 21 , กรุงเทพมหานครและปริมณฑล , ไทย
 • 17 มีนาคม 2550 , ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน , หมู่บ้านป่าตึงงาม ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 มีนาคม 2550 , นิเทศงานผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 8 , ฝาง,ไชยปราการ,แม่อาย , ไทย
 • 1 - 2 มีนาคม 2550 , สัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย , จีรัง เฮลท์ รีสอร์ท อ.แม่ริม , ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2550 , นิเทศงานผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 8 , ฝาง,ไชยปราการ,แม่อาย , ไทย
 • 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2550 , การประเมินสมรรถภาพคนทำงาน , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2550 , นิเทศงานผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 8 , ฝาง,ไชยปราการ,แม่อาย , ไทย
 • 22 มกราคม 2550 , การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ , โรงแรมสุริวงค์ซีนิท , ไทย
 • 10 มกราคม 2550 , ศึกษาดูงานฑันทสถานหญิงเชียงใหม่ , ฑันทสถานหญิงเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 ธันวาคม 2549 , เข้าร่วมให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทแอกซาซีแลม , บริษัทแอกซาซีแลม , ไทย
 • 3 - 6 ธันวาคม 2549 , ประชุม The 38 Asia-Pacidic Academic Consortium for Public Health (APACPH) Conference , โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 11 - 13 ตุลาคม 2549 , เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 11 - 15 กันยายน 2549 , ประชุม พยาบาลกับสถานการณ์ภัยพิบัติและวินาศภัย , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 24 - 25 สิงหาคม 2549 , อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร (Multivariable Statistics) , คณะพยาบาลศสตร์ มช. , ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2549 , ศึกษาดูงาน , HOYO GLASS DISK ZTHAILAND) LTD. ณ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ 11 จ.ลำพูน , ไทย
 • 14 มีนาคม 2549 , ประชุม การสร้างองค์ความรู้และการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพเกี่ยวกับสารเคมีทางการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนบนสู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , ไทย
 • 7 มีนาคม 2549 - 23 มิถุนายน 2549 , อบรมเฉพาะทางพยาบาลเวชปฏิบัติทั้วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) ร่นที่ 7 , คณะพยาบาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2549 - 23 มิถุนายน 2549 , อบรมเฉพาะทางพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 20 มกราคม 2549 , ประชุม การสร้างองค์ความรู้และการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพเกี่ยวกับสารเคมีทางการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนบน , ห้องประชุม สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ , ไทย
 • 15 ธันวาคม 2548 , ประชุมวิชาการ เรื่อง โครงการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการกับการบริหารจัดการภาครัฐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 8 - 10 ธันวาคม 2548 , วันวิชาการ วิถีวิจัย มช. ครั้งที่ 1 , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 ธันวาคม 2548 - 24 มีนาคม 2549 , อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2548 , ประชุมวิชาการ เรื่อง E- learning แบบครบวงจร , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 2 - 4 พฤศจิกายน 2548 , การประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา เรื่องความก้าวหน้าในการดูแลผู้ป่วยทางตา , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 20 ตุลาคม 2548 , ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ปฏิบัติการวินโดว์และชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 14 ตุลาคม 2548 , ประชุม สวรส.ภาคเหนือ เรื่อง การจัดทำผังพิสัยงานวิจัย , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 ตุลาคม 2548 , ประชุม สวรส.ภาคเหนือ เรื่อง นักสื่อสารสุขภาพ , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 กันยายน 2548 , ประชุมวิชาการ วันมหิดล , คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 20 - 24 มิถุนายน 2548 , หลักสูตรการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAR) , สถาบันสาธารณสุขศาลายา นครปฐม , ไทย
 • 16 - 18 พฤษภาคม 2548 , สัมมนาเทคนิคการออกข้อสอบ , คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 10 พฤษภาคม 2548 , ประชุมวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2 , โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 16 มีนาคม 2548 , สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาตร์ , ห้องประชุมเปรียบปัณยวนิช , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2548 , โครงการอบรม แนวคิดและกระบวนการ Benchmarking , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช , ไทย
 • 29 มกราคม 2548 , ประชุมวิชาการ เรื่อง กฎหมายทั่วไป และกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ , คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 มกราคม 2548 , ประชุมวิชาการเรื่อง การเตรียมการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ , คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 ธันวาคม 2547 , โครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพการนิเทศในคลินิกของอาจารย์พยาบาล , คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 27 พฤศจิกายน 2547 , โครงการอบรมการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น สำหรับอาจารย์พยาบาล , คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2547 , ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ e-office , คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 ตุลาคม 2547 , ประชุมวิชาการ Post-conferance International conference Health promotion Evidence , Practice and Policy , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 22 ตุลาคม 2547 , ประชุมวิชาการ conferance International conference Health promotion Evidence , Practice and Policy , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2547 , ประชุมวิชาการ Pre-conferance International conference Health promotion Evidence , Practice and Policy , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กันยายน 2547 , การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem based learning) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กันยายน 2547 , สัมมนาประชาพิจารณ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2547 , ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ MIS (KC e-learning) , คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 22 สิงหาคม 2547 , สัมมนาอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2547 , นอร์ทเทรินเฮอริเอทเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2547 , สัมมนาบุคลากรใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2547 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2547 , สัมมนาเพิ่มพูนศักยภาพอาจารย์ เรื่อง รู้ตน รู้งาน สานสร้างการพัฒนา , ไลฟ์อัฟ สปา แอนส์ รีสอท์ส อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 29 เมษายน 2542 , อบรมเชิงปฏิบัติการ Problem based Learning Worshop , คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 23 เมษายน 2547 , อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านสื่อการสอนระบบออนไลน์ (Learning Management System) , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 เมษายน 2547 , Meet the Dean , โรงแรมอิมพิเรียลแม่ริมรีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 มีนาคม 2547 , ประชุมสัมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดดารเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา , คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 16 มีนาคม 2547 , ประชุมสัมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดดารเรียนการสอนระดับหลักสูตรพยาบาลศาตร์ , คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 21 เมษายน 2543 , ประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยงกับการเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาให้เก่ง ดี มีสุข , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ , ไทย
 • 5 - 7 มิถุนายน 2542 , อบรมข้าราชการใหม่ โครงการตามรอยพระยุคลบาท , จ.ชลบุรี , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 25 พฤษภาคม 2565 ,บรรยายพิเศษ เรื่อง Growth mindset & Motivation (ภายใต้โครงการปฐมนิเทศฯ),
 • 23 พฤษภาคม 2565 ,โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (สำหรับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน),
 • 11 เมษายน 2565 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 : พิธีสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่อาจารย์และบุคลากรคณะฯ ผู้ล่วงลับ, ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มกราคม 2565 ,โครงการ“Digital technology:แนวคิดและการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom18 2455 1001
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 25 สิงหาคม 2564 ,โครงการ“หลักการและเทคนิคการสร้างข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 กรกฏาคม 2564 ,การบรรยาย หัวข้อ โมเดลเชิงสาเหตุและโมเดลสมการโครงสร้าง,
 • 14 มิถุนายน 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ Research and Development กับงานวิจัยทางการพยาบาล),
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
 • 17 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 หัวข้อ แนวทางในการทดสอบองค์ความรู้ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง), ผ่านระบบ Zoom
 • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
 • 8 เมษายน 2564 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 : กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ,
 • 1 มีนาคม 2564 ,โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptorship) ประจำปีงบประมาณ 2564, โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ Main Studio ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 2 มีนาคม 2563 ,โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนมาตรา 40 และสิทธิชราภาพน่ารู้, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปันยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 7), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Course) ระยะที่ 2, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 31 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 5),
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 28 สิงหาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มิถุนายน 2560 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 26 มิถุนายน 2555 ,โครงการ การประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 19 ธันวาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง “การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อสอบและการทำคลังข้อสอบ, ห้องเรียน N4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

 • 22 มิถุนายน 2550 , พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) ร่น 9 , ห้องประชุมวิเชียร ชั้น 6 อาคาร 1 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 15 มิถุนายน 2550 , โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานเพื่อสุขภาพที่ดี , ห้อง NT 408 คณะพยาบาลศาสร์ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 14 มิถุนายน 2550 , กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2550 , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 27 พฤษภาคม 2550 , โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ , หอพัก อาคารชาย 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 24 พฤษภาคม 2550 , Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 19 เมษายน 2550 , โครงการรดนำดำหัวคณาจารย์อาวุโส วันสงกรานต์ , คณะพยาบาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 24 มีนาคม 2550 , กรรมการคุมสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ สภาการพยาบาล , คณะพยาบาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 17 มีนาคม 2550 , โครงการค่ายอาสาฯ ปี 50 , อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)

การศึกษา

 • 2562 : พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2549 : ประกาศนียบัตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,
 • 2545 : ส.ม (สาธารณสุขศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2545 : ประกาศนียบัตรพยาบาลอาชีวอนามัย (พยาบาลอาชีวอนามัย) , โรงพยาบาลนพรัตนวชิระ ,
 • 2543 : ประกาศนียบัตรการสอนการพยาบาลในคลินิก (การสอนการพยาบาลในคลินิก) , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ,
 • 2542 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • Occupational Health Nursing: Workplace Health Promotion & Occupational Health Risk Reduction
 • Advance Health Assessment
 • Primary Medical Care
 • Community Health Nursing
 • Action Research and Participatory Action Research

การลาศึกษา

 • 13 ธันวาคม 2559 - 12 มิถุนายน 2560 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 13 มิถุนายน 2559 - 12 ธันวาคม 2559 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 13 ธันวาคม 2558 - 12 มิถุนายน 2559 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 13 มิถุนายน 2558 - 12 ธันวาคม 2558 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 13 มิถุนายน 2555 - 12 มิถุนายน 2558 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาอาจารย์

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 18 พฤศจิกายน 2560 , รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี กรุงเทพ ประจำปี 2560 , สมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี กรุงเทพ

การรับเครื่องราชฯ

 • 2559 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2554 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2549 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th