KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางเสาวณีย์ ชาติรักษา

Saowanee Chatraksa

ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง ส2
สังกัด : สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายงาน : หน่วยสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
หน่วยงาน : งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ : +66 53 935015
อีเมล์ : saowanee.ch@cmu.ac.th

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 29 - 30 มิถุนายน 2554 ,โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังประจำปี 2554, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 สิงหาคม 2552 ,ฝึกอบรมผู้ต้องขังที่เป็นมารดาและพี่เลี้ยงเด็ก, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 30 พฤศจิกายน 2553 ,กิจกรรม "วันแห่งการเล่น", กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารศาสตร์ ,ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2553 ,กิจกรรม "วันแห่งการเล่น", กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารศาสตร์ ,ไทย
 • 14 ตุลาคม 2553 ,กิจกรรม "วันแห่งการเล่น", กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารศาสตร์ ,ไทย
 • 20 สิงหาคม 2553 ,กิจกรรม "วันแห่งการเล่น", กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 กรกฏาคม 2553 ,กิจกรรม "วันแห่งการเล่น", กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 มิถุนายน 2553 ,กิจกรรม "วันแห่งการเล่น", กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 สิงหาคม 2552 ,วันแห่งการเล่น, กลุ่มกระบวนวิชา 555 ,ไทย
 • 16 กรกฏาคม 2552 ,วันแห่งการเล่น, กลุ่มกระบวนวิชา 555 ,ไทย
 • 4 มิถุนายน 2552 ,วันแห่งการเล่น, กลุ่มกระบวนวิชา 555 ,ไทย
 • 29 เมษายน 2552 ,เล่านิทานให้แก่เด็กที่มาร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องนมแม่ และส่งเสริมให้บุตรมีนิสัยรักการอ่าน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 28 สิงหาคม 2558 ,การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นและวัสดุหาง่ายในท้องถิ่น, โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กเล็ก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2556 ,การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในศูนย์เด็กเล็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2556 ,การป้องกันและควบคุมการผลิตเชื้อในศูนย์เด็กเล็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2552 ,กิจกรรม "วันแห่งการเล่น", กลุ่มกระบวนวิชา 555 ,ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2552 ,กิจกรรม "วันแห่งการเล่น", กลุ่มกระบวนวิชา 555 ,ไทย
 • 9 ตุลาคม 2552 ,กิจกรรม "วันแห่งการเล่น", กลุ่มกระบวนวิชา 555 ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 26 - 27 มีนาคม 2564 , โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการพัฒนาเนื้อหาการให้ความรู้ยุคดิจิทัล , คณะพยาบาลศาสตร์ และโฮมสเตย์อุ้ยจมสม-หลานณนน แม่ตะมาน จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2563 , กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2562 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช. , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2562 , โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2563 , ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ ภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียนและเด็กวัยเรียน , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2561 , ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ , จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 31 มกราคม 2561 , การใช้กิจกรรมดนตรีในการพัฒนาทักษะสมอง , ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 พฤศจิกายน 2559 , อบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2559 , สัมมนาบุคลากรงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2559 , เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 เมษายน 2559 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยของครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็ก ในโครงการ Innovation Heallthcare KID Root of Life , โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มีนาคม 2559 , ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร เทศบาลอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 6 กันยายน 2558 , สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 สิงหาคม 2558 , ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้ , โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์ , ไทย
 • 22 - 23 สิงหาคม 2558 , ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้ , โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์ , ไทย
 • 16 สิงหาคม 2558 , สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2558 , อบรมการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้/ศูนย์ต้นแบบพื้นที่ภาคหนือโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558 , สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558 , ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี , ไทย
 • 8 มิถุนายน 2557 , อบรม ครูพันธุ์ใหม่ยุคดิจิตอล , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2556 , ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข , โรงแรม My Tree House , ไทย
 • 11 ธันวาคม 2556 , ประชุมวิชาการในการป้องกันและควบคุมโรค , โรงแรมเดอะปาร์ค , ไทย
 • 12 สิงหาคม 2556 , อบรม การจัดการภัยพิบัติและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย , โรงแรมคุ้มภูคำ , ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2556 , อบรม การช่วยฟื้นคืนชีพเด็กขั้นพื้นฐาน , โรงแรมคุ้มภูคำ , ไทย
 • 13 - 17 พฤษภาคม 2556 , อบรม บูรณาการท้องถิ่นในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย : พื้นที่ภาคเหนือ , บ้านสวนเรือนฝัน โฮมสเตย์ , ไทย
 • 2 มีนาคม 2556 , ประชุม การเรียนรู้ความเป็นพลเมือง คุณค่า และความสำคัญต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว , ศูนย์การประชุมไบเทค , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556 , ศึกษาดูงาน เรื่อง ศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาปลอดโรค , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลลำพูน , ไทย
 • 28 เมษายน 2555 , อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ , โรงแรมฟูราม่า , ไทย
 • 28 ตุลาคม 2554 , ประชุม การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานศึกษาระดับอนุบาล , โรงแรมบีพีเชียงใหม่ซิตี้ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 28 มกราคม 2554 , ศึกษาดูงาน , สถานรับเลี้ยงเด็กลานนาเบบี้โฮม เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 6 เมษายน 2553 , สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2553 , โรงแรมรอยัล แม่โขง จังหวัดหนองคาย , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2552 , สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 5 - 6 ตุลาคม 2552 , ประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำ TOR-JA ในระบบ CMU-MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัญวณิช , ไทย
 • 30 - 31 กรกฏาคม 2552 , อบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีปัญหากลุ่มโรคเมตาบอลิก , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 2 เมษายน 2552 , ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลวารี , โรงเรียนอนุบาลวารี , ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2552 , How Nutrition and Nuture impact Early Chidhood Development , โรงแรม Le Meridien ChiangMai , ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2551 , การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน , โรงเรียนวชิรวิทย์ , ไทย
 • 12 - 13 กรกฏาคม 2551 , โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ , สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด , ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2551 , โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 2 - 4 มกราคม 2551 , อบรม เรื่อง การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11 , ห้องโสตทัศนศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2550 , อบรม เรื่อง ศิลปะบำบัด ช่วยละอ่อนเจ้าอารมณ์ได้จริงหรือ , คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 17 ตุลาคม 2550 , การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11 , ห้องโสตทัศนศึกษา , ไทย
 • 4 - 5 สิงหาคม 2550 , ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร , กัสซันรีสอร์ท ลำพูน , ไทย
 • 8 กรกฏาคม 2549 , อบรม การดูแลเด้กออทิสติก , รร.โลตัส ปางสวนแก้ว , ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2549 , บรรยายเรื่อง เทคนิคการบริหารยุคใหม่ให้ฉีกแนวและประสบความสำเร็จและเทคนิคการสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์แก่เด็กปฐมวัย , รร.เชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 29 เมษายน 2549 , อบรม การดูแลเด้กออทิสติก , รร.โลตัส ปางสวนแก้ว , ไทย
 • 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2549 , สัมมนา การสร้างคุณภาพการบริการโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก , ม่อนดอยอิงฟ้ารีสอร์ท , ไทย
 • 5 - 7 พฤษภาคม 2548 , โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรในโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็กคณะพยาบาลศาสตร์ม.เชียงใหม่ , ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ปทุมธานี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาล ระยอง , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2547 , การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ต้นแบบ , ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 12 - 13 ตุลาคม 2545 , เสริมสร้างประสิทธิภาพครูพี่เลี้ยงกับเด็กปฐมวัย , อาคารธรรมศักดิ์มนตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2543 , มุมมองสุขภาพเด็กในสหัสวรรษใหม่ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 11 กรกฏาคม 2565 ,โครงการ“การดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงาน” (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2565 ,โครงการสัมมนา “ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ”, ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
 • 28 มกราคม 2565 ,โครงการ“Digital technology:แนวคิดและการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom18 2455 1001
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 5 กรกฏาคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร ประจำปี 2564 (บุคลากรสายสนับสนุน),
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 2 มีนาคม 2563 ,โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนมาตรา 40 และสิทธิชราภาพน่ารู้, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปันยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค 62) , ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี (สวนสุภัทราแลนด์ โรงแรมเดอะไทด์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา)
 • 10 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องพักอาจารย์ บุคลากร ชั้น 1 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 31 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 5),
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายปฏิบัติการ), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 24 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทง), ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 - 5 พฤษภาคม 2558 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558 เรื่อง การสร้างพลังเพื่อผลักดันงานสู่ความเป็นเลิศ, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุมสวนสุภัทราแลนด์ และธันย่าวิว รีสอร์ท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • 10 เมษายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 (กิจกรรมตัดตุ๋งปีใหม่เมือง) , ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงบ่าย บุคลากร), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 ตุลาคม 2557 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557 “รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 เมษายน 2557 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ), ลานดอกบีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 18 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรม KM IT QA ประจำปี 2556-2557, ณ บริเวณลานกิจกรรม และ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุดมีชีวิต ชั้น 1 อาคาร 2
 • 9 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2556 “4E For All Health”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 5 - 8 เมษายน 2556 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “Time to Share : Time to Care : Time to Change”, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และบ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2555 ,โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เรื่อง เติมรัก สามัคคี และพลังใจเพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยดัน, ณ โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท และโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 • 5 - 9 เมษายน 2555 ,โครงการพัฒนาคน พัฒนาใจให้องค์กร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงแรมคชา รีสอร์ท แอนด์สปา เกาะช้าง จังหวัดตราด
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา

 • 2534 : ป.ตรี (ครุศาสตร์บัณฑิต) , มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ , ไทย
 • 2528 : ม.6 (-) , โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย , ไทย
 • 2524 : ม.3 (-) , โรงเรียนวรเชษฐอนุสรณ์ , ไทย
 • 2521 : ป.6 (-) , โรงเรียนกิ่วแลหลวง , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2564 , เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th