KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู

Wanicha Pungchompoo

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
โทรศัพท์ : +66 53 935020 , +66 53 949052
อีเมล์ : wanicha.p@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • วณิชา พึ่งชมภู, Saowaros Parinyajittha, Sirirat Pungchompoo, Paweena Kumtan. 2018 . Development of a Self-Management Promotion for Patients with End Stage Renal Disease Receiving Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) . Palliative Medicine . 32 (1S) : 106-106. (Published Internatinally)
 • Ladda Thiamwong, วณิชา พึ่งชมภู. 2018 . Embedding Palliative Care Into Healthy Aging: A Narrative Case Study From Thailand . Journal of Hospice & Palliative Nursing . 20 (4) : 1-5. (Published Internatinally)
 • ปริมล หงษ์ศรี, ศิริรัตน์ ปานอุทัย, วณิชา พึ่งชมภู. 2560 . ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมเพื่อการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง . พยาบาลสาร . 44 (4) : 93-106. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  หนังสือ-บางบท
 • วณิชา พึ่งชมภู. 2560 . การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทางการศึกษาพยาบาล (Developing of the 21st Century Skills in Nursing Education) . คู่มืออาจารย์ด้านการสอน , สำนักพิมพ์คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 81-90. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • วณิชา พึ่งชมภู, Panudda Suwan, Sukontha Kunapan. . 2017. Symptoms Experiences and Health Services Preferences among Older People Living with Chronic Illness at The Last Year , . The 2017 International Nursing Conference on Ethics, Esthetics in Nursing:Driving Forces for Better Health, 5 - 7 June 2017, The 61th Anniversary of His Majesty the King's Accession to the Throne International Convention Center, Prince of Songkla University, Hatyai Campus, Songkhla, Thailand, Page 35-35. (Published Internatinally)
 • วณิชา พึ่งชมภู, Alison Richardson, Lucy Brindle. . 2017. Developing a Culturally Acceptable End of Life Survey for Evaluating Health Services Provision for Older Persons with ES, . TNMC & WANS International Nursing Research Conference 2017: Culture, Co-creation, and Collaboration for Global Health, 20 - 22 October 2017, Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand, Page 168-168. (Published Internatinally)
 • วณิชา พึ่งชมภู. . 2560. การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทางการศึกษาพยาบาล , . Toward Nursing Leadership in Thailand 4.0 Era, 9 - 10 พฤศจิกายน 2560, Maruay Garden Hotel, Bangkok, Thailand, หน้า 27-27. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • วณิชา พึ่งชมภู. . 2560. โครงการนำร่องการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 กระบวนวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, . การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Student-Centered Learning Approaches, 8 มีนาคม 2560, ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 47-47. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • วณิชา พึ่งชมภู, ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, บำเหน็จ แสงรัตน์. . 2560. การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาพยาบาล: การสอนออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชนในกระบวนวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ, . การประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0 , 30 พฤศจิกายน 2560 - 1 ธันวาคม 2560, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 59-62. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • ภัสร์นลิน รัตนกิตติโรจน์, วณิชา พึ่งชมภู, ภารดี นานาศิลป์. . 2560. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้สูงอายุที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, . การประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0 , 30 พฤศจิกายน 2560 - 1 ธันวาคม 2560, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 49-49. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  วารสาร
 • วณิชา พึ่งชมภู, Richardson A. , Brindle L. . 2016 . Experiences and needs of older people with end stage renal disease: bereaved carers perspective . International Journal of Palliative Nursing . 22 (10) : 490-499. (Published Internatinally)
 • วณิชา พึ่งชมภู, ศิริรัตน์ ปานอุทัย. 2016 . Developing of the Learning and Teaching with E-learning Model for Undergraduate Nursing Students in a Gerontological Nursing Course . International Journal of Evidence-Based Healthcare . 14 (15) : S24-S24. (Published Internatinally)
 • วณิชา พึ่งชมภู. 2559 . การถอดบทเรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21: กระบวนวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ(The lesson learned from the 21st Century gerontological nursing course) . พยาบาลสาร . 43 (3) : 46-57. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • เรือเอกหญิง โชติกา สุจารี, กนกพร สุคำวัง, วณิชา พึ่งชมภู. 2559 . ผลของการฝึกบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน แบบผสมผสานต่อความรุนแรง ของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุหญิง . วารสารแพทย์นาวี . 43 (3) : 1-16. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • วณิชา พึ่งชมภู. 2559 . การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด (Nursing care of persons with chronic kidney disease receiving hemodialysis) พิมพ์ครั้งที่ 2 , 182 หน้า. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  เอกสารวิชาการที่เป็นบรรณาธิการ
 • วณิชา พึ่งชมภู. 2559 . สรุปสาระสำคัญทางการพยาบาลผู้สูงอายุ .(เผยแพร่ระดับชาติ)

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • วณิชา พึ่งชมภู, Richardson A. , Brindle L. . . 2016. Experiences and health care needs of older people with ESRD managed without dialysis: A Mixed method research, . Moving towards the new era of NCDs and Global Health, 27 - 28 October 2016, Phuket, Thailand, Page 56-56. (Published Internatinally)
 • วณิชา พึ่งชมภู, Richardson A. , Brindle L. . . 2016. Symptom experiences and health care needs of older people with end stage renal disease managed without dialysis , . Optimizing healthcare quality: Teamwork in education, research, and practice, 22 - 24 June 2016, Chiang Mai, Thailand, Page 94-94. (Published Internatinally)
 • วณิชา พึ่งชมภู, ศิริรัตน์ ปานอุทัย. . 2016. Developing of the learning and teaching with e-learning model for undergraduate nursing students in gerontological nurs , . Optimizing healthcare quality: Teamwork in education, research, and practice, 20 - 24 June 2016, Chiang Mai, Thailand, Page 191-191. (Published Internatinally)

  วารสาร
 • วณิชา พึ่งชมภู. 2558 . การตัดสินใจในระยะสุดท้ายของชีวิตต่อการปฏิเสธ หรือถอนตัวจากการฟอกเลือด (End of Life Decision Making: Dealing with Refusal or Withdrawal Dialysis) . พยาบาลสาร . 42 (พิเศษ ธันวาคม) : 207-220. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • วณิชา พึ่งชมภู, ลินจง โปธิบาล, ศิริรัตน์ ปานอุทัย. 2558 . ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจาก เอชไอวี/เอดส์ . พยาบาลสาร . 42 (3) : 182-193. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • วณิชา พึ่งชมภู. 2558 . การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด (Nursing care of persons with chronic kidney disease receiving hemodialysis) , 182 หน้า. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  วารสาร
 • วณิชา พึ่งชมภู. 2557 . สถานการณ์การดูแลระยะสุดท้ายในผู้สูงอายุไทยโรคไตวายเรื้อรัง (Situation of Palliative Care in Thai Elderly Patients with End Stage Renal Disease) . พยาบาลสาร . 41 (4) : 166-178. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • วณิชา พึ่งชมภู. . 2014. Pungchompoo, W. (2014). Palliative Care in Thailand: In the Area of End Stage Renal Disease. , . Conference Proceeding: Building the Collaborative Research Platform and Professional Training Workshop for Cancer Treatment, Hospice/Palliative Care and Bioethics in Southeast Asia Countries. National Taipei University, Taiwan., 13 - 24 December 2014.(Published Internatinally)

  วารสาร
 • วณิชา พึ่งชมภู, Richardson A. , Brindle L. . 2013 . Punchompoo, W. Richardson A. and Brindle L. (2013). Experiences and Health Care Needs During the Last Year of Life of Older Person with End Stage Renal Disease (ESRD) Managed without Dialysis in Thailand. . European Journal of Palliative Care. (EAPC 2013 conference: Abstracts) : 186--. (Published Internatinally)
 • วณิชา พึ่งชมภู. 2556 . ลินจง โปธิบาล และ วณิชา พึ่งชมภู. (2556). ความรู้ ความเชื่อ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติพฤติกรรมและพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของประชากรผู้ใหญ่ตอนกลาง. พยาบาลสาร, 40 (ฉบับพิเศษ,ธันวาคม). คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. . - .(เผยแพร่ระดับชาติ)

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • วณิชา พึ่งชมภู. . 2012. The development of a program for promoting quality of life of chronic kidney disease patients receiving haemodialysis , . Conference Proceeding (Book of Abstracts): The 2012 International Nursing Research Conference. Page 9. Royal Collage of Nursing, London, UK., 23 - 25 April 2012.(Published Internatinally)

  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย (Report)
 • วณิชา พึ่งชมภู. 2553 . วณิชา พึ่งชมภู, ลินจง โปธิบาล, ดิเรก บรรณจักร์, กรรณิกา เทียรฑนิธิกูล, เกสร คำดี, ยุรภรณ์ ข่ายสุวรรณ และกิตติยา เสทธะยะ. (2553) ‘การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม’ รายงานการวิจัย, คณะพยาบ .(เผยแพร่ระดับชาติ)

  วารสาร
 • ลินจง โปธิบาล, ศิริรัตน์ ปานอุทัย, วณิชา พึ่งชมภู. 2552 . ลินจง โปธิบาล, ศิริรัตน์ ปานอุทัย และ วณิชา พึ่งชมภู. (2552). การสำรวจผลกระทบเอชไอวี/เอดส์ต่อผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารโรคเอดส์, 21(4), 179-189 . . .(เผยแพร่ระดับชาติ)
 • วณิชา พึ่งชมภู. 2552 . ลินจง โปธิบาล, ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ และ วณิชา พึ่งชมภู. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 39(3), 309-321 . . .(เผยแพร่ระดับชาติ)
 • วณิชา พึ่งชมภู. 2550 . ลินจง โปธิบาล, สุภาพ อารีเอื้อ, วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์, วณิชา พึ่งชมภู และทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์. (2550). การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพกระดูกสำหรับผู้สูงอายุ. วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 8(4), 43-55 . . .(เผยแพร่ระดับชาติ)
 • วณิชา พึ่งชมภู. 2549 . วณิชา พึ่งชมภู และ สมาพร โลห์สวัสดิ์กุล. (2549). ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลที่ปฎิบัติงานในหอผู้ป่วยหนัก(Ethical dilemmas and Ethical Decision Making of Nurses Working in Intensive Care Units). . พยาบาลสาร . 33 (1) : 177-188. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • วณิชา พึ่งชมภู. 2549 . วณิชา พึ่งชมภู. ผลกระทบของเอชไอวี/เอดส์ต่อผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือของไทย (Impact of HIV/AIDS on Older Person in Northern Thailand). พยาบาลศาสตร์ ปีที่ 33(3) (ฉบับพิเศษ),หน้า 42-51 . พยาบาลสาร . 33 (3) : 42-51. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • วณิชา พึ่งชมภู. 2549 . สมาพร โล่ห์สวัสดิ์กุล และ วณิชา พึ่งชมภู. (2549). ความต้องการของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะวิกฤต(Need of Relatives Caregivers in Critical Coronary Artery Disease Patients). . พยาบาลสาร . 33 (1) : 72-83. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • วณิชา พึ่งชมภู. . 2006. Puengchompoo, W. Needs and Received Needs of Older Person Affected by HIV/AIDS in Northern Thailand, . Prevention and Management of Chronic Conditions: International Perspectives. Bangkok, Thailand., 25 - 27 January 2006, Page 88-88. (Published Internatinally)

  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย (Report)
 • วณิชา พึ่งชมภู, ลินจง โปธิบาล, ศิริรัตน์ ปานอุทัย. 2549 . Pothiban, L., Panuthai, S., & Puengchompoo, W. (2006). HIV/AIDS and Older Person in Northern Thailand: Development of a Model Package for Enhancing the Ouality of Life of HIV/AIDS Affected Older Persons. Faculty of Nursing Chiang mai University, Thailand. , 66 หน้า. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • ลินจง โปธิบาล, ศิริรัตน์ ปานอุทัย, วณิชา พึ่งชมภู. 2549 . ลินจง โปธิบาล, ศิริรัตน์ ปานอุทัย, วณิชา พึ่งชมภู. 2549. การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.สนับสนุนโดย UNFPA. , 66 หน้า. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • ลินจง โปธิบาล, วณิชา พึ่งชมภู. 2549 . ลินจง โปธิบาล, สุภาพ อารีเอื้อ, วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์, วณิชา พึ่งชมภู, ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์. 2549. การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณภาพกระดูก สำหรับประชากรสูงอายุ. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) , 162 หน้า. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • ลินจง โปธิบาล, วณิชา พึ่งชมภู. 2549 . ลินจง โปธิบาล, สุภาพ อารีเอื้อ, วณิชา พึ่งชมภู, วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์, ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์. 2549. ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพกระดูกสำหรับประชากรผู้สูงอายุเขตเมือง จ.เชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. . , สนับสนุนโดย China Medical Board of New York., 98 หน้า. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • วณิชา พึ่งชมภู. 2549 . วณิชา พึ่งชมภู, ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ลินจง โปธิบาล. 2550. ความต้องการและการได้รับสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สนับสนุนโดย UNFPA. , 90 หน้า. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • วณิชา พึ่งชมภู. . 2005. Puengchompoo, W. Ethical Dilemmas and Ethical decision Making of Nurses Working in Thensive Care Units., . Healthier Life with Nursing Leadership: The 5th International Nursing Conference. Seoul, Korea., 19 - 21 October 2005, Page 32-32. (Published Internatinally)
 • วณิชา พึ่งชมภู. . 2548. วณิชา พึ่งชมภู. (2548). ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมคุรภาพกระดูกสำหรับประชากรผู้สูงอายุเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่., . การประชุม ประจำปี 2548 สมาคมพฤฒาวิทยาและ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ. การเคลื่อนไหวของสังคมไทยสู่สั งคมผู้สูงอายุ., 2 - 4 พฤศจิกายน 2548, หน้า 34-34. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย (Report)
 • ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ลินจง โปธิบาล, วณิชา พึ่งชมภู. 2548 . Panuthai, S., Pothiban, L., & Puengchompoo, W. (2005).The Impact of HIV/AIDS on Older Persons in Northern Thailand. Faculty of Nursing, Chiang Mai University, Thailand. supported by UNFPA. , 116 หน้า. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • วณิชา พึ่งชมภู. 2548 . วารุณี ฟองแก้ว, ปรีย์กมล รัชนกุล, ประคิณ สุจฉายา, พูนทรัพย์ โสภารัตน์, วณิชา พึ่งชมภู. 2548. การพัฒนาศักยภาพวัยรุ่นตอนต้นเพื่อการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์: การขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. , 70 หน้า. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • วณิชา พึ่งชมภู. 2548 . ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ลินจง โปธิบาล, วณิชา พึ่งชมภู. 2548. ผลกระทบของการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ต่อผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงใหม่.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. , สนับสนุนโดย UNFPA, 102 หน้า. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  หนังสือ-บางบท
 • ดวงฤดี ลาศุขะ, วณิชา พึ่งชมภู. 2547 . วณิชา พึ่งชมภู. ผู้สูงอายุโรคไตกับการสร้างเสริมสุขภาพ . คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 54-59. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • วณิชา พึ่งชมภู. . 2547. วณิชา พึ่งชมภู. การสร้างเสริมศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและครอบครัว, . การประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง. ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สถานบริการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 12 - 14 กรกฏาคม 2547, หน้า 171-184. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • วณิชา พึ่งชมภู. . 2547. วณิชา พึ่งชมภู. การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ได้รับการล้างไตด้วยนำทางช่องท้อง, . การประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 12 - 14 กรกฏาคม 2547, หน้า 95-123. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย (Report)
 • วณิชา พึ่งชมภู, สมาพร โล่ห์สวัสดิ์กุล. 2547 . วณิชา พึ่งชมภู และ สมพร โล่สวัสดิ์กุล.2547. ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลที่ปฎิบัติงานในหอผู้ป่วยหนัก. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่. , 94 หน้า. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • สมาพร โล่ห์สวัสดิ์กุล, วณิชา พึ่งชมภู. 2547 . สมาพร โล่ห์สวัสดิ์กุล และ วณิชา พึ่งชมภู. 2547. ความต้องการของญาติผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะวิกฤติ.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่. , 75 หน้า. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  วารสาร
 • วณิชา พึ่งชมภู. 2545 . วณิชา พึ่งชมภู และ อรัญญา เชาวลิต. (2545).โปรแกรมการอบรมสำหรับญาติหรือผู้ดูแลหลักในการให้การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์.(A Training Program for Caregivers in Caring for HIV/AIDS Patients). . พยาบาลสาร(ฉบับพิเศษ) (3) : 333-340. (เผยแพร่ระดับชาติ)

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 27 พฤษภาคม 2563 ,ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ระยะที่ 1 เรื่อง , อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนวภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 5 พฤษภาคม 2565 ,โครงการพัฒนาบริการพยาบาล (Smart Nursing Service) เรื่อง การพยาบาลทางไกล (Tele-nursing) สู่การดูแลสุขภาพที่บ้านแบบบูรณาการ, งานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ภารกิจด่านการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2564 ,โครงการพัฒนา เรื่อง การพยาบาลทางไกล (tele-nursing) สู่การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้านแบบบูรณาการ, งานพัฒนาบริการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2564 ,โครงการพัฒนา เรื่อง "การพยาบาลทางไกล (tele-nursing) สู่การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้านแบบบูรณาการ", งานพัฒนาบริการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 26 ธันวาคม 2562 ,ที่ปรึกษางานวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุเท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม , นางสาวกิตติยา เสทธะยะ พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ ปฏิบัติงานที่หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 26 ธันวาคม 2562 ,ที่ปรึกษางานวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุเท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม , นางสาวกิตติยา เสทธะยะ พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ ปฏิบัติงานที่หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 10 สิงหาคม 2559 ,ผลของการเรียนโดยใช้สื่ออิเลกทรอนิกต่อความรู้และความพึงพอใจของผู้เรียน รายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 23 มีนาคม 2565 ,ผู้แทนคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ, กองบริหารงานบุคคล มช. ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 16 ธันวาคม 2564 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมออนไลน์สำหรับเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในการทำงานในนักเรียนอาชีวศึกษา, นางสาวพิมพิไล ใจตรง นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ,ไทย
 • 31 มีนาคม 2563 ,ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย เรื่อง “การพัฒนาและการศึกษาคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของมาตรวัดการเสพติดชื้อสินค้าออนไลน์ สำหรับวัยทำงาน” , โครงการวิจัย อาจารย์ ดร. ปรียานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ ,ไทย
 • 2 ตุลาคม 2561 ,ข้อเสนอในการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่พลัดตกหกล้มในประเทศไทย, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2561 ,โครงการการดูแลเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวและชุมชน ในตำบลวังผาง อำเภอเวียหนองล่อง จังหวัดลำพูน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2561 ,ผลของโปรแกรมการเดินออกกำลังกายต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายของผู้ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 ตุลาคม 2560 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกวิธีการรักษาของผู้เป็นโรคไตเรื้อรังระยะก่อนการบำบัดทดแทนไต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 ธันวาคม 2559 ,การปรับตัวของญาติผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายทีได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 กันยายน 2559 ,ภาพตัวแทนความเจ็บป่วยและการเผชิญกับระยะท้ายของชีวิตในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กันยายน 2558 ,การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2558 ,ผลของการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของผู้ที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2557 ,แปลกลับเครื่องมือวิจัย แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม และ แบบวัดทัศนคติต่อโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภาวะสมองเสื่อม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2557 ,ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองการควบคุมโรคและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยไทยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนการบำบัดทดแทนไต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 16 ธันวาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ให้แก่อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกที่มีผลงานทางวิชาการ ด้านการพยาบาล, วิทยาพยาบาลกองทัพบก ,ไทย
 • 30 กันยายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านรายงานวิจัย เรื่อง "การประเมินความต้องการการดูแลสุขภาพทางไกลสำหรับการล้างไตทางช่องท้อง : มุมมองของผู้ป่วย ผู้ดูแลและบุคลากรสุขภาพ", วารสารพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านรายงานการวิจัย เรื่อง "Factors Associated with Phosphate Binder Adherence in Chinese Patients Undergoing Hemodialysis", วารสารพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนา แอปพลิเคชัน “INSUGARW” เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1”, ผศ.พญ.นิพาวรรณ ไวศยะนันท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2563 ,พิจารณาบทความเรื่อง Competencies of nurses in Triage assessment for patients in emergencies (สมรรถนะของพยาบาลในการประเมินคัดแยก (Triage) ผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน), วารสาร EAU Heritage มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชีย ,ไทย
 • 26 มีนาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ เรื่อง “กลุ่มอาการโลโคโมทีฟ: ภาวะซ่อนเร้นในผู้สูงอายุ” , วารสารเกื้อการุณย์ ,ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาและตรวจสอบแนวปฏิบัติทางการพยาบาล เรื่อง “แนวปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม” , คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศกลุ่มโรคไต ฝ่ายการพยาบาล ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 29 พฤศจิกายน 2564 ,The Thesis examination in title , The Faculty of Graduate Studies, Mahidol University ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2564 ,The Thesis examination in title "The Influences of Received Telehealth on Self-Management, Quality of Life, and Fluid Status in Patients with Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis", The Faculty of Graduate Studies, Mahidol University ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 19 พฤษภาคม 2565 ,หัวข้อ "การพัฒนาสุขภาพชุมชน กลุ่มที่ต้องการเป็นพิเศษในสถานการณ์ covid free setting", หลักสูตรการพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 5 พฤษภาคม 2565 ,โครงการพัฒนาบริการพยาบาล (Smart Nursing Service) เรื่อง การพยาบาลทางไกล (Tele-nursing) สู่การดูแลสุขภาพที่บ้านแบบบูรณาการ, งานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ภารกิจด่านการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 20 มีนาคม 2565 ,Thailand International Health Expo 2022 (พื้นที่โซน 5), กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2565 ,หัวข้อ "Telenursing", โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2565 ,B4-204 Resilience and Enhancing Nursing Value by telenursing, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)(สรพ.) ,ไทย
 • 20 มกราคม 2565 ,เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ: การดูแลตนเองและการสนับสนุนการดูแลตนเอง ในโครงการประชุมเชิงวิชาการ การพยาบาลผุ้สูงอายุและผุ้ป่วยโรคเรื้อรัง: การจัดการตนเองและการสนับสนุนการจัดการตนเอง, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2563 ,จัดกิจกรรม พัฒนาแกนนำด้านสุขภาพใจ, โครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพด้านการบริหารจัดการความเครียดของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ ,ไทย
 • 16 กันยายน 2563 ,“เทคนิคการวิจัยแบบผสมผสาน A Mixed Methods Design: From Theory to Research”, โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ,ไทย
 • 16 กันยายน 2563 ,โครงการเสวนาวิจัย (Brown Bag Research Series) ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “3P-Research: Passion, Purpose and Profession” , โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้จัดการรายกรณี (โรคไต) , สำนักงานเขตสุขภาที่ 1 ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้จัดการรายกรณี (โรคไต) , สำนักงานเขตสุขภาที่ 1 ,ไทย
 • 24 กันยายน 2561 ,ผู้วิจารณ์ผลงานวิจัย, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2561 ,การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2557 ,ไตวาย : ป้องกันอย่างไร, เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 8 กรกฏาคม 2565 ,วิทยากรบรรยาย เรื่อง การสร้างความเข้าใจในการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น การคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต และการติดตามดูแลช่วยเหลือ, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการอบรมแกนนำสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ, โครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 ตุลาคม 2563 ,โครงการอบรมแกนนำสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ, โครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 ตุลาคม 2563 ,โครงการอบรมแกนนำสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ, โครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กันยายน 2563 ,สัมมนาออนไลน์หัวข้อ “การประเมินคุณภาพชีวิตคนวัยทำงาน”ภายใต้กิจกรรม Health CMU (MOR) : Let’s Talk with MOR โดยการไลฟ์สดออนไลน์ ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจHealthyCMU , กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรณรงค์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพกายสำหรับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 9 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2561 ,การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2561 ,ไตเรื้อรัง : Update การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รัรบการบำบัดทดแทนไต, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2561 ,ไตเรื้อรัง : Update การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รัรบการบำบัดทดแทนไต, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 กันยายน 2560 ,การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รับการบำบัดทดแทนไต, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 31 สิงหาคม 2560 ,การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รับการบำบัดทดแทนไต, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2560 ,การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2560 ,การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2560 ,การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2559 ,การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2559 ,การพยาบาลเพื่อส่งเสริมการจัดการตำเองสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 24 - 27 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 8 ตุลาคม 2565 , การนำเสนอผลงานเรื่อง Integration of a Web application on health promotion for prevention and controlling of COVID-19 among Chiang Mai University personnel and students ประชุมวิชาการนานาชาติ Enhancing Continuity of Care Through the Science and Art in Nursing and Midwifery , ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา , ไทย
 • 7 - 8 ตุลาคม 2565 , ประชุมวิชาการนานาชาติ Enhancing Continuity of Care Through the Science and Art in Nursing and Midwifery , ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา , ไทย
 • 7 ตุลาคม 2565 , รับรางวัลในพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชุมวิชาการนานาชาติ Enhancing Continuity of Care Through the Science and Art in Nursing and Midwifery , ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา , ไทย
 • 19 กันยายน 2565 , ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสุขภาพ เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) และคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (Thai University Network for Health Promotion) , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 7 กันยายน 2565 , รับรางวัลพิธีมอบรางวัลให้แก่คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลการปฏิบัติที่ดีประจำปีการศึกษา 2564 (CMU 21st Leaning Day 2022) , ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 1 - 2 กันยายน 2565 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั่งที่ 1 , โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา ชลบุรี , ไทย
 • 1 สิงหาคม 2565 , ประชุม HUNS Workshop 2022: Monitoring of Healthy University Framework Implementation: Healthy University Rating System (HURS) , ออนไลน์ , ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2565 , ประชุมโครงการขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพในเขตภาคเหนือ , ห้องประชุมยงยุทธ สัจจาวาณิชย์ อาคารยุทธศาสตร์ มช. , ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2565 , ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ ปี 2565 , ออนไลน์ , ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2565 , ร่วมงานกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการลด ละเลิกบุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษา มช. , ห้องประชุมทองกลาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2565 , เข้าร่วมพิธีทำบุญศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมออกบูธ โครงการ Healthy University , ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2565 , การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 เรื่อง "Transforming Nursing Education post COVID 19 era: Challengers and Reflections" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 6 มิถุนายน 2565 , เข้าร่วมโครงการการจัดทำแนวทางการดำเนินการด้านการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุขและมหาวิทยาลัยสุขภาพ , ร้านอาหารสวนผัก เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2565 , กิจกรรมฟื้นฟูพลังใจสำหรับภาวะหมดไฟในวัยทำงาน , ห้อง D405 NSP Training Hall อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2565 , โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุขภาพ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2565 , เข้าร่วมโครงการการจัดทำแนวมสงการดำเนินการด้านการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุขและมหาวิทยาลัยสุขภาพ , ห้องประชุมทองกลาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 11 - 12 พฤษภาคม 2565 , การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการลด ละ เลิก บุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , แคนทารีฮิลล์โฮเทลแอนด์เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 เมษายน 2565 , การประชุมสภาพนักงาน สมัยที่ 5 สามัญ ครั้งที่่ 1/2565 , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 เมษายน 2565 , การประชุมคณะอนุทำงานขับเคลื่อนนโยบาย "มหาวิทยาลัยสุขภาพ" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 3 มีนาคม 2565 , การแนะนำโครงการ Healthy CMU ในงานแถลงข่าวเปิดตัว CMU Health MOOC , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุมหารือการสร้างกลุ่มความร่วมมือ (Consortium) , บัณฑิตวิทยาลัย มช. , ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2565 , โครงการส่งเสริมป้องกัน รักษา ด้านสุขภาพจิต ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Staff Stop Stress Year 2) , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุมคณะอนุทำงานขับเคลื่อนนโยบาย "มหาวิทยาลัยสุขภาพ" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุมสภาพนักงาน สมัยที่ 5 สามัญ ครั้งที่่ 1/2565 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 16 ธันวาคม 2564 , การประชุมคณะอนุทำงานขับเคลื่อนนโยบาย "มหาวิทยาลัยสุขภาพ" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 26 ตุลาคม 2564 , นำเสนอโปสเตอร์เรื่อง “The Role of the Gerontological Nurse in the Year of the Nurse” ในประชุมวิชาการ “2021 HNCGNE Virtual Leadership Conference” , ออนไลน์ , ไทย
 • 17 กันยายน 2564 , การประชุมพิจารณานโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่วางกรอบแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กันยายน 2564 , การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย "มหาวิทยาลัยสุขภาพ" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2564 , โครงการ CMU KM-Day 2021 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2564 , นำเสนอผลงาน Oral Presentation หัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ" โครงการ CMU KM-Day 2021 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 13 - 14 สิงหาคม 2564 , การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2564 , การแลกเปลี่ยนเรียนรูู้ในประเด็น "กระบวนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุขทั่วทั้งองค์กรและการเชื่อมโยงผลการขับเคลื่อนกับผลผลิตของบุคลากรในองค์กร" , ระบบออนไลน์ Cisco WebEx , ไทย
 • 23 มิถุนายน 2564 , การประชุมสภาพนักงานครั้งที่ 3/2564 , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มช. , ไทย
 • 11 มิถุนายน 2564 , การประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มช. , ไทย
 • 31 มีนาคม 2564 , นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายเงินโครงการ ภยใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก ปีงบประมาณ 2562 , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 29 มีนาคม 2564 , ประชุมกับอนุทำงานขับเคลื่อนนโยบาย "มหาวิทยาลัยสุขภาพ" มช. , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 มีนาคม 2564 , ประชุมพบปะพูดคุยกับบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มช. , ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มช. , ไทย
 • 8 มีนาคม 2564 , ประชุมพบปะพูดคุยกับบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมร่วมกับคณะอนุทำงานขับเคลื่อนนโยบาย "มหาวิทยาลัยสุขภาพ" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุมยงนุทธ สัจจวาณิชย์ อาคารยุทธศาสตร์ มช. , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2564 , กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช. , ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมสภาพนักงาน มช. สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1/2564 , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารมหาวิทยาลัย 2 , ไทย
 • 21 มกราคม 2564 , ประชุมร่วมกับคณะอนุทำงานขับเคลื่อนนโยบาย "มหาวิทยาลัยสุขภาพ" มช. , ห้องประชุุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 , ไทย
 • 24 ธันวาคม 2563 , ประชุมเพื่อหารือในเรื่องกฎบัตรสุขภาพกับการสร้างเขตส่งเสริมการบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับนายกสมาคมการผังเมืองไทยและกรรมการเลขานุการกฎบัตรแห่งชาติ , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 1 ธันวาคม 2563 , ประชุมอนุทำงานขับเคลื่อนนดยบาย "มหาวิทยาลัยสุขภาพ" มช. , ห้องประชุมอาวุธ ศรีศุกรี อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมช. , ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมสภาพนักงาน ครั้งที่ 2/2563 , ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 5 พฤศจิกายน 2563 , ประชุม 6th AUN-HPN International Advisory Committee Meeting ผ่าน Zoom , มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy University) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ห้องประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว , ไทย
 • 27 - 29 ตุลาคม 2563 , ประชุมเรื่อง the 2020 NHCGNE Leadership Virtual Conference: Gerontological Nursing in the Year of the Nurse: Launching the Decade of Healthy Aging ออนไลน์ , ออนไลน์ , ไทย
 • 21 ตุลาคม 2563 , ประชุมสภาพนักงาน มช. ครั้งที่ 1/2563 , ห้องประชุม 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. , ไทย
 • 7 ตุลาคม 2563 , ประชุมหารือแนวทางบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 , ห้องประชุม กองแผนงานชั้น 4 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 , ไทย
 • 19 - 20 กันยายน 2563 , โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 31 สิงหาคม 2563 , นำเสนอความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ ครั้งที่ 4/2563 , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 20 สิงหาคม 2563 , ร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2563 , ประชุมเพื่อดำเนินการเลือกตั้งประธานและรองประธานสภาพนักงาน ประจำปี 2563-2566 , ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2563 , พิธีมอบเกียรติบัตรกรรมการสภาสมัยที่ 4 และประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3/2563 , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2563 , ประชุมเตรียมงาน แถลงข่าวโครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ , ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มิถุนายน 2563 , ประชุมคณะทำงานขับเคลื่นนโยบายมหาวิทยาลัยสุขภาพ , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2563 , ประชุมคณะอนุทำงานขับเคลื่อนนโยบาย “มหาวิทยาลัยสุขภาพ” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 4 สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 3 มีนาคม 2563 , ร่วมพิธีทำบุญสำนักงานสภาพนักงาน มช. , สำนักงานสภาพนังกงาน มช. , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมกรรมการสภาพนักงาน สมัยที่ 1/2562 , ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มช. , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรมเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย "มหาวิทยาลัยสุขภาพ" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุมบุญสม มาณติน อาคารยุทธศาสตร์ สนง มช. , ไทย
 • 31 มกราคม 2563 , ร่วมงานเฉลิมฉลอง 45 ปี แห่งการสถาปณามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 ธันวาคม 2562 , สัมมนากรรมการสภาพนักงานนอกสภถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 , Bella Villa Resort , ไทย
 • 2 ธันวาคม 2562 , ระดมความคิดเกี่ยวกับความต้องการระบบ E-Testing ของมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย , โรงแรมครอสทูไวบ์เชียงใหม่ ดีเซ็ม นิมมาน , ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมวิชาการ โครงการเพื่อการถ่ายทอดความสามารถในการทำงานและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานและการจ้างงานภายหลังเกษียณอายุแก่อาจารย์อาวุโส ในสถาบันอุดมศึกษาไทย รุ่นที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมกรรมการสภาพนักงานสมัยที่ 4 (วิสามัญ ครั้งที่ 2/2562) , ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2562 , ประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย , ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม มช. , ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2562 , ร่วมบำเพ็ญกุศลในโอกาศคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และทำบุญทอดผ้าป่าประจำปี 2562 , วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2562 , โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 , วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 23 มิถุนายน 2562 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 , โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย
 • 19 มีนาคม 2562 , เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ฯ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 12 มีนาคม 2562 , ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง แนวคิดกรศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ QBE: Outcome-Based-Eduction รุ่นที่ 1 , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 7 ธันวาคม 2561 , ประชุม เรื่อง Renal Diseases and Biotechnology for Blood Purification 2018 , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 7 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 31 August 2018 - 3 September 2018 , ร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยเรื่องการดูแลและควบคุมการฟอกไตที่บ้านด้วยเครื่องอัจฉริยะ ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ , กรุงออสโล , Norway
 • 11 สิงหาคม 2561 , สัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา , อินสดารีสอร์ท หางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 กรกฏาคม 2561 , อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2561 , สัมมนา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , โรงแรม เบลวิลล่า รีสอร์ท , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2561 - 8 มิถุนายน 2561 , อบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยฯ , อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 27 May 2018 , เสนอผลงานวิจัยเรื่อง Development of a Self-management Promotion for Patients with End Stage Renal Disease Receiving Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ , ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ , Switzerland
 • 27 เมษายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Flexible learning for Active Learners in U-Learning Environment รุ่นที่ 2 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 31 มีนาคม 2561 , ประชุมสัมมนากรรมการสภาพนักงานนอกสถานที่ ประจำปี 2561 , ฮอไรชั่นวิลเลจแอนด์รีสอร์ท เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 19 มีนาคม 2561 , อบรม How to Apply for NIH Grant , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 มีนาคม 2561 , อบรม จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 ธันวาคม 2560 , สัมมนา การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงร่างการวิจัยเชิงนวัตกรรมฯ , คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2560 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 6 ธันวาคม 2560 , อบรม โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAIฯ , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 22 ตุลาคม 2560 , ประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 2 กันยายน 2560 , ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรบการศึกษาในหลักสูตร , เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท หางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 29 - 30 กรกฏาคม 2560 , โครงการพัฒนานักศึกษาโดยการใช้ Mix Method ในงานสาธารณสุข และประชุม การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำเอกสารอ้างอิงเพื่อการทำ IS และ Thesis , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2560 , ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2560 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2560 , อบรมการใช้งาน Software Social Learning , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 9 กรกฏาคม 2560 , ประชุม International Confeence และนำเสนอผลงานวิจัย , Prince of Songkla University , ไทย
 • 7 มิถุนายน 2560 , อบรม Big data and analysis in Health , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 - 31 พฤษภาคม 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2560 , ร่วมงานแสดงผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนตามโครงการนำร่องการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบโปสเตอร์ ครั่งที่ 3 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 9 มีนาคม 2560 , ร่วมโครงการ Qa สัญจร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 มีนาคม 2560 , ร่วมงานแสดงผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนตามโครงการนำร่องการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบโปสเตอร์ ครั่งที่ 2 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 2 - 3 มีนาคม 2560 , ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุม Thai MOOC , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 3 ธันวาคม 2559 , ประชุม Quality Improving in CAPD and Hemodialysis , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2559 , อบรมโครงการ Thai MOOC , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 27 - 28 ตุลาคม 2559 , ประชุมวิชาการ International conference Moving Towards the Era of NCDs and Global Health , โรงแรม Cape Panwa Hotel ภูเก็ต , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2559 , ประชุมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายกลุ่มภาคเหนือตอนบน , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2559 , สัมมนาเพื่อเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 June 2016 - 2 August 2016 , อบรมจาก University of Michigan School of Nursing (UMSN) Strengthening NCD Research and Training Capacity in Thailand Program Funded by the National Institute of Nursing Research (NINR) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , เมืองมิชิแกน , United States Of America
 • 16 - 17 มิถุนายน 2559 , โครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 7 มิถุนายน 2559 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2559 , อบรม Research Skill Development , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง , ไทย
 • 27 เมษายน 2559 , ร่วมกิจกรรม ผลิตผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่เผยแพร่ใน Web of Science , สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 เมษายน 2559 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 2 มีนาคม 2559 - 4 เมษายน 2559 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์ , สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 มกราคม 2559 , โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 20 - 30 November 2015 , เข้าร่วมประชุมนานาชาติ ณ ประเทศไต้หวัน , ประเทศไต้หวัน , Taiwan
 • 1 ตุลาคม 2558 , ร่วมงานเหลียวหลังแลหน้างานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ , ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) , ไทย
 • 23 กันยายน 2558 , พาอาจารย์จาก Dristianstad University, Saweden ไปดูงาน , วัดทุ่งบ่อแป้น จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 12 กันยายน 2558 , ควบคุมดูแลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ , วัดพระธาตุดอยสุเทพ , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2558 , สัมมนาเพื่อเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ , ไทย
 • 13 - 15 กรกฏาคม 2558 , อบรม Manuscript Writing Workshop , ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 2 กรกฏาคม 2558 , ประชุม Souheast and East Asian Education and Research Network , โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2558 , ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรบการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 14 - 23 December 2014 , เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Building the Collaborative Research Platform and Professional Training Workshop for Cancer Treatment, Hospice/Palliative Care and Bioethics in Southeast Asian Countries ณ ประเทศไต้หวัน , เมืองไทยเป , Taiwan
 • 22 - 25 October 2014 , ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี , EWHA Women University , Korea
 • 3 กันยายน 2557 , ประชุม การบูรณาการ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและส่งเนริมทักษะของผู้สอนด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 1 - 2 กันยายน 2557 , ประชุม Asia/Pactific Regional Conference on Ageing Older People in Ageing Societies : Burden or Resource , โรงแรมดิอิมเพรส , ไทย
 • 6 - 7 สิงหาคม 2557 , อบรมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557 , ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ , ไทย
 • 5 - 6 มิถุนายน 2557 , อบรม แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Proctice : GCPI , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 7 มีนาคม 2557 , อบรม เรื่อง Writing Article for Intemational Publication , โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ , ไทย
 • 19 - 22 พฤษภาคม 2552 , เก็บข้อมูลวิจัยผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง , โรงพยาบาลเทพปัญญา และโรงพยาบาลนครพิงค์ , ไทย
 • 14 - 15 พฤษภาคม 2552 , นวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 28 - 30 เมษายน 2552 , Project Implementing Parthers Coordination Meeting , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 21 - 24 เมษายน 2552 , เก็บข้อมูลในการทำวิจัย , โรงพยาบาลเทพปัญญา และโรงพยาบาลนครพิงค์ , ไทย
 • 25 - 26 ธันวาคม 2551 , นำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 19 - 20 ธันวาคม 2551 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต" , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 กันยายน 2551 , โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 , โรงแรมสุริวงค์ , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2551 - 4 กันยายน 2551 , อบรมภาษาอังกฤษ , โรงเรียนภาษาอังกฤษ ลอนดอนเฮาส์ , ไทย
 • 24 - 27 มิถุนายน 2551 , International Conference 2008 Healthy People for a healthy World , โรงแรมอิเมอเรล , ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2551 , One-day in Vascular Diseases ll , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , ประชุม เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 2 : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ , โรงแรม Chiangmai Grandview , ไทย
 • 17 - 19 ธันวาคม 2550 , คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง บูรณาการความรู้สู่การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2550 , ประชุมเสนอข้อมูลโครงการวิจัย , รพ.แม่พริก รพ.แจ้ห่ม รพ. ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 25 - 27 ตุลาคม 2550 , เก็บข้อมูลวิจัย , ลำปาง , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2550 , เก็บข้อมูลวิจัย , อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง , ไทย
 • 27 กันยายน 2550 , เก็บข้อมูลวิจัย , จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 14 - 15 กันยายน 2550 , ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานวิจัย , สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2550 , การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย , โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 สิงหาคม 2550 , UNFPA and FON have recently signed 2007 , Royal Princes , ไทย
 • 15 สิงหาคม 2550 , ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน) , โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 7 สิงหาคม 2550 , เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : วัด พระ ชมรม , โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2550 , อบรม เรื่อง การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2550 - 15 มิถุนายน 2550 , อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEFL , สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 12 เมษายน 2550 , ประชุมวิชาการแห่งชาติด้านผู้สูงวัยและผู้สูงอายุ , โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2549 , ปรึกษาหารือและร่วมกำหนดประเด็นสำคัญของการเตรียมสังคมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2549 , ประชุม เรื่อง UNFPA Eighth country Programme in Thsiland Final Review Meeting , โรงแรม Amari Watergate Bangkok , ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2549 , เข้าร่วมโครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท สปาแอนด์สปอร์ตคลับ , ไทย
 • 11 - 13 ตุลาคม 2549 , เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 2 ตุลาคม 2549 , ประชุม เรื่อง Population Ageing in Thsiland:Trends and Vision for future , โรงแรม Four Seasons , ไทย
 • 26 กันยายน 2549 , ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการให้สุขศึกษา , วัดใหม่ยางคราม , ไทย
 • 19 กันยายน 2549 , ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการให้สุขศึกษา , วัดหนองบัว , วัดแม่โป่ง , ไทย
 • 7 กันยายน 2549 , ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการให้สุขศึกษา , สถานีอนามัยตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 25 - 27 มกราคม 2549 , ประชุม Prevention and Management of Chroic Conditions : International Prespectives , รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 9 - 10 ธันวาคม 2548 , • 9-10 ธันวาคม 2548, การประชุมวิชาการเรื่อง วีถีวิจัย .มช. , ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2548 , การเสวนาวิจัย เรื่อง...สาระงานวิจัยและประสบการณ์ในการประชุมระดับนานาชาติ, นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Ethical Dilemmas and Ethical Decision Making of Nursing Working in Intensive Care Units , ศูนย์วิจัยทางการ ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษ , ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2548 , การศึกษาพยาบาลจัดโครงการสัมมนา เรื่อง ความรู้ e-learning แบบครบวงจร , ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 4 พฤศจิกายน 2548 , ปรชุม การเคลื่อนไหวขอองสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ , ศูนย์ประชุสถาบันวิจัยจุฬาภณ์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 19 - 21 October 2005 , ประชุมวิชาการเรื่อง The 5th International Nursing Conference: healthier Life with Nursing Leadership, , กรุงโซล, South Korea , Korea
 • 18 ตุลาคม 2548 , การประชุมวิชาการเรื่อง “Clinical Practice in Dementia From MCI to Alzheimer’s Disease , ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น 2 คณะแพทย์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 14 ตุลาคม 2548 , ประชุม การระดมสมองเพื่อจัดทำสื่อต้นแบบ , รร.เชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 5 ตุลาคม 2548 , ประชุมงานวันผู้สูงอายุสากล (International day for older persons), มูลนิธิพัฒนางานเพื่อผู้สูงอายุ , จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 16 มิถุนายน 2548 , Work shop on Result-based Management and Monitering and Evaluation , รร.สุริวงศ์ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 10 มิถุนายน 2548 , อบรม เทคนิคพิธีการและการพูดในโอกาสพิเศาต่าง ๆ รุ่นที่ 9 , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 14 - 16 พฤษภาคม 2548 , การประชุมวิชาการเรื่อง “Result Based Management”, UNFPA, , โรงแรมกรุงศรีอยุธยา, กรุงเทพฯ , ไทย
 • 6 - 7 พฤษภาคม 2548 , อบรมโครงการปฎิบัติธรรมนำสุข , ณ สถานปฎิบัติธรรม วัดอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 27 มีนาคม 2548 , 25-27 มีนาคม 2548, การประชุมวิชาการเรื่อง Strengthening of cross cultural competency of Thai experts ,WHO , โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 26 มีนาคม 2548 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร , , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จ.นนทบุรี, มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี และโรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง , ไทย
 • 23 - 26 มีนาคม 2548 , การจัดการเรียนการสอนและการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จ.นนทบุรี ,มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี และโรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง , ไทย
 • 30 - 2 ธันวาคม 2546 , อบรม หลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการสอบโทเฟล(TOFEL by BrainPlex) , สถานบริการวิชาการนานาชาติ , ไทย
 • 24 - 27 สิงหาคม 2545 , The Best in Cardiology 2002 , โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 22 - 26 เมษายน 2545 , mierosoft Exel 97 , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ , ไทย
 • 13 - 15 มีนาคม 2545 , การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2545 , ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษาสถาบันวิจัยสังคม , ไทย
 • 7 - 9 มีนาคม 2545 , Comprehensive Respiratory Care and Mechanical Workshop 2002 , โรงแรมเชียงใหม่ออคิด , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 17 พฤษภาคม 2565 ,กิจกรรม ปรับชีวิตแบบวิถีใหม่ ร่วมใส่ใจออกกำลังกาย,
 • 28 มกราคม 2565 ,โครงการ“Digital technology:แนวคิดและการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom18 2455 1001
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 14 มิถุนายน 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ Research and Development กับงานวิจัยทางการพยาบาล),
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 พฤษภาคม 2562 ,ประชุมจัดเตรียมงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ”,
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 31 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 5),
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง) ,
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 ตุลาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 สิงหาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 19 ตุลาคม 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายวิชาการ),
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 11 เมษายน 2559 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมืองและทำขนมไทย ), ณ บริเวณลานดอกปีบ หลังอาคาร 1
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 กันยายน 2558 ,การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กรกฏาคม 2558 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 24 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 3, หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLU) อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 2, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 22 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 1, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 10 เมษายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 (กิจกรรมตัดตุ๋งปีใหม่เมือง) , ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการ “สานใจ๋ สามวัย สืบฮี้ต โตยฮอย ยี่เป็ง เจียงใหม่ ป่ะจ๋ำปี๋ สองปันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด” (กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และการสาธิตการทำโคมไฟ),
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 28 สิงหาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก-โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ศูนย์ความเป็นเลิศ), คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการมหกรรมเปิดบ้านแห่งสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องออกกำลังกาย ชั้น 1 แฟลตอาจารย์พยาบาล 6 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 กรกฏาคม 2557 ,การประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในปีการศึกษา 2557 สำหรับคณาจารย์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 กรกฏาคม 2557 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 พฤษภาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ทางการพยาบาล ครั้งที่ 2, อาคาร 2 และ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “การฟื้นฟูสุขภาพตามธรรมชาติด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี” สำหรับ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่

การศึกษา

 • 2557 : DClinP (Clinical Practice) , University of Southampton, England , United Kingdom
 • 2548 : พยาบาลไตเทียม (การอบรมพยาบาลไตเทียมแห่งประเทศไทย) , สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 2544 : พย.ม. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 2538 : ป.พย. (ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี)) , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • Adult nursing
 • Gerontological nursing
 • HIV/AIDS and Human rights
 • Palliative care and End of life care
 • Mixed methods research
 • End Stage Renal disease

การลาศึกษา

 • 11 July 2013 - 10 January 2014 , course Doctorate in Clinical (DclinP) , at School of Nursing and Midwifery, U. Southampton , United Kingdom , scholarship ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาอาจารย์
 • 11 January 2013 - 10 July 2013 , course Doctorate in Clinical (DclinP) , at School of Nursing and Widwifery, U. Southampton , United Kingdom , scholarship ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาอาจารย์
 • 11 January 2012 - 10 July 2013 , course Doctorate of Clinical Practice in Nursing (DclinP) (ขยายเวลา) , at University of Southampton , England , scholarship ส่วนตัว
 • 11 July 2012 - 10 January 2013 , course Doctorate of Clinical Practice in Nursing (DclinP) (ขยายเวลา) , at University of Southampton , England , scholarship ส่วนตัว
 • 11 July 2009 - 10 July 2012 , course Doctorate of Clinical Practice in Nursing (DclinP) , at University of Southampton , United Kingdom , scholarship คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 7 กันยายน 2565 , รางวัลอาจารย์ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ “รายวิชา CMU MOOC ดีเด่น ด้านการส่งเสริมการวิจัยทางสุขภาพ” , ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 24 สิงหาคม 2565 , ศิษย์เก่าดีเด่นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านผลงานเด่น , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 28 October 2020 , Distinguished Educator in Gerontological Nursing 2020 , National Hartford Center of Gerontological Nursing Excellence,USA
 • 5 กรกฏาคม 2560 , รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Receiving Oral Presentation Award , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการ
 • 1 October 2013 , The Postgraduate Research Student Representative , School of Health Sciences, University of Southampton, UK
 • 26 June 2013 , The winning highly cmmended in the Wessex HIEC award for innovation at the Postgraduate Research Conference (Oral presentation) , The Wessex Health Innovation and Education Cluster (HIEC) , University of Southampton, UK
 • 2 May 2013 , The winning highly commended award for the best poster presentation at the Postgraduate Research Showcase , Research Development & Graduate Centre,University of Southampton, UK
 • 1 October 2012 , The Postgraduate Research Student Representative , School of Health Sciences, University of Southampton, UK

การรับเครื่องราชฯ

 • 2553 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2548 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2543 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th