KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ

Natthawan Suwan

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
โทรศัพท์ : +66-53-935-016
อีเมล์ : natthawan.suwan@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 27 กันยายน 2564 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง "การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน", นางสาววศินี ธิวรรณลักษณ์ นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2564 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ปัจจัยทำนายการปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย", นางสาวจุฑารัตน์ มงคล นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 5 พฤษภาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง , นางจันทร์เพ็ญ ปะวะโพตะโก นศ.ป.โท ,ไทย
 • 7 ธันวาคม 2563 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์สำหรับผู้ดูแลในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการสวนปัสสาวะเป็นเวลาแบบสะอาด” , นางวัชราภรณ์ ไพโรจน์ รหัส 621231026 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 22 ตุลาคม 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การผลของการโค้ชต่อความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานในพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย”, นางสาววรรณา ชื่นนอก รหัสประจำตัว 621231025 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 9 มิถุนายน 2563 ,วิจัย เรื่อง ผลของสื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางการสัมผัสของผู้ดูแลผู้ป่วย , นางสาวนัสชฎาพร นันทะจันทร์ พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมการป้องกันการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งต่อความรู้ การปฏิบัติและอุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งในพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม, นางทิพวิมล เชษฐ์ขุนทด รหัส : 611231029 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ ,ไทย
 • 3 สิงหาคม 2560 ,ผลของโปรแกรมการสอนก่อนจำหน่ายต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้เป็นมารดาครั้งแรก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 ตุลาคม 2552 ,ผลการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้เคมีบำบัด มีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง, คณะศึกษาศาสตร์ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 31 พฤษภาคม 2564 - 16 กันยายน 2564 , หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ รุ่่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 มีนาคม 2564 - 1 เมษายน 2564 , อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2564 , ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 4 ธันวาคม 2563 - 4 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยมะเร็งวิทยา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างมีคุณภาพที่ดีที่สุด (Cancer Care with Best Quality)” , ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 18 กรกฏาคม 2563 , ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 13 - 15 มกราคม 2563 , ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 14IC Update 2020 : Infection Control awareness : Learn more, Do more and Become more. , โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 กรกฏาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 12 มีนาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 1 , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมวิชาการนานาชาติ The 4 International Conferences on One Medicine One Science : One World, One Medicine, One Science : The way forwardfor better Health , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 23 มกราคม 2562 , ประชุม การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 11 - 12 ธันวาคม 2561 , อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ภายใต้โครงการ การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายศูนย์วิจัยทางคลินิก , โรงแรม Kantary Hill Chiang Mai , ไทย
 • 26 - 29 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมวิชาการ แนวคิดและนวัตกรรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง : Update cancer nursing 4.0 , โรงแรมอโมรา ท่าแพ , ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2561 , ประชุม Right Antibiotics for Right Practice การใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและเหมาะสม ครั้งที่ 12 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2561 , สัมมนา พัฒนาการเรียนการสอน , ศิริปันนา รีสอร์ท แอนด์ สปา , ไทย
 • 19 เมษายน 2561 , ประชุม Update in Infection Control 2018 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 เมษายน 2561 , ประชุม How to get Sustained in Infection Control and Prevention Strategy , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 - 30 มีนาคม 2561 , อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ , มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มีนาคม 2561 , ประชุม สุขภาพคนไทยยุค 4.0 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 26 - 27 มกราคม 2561 , ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่สาย , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 12 ตุลาคม 2560 , อบรม การเขียนหนังสือและตำราเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 มีนาคม 2560 , ประชุม แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและชะลอวัยแบบบูรณาการ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2560 , โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2559 - 29 มกราคม 2560 , อบรมภาษาอังกฤษ , สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2559 , ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2559 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 9 - 27 พฤษภาคม 2554 , อบรมภาษาอังกฤษ , โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์เกียรติพัฒนา , ไทย
 • 2 เมษายน 2554 - 5 มิถุนายน 2554 , อบรมภาษาอังกฤษ , สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 18 - 19 พฤศจิกายน 2553 , การประชุมวิชาการ " 50 ปี พยาบาล มช. สานต่ออนาคตที่สดใส " , ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2553 - 20 ตุลาคม 2553 , อบรมภาษาอังกฤษ , สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2553 - 10 กรกฏาคม 2553 , อบรมภาษาอังกฤษ Intensive Gramma Review , สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 21 พฤษภาคม 2553 , Stroke : Detection - Prevention & Treatment , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 12 พฤษภาคม 2553 , ประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลกับการใช้ยา , โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 29 เมษายน 2553 , การประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลในสังคมที่เปลี่ยนแปลง Nursing in Changing Society , ห้องประชุมภรณ์รวี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 มีนาคม 2553 , การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 24 มีนาคม 2553 , แนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชากลาง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2552 , Metabolic Syndrome.....รอบเอว อันตราย , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 10 - 13 กันยายน 2552 , CMCC 11 New Guidelines and Thai Cardiology Highlights , โรงแรม Meridien เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2552 , โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review): ระยะที่ 1 , ห้อง 411 และห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 19 ธันวาคม 2551 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต" , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 17 กันยายน 2551 , การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลหรือช่องเปิด , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 29 - 30 พฤษภาคม 2551 , อบรม เรื่อง ทักษะการศึกษาวิจัยทางคลินิก , สถานวิชาการนานาชาติ , ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2551 , โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 , ห้อง 308 ชั้น 3 อาคาร 4 , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2551 , สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ , ออไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2551 , เทคโนโลยีใหม่ในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งที่พบพบ่อยในสตรีไทย , โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว , ไทย
 • 4 เมษายน 2551 , โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง การเพิ่มพูนทักษะอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ประจำปีการศึกษา 2551 , ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 1 - 2 เมษายน 2551 , สัมมนาวิชาการประจำปี 2551 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 และหลักสูตรนานาชาติ) , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 29 มีนาคม 2551 , สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 , โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2551 , การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ก้าวสู่มิติใหม่สาธารณสุขมูลฐาน , โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , โครงการเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ ปี 2550 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 พฤษภาคม 2550 , สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ , บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 เมษายน 2550 , อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สถิติวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร (Multivariate Statistics) สำหรับงานวิจัยทางการพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 มีนาคม 2550 , ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน , หมู่บ้านป่าตึงงาม ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 14 มีนาคม 2550 , ประชุมวิชาการ เรื่อง การวัดและประเมินการศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 2 , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 11 พฤศจิกายน 2549 , ควบคุม ดูแล ให้ปรึกษาและแนะนำแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงงานวันพยาบาลแห่งชาติ , โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 ตุลาคม 2549 , ประชุมฟื้นฟูวิชาการอายุรศาสตร์เชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 28 - 30 กันยายน 2548 , การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให้การปรึกษาทางสุขภาพ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 20 - 22 ตุลาคม 2547 , international conference เรื่อง Health promotion : evidence, practice and policy , ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2547 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ , ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ , ไทย
 • 20 กันยายน 2547 , โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา (Problem-based Learning) , ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 , ไทย
 • 17 กันยายน 2547 , ประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาเพื่อปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช , ไทย
 • 14 กันยายน 2547 , โครงการประชาพิจารณ์กระบวนวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2547 , การพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 8 กรกฏาคม 2547 , Nursing Science & HIV/AIDS: Global Challenges and Opportunities , โรงแรมดิเอมเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2547 , สัมมนาเพิ่มพูนศักยภาพของอาจารย์ เรื่อง รู้ตน รู้งาน สานสร้างพัฒนา , ไลฟอัพ รีสอร์ท แอนด์สปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 30 เมษายน 2547 , การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา (Problem - Based Learning) , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 , ไทย
 • 17 - 19 มีนาคม 2547 , โครงการศึกษาดูงานและสัมมนา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและโรงแรมนิ่มซีเส็ง จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 15 - 16 มีนาคม 2547 , การใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2546) , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช , ไทย
 • 19 ธันวาคม 2546 , การประเมินคุณภาพบริการพยาบาล , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช , ไทย
 • 19 - 20 มีนาคม 2546 , คณะกรรมการโครงการหลวง คณะพยาบาลศาสตร์ , โครงการหลวงขุนแปะ อ.จอมทอง , ไทย
 • 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2546 , เพื่อให้บริการสุขภาพอนามัย , โครงการหลวงอ่างขาง , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2544 , การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 10 กรกฏาคม 2564 ,โครงการ“Substantive Knowledge in Nursing : How to Apply to Research” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
 • 17 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 หัวข้อ แนวทางในการทดสอบองค์ความรู้ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง), ผ่านระบบ Zoom
 • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
 • 1 มีนาคม 2564 ,โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptorship) ประจำปีงบประมาณ 2564, โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ Main Studio ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 3), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 - 31 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ (ครั้งที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กรกฏาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 2, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

 • 11 กันยายน 2553 , งาน aggie-nurse , คณะเกษตรศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 15 กรกฏาคม 2553 , พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2553 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 10 กรกฏาคม 2553 , รับขวัญขันโตก , อาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 26 มิถุนายน 2553 , ทำบุญหอพัก , อาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 10 มิถุนายน 2553 , งานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 7 มิถุนายน 2553 , พิธีเปิดห้องเชียร์ ปีการศึกษา 2553 , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 1 มิถุนายน 2553 , Meet the dean , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 21 เมษายน 2553 , พิธีคารวะดำหัวคณบดี อาจารย์อาวุโส และข้าราชการอาวุโส ประจำปี 2553 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 19 กุมภาพันธ์ 2553 , งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 , สวนบัวรีสอร์ท เชียงใหม่ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 8 มกราคม 2553 , งานสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ประจำปี 2552 , บริเวณลานฉำฉา ด้านหลังอาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 11 มิถุนายน 2552 , พิธีไหว้ครู ประจำปี 2552 , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 21 เมษายน 2552 , พิธีดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส ประจำปี 2552 , ลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 11 - 13 มีนาคม 2552 , สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2552 เรื่อง แนวโน้มการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 26 กุมภาพันธ์ 2552 , โครงการสัมมนานักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 , โบทานิค รีสอร์ท (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 20 กุมภาพันธ์ 2552 , งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแอลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 26 ธันวาคม 2551 , งานสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ปี 2551 , ใต้ถุนอาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 25 ตุลาคม 2551 , Aggie-Nurse , คณะเกษตรศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 12 กรกฏาคม 2551 , งานรับขวัญขันโตก , ใต้ถุนอาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 7 กรกฏาคม 2551 , พิธีหล่อเทียนพรรษา , สนามหญ้า หน้าอาคารเทพกวี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 3 กรกฏาคม 2551 , พิธีปิดห้องเชียร์ ปีการศึกษา 2551 , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 24 มิถุนายน 2551 , โครงการแต่งกายดี สมศักดิ์ศรี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มช. , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 21 มิถุนายน 2551 , งานทำบุญหอพักและพัฒนาหอพัก , หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และใต้ถุนอาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 14 มิถุนายน 2551 , พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2551 , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 12 มิถุนายน 2551 , พิธีไหว้ครู , ห้องประชมวิจิตร ศรีสุพรรณ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 4 มิถุนายน 2551 , งานปฐมนิเทศหอพัก และพบปะคณบดี , ห้องประชมวิจิตร ศรีสุพรรณ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 31 พฤษภาคม 2551 , งานสู่เส้นทางสีขาวและเปิดโลกกิจกรรม , ใต้ถุนอาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 11 พฤษภาคม 2551 , โครงงานอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น , อาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 25 เมษายน 2551 , งานดำหัวคณาจารย์ อาจารย์และข้าราชการอาวุโส , ลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 29 มีนาคม 2551 , สัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2551 , โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อ. เมือง จ. เชียงใหม่ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 28 มีนาคม 2551 , พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ใต้ถุนอาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 22 กุมภาพันธ์ 2551 , งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ และสวนบัว รีสอร์ท (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 24 มิถุนายน 2550 , งานปฐมนิเทศหอพัก , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 23 มิถุนายน 2550 , งานทำบุญหอพัก , อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 14 มิถุนายน 2550 , พิธีไหว้ครู , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 2 มิถุนายน 2550 , งานสู่เส้นทางสีขาว , อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)

การศึกษา

 • 2560 : พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2544 : วท.ม. (เภสัชวิทยา) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2540 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2536 : ม.6 (-) , โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • เภสัชวิทยา
 • การพยาบาลพื้นฐาน
 • Antimicrobial Agent Use
 • Infection Prevention and Control
 • Readiness for Hospital Discharge

การลาศึกษา

 • 6 ธันวาคม 2558 - 5 มิถุนายน 2559 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานโท , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 6 มิถุนายน 2558 - 5 ธันวาคม 2558 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานโท , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 6 มิถุนายน 2557 - 5 ธันวาคม 2557 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานโท , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 6 มิถุนายน 2554 - 5 มิถุนายน 2557 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานโท , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว

การรับเครื่องราชฯ

 • 2565 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2559 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2554 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2549 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th