KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์

Rangsiya Narin

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
โทรศัพท์ : +66 53 935018 , +66 53 949023
อีเมล์ : rangsiya.n@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • จินตนา ไชยวัณย์, วราภรณ์ บุญเชียง, รังสิยา นารินทร์. 2559 . การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในชุมชนโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ . วารสารสาธารณสุขศาสตร์ . 46 (3) : 248-260. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • อัมพร วงค์ติ๊บ, นงเยาว์ อุดมวงศ์, รังสิยา นารินทร์. 2558 . การพัฒนาโปรแกรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน . พยาบาลสาร . 42 (4) : 12-24. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • ศิวพร อึ้งวัฒนา, รังสิยา นารินทร์. 2012 . การพยาบาลชุมชน , คณะพยาบาลศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือน มิถุนายน 2555).(Published Internatinally)

  วารสาร
 • รังสิยา นารินทร์, เจนเนต รานจิต, จิล โรบินสัน. 2553 . ผลของการออกกำลังกายต่ออาการปวด ความรู้ฝืดติดข้อเข่า และความยากลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวันในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมในชุมชน . พยาบาลสาร . 37 (3) : 132-146. (เผยแพร่ระดับชาติ)

วารสารวิชาการ

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  อาจารย์พิเศษ
 • 30 กรกฏาคม 2564 ,กระบวนวิชา 510408 หัวข้อ "กิจกรรมการปฏิบัติ การบริการวิชาการเพื่อสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2", คณะเทคนิคการแพทย์ ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2564 ,กระบวนวิชา 510408 หัวข้อ "กิจกรรมการปฏิบัติ การบริการวิชาการเพื่อสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 1", คณะเทคนิคการแพทย์ ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2564 ,กระบวนวิชา 510408 หัวข้อ "เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลจากชุมชน", คณะเทคนิคการแพทย์ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2564 ,สอนนักศึกษา หัวข้อ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลจากชุมชน” ในกระบวนวิชา เทคนิคการแพทย์ชุมชน (510408) , คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ,ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2562 - 3 มีนาคม 2562 ,Lecture for International Lecture in Kobe University and participate the study seminar, Kobe University ,ญี่ปุ่น

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 25 มกราคม 2564 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจของครอบครัวต่อความร่วมมือในการรับประทานยาและความสำเร็จของการรักษาในผู้ที่เป็นวัณโรคปอด , นางสาวเสาวลักษณ์ ค้าของ รหัส 611251014 นักศึกษาปริญญาเอก คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 18 กันยายน 2563 ,หัวข้อ “Experiences on instrument development research” ผ่านทางระบบ Zoom, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ,ไทย
 • 2 มีนาคม 2563 ,การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร” , นางสาวพัชรินทร์ ศรีบุตร นักศึกษาหลักสูตรสาสธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกบริหารสาธารณสุข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2562 ,ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการอาการท้องผูกในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง, สาขาวิชาพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก ปกติ ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2561 ,โครงการวิจัยชั้นเรียน เรื่อง ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อทักษะความคิดเชิงระบบของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 2, ผศ.กัญญาพัชญ์ จาอ้าย อาจารย์แมคคอร์มิค ม.พายัพ ,ไทย
 • 4 ตุลาคม 2561 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อการจมน้ำของเด็กวัยเรียน จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 ตุลาคม 2561 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการตนเองของชาวไทยในพื้นที่สูงที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2560 ,ผลของการให้บริการหมอครอบครัวแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลนครพิงค์, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 11 มิถุนายน 2556 ,ตรวจสอบงานวิจัยของนางสาวบัวบาน กองราช, โรงเรียนบ้านอ่าย ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 2 มีนาคม 2565 ,โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง ปี 2563-2564 , หน่วยสนับสนุนการรับใช้สังคม สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 ธันวาคม 2558 ,ผู้สังเกตการณ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสรอมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ, ชมรมโกลบอลแคมปัสต้นเปา ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 4 กันยายน 2555 ,กรรมการพิจารณาผลงานแสดงความชำนาญการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายในมหาวิทยาลัย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2559 ,กรรมการสอบวิทยานิพนธ์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2558 ,กรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 13 พฤศจิกายน 2564 ,โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลอุุโมงค์ ภายใต้กิจกรรมการสร้างสุขภาพดีได้จากที่บ้านฯ , สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ ,ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2564 ,โครงการหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่งานวิชาการรับใช้สังคม, หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม สำนักงานบริหารงานวิจัย ,ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2564 ,กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ด้านการปรับตัวในการใช้ชีวิตในสังคมแบบมิติใหม่ในยุค New Normal โลกใบใหม่ กับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง, เทศบาลตำบลอุงโมงค์ ,ไทย
 • 31 มีนาคม 2564 - 2 เมษายน 2564 ,โครงการพัฒนาศัพยภาพนักบริการวิชาการสู่นักวิจัยรับใช้สังคม ในกิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมนักวิจัย/นักบริการวิจาการรับใช้สังคม", สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ,ไทย
 • 6 สิงหาคม 2563 ,กิจกรรมการสร้างเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยอย่างไรให้ปลอดภัยในยุค New Normal เพื่อให้สอดคล้องตามวิถีชีวิตที่ดีเริ่มที่ตัวเรา, เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2561 ,โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม้า จังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 28 - 29 เมษายน 2561 ,มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม้า จังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2561 ,การดูแลสุขภาพ 4 ช่วงวัย, เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2560 ,การฟื้นฟู ดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงผู้สูงอายุและผู้พิการ, เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,การประชุม การบริหารจัดการระบบข้อมูลสุขภาพชุมชนระดับ Big Data โดยใช้ NoSQL, โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ เพื่อการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2559 ,วิธีการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการที่บ้าน, เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 18 - 19 พฤศจิกายน 2558 ,ประชุมวิชาการ อาจารย์ผู้สอน ครูฝึกสอนและแกนนำชุมชน ร่วมกับสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือ, สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2558 ,อบรม การพัมนาศักยภาพนักจัดการการดูแลผู้ปวยที่บ้าน, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2558 ,อบรม การพัมนาศักยภาพนักจัดการการดูแลผู้ปวยที่บ้าน, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 14 มิถุนายน 2558 ,การพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ ตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 ตุลาคม 2557 ,การจัดกระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพในระดับชุมชนของอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ,ไทย
 • 26 - 29 สิงหาคม 2557 ,ประชุมการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการศูนย์การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 - 12 พฤษภาคม 2557 ,การจัดกระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพในระดับชุมชนของอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ,ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2557 ,อบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมจัดเก็บระบบข้อมูล สุขภาพ 25 DHIS, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 11 เมษายน 2557 ,วิทยากรชี้แจงโครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพอำเภอ : สรุปแบบสอบถามเพื่อพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บระบบข้อมูลสุขภาพสารภี, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี ,ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2556 ,อบรม เทคนิคการให้สูขศึกษา ประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อด้านสุขภาพ, ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2564 ,การวิเคราะห์ข้อมูลจากชุมชน ในกระบวนวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน (510408) , คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2564 ,การบริการวิชาการเพื่อสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 5 ในกระบวนวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน (510408), คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2563 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ สู่งานวิชาการรับใช้สังคมวิชาการรับใช้สังคม ลดความเลื่อมล้ำ และขจัดความบาดจน, คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสนับสนุนการดำเนินงานวิชาการรับใช้สังคม ,ไทย
 • 2 ตุลาคม 2562 ,วิทยากรเพื่อเติมเต็มข้อมูล ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินเสริมพลังเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง ปีงบประมาณ 2562 , หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ศูนย์บริหารงานวิจัย ,ไทย
 • 13 - 14 กรกฏาคม 2561 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับโครงร่างให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติด้านการออกแบบเครื่องมือวิจัยและทดสอบเครื่องมือฯ ในพื้นที่จริง, สำนักงานประสานงานวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2560 ,ในการอภิปรายโต๊ะกลม หัวข้อ Together We are Stronger : CMU and Umong Collaboration for Creating Citizens to Stengthen Local Community Management, โครงการจัดตั้ังหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 27 ธันวาคม 2564 - 21 มกราคม 2565 ,อาจารย์นิเทศฝึกปฏิบัติ อบรมเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 10 กันยายน 2564 ,Online Training Program “Role and Function of Public Health Personnel in Providing Services for the Community”, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 10 กันยายน 2564 ,Online Training Program “Role and Function of Public Health Personnel in Providing Services for the Community”, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 27 มิถุนายน 2564 ,Online Training Program “Community in Thailand ” , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 20 มิถุนายน 2564 ,Online Training Program “Community in Thailand ” , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2564 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 11 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2563 ,อบรมหลักสูตรออนไลน์นักศึกษาพยาบาล จาก Otemae University หัวข้อ "Health Care System in Thailand and Policies" ผ่าน Zoom Meeting, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 30 มกราคม 2563 ,Ms.Jing Sun นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Nursing, Hunan University of Traditional Chinese ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มกราคม 2563 ,Ms.Jing Sun นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Nursing, Hunan University of Traditional Chinese ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มกราคม 2563 ,Ms.Jing Sun นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Nursing, Hunan University of Traditional Chinese ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มกราคม 2563 ,Ms.Jing Sun นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Nursing, Hunan University of Traditional Chinese ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 มกราคม 2563 ,Ms.Jing Sun นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Nursing, Hunan University of Traditional Chinese ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มกราคม 2563 ,Ms.Jing Sun นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Nursing, Hunan University of Traditional Chinese ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2562 ,บรรยาย หัวข้อ Health Care System in Thailand และ Community Health Nursing Process ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถานบันการศึกษาในต่างประเทศ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2562 ,บรรยาย หัวข้อ Health Care System in Thailand และ Community Health Nursing Process ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถานบันการศึกษาในต่างประเทศ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2562 ,วิทยากร School of Nursing, Naragakuen University, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 24 มิถุนายน 2562 ,Experiences on instrument development research , กระบวนวิชา 566720 หลักสูตรปรัญญาดุษฏีบัณฑิต ,ไทย
 • 24 ธันวาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2561 ,แนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน, โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการระบบการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1 ,ไทย
 • 26 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 สิงหาคม 2560 ,นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 สิงหาคม 2560 ,นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 สิงหาคม 2560 ,นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2560 ,นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 มิถุนายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 - 17 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 เมษายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 มิถุนายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 - 28 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 ตุลาคม 2558 ,การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยร่วมในชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 กันยายน 2558 ,บรรยายและนำนักศึกษาดูงาน, University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น ,ไทย
 • 3 มิถุนายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 29 - 30 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 กันยายน 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 กันยายน 2557 ,โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันต่างประเทศ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2557 ,วิทยากรบรรยายและนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 สิงหาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 สิงหาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 สิงหาคม 2557 ,วิทยากรบรรยายและนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 สิงหาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 มิถุนายน 2557 ,Health Care System in Thailand, หน่วยวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 28 มีนาคม 2557 ,การดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ในงานอนามัยโรงเรียนสำหรับครู และบุคลากรทางสาธารณสุข ประจำปี 2557, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 ธันวาคม 2556 ,วิทยากรบรรยายและนำอาจารย์ นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2556 ,การประชุมการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ในงานอนามัยโรงเรียน สำหรับครู และบุคลากรทางสาธารณสุข, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 25 - 27 กรกฏาคม 2565 , Optimizing Simulation: Best Practices for Nursing Education , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 24 มิถุนายน 2565 , โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 25 , โรงแรม The Grand Morocc Hotel อำเภอเแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2565 , โครงการพัฒนานักศึกษาบูรณาการงานชุมชน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านแม่ผาแหน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 มกราคม 2565 , ประชุมวางแผนการจัดฝึกปฏิบัติ อบรมเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษษโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 , ออนไลน์ ระบบ Zoom , ไทย
 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2564 , การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 24 กันยายน 2564 , ดำเนินโครงการวิจัย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความรอบรู้ต้านสุขภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุ" ในการจัดอบรมแกนนำผู้สูงอายุภายใต้กิจกรรม “ดีเจผู้สูงอายุ: สูงวัยมีความรอบรู้ สู่การดูแลสุขภาพดี" รุ่นที่ 1 , เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 3 กันยายน 2564 , นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 (Oral Presentation) , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 27 สิงหาคม 2564 , ดำเนินโครงการวิจัย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความรอบรู้ต้านสุขภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุ" ในการจัดอบรมแกนนำผู้สูงอายุภายใต้กิจกรรม “ดีเจผู้สูงอายุ: สูงวัยมีความรอบรู้ สู่การดูแลสุขภาพดี" รุ่นที่ 1 , เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2564 , โครงการวิจัย เรื่อง "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการจัดการดูแล ผู้สูงอายุ" , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2564 , ดำเนินโครงการวิจัย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความรอบรู้ต้านสุขภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุ" ในการจัดอบรมแกนนำผู้สูงอายุภายใต้กิจกรรม “ดีเจผู้สูงอายุ: สูงวัยมีความรอบรู้ สู่การดูแลสุขภาพดี" รุ่นที่ 1 , เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 25 มิถุนายน 2564 , ดำเนินโครงการวิจัย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความรอบรู้ต้านสุขภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุ" ในการจัดอบรมแกนนำผู้สูงอายุภายใต้กิจกรรม “ดีเจผู้สูงอายุ: สูงวัยมีความรอบรู้ สู่การดูแลสุขภาพดี" รุ่นที่ 1 , เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2564 , ดำเนินโครงการวิจัย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความรอบรู้ต้านสุขภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุ" ในการจัดอบรมแกนนำผู้สูงอายุภายใต้กิจกรรม “ดีเจผู้สูงอายุ: สูงวัยมีความรอบรู้ สู่การดูแลสุขภาพดี" รุ่นที่ 1 , เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 10 - 14 พฤษภาคม 2564 , อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงในโรคยุปัจจุบัน , ออนไลน์ Zoom meeting , ไทย
 • 21 เมษายน 2564 , โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน , ออนไลน์ , ไทย
 • 4 มีนาคม 2564 , โครงการพัฒนานักศึกษาบูรณาการงานชุมชน สู่วิทยานิพนธ์และงานประจำ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 1 มีนาคม 2564 - 24 กันยายน 2564 , จัดกิจกรรม “ดีเจผู้สุงอายุ: สูงวัยทีความรอบรู้ สู่งการดูแลสุขภาพดี” รุ่นที่ 1 , เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จ.ลำพูน , ไทย
 • 1 มีนาคม 2564 , ดำเนินโครงการวิจัย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความรอบรู้ต้านสุขภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุ" ในการจัดอบรมแกนนำผู้สูงอายุภายใต้กิจกรรม “ดีเจผู้สูงอายุ: สูงวัยมีความรอบรู้ สู่การดูแลสุขภาพดี" รุ่นที่ 1 , เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 28 ธันวาคม 2563 , โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ด้านการบริหารงาน การเรียนการสอนและวิจัย , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี , ไทย
 • 24 ธันวาคม 2563 , โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , โรงพยาบาลส่งดสริมสุขภาพตำบลยางเนื้ง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2563 , ประชุมฝึกปฏิบัติหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , ห้องประชุมบอร์ดรูม โรงแรมวินทรีซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2563 , จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชน , อาคารกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลเมือง แม่เหียะ , ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ในพื้นที่ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ , ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม มช. , ไทย
 • 27 - 29 ตุลาคม 2563 , ร่วมเวที สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (A Decade of Togetherness in Co-Creating Healthy Communities) , ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมเพ็ค เมืองทองธานี , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม สู่สาธารณะ , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กันยายน 2563 , ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 25 - 27 กันยายน 2563 , โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข้าวพวง และบ้านปู่โต๊ะ และบุราภัฏรีสอร์ท ต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 สิงหาคม 2563 , โครงการวางแผนการเรียนการสอนในยุคความปกติใหม่ หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี , ไทย
 • 19 มิถุนายน 2563 , โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และศึกษาดูงานจัดการปัหาสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร , ศุนย์การจัดการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ , ไทย
 • 27 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 21 มกราคม 2563 , นิเทศฝึกปฏิบัติวิชา 570704 , โรงพยาบาลดอกคำใต้ จ.พะเยา , ไทย
 • 20 มกราคม 2563 , นิเทศฝึกปฏิบัติวิชา 570704 , โรงพยาบาลเมืองปาน จ.ลำปาง , ไทย
 • 6 กันยายน 2562 , โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2562 - 23 กันยายน 2562 , โครงการ ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน , โรงพยาบาลนครพิงค์ รพ.สต.บ้านใหม่ อ.แม่ริม , ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2562 , นำอาจารย์และนักศึกษา 13 คน จาก School of Nursing, Naragakuen University เข้าสังเกตุการสอนโรงพยาบาลสารภี , โรงพยาบาลสารภี , ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2562 , ร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานมหาวิชชาลัยสร้างพลเมือง , บ้านสวนกนกกานต์ ต.อุโมงค์ จ.ลำพูน , ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2562 , ประชุมคณะกรรมการวิชาการรับใช้สังคม เพื่อวางแผนพัฒนาและวิจัยสถาบัน , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2562 , อบรมการเก็บข้อมูล“การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2562 , ประชุมเพื่อทำความเข้าใจบทบาทความเข้าใจบทบาทผู้ประสานงานการเก็บข้อมูล 3 กลุ่มวัย ของพื้นที่ 4 ตำบลอำเภอสารภี , โรงพยาบาลสารภี , ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2562 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กระบวนการยกระดับความรู้ทางสุขภาพประชาชน" , องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 13 พฤษภาคม 2562 , ประชุมรับฟังระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2562 , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 8 - 9 พฤษภาคม 2562 , ดำเนินการรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัย บทบาความรับผิดชอบของพยาบาลในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ , รพ.สต. ท่าข้าวเปลือก-ป่าอ้อออนชัย-ป่าแดด-แม่สรวย-ป่าตึง จ.เชียงราย , ไทย
 • 5 - 7 May 2019 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและทำวิจัยด้านอนามัยชุมชน , School of Nursing, The Hong Kong Polytechnic University เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , Hong Kong
 • 29 เมษายน 2562 - 1 พฤษภาคม 2562 , ดำเนินการรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัย บทบาความรับผิดชอบของพยาบาลในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ , รพ.สต.บ้านวังพร้าว รพ.สต.ลำปางหลวง รพ.สต.บ้านน้ำโทก และรพ.สต.บ้านฮ่องห้า จ.ลำปาง , ไทย
 • 28 มีนาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวคิดการดำเนินโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูงและการเตรียมเอกสารวิชาการรับใช้สังคม เพื่อกำหนดตำแหน่งวิชาการ , หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม , ไทย
 • 11 มีนาคม 2562 , ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ห้องประชุมปราณีตฯ , ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2562 , โครงการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 มกราคม 2562 , ประชุมเพื่อทำความเข้าใจการใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลการทำวิจัยและแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2561 , ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับความรอบรุ้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 ธันวาคม 2561 , ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2561 , ประชุมบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง พื้นที่ศรีบัวบาน ประจำปีงบประมาณ 2562 , เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 5 ตุลาคม 2561 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กันยายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 สิงหาคม 2561 , อบรม การเตรียม Abstract and Full Paper จากผลงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อตีพิมพ์ , อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 10 - 13 สิงหาคม 2561 , ประชุมวิชาการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 , โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ , ไทย
 • 2 สิงหาคม 2561 , ประชุมระดมความคิดเห็น , สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 สิงหาคม 2561 , ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และการสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 21 กรกฏาคม 2561 , ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการดูแลสุขภาพชุมชนโดยการมีส่วนร่วม , เมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง และโรงแรมสิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา , ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 22 มิถุนายน 2561 , ประชุม การพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพด้านการใช้ยาอย่่างสมเหตุสมผล ประจำปี 2561 , โรงแรมรามาการ์เด้น , ไทย
 • 6 มิถุนายน 2561 , โครงการศึกษาดูงานระบบสุขภาพอำเภอ , องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 มีนาคม 2561 , ประชุมเพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมมือกับองค์กรบริหารส่วนตำบลวังเหนือ , องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 14 มีนาคม 2561 , ประชุมเพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมมือกับองค์กรบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า , องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี , ไทย
 • 8 มีนาคม 2561 , ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเทศบาลตำบลศรีบัวบาน , ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 18 ธันวาคม 2560 , สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้้ง , ไทย
 • 17 ตุลาคม 2560 , ประชุมให้ข้อชี้แนะต่อการพัฒนา "ตัวชี้วัดงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันอุดมศึกษา" , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 ตุลาคม 2560 , อบรม การเขียนหนังสือและตำราเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 ตุลาคม 2560 , ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 , สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ ลำพูน , ไทย
 • 25 - 26 กันยายน 2560 , ประชุม การจัดทำรูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 18 กันยายน 2560 , ประชุม และจัดทำโครงการ Routine to Research : การพัฒนาระบบสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคมของคณะ/ส่วนงาน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กันยายน 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 7 - 10 กันยายน 2560 , ประชุมวิชาการ Current Challenge in Cardiology , โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กันยายน 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , ร้าน THE GARDEN เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2560 , ศีกษาดูงานการดูแลแบบต่อเนื่อง , โรงพยาบาลสารภีบวร , ไทย
 • 29 - 30 กรกฏาคม 2560 , โครงการพัฒนานักศึกษาโดยการใช้ Mix Method ในงานสาธารณสุข และประชุม การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำเอกสารอ้างอิงเพื่อการทำ IS และ Thesis , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2560 , สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 22 กรกฏาคม 2560 , ศึกษาดูงานด้านการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยและการรักษาด้วยสมุนไพร , จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี , ไทย
 • 14 มิถุนายน 2560 , ประชุมชีแจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 : ภาคเหนือ , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2560 , ประชุมวางแผนการจัดฝึกภาคปฏิบัติ , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 มีนาคม 2560 , สัมมนา แนวทางการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) , โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2560 , ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา , คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2559 , อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care , ศูนย์ Primary Care Cluster อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2559 , ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 ธันวาคม 2559 , อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559 , อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 ตุลาคม 2559 , ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 สิงหาคม 2559 , โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2559 , ศึกษาดูงานสารภีโมเดล , เทศบาลตำบลท่ากว้าง และศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากว้าง อ.สารภี , ไทย
 • 1 - 22 สิงหาคม 2559 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์ , สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2559 , โครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , Vieng Joom On Teahouse , ไทย
 • 11 - 15 กรกฏาคม 2559 , โครงการ Development of One Health Workforce of Thai University Network for Community-Based Leaming on Infectious Diseases Prevention , จังหวัดหนองบัวลำภู , ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2559 , นำนักศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนฯ , โรงพยาบาลนครพิงค์ , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2559 , ประชุมเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหนึ่งเดียวระยะที่ 2 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 มิถุนายน 2559 , ศึกษาดูงานระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 เมษายน 2559 , ประชุมเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหนึ่งเดียว , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2559 , ร่วมคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ , วัดพระนอนหนองผึ้ง อ.สารภี เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 8 มกราคม 2559 , อบรมการบริหารจัดการโครงการวิจัย , มหาวิทยาลัยวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 24 - 25 ธันวาคม 2558 , อบรม เครื่องมือวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม , ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริกุญไชย" , ไทย
 • 17 - 20 ธันวาคม 2558 , อบรมหลักสูตรสำหรับผู้ฝึกอบรมพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 14 - 15 ธันวาคม 2558 , จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities , โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 11 ธันวาคม 2558 , จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities , โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 ธันวาคม 2558 , จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities , โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 ธันวาคม 2558 , ประชุมมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ , โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ , ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2558 , ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ : จังหวัดเชียงใหม่ และอบรมการเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแรม CM Digihealtlh Application , โรงพยาบาลดอยเต่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2558 , ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการทำวิจัยและช่วยเหลือศูนย์ผู้พิการสันต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2558 , ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "ฐานคิด หลักการ กระบวนการวิจัย เพื่อท้องถิ่น และผลงานวิชาการรับใช้สังคม" , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 21 ตุลาคม 2558 , ประชุม การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2558 , ประชุมจัดงานมหกรรมสุขภาพอำเภอสารภี ปี 2558 ครั้งที่ 2 , โรงพยาบาลสารภี , ไทย
 • 2 - 4 ตุลาคม 2558 , ประชุมเพื่อออกแบบแผนการดำเนินงานระหว่างศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน และมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา , ไทย
 • 24 กันยายน 2558 , ประชุมจัดงานมหกรรมสุขภาพอำเภอสารภี ปี 2558 , โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา , ไทย
 • 12 กันยายน 2558 , ประชุมสรุปผลการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 10 กันยายน 2558 , ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฯ , โรงพยาบาลพร้าว , ไทย
 • 3 - 4 กันยายน 2558 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน เขตสุขภาพทีี 1 ปีงบประมาณ 2558 , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 29 สิงหาคม 2558 , ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคเหนือ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 27 - 28 สิงหาคม 2558 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน เขตสุขภาพทีี 1 ปีงบประมาณ 2558 , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2558 , ประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากรประจำกลุ่มโครงการพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน เขตสุขภาพทีี 1 ปีงบประมาณ 2558 , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2558 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 สิงหาคม 2558 , โครงการสรุปผลการศึกษาของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 10 สิงหาคม 2558 , ประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือหมอครอบครัวและวางแผนการอบรม , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 7 สิงหาคม 2558 , อบรม หมอครอบครัวและการส่งเสริมสุขภาพโดยวิธีบำบัดทางเลือก , ศูนย์ฝึกอบรมเต๋า การ์เดน เฮลธ์ สปา แอนด์ รีสอร์ท , ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2558 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , วีรันดา เชียงใหม่ เดอะ ไฮท์ รีสอร์ท , ไทย
 • 13 - 15 กรกฏาคม 2558 , อบรม Manuscript Writing Workshop , ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2558 , ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่่ฮ่องสอน , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำบล ปีที่ 2 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 29 มกราคม 2558 , ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพระดับอำเภอ , โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ , ไทย
 • 18 ธันวาคม 2557 , ศึกษาดูงานระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน , ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2557 , ประชุมพิจารณาแบบสอบถาม Chiang Mai Health Application , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2557 , สัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.) , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 26 กันยายน 2557 , สัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ , รติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 14 September 2014 , เข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Development a model for strengthening capacity among and elderly people with knee osteoarthritis in the community ณ ประเทศอังกฤษ , ประเทศอังกฤษ , England
 • 5 - 6 กันยายน 2557 , โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2557 , ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 5 July 2014 , สัมมนาและศึกษาดูงานเรื่องแนวโน้มปัญหาสุขภาพตาในชุมชนและการจัดการสาธารณสุขในชุมชนและยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า , China
 • 1 กรกฏาคม 2557 , ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน , โรงพยาบาลนครพิงค์ , ไทย
 • 10 เมษายน 2557 , ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพระดับอำเภอ , โรงแรมเจบี หาดใหญ่ , ไทย
 • 21 มีนาคม 2557 , ประชุมด้านอิเลร์นนิง ครั้งที่ 9/2557 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2557 , ประชุม ก้าวทันการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 7 มีนาคม 2557 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ 4 ภูมิภาค , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต , ไทย
 • 28 มกราคม 2557 , อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 ธันวาคม 2556 , สัมมนา แนวทางการประสานงานการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน , โรงพยาบาลสารภี , ไทย
 • 29 สิงหาคม 2556 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ : การสร้างบัณฑิตที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 15 - 17 August 2013 , สัมมนาและศึกษาดูงานเรื่อง การสรุปประเมินผลหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการดูแลรักษาโรคทางตาที่ซับซ้อนรุนแรง ณ ประเทศมาเลเซีย , ประเทศมาเลเซีย , Malaysia
 • 26 มิถุนายน 2556 , สัมมนา KM ด้านเทคนิคการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 18 มิถุนายน 2556 , สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่ , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 14 - 15 มิถุนายน 2556 , ประชุม อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล , โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ , ไทย
 • 9 - 10 พฤษภาคม 2556 , ประชุมวิชาการ การพยาบาลของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ครั้งที่ 9/2556 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 4 เมษายน 2556 , โครงการคลินิกให้คำปรึกษาและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ , คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2556 , นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานการวิจัยและพัฒนาปี 2554 และร่วมเวทีเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยเชิงการสื่อสาร , โรงแรมหลุยส์ แทรเวรน์ , ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2555 , นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาปี 2554 ประเด็นผู้สูงอายุ , โรงแรมเอเชีย , ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2555 , เสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง ครั้งที่ 7 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 27 กันยายน 2555 , สัมมนา Activity-Based Learning : ตามแนวคิด Constructionism , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 11 - 16 September 2012 , เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Development of the Sarapee Knee Osteoarthritis Screening Questionnaire (SKOA-SQ) for Use in Old People in Community ณ ประเทศอังกฤษ , ประเทศอังกฤษ , England
 • 29 - 31 สิงหาคม 2555 , ประชุม พยาบาลกับการใช้ยา , โรงแรมเดอะปาร์ค , ไทย
 • 24 - 25 สิงหาคม 2555 , โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , รวี-วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 สิงหาคม 2555 , ประชุม การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง & ดนตรี และศิลปบำบัด , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 16 - 17 สิงหาคม 2555 , ประชุม ผู้นำพยาบาลก้าวหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2555 , ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา ปี 2554 ครั้งที่ 2 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 27 - 29 มิถุนายน 2555 , จัดนิทรรศการในการประกวดคัดเลือกผลงานนวัตกรรมและผลงานดีเด่น , โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 26 - 28 มกราคม 2555 , อบรมนานาชาติ Global Health Institute-Thailand 2012 , โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2554 , สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 19 - 20 สิงหาคม 2554 , สัมมนา การวางแผนปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , รัตนดารารีสอร์ท อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 11 กรกฏาคม 2554 , โครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2554 , บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม , ไทย
 • 7 - 12 พฤษภาคม 2554 , โครงการพยาบาลของชุมชนเข้าฝึกปฏิบัติงานศึกษาชุมชน , ตำบลซากไทย อำเภอเขาคิฌชกูฎ จังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 26 - 27 มกราคม 2549 , ประชุม กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างพยาบาลชุมชน , รร.หลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 15 - 16 ธันวาคม 2548 , ประชุม APN กับการบำบัดทางการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพ , รร.เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ , ไทย
 • 15 - 19 November 2005 , เสนอผลงานวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสภาพต่อการลดอาการปวดหลังในคนงานหญิงโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง : กรณีศึกษาโรงงานในเขตอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา , กรุงฮานอย , Vietnam
 • 8 - 10 สิงหาคม 2548 , การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , รร.ลานนาพาเลช เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 15 กรกฏาคม 2548 , การวิจัยด้านการป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กวัยรุ่น , รร.เซ็นทรัลดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 มีนาคม 2548 - 24 มิถุนายน 2548 , อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 1 ธันวาคม 2547 , The 11 professional Program on Training of Trainers , AIT Conference Center จ.ปทุมธานี , ไทย
 • 17 - 19 ธันวาคม 2546 , ความเป็นธรรมด้านสุขภาพกับความมั่นคงของมนุษย์:ความท้าทายในงานสาธารณสุข , เซ็นทรัลพล่าซ่า , ไทย
 • 29 ตุลาคม 2546 , MIS , ห้องคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2546 , รูปแบบการจัดบริการหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ , โรงพยาบาลน้ำพองและองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพอง จ.ขอนแก่น , ไทย
 • 5 ธันวาคม 2545 , คณะกรรมสาธารณสุขมูลฐาน ออกปฏิบัติงานโครงการ , หมู่บ้านหนองแขม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 29 สิงหาคม 2545 , คณะกรรมการโครงการสาธารณสุขมูลฐานออกปฎิบัติงานให้บริการด้านสุขภาพ , หมู่บ้านหนองแขม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 สิงหาคม 2545 , คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสาธารณสุขมูลฐานกำหนดออกปฎิบัติงานตามโครงการ , หมู่บ้านหนองแขม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 9 สิงหาคม 2545 , คณะทำงานกลุ่มที่ 4 ว่าด้วย "การบริการสาธารณสุข" ในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 27 พฤษภาคม 2565 ,โครงการ“เพิ่มศักยภาพในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom
 • 25 พฤษภาคม 2565 ,บรรยายพิเศษ เรื่อง Growth mindset & Motivation (ภายใต้โครงการปฐมนิเทศฯ),
 • 11 มีนาคม 2565 ,โครงการ“ความรอบรู้ด้าน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มกราคม 2565 ,โครงการ“Digital technology:แนวคิดและการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom18 2455 1001
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 14 มิถุนายน 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ Research and Development กับงานวิจัยทางการพยาบาล),
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
 • 17 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 หัวข้อ แนวทางในการทดสอบองค์ความรู้ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง), ผ่านระบบ Zoom
 • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 2 มีนาคม 2563 ,โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนมาตรา 40 และสิทธิชราภาพน่ารู้, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปันยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 กรกฏาคม 2562 ,การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking),
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 พฤศจิกายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561, ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 4),
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง) ,
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 28 สิงหาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 27 สิงหาคม 2559 - 1 กันยายน 2559 ,โครงการมหกรรม Big Cleaning Day 2559 "ทำความดีถวายแม่หลวง",
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 15 พฤศจิกายน 2556 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2556 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 15 พ.ย 56), ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 30 กรกฏาคม 2556 ,โครงการ การบรรยายพิเศษเพื่อการเรียนรู้ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 29 เมษายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 26 มิถุนายน 2555 ,โครงการ การประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 27 มิถุนายน 2554 ,โครงการวิจัยในชั้นเรียน : แนวคิด กระบวนการ และประสบการณ์, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา

 • 2556 : PhD (Nursing) , University of East Anglia , United Kingdom
 • 2542 : พย.ม. (การพยาบาลอนามัยชุมชน) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 2536 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • Community Health Nursing
 • SPSS
 • การรักษาโรคเบื้องต้น

การลาศึกษา

 • 1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554 , หลักสูตร PhD Research Degree Programme , ณ University Of East Anglia , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 April 2010 - 30 September 2010 , course PhD Research Degree Programme , at University of East Anglia , England , scholarship ส่วนตัว
 • 1 October 2009 - 31 March 2010 , course PhD Research Degree Programme , at University of East Anglia , England , scholarship ส่วนตัว
 • 5 August 2006 - 30 September 2009 , course PhD Research Degree Programme , at University of East Angilia , England , scholarship ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทุนคณะพยาบาลฯงบรายได้

การรับเครื่องราชฯ

 • 2564 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2558 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2553 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2548 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th