KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ

Sujitra Chaiwuth

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
โทรศัพท์ : +66 53 949037
อีเมล์ : sujitra.c@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  อาจารย์พิเศษ
 • 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2556 ,การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์, คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 29 มกราคม 2555 ,โครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารก, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 17 - 18 กันยายน 2554 ,สอนเสริมฝึกปฏิบัติการพยาบาล, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,ไทย
 • 20 - 21 สิงหาคม 2554 ,สอนเสริมฝึกปฏิบัติการพยาบาล, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2554 ,อาจารย์พิเศษโครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นพยาบาลวิชาชีพ, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 18 - 19 กันยายน 2553 ,อาจารย์ฝึกปฏิบัติการพยาบาล, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,ไทย
 • 21 - 22 สิงหาคม 2553 ,อาจารย์ฝึกปฏิบัติการพยาบาล, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,ไทย
 • 19 - 20 กันยายน 2552 ,สอนเสริมฝึกปฏิบัติการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,ไทย
 • 15 - 16 สิงหาคม 2552 ,สอนเสริมฝึกปฏิบัติการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2552 ,สอนเสริมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 17 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ , นางสาวชลธิชา อมาตยคง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 เมษายน 2563 ,โครงการวิจัย เรื่อง “ประสบการณ์ของพยาบาลชุมชนในการจัดการดูแลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง” , นายปุลวิชช์ ทองแตง วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 27 มิถุนายน 2565 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยสื่อการสอนสุขศึกษาสำหรับสตรีตั้งครรภ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการให้สุขศึกษาสำหรับสตรีตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่ ที่หน่วยฝากครรภ์ โรงพยาบาลหางดง (Innovation of Health Education Platform for Shan Pregnant Woman at an Antenatal Clinic, Hang Dong Hospital), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2565 ,การศึกษาค้นคว้าอิสระ หัวข้อ การพัฒนาต้นแบบระบบไลน์โอเอสสมาร์ททีนเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่องเพศศึกษา, นายจิณณ์ภศุ เสวะกะ นศ.วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2565 ,ผลของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการทับหม้อเกลือมารดาหลังคลอดต่อความตระหนักทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 ธันวาคม 2564 ,วิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุต่อความรู้แลพทักษะใรการป้องกันการแพร่ระบาดของโวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใรโรคผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง, นายปุลวิชช์ ทองแดง วิทยาอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลนครพิงค์, นางอ้อมใจ สิทธิจำลอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ,ไทย
 • 25 มกราคม 2564 ,วิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของการใช้แอพริเคชั่นไลน์ต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของสตรีตั้งครรภ์ในการป้องกันความผิดปกติแต่กำเนิดและส่งเสริมพัฒนาการของทารกในครรภ์ , ผศ.ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 2 เมษายน 2563 ,โครงการวิจัย เรื่อง “ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงต่อการคิดอย่างเป็นระบบ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่” , นางประไพศรี กาบมาลา อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2557 ,การพัฒนาการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บด้านทักษะทางคลินิกการตรวจครรภ์สำหรับนักศึกษาพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2554 ,ตรวจสอบเนื้อหาเอกสารประกอบการสอนวิชา การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 17 มีนาคม 2565 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความ เรื่อง แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2565 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเรื่อง "แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ", โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ,ไทย
 • 8 พฤศจิกายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ เรื่อง "ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่", วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านรายงายวิจัย เรื่อง นวัตกรรมการเข้าถึงบริการสุขภาพเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า จังกหวัดเชียงราย, วารสารพยาบาลศาสตร์ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 17 สิงหาคม 2564 ,หัวข้อ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านอนามัยวัยเจริญพันธุ์ และอนามัยแม่และเด็ก", เทศบาลตำบลแม่ริม ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2552 ,สุขภาพอนามัยวัยเจริญพันธุ์ในสถานประกอบการ, บริษัท โตเกียว คอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ,ไทย
 • 12 ธันวาคม 2552 ,สุขภาพอนามัยวัยเจริญพันธุ์ในสถานประกอบการ, บริษัท โตเกียว คอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 14 มกราคม 2554 ,อนามัยเจริญพันธุ์, มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรมงงานกลุ่มชาติพันธุ์ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 3 พฤศจิกายน 2564 ,The Academic Preparation Project (International Program) : Orientation to the Study Program, หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัรฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2563 ,สัมมนาวิชาการ เรื่อง พัฒนาการของทารกในครรถ์โดยเฉพาะด้านสมอง และอิทธิพลของการทำงานในสถานพยาบาล (รูปแบบออนไลน์ ระบบ Zoom) , นางผ่องศรี พุทธรักษ์ และนางสาวขจิต บุญประดิษฐ์ นศ.ป.เอก คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2556 ,การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2556 ,การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2556 ,การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 เมษายน 2554 ,โครงการการพัฒนาการสื่อสารสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับแรงงานข้ามชาติไทใหญ่, โครงการวิจัยฯ ,ไทย
 • 23 ธันวาคม 2552 ,บทบาทพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและสังคม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย

  ไม่ระบุ
 • 6 กันยายน 2565 ,ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง ประสบการณ์ของสตรีที่ติดเชื้อโควิด-19 ขณะตั้งครรภ์ : การวิจัยเชิงคุณภาพ, อาจารย์ ดร.ภารดี บุญเพิ่ม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทนรวิโรฒ ,ไทย
 • 24 มิถุนายน 2565 ,ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 26 กันยายน 2565 , โครงการบริการวิชาการ "โครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นไลน์ในการให้ความรู้และให้การปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพทางเพศวัยรุ่นในยุคสถานการณ์โควิด 19 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 17 มิถุนายน 2565 , โครงการสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติครั้งที่ 19 เรื่อง "A new era of I.P.C. in Thailand" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2565 , โครงการสัมมนา "การพัฒนาการเรียนการสอน" สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ , โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2565 , โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัรฑิตศึกษาปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) , โรงแรม Parc Borough City Resort จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 เมษายน 2565 - 7 สิงหาคม 2565 , การอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ และการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 17 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มีนาคม 2565 , โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (นานาชาติ) และสานสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษา , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2565 , ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารสุขจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2564 , การประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น , ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารสุขจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 มีนาคม 2564 - 1 เมษายน 2564 , อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2564 , ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 2 มีนาคม 2564 , อบรมเทคนิคและวิธีการออกแบบสื่อสำหรับการเรียนการสอน , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A B สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2564 , กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช. , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2564 , อบรม “เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิควิธีการใช้งาน และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ EZ Studio” (Course A) , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมวิชาการ เรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2021): The Guideline)" , ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 20 มกราคม 2564 , อบรมวิชาการ การอบรมเทคนิคและวิธีการใช้งานระบบจัดการสอบออนไลน์ ด้วย CMU EXAM , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2563 , อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 1 ตัดต่อวิดิโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Rush , สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2563 , กรรมการคุมสอบกลางภาค เรียนที่ 2 กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 , อาคารเรียนรวม มช. , ไทย
 • 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 20 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2562 , ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine” , ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 , ไทย
 • 12 ตุลาคม 2562 , ศึกษาดูงาน ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน , ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย , ไทย
 • 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2561 , อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 22 มิถุนายน 2556 - 17 สิงหาคม 2556 , อบรมภาษาอังกฤษ , สถาบัน Language Studies Center Ltd., Part. , ไทย
 • 22 กันยายน 2555 - 25 พฤศจิกายน 2555 , อบรมภาษาอังกฤษ , สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 กันยายน 2555 - 17 ตุลาคม 2555 , อบรมภาษาอังกฤษ , Language Studies Center Ltd., Part , ไทย
 • 2 - 4 พฤษภาคม 2555 , ประชุม วิกฤตการณ์ทางสูติกรรมที่รุนแรง , โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา ชลบุรี , ไทย
 • 23 - 24 เมษายน 2555 , อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 13 ธันวาคม 2554 , ประชุมสมาคมศิษย์เก่า , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 30 ธันวาคม 2554 , อบรมภาษาอังกฤษ , โรงเรียนศูนย์ภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดมี่ , ไทย
 • 11 ตุลาคม 2554 , ประชุมประจำเดือน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2554 , สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 25 - 27 พฤษภาคม 2554 , อบรมการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 สิงหาคม 2553 , โครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความสุขและพลังในการทำงาน , ระวี-วารี รีสอร์ท แอนสปา , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , การเสนอผลงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2553 , ประชุมวิชาการภาควิชาการสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 26 - 27 มีนาคม 2552 , การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 มีนาคม 2552 , The impact of early infancy and mode of delivery on gut microbiota development and infant health , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2552 , กรรมการประจำสนามสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2551 , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา , ไทย
 • 19 - 20 ธันวาคม 2551 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต" , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 10 ตุลาคม 2551 , การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ , กัซซัน (มารีน่า) , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2551 , เทคนิคและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ , โรงแรม Green Lake Resort , ไทย
 • 30 เมษายน 2551 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal) , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2551 , ประชุมวิชาการ 48 ปีการศึกษาพยาบาล มช. , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2551 , New Frontiers in Primary Health Care :Role of Nursing and Other Professions , รร.โลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 13 พฤศจิกายน 2550 , เก็บข้อมูลวิจัย , อ.เถิน จ.ลำปาง , ไทย
 • 19 - 30 มีนาคม 2550 , อบรมภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านภาษาอังกฤษ , โรงเรียนสอนภาษานิมมานเหมินทร์ , ไทย
 • 12 - 14 มีนาคม 2550 , ประชุมวิชาการ เรื่อง การวัดและประเมินการศึกษาพยาบาลครั้งที่ 2 , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2550 , ประชุมวิชาการสูติศาสตร์ครบรอบ90ปี , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 8 - 10 ธันวาคม 2549 , วิถีวิจัยตามรอยพระยุคลบาท , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 ตุลาคม 2549 , การพัฒนาผังวิสัยงานวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 29 กรกฏาคม 2549 , ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ , ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 20 พฤษภาคม 2549 , อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบ e-learning , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 4 พฤษภาคม 2549 , อบรม สุขภาพที่ดีของมารดาและทารกในครรภ์ นำไปสู่เมืองไทยแข็งแรง , รร.เอเซีย , ไทย
 • 7 - 10 มีนาคม 2549 , พยาบาลผดุงครรภ์วิชาชีพในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย

  การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

  • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
  • 9 กรกฏาคม 2565 ,โครงการสัมมนา “ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ”, ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
  • 23 พฤษภาคม 2565 ,โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (สำหรับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน),
  • 11 เมษายน 2565 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 : พิธีสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่อาจารย์และบุคลากรคณะฯ ผู้ล่วงลับ, ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
  • 25 สิงหาคม 2564 ,โครงการ“หลักการและเทคนิคการสร้างข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
  • 10 กรกฏาคม 2564 ,โครงการ“Substantive Knowledge in Nursing : How to Apply to Research” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom
  • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
  • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
  • 17 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 หัวข้อ แนวทางในการทดสอบองค์ความรู้ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง), ผ่านระบบ Zoom
  • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
  • 1 มีนาคม 2564 ,โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptorship) ประจำปีงบประมาณ 2564, โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ Main Studio ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
  • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
  • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
  • 11 มีนาคม 2563 ,พิธีเปิดโครงการรููปแบบออกกำลังกายแบบความรู้คู่บันเทิง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (EdEx Style by FONCMU),
  • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
  • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
  • 23 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 1), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 22 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Course) ระยะที่ 2, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
  • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
  • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
  • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
  • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 10 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องพักอาจารย์ บุคลากร ชั้น 1 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
  • 29 ตุลาคม 2561 ,โครงการรับการประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560 (รับฟังการนำเสนอ), ณ โรงแรมแคนทารี่่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์
  • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
  • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
  • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
  • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 1 กรกฏาคม 2556 ,โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
  • 28 กุมภาพันธ์ 2556 ,การประชุมสรรหา หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
  • 30 มกราคม 2556 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง หนทางสู่ความสุข และการมีสุขภาพที่ดี (30 มกราคม 2556), ณ ห้องประชุมชั้น 5 และชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
  • 29 มกราคม 2556 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง หนทางสู่ความสุข และการมีสุขภาพที่ดี (29 มกราคม 2556), ณ ห้องประชุมชั้น 5 และชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
  • 28 มกราคม 2556 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง หนทางสู่ความสุข และการมีสุขภาพที่ดี (28 มกราคม 2556), ณ ห้องประชุมชั้น 5 และชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
  • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
  • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
  • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
  • 16 ตุลาคม 2555 ,โครงการบรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร ๑ คณะพยาบาลศาสตร์
  • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 26 มิถุนายน 2555 ,โครงการ การประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 21 พฤษภาคม 2555 ,โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
  • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
  • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
  • 19 ธันวาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง “การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อสอบและการทำคลังข้อสอบ, ห้องเรียน N4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 7 พฤศจิกายน 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง Adult Learner และ Creative Feedback, ห้อง N4 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
  • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
  • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 1 - 2 สิงหาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา : การพัฒนา Teat Biueprint & Item Specification การออกข้อสอบ และการตัดเกรด , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

  การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

  • 31 สิงหาคม 2552 , โครงการสัมมนาเรื่อง การสร้างอัจฉริยะทางปัญญา: หนทางสู่ความสำเร็จในการศึกษาและพัฒนาตนเอง , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
  • 4 มกราคม 2551 , ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ , ห้องประชุมเปรียบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
  • 17 ตุลาคม 2549 , ประชุมการทำ research maping , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
  • 19 กันยายน 2549 , การพัฒนาบุคลิกภาพ , ห้องประชุมเปรียบ ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
  • 18 กันยายน 2549 , งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ , ห้องประชุมเปรียบ ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
  • 22 สิงหาคม 2549 , การใช้ผังดุลดัชนี (Balanced scorecard) เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะ ฯ , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
  • 1 มีนาคม 2549 , การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ ( Benchmarking ) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
  • 23 ธันวาคม 2548 , งานสานสัมพันธ์อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ปี 2548 , สนามบาส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
  • 17 ธันวาคม 2548 , กีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
  • 21 พฤศจิกายน 2548 , การประชุมวิชาการ เรื่อง E – learning แบบครบวงจร , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
  • 10 ตุลาคม 2548 , งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2548 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
  • 19 กันยายน 2548 , โครงการสัมมนาบุคลากรใหม่ 2548 , คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)

  การศึกษา

  • 2563 : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  • 2545 : พย.ม. (การพยาบาลสตรี) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  • 2538 : ป.พย. (ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี)) , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง 1 , ไทย

  ความเชี่ยวชาญ

  • การพยาบาลในระยะคลอด

  การลาศึกษา

  • 2 มีนาคม 2561 - 1 กันยายน 2561 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
  • 2 กันยายน 2560 - 1 มีนาคม 2561 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
  • 2 มีนาคม 2560 - 1 กันยายน 2560 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
  • 2 กันยายน 2559 - 1 มีนาคม 2560 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
  • 2 กันยายน 2556 - 1 กันยายน 2559 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ทุนโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

  การรับเครื่องราชฯ

  • 2552 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
  • 2547 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th