KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ. ดร.ลลิดา นพคุณ

Lalida Noppakun

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
โทรศัพท์ : +66 53 949048
อีเมล์ : lalida.n@cmu.ac.th

งานวิจัย

โครงการร่วมวิจัย

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 20 ตุลาคม 2560 ,การผสมผสานการดูแลสุขภาพทางไกลที่บ้านสู่การดูแลแบบองค์รวมในระยะสุดท้ายของชีวิต : กรณีศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 ตุลาคม 2556 ,ความสุขสบายและปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขสบายของผู้ป่วยสูงอายุขณะผ่าตัดโดยได้รับยาชาทางช่องน้ำไขสันหลัง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 15 กันยายน 2552 ,ผลของการให้ข้อมูลร่วมกับการสร้างจินตภาพต่อความสุขสบายของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 4 พฤศจิกายน 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาและตรวจสอบแนวปฏิบัติทางการพยาบาล เรื่อง “แนวปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะท้ายที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต”, คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศกลุ่มโรคไต ฝ่ายการพยาบาล ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 27 ตุลาคม 2563 ,ฝึกปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แก่นักศึกษา วิชา 552222: หลักการพยาบาล, กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ,ไทย
 • 20 ตุลาคม 2563 ,ฝึกปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แก่นักศึกษา วิชา 552222: หลักการพยาบาล, กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ,ไทย
 • 15 ตุลาคม 2563 ,ฝึกปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แก่นักศึกษา วิชา 552222: หลักการพยาบาล, กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 17 - 18 ธันวาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ The 3rd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (CMC-PID) หัวข้อการประชุม: Fight against COVID-19 pandemic (ออนไลน์)) , ห้องแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 18 ธันวาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ The 3rd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (CMC-PID) หัวข้อการประชุม: Fight against COVID-19 pandemic (ออนไลน์)) , ห้องแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2563 , กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2562 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช. , ไทย
 • 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรม เรื่อง Introduction to TQA/EdPEx , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมวิชาการ Critical Care Conference in Thailand 2019 : All About Evidences & Guidlines , โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 12 ธันวาคม 2561 , อบรม เรื่อง Basis Course in Good Clinical Pratice (GCP) , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 7 ธันวาคม 2561 , ประชุมวิชาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ , โรงแรมอโมรา ท่าแพ , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2561 - 1 ธันวาคม 2561 , ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2561 , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 9 กันยายน 2561 , ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Chiang Mai Cardiology Conference , โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2561 , อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 11 กรกฏาคม 2561 , ประชุมวิชาการ โรคไตเรื้อรัง , โรงแรมดวงตะวัน , ไทย
 • 5 - 6 กรกฏาคม 2561 , อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2561 , โครงการพัฒนาอาจารย์กล่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ , วีรันดา รีสอร์ท , ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2560 , ทำหน้าที่กรรมการคุมสอบไล่ กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 , สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 สิงหาคม 2560 , ร่วมเสวนาวิจัยแพทย์พบประชาชน ผู้สูงวัยใส่ใจกระดูกและข้อ , ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา , ไทย
 • 9 กันยายน 2554 - 2 พฤศจิกายน 2554 , อบรมภาษาอังกฤษ , โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์เกียรติพัฒนา , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 18 - 19 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมวิชาการ เรื่อง 50 ปี พยาบาล มช. สานต่ออนาคตที่สดใส , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 กันยายน 2553 , โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและอาจารย์ เรื่อง แนวทางการจัดหลักสูตรและการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ เพื่อรองรับการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ในทศวรรษหน้า สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข (หลักสูตรปรับปรุง) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 กันยายน 2553 , ประชุมวิชาการ เรื่อง ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะเล็ด ปัญหาที่แก้ไขได้ , ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 12 กันยายน 2553 , ประชุมวิชาการ เรื่อง Coronary Artery Disease : The New Frontiers : CMCC 12th , โรงแรม Shangri-La Hotel Chiang Mai อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 29 สิงหาคม 2553 , โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง ธรรมปัญญา พัฒนาชีวิต คิดค้นหาความสุข สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 , บ้านพักทัศนาจร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2553 , สัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวทางการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ , โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 29 เมษายน 2553 , ประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลในสังคมที่เปลี่ยนแปลง (Nursing in Chaging Society) , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 เมษายน 2553 , สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 เมษายน 2553 , สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง จิตตปัญญาศึกษากับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณภาพการเรียนการสอน , โรงแรมสวนบัว รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 7 ธันวาคม 2552 , ประชุมวิชาการ เรื่อง 19th Two Days in Cardiology Healthy Heart 2009 : The Final Chapter "The Conclusions of 2009 Most Meaningful Cardiovascular News" , โรงแรมเลอเมอริเดียน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 13 กันยายน 2552 , ประชุมวิชาการ เรื่อง New Guidelines and Thai Cardiology Highlights : CMCC 11th , โรงแรมเลอเมอริเดียน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 29 สิงหาคม 2552 , โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีความสุข สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 , โรงแรมสวนบัว รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2552 , ประชุมวิชาการ เรื่อง One-day in Vascular Diseases llI , ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 มีนาคม 2552 , อบรมวิชาการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคทางทรวงอกที่ได้รับการรักษาทางศัลยกรรม , ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มีนาคม 2552 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข ภาคปกติและแผน ข ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2552 ระยะที่ 2 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2552 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน" , โรงแรม เดอะปาร์ค โฮเทล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2552 , ประชุมวิชาการ เรื่อง การรักษาผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง : Palliative and Supportive Cancer care , ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 มกราคม 2552 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข ภาคปกติและแผน ข ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2552 ระยะที่ 1 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 ธันวาคม 2551 , วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 "วิถีวิจัย นวัตกรรมเพื่อชีวิต" , หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 21 ตุลาคม 2551 , การเตรียมความพร้อมของอาจารย์ในการเป็นผู้สอนหลักสูตรการพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 ตุลาคม 2551 , สัมมนาโครงการการปรับแผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 14 กันยายน 2551 , ประชุมวิชาการ เรื่อง Cardiovascular Drug Summit 2008 : CMCC 10th , โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 กันยายน 2551 , โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีความสุข สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 , โรงแรมสวนบัว รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 สิงหาคม 2551 , โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) , โรงแรม Chiangmai Grandview อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2551 , โครงการปฏิรูประบบสุขภาพ พระราชบัญญัติสุขภาพและนโยบายสุขภาพ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2551 , ประชุมสัมมนา เรื่อง เทคนิคและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ , โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2551 , ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ , วัดพระธาตุดอยสุเทพ , ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2551 , โครงการเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ระยะที่ 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข ภาคปกติ , โรงแรมมณีนาราคร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2551 , ประชุมวิชาการ เรื่อง One-day in Vascular Diseases ll , ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2551 , สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ , ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 เมษายน 2551 , อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 29 เมษายน 2551 , อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการนำผลวิจัยไปใช้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 25 เมษายน 2551 , ประชุมวิชาการ เรื่อง สรีรวิทยา เภสัชวิทยาและการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น : การเตรียมพร้อมสำหรับพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 เมษายน 2551 , โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง การเขียนโครงร่างเพื่อทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข ภาคปกติ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 มีนาคม 2551 , สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 , โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 26 มีนาคม 2551 , สัมมนาวิชาการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 มีนาคม 2551 , สัมมนาวิชาการ เรื่อง Up Date : การจัดการศึกษาเพื่อผลิตพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 มีนาคม 2551 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข ภาคปกติและแผน ข ภาคพิเศษ , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2551 , ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 8 เรื่อง ทางด่วนและทางใหม่ในเวชศาตร์ฉุกเฉิน (Fast Track and Update in Emergency Medicine) , โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ , ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2551 , โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2551 , ห้องประชุมสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2551 , ประชุมวิชาการ 48 ปี การศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2551 , ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ก้าวสู่มิติใหม่สาธารณสุขมูลฐาน (New Frontiers in Primary Health Care : Role of Nursing and Other Professions) , โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 25 พฤศจิกายน 2550 , วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 "วิถีวิจัย สู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุข" , หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กันยายน 2550 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 16 กันยายน 2550 , ประชุมวิชาการ เรื่อง Controversies in Cardiovascular Disease : CMCC 9th , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 กันยายน 2550 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรอกภาระงานออน์ไลน์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 สิงหาคม 2550 , โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีความสุข สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 , โรงแรมสวนบัว รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2550 , โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่อง การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมอง (Brain Based Learning) ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย , โรงแรมโนโวเทล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2550 , ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ , วัดพระธาตุดอยสุเทพ , ไทย
 • 9 พฤษภาคม 2550 , สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ , บ้านเทวะ มนต์ตรา บูธิค รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2550 , อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำแผนที่ความคิด (mind mapping) มาใช้ในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2550 , ประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมอย่างยั่งยืน : กระบวนทัศน์ใหม่ (Research for Sustainable Holistic Health Promotion : A New Paradigm) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 มกราคม 2550 - 27 เมษายน 2550 , (8 มกราคม - 27 เมษายน 2550) อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 4 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 22 ธันวาคม 2549 , ประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสมองและไขสันหลัง , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 10 ธันวาคม 2549 , วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 "วิถีวิจัย ตามรอยพระยุคลบาท" , หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 ธันวาคม 2549 , ประชุมวิชาการ เรื่อง THE FRONTIER IN WOUND MANAGEMENT , โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 13 ตุลาคม 2549 , ประชุมวิชาการ เรื่อง การวัดและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 27 กันยายน 2549 , (22,26,27 กันยายน 2549) อบรมวิชาการทาง Orthopaedics , โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 กันยายน 2549 , สัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2549 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 15 กันยายน 2549 , ประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลกับสถานการณ์ภัยพิบัติและวินาศภัย , โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 18 สิงหาคม 2549 , อบรมวิชาการ เรื่อง Polytrauma management for orthopaedic nurse , ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2549 , โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีความสุข สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 , โรงแรมสวนบัว รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 24 มิถุนายน 2549 , โครงการการฝึกอบรมคณาจารย์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรแกน) , โรงแรมสวนบัว รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 มีนาคม 2549 , ประชุมวิชาการ ชมรมประสาทศัลยแพทย์ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 , โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , ประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล (Research and Knowledge Management Towards Best Practice in Nursing) , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 10 ธันวาคม 2548 , วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 "วิถีวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" , หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 29 กันยายน 2548 , อบรมการใช้ระบบบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในงานวิจัยส่งเสริมสุขภาพ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 กันยายน 2548 , สัมมนาบุคลากรใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 กันยายน 2548 , ศึกษาดูงานศูนย์อุบัติเหตุและหน่วยฉุกเฉิน , โรงพยาบาลเอกอุดร จ.อุดรธานี , ไทย
 • 14 กันยายน 2548 , ศึกษาดูงานศูนย์อุบัติเหตุและหน่วยฉุกเฉิน , โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น , ไทย
 • 4 - 6 สิงหาคม 2548 , ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ , บ้านสวนพฤกษศาสตร์ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 5 เมษายน 2012 , อบรมภาษาอังกฤษ , Language Institute Ciang Mai University , ไทย
 • 24 มีนาคม 2012 - 6 กุมภาพันธ์ 2012 , อบรมภาษาอังกฤษ , ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แอลเอสซี , ไทย

  การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

  • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
  • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
  • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
  • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
  • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 26 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 8), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 25 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 5), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 25 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 6), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
  • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
  • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
  • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
  • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
  • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 16 ตุลาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 1 กันยายน 2560 ,โครงการบูรณาการเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสุ่หลักสูตรการศึกษาพยาบาลระบบปกติ (ติดตามงานสถาบันการศึกษาพยาบาลต้นแบบ), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
  • 28 สิงหาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4
  • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
  • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 16 กรกฏาคม 2558 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
  • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
  • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
  • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 7 พฤศจิกายน 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง Adult Learner และ Creative Feedback, ห้อง N4 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
  • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่

  การศึกษา

  • 2564 : พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  • 2550 : ประกาศนียบัตร (การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  • 2547 : พย.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  • 2540 : วท.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์) , มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย

  ความเชี่ยวชาญ

  • การพยาบาลศัลยศาสตร์ (Surgical nursing)

  การลาศึกษา

  • 5 ธันวาคม 2559 - 4 มิถุนายน 2560 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานโท , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
  • 5 มิถุนายน 2559 - 4 ธันวาคม 2559 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานโท , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
  • 5 ธันวาคม 2558 - 4 มิถุนายน 2559 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานโท , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
  • 5 มิถุนายน 2558 - 4 ธันวาคม 2558 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานโท , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
  • 5 มิถุนายน 2555 - 4 มิถุนายน 2558 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานโท , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาอาจารย์

  การรับเครื่องราชฯ

  • 2558 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
  • 2553 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th