KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี

Piyaporn Prasitwattanaseree

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
โทรศัพท์ : +66 53 935019, +66 53 935039,+66 53 949035
อีเมล์ : piyaporn.p@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

บริการวิชาการ


  อาจารย์พิเศษ
 • 8 ตุลาคม 2553 ,อาจารย์พิเศษวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย
 • 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2553 ,สอนวิชาการพยาบาลมารดาและทารก และการพยาบาลผดุงครรภ์ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2552 ,วิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2552 ,การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลมารดาและทารกที่มีปัญหาสุขภาพร่วมกับการตั้งครรภ์ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและหลังคลอด, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย

  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 24 กุมภาพันธ์ 2565 ,ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของสตรีตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 7 มีนาคม 2565 ,ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนด้านการบริโภคอาหารคุณภาพต่อน้ำหนักคงค้างในมารดาหลังคลอด, นางสาวนุสรา มาลาศรี คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 20 กันยายน 2564 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในมารดาผ่าตัดคลอดที่มีบุตรคนแรก", นางสาวชวาลา บัวหอม นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ปัจจัยทำนายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในมารดามุสลิม", นางสาวสิรินภรณ์ ศุกรวรรณ นศ. ป.เอก คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิวิจัย เรื่อง "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการตนเองของสตรีมีครรภ์ที่เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์", อ.กฤษณา ปิงวงศ์ ,ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2564 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง , นางสาวกัญญาณี หนูเอียด รหัสประจำตัว 621231030 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ แผน ก ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2564 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนจากครอบครัวในมารดาครรภ์แรก: การทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุม , นางสาวภัททิยา จันทเวช รหัส 611251011 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 3 สิงหาคม 2560 ,ผลของโปรแกรมการสอนก่อนจำหน่ายต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้เป็นมารดาครั้งแรก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 8 ตุลาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและคัดกรองบทความวิจัย เรื่อง "ผลของการดูแลช่องปากด้วยน้ำนมแม่ต่อความสามารถในการดูดนมแม่ของทารกเกิดก่อนกำหนด", วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ,ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านรายงายวิจัย เรื่อง ความตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่ได้รับข้อมูลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ผ่านสื่อต่างกัน, วารสารพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านรายงานวิจัย เรื่อง “อิทธิพลของอายุ ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ความเชื่อทางวัฒนธรรม การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการเข้าถึงบริการ ต่ออการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 สัปดาห์ในมารดาหลังคลอดชาวเขา”, วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 19 มกราคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านรายงานวิจัย เรื่อง “ผลของโปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อประสิทธิผลของการให้นมแม่ก่อนจำหน่าย และอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 1 เดือนของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก”, วารสารพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 ,อ่านบทความวิชาการ เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ในมารดาที่ทำงานนอกบ้าน” , วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 3 กันยายน 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านรายงานวิจัย “ผลของการวางทารกแรกเกิดบนอกมารดาแบบเนื้อถึงเนื้อภายหลังคลอดโดยเร็วต่อประสิทธิภาพการดูดนมของทารกและเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 1 เดือน” , วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 4 เมษายน 2561 ,คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 14 มิถุนายน 2565 ,วิทยากรผู้ช่วย เรื่อง update and innovation : Breastfeeding Support in NEXT Normal, สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมเชิงวิชาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ หัวข้อ "แนวปฏิบัติในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: ระยะตั้งครรภ์ในยุคสังคมวิถีใหม่", วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมเชิงวิชาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ หัวข้อ "แนวปฏิบัติในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: ระยะหลังคลอดในยุคสังคมวิถีใหม่", วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ,ไทย
 • 9 มกราคม 2565 ,The International Conference on Shariah Compliant Breastfeeding Practices 2022 (ICSCB 2022) Title: Promoting, Supporting and Protecting Breastfeeding in Thailand, Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2564 ,Developing Breastfeeding Volunteer, International Online Training Collaboration เรื่อง Strengthening the Capacity of Heatth Workers to Increase Coverage of Exclusive Breastfeeding in Anticipation of the Impacts Following the Covid-๑๙ Pandemic, คณะพยาบาลศาสตร์ เจ้าภาพร่วมกับ Health Ministry of Semarang ประเทศอินโดนีเชีย ,อินโดนีเซีย
 • 18 พฤษภาคม 2561 ,การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 10 สิงหาคม 2559 ,ประชุม การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการใช้วิธีในการวิจัยออนไลน์, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 9 กันยายน 2564 ,Online Training Program “Breast-feeding in Thailand”, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 9 กันยายน 2564 ,Online Training Program “Breast-feeding in Thailand” , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 26 มิถุนายน 2564 ,Online Training Program “Breast-feeding in Thailand” , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 19 มิถุนายน 2564 ,Online Training Program “Breast-feeding in Thailand” , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2564 ,โครงการสัมมนาวิชาการและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง Digital Technology and Learning Outcomes in Nursing Education, ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลสาสตร์ มช. ,ไทย
 • 15 ธันวาคม 2563 ,อบรมออนไลน์หลักสูตร Community Empowerment to Strengthen Maternal and Neonatal Health Care during The Covid-19 Pandemic, หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2562 ,ประชุมวิชาการ ก้าวทันยุคการพยาบาลสูติศาสตร์และการผดุงครรภ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2562 ,ประชุมวิชาการ ก้าวทันยุคการพยาบาลสูติศาสตร์และการผดุงครรภ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2561 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มีนาคม 2561 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2561 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2561 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 มิถุนายน 2560 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2560 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2560 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 9 - 10 พฤษภาคม 2565 , โครงการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการผดุงครรภ์ , โรงแรม Kantary Hills Chiang Mai อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 16 - 18 ธันวาคม 2564 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ , โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล รอเวอร์ไซด์ อเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี , ไทย
 • 29 มีนาคม 2564 , ประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต ครั้งที่ 1/2564 Nutritional Issues in Extreme Age Pregnancy , อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 3 มีนาคม 2564 , อบรมเทคนิคและวิธีการออกแบบสื่อสำหรับการเรียนการสอน , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A B สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมวิชาการ เรื่อง , ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2563 , ร่วมเวที "งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนต้นแบบรอบรู้ทางสุขภาพ" , โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว , ไทย
 • 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาการผดุงครรภ์ , โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2562 , ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine” , ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 , ไทย
 • 25 กันยายน 2562 , อบรม หลักสูตรโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่อง บันทึกสื่อการสอนเบื้องต้นด้วยตนเองกับชุดเครื่องมือ Ez studio , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 12 - 14 มิถุนายน 2562 , สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผดุงครรภ์ , ยู เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2562 , ประชุมเพื่อทำความเข้าใจบทบาทความเข้าใจบทบาทผู้ประสานงานการเก็บข้อมูล 3 กลุ่มวัย ของพื้นที่ 4 ตำบลอำเภอสารภี , โรงพยาบาลสารภี , ไทย
 • 11 มีนาคม 2562 , ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ห้องประชุมปราณีตฯ , ไทย
 • 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 18 มกราคม 2562 , ประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Breastfeeding Sick babies , โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2561 , ร่วมงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ สู่ยุคสุขภาพ 4.0 ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ , โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 ธันวาคม 2561 , ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2561 , สัมมนาการเตรียมความพร้อมในการเรียน สำหรับนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ , สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 5 - 6 กรกฏาคม 2561 , อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 5 - 6 มิถุนายน 2561 , สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผดุงครรภ์ , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2561 , สัมมนาสรุปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา , ศิริปันนา รีสอร์ทแอนด์สปา , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2560 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2560 , สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ , สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2560 , ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais) , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 4 พฤษภาคม 2560 , ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง Working Together toThe Bet Maternal and Fetal Health , Chaingmai Granview Holel & Convention Center , ไทย
 • 25 เมษายน 2560 , อบรม Brith Across the Borders Workshop , Chiang Mai Orchid Hotel , ไทย
 • 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 สิงหาคม 2559 , สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียน , สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 6 - 7 กรกฏาคม 2559 , แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2559 , ร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2559 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 4 - 28 เมษายน 2559 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์ , สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 , ประชุมวิชาการ Chiagmai Conference on OB&GYN (CCOG 2016) , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 สิงหาคม 2553 , โครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความสุขและพลังในการทำงาน , ระวี-วารี รีสอร์ท แอนสปา , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , การเสนอผลงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2553 , ประชุมวิชาการภาควิชาการสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2552 , สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 14 กันยายน 2552 - 2 ตุลาคม 2552 , อบรมภาษาอังกฤษ , สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2552 , ประชุมการพัฒนาเครือข่ายวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุข , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 18 - 19 พฤษภาคม 2552 , กลยุทธและการจัดการดูแลมารดาวัยรุ่นแบบสหสาขาวิชาชีพที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง , โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ , ไทย
 • 26 - 27 มีนาคม 2552 , การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 มีนาคม 2552 , The impact of early infancy and mode of delivery on gut microbiota development and infant health , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 ธันวาคม 2551 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต" , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 10 ตุลาคม 2551 , การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ , กัซซัน (มารีน่า) , ไทย
 • 5 - 8 สิงหาคม 2551 , นำเสนอผลงานวิจัย และประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 2 , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 24 - 25 มีนาคม 2551 , อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการใช้สื่อสมัยใหม่ในการจัดการเรียนรู้ , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2551 , ประชุมวิชาการ 48 ปีการศึกษาพยาบาล มช. , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2551 , New Frontiers in Primary Health Care :Role of Nursing and Other Professions , รร.โลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ , , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ ปี 2550 (Thailand Quality Award : TQA)” , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2550 , การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย , โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 มีนาคม 2550 - 6 เมษายน 2550 , อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEFL , โรงเรียนศาสตร์และศิลป์ , ไทย
 • 17 ตุลาคม 2549 , การพัฒนาผังวิสัยงานวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ , , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 13 ตุลาคม 2549 , ประชุม เรื่อง การวัดและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 22 สิงหาคม 2549 , การใช้ผังดุลดัชนี (Balanced scorecard) เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะ ฯ , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 , ไทย
 • 15 - 20 พฤษภาคม 2549 , อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบ e-learning , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 14 - 16 ธันวาคม 2548 , ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 1 , รร.มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 8 - 10 ตุลาคม 2546 , Modern Integrated Perinatal Care (การดูแลทารกดำเนินบูรณาการร่วมสมัย) , โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช พัทยา , ไทย
 • 26 - 28 พฤษภาคม 2546 , การยุติความรุนแรงในครอบครัวและสังคม , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ชม. , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 3 - 4 กันยายน 2565 ,โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (Leadership Development Program) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 2), ณ ห้องประชุมศตวรรษที่ 21 ชั้น 5 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 พฤษภาคม 2565 ,โครงการ“เพิ่มศักยภาพในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom
 • 11 มีนาคม 2565 ,โครงการ“ความรอบรู้ด้าน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 25 สิงหาคม 2564 ,โครงการ“หลักการและเทคนิคการสร้างข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 กรกฏาคม 2564 ,การบรรยาย หัวข้อ โมเดลเชิงสาเหตุและโมเดลสมการโครงสร้าง,
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
 • 17 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 หัวข้อ แนวทางในการทดสอบองค์ความรู้ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง), ผ่านระบบ Zoom
 • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
 • 1 มีนาคม 2564 ,โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptorship) ประจำปีงบประมาณ 2564, โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ Main Studio ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 2 มีนาคม 2563 ,โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนมาตรา 40 และสิทธิชราภาพน่ารู้, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปันยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Course) ระยะที่ 2, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 - 31 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง) ,
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 ตุลาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 23 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มช. : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี” ,
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 เมษายน 2559 ,โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ, ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 11 เมษายน 2559 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมืองและทำขนมไทย ), ณ บริเวณลานดอกปีบ หลังอาคาร 1
 • 25 ธันวาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : แนวทางการนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2) , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

 • 4 มกราคม 2551 , 4 มกราคม 2551 , ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ , ห้องประชุมเปรียบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านอื่นๆ)

การศึกษา

 • 2560 : ปร.ด. (การพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ)) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 2545 : ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2536 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • การพยาบาลในระยะคลอด

การลาศึกษา

 • 1 พฤษภาคม 2558 - 31 ตุลาคม 2558 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล(หลักสูตรนานาชาติ) , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 พฤศจิกายน 2557 - 30 เมษายน 2558 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล(หลักสูตรนานาชาติ) , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 พฤษภาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2557 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 พฤศจิกายน 2556 - 30 เมษายน 2557 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 พฤศจิกายน 2553 - 31 ตุลาคม 2556 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว

การรับเครื่องราชฯ

 • 2556 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2551 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th