KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช

Chiraporn Tachaudomdach

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
โทรศัพท์ : +66 53 949052
อีเมล์ : chiraporn.tac@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • ผู้ช่วยคณบดี , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยคณบดี , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช, เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย, เดชา ทำดี. 2559 . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ . พยาบาลสาร . 43 (3) : 117-127. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • ธัญญารัตน์ บุญโทย, นิตยา ภิญโญคำ, จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช. 2559 . ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคกับเก้าอี้ต่อความเหนื่อยล้าและความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม . พยาบาลสาร . 43 (3) : 35-45. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • วาสนา พรหมมะสาร, ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช. 2558 . ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว . พยาบาลสาร . 42 (1) : 38-48. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย (Report)
 • ณัฐวรรณ สุวรรณ, จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช. 2550 . ผลการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีต่อความรู้ทางเภสัชวิทยาของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 , 40 หน้า. (เผยแพร่ระดับชาติ)

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  อาจารย์พิเศษ
 • 14 ตุลาคม 2563 ,อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตศึกษา และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ/สหสาขาวิชา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564, สถาบันวิศวกรรม ชีวการแพทย์ ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 9 มีนาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำปรึกษาวิเคราะห์งานเรื่อง “ผลของการให้ความรู้ด้วยวิธีการสอน-กลับต่อความรู้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง และการกลับเข้ารักษาตัวช้ำในโรงพยาบาลในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง”, นางสาวอนงค์ อมฤตโกมล ตำแหน่งพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2559 ,ที่ปรึกษาาการจัดทำคู่มือ เรื่อง "การดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องมือไตเทียมแบบต่อเนื่อง" , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2559 ,ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตผ่านทางช่องท้อง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 6 มีนาคม 2560 ,คณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 20 กันยายน 2564 ,วิจัยเรื่อง "การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลคลินิกหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่", นางสาวสารภี ศรีโสภณ ตำแหน่งพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 กันยายน 2564 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ผลของการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านยาตามรูปแบบการสอนเพื่อให้ผู้ป่วยเป็นผู้เชียวชาญด้านสุขภาพต่อความร่วมมือในการใช้ยาในผู้สูงอายุโรคเรื้อรังทางกายร่วมหลายโรค", นางสาววิชานีย์ ใจมาลัย นักศึกษาปริญญาเอก คณะพยาบาลศษสตร์ มช. ,ไทย
 • 30 กันยายน 2563 ,โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสูงเม่น”, โรงพยาบาลสูงเม่น ,ไทย
 • 5 สิงหาคม 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยทำนายสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีของพยาบาลวิชาชีพรุ่นเจนเนอเรชันวาย โรงพยาบาบาลทั่วไป จังหวัดอุบลราชธานี”, น.ส.ชนิดาภา มิ่งมูล นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2563 ,วิทยานิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ที่มีภาวะติดเชื้อในการแสเลือด” , นายปรเมษฐ์ อินทร์สุข นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลของโปรแกรมการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองช้ำ ที่มีสาเหตุจากโรคความดันโลหิตสูง, นางนิตยา กระจ่างแก้ว นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,ไทย
 • 13 สิงหาคม 2562 ,โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือในการจำแนกประเภทผู้ป่วยในตามปริมาณความต้องการการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่” , นางสาวพัชรี จันทร์อินทร์หัวหน้าหน่วยงานวิจัยทางการพยาบาล งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 สิงหาคม 2561 ,การพัฒนารูปแบบวิทยาลัยพยาบาลนานาชาติในประเทศไทย, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 2 เมษายน 2561 ,ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการปฏิบัติการจัดท่าผู้สูงอายุติดเตียงในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 ธันวาคม 2560 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการอ่อนแรงจากการเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักของผู้ป่วยวิกฤติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2560 ,ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการจัดการภาวะน้ำเกินและค่าอัตราการกรองของไตในผู้ที่มีภาวะไตวายเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดแบบไม่ทดแทนไต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 ตุลาคม 2560 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกวิธีการรักษาของผู้เป็นโรคไตเรื้อรังระยะก่อนการบำบัดทดแทนไต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 ตุลาคม 2560 ,ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคเอส แอล อี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 กันยายน 2560 ,ผลของโปรแกรมการปรับวิถีชีวิตด้วยตนเองต่อไกลโคไซเลืฮีโมโกลบินของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2560 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของชายวัยทองในชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2560 ,สมรรถนะแห่งตนการสนับสนุนทางสังคมและภาระการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2560 ,ผลของดนตรีบำบัดต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 เมษายน 2560 ,ผลของการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อภาวะโภชนาการในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 เมษายน 2560 ,ผลของการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการควบคุมโรค น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นระหว่างการฟอกเลือด และความดันโลหิตก่อนการฟอกเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 สิงหาคม 2559 ,การพัฒนาคุณภาพการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 สิงหาคม 2559 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้สูงอายุที่ฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 ธันวาคม 2558 ,ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการหย่าเครื่องช่วยหายใจ ในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โดยคาดหวังนำแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการหย่าเครื่องช่วยหายใจ มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติทางการพยาบาลฯ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2558 ,ความเครียดในการปฏิบัติงานของวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตสุขภาพ ที่ 7, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2558 ,ผลของการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของผู้ที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 เมษายน 2558 ,ความยั่งยืนของการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจของผุ้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบลตติยภูมิ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 มกราคม 2558 ,ความรู้ เจตคติ และความตั้งใจของพยาบาลวิชาชีพต่อการได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 ธันวาคม 2557 ,การเฝ้าติดตามระยะก่อนการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นและภาวะหยุดหายใจและระหว่างการปฏิบัติการช่วยชีวิตของพยาบาลที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ตุลาคม 2557 ,สุขภาวะทางจิตวิญญาณของญาติผู้ป่วยวิกฤต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2557 ,ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองการควบคุมโรคและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยไทยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนการบำบัดทดแทนไต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2556 ,ผลของการออกกำลังกายแบบไอเยนกะโยคะต่อความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2556 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรือรัง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 22 กันยายน 2564 ,Peer Review บทความวิจัย เรื่อง "ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก", กองบรรณาธิการวารสาร EAU Heritage ,ไทย
 • 22 มีนาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา คู่มือการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบประเมินสมรรถนะของพยาบาล และข้อสอบวัดความรู้สำหรับพยาบาล, นางสาวสุมาลี ขัดอุโมงค์ ตำแหน่งพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 ธันวาคม 2563 ,อ่านรายงานการวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต” , วารสารพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2563 ,ผู้ประเมินบทความวิจัย เรื่อง “ผลของการใช้ชุดนวัตกรรม “ไวนิลคู่ใจ เพื่อไตแข็งแรง” ต่อการชะลอความเสื่อมของไต ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ 3,4 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน”, วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 5 ตุลาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความวิจัย จำนวน 1 เรื่อง , วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ,ไทย
 • 6 สิงหาคม 2563 ,พิจารณาข้อสอบรายวิชารหัส 300 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563, ห้องประชุม SL128 อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ,ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2563 ,อ่านรายงานการวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย , วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2563 ,อ่านรายงานการวิจัย เรื่อง “ความชุกการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต และปัจจัยทำนายการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร”, วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 15 สิงหาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อสอบรายวิชารหัส 300 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 , คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2561 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในตำราประกอบ, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 28 มิถุนายน 2561 ,ร่วมเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2559 ,กรรมการจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2558 ,คณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559, ศูนย์บริหารวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 9 สิงหาคม 2562 ,สมรรถนะของพยาบาลกับนวัตกรรมการดูแลสุขภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2562 ,ประชุมวิชาการการพยาบาลฯ ครั้งที่ 15/ 2562 เรื่อง “Update Treatment in Stroke & Cardiovascular Disease” ทันโลกทันเหตุการณ์กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ , โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2561 ,การจัดทำแบบประเมินสมรรถนะ (Competency), โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ,ไทย
 • 14 - 18 พฤศจิกายน 2561 ,เรื่อง Nursing Education ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, Sichuan Vocational College of Health and Rehabilitation ,สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 10 พฤศจิกายน 2561 ,การจัดทำแบบประเมินสมรรถนะ, โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2561 ,Nursing Care for Patients With Coronary Artery Disease : Builading a Bridge Building a Bridge Between Theory and Practice, โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2561 ,ประชุมวิชาการ การพยาบาลของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561, โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2560 ,โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 - 25 สิงหาคม 2559 ,การประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ประจำปี 2559 Better Research for Better Health, ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2556 ,โครงการ Omkoi Non-Formal Education Project, สโมสรโรตารี่เชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 3 พฤศจิกายน 2564 ,หัวข้อ "Nursing management for recovery of kidney function การจัดการทางการพยาบาลในผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ไตฟื้นจากภาวะไตวายเฉียบพลัน", หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 15 ตุลาคม 2564 ,หัวข้อ "เครือข่าย แหล่งประโยชน์ และผู้ดูแลสำหรับผู้ป่วยโรคไต", หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง), คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 27 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง), คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2563 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง)” , หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง)” , หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 6 สิงหาคม 2562 ,โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง)”, หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2562 ,โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง)”, หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 25 มีนาคม 2562 ,การพัฒนาแบบประเมินความรู้และสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มกราคม 2562 ,การพัฒนาแบบประเมินความรู้และสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 มกราคม 2562 ,ฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง)), หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 26 ธันวาคม 2561 ,ฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง)), หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2561 ,การพัฒนาแบบประเมินความรู้และสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 - 18 พฤษภาคม 2561 ,Physiology of Respiratory System, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 - 15 พฤศจิกายน 2560 ,Physiology of Respiratary System และการจัดทำ Work shop : Intra Hospita Safety Transportation, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2560 ,โครงการการพัฒนาบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศกลุ่มโรคหัวใจ ฝ่ายการพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 - 13 มิถุนายน 2560 ,โครงการการพัฒนาบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศกลุ่มโรคหัวใจ ฝ่ายการพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 มีนาคม 2560 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กันยายน 2559 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 มีนาคม 2559 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กันยายน 2558 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2558 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2558 ,ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 กันยายน 2557 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง), หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2557 ,โครงการนำเสนอโครงร่างงานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2556 ,Self-Management in CAPD patients, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กันยายน 2556 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 - 4 กรกฏาคม 2556 ,Anatomy and Physiology Respiratory system และ การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 ตุลาคม 2555 ,โครงการอบรม การรักษาผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียมสำหรับแพทยและพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 2 พฤศจิกายน 2564 ,The Orientation of the Graduate Students of the International Programs สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2564 ,โครงการ The Orientation of the Graduate Students of the international Programs, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 สิงหาคม 2564 ,โครงการ "The Orientation of the Graduate Students for International Programs" , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2564 ,โครงการสัมมนาวิชาการและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง Digital Technology and Learning Outcomes in Nursing Education, ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลสาสตร์ มช. ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 15-16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 15-16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 15-16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการ “The Orientation of the Graduate Students of the International Programs” , หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 20 สิงหาคม 2563 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการเตรียมผู้บริหาร เรื่อง การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับการจัดการที่ดี รุ่นที่ 4" ดูงานด้านการพัฒนาระบบดูแลและสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ", คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2563 ,โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้สำหรับนักศึการะดับบัณฑิตศึกษาใหม่ รหัส 63 (หลักสูตรปกติ) แบบออนไลน์, หน่วยบัณฑิตศึกษา ,ไทย
 • 6 สิงหาคม 2562 ,บรรยาย เรื่อง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ของคณะพยาบาลศาสตร์ มช., คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2562 ,การนอนหลับ: แนวบริหารการจัดการคุณภาพแบบมืออาชีพ , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2562 ,การเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 มกราคม 2562 ,การเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 ธันวาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 กันยายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กันยายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กันยายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 กันยายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 - 10 พฤษภาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 พฤษภาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2561 ,การนอนหลับ : แนวบริหารจัดการคุณภาพแบบมืออาชีพ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 กันยายน 2560 ,การอบรมระยะสั้น เรื่อง การเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผุ้ป่วยวิกฤต, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 31 สิงหาคม 2560 ,การอบรมระยะสั้น เรื่อง การเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผุ้ป่วยวิกฤต, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 สิงหาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 5, ศุนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 5, ศุนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 มิถุนายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 มีนาคม 2560 ,การบริหารจัดการยา : ขอบเขตทางกฏหมายของพยาบาลวิชาชีพ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 29 เมษายน 2559 ,การเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 กันยายน 2558 ,การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 กันยายน 2558 ,การเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 กันยายน 2558 ,การเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2558 ,โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน Toho University, Kagawa University, Miyazaki Prefectural Nursing, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 - 19 สิงหาคม 2558 ,โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน Toho University, Kagawa University, Miyazaki Prefectural Nursing, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 สิงหาคม 2558 ,โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน Toho University, Kagawa University, Miyazaki Prefectural Nursing, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 สิงหาคม 2558 ,โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน Toho University, Kagawa University, Miyazaki Prefectural Nursing, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันต่างประเทศ, Nursing School of Kunming Medical Unlibersity ,ไทย
 • 8 กรกฏาคม 2557 ,บทบาทพยาบาลกับความก้าวหน้าในการรักษาพยาบาล, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 มีนาคม 2557 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 มกราคม 2557 ,การเตรียมพยาบาลสำหรับการดุแลผู้ป่วยวิกฤต, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มกราคม 2557 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 มกราคม 2557 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2556 ,ประชุม สรีรวิทยา เภสัชวิทยา และการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น : การเตรียมพร้อมสำหรับพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2556 ,บทบาทพยาบาลกับการบริหารยาในสถานบริการสุขภาพชุมชน, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2556 ,บทบาทพยาบาลกับการบริหารยาในสถานบริการสุขภาพชุมชน, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 มีนาคม 2556 ,การเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2556 ,การเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2564 , การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 9 กันยายน 2564 , การประชุมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน ชุดที่ 5 , คณะเทคนิคการแพทย์ , ไทย
 • 13 - 14 สิงหาคม 2564 , การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 4 สิงหาคม 2564 , การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสารในการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5/2564 , ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร ชั้น 3 สภาการพยาบาล , ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2564 , การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสารในการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4/2564 , ห้องประชุมสุภาไตรรัตน์ สภาการพยาบาล , ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2564 , การประชุมเพือพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัยครั้งที่ 1 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 19 - 20 กรกฏาคม 2564 , การอบรมหลักสูตร AUN-QA Implementation & Gap Analysis version รุ่นที่ 2 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 14 - 15 มิถุนายน 2564 , การอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education : Backward Curriculum Design รุ่นที่ 4 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 1 เมษายน 2564 , อบรม เรื่อง Systems for sustainble performance excellence หัวข้อระบบการวางแผนกลยุทธ์ และระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ (How to?)) , โรงแรมแคนทารีฮิลล์ , ไทย
 • 1 เมษายน 2564 , ร่วมพิธีเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง) , ห้องประชุมชาญ สถาปนกุล ชั้น 5 ตึกบุญสม-มาร์ติน , ไทย
 • 31 มีนาคม 2564 , ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาารและเอกสารในการจัดประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 , ออนไลน์ , ไทย
 • 7 มีนาคม 2564 - 17 เมษายน 2564 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program) , อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช. , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 , อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum , ZOOM , ไทย
 • 28 มกราคม 2564 , เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (นานาชาติ) ในฐานะศิษย์เก่า , ทาง Online ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting , ไทย
 • 20 มกราคม 2564 , ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564 , ZOOM , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2563 , ประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรประจำปี 2563 : สภาการพยาบาลกับการคุ้มครองประชาชน เขตสุขภาพที่ 1 , ห้องประชุมพลอยไพลิน กรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2563 , ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอกสถานที่ , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลเทพปัญญา , ไทย
 • 23 - 25 พฤศจิกายน 2563 , โครงการ The Academic Preparation Project , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2563 , ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอกสถานที่ , โรงพยาบาลจอมทอง , ไทย
 • 11 พฤศจิกายน 2563 , ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอกสถานที่ , โรงพยาบาลนครพิงค์ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2563 , ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอกสถานที่ , โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วน (Faculty Leadership Program) เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ การนำแผนไปสู่การปฏิบั , โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กันยายน 2563 , ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 19 - 20 กันยายน 2563 , โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 กันยายน 2563 , โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและด้านวิจัยของคณาจารย์ในสาขาญ ปี การศึกษา 2563 , ปานวิมาน สปา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 กันยายน 2563 , สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง Curriculum Design for Future Nurses and Health System , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 25 มีนาคม 2563 , อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 , งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563 , โครงการประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 , โรงพยาบาลนครพิงค์ , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการผลิตการพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 , เจาะลึก TQA/EdPEx Criteria , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , The Sharing Experience with Newly Graduate’s Project , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 22 มกราคม 2563 , โครงการประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 , โรงพยาบาลฝาง , ไทย
 • 21 มกราคม 2563 , ประชุมปรึกษาทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษา (Nursing Conference) , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 ธันวาคม 2562 , เยี่ยมสถาบันสมทบ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และนครลำปาง , ไทย
 • 12 ธันวาคม 2562 , โครงการประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 , โรงพยาบาลสันทราย , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2562 , โครงการประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 , โรงพยาบาลสันป่าตอง และโรงพยาบาลจอมทอง , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GE Transformation for CMU SMART Students , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 3 ตุลาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรืบัณฑิต , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 21 กันยายน 2562 , อบรม เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย
 • 17 กันยายน 2562 , เสนอผลงานวิขัยในการประชุม ICNHC 2019 Internation Conference on "Nursing and Health Care" , Avani Artium Bangkok , ไทย
 • 13 กันยายน 2562 , ฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้วยระบบรับฟังเสียงลูกค้า (VOC System) รุ่นที่ 5 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2562 , โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ , ฮอไรซัน วิลเลช แอนด์ รีสอร์ท และสวนพฤกษ์ศาสตร์ ทวีชล จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 สิงหาคม 2562 , สัมมนา หัวข้อ PIM’s Work-based Education Forum ครั้งที่ 8 Work-based Education Building The Change Maker , ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Academy , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2562 , สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 5 มิถุนายน 2562 - 5 กรกฏาคม 2562 , ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2562 , ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรพยาบาลอบรมเฉพาะทางเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง) , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2562 , เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรพยาบาลอบรมเฉพาะทางเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง) , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 13 พฤษภาคม 2562 , เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ , ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2562 , ประชุมรับฟังระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2562 , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 30 มีนาคม 2562 , สัมมนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) , ฟลอราครีค กฤษฏาดอยรีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 29 มีนาคม 2562 , อบรมแนวทางวิเคราห์และจัดทำ Improvement Plan เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 มีนาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 2 , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 มกราคม 2562 , ประชุมเพื่อทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษา Nursing Conference , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 มกราคม 2562 , ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2561 , ประชุมสามัญ ครั้งที่ 12/2561 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 13 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5 , โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 6 - 9 กันยายน 2561 , ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Chiang Mai Cardiology Conference , โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 สิงหาคม 2561 , สัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา , อินสดารีสอร์ท หางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 5 สิงหาคม 2561 , เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Clearance of inflammatory cytokines by veno-venous continuous renal replacement therapy for acute kidney injury in patients with sepsis ณ ประเทศญี่ปุ่น , Hiroshima , ไทย
 • 23 - 27 กรกฏาคม 2561 , อบรม ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 29 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 20 - 21 กรกฏาคม 2561 , อบรม กฏหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 19 กรกฏาคม 2561 , อบรม เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : Tools For Quality หมวด 5 บุคลากร , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2561 , อบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 8 กรกฏาคม 2561 , อบรม CMU-EdPEx Assessor Calibration ประจำปี 2561 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 21 June 2018 , เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ ประจำปี 2561 ภายใต้การประชุมเอเชีย-แปซิฟิก ณ ประเทเกาหลีใต้ , Ewha Womans University , Korea
 • 8 มิถุนายน 2561 , สัมมนาบัณฑิตศึกษา Driving Innovation for Graduate Study , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 8 มิถุนายน 2561 , อบรมเครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : Tools For Quality หมวด 3 ผู้เรียน/ลูกค้า และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 4 มิถุนายน 2561 , อบร เกณฑ์ EdPEx เบื้องต้นสำหรับ New Assessor , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2561 - 1 มิถุนายน 2561 , ประชุมวิชาการสหวิทยาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง การบูรณาการแนวทางสหวิทยาการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 11 พฤษภาคม 2561 , อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 4) , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 เมษายน 2561 , รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการบรรยายพิเศษ แนวทางการส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มีนาคม 2561 , ประชุมการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 2 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 26 - 27 มีนาคม 2561 , ประชุม AUN-QA International Conference 2018 , โรงแรมดุสิตธานี , ไทย
 • 16 มีนาคม 2561 , ร่วมโครงการจัดการความรู้สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ เรื่อง Share and Lesson to be learned , กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 12 มีนาคม 2561 , ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการปิดหลักสูตรการจัดสรรเงินรายได้สะสมของหลักสูตร , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 มีนาคม 2561 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 5 มีนาคม 2561 , เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 มกราคม 2561 , ประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่บนพื้นที่สูงทั้งระบบ เพื่อลดความเหลี่อมล้ำ และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนด้วยพหุวิทยาการ , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 25 มกราคม 2561 , ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และวางแผนเพื่อพัฒนาร่วมกัน , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 19 มกราคม 2561 , อบรม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF , โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 14 มกราคม 2561 , ประชุมรับฟัง ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับหลักสูตรให้มีความชัดเจนสามารถนำไปสู่การจัดอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 7 กันยายน 2560 , ประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 19 , Shangri-LA Hotel Chiang Mai , ไทย
 • 2 กันยายน 2560 , ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรบการศึกษาในหลักสูตร , เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท หางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 มิถุนายน 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่อง Workshop : Fillpped Classrom รุ่นที่ 1 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 30 - 31 พฤษภาคม 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 3 - 11 December 2016 , เข้าร่วมโครงการ Sakura Science Plan ณ ประเทศญี่ปุ่น , ประเทศญี่ปุ่น , Japan
 • 1 - 3 ธันวาคม 2559 , ประชุม Quality Improving in CAPD and Hemodialysis by Intervention Nephrology 2016 , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2559 , ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และสาขาวิชาบริหารการพยาบาล , โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก , ไทย
 • 3 - 4 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2559 , ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กันยายน 2559 , ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2559 "พัฒนางานประจำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 11 กันยายน 2559 , ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY , โรงแรม SHANGRI-LA Chiang Mai , ไทย
 • 6 - 7 กรกฏาคม 2559 , อบรม แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 มิถุนายน 2559 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2559 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 24 - 25 พฤษภาคม 2559 , อบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับทฤษฏี , สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 เมษายน 2559 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 28 February 2016 - 12 March 2016 , เสนอผลงานวิชาการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , ประเทศสหรัฐอเมริกา , United States Of America
 • 22 มกราคม 2559 , อบรม การเขียนสถานการณ์ดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินสำหรับการเรียนการสอนโดยใช้หุ่นจำลองเหมือนจริง , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 มกราคม 2559 , โครงการสัมมนาประสิทธิผลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาของมหาบัณฑิต , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 22 - 25 October 2015 , เข้าร่วมประชุมนานาชาติ Workshop for Comprehensive Medical Care in Southeast Asia II ณ ประเทศไต้หวัน , ประเทศไต้หวัน , Taiwan
 • 12 กันยายน 2558 , ควบคุมดูแลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ , วัดพระธาตุดอยสุเทพ , ไทย
 • 28 - 31 กรกฏาคม 2558 , อบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2558 , โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 18 - 19 มิถุนายน 2558 , ประชุม Essentiais in Transplantation , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 15 - 17 มิถุนายน 2558 , นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า , โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ ขอนแก่น , ไทย
 • 10 - 12 มิถุนายน 2558 , ประชุม การจัดการคุณภาพทางการพยาบาลในประชาคมอาเซียน , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 25 - 26 พฤษภาคม 2558 , ประชุมวิชาการ Cardiology & Neurology Cocktail , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 13 - 16 พฤษภาคม 2558 , ศึกษาดูงานการจัดระบบสุขภาพการบริหารการพยาบาล , สถานบริการสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 17 เมษายน 2558 , สัมมนาสถิติทางการแพทย์ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 3 เมษายน 2558 , ประชุม Nephrology สัญญจร ครั้งที่ 3 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2557 , สัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.) , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 11 - 12 กันยายน 2557 , ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 16 , โรงแรมอโมรา ท่าแพ , ไทย
 • 7 กันยายน 2557 , สัมมนา วิชาการสำหรับคณะกรรมการหลักสูตร คณาจารย์ พยาบาลพี่เลี้ยง และหัวหน้าหอผู้้ป้สนแหล่งฝึก , โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท , ไทย
 • 22 - 23 สิงหาคม 2557 , สัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , รีสอร์ท เชียงใหม่ แม่ริม คูลดาวน์ , ไทย
 • 13 สิงหาคม 2557 , ประชุมเพื่อสรุปและให้ข้อเสนอแนะโครงการวิจัยฯ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 5 - 9 August 2014 , ประชุมวิชาการ Asia Healthcare 2014 และเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น , Kokusal Hotel Hiroshima, Japan , Japan
 • 3 - 4 กรกฏาคม 2557 , อบรม แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 30 June 2014 - 1 July 2014 , เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เกาะมาเก๊า และเกาะฮ่องกง , China
 • 23 - 24 มิถุนายน 2557 , ประชุม Access to HIV and Other STDs Diagnosis and Linkage Wth Care in Southeast Asia , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 22 มิถุนายน 2557 , ประชุม Chiang Mai Nephrology Conference 2014 , สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 5 - 6 มิถุนายน 2557 , อบรม แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Proctice : GCPI , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 พฤษภาคม 2557 , ประชุมวิชาการครั้งที่ 10/2557 , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มีนาคม 2557 , นิเทศผู้เข้าอบรมฯ , โรงพยาบาลลำพูน , ไทย
 • 21 มีนาคม 2557 , เสวนาและประชุมระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2557 , ประชุม Chiang Mai CKD & CAPD Conference , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2556 , ประชุมติดตามโครงการวิจัยฯ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 12 - 15 กันยายน 2556 , ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus , โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 มิถุนายน 2556 , ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและคัดเลือกผลงานดีเด่นฯ , โรงแรมเดอะปารค์ , ไทย
 • 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุมวิชาการศิษย์เก่าหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ครั้งที่ 3 , โรงแรมคุ้มภูคำ , ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2555 - 1 ธันวาคม 2555 , ประชุมวิชาการ "Renal Disease and Biotechnology for Blood Purification" , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2555 , ประชุมวิชาการ Post-Cardiac Arrest Care and Therapeutuic Hypolthermia Workshop , โรงแรมเมอร์เคียว , ไทย
 • 13 - 16 กันยายน 2555 , ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 14 , โรงแรมแชงกรีล่า , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2555 - 1 กันยายน 2555 , ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 9 , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2555 , อบรม การทำงานวิจัยและตำแหน่งทางวิชาการ , คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 31 มกราคม 2555 , สัมมนาโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2555 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2554 , อบรม การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค , คุ้มภูคำเรสสิเดนซ์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2554 , Adult learner and Effective feedback , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2554 , การประชุมชี้แจง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2554 , Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS , ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2554 , Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กันยายน 2554 , ควบคุม ดูแลนักศึกษาไปรับรางวัลเด็กและเยาวชนแห่งชาติ , ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 17 กันยายน 2554 , ทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการทำงานเป็นทีม , สวนบัวรีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 11 กันยายน 2554 , โครงการสัมมนาเพื่อเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ระยะ ที่ 1 เรื่องการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ , อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 9 กันยายน 2554 , การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ , โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 17 มิถุนายน 2554 , Joint Conference in Medical Sciences 2011: Chula Rama Siriraj : JCMS2011 , ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี , ไทย
 • 16 - 21 November 2010 , American Society Nephrology 2010 , Colorado Convention Center, Denver, CO , United States Of America
 • 12 November 2010 , Pre-ASN Conference , University of Washington Medical Center , United States Of America
 • 20 May 2010 , Impact of Molecular Genetics on Clinical Medicine: Hypertrophic Cardiomyopathy as a Case study , University of Washington , United States Of America
 • 19 May 2010 , Revaluating the Role of Blockade of the Renin-Angiotensin System in Diaberic Renal Disease , Diabetes Endocrinology Research Center , United States Of America
 • 18 May 2010 , Cytosolic vs. Mitochondrial ATP Generation: Determinant of Sensitive to Hyperglycemia , Diabetes Endocrinology Research Center , United States Of America
 • 17 May 2010 , Mechanisms of Inflammation in Endothelial cells , Diabetes Endocrinology Research Center , United States Of America
 • 16 May 2010 , Inflammatory Basis of Diabetic Retinopathy , Diabetes Endocrinology Research Center , United States Of America
 • 15 May 2010 , Is There a Role for Hyperglycemia in Diabetes-Accelerated Atherosclerosis , Diabetes Endocrinology Research Center , United States Of America
 • 14 May 2010 , Induction of Persistent Epigenetic Changes and Proinflammatory Gene Expression by Transient Hyperglycemia , Diabetes Endocrinology Research Center , United States Of America
 • 13 May 2010 , Filaggrin Deficiency in Atopic Eczema - A Paradigm for gene - environment Interaction , University of Washington , United States Of America
 • 12 May 2010 , Glucose Variability and Diabetic Complications , Diabetes Endocrinology Research Center , United States Of America
 • 11 May 2010 , DCCT/ EDIC & UKPDS: Lessons Learned , University of Washington , United States Of America
 • 6 May 2010 , Palliative Care: Making the Case , University of Washington , United States Of America
 • 29 April 2010 , Treatment of Diabetic Dyslipidemia: Result from the Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) Lipid Trial , University of Washington , United States Of America
 • 22 April 2010 , Horizons in CPR and CPR research , University of Washington , United States Of America
 • 15 April 2010 , Extension for Community Healthcare Outcomes: A Nwe Model of Care , University of Washington , United States Of America
 • 8 April 2010 , Phospholipase A2: Marker of Risk and Novel Therapeutic Targets in Atheroscllerosis , University of Washington , United States Of America
 • 1 April 2010 , Von-Willebrand Factor in Health and Disease: The Good, the Bad, and the Ultra-large , University of Washington , United States Of America
 • 14 ธันวาคม 2552 , Human Genomics and Molecular Biology 2009 , S.D. Avenue Hotel, Bangkok , ไทย
 • 19 - 20 ตุลาคม 2552 , บทบาทพยาบาลในการควบคุมยาสูบ , โรงแรมมารวย กรุงเทพฯ , ไทย
 • 27 - 29 สิงหาคม 2552 , Commission on Higher Education Congress II: University Staff Development Consortium , -ONE The Royal Cruise Hotel Pattaya Beach , ไทย
 • 22 เมษายน 2552 , Molecular Tools for Stem Cell Research: Get the Complete Picture , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2552 , 4 ทศวรรษ รามาธิบดี จากนวัตกรรมสู่เวชปฏิบัติ , ณ อาคารอิมแพค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (ICC Hall) ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี , ไทย
 • 11 พฤศจิกายน 2551 , อบรมการใช้โปรแกรม End Note เพื่อการวิจัย , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 6 - 8 พฤศจิกายน 2551 , Nano Thailand Symposium 2008 , ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ , ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2551 , การเสนอวารสารทางวิชาการ ทางด้านการแพทย์ , ศูนย์วิจัย โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 5 - 7 กันยายน 2551 , Commission on higher Education congress I University Staff Development Consortium , Ambassador City Jomtien , ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2551 , จริยธรรมการวิจัยในคน , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 8 April 2008 - 8 April 2010 , Phospholipase A2: Marker of Risk and Novel Therapeutic Targets in Atheroscllerosis , University of Washington , United States Of America
 • 23 กุมภาพันธ์ 2550 , เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 , สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2550 , โครงการนำร่องการพัฒนานักวิจัยไทยสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ด้านการแพทย์และชีวภาพ , โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 7 มกราคม 2550 , ควบคุม ดูแลการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 2 , ค่ายนเรศวรมหาราช อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2549 , ปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2549 , โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 8 - 11 พฤศจิกายน 2549 , อบรม เรื่อง Best Practices in Critical Care , วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า , ไทย
 • 11 - 13 ตุลาคม 2549 , เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 14 - 17 กันยายน 2549 , ประชุม เรื่อง Cardiac Emergency , โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 16 กันยายน 2549 , ศึกษาดูงาน เรื่อง พยาบาลผู้ปฏิบัติขั้นสูง , โรงพยาบาลระยอง , ไทย
 • 9 - 14 กันยายน 2549 , ประชุม เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2549 "Thailand Research Expo 2006" , ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2549 , สัมมนา เรื่อง ใส่ภูมิต้านทานสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย , โรงแรมอิมพิเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 25 - 27 มกราคม 2549 , ประชุม Prevention and Management of Chroic Conditions : International Prespectives , รร.มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 14 - 15 มกราคม 2549 , 15 สถาบันพยาบาลร่วมใจสร้างสุขภาพ , รร.พระนครแกรนด์วิว ม.ราชภัฎพระนคร , ไทย
 • 14 - 15 ตุลาคม 2548 , ประชุม การระดมสมองเพื่อจัดทำสื่อต้นแบบ , รร.เชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 21 กรกฏาคม 2548 , การใส่ท่อหายใจ : และ Sedation Technique & Analgesia , รร.โนโวเทล จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 2 กรกฏาคม 2548 , โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ , รร.เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 23 - 26 มีนาคม 2548 , การจัดการเรียนการสอนและการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จ.นนทบุรี ,มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี และโรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง , ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2547 , เพื่อหารือการพัฒนาโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน , รร.อิมพีเรียลเชียงใหม่รีสอร์ทฯ , ไทย
 • 3 - 5 พฤศจิกายน 2547 , สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แผนที่ผลลัพธ์" (Outcome Mapping) , ม.เกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 14 - 15 ตุลาคม 2547 , ความรู้และทักษะด้านสังคมศาสตร์กับการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ , ห้องดารารัตน์ รร.เฟิสท์ , ไทย
 • 3 - 6 กันยายน 2547 , การประชุมวิชาการครั้งที่ 6 เรื่อง Advance in Congestive Heart Failure Therapy , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ. เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 26 มีนาคม 2547 , การพยาบาลผู้ปวยในภาวะวิกฤต , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 17 - 19 มีนาคม 2546 , สัมมนาและดูงานกิจการนักศึกษา , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , ไทย
 • 15 - 16 มีนาคม 2547 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 10 มีนาคม 2547 , การประกันคุณภาพ , ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ , ไทย
 • 8 - 9 มีนาคม 2547 , สัมมนาภาควิชาเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอน , นอร์ทเทรินเฮอริเทท แอนด์สปา , ไทย
 • 5 มีนาคม 2547 , การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต จัดโดยสมาคมพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤตแห่งประเทศไทย , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2547 , การพัฒนาและการใช้ระบบสารสนเทศ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 มกราคม 2547 , The science of past life regression , คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2546 , Audit checklist , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 - 2 ธันวาคม 2546 , อบรม หลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการสอบโทเฟล(TOFEL by BrainPlex) , สถานบริการวิชาการนานาชาติ , ไทย
 • 28 ตุลาคม 2546 , ็Health care management , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 ตุลาคม 2546 , Electronic Health Records and standardized Nursing Languages. , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 ตุลาคม 2546 , MIS , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 12 ตุลาคม 2546 , ประชุม การพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมคุณภาพ , ม.บูรพา , ไทย
 • 24 กันยายน 2546 , สุขภาพบุคลากรทางการแพทย์ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 22 สิงหาคม 2546 , อบรม Exercise : Health promotion and disease prevention , รพ.ราชวิถี , ไทย
 • 26 - 27 พฤษภาคม 2546 , Evidencer based Nursing Practice on Resptratory Care , วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย , ไทย
 • 24 - 27 สิงหาคม 2545 , The Best in Cardiology 2002 , โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 15 สิงหาคม 2564 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี (61 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) ประจำปี 2564, วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยจัดพิธีตามปกติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 13 กรกฏาคม 2564 ,การบรรยาย หัวข้อ โมเดลเชิงสาเหตุและโมเดลสมการโครงสร้าง,
 • 10 กรกฏาคม 2564 ,โครงการ“Substantive Knowledge in Nursing : How to Apply to Research” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
 • 8 เมษายน 2564 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 : กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ,
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 22 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Course) ระยะที่ 2, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 กรกฏาคม 2562 ,การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking),
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค 62) , ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี (สวนสุภัทราแลนด์ โรงแรมเดอะไทด์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา)
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มกราคม 2562 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง AccBA Improvement Projects through Kaizen Concept, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 29 ตุลาคม 2561 ,โครงการรับการประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560 (รับฟังการนำเสนอ), ณ โรงแรมแคนทารี่่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 ตุลาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 สิงหาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 26 สิงหาคม 2559 ,รับฟังการนำเสนอผลการประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558,
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 กรกฏาคม 2559 ,การบรรยายพิเศษในการขอตำแหน่งทางวิชาการและนโยบายสนับสนุนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยะจารี), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 มิถุนายน 2559 ,พิธีเปิด โครงการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559 “กาดเมืองมอกม่วน: ตลาดนัดความสุขแบบพอเพียงของชาวพยาบาล”, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 24 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทง), ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 24 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 3, หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLU) อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 2, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 22 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 1, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 10 เมษายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 (กิจกรรมตัดตุ๋งปีใหม่เมือง) , ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการ “สานใจ๋ สามวัย สืบฮี้ต โตยฮอย ยี่เป็ง เจียงใหม่ ป่ะจ๋ำปี๋ สองปันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด” (กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และการสาธิตการทำโคมไฟ),
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 กรกฏาคม 2557 ,การประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในปีการศึกษา 2557 สำหรับคณาจารย์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 กรกฏาคม 2557 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 มิถุนายน 2557 ,โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ณ โรงแรม แคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 พฤษภาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ทางการพยาบาล ครั้งที่ 2, อาคาร 2 และ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 เมษายน 2557 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ), ลานดอกบีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 มีนาคม 2557 ,โครงการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาโท) ,
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2556 “4E For All Health”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 - 4 สิงหาคม 2556 ,โครงการสัมมนาบุคลากรใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 กรกฏาคม 2556 ,โครงการ การบรรยายพิเศษเพื่อการเรียนรู้ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 1 กรกฏาคม 2556 ,โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 29 เมษายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556 ,การประชุมสรรหา หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 ตุลาคม 2555 ,โครงการบรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร ๑ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2555 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 26 มิถุนายน 2555 ,โครงการ การประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 พฤษภาคม 2555 ,โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 19 ธันวาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง “การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อสอบและการทำคลังข้อสอบ, ห้องเรียน N4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง Adult Learner และ Creative Feedback, ห้อง N4 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 - 17 กันยายน 2554 ,โครงการ ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

 • 20 กันยายน 2554 , วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2554: พานักศึกษาไปรับรางวัลรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , สนามกีฬาไทย ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)

การศึกษา

 • 2559 : พย.ม. (พยาบาลศาสตร์ (แขนงวิชา: การบริหารการพยาบาล)) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 2554 : ปร.ด. (เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) ) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 2545 : วท.ม. (เภสัชวิทยา) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2544 : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 2541 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2536 : มัธยมศึกษา (-) , โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 2533 : มัธยมศึกษา (-) , โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • เภสัชวิทยา
 • การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
 • การพยาบาลอายุรศาสตร์

การลาศึกษา

 • 4 มิถุนายน 2554 - 3 ธันวาคม 2554 , หลักสูตร สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (ปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ) ขยายเวลา , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 • 4 ธันวาคม 2553 - 3 มิถุนายน 2554 , หลักสูตร สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (ปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ) ขยายเวลา , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 • 20 January 2010 - 31 December 2010 , course สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (ปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ) , at University of Washington, School of Medicine , United States Of America , scholarship ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 • 4 มิถุนายน 2550 - 3 มิถุนายน 2553 , หลักสูตร สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (ปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ) , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 15 สิงหาคม 2560 , อาจารย์ดีเด่น สาขาวิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ประจำปี 2560 , คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

การรับเครื่องราชฯ

 • 2561 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2555 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2550 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th