KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา

Sivaporn Aungwattana

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
โทรศัพท์ : +66 53 935018 , +66 53 949026
อีเมล์ : sivaporn.a@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  อาจารย์พิเศษ
 • 4 มีนาคม 2560 ,สอนกระบวนวิชา 9011712, สหสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2560 ,สอนกระบวนวิชา 901712, สหสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ,ไทย

  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 8 กรกฏาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพและให้ความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางริมกรณ์ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2563 ,ผู้เชี่ยวชาญตรวจเอกสารกระบวนการการจัดการเรียนรู้ฯปริญญานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยการประยุกต์ใช้การสังเคราะห์งานวิจัยแบบผสานวิธีและการวิจัยอิงการออกแบบ (ระยะที่ 2)” , นายชวภณ สารข้าวคำ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2563 ,ผู้เชี่ยวชาญตรวจเอกสารกระบวนการการจัดการเรียนรู้ฯปริญญานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยการประยุกต์ใช้การสังเคราะห์งานวิจัยแบบผสานวิธีและการวิจัยอิงการออกแบบ (ระยะที่ 3)” , นายชวภณ สารข้าวคำ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2562 ,ปริญญานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยการประยุกต์ใช้การสังเคราะห์งานวิจัยแบบผสานวิธีและการวิจัยอิงการออกแบบ (ระยะที่ 1)” , นายชวภณ สารข้าวคำ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,ไทย
 • 16 สิงหาคม 2561 ,ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันปัญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน , กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 3 ธันวาคม 2564 ,วิจัย เรื่อง ความความรู้ความรอบรู้ทางสุขภาพด้านอิเล็กทรอนิกส์ ความรอบรู้สุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ, ผศ.ดร.อรอนงค์ ธรรมจินดา อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ,ไทย
 • 25 ตุลาคม 2564 ,ขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ในสังกัดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 ตุลาคม 2564 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน", นางสาวณีรนุช วงค์เจริญ นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 5 ตุลาคม 2563 ,ปริญญานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของเกษตรกรเลี้ยงโคนม” , นายฤทธ์ดรงค์ เอมแย้ม รหัสประจำตัว 582232031 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กันยายน 2563 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในชาวไทยมุสลิมที่มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง”, นางสาวอับศนา เซะ รหัส 611231068 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาพยาบาล: ภาคเหนือตอนล่าง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชกานต์ ทรงไทย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2563 ,วิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 6 ธันวาคม 2561 ,การส่งเสริมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวในผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุงในชุมชน : กรณีศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2561 ,รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืนในการขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการของจังหวัดพิษณุโลก, เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2561 ,วิชาการรับใช้สังคมในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก : กรณีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเชิงพื้นที่ "ลานสกา" และ "ไชยา" โมเดล, วารสารพัฒนาชุมชน และคุณภาพชีวิต ,ไทย
 • 21 มิถุนายน 2561 ,การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (RAR) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มสุราในชุมชนหมู่บ้านหนองเต่าคำใหม่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ,ไทย
 • 21 ธันวาคม 2560 ,การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้วยสมุนไพรกรณีศึกษาบ้านนาดอกคำ ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย, เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 ตุลาคม 2560 ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของชุมชนที่อยู่รอบสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย, เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กันยายน 2560 ,กลั่นกรองบทความก่อนลงพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิจัย ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2560 ,ประเมินบทความ, วารสารการพัฒนาชุมชน และคุณภาพชีวิต ,ไทย
 • 19 มกราคม 2560 ,สำรวจการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนในจังหวัดเชียงราย, วารสารการพัฒนาชุมชน และคุณภาพชีวิต ,ไทย
 • 8 ธันวาคม 2559 ,ประสบการณ์การเป็นนักการเมืองของพยาบาลวิชาชีพ, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 2 มิถุนายน 2559 ,การพัฒนาระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอเสี่ยงสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช, วารสารการพัฒนาชุมชน และคุณภาพชีวิต ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2559 ,การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพหญิงหลังคลอด โดยใช้ภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านการอยู่ไฟหลังคลอด, เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2559 ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรผู้ปลูกหอมแดงตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์, เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2559 ,การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเลย, เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มกราคม 2559 ,การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมศักยภาพพยาบาลในการฟื้นฟูสภาพผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 มิถุนายน 2558 ,ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2558 ,การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ตุลาคม 2557 ,ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของคนพิการทางการเคลื่อนไหว, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2555 ,ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษกิจพอเพียง, เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ,ไทย
 • 9 มกราคม 2555 ,การวิเคราะห์สถานการณ์ดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในชุมชนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2554 ,ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 16 ธันวาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ให้แก่อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกที่มีผลงานทางวิชาการ ด้านการพยาบาล, วิทยาพยาบาลกองทัพบก ,ไทย
 • 28 ตุลาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานวิทยาศาษสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, สำนักงาน ก.จ. ,ไทย
 • 28 ตุลาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (บุคลากรโรงพยาบาลรามาธิบดี), มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 4 ตุลาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย เรื่อง "ผลของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น", วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 6 สิงหาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการดำเนินงาน โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ, โครงการ "การพัฒนาระบบและกลไลสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ" ,ไทย
 • 30 เมษายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ (Review) เรื่อง ภาวะทุกข์ยากของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง: กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคไตที่ทำการบำบัดรักษาทดแทนไตโดยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตทางช่องท้อง , วารสารการพัฒนาชุมชน และคุณภาพชีวิต ,ไทย
 • 24 มีนาคม 2564 ,ตรวจบทความวิจัย 1 เรื่อง , วารสารการพยาบาลและสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Sciences) ,ไทย
 • 18 มกราคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ เรื่อง “ความวิตกกังวลและความซึมเศร้าระหว่างสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ในประชากรไทย , วารสารการพัฒนาชุมชน และคุณภาพชีวิต ,ไทย
 • 24 ธันวาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความวิจัย, วารสารการพยาบาลและสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Sciences) ,ไทย
 • 30 กันยายน 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ2 เรื่อง “กระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง” และ “บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน” , วารสารการพัฒนาชุมชน และคุณภาพชีวิต ,ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่าน พิจารณา และให้ข้อคิดเห็นในการเผยแพร่บทความวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพการรับรู้สมรรถนะแห่งตนกับพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนในนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6” , วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 19 มิถุนายน 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความก่อนลงพิมพ์ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนของพื้นที่ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน”, วารสารพิฒเนศวร์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2562 ,พิจารณาบทความวิจัย เรื่อง “ผลการพัฒนาหน่วยสอบสวนเคลื่อนที่เร็วด้านการคัดกรองโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น” , กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 15 สิงหาคม 2562 ,ผุ้ประเมินบทความวิจัย เรื่อง บทบาทพยาบาลวิชาชีพในคลินิกหมอครอบครัว, วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2562 ,บทความ เรื่อง กระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง , วารสารการพัฒนาชุมชน และคุณภาพชีวิต ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2562 ,บทความเรื่อง บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน , วารสารการพัฒนาชุมชน และคุณภาพชีวิต ,ไทย
 • 23 กันยายน 2559 ,ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความก่อนลงพิมพ์, วารสารบัณฑิตวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 28 กันยายน 2561 ,การพัฒนาแผนการดูแลเพื่อควบคุมโรคไตเรื้อรังในผู้เป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูง : กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าคู่ ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด, สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2556 ,ประธานสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 10 กันยายน 2564 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของเจ้าของสัตว์เลี้ยง ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์", มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 22 เมษายน 2564 ,สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท” , นายธนาศักดิ์ เปี่ยมสิน รหัสประจำตัว ๖00๖๑๒๒๓ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 24 กันยายน 2555 ,ประธานสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายในมหาวิทยาลัย
 • 2 มิถุนายน 2563 ,ปริญญานิพนธ์ เรื่อง “พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก”, นางนรินทร สุขเกษม รหัสประจำตัว 582232025 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2562 ,กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, นางสาวสุพัตรา ต๊ะแสนเทพ หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ,ไทย
 • 20 มีนาคม 2561 ,ปัจจัยที่เกี่่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 มีนาคม 2561 ,คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ เรื่อง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 มีนาคม 2561 ,ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2560 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในผู้ที่มารับบริการผู้ป่วยนอก, สหสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2560 ,กรรมการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าแบบอิสระ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 มกราคม 2560 ,กรรมการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าแบบอิสระ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2559 ,สอนการค้นคว้าแบบอิสระ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2563 ,ประชุม "รวบยอดความคิด นำสู่เวทีงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนต้นแบบรอบรู้ทางสุขภาพ", โครงการยกระดับการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2562 ,กิจกรรม"วิถีคนสุขภาพดี HLP ตำบลนยางเนิ้ง" , โครงการการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 ธันวาคม 2562 ,วิทยากรให้ความรู้และแนะแนวทักษะความถนัดทางวิชาชีพด้านสุขภาพแก่นักกศึกษาโรงเรียนสารภีพิทยาคม, โรงเรียนสารภีพิทยาคม ,ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หมอกควัน ปีงบประมาณ 2563 , ศูนย์พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2562 ,ประชุม Grand Tour ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, โครงการยกระดับรอบรู้สุขภาพสู่การปรับเลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 - 26 เมษายน 2562 ,สายธาร..การพัฒนา พชอ., โครงการพัฒนารูปแบบการจัดระบบการดูแลและส่งเสริมคุณภาพทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1 ,ไทย
 • 17 - 18 มกราคม 2562 ,การประชุม Grand Tour ในพื้นที่ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, โครงการยกระดับความรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2561 ,จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการบูรณาการสารสนเทศทางสุขภาพเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน, โครงการพัฒนาการบูรณาการสารสนเทศทางสุขภาพเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน ,ไทย
 • 3 - 4 มิถุนายน 2559 ,บทเรียนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับความรู้, โครงการประชุมวิชาการ "ยกระดับความรู้สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม" ภาคเหนือ ปี 2559 ,ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2559 ,การประชุมถอดบทเรียน เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพชุมชน, โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ เพื่อการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2557 ,สัมมนา The 1 Engagement Thailand Annual Conference University Engagement and Social Enterprise : Experiences from the UK and Thailand, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ และบริติช เคานซิล ,ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2557 ,อบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมจัดเก็บระบบข้อมูล สุขภาพ 25 DHIS, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2557 ,การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2556 ,โครงการ Omkoi Non-Formal Education Project, สโมสรโรตารี่เชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 สิงหาคม 2552 ,การประเมินภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพในชุมชน, งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,การบริหารรจัดการระบบข้อมูลสุขภาพชุมชนระดับ Big Data โดยใช้ NoSQL, โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ เพื่อการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ ,ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2552 ,ประสบการณ์จัดการเรียนการสอนทางด้านงานสุขภาพชุมชน, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 24 มกราคม 2565 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 ,อาจารย์นิเทศฝึกปฏิบัติ อบรมเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 27 ธันวาคม 2564 - 21 มกราคม 2565 ,อาจารย์นิเทศฝึกปฏิบัติ อบรมเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 19 มิถุนายน 2564 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2564 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2564 ,โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการเปลี่ยนแปลงในโรคยุคปัจจุบัน , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 9 ธันวาคม 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 30 มกราคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 28 มกราคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 23 มกราคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 8 มกราคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 7 มกราคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 3 มกราคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 2 มกราคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 27 ธันวาคม 2562 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 26 ธันวาคม 2562 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 25 ธันวาคม 2562 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 24 ธันวาคม 2562 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 20 ธันวาคม 2562 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2562 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2562 ,ประขุมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพวิวิตชุมชน", โครงการพัฒนารูปแบบการจัดระบบการดูแลและส่งเสริมคุณภาพทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1 ,ไทย
 • 27 ธันวาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 มิถุนายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 - 17 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 28 เมษายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 - 28 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 ตุลาคม 2558 ,การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน Saraphi Health, โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อ.สารภี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนกาารสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนกาารสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2558 ,ประชุมวิชาการ Update การดูแล และรักษาพยาบาลในงานบริการสุขภาพชุมชน, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 - 8 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 29 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 - 10 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 มกราคม 2558 ,การพัฒฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบข้อมูลสุขภาพชุมชน, โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อ.สารภี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 กันยายน 2557 ,โครงการ กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการเขียนตำรา, โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 สิงหาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 สิงหาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 สิงหาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2557 ,การดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ในงานอนามัยโรงเรียนสำหรับครู และบุคลากรทางสาธารณสุข ประจำปี 2557, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2556 ,การประชุมการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ในงานอนามัยโรงเรียน สำหรับครู และบุคลากรทางสาธารณสุข, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 ตุลาคม 2554 ,อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 ตุลาคม 2554 ,อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กันยายน 2554 ,อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 - 20 กันยายน 2554 ,อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กันยายน 2554 ,อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กันยายน 2554 ,อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2554 ,อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 - 31 มีนาคม 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 มีนาคม 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มีนาคม 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 มีนาคม 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 - 6 มีนาคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 มกราคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 มกราคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ไม่ระบุ
 • 28 ตุลาคม 2564 ,กองบรรณาธิการวารสารการพยาบาลสุขภาพ และสาธารณสุข, วารสารการพยาบาลสุขภาพ และสาธารณสุข ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 24 มิถุนายน 2565 , โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 25 , โรงแรม The Grand Morocc Hotel อำเภอเแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2565 , โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 25 , โรงแรม The Grand Morocc Hotel อำเภอเแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 มีนาคม 2565 , การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2565 , โครงการพัฒนานักศึกษาบูรณาการงานชุมชน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านแม่ผาแหน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 มกราคม 2565 , การอบรม "Basic & Advanced Human Research Ethics Training Course" , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 13 ธันวาคม 2564 , ประชุมวางแผนการจัดฝึกปฏิบัติ อบรมเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษษโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 , ออนไลน์ ระบบ Zoom , ไทย
 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2564 , การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2564 , ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , รพ.สต.ท่าข้าม , ไทย
 • 10 - 14 พฤษภาคม 2564 , อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงในโรคยุปัจจุบัน , ออนไลน์ Zoom meeting , ไทย
 • 21 เมษายน 2564 , โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน , ออนไลน์ , ไทย
 • 5 - 9 เมษายน 2564 , ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , .ศูนย์สุขภาพชุมชน่นครพิงค์. , ไทย
 • 30 มีนาคม 2564 , ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , รพ.สต. บ้านขะจาว , ไทย
 • 26 มีนาคม 2564 , ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง , ไทย
 • 24 - 25 มีนาคม 2564 , ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ , ไทย
 • 18 มีนาคม 2564 , ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด , ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564 , อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum , ZOOM , ไทย
 • 20 มกราคม 2564 , ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564 , ZOOM , ไทย
 • 7 - 8 มกราคม 2564 , ประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง “การบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด” ออนไลน์ ผ่านระบบZoom , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 28 ธันวาคม 2563 , โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ด้านการบริหารงาน การเรียนการสอนและวิจัย , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี , ไทย
 • 24 ธันวาคม 2563 , โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , โรงพยาบาลส่งดสริมสุขภาพตำบลยางเนื้ง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2563 , ประชุมฝึกปฏิบัติหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , ห้องประชุมบอร์ดรูม โรงแรมวินทรีซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 27 กันยายน 2563 , โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข้าวพวง และบ้านปู่โต๊ะ และบุราภัฏรีสอร์ท ต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 สิงหาคม 2563 , โครงการวางแผนการเรียนการสอนในยุคความปกติใหม่ หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี , ไทย
 • 17 - 18 กรกฏาคม 2563 , ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 มิถุนายน 2563 , โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และศึกษาดูงานจัดการปัหาสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร , ศุนย์การจัดการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ , ไทย
 • 19 มีนาคม 2563 - 19 มีนาคม 2564 , ดำเนินงานโครงการวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง , ไทย
 • 17 มีนาคม 2563 , นิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิชา PMC 06 การปฏิบัติรักษาโรคเบื้องต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน , โรงพยาบาลพร้าว , ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2563 , ร่วมเวที "งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนต้นแบบรอบรู้ทางสุขภาพ" , โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว , ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2563 , โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชา 8 กลุ่มวิชา , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนื้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 20 มกราคม 2563 , โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 , โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว , ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หมอกควัน ปีงบประมาณ 2563 , ห้องลานนาไทย โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2562 , รับรางวัลพยาบาลปฏิบัติงานอนามัยชุมชนมดีเด่น ประจำปี 2562 , โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 6 กันยายน 2562 , โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี อำเภอเมือง เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 สิงหาคม 2562 , สัมมนาวิชาการ เรื่องการส่งเสริมคราจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2562 , ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ห้องประชุมศูนย์วิจัย ฯ ชั้น 3 อาคารเทพกวี , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2562 , โครงการ ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน , โรงพยาบาลนครพิงค์ รพ.สต.บ้านใหม่ อ.แม่ริม , ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2562 , ประชุมหัวหน้าคณะทำงานในพื้นที่ฯ 5 ตำบล โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ห้องประชุมศูนย์วิจัย ฯ ชั้น 3 อาคารเทพกวี , ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2562 , อบรมการเก็บข้อมูล“การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2562 , ประชุมเพื่อทำความเข้าใจบทบาทความเข้าใจบทบาทผู้ประสานงานการเก็บข้อมูล 3 กลุ่มวัย ของพื้นที่ 4 ตำบลอำเภอสารภี , โรงพยาบาลสารภี , ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2562 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กระบวนการยกระดับความรู้ทางสุขภาพประชาชน" , องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 16 - 17 พฤษภาคม 2562 , ประชุมวิชาการการพยาบาลฯ ครั้งที่ 15/ 2562 เรื่อง “Update Treatment in Stroke & Cardiovascular Disease” ทันโลกทันเหตุการณ์กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 15 พฤษภาคม 2562 , การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภค และอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2562 เปิดโลกนวัตกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพดีสู่ความยั่งยืน : Sustainable PP & P toward Innovation and Health lit , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2562 , ดำเนินการรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัย บทบาความรับผิดชอบของพยาบาลในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ , รพ.สต. ท่าข้าวเปลือก-ป่าอ้อออนชัย-ป่าแดด-แม่สรวย-ป่าตึง จ.เชียงราย , ไทย
 • 5 เมษายน 2562 , ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ห้องประชุมศูนย์วิจัย ฯ ชั้น 3 อาคารเทพกวี , ไทย
 • 20 มีนาคม 2562 , โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 มีนาคม 2562 , ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ห้องประชุมปราณีตฯ , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2562 , โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล , โรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง , ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2562 , โครงการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2561 , ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับความรอบรุ้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2561 , ร่วมงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ สู่ยุคสุขภาพ 4.0 ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ , โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 ธันวาคม 2561 , ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 29 ตุลาคม 2561 , ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลสันป่าตองเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กันยายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 กันยายน 2561 , ประชุมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ พชอ. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนประเด็นขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกลุ่มวัยโดยใช้กลไกระบบสุขภาพ อ.สูงเม่น จ.แพร่ , โรงแรมแพร่นครา จ.แพร่ , ไทย
 • 2 สิงหาคม 2561 , ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และการสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2561 , ร่วมเยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการฯ , สาธารณสุขอำเภอแม่ทา ลำพูน , ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2561 , สัมมนาวิชาการร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน , ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 21 กรกฏาคม 2561 , ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการดูแลสุขภาพชุมชนโดยการมีส่วนร่วม , เมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง และโรงแรมสิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา , ไทย
 • 5 - 6 กรกฏาคม 2561 , อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 25 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างเสริมสุขภาพภาวะลดพุง ลดโรค , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 มิถุนายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา รุ่นที่ 2 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 6 มิถุนายน 2561 , โครงการศึกษาดูงานระบบสุขภาพอำเภอ , องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 22 พฤษภาคม 2561 , เยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อการพัฒนางานวิจัย , สาธารณสุขอำเภอสูงเม่น แพร่ , ไทย
 • 17 - 18 พฤษภาคม 2561 , ประชุมวิชาการ Holistic care in Stroke & Cardiovascular Disease , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 10 เมษายน 2561 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืน 8 อำเภอ ครั้งที่ 1/2561 , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 มีนาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 มีนาคม 2561 , ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเทศบาลตำบลศรีบัวบาน , ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 7 มีนาคม 2561 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2561 , เป็นคณะทำงานในการจัดกิจกรรมออกบูธกิจกรรม "เยาวชนวัยใส ใส่ใจรู้จักตนเอง" ในการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์โครงการ และเก็บข้อมูลทางสุขภาพเกี่ยวสารเสพติด , โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2561 , ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการบูรณาการสารสนเทศทางสุขภาพเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน , คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2560 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 18 ธันวาคม 2560 , สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้้ง , ไทย
 • 14 - 15 ธันวาคม 2560 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของอำเภอสันป่าตอง ครั้งที่ 1/2560 , สาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของอำเภอดอยเต่า ครั้งที่ 1/2560 , โรงพยาบาลดอยเต่า , ไทย
 • 7 - 9 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมติดตามเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2560 , อำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2560 , ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กันยายน 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 7 - 10 กันยายน 2560 , ประชุมวิชาการ Current Challenge in Cardiology , โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 กันยายน 2560 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของอำเภอสูงเม่น ครั้งที่ 1/2560 , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น แพร่ , ไทย
 • 3 กันยายน 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , ร้าน THE GARDEN เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2560 , ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เส้นทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอสู่ Thailand 4.0 , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2560 , ศีกษาดูงานการดูแลแบบต่อเนื่อง , โรงพยาบาลสารภีบวร , ไทย
 • 29 - 30 กรกฏาคม 2560 , โครงการพัฒนานักศึกษาโดยการใช้ Mix Method ในงานสาธารณสุข และประชุม การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำเอกสารอ้างอิงเพื่อการทำ IS และ Thesis , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 20 - 22 กรกฏาคม 2560 , ศึกษาดูงานด้านการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยและการรักษาด้วยสมุนไพร , จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี , ไทย
 • 21 - 22 มิถุนายน 2560 , ประชุม ถอดบทเรียนเพื่อการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2560 , ประชุมวางแผนการจัดฝึกภาคปฏิบัติ , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 เมษายน 2560 , ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืน 8 อำเภอ ครั้งที่ 1/2560 , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มีนาคม 2560 , ร่วมโครงการ Qa สัญจร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 มีนาคม 2560 , สัมมนา แนวทางการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) , โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 มกราคม 2560 , ประชุมเพื่อพัฒนาชุดคำถาม Umong Application , ห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน , ไทย
 • 28 ธันวาคม 2559 , ประชุมชี้แจงและลงนามความร่วมมือโครงการฯ , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2559 , อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care , ศูนย์ Primary Care Cluster อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 ธันวาคม 2559 , อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 ธันวาคม 2559 , ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างมติฯ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 , สวนธรรมบุญถาวรเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559 , อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2559 , ประชุม การพัฒนาโจทย์วิจัยและทิศทางการทำงานร่วมกับผู้นำของพื้นที่บ้านจำขี้มด , ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริกุญไชย" , ไทย
 • 3 - 4 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมหลักทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เวทีเสนวนาห้องย่อยล้านนา และห้องย่อยวิชาการรับใช้สังคม , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 ตุลาคม 2559 , ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2559 , ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดเชียงใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2559 , ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กันยายน 2559 , ประชุมชี้แจงโครงการฯ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพันาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน , โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 กันยายน 2559 , ประชุมเพื่อชี้แจงกรอบแนวคิดแผนการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พณฯ ท่านรองนายกรัฐมนตรี , เทศบาลยางเนิ้ง อ.สารภี เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 สิงหาคม 2559 , โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2559 , ศึกษาดูงานสารภีโมเดล , เทศบาลตำบลท่ากว้าง และศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากว้าง อ.สารภี , ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2559 , โครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , Vieng Joom On Teahouse , ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2559 , อบรมภาษาอังกฤษ , ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2559 , อบรมภาษาอังกฤษ , ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2559 , อบรมภาษาอังกฤษ , ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2559 , สัมมนา การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 มิถุนายน 2559 , ศึกษาดูงานระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2559 , ร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 27 มีนาคม 2559 , ร่วมเวทีข่วงกำกิ๊ดสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ , วัดบวกครกเหนือ สารภี , ไทย
 • 5 - 12 March 2016 , ศึกษาดูงานโครงการ The Sakura Science Plan (Program) ณ ประเทศญี่ปุ่น , Kagawa , Japan
 • 25 กุมภาพันธ์ 2559 , ร่วมคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ , วัดพระนอนหนองผึ้ง อ.สารภี เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2559 , ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ : จังหวัดเชียงใหม่ และอบรมการเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแรม CM Digihealtlh Application , เทศบาลตำบลสันมหาพน อ.แม่แตง เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2558 , ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ : จังหวัดเชียงใหม่ และอบรมการเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแรม CM Digihealtlh Application , ที่ว่าการอำเภอสันทราย , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2558 , ประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับทบทวน , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2558 , ประชุมเตรียมจัดการประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 20 พฤศจิกายน 2558 , อบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ "นักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ" ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ , จังหวัดตาก , ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2558 , ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ : จังหวัดเชียงใหม่ และอบรมการเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแรม CM Digihealtlh Application , โรงพยาบาลดอยเต่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2558 , ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "ฐานคิด หลักการ กระบวนการวิจัย เพื่อท้องถิ่น และผลงานวิชาการรับใช้สังคม" , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2558 , ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับทบทวน , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2558 , ร่วมเวทีการทบทวนทิศทางการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 , วัดบวกครกเหนือ สารภี , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2558 , ประชุมจัดงานมหกรรมสุขภาพอำเภอสารภี ปี 2558 ครั้งที่ 2 , โรงพยาบาลสารภี , ไทย
 • 11 กันยายน 2558 , ร่วมเวทีการจัดทำเอกสารวิชาการ , วัดบวกครกเหนือ สารภี , ไทย
 • 11 กันยายน 2558 , ร่วมเวทีคณะทำงานหน่วยเลขานุการกิจสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ , สถาบันพัฒนาองค์การชุมชนฯ ภาคเหนือ , ไทย
 • 10 กันยายน 2558 , ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฯ , โรงพยาบาลพร้าว , ไทย
 • 28 - 29 สิงหาคม 2558 , ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคเหนือ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2558 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2558 , อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำขับเคลื่อนชุมชนจัดการตนเอง , อิสดา รีสอร์ท , ไทย
 • 20 - 21 สิงหาคม 2558 , ประชุม ผู้นำทางการพยาบาลกับการขับเคลื่อนผลิตภาพในงาน , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 20 สิงหาคม 2558 , โครงการสรุปผลการศึกษาของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2558 , อบรมการเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม CM Digihealth Application , โรงแรมเดอะปาร์ค , ไทย
 • 7 สิงหาคม 2558 , อบรม หมอครอบครัวและการส่งเสริมสุขภาพโดยวิธีบำบัดทางเลือก , ศูนย์ฝึกอบรมเต๋า การ์เดน เฮลธ์ สปา แอนด์ รีสอร์ท , ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2558 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , วีรันดา เชียงใหม่ เดอะ ไฮท์ รีสอร์ท , ไทย
 • 19 - 22 กรกฏาคม 2558 , ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 17 กรกฏาคม 2558 , อบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ "นักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ" ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ , จังหวัดพิษณุโลก , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2558 , ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่่ฮ่องสอน , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 10 มิถุนายน 2558 , โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2558 , สัมมนาวิชาการร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2558 , โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2558 , โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 15 - 18 มีนาคม 2558 , เข้าร่วมโปรแกรมฯ สาระการเรียนรู้หลักที่ 2 , โรงแรมริมกก รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 13 มีนาคม 2558 , ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน , ศูนย์เรียนรู้ชุมชนฯ วัดบวกครกเหนือ ท่าวังตาล , ไทย
 • 9 มีนาคม 2558 , อบรม Happy work Happy soul , โรงแรมอโมรา ท่าแพ , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำบล ปีที่ 2 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 26 - 28 มกราคม 2558 , อบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ "นักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ" ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ , โรงแรมโบทานิค รีสอร์ท แม่ริม , ไทย
 • 18 ธันวาคม 2557 , ศึกษาดูงานระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน , ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2557 , ประชุมพิจารณาแบบสอบถาม Chiang Mai Health Application , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2557 , สัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.) , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 27 - 28 พฤศจิกายน 2557 , ประชุมคณะทำงานกลาง ครั้งที่ 1/2558 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 29 กันยายน 2557 , ประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 , โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 17 กันยายน 2557 , ร่วมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่/สมัชชาพลเชียงใหม่ ประจำปี 2557 , องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 สิงหาคม 2557 , ประชุมสัมมนาคณาจารย์รุ่นใหม่นำพามหาวิทยาลัยสู่อนาคตที่สดใส , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2557 , อบรมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการเรียนการสอนในศวรรษที่ 21 หัวข้อ Introduction to 21th Century Skills : What, Why, and How , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2557 - 1 กรกฏาคม 2557 , อบรมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการเรียนการสอนในศวรรษที่ 21 หัวข้อ Student-Centered Leaming and Classroom Action Research : What, Why, and How , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2557 , อบรมเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ , โรงแรมเดอะปารค์ , ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2557 , ประชุม วิถีสร้างบัณฑิตอุดมคติไทยในศตวรรษ ที่ 21 , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 เมษายน 2557 , ประชุมคณะทำงานกลาง ครั้งที่ 2/2557 , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง , ไทย
 • 21 มีนาคม 2557 , ประชุมด้านอิเลร์นนิง ครั้งที่ 9/2557 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2557 , ประชุม ก้าวทันการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 12 - 14 มีนาคม 2557 , ประชุม กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพกายและจิต , โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 มกราคม 2557 , อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 ธันวาคม 2556 , สัมมนา แนวทางการประสานงานการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน , โรงพยาบาลสารภี , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2556 , สัมมนา KM ด้านเทคนิคการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 18 มิถุนายน 2556 , สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่ , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 6 - 8 มีนาคม 2556 , ประชุม เรื่อง ภาคีการแพทย์ฉุกเฉินไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2555 , ประชุม การพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ , ไทย
 • 27 กันยายน 2555 , ร่วมหารือการจัดการเรียนการสอน เพื่อลงชุมชนระหว่าง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ , คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 13 กันยายน 2555 , ร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเพื่อลงชุมชนระหว่างคณะแพทยศาสตร์ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ , คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 29 - 31 สิงหาคม 2555 , ประชุม พยาบาลกับการใช้ยา , โรงแรมเดอะปาร์ค , ไทย
 • 24 - 25 สิงหาคม 2555 , โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , รวี-วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 17 สิงหาคม 2555 , ประชุม ผู้นำพยาบาลก้าวหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2555 , ประชุม การใช้ยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างสมเหตุสมผลในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง , คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 30 เมษายน 2555 , ประชุมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการในชุมชนร่วมกันของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2555 , คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 23 - 24 เมษายน 2555 , อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 16 มีนาคม 2555 , หารือแลกเปลี่ยน เรื่อง การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการในชุมชน , คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2555 , ประชุม แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 31 มกราคม 2555 , สัมมนาโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2555 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 26 มกราคม 2555 , สัมมนา บูรณาการงานวิจัยแก้ไขปัญหาโลกร้อนและภาวะทางอากาศ , โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเด้นซ์ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2554 , ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554 , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 6 กันยายน 2554 , พัฒนาคุณภาพอาจารย์ การดำเนินงานของชุมชนต้นแบบในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเรื้องรัง , ชุมชนบ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าม จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 กันยายน 2554 , สัมมนาการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ , สะเมิงรีสอร์ท , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2554 , สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 9 เมษายน 2554 , ร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 14 มกราคม 2554 , แนวทางการดูแลและส่งเสริมสุขภาพสมอง , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2553 , อบรมพยาธิสรีวิทยาครั้งที่ 29 ประจำปี 2553 เรื่อง Harmony of Live , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 9 พฤศจิกายน 2553 , นโยบายสุขภาพ ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล , โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ , ไทย
 • 20 - 22 ตุลาคม 2553 , การพัฒนาทักษะด้านการวิจัยชุมชนสำหรับนักวิชาการ : พื้นที่ภาคเหนือ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 27 - 28 สิงหาคม 2553 , โครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความสุขและพลังในการทำงาน , ระวี-วารี รีสอร์ท แอนสปา , ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2553 , Health Promotion in Golden Age Group , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 10 มีนาคม 2553 , บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 6 - 7 ธันวาคม 2552 , เก็บข้อมูลวิจัย , จังหวัดอุตรดิตถ์ , ไทย
 • 3 - 4 ธันวาคม 2552 , ประชุม เรื่อง "Anti - aging : ศาสตร์และศิลป์แนวใหม่ในการดูแลผู้สูงอายุ" , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2552 , เก็บข้อมูลวิจัย , สถานีอนามัยห้วยงูนอก ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2552 , เก็บข้อมูลวิจัย , ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2552 , ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา , ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2552 , ประชุมวิชาการ เรื่อง "Metabolic Syndrome รอบเอวอันตราย" , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 6 ตุลาคม 2552 , ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา , ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กันยายน 2552 , ร่วมเวทีอาจารย์ นักศึกษา บนเส้นทางสายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กันยายน 2552 , ศึกษาดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ , เต๋าการ์เด้นท์ เฮล์ท สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด , ไทย
 • 28 - 30 สิงหาคม 2552 , การดูแลแบบผสมผสาน:ทางเลือกใหม่เพื่อภาวะสุขภาพ , โรงแรมธาริน , ไทย
 • 5 สิงหาคม 2552 , สัมมนา การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2552 , ให้ความเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพตามมาตรา 25(5) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 , โรงแรมเดอะปาร์ค โฮเทล เชียงใหม่ , ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2552 , การวัดผลเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ , โรงแรมอมารีรินคำ , ไทย
 • 22 - 24 เมษายน 2552 , ดำเนินการจัดการประชุมนานาชาติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ.2551 , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2552 , การจัดทำกรอบฐานข้อมูลระบบสุขภาพชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะ , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 28 มกราคม 2552 , e-Learning Day 2009 Chiang Mai University 2.0 : ทฤษฎีการเรียนรู้แนวใหม่กับการใช้ไอทีในการเรียนการสอน , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 24 - 25 มกราคม 2552 , การจัดทำแผนปฏิบัติการ : แผนงานพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 25 - 26 ธันวาคม 2551 , นำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 10 - 12 ธันวาคม 2551 , 30 ปีสาธารณสุขมูลฐานไทยจะก้าวไปอย่างไร , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 13 - 14 พฤศจิกายน 2551 , เรียนรู้สู่นวัตกรรม , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 27 - 29 ตุลาคม 2551 , ทบทวนบทบาทพยาบาลชุมชนสู่การเป็นภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 3 - 4 ตุลาคม 2551 , นำเสนอผลการสังเคราะห์การออกแบบแนวปฏิบัติในการทำงานพัฒนาสุขภาพชุมชนและข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาสุขภาพชุมชนของพยาบาลของชุมชน , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 9 - 10 กันยายน 2551 , ดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ , เต๋า การ์เด้น เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2551 , เทคนิคและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรีบยเป็นสำคัญ , โรงแรม Green Lake Resort , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2551 , เก็บข้อมูลวิจัยในโครงการวิจัย , ศูนย์สุขภาพชุมชนทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน , ไทย
 • 4 มิถุนายน 2551 , ประชุม การสร้างพยาบาลของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนและการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนร่วมกับโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพชุมชนและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมเดอะปาร์ค , ไทย
 • 22 - 23 พฤษภาคม 2551 , ตลาดความรู้สู่สังคมอยู่ดีมีสุข 2551 , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 11 มีนาคม 2551 , โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)” , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 23 พฤศจิกายน 2550 , อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 14 กันยายน 2550 , ประชุมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานข้ามชาติ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2550 , การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย , โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2550 - 28 ธันวาคม 2550 , นิเทศงานนักศึกษาพยาบาลนอกสถานที่ , จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2550 , การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุชาวล้านนา , สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2550 , นิเทศงานผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 8 , สันทราย,ดอยสะเก็ด,แม่ออน , ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2550 , นิเทศงานผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 8 , สันทราย,ดอยสะเก็ด,แม่ออน , ไทย
 • 18 - 19 มกราคม 2550 , สัมมนา เรื่อง ทิศทางการเกษตรไทยในทศวรรษหน้า , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2549 , สัมมนา เรื่อง สมองของลูกน้อยสามารถพัฒนาให้เปี่ยมประสิทธิภาพได้ แค่ฟังดนตรีดี ๆ เท่านั้น , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 11 - 13 ตุลาคม 2549 , เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 11 - 12 กันยายน 2549 , ประชุม เรื่องเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขกับการปฏิบัติงานพยาบาล , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 กันยายน 2549 , โครงการศึกษาและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพในกลุ่มแรงงานข้ามชาติกรณีศึกษากลุ่มแรงงานไทใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 23 - 24 สิงหาคม 2549 , ประชุมตลาดความรู้สู่เมืองไทยแข็งแรง ปี 2549 , ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2549 , โครงการเสวนาวิจัยเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2549 - 23 มิถุนายน 2549 , การอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 6 ธันวาคม 2548 - 24 มีนาคม 2548 , อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 พฤศจิกายน 2548 , ประเด็นปัญหา แนวโน้มและทิศทางการศึกษาวิจัยของการพยาบาลชุมชน , ห้องวิเชียรทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 4 พฤศจิกายน 2548 , การประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 7 ตุลาคม 2548 , บริโภคไข่ไก่ได้ประโยชน์มากกว่าที่คิด , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 5 ตุลาคม 2548 , การวิจัยระยาวในเด็กไทยและการสร้างเสริมสุขภาพด้วยวิตมินซีธรรมชาติจากผลไม้ , ศูนย์บริการนานาชาติ , ไทย
 • 8 - 10 สิงหาคม 2548 , การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , รร.ลานนาพาเลช เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 สิงหาคม 2548 , การพัฒนาการจัดการศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาลด้านผู้สูงอายุในประเทศไทย , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2548 , การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อการพัฒนา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2548 , การมีน้ำหนักเกิน การลดน้ำหนัก และการดูแลสุขภาพ , สำนักบริการวิชาการ , ไทย
 • 17 มกราคม 2548 , การเตรียมการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการโดยใช้รายวิชาภาคปฏิบัติ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 ธันวาคม 2547 , โครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพการนิเทศในคลินิกของอาจารย์พยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2547 , โครงการพิจารณากรอบงานวิจัยสุขภาพที่ตอบสนองต่อพลวัตรระบบสุขภาพภาคเหนือ , โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 27 พฤศจิกายน 2547 , การพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจร่างกาย และการรักษาโรคเบื้องต้น , ห้องประชุมวิเชียรทวีลาภ คณะพยาบาลศษสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 22 ตุลาคม 2547 , Health Promotion: Evidence,Practice and Policy , โีงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 8 - 9 กันยายน 2547 , สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2547 , อาคารอิมแพค คอนเวนชั่น เซนเตอร์ เมืองทองธานี นนทบุรี , ไทย
 • 7 - 10 กันยายน 2547 , การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี 2547 เรื่อง อาหารและเกษตรเพื่อสุขภาพ , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2547 , การสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ภาคเหนือ เรื่อง Quality Control in Health Science Research , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2547 , การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพสำหรับบุคลากรสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2547 , การสัมมนาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ภาคเหนือเรื่องการเขียนบทความวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ , ห้องทองกวาว สถานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2547 , การฝึกอบรมโครงการสัมมนาเพิ่มพูนศักยภาพอาจารย์ เรื่อง รู้ตน รู้งาน สานสร้างการพัฒนา , ....รีสอร์ท , ไทย
 • 26 - 30 เมษายน 2547 , โคีงการประชุมวิชาการ เรื่อง การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก(PBL) , คณะพยาบาลศษสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 ตุลาคม 2546 , การฝึกอบรมการใช้งานระบบ MIS ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ , ไทย
 • 14 - 16 ตุลาคม 2546 , การอบรมการทำ E learning , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 ตุลาคม 2546 , การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง , ห้องประชุมวิเขียรทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 กันยายน 2546 , บทบาทผู้นำ และองค์กรท้องถิ่นในการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ , ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 22 กันยายน 2546 , โครงการประชาพิจารณ์กระบวนวิชากลาง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กระบวนวิชา562202 : สุขภาพองค์รวมและระบบสุขภาพ , ห้องประชุมวิเขียรทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 สิงหาคม 2546 , โครงการวิจัยผลกระทบทางสุขภาพจากการทำเหมืองถ่านหินเวียงแหง , โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์ , ไทย
 • 29 มิถุนายน 2546 , โครงการสัมมนาการเขียนข้อสอบ , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2546 , เสวนาเครือข่ายคณะทำงานเกี่ยวกับนโยบาลสาธารณะ , ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 พฤษภาคม 2546 , โครงการประชุมวิชาการเรื่องการออกข้อสอบอย่างมีคุณภาพ , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช , ไทย
 • 2 - 3 พฤษภาคม 2546 , การเสนอโครงการวิจัย เรื่องการส่งเสริมดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย , โรงแรม the Impress , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 27 พฤษภาคม 2565 ,โครงการ“เพิ่มศักยภาพในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom
 • 11 เมษายน 2565 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 : พิธีสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่อาจารย์และบุคลากรคณะฯ ผู้ล่วงลับ, ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มกราคม 2565 ,โครงการ“Digital technology:แนวคิดและการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom18 2455 1001
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 13 กรกฏาคม 2564 ,การบรรยาย หัวข้อ โมเดลเชิงสาเหตุและโมเดลสมการโครงสร้าง,
 • 14 มิถุนายน 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ Research and Development กับงานวิจัยทางการพยาบาล),
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
 • 17 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 หัวข้อ แนวทางในการทดสอบองค์ความรู้ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง), ผ่านระบบ Zoom
 • 1 มีนาคม 2564 ,โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptorship) ประจำปีงบประมาณ 2564, โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ Main Studio ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 3), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 1), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Course) ระยะที่ 2, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 กรกฏาคม 2562 ,การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking),
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 พฤศจิกายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561, ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 31 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 5),
 • 26 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 4),
 • 24 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 2),
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 ตุลาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 23 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มช. : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี” ,
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ (ครั้งที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 19 ตุลาคม 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 27 สิงหาคม 2559 - 1 กันยายน 2559 ,โครงการมหกรรม Big Cleaning Day 2559 "ทำความดีถวายแม่หลวง",
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 กรกฏาคม 2559 ,การบรรยายพิเศษในการขอตำแหน่งทางวิชาการและนโยบายสนับสนุนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยะจารี), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กรกฏาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 เมษายน 2559 ,โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ, ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 ธันวาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : แนวทางการนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2) , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 กันยายน 2558 ,การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กรกฏาคม 2558 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน: บทเรียนจากสารภีโมเดล , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 24 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 3, หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLU) อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 13 ธันวาคม 2557 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 2), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 26 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการเดินเพื่อชีวิต (Walking for Life) ครั้งที่ 2 (ประชุมคณะกรรมการ), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการ “สานใจ๋ สามวัย สืบฮี้ต โตยฮอย ยี่เป็ง เจียงใหม่ ป่ะจ๋ำปี๋ สองปันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด” (กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และการสาธิตการทำโคมไฟ),
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 28 สิงหาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก-โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ศูนย์ความเป็นเลิศ), คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 กรกฏาคม 2557 ,การประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในปีการศึกษา 2557 สำหรับคณาจารย์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 18 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรม KM IT QA ประจำปี 2556-2557, ณ บริเวณลานกิจกรรม และ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุดมีชีวิต ชั้น 1 อาคาร 2
 • 14 พฤศจิกายน 2556 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพาตัวใจกลับบ้าน, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กรกฏาคม 2556 ,โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 29 เมษายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2555 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕5, ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 มิถุนายน 2555 ,โครงการ การประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 พฤษภาคม 2555 ,โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 19 ธันวาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง “การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อสอบและการทำคลังข้อสอบ, ห้องเรียน N4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา

 • 2553 : ศศ.ด (การวางแผนและพัฒนาชนบท) , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ไทย
 • 2549 : การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การพยาบาลเวชปฏิบัติ(การรักษาโรคเบื้องต้น)) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,
 • 2541 : พย.ม. (การพยาบาลอนามัยชุมชน) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 2538 : การอบรมการสอนการพยาบาลในคลินิก (การสอนการพยาบาลในคลินิก) , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก ,
 • 2537 : ประกาศนียบัตร (ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี)) , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • community health nursing
 • Family Health
 • การพัฒนาชุมชน
 • การรักษาโรคเบื้องต้น

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 14 สิงหาคม 2563 , อาจารย์ดีเด่น ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2563 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 19 พฤศจิกายน 2562 , รางวัลพยาบาลปฏิบัติงานอนามัยชุมชนดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2562 , สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

การรับเครื่องราชฯ

 • 2563 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2555 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2550 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2545 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2543 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th