KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ

Jirawan Deeluea

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
โทรศัพท์ : +66-53-949-036
อีเมล์ : jirawan.d@cmu.ac.th

งานวิจัย

โครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  อาจารย์พิเศษ
 • 11 กันยายน 2565 ,อาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อเรื่อง การวิพากษ์งานวิจัย , โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 14 สิงหาคม 2565 ,อาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อเรื่อง การวิพากษ์งานวิจัย , โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2565 ,อาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อเรื่อง การวิพากษ์งานวิจัย , โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2564 ,หัวข้อ "การวิพากษ์งานวิจัย", ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ,ไทย
 • 11 กันยายน 2564 ,หัวข้อ "การวิพากษ์งานวิจัย", ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ,ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2564 ,หัวข้อ "การวิพากษ์งานวิจัย", ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ,ไทย
 • 14 มิถุนายน 2564 ,รายวิชาวิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน รหัส 322411, ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ,ไทย
 • 11 มิถุนายน 2564 ,รายวิชาวิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน รหัส 322411, ศูนแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2564 ,รายวิชาวิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน รหัส 322411, ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2564 ,วิชา วิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน (322411) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563, ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2564 ,วิชา วิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน (322411) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563, ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 22 มีนาคม 2564 ,วิชา วิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน (322411) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563, ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2564 ,วิชา วิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน (322411) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563, ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 12 มีนาคม 2564 ,วิชา วิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน (322411) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563, ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 5 ธันวาคม 2563 ,“การวิพากษ์งานวิจัย” รายวิชาวิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์), โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2563 ,“การวิพากษ์งานวิจัย” รายวิชาวิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์), โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2563 ,“การวิพากษ์งานวิจัย” รายวิชาวิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์), โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2563 ,อาจารย์พิเศษสอน รายวิชาวิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน (322411) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562, ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2563 ,อาจารย์พิเศษสอน รายวิชาวิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน (322411) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562, ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2563 ,อาจารย์พิเศษสอน รายวิชาวิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน (322411) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562, ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2562 ,บรรยาย หัวข้อเรื่อง “การวิพากษ์งานวิจัย” ในการเรียนการสอนรายวิชาวิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562, โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 21 กันยายน 2562 ,หัวข้อเรื่อง “การวิพากษ์งานวิจัย” การเรียนการสอนรายวิชาวิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 , ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2562 ,วิชาวิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อเรื่อง “การวิพากษ์งานวิจัย” , โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 15 - 16 กันยายน 2561 ,รายวิชาวิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 8 - 9 กันยายน 2561 ,รายวิชาวิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 13 - 14 มีนาคม 2561 ,รายวิชาวิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน รหัส 322411, ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2561 ,รายวิชาวิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน รหัส 322411, ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 16 - 17 กันยายน 2560 ,การวิพากษ์งานวิจัย, โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2560 ,อาจารย์พิเศษ, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 20 มีนาคม 2560 ,อาจารย์พิเศษ, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2560 ,อาจารย์พิเศษ, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 12 - 13 พฤศจิกายน 2559 ,สอนและวิพากษ์งานวิจัยนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 12 - 13 มีนาคม 2559 ,ช่วยสอนและวิพากษ์งานวิจัยของนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2558 - 1 มีนาคม 2558 ,ช่วยสอนและวิพากษ์งานวิจัยของนิสิตแพทย์, โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 16 - 17 มกราคม 2557 ,ช่วยสอนและวิพากษ์งานวิจัยของนิสิตแพทย์, โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 16 - 17 มกราคม 2557 ,ช่วยสอนและวิพากษ์งานวิจัยของนิสิตแพทย์, โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2555 ,วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย
 • 28 มกราคม 2555 ,โครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารก, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,วิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย
 • 15 - 16 กันยายน 2554 ,สอนและวิพากษ์งานวิจัยนิสิตแพทย์, โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 13 - 14 มีนาคม 2554 ,วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2554 ,อาจารย์พิเศษโครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นพยาบาลวิชาชีพ, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 26 - 27 สิงหาคม 2553 ,สอนและวิพากษ์งานวิจัยนิสิตแพทย์, โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 9 - 10 มีนาคม 2552 ,1. การดูแลมารดาระยะตั้งครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพระยะตั้งครรภ์ และภาวะจิตสังคม 2. การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ 3. การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย

  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 31 กรกฏาคม 2552 ,ความเชื่อและพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 27 พฤศจิกายน 2561 ,ที่ปรึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยเสี่ยงและผลลัพธ์การคลอดก่อนกำหนดของหญิงวัยรุ่นไทยที่มาคลอดที่โรงพยาบาลขอนแก่น, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ,ไทย
 • 19 ตุลาคม 2559 ,งานวิจัย ผลการเรียนโดยใช้ผังความคิดรวบยอดต่อความรู้และทักษะทางปัญญาในเรื่องทฤษฎีทางการพยาบาล, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 ตุลาคม 2559 ,บรรณาธิการที่ปรึกษาวารสารโรงพยาบาลแพร่, โรงพยาบาลแพร่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 8 กุมภาพันธ์ 2564 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมด้านข้อมูลแรงจูงใจ และทักษะทางพฤติกรรมต่ออาการปวดหละงส่วนล่างในสตรีตั้งครรภ์, นางสาวโยธกา ภาคี รหัส 621231036 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ เรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมการนอนหลับต่อคุณภาพการนอนหลับในสตรีตั้งครรภ์, นางสาวไพลิน ถึงถิ่น รหัส : 611231038 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การผดุงครรภ์ ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2561 ,โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการระบบการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1, โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการระบบการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1 ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2560 ,ความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันความผิดปกติแต่กำเนิดจากสิ่งแวดล้อมของสตรีตั้งครรภ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2560 ,การรับรู้ความเสี่ยง การรับรู้อุปสรรคและพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในสตรีตั้งครรภ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2560 ,ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาพยาบาลในการสุขศึกษาเรื่องอาหารปลอดภัยสำหรับสตรีตั้งครรภ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 เมษายน 2558 ,ตรวจสอบคู่มือเตรียมสอบขึ้นทะเบียนขอรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2558 ,การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจยากด้วย Flexivle Fiberoptic Bronchoscope ในการ ให้ยาระงับความรู้สึก : กรณีตัวอย่าง, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2557 ,การพัฒนาการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บด้านทักษะทางคลินิกการตรวจครรภ์สำหรับนักศึกษาพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2556 ,การประเมินสตรีในระยะตั้งครรภ์, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 6 กันยายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย เรื่อง , วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล ,ไทย
 • 9 ธันวาคม 2563 ,พิจารณาบทความเรื่อง “ผลของการทำสปาหลังคลอดต่อการไหลของน้ำนมระดับความเจ็บปวด ระดับความรู้สึกผ่อนคลาย และภาวะสุขภาพของมารดาหลังคลอด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่” และ “การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการคลอดปกติในผู้คลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุข, วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2563 ,กองบรรณาธิการวารสารอุตรดิตถ์เวชสาร และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (peer Review) ใน Health Science Clinical Research (HSCR), วารสารวิชาการ Health Science Clinical Research (HSCR) ,ไทย
 • 6 ธันวาคม 2561 ,ผู้ทรงพิจารณาผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารโรงพยาบาลนครพิงค์, เรื่ื่อง ประสิทธิผลขิงการให้ข้อมูลโดยใช้สื่อวิดีทัศน์ต่อความรู้และความสามารถของครอบครัว ในการดูแลผู้สูงอายุหลังผ่าตัดต้อกระจก ,ไทย
 • 21 กันยายน 2558 ,ประเมินบทความวารสารโรงพยาบาลศรีสังวาลย์, โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน ,ไทย
 • 24 มิถุนายน 2552 ,วารสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 12 กรกฏาคม 2559 ,กรรมการตัดสินผลงานวิชาการในการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2559 ,กรรมการตัดสินผลงานวิชาการในการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายในมหาวิทยาลัย
 • 26 พฤศจิกายน 2561 ,คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นางสาวปรีญาพร จิระกิตติดุลย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 25 - 27 กรกฏาคม 2565 ,ร่วมประชุมและเป็นวิทยากร ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลประจำปี 2565 ภายใต้ธีมงาน Research in the VUCA World งานวิจัยในสถานการณ์ VUCA, ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ร่วมกับสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และโรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 29 ตุลาคม 2564 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "หลักสูตร R2R Facilitator" เขตสุขภาพที่ 1, สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 27 ตุลาคม 2564 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "หลักสูตร R2R Facilitator" เขตสุขภาพที่ 1, สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 8 กรกฏาคม 2564 ,หัวข้อ , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ,ไทย
 • 4 - 6 ธันวาคม 2563 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Research Camp for Clinical research ประจำปีงบประมาณ 2564, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 10 - 12 กรกฏาคม 2562 ,งานประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ภายใต้ธีมงาน Research for health: สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อคนไทยสุขภาพดี, ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ,ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2561 ,ให้ความรู้และบริการวิชาการ โครงการ "หยุดปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร", โครงการบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 - 29 สิงหาคม 2561 ,อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R), ศูนย์อนามัยที่ี 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 สิงหาคม 2561 ,โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ และเด็กติดผู้ต้องขัง, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 - 18 กรกฏาคม 2561 ,อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R), ศูนย์อนามัยที่ี 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 - 29 มิถุนายน 2561 ,ประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 25 - 27 มิถุนายน 2561 ,อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R), ศูนย์อนามัยที่ี 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 มีนาคม 2561 ,อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R), ศูนย์อนามัยที่ี 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 - 5 มกราคม 2561 ,อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R), ศูนย์อนามัยที่ี 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 - 15 ธันวาคม 2560 ,อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R), ศูนย์อนามัยที่ี 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 - 10 พฤศจิกายน 2560 ,อบรม การพัฒนางานวิจัยทางคลินิกสำหรับอาจารย์แพทย์, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 18 กันยายน 2560 ,ให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และผู้ต้องขังหญิงที่เป็นมารดา, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 สิงหาคม 2560 - 2 กันยายน 2560 ,โครงการอบรมพื้นฐานวิจัยทางคลินิก, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 22 - 25 สิงหาคม 2560 ,ประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560, ชมรมเครือข่ายโรงพยาบาล งานวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลลำพูน ,ไทย
 • 23 มิถุนายน 2560 ,โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 - 22 มิถุนายน 2560 ,อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R), ศูนย์อนามัยที่ี 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2560 ,การตั้งครรภ์คุณภาพ และ การสร้างคนดีเริ่มที่ขวบปีแรก, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2560 ,อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R), ศูนย์อนามัยที่ี 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 - 25 เมษายน 2560 ,โครงการพัฒนาชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 - 4 เมษายน 2560 ,โครงการพัฒนาชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 - 28 มีนาคม 2560 ,โครงการพัฒนาชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2560 ,โครงการพัฒนาชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 - 10 มีนาคม 2560 ,อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R), ศูนย์อนามัยที่ี 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2560 ,อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R), ศูนย์อนามัยที่ี 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 - 18 มกราคม 2560 ,อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R), ศูนย์อนามัยที่ี 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2559 ,โครงการพัฒนาชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2559 ,การวางแผนครอบครัว/การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ปกติ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 21 - 22 มีนาคม 2558 ,วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการทบทวนความรู้ความสามารถทางการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2556, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 13 มกราคม 2555 ,ผู้วิพากษ์การนำเสนอผลงานวิชาการ, โรงพยาบาลแพร่ ,ไทย
 • 24 - 26 พฤษภาคม 2554 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยทางคลินิกครั้งที่ 3, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ,ไทย
 • 25 - 27 เมษายน 2554 ,ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะในการนำเสนอผลงานวิจัย, โรงพยาบาลกำแพงเพชร ,ไทย
 • 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ,โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 9 กันยายน 2553 ,รับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตแพทย์ และให้ข้อเสนอแนะ, โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 7 - 9 กรกฏาคม 2553 ,การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 3, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 28 - 30 พฤษภาคม 2553 ,ผู้ช่วยวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ, ชมคมเครื่อข่ายวิจัยโรงพยาบาลเจตภาคเหนือ ,ไทย
 • 28 - 30 เมษายน 2553 ,ผู้ช่วยบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยทางคลินิก, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ,ไทย
 • 11 - 13 พฤศจิกายน 2552 ,อบรม เรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย" ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1), โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ,ไทย
 • 19 - 21 ตุลาคม 2552 ,ผู้ช่วยวิทยากร เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ครั้งที่ 1, โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2552 - 1 มีนาคม 2552 ,การพัฒนาองค์ความรู้ด้านมารดา ทารกและการผดุงครรภ์สู่การปฏิบัติที่ดี, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 11 กรกฏาคม 2559 ,การคัดกรองมารดากลุ่มเสี่ยง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 19 มิถุนายน 2564 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 13 พฤษภาคม 2564 ,โครงการสัมมนาวิชาการและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง Digital Technology and Learning Outcomes in Nursing Education, ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลสาสตร์ มช. ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2563 ,ให้ความรู้และบริการวิชาการโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2563 ,ให้ความรู้และบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 มกราคม 2563 ,ให้ความรู้และบริการวิชาการโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มกราคม 2563 ,ให้ความรู้และบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 มกราคม 2563 ,ให้ความรู้และบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 มกราคม 2563 ,ให้ความรู้และบริการวิชาการโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 มกราคม 2563 ,ให้ความรู้และบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มกราคม 2563 ,ให้ความรู้และบริการวิชาการโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กันยายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 5, ศุนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 สิงหาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 5, ศุนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 5, ศุนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 ตุลาคม 2559 ,โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิง จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 สิงหาคม 2558 ,การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 สิงหาคม 2558 ,การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2558 ,การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2558 ,การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 กันยายน 2557 ,โครงการสัมมนา การวิจัยด้านอนามัยแม่และเด็ก และการผดุงครรภ์เพื่อแก้ไขปัญหาระดับประเทศ, ศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 9 - 10 พฤษภาคม 2565 , โครงการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการผดุงครรภ์ , โรงแรม Kantary Hills Chiang Mai อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 27 - 28 มกราคม 2565 , โครงการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก" , ระบบออนไลน์ Virtual Conference , ไทย
 • 13 - 14 พฤศจิกายน 2564 , การอบรมระยะสั้น เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยโปรแกรม Malus , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 30 กันยายน 2564 , การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของแผนงานวิจัย "โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ" , โรงแรมสมายล์ ลานนา จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 14 สิงหาคม 2564 , การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 29 มีนาคม 2564 , ประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต ครั้งที่ 1/2564 Nutritional Issues in Extreme Age Pregnancy , อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมวิชาการ เรื่อง , ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 18 ธันวาคม 2563 , อบรมวิชาการ MFM-CMU Conference 2020 เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine” , ณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 โครงการย่อยที่ 6 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 18 - 20 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมวิชาการประจำป ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2563 เรื่อง วิถีชีวิตใหมในการดูแลปริกำเนิด (New Normal in Perinatal Care) , โรงแรมมิตรบีช โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต” , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 9 กันยายน 2563 , พิธีเปิด “กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโนโลยีเพื่อขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ 5.1 -1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร” , โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2563 , ประชุมวิชาการ เรื่อง กินไขมันเพื่อลดไขมัน ชัวว์ หรือ มั่ว , ห้องประชุมอาคารเรียนและปฆฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมสรุปผลงานของแผนงานวิจัย "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกในเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1) , โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาการผดุงครรภ์ , โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2562 , ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine” , ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 , ไทย
 • 12 ตุลาคม 2562 , ศึกษาดูงาน ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน , ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย , ไทย
 • 19 - 20 สิงหาคม 2562 , อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (Clinical Application in Simulation Education (Sim-CASE2019) , คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2562 , ติดตามการวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยประสิทธิผลโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด , โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลลำปาง , ไทย
 • 30 - 31 พฤษภาคม 2562 , อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (Clinical Application in Simulation Education (Sim-CASE2019) , ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์เสมือนจริง , ไทย
 • 26 เมษายน 2562 , ประชุมแผนงานวิจัยเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ไตรมาศที่ 2) ภายใต้แผนงานวิจัย การบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1) , โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2561 , อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 ธันวาคม 2561 , ร่วมโครงการ "หยุดปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร" , โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2561 , ให้ความรู้ บริการวิชาการ โครงการ หยุดปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร , โรงเรียนพร้าววิทยาคม , ไทย
 • 5 - 6 กรกฏาคม 2561 , อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 29 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการหยุดปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร , โรงเรียนพร้าววิทยาคม , ไทย
 • 18 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 7 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 6 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2561 , สัมมนาสรุปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา , ศิริปันนา รีสอร์ทแอนด์สปา , ไทย
 • 28 - 29 เมษายน 2561 , อบรมโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริการสปาเพื่อสุขภาพของล้านนา , โรงแรมดวงตะวัน , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 3 - 4 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 สิงหาคม 2559 , สัมมนา Workshop for Data Imputation and Propensity Score , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 26 กรกฏาคม 2559 , ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ครั้งที่ 11 ปี 59 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 6 - 7 กรกฏาคม 2559 , แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2559 , ร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 4 เมษายน 2559 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 19 - 22 พฤษภาคม 2558 , ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลีี้ยงลูกด้วยนมแม่ ; พื้นที่ภาคเหนือ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 16 - 17 เมษายน 2558 , สัมมนาสถิติทางการแพทย์ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมวิชาการประจำปี Chiagmai Conference on OB & GYN CCOG 2015 Advanced Practice , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กันยายน 2557 , ประชุม การบูรณาการ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและส่งเนริมทักษะของผู้สอนด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้ , สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 8 สิงหาคม 2557 , ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 , โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว , ไทย
 • 24 มิถุนายน 2557 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2557 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2553 - 15 พฤศจิกายน 2553 , อบรมภาษาอังกฤษ , สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 มีนาคม 2553 , แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร , โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย , ไทย
 • 15 มีนาคม 2553 - 20 พฤษภาคม 2553 , อบรมภาษาอังกฤษ , สภาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 16 พฤษภาคม 2552 , วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม STATA , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 26 - 27 มีนาคม 2552 , การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 10 ตุลาคม 2551 , การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ , กัซซัน (มารีน่า) , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2551 , ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปี 4 , สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง , ไทย
 • 15 - 19 ตุลาคม 2550 , ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551 , สสจ. วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาล จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม , ไทย
 • 6 มีนาคม 2550 - 24 มิถุนายน 2550 , ลาฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น รุ่นที่ 9) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 13 ตุลาคม 2549 , ประชุม เรื่อง การวัดและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 9 มกราคม 2549 - 15 กุมภาพันธ์ 2549 , อบรมหลักสูตร Effective Academic Reading การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ , สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 28 ตุลาคม 2548 , ประชุมวิชาการประจำปี Healthy mother and neonate for healthy Thailand , รร.จอมเทียนปาล์มบีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี , ไทย
 • 25 - 29 กรกฏาคม 2548 , การวิจัยเชิงคุณภาพ , รร.สุริวงศ์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 4 มีนาคม 2548 , พยาบาลผดุงครรภ์วิชาชีพในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ:บทบาทและการพัฒนาคุณภาพ , โรงแรมดวงตะวัน , ไทย
 • 13 - 14 ตุลาคม 2546 , ประชุม Precongress Workshop การป้องกันและควบคุมโรคทาลัสซีเมีย:จากหลักการสู่เวชปฏิบัติทางสูติศาสตร์ , ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย , ไทย
 • 3 ตุลาคม 2546 , เทคนิคการเขียนและผลิตตำรา , ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ , ไทย
 • 26 - 28 พฤษภาคม 2546 , การยุติความรุนแรงในครอบครัวและสังคม , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ชม. , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 3 - 4 กันยายน 2565 ,โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (Leadership Development Program) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 2), ณ ห้องประชุมศตวรรษที่ 21 ชั้น 5 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2565 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2565 ครบรอบ 50 ปี (วาระปีที่ 62 การศึกษาพยาบาล มช.) , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 27 พฤษภาคม 2565 ,โครงการ“เพิ่มศักยภาพในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 20 กันยายน 2564 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564 “บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา” ,
 • 25 สิงหาคม 2564 ,โครงการ“หลักการและเทคนิคการสร้างข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กรกฏาคม 2564 ,โครงการ“Substantive Knowledge in Nursing : How to Apply to Research” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
 • 17 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 หัวข้อ แนวทางในการทดสอบองค์ความรู้ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง), ผ่านระบบ Zoom
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 1), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Course) ระยะที่ 2, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 กรกฏาคม 2562 ,การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking),
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 4),
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ (ครั้งที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 19 ตุลาคม 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายวิชาการ),
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 เมษายน 2559 ,โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ, ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 7 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการ “สานใจ๋ สามวัย สืบฮี้ต โตยฮอย ยี่เป็ง เจียงใหม่ ป่ะจ๋ำปี๋ สองปันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด” (กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และการสาธิตการทำโคมไฟ),
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 26 กรกฏาคม 2557 ,โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กรกฏาคม 2557 ,การประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในปีการศึกษา 2557 สำหรับคณาจารย์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 กรกฏาคม 2557 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 มิถุนายน 2555 ,โครงการ การประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร1 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา

 • 2560 : วท.ด. (ระบาดวิทยาคลินิก) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2550 : Certificate (Primary Medical Care) , Faculty of Nursing, Chiang Mai University ,
 • 2540 : พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2534 : Certificate (Certificate of Teaching in Clinical Nursing) , Nursing Colleges Division, Ministry of Public Health, Thailand ,
 • 2532 : ป.พย. (ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ (เทียบเท่าปริญญาตรี)) , วิทยาลัยพยาบาลลำปาง , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • การทำวิจัยในคลินิก (Clinical Epidemiology)
 • การออกแบบการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางคลินิกโดยใช้โปรแกรม STATA
 • การพยาบาลแม่และเด็ก (Maternal and Child Nursing)
 • Prenatal Care

การลาศึกษา

 • 3 ธันวาคม 2556 - 2 มิถุนายน 2557 , หลักสูตร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา แบบ1.1 , ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 3 มิถุนายน 2556 - 2 ธันวาคม 2556 , หลักสูตร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก แบบ1.1 , ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 3 ธันวาคม 2555 - 2 มิถุนายน 2556 , หลักสูตร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก แบบ1.1 , ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 3 มิถุนายน 2555 - 2 ธันวาคม 2555 , หลักสูตร ระบาดวิทยาคลินิก แบบ 1.1 ฐานโท (ขยายเวลา) , ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 3 มิถุนายน 2554 - 2 มิถุนายน 2555 , หลักสูตร ระบาดวิทยาคลินิก แบบ 1.1 ฐานโท , ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว

การรับเครื่องราชฯ

 • 2548 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2543 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2539 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2537 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th