KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ. ดร.ชญาภา แสนหลวง

Chayapha Sanluang

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
โทรศัพท์ : +66 53 935021 , +66 53 949118
อีเมล์ : cattaliya.s@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 9 กุมภาพันธ์ 2565 ,ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเนื้อหาสื่อ โครงการ "การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ในการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงด้วยการสร้างสุข 5 มิติตามแนวคิดวิถีพุทธ", นายธีรพันธ์ จันทร์เป็ง ตำแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2564 ,ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม เรื่อง องค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ”, นายอัมพร สงคศิริ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 18 มีนาคม 2559 ,ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง การพัมนาระบบเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ, ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 22 มกราคม 2565 ,คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565, คณะศึกษาศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 25 มกราคม 2564 ,คณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พื้นที่จังหวัดปทุมธานี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2563 ,คณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1, คณะศึกษาศาสตร์ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 22 เมษายน 2564 ,โครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โต้ตอบการสนทนาอัตโนมัติด้านสุขภาพจิตของประชาชนในชุมชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-๑๙) (Development of a Chatbot Mental health program for people in community during COVID-๑๙ pandemic) , รองศาสตราจารย์ ดร.เอกอุมา อิ้มคำ อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ,ไทย
 • 28 กันยายน 2563 ,โครงการวิจัย เรื่อง “รางวัลและการคงอยู่ในงานของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ห่างไกล: การศึกษาแบบผสมผสาน”, ผศ.ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร และคณะ ,ไทย
 • 17 กันยายน 2563 ,วิจัยเพื่อการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่” , นางสาวนภาภรณ์ ไชยยะ รหัส 611231046 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง องค์ประกอบภาวะผู้นำด้านนวัตกรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลชุมชน, นางสาวรัชนีกร ไข่หิน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ,ไทย
 • 6 ธันวาคม 2562 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบอย่างของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก” , นางสาวสุภัทรา พิจิตรศิริ รหัส 60063098 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารทางการพยาบาล สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 6 ธันวาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบอย่างของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก” , นางสาวสุภัทรา พิจิตรศิริ รหัส 60063098 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารทางการพยาบาล สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2565 ,บรรยายเรื่อง The history of Thai policy and social context for the disease ในโครการ Development Programs of Ethical Education for Nursing Students through Discrimination as Fear Response against Infectious Diseases, Kagawa University, Faculty of Nursing ประเทศญี่ปุ่น ,ญี่ปุ่น
 • 16 กุมภาพันธ์ 2565 ,บรรยายเรื่อง The history of Thai policy and social context for the disease ในโครการ Development Programs of Ethical Education for Nursing Students through Discrimination as Fear Response against Infectious Diseases, Kagawa University, Faculty of Nursing ประเทศญี่ปุ่น ,ญี่ปุ่น
 • 23 - 24 กรกฏาคม 2563 ,โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกุล เฉลิมพระเกียรติ 60 กิจกรรมอบรมการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของบุคลากรทางการพยาบาลกับจริยธรรมวิชาชีพ , โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกุล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 2 กันยายน 2563 ,บรรยายเคล็ดลับการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ ศ.21 โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2562 ,ฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 , หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ศูนย์บริหารงานวิจัย ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 28 กุมภาพันธ์ 2565 ,หัวข้อ "จริยธรรม ประเด็นและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2565 ,หัวข้อ "สารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2565 ,หัวข้อ "การเป็นพี่เลี้ยง", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2565 ,หัวข้อ "การบริหารคนเก่ง", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 12, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 23 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 12, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 19 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 12, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 9 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 12, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 1 เมษายน 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 มีนาคม 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2563 ,วิทยากรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 10 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 ,วิทยากรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 10 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย

  ไม่ระบุ
 • 20 ธันวาคม 2564 ,กองบรรณาธิการวารสารการพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2564 ,ผู้ดำเนินรายการโครงการสัมมนาวิชาการและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง Digital Technology and Learning Outcomes in Nursing Education, ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลสาสตร์ มช. ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 7 - 8 กรกฏาคม 2565 , การประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2565 เรื่อง "การจัดการทางการพยาบาลสู่วิถีความปกติถัดไป" , โรงแรมมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 เมษายน 2565 - 3 พฤษภาคม 2565 , กิจกรรมแลกเปลี่ยน International Credit Mobility Staff for Teaching ในโครงการ Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) , University of Evora, ประเทศโปรตุเกส , ไทย
 • 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 , โครงการสัมมนาวิชาการของนักศึกษารหัส 63 : การเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด , E-outfitting Doikham Resort จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 ธันวาคม 2564 , กองบรรณาธิการวารสารการพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ออนไลน์ ระบบ Zoom , ไทย
 • 8 - 12 ธันวาคม 2564 , โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน และศึกษาดูงาน ระยะที่ 2 , บ่อน้ำแร่ธาริน ฮอทสปริง โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา , ไทย
 • 1 ธันวาคม 2564 , การเก็บข้อมูลโครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาระบบบริการจัดการโรงพยาบาลสนามในสถานการณ์โควิด 19 : กรณีศึกษาโรงพยาบาลบุษราคัม" , โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า , ไทย
 • 10 สิงหาคม 2564 , การประชุมกลุ่มย่อยงานวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาเชิงวิเคราะห์สัเคราะห์สภาพปัญหาจากคำพิพากษาเกี่ยวกับคดีความผิดพลาดทางการแพทย์เพื่อนำไปสู่วิธีระงับข้อพิพาททางการแพทย์ที่เหมาะสมในประเทศไทย" , ระบบออนไลน์ Google Meet , ไทย
 • 31 มีนาคม 2564 - 1 เมษายน 2564 , อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2564 , ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 27 - 28 มีนาคม 2564 , คุมสอบการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ประจำศูนย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 19 มีนาคม 2564 , ประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 หัวข้อ Enhancing Trust in Healthcare , รูปแบบ Online ALL access Pass , ไทย
 • 4 มีนาคม 2564 , อบรมเทคนิคและวิธีการออกแบบสื่อสำหรับการเรียนการสอน , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A B สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 1 มีนาคม 2564 , โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ , สวนทวีชล เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2564 , กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช. , ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564 , อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum , ZOOM , ไทย
 • 20 มกราคม 2564 , ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564 , ZOOM , ไทย
 • 7 - 21 มกราคม 2564 , อบรมออนไลน์ หลักสูตร “Data Science For Everyone สำหรับผู้เริ่มต้นด้าน DATA” , ออนไลน์ , ไทย
 • 12 - 15 พฤศจิกายน 2563 , โครงการสัมมนาการเรียนการสอนและศึกษาดึงานหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล ระยะที่ 2 , โรงพยาบาลสมุย และ Six Sence samui Resort จ.สุราษฎร์ธานี , ไทย
 • 9 กันยายน 2563 , สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 กันยายน 2563 , รับรางวัลและเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 กันยายน 2563 , รับรางวัลและเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2563 , อบรมและเสวนาเชิงวิชาการ หลักสูตร "กฏหมายแรงงานกับสถานการร์ COVID-19" , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 16 - 20 มีนาคม 2563 , โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการบริการพยาบาลสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต , โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลหัวหิน , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 27 เรื่อง ความท้าทายการพยาบาลในทศวรรษที่ 21 และร่วมพิธีรับรางวัลและแสดงความยินดี รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี 2562 , โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2563 , กรรมการคุมสอบกลางภาค เรียนที่ 2 กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 , อาคารเรียนรวม มช. , ไทย
 • 27 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , The Sharing Experience with Newly Graduate’s Project , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพีรุ่นน้อง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล , โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 ธันวาคม 2562 , ฝึกอบรม "วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม (Mixed Method)" , สำนักงานวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 27 - 28 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาต ประจำปี 2562 เรื่อง Now&Futere:Transforming Nursing Care Delivery System , ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2562 , อบรม เรื่องแนวทางการจัดทำหนังสือเพื่อจัดพิมพ์กับสำนักพิมพืมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2562 - 2 พฤศจิกายน 2562 , สัมมนาจัดการเรียนการสอนและศึกษาดูงาน หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารทางการพยาบาล , จังหวัดระนอง และโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2562 , อบรม Policy seminar series: Comparing Health Systems and Policies , อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. , ไทย
 • 25 กันยายน 2562 , ข้าร่วม workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรื่อง “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนบูรณาการสหสาขาแบบสะเต็ม Integrated/Multidisciplinary STEM Learning and Teaching Strategy , ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 กันยายน 2562 , เข้าร่วม workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรื่อง “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนบูรณาการสหสาขาแบบสะเต็ม Integrated/Multidisciplinary STEM Learning and Teaching Strategy , ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 - 30 สิงหาคม 2562 , ประชุมวิชาการ เรื่อง “Infection Prevention & Control in The High Risk Patients: The Burdens & The Solutions” , ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2562 , โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 21st Century Learning Day 2019) , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 12 กรกฏาคม 2562 , ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2562 , การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง" , โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 21 มิถุนายน 2562 , ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนอย่างเป็นระบบ” (Systematic Review) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 มิถุนายน 2562 , สัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2562 , โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 , โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว , ไทย
 • 19 มีนาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 มีนาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 2 , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2562 , บรรยายพิเศษ เรื่อง "การทำงานด้วยจิตอาสาอย่างชาญฉลาดเพื่อความก้าวหน้าขแงตนเองและองค์กรตามแนวทางสามก๊ก" , คณะบริหารธุรกิจ มช. , ไทย
 • 11 - 12 ธันวาคม 2561 , อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ภายใต้โครงการ การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายศูนย์วิจัยทางคลินิก , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 6 ธันวาคม 2561 , ประชุม มุมมองใหม่สำหรับการศึกษาขั้นสูง (ระดับอุดมศึกษา) ที่ครอบคลุม , อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2561 , อบรม โรคจากการทำงาน และท่าทางการทำงานที่ถูกวิธี , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2561 , ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2561 , สัมภาษณ์เพื่อบันทึกวิดิโอเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ของการผนวกแนวคิดวัฒนธรรมความพิการกับด้านวิชาการ , ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 ตุลาคม 2561 , ร่วมโครงการ The Proposal Camp Project for Students of Academic Year 2018 , Jirang Health Village เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กันยายน 2561 , ร่วมโครงการเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ร่วมสร้าง สร้างเสริมสุขภาพ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 14 กันยายน 2561 , อบรม Update กฏหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 13 กรกฏาคม 2561 , ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2561 , โรงแรมคุ้มขันโตก เชียงใหม่ , ไทย
 • 29 มิถุนายน 2561 , ประชุมวิชาการนานาชาติ NIDA-ICCS 2018 Call for Paper NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2018 , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
 • 19 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 8 มิถุนายน 2561 , สัมมนาบัณฑิตศึกษา Driving Innovation for Graduate Study , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 , สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 26 พฤษภาคม 2561 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสุตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล , เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จันทบุรี และอณาเล รีสอร์ท ตราด , ไทย
 • 17 - 18 พฤษภาคม 2561 , ประชุมวิชาการ การพยาบาลโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ครั้งที่ 14/2561 , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 11 พฤษภาคม 2561 , อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 4) , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 เมษายน 2561 - 4 พฤษภาคม 2561 , ศึกษาดูงานโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการบริการพยาบาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต , โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวหิน , ไทย
 • 27 เมษายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 4 เมษายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 , สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 มีนาคม 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 25 ธันวาคม 2560 , เก็บข้อมูลวิจัย , โรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2560 , ประชุม การพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ , คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2560 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2560 , ประชุม การพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ , คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 ธันวาคม 2560 , ประชุม การพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ , คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 ธันวาคม 2560 , ประชุม การพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ , คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2560 , ประชุม การพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ , คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2560 , ประชุม การพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ , คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 ตุลาคม 2560 , ร่วมโครงการ The Proposal Camp Project (หลักสูตรนานาชาติ) , จีรัง เฮลท์ วิลเลจ เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2560 , สัมมนา ครบเครื่อง...เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ , ไทย
 • 22 มิถุนายน 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 2 - 4 มิถุนายน 2560 , ศึกษาดูงานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล , จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 20 - 28 May 2017 , เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2560 ณ ประเทศไต้หวัน , Tzu Chi University of Science and Technology , Taiwan
 • 18 พฤษภาคม 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 30 มีนาคม 2560 , ประชุมสร้างแบบสอบถาม , คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มีนาคม 2560 , อบรม แนวทางและการขอทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ายชุมชนและสังคม , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2560 , เก็บข้อมูล โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ , ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2560 , สัมมนาหัวข้อ คอรัปชั่น...หายนะประเทศไทย , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง Citizen 2 1 st Century Skills to Global Citizen , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 12 มกราคม 2560 , ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 23 - 25 พฤศจิกายน 2559 , อบรมหลักสูตรวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 18 - 19 พฤศจิกายน 2559 , โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 กันยายน 2559 , สัมมนา จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 7 กันยายน 2559 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC-Moodle , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 16 - 19 สิงหาคม 2559 , อบรมภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง สำหรับการพยาบาลในกลุ่มประเทศอาเซียน , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 28 - 29 กรกฏาคม 2559 , ประชุม การบริหารการพยาบาลในยุค 4G Plus , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2559 , อบรมภาษาอังกฤษ , ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 7 กรกฏาคม 2559 , อบรม แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2559 , อบรมภาษาอังกฤษ , ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2559 , อบรมภาษาอังกฤษ , ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2559 , ประชุมเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหนึ่งเดียวระยะที่ 2 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2559 - 8 มิถุนายน 2559 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์ , สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 เมษายน 2559 , ประชุมเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหนึ่งเดียว , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2559 , ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อวางแผนการวิจัยแบบบูรณาการ , ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) , ไทย
 • 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 , อบรมโครงการพัฒนาต้นกล้าวิจัยในแบบบูรณาการ ภายใต้โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 ธันวาคม 2558 , ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยกำลังคนด้านสุขภาพ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2558 , อบรม Scopus Metrics Workshops , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2558 , ประชุม การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาลาล : 2015 One Health Care Associated Infectiona Solution in Chiang Mai , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558 , อบรมภาษาอังกฤษ , โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาจงเกิดผลดี , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2558 , โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2558 , เสวนาและประชุมระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 28 เมษายน 2558 , สัมมนา จริยธรรมในการวิจัย , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2557 , ประชุมการพยาบาลนานาชาติ ประจำปี 2557 , คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2557 - 20 ธันวาคม 2557 , อบรมภาษาอังกฤษ , โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาจงเกิดผลดี , ไทย
 • 11 กันยายน 2557 , ประชุม สร้างสรรค์งานวิชาการเพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข , ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 8 สิงหาคม 2557 , ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 , โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว , ไทย
 • 7 สิงหาคม 2557 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 21 - 22 กรกฏาคม 2557 , ประชุม ผู้นำทางการพยาบาลกับการบริหารโรงพยาบาลให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล , โรงแรมดิเอมเพรส , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2557 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 11 มีนาคม 2554 , โครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 11 - 15 พฤษภาคม 2552 , นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ , โรงแรมแมนดาริน , ไทย
 • 25 มีนาคม 2552 , แนวทางการบริหารงบวิชัยของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 16 มีนาคม 2552 , กาดนัก KM-PYU ครั้งที่ 1 , มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 28 มกราคม 2552 , Chiang Mai University 2.0 : ทฤษฏีการเรียนรู้แนวใหม่กับการใช้ไอทีในการเรียนการสอน , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 20 - 21 พฤศจิกายน 2551 , นานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2551 , อิมแพค เมืองทองธานี , ไทย
 • 17 ตุลาคม 2551 , ประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 21 "University Autonomy" , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 28 สิงหาคม 2551 , โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 30 เมษายน 2551 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal) , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 24 มีนาคม 2551 , คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ , ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา , ไทย
 • 11 มีนาคม 2551 , โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)” , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 มกราคม 2551 , สัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางการวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีในระดับสากล , โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท , ไทย
 • 17 - 21 ธันวาคม 2550 , ประชุม เรื่อง การบริหารงานบริการสุขภาพ , โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ , ไทย
 • 7 - 11 กันยายน 2550 , ประชุม การนำเสนอผลงานวิจยแห่งชาติ 2550 , ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ , ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2550 , ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่ , วัดพระธาตุดอยสุเทพ , ไทย
 • 20 - 23 June 2007 , The 13 th Annual Qualitative Health Research Conference 2007 , Ewha Womans University,Korea , Korea
 • 11 มิถุนายน 2550 , ประชุมโครงการหยาดโลหิตรวมใจ สานสายใย เพื่อสวนดอก ในวันบริจาคโลหิตโลก , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2550 , อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ KC Moodle ในการจัดการเรียนการสอน , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 26 เมษายน 2550 , อบรม เรื่อง คุณธรรมนำความรู้ : แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษา , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มีนาคม 2550 , โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivist และ Constructionism ในระดับอุดมศึกษา , ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ , ไทย
 • 12 มีนาคม 2550 , ประชุมวิชาการ เรื่อง การวัดและประเมินผล , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 14 - 16 ธันวาคม 2549 , สัมมนา เรื่อง E-learning : Theories VS Technologies! , มหาวิทยาลัยรามคำแหง , ไทย
 • 15 กันยายน 2549 , ประชุม เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 กันยายน 2549 , อบรม เรื่อง การคิดอย่างเป็นระบบ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช , ไทย
 • 6 กันยายน 2549 , ประชุมเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา , โรงแรม Green Lake Resort เชียงใหม่ , ไทย
 • 31 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง การกำหนด KPI และการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง Core Competency กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2549 , อบรม กฏหมายแรงงานที่นายจ้างและหัวหน้างานควรทราบ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง กฏหมายแรงงานที่นายจ้างและหัวหน้างานควรทราบ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 8 - 30 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง การเขียนบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ , โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 24 ตุลาคม 2548 - 28 ธันวาคม 2548 , อบรมภาษาอังกฤษคอร์ส Tofel , รร.ศาสตร์และศิลป์ , ไทย
 • 9 กันยายน 2548 , นาโนเทคโนโลยีกับสุขภาพภาวะของประชาชน : การบริหารจัดการทางการพยาบาลยุคนาโนเทคโนโลยี , คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น , ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2548 , การประชาสัมพันธ์กับการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , รร.เดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 7 May 2005 , ศึกษาดูงานบริหารการพยาบาล , The Florence Nightingale School of Nursing & MidwiferyและKing's College Hospital , England (United Kingdom)
 • 17 มีนาคม 2548 , ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง การประเมินการเรียนรู้แบบทางไกล , ตึก อปร. รพ.จุฬาลงกรณ์ , ไทย
 • 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2548 , การจัดการความรู้ : เส้นทางสู่ควมเป็นเลิศทางการพยาบาล , รรปริ้นเซส กรุงเทพฯ , ไทย
 • 28 - 29 ตุลาคม 2547 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ(ครั้งที่2) , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร1ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 11 - 15 ตุลาคม 2547 , โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขาอุตสาหกรรมซอฟแวร์ , สถานบริการเทคโนฯ มช. , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2547 , โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์ของประเทศ , ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ , ไทย
 • 23 - 25 กันยายน 2547 , การประชุมวิชาการเรื่อง การบริหารจัดการเชิงบูรณาการทางการพยาบาลเพื่อคุณภาพความค้มค่าและคุ้มทุน , โรงเอสดีอเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ , ไทย
 • 4 - 6 March 2004 , ดูงานด้านการบริหารการพยาบาลสำหรับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา , National University Hospital , Singapore
 • 19 กุมภาพันธ์ 2546 , นำนักศึกษากระบวนวิชา 558491 ไปศึกษาดูงานบริหารการพยาบาล , โรงพยาบาลแม่อาย , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2545 , กฏหมายวิชาชีพการพยาบาล:ทำอย่างไรพยาบาลจึงจะไม่ถูกฟ้องร้อง , ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2545 , การสร้างข้อสอบปรนัยเพื่อประกันคุณภาพการเรียนการสอน , ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 14 - 16 ตุลาคม 2545 , การวิจัยเชิงคุณภาพ : การพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2545 , การสร้างความนับถือในตนเอง , อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2545 , ศึกษาดูงานการบริหารการพยาบาลของโรงพยาบาลต่าง ๆ , โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 27 พฤษภาคม 2565 ,โครงการ“เพิ่มศักยภาพในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom
 • 25 พฤษภาคม 2565 ,บรรยายพิเศษ เรื่อง Growth mindset & Motivation (ภายใต้โครงการปฐมนิเทศฯ),
 • 28 มีนาคม 2565 ,โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการทำงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 1), ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 มีนาคม 2565 ,โครงการ“ความรอบรู้ด้าน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 20 กันยายน 2564 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564 “บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา” ,
 • 25 สิงหาคม 2564 ,โครงการ“หลักการและเทคนิคการสร้างข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2564 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี (61 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) ประจำปี 2564, วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยจัดพิธีตามปกติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 10 กรกฏาคม 2564 ,โครงการ“Substantive Knowledge in Nursing : How to Apply to Research” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom
 • 14 มิถุนายน 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ Research and Development กับงานวิจัยทางการพยาบาล),
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
 • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
 • 8 เมษายน 2564 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 : กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ,
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 11 มีนาคม 2563 ,พิธีเปิดโครงการรููปแบบออกกำลังกายแบบความรู้คู่บันเทิง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (EdEx Style by FONCMU),
 • 2 มีนาคม 2563 ,โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนมาตรา 40 และสิทธิชราภาพน่ารู้, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปันยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 3), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Course) ระยะที่ 2, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 พฤศจิกายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561, ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 - 31 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง) ,
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 ตุลาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กันยายน 2560 ,โครงการบูรณาการเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสุ่หลักสูตรการศึกษาพยาบาลระบบปกติ (ติดตามงานสถาบันการศึกษาพยาบาลต้นแบบ), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 28 สิงหาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 18 กรกฏาคม 2560 ,โครงการการออกแบบกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 1 “การวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์”, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 10 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องประชุมอาจารย์และบุคลากร ชั้น 1 อาคารเทพกวี กุศลเถระ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ (ครั้งที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 19 ตุลาคม 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 27 สิงหาคม 2559 - 1 กันยายน 2559 ,โครงการมหกรรม Big Cleaning Day 2559 "ทำความดีถวายแม่หลวง",
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 กรกฏาคม 2559 ,การบรรยายพิเศษในการขอตำแหน่งทางวิชาการและนโยบายสนับสนุนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยะจารี), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 เมษายน 2559 ,โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ, ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 เมษายน 2559 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมืองและทำขนมไทย ), ณ บริเวณลานดอกปีบ หลังอาคาร 1
 • 29 กุมภาพันธ์ 2559 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2559 “มหกรรมสร้างสุขเพื่อทุกคน”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 ธันวาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : แนวทางการนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2) , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทง), ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 3, หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLU) อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 2, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 22 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 1, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 27 ตุลาคม 2557 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557 “รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 28 สิงหาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก-โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ศูนย์ความเป็นเลิศ), คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กรกฏาคม 2557 ,โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กรกฏาคม 2557 ,โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557, ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1

การศึกษา

 • 2559 : พย.ด. (พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 2542 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 2539 : ประกาศนียบัตร (การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 2535 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • การบริหารทางการพยาบาล
 • Nursing Informatics
 • Human Resource Development
 • Research Utilization

การลาศึกษา

 • 1 ธันวาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 , หลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 มิถุนายน 2556 - 30 พฤศจิกายน 2556 , หลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 ธันวาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ) แบบ 2(2) (ขยายเวลา) , ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 มิถุนายน 2555 - 30 พฤศจิกายน 2555 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ) แบบ 2(2) (ขยายเวลา) , ณ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2555 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ) แบบ 2(2) , ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย , ด้วยทุน ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทุนคณะพยาบาลฯงบรายได้

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 15 สิงหาคม 2564 , อาจารย์ดีเด่น ด้านการจัดการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 กันยายน 2563 , รางวัลต้นแบบนวัตกรรมการสอน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ , ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 4 ธันวาคม 2562 , ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่นประจำปี 2562 สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล , สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • 19 สิงหาคม 2559 , The second prize for Poster presentation “Administrative challenges for research utilization in nursing practice among professional nurses” , The distance program training on Leadership Development and Change Management for Nurse Executives in ASEAN Countries
 • 16 September 1990 , Best Drama (runner up)from Asian Festival of Drama on Human Values , Sathya Sai Central Coucil of Malaysia

การรับเครื่องราชฯ

 • 2549 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2544 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2540 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th