KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง

Cattaliya Siripattarakul Sanluang

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
โทรศัพท์ : +66 53 949118
อีเมล์ : cattaliya.s@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 15 มีนาคม 2564 ,ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม เรื่อง องค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ”, นายอัมพร สงคศิริ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 18 มีนาคม 2559 ,ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง การพัมนาระบบเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ, ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 25 มกราคม 2564 ,คณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พื้นที่จังหวัดปทุมธานี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2563 ,คณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1, คณะศึกษาศาสตร์ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 22 เมษายน 2564 ,โครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โต้ตอบการสนทนาอัตโนมัติด้านสุขภาพจิตของประชาชนในชุมชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-๑๙) (Development of a Chatbot Mental health program for people in community during COVID-๑๙ pandemic) , รองศาสตราจารย์ ดร.เอกอุมา อิ้มคำ อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ,ไทย
 • 28 กันยายน 2563 ,โครงการวิจัย เรื่อง “รางวัลและการคงอยู่ในงานของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ห่างไกล: การศึกษาแบบผสมผสาน”, ผศ.ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร และคณะ ,ไทย
 • 17 กันยายน 2563 ,วิจัยเพื่อการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่” , นางสาวนภาภรณ์ ไชยยะ รหัส 611231046 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง องค์ประกอบภาวะผู้นำด้านนวัตกรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลชุมชน, นางสาวรัชนีกร ไข่หิน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ,ไทย
 • 6 ธันวาคม 2562 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบอย่างของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก” , นางสาวสุภัทรา พิจิตรศิริ รหัส 60063098 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารทางการพยาบาล สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 6 ธันวาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบอย่างของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก” , นางสาวสุภัทรา พิจิตรศิริ รหัส 60063098 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารทางการพยาบาล สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 23 - 24 กรกฏาคม 2563 ,โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกุล เฉลิมพระเกียรติ 60 กิจกรรมอบรมการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของบุคลากรทางการพยาบาลกับจริยธรรมวิชาชีพ , โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกุล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 2 กันยายน 2563 ,บรรยายเคล็ดลับการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ ศ.21 โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2562 ,ฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 , หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ศูนย์บริหารงานวิจัย ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 18 มิถุนายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 12, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 23 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 12, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 19 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 12, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 9 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 12, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 1 เมษายน 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 มีนาคม 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2563 ,วิทยากรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 10 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 ,วิทยากรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 10 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย

  ไม่ระบุ
 • 12 พฤษภาคม 2564 ,ผู้ดำเนินรายการโครงการสัมมนาวิชาการและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง Digital Technology and Learning Outcomes in Nursing Education, ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลสาสตร์ มช. ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 10 สิงหาคม 2564 , การประชุมกลุ่มย่อยงานวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาเชิงวิเคราะห์สัเคราะห์สภาพปัญหาจากคำพิพากษาเกี่ยวกับคดีความผิดพลาดทางการแพทย์เพื่อนำไปสู่วิธีระงับข้อพิพาททางการแพทย์ที่เหมาะสมในประเทศไทย" , ระบบออนไลน์ Google Meet , ไทย
 • 31 มีนาคม 2564 - 1 เมษายน 2564 , อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2564 , ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 27 - 28 มีนาคม 2564 , คุมสอบการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ประจำศูนย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 19 มีนาคม 2564 , ประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 หัวข้อ Enhancing Trust in Healthcare , รูปแบบ Online ALL access Pass , ไทย
 • 4 มีนาคม 2564 , อบรมเทคนิคและวิธีการออกแบบสื่อสำหรับการเรียนการสอน , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A B สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 1 มีนาคม 2564 , โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ , สวนทวีชล เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2564 , กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช. , ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564 , อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum , ZOOM , ไทย
 • 20 มกราคม 2564 , ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564 , ZOOM , ไทย
 • 7 - 21 มกราคม 2564 , อบรมออนไลน์ หลักสูตร “Data Science For Everyone สำหรับผู้เริ่มต้นด้าน DATA” , ออนไลน์ , ไทย
 • 12 - 15 พฤศจิกายน 2563 , โครงการสัมมนาการเรียนการสอนและศึกษาดึงานหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล ระยะที่ 2 , โรงพยาบาลสมุย และ Six Sence samui Resort จ.สุราษฎร์ธานี , ไทย
 • 9 กันยายน 2563 , สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 กันยายน 2563 , รับรางวัลและเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 กันยายน 2563 , รับรางวัลและเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2563 , อบรมและเสวนาเชิงวิชาการ หลักสูตร "กฏหมายแรงงานกับสถานการร์ COVID-19" , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 16 - 20 มีนาคม 2563 , โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการบริการพยาบาลสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต , โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลหัวหิน , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 27 เรื่อง ความท้าทายการพยาบาลในทศวรรษที่ 21 และร่วมพิธีรับรางวัลและแสดงความยินดี รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี 2562 , โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2563 , กรรมการคุมสอบกลางภาค เรียนที่ 2 กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 , อาคารเรียนรวม มช. , ไทย
 • 27 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , The Sharing Experience with Newly Graduate’s Project , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพีรุ่นน้อง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล , โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 ธันวาคม 2562 , ฝึกอบรม "วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม (Mixed Method)" , สำนักงานวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 27 - 28 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาต ประจำปี 2562 เรื่อง Now&Futere:Transforming Nursing Care Delivery System , ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2562 , อบรม เรื่องแนวทางการจัดทำหนังสือเพื่อจัดพิมพ์กับสำนักพิมพืมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2562 - 2 พฤศจิกายน 2562 , สัมมนาจัดการเรียนการสอนและศึกษาดูงาน หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารทางการพยาบาล , จังหวัดระนอง และโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2562 , อบรม Policy seminar series: Comparing Health Systems and Policies , อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. , ไทย
 • 25 กันยายน 2562 , ข้าร่วม workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรื่อง “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนบูรณาการสหสาขาแบบสะเต็ม Integrated/Multidisciplinary STEM Learning and Teaching Strategy , ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 กันยายน 2562 , เข้าร่วม workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรื่อง “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนบูรณาการสหสาขาแบบสะเต็ม Integrated/Multidisciplinary STEM Learning and Teaching Strategy , ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 - 30 สิงหาคม 2562 , ประชุมวิชาการ เรื่อง “Infection Prevention & Control in The High Risk Patients: The Burdens & The Solutions” , ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2562 , โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 21st Century Learning Day 2019) , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 12 กรกฏาคม 2562 , ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2562 , การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง" , โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 21 มิถุนายน 2562 , ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนอย่างเป็นระบบ” (Systematic Review) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 มิถุนายน 2562 , สัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2562 , โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 , โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว , ไทย
 • 19 มีนาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 มีนาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 2 , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2562 , บรรยายพิเศษ เรื่อง "การทำงานด้วยจิตอาสาอย่างชาญฉลาดเพื่อความก้าวหน้าขแงตนเองและองค์กรตามแนวทางสามก๊ก" , คณะบริหารธุรกิจ มช. , ไทย
 • 11 - 12 ธันวาคม 2561 , อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ภายใต้โครงการ การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายศูนย์วิจัยทางคลินิก , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 6 ธันวาคม 2561 , ประชุม มุมมองใหม่สำหรับการศึกษาขั้นสูง (ระดับอุดมศึกษา) ที่ครอบคลุม , อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2561 , อบรม โรคจากการทำงาน และท่าทางการทำงานที่ถูกวิธี , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2561 , ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2561 , สัมภาษณ์เพื่อบันทึกวิดิโอเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ของการผนวกแนวคิดวัฒนธรรมความพิการกับด้านวิชาการ , ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 ตุลาคม 2561 , ร่วมโครงการ The Proposal Camp Project for Students of Academic Year 2018 , Jirang Health Village เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กันยายน 2561 , ร่วมโครงการเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ร่วมสร้าง สร้างเสริมสุขภาพ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 14 กันยายน 2561 , อบรม Update กฏหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 13 กรกฏาคม 2561 , ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2561 , โรงแรมคุ้มขันโตก เชียงใหม่ , ไทย
 • 29 มิถุนายน 2561 , ประชุมวิชาการนานาชาติ NIDA-ICCS 2018 Call for Paper NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2018 , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
 • 19 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 8 มิถุนายน 2561 , สัมมนาบัณฑิตศึกษา Driving Innovation for Graduate Study , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 , สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 26 พฤษภาคม 2561 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสุตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล , เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จันทบุรี และอณาเล รีสอร์ท ตราด , ไทย
 • 17 - 18 พฤษภาคม 2561 , ประชุมวิชาการ การพยาบาลโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ครั้งที่ 14/2561 , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 11 พฤษภาคม 2561 , อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 4) , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 เมษายน 2561 - 4 พฤษภาคม 2561 , ศึกษาดูงานโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการบริการพยาบาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต , โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวหิน , ไทย
 • 27 เมษายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 4 เมษายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 , สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 มีนาคม 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 25 ธันวาคม 2560 , เก็บข้อมูลวิจัย , โรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2560 , ประชุม การพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ , คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2560 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2560 , ประชุม การพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ , คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 ธันวาคม 2560 , ประชุม การพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ , คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 ธันวาคม 2560 , ประชุม การพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ , คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2560 , ประชุม การพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ , คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2560 , ประชุม การพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ , คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 ตุลาคม 2560 , ร่วมโครงการ The Proposal Camp Project (หลักสูตรนานาชาติ) , จีรัง เฮลท์ วิลเลจ เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2560 , สัมมนา ครบเครื่อง...เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ , ไทย
 • 22 มิถุนายน 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 2 - 4 มิถุนายน 2560 , ศึกษาดูงานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล , จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 20 - 28 May 2017 , เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2560 ณ ประเทศไต้หวัน , Tzu Chi University of Science and Technology , Taiwan
 • 18 พฤษภาคม 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 30 มีนาคม 2560 , ประชุมสร้างแบบสอบถาม , คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มีนาคม 2560 , อบรม แนวทางและการขอทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ายชุมชนและสังคม , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2560 , เก็บข้อมูล โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ , ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2560 , สัมมนาหัวข้อ คอรัปชั่น...หายนะประเทศไทย , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง Citizen 2 1 st Century Skills to Global Citizen , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 12 มกราคม 2560 , ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 23 - 25 พฤศจิกายน 2559 , อบรมหลักสูตรวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 18 - 19 พฤศจิกายน 2559 , โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 กันยายน 2559 , สัมมนา จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 7 กันยายน 2559 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC-Moodle , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 16 - 19 สิงหาคม 2559 , อบรมภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง สำหรับการพยาบาลในกลุ่มประเทศอาเซียน , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 28 - 29 กรกฏาคม 2559 , ประชุม การบริหารการพยาบาลในยุค 4G Plus , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2559 , อบรมภาษาอังกฤษ , ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 7 กรกฏาคม 2559 , อบรม แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2559 , อบรมภาษาอังกฤษ , ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2559 , อบรมภาษาอังกฤษ , ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2559 , ประชุมเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหนึ่งเดียวระยะที่ 2 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2559 - 8 มิถุนายน 2559 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์ , สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 เมษายน 2559 , ประชุมเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหนึ่งเดียว , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2559 , ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อวางแผนการวิจัยแบบบูรณาการ , ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) , ไทย
 • 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 , อบรมโครงการพัฒนาต้นกล้าวิจัยในแบบบูรณาการ ภายใต้โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 ธันวาคม 2558 , ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยกำลังคนด้านสุขภาพ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2558 , อบรม Scopus Metrics Workshops , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2558 , ประชุม การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาลาล : 2015 One Health Care Associated Infectiona Solution in Chiang Mai , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558 , อบรมภาษาอังกฤษ , โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาจงเกิดผลดี , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2558 , โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2558 , เสวนาและประชุมระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 28 เมษายน 2558 , สัมมนา จริยธรรมในการวิจัย , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2557 , ประชุมการพยาบาลนานาชาติ ประจำปี 2557 , คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2557 - 20 ธันวาคม 2557 , อบรมภาษาอังกฤษ , โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาจงเกิดผลดี , ไทย
 • 11 กันยายน 2557 , ประชุม สร้างสรรค์งานวิชาการเพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข , ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 8 สิงหาคม 2557 , ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 , โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว , ไทย
 • 7 สิงหาคม 2557 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 21 - 22 กรกฏาคม 2557 , ประชุม ผู้นำทางการพยาบาลกับการบริหารโรงพยาบาลให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล , โรงแรมดิเอมเพรส , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2557 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 11 มีนาคม 2554 , โครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 11 - 15 พฤษภาคม 2552 , นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ , โรงแรมแมนดาริน , ไทย
 • 25 มีนาคม 2552 , แนวทางการบริหารงบวิชัยของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 16 มีนาคม 2552 , กาดนัก KM-PYU ครั้งที่ 1 , มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 28 มกราคม 2552 , Chiang Mai University 2.0 : ทฤษฏีการเรียนรู้แนวใหม่กับการใช้ไอทีในการเรียนการสอน , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 20 - 21 พฤศจิกายน 2551 , นานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2551 , อิมแพค เมืองทองธานี , ไทย
 • 17 ตุลาคม 2551 , ประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 21 "University Autonomy" , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 28 สิงหาคม 2551 , โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 30 เมษายน 2551 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal) , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 24 มีนาคม 2551 , คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ , ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา , ไทย
 • 11 มีนาคม 2551 , โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)” , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 มกราคม 2551 , สัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางการวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีในระดับสากล , โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท , ไทย
 • 17 - 21 ธันวาคม 2550 , ประชุม เรื่อง การบริหารงานบริการสุขภาพ , โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ , ไทย
 • 7 - 11 กันยายน 2550 , ประชุม การนำเสนอผลงานวิจยแห่งชาติ 2550 , ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ , ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2550 , ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่ , วัดพระธาตุดอยสุเทพ , ไทย
 • 20 - 23 June 2007 , The 13 th Annual Qualitative Health Research Conference 2007 , Ewha Womans University,Korea , Korea
 • 11 มิถุนายน 2550 , ประชุมโครงการหยาดโลหิตรวมใจ สานสายใย เพื่อสวนดอก ในวันบริจาคโลหิตโลก , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2550 , อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ KC Moodle ในการจัดการเรียนการสอน , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 26 เมษายน 2550 , อบรม เรื่อง คุณธรรมนำความรู้ : แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษา , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มีนาคม 2550 , โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivist และ Constructionism ในระดับอุดมศึกษา , ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ , ไทย
 • 12 มีนาคม 2550 , ประชุมวิชาการ เรื่อง การวัดและประเมินผล , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 14 - 16 ธันวาคม 2549 , สัมมนา เรื่อง E-learning : Theories VS Technologies! , มหาวิทยาลัยรามคำแหง , ไทย
 • 15 กันยายน 2549 , ประชุม เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 กันยายน 2549 , อบรม เรื่อง การคิดอย่างเป็นระบบ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช , ไทย
 • 6 กันยายน 2549 , ประชุมเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา , โรงแรม Green Lake Resort เชียงใหม่ , ไทย
 • 31 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง การกำหนด KPI และการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง Core Competency กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2549 , อบรม กฏหมายแรงงานที่นายจ้างและหัวหน้างานควรทราบ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง กฏหมายแรงงานที่นายจ้างและหัวหน้างานควรทราบ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 8 - 30 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง การเขียนบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ , โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 24 ตุลาคม 2548 - 28 ธันวาคม 2548 , อบรมภาษาอังกฤษคอร์ส Tofel , รร.ศาสตร์และศิลป์ , ไทย
 • 9 กันยายน 2548 , นาโนเทคโนโลยีกับสุขภาพภาวะของประชาชน : การบริหารจัดการทางการพยาบาลยุคนาโนเทคโนโลยี , คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น , ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2548 , การประชาสัมพันธ์กับการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , รร.เดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 7 May 2005 , ศึกษาดูงานบริหารการพยาบาล , The Florence Nightingale School of Nursing & MidwiferyและKing's College Hospital , England (United Kingdom)
 • 17 มีนาคม 2548 , ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง การประเมินการเรียนรู้แบบทางไกล , ตึก อปร. รพ.จุฬาลงกรณ์ , ไทย
 • 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2548 , การจัดการความรู้ : เส้นทางสู่ควมเป็นเลิศทางการพยาบาล , รรปริ้นเซส กรุงเทพฯ , ไทย
 • 28 - 29 ตุลาคม 2547 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ(ครั้งที่2) , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร1ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 11 - 15 ตุลาคม 2547 , โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขาอุตสาหกรรมซอฟแวร์ , สถานบริการเทคโนฯ มช. , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2547 , โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์ของประเทศ , ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ , ไทย
 • 23 - 25 กันยายน 2547 , การประชุมวิชาการเรื่อง การบริหารจัดการเชิงบูรณาการทางการพยาบาลเพื่อคุณภาพความค้มค่าและคุ้มทุน , โรงเอสดีอเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ , ไทย
 • 4 - 6 March 2004 , ดูงานด้านการบริหารการพยาบาลสำหรับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา , National University Hospital , Singapore
 • 19 กุมภาพันธ์ 2546 , นำนักศึกษากระบวนวิชา 558491 ไปศึกษาดูงานบริหารการพยาบาล , โรงพยาบาลแม่อาย , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2545 , กฏหมายวิชาชีพการพยาบาล:ทำอย่างไรพยาบาลจึงจะไม่ถูกฟ้องร้อง , ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2545 , การสร้างข้อสอบปรนัยเพื่อประกันคุณภาพการเรียนการสอน , ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 14 - 16 ตุลาคม 2545 , การวิจัยเชิงคุณภาพ : การพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2545 , การสร้างความนับถือในตนเอง , อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2545 , ศึกษาดูงานการบริหารการพยาบาลของโรงพยาบาลต่าง ๆ , โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 20 กันยายน 2564 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564 “บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา” ,
 • 25 สิงหาคม 2564 ,โครงการ“หลักการและเทคนิคการสร้างข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2564 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี (61 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) ประจำปี 2564, วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยจัดพิธีตามปกติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 10 กรกฏาคม 2564 ,โครงการ“Substantive Knowledge in Nursing : How to Apply to Research” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom
 • 14 มิถุนายน 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ Research and Development กับงานวิจัยทางการพยาบาล),
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
 • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
 • 8 เมษายน 2564 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 : กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ,
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 11 มีนาคม 2563 ,พิธีเปิดโครงการรููปแบบออกกำลังกายแบบความรู้คู่บันเทิง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (EdEx Style by FONCMU),
 • 2 มีนาคม 2563 ,โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนมาตรา 40 และสิทธิชราภาพน่ารู้, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปันยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 3), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Course) ระยะที่ 2, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 พฤศจิกายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561, ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 - 31 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง) ,
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 ตุลาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กันยายน 2560 ,โครงการบูรณาการเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสุ่หลักสูตรการศึกษาพยาบาลระบบปกติ (ติดตามงานสถาบันการศึกษาพยาบาลต้นแบบ), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 28 สิงหาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 18 กรกฏาคม 2560 ,โครงการการออกแบบกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 1 “การวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์”, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 10 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องประชุมอาจารย์และบุคลากร ชั้น 1 อาคารเทพกวี กุศลเถระ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ (ครั้งที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 19 ตุลาคม 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 27 สิงหาคม 2559 - 1 กันยายน 2559 ,โครงการมหกรรม Big Cleaning Day 2559 "ทำความดีถวายแม่หลวง",
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 กรกฏาคม 2559 ,การบรรยายพิเศษในการขอตำแหน่งทางวิชาการและนโยบายสนับสนุนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยะจารี), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 เมษายน 2559 ,โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ, ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 เมษายน 2559 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมืองและทำขนมไทย ), ณ บริเวณลานดอกปีบ หลังอาคาร 1
 • 29 กุมภาพันธ์ 2559 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2559 “มหกรรมสร้างสุขเพื่อทุกคน”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 ธันวาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : แนวทางการนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2) , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทง), ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 3, หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLU) อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 2, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 22 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 1, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 27 ตุลาคม 2557 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557 “รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 28 สิงหาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก-โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ศูนย์ความเป็นเลิศ), คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กรกฏาคม 2557 ,โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กรกฏาคม 2557 ,โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557, ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1

การศึกษา

 • 2559 : พย.ด. (พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 2542 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 2539 : ประกาศนียบัตร (การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 2535 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • การบริหารทางการพยาบาล
 • Nursing Informatics
 • Human Resource Development
 • Research Utilization

การลาศึกษา

 • 1 ธันวาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 , หลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 มิถุนายน 2556 - 30 พฤศจิกายน 2556 , หลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 ธันวาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ) แบบ 2(2) (ขยายเวลา) , ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 มิถุนายน 2555 - 30 พฤศจิกายน 2555 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ) แบบ 2(2) (ขยายเวลา) , ณ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2555 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ) แบบ 2(2) , ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย , ด้วยทุน ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทุนคณะพยาบาลฯงบรายได้

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 15 สิงหาคม 2564 , อาจารย์ดีเด่น ด้านการจัดการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 กันยายน 2563 , รางวัลต้นแบบนวัตกรรมการสอน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ , ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 4 ธันวาคม 2562 , ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่นประจำปี 2562 สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล , สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • 19 สิงหาคม 2559 , The second prize for Poster presentation “Administrative challenges for research utilization in nursing practice among professional nurses” , The distance program training on Leadership Development and Change Management for Nurse Executives in ASEAN Countries
 • 16 September 1990 , Best Drama (runner up)from Asian Festival of Drama on Human Values , Sathya Sai Central Coucil of Malaysia

การรับเครื่องราชฯ

 • 2549 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2544 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2540 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th