KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นายอภิชน สมมิตร

Apichon Sommit

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ)
สังกัด : สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายงาน : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่วยงาน : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
โทรศัพท์ : +66 53 949083
อีเมล์ : apichon.som@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้าหน่วย , หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 16 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการ "ปัญญาชน คนไม่เมา", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 8 มิถุนายน 2565 ,วิทยากร โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำนักศึกษา : การสื่อสารสำหรับผู้นำ, หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 17 มกราคม 2565 ,โครงการเรียนอย่างรู้คิด พิชิตความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 28 เมษายน 2564 ,โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาศาสตร์, พัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาศาสตร์ มช ,ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2563 ,โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting , หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 26 มิถุนายน 2562 , โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสุตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562, งานบริการศึกษาและพัฒนาคุณภาพยักศึกษา ,ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2561 ,โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 สิงหาคม 2558 ,โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กรกฏาคม 2558 ,โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 28 กันยายน 2565 , ประชุมสัมมนาการให้ความรู้ด้านวินัยนักศึกษาสู่ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา , ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ITSC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 กันยายน 2565 , สำรวจพื้นที่สำหรับจัดโครงการค่ายอาสาพยาบาล บ้านผาแตก ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ , บ้านผาแตก ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 กันยายน 2565 , อบรม "การใช้ระบบสารสนเทศด้านนักศึกษาเก่า (CMU MIS) และการสร้างเครือข่ายงานด้านนักศึกษาระดับคณะ" , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2565 , อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างเครือข่ายการให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฎิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา , อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษา เรื่อง การดูแลนักศึกษาด้านสุขภาพจิต ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 , ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มช. , ไทย
 • 21 มกราคม 2565 , การประชุมแนวทางการดูแลนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2564 , การประชุมการจัดทำสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competency)ทักษะ ความรู้ ผู้ปฏิบัติงานด้านงานกิจการนักศึกษา , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ , ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2564 , การประชุมผู้ดูแล COVID-19 ของส่วนงาน เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ COVID-19 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 24 มิถุนายน 2564 , การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน และการฉีดวัคซีนให้แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 31 มีนาคม 2564 , โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 , ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 11 มีนาคม 2564 , ประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติสำหรับการดูแลนักศึกษาและบุคลากรมช. ในสถานการร์แพร่ระบาด COVID-19 , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 11 มีนาคม 2564 , ประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติสำหรับการดูแลนักศึกษาและบุคลากรมช. ในสถานการร์แพร่ระบาด COVID-19 , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ) , ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ , ไทย
 • 16 - 18 พฤศจิกายน 2563 , ควบคุม ดูแลนักศึกษา และให้คำปรึกษาการจัดโครงการค่ายอาสาพยาบาล สร้างส่งเสริมสุขภาพชุมชน ประจำปี 2563 , บ้านแม่คลองซ้าย อำเภอเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหงัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2563 , ควบคุม ดูแลนักศึกษา และสำรวจพื้นที่สำหรับจัดโครงการค่ายอาสาพยาบาล สร้าง ส่งเสริมสุขภาพชุมชน , บ้านแม่คลองซ้าย อำเภอเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหงัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2563 , ควบคุมดูแล นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเรียนอย่างรู้คิดพิชิตความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกาษา 2563 , Flora Creek Resort , ไทย
 • 21 - 22 กันยายน 2563 , สัมมนากรรมการการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มช. ปี 2563 , โรงแรมฟลอร่า ครีค จ. เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กันยายน 2563 , สัมมนาการให้ความรู้ด้านวิจัยนักศึกาาสู่ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2563 , สัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษามช. , เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 สิงหาคม 2563 , สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563 , ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านการให้คำปรึกษานักศึกษา "รับมืองวิกฤตสุขภาวะจิตของนักศึกษา" , ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มช. , ไทย
 • 12 ตุลาคม 2562 , ควบคุม ดูแล นักศึกษา และสำรวจพื้นที่สำหรับจัดโครงการค่ายอาสาพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562 , หมู่บ้านแม่มุใน อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กันยายน 2562 , เยี่ยมบ้านนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา , อำเภอหางดง-สันป่าตอง จ.เชียงใหม่, อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 26 กันยายน 2562 , สัมมนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 สิงหาคม 2562 , สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม" (Holistic Student Development) เครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 11 - 12 กรกฏาคม 2562 , ศึกษาดูงาน โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก , ไทย
 • 5 มิถุนายน 2562 , ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2562 , โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 , โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว , ไทย
 • 23 เมษายน 2562 , อบรม เรื่อง Work Process Improvement (การพัฒนากระบวนการทำงาน) รุ่นที่ 1 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2562 , โครงการสร้างเครือข่ายให้คำปรึกษาแก่ผู้มาปฎิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา , โรงแรมฟูราม่า จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 20 ธันวาคม 2561 , ควบคุม ดึแลให้คำปรึกษา กิจกรรมและตรวจสุขภาพเบื้องต้น โครงการค่ายอาสาพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน , บ้านปางชุม ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 ธันวาคม 2561 , ประชุมสัมมนาคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาด้านสุขภาวะจิตของนักศึกษาและปรึกษาหารือแนวทางในการดูแลนักศึกษาในช่วงสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2561 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2561 , อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กันยายน 2561 , ประชุม จัดทำผลงานชำนาญการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 กันยายน 2561 , ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมกีฬา , คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 - 30 มิถุนายน 2561 , สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2561 , Flora Creek Resort เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2561 , ร่วมโครงการสร้างเครือข่ายการให้คำปรึกษา , โรงแรมศิริปันนา วิลลา รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 เมษายน 2561 , อบรม EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2561 , โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 6 "เทคนิคการทำวิจัยและการทำผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กร" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 21 ธันวาคม 2560 , ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาการจัดกิจกรรม โครงการค่ายอาสาพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560 , บ้านห้วยยาว อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 19 พฤศจิกายน 2560 , สำรวจค่ายอาสา , บ้านห้วยยาว อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2560 , ควบคุม และให้คำปรึกษาในการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยขน์ , บ้านห้วยหยวก บ้านห้วยยาว อ.แม่วาง เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 13 มิถุนายน 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษาสู่การเป็นนักจัดการอาสาสมัครมืออาชีพ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโครงการหลวงดอยตุง เชียงราย , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2560 , ฟังบรรยายพิเศษ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน สำหรับหัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2560 , ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais) , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2560 , ประชุมวิพากษ์งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัย เรื่อง ปัญญาชน คนไม่เมา : การป้องกันการดื่มสุราอย่างหนักของศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย , โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว , ไทย
 • 22 - 26 ธันวาคม 2559 , ดูแล ให้คำปรึกษาในการจัดโครงการค่ายพยาบาลอาสาพัฒนาอนามัยชุมชน , โรงเรียนดอยคำ หางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 12 ธันวาคม 2559 , ศึกษาดูงานโครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 21 - 24 กรกฏาคม 2559 , ศึกษาดูงานโครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจังหวัดระยอง , ไทย
 • 10 - 11 มิถุนายน 2559 , สัมมนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา , สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ , ไทย
 • 27 - 29 พฤษภาคม 2559 , สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind" , คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด , ไทย
 • 12 มีนาคม 2559 , ควบคุม ดูแล จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมนำปัญญา จิตอาสาพัฒนาชุมชน , ชุมชนบ้านขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2559 , ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทุนฟุลไบรท์ และทุนอื่น ๆ สำหรับคนไทย" , ห้องประชุมศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2559 , ฟังบรรยายเกี่ยวกับทุนรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Scholarships and Fellowships , ห้องประชุมศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 17 - 21 ธันวาคม 2558 , ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษานักศึกษาในการจัดโครงการค่ายพยาบาลอาสาพัฒนาอนามัยชุมชน , หมู่บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาว , ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2558 , ควบคุม ดูแล จัดกิจกรรมโครงการเรียนอย่างรู้คิด พิชิตความสำเร็จสำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล , สวนบัวรีสอร์ท , ไทย
 • 26 - 27 กันยายน 2558 , ศึษาดูงาน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , ไทย
 • 19 กันยายน 2558 , เยี่ยมบ้านนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา , อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ อ.บ้านโฮ่ง อ.บ้านธิ ลำพูน , ไทย
 • 12 กันยายน 2558 , ควบคุมดูแลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ , วัดพระธาตุดอยสุเทพ , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2558 , อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน , โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2558 , จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกาาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 41 , โรงแรมกรีนแลค , ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2558 , สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558 , โรงแรมไอบิสสไตส์ , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2558 - 3 กรกฏาคม 2558 , ศึกษาดูงานโครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , ไทย
 • 8 มิถุนายน 2558 , สัมมนาบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2557 , สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ , โรงแรม ibis Styies Chiang Mai , ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2557 , สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 11 พฤษภาคม 2557 , เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวิจัยทางการพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ 50 ปีทศวรรษ มช. ณ ประเทศมาเลเซีย , Universiti Kebangsaan Malaysia , ไทย
 • 26 เมษายน 2557 , สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน" , สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง , ไทย
 • 28 - 29 มีนาคม 2557 , ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1 "พัฒนางานพัฒนาสุข" , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2556 , ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมโครงงานวันพยาบาลแห่งชาติ , ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด สันป่าตอง เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 16 มีนาคม 2556 , ควบคุม ดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษาในการจัดโครงการ , หมู่บ้านโป่งลมแรง , ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน , โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 2 - 5 พฤษภาคม 2555 , ศึกษาดูงาน , วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และจังหวัดชลบุรี , ไทย
 • 17 - 18 ตุลาคม 2554 , ดูแลและให้ปรึกษาแก่นักศึกษาไปสำรวจค่ายอาสาพัฒนาฯ , หมู่บ้านตีนตก หมู่บ้านหลังท่อ ต.นาคอรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 เมษายน 2554 - 1 พฤษภาคม 2554 , ศึกษาดูงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงแรมพิมพิมาน ระยอง , ไทย
 • 29 - 31 ตุลาคม 2553 , ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหมวกขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา , ไทย
 • 11 - 12 ตุลาคม 2553 , ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษานักศึกษาในการไปสำรวจค่ายอาสาพัฒนาฯ , หมู่บ้านผาแตก ต.สบเปิง ,หมู่บ้านหัวเลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2553 , เยี่ยมบ้านนักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษา , อ.สารภี อ.หางดง อ.สันป่าตอง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2553 , ดูแลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย 53 , วัดพระธาตุดอยสุเทพ , ไทย
 • 29 เมษายน 2553 - 2 พฤษภาคม 2553 , ศึกษาดูงานและสัมมนากรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , ไทย
 • 22 - 28 มีนาคม 2553 , ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาโครงการค่ายอาสาพัฒนาฯ , หมู่บ้านปางแดงใน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 ตุลาคม 2552 , ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาในการไปสำรวจพื้นที่ค่ายอาสาพัฒนาฯ , หมู่บ้านปางแดงใน ต.เชียงดาว และหมู่บ้านใหม่ลีซอ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 29 สิงหาคม 2552 , โครงการพัฒนานักศึกษาปี 3 , โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท , ไทย
 • 13 สิงหาคม 2552 , การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยภาคเหนือ : การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเพื่อสร้างบัณฑิตอุดมคติไทย , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 เมษายน 2552 - 1 พฤษภาคม 2552 , ศึกษาดูงานและสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 16 - 22 มีนาคม 2552 , ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนาฯ , หมู่บ้านห้วยหยวก อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2552 , แนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 24 - 25 มกราคม 2552 , สัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ , บ้านกลางดอยรีสอร์ท หางดง , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2551 , การพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2551 - 2 พฤศจิกายน 2551 , ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหมวกขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ , ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
 • 6 กันยายน 2551 , โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีความสุข , โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท , ไทย
 • 3 กันยายน 2551 , คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ประกอบการ , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2551 , เพิ่มภูมิต้านทานสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย , โรงแรมเดอะปาร์ค , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2551 , ศึกษาหาข้อมูลสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวนักศึกษา เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้ทุนการศึกษา , อ.สันป่าตอง อ.แม่วาง อ.เมือง อ.สันทราย เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2551 , ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ , วัดพระธาตุดอยสุเทพ , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2551 , สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ , ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด , ไทย
 • 28 - 29 เมษายน 2551 , สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล , โรงแรมสุริวงค์ , ไทย
 • 22 เมษายน 2551 , โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ , ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 1 - 7 เมษายน 2551 , ควบคุมดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาโครงงานค่ายอาสาพัฒนาฯ , หมู่บ้านแม่ละงอง อ.น้ำแพร่ , ไทย
 • 29 มีนาคม 2551 , สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 , โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท , ไทย
 • 24 มีนาคม 2551 , การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2551 , ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปี 4 , สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร) , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 มกราคม 2551 , ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : Living life skill สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต , โรงแรมนอร์ทเทิร์นเฮอริเทจ แอนด์ สปา , ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2550 , ร่วมกิจกรรมโครงการหมวกขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 , ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ลำปาง , ไทย
 • 27 - 28 ตุลาคม 2550 , ร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 2 , ค่ายนเรศวรมหาราช , ไทย
 • 8 - 9 ตุลาคม 2550 , ควบคุมดูแล ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา สำรวจพื้นที่โครงการค่ายอาสาพัฒนา ประจำปี 2550 , หมู่บ้านละงอง หมู่บ้านป่าอ้อ อ.พร้าว เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 สิงหาคม 2550 , ร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 , สวนบัวรีสอร์ท , ไทย
 • 15 สิงหาคม 2550 , อบรมเพื่อให้ความรู้ด้านการให้คำปรึกษาขั้นสูงสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2550 , ศึกษาหาข้อมูลสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวนักศึกษา เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้ทุนการศึกษา , อ.สันป่าตอง อ.จอมทอง เชียงใหม่ และอ.เมือง อ.บ้านโฮ่ง อ.ป่าซาง ลำพูน , ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2550 , ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่ , วัดพระธาตุดอยสุเทพ , ไทย
 • 9 พฤษภาคม 2550 , สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ , บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 มีนาคม 2550 , ร่วมสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , กัซซันเลคซิตี้ ลำพูน , ไทย
 • 12 - 18 มีนาคม 2550 , ควบคุมดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาโครงงานค่ายอาสาพัฒนาฯ , หมู่บ้านป่าตึงงาม ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2550 , เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 , สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 7 มกราคม 2550 , ควบคุม ดูแลการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 2 , ค่ายนเรศวรมหาราช อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 19 พฤศจิกายน 2549 , ควบคุม ดูแล ให้ปรึกษาและแนะนำแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงการหมวกขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา , ไทย
 • 16 - 17 ตุลาคม 2549 , สำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำโครงการค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2549 , อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 กันยายน 2549 , ประชุมเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา , โรงแรม Green Lake Resort เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 สิงหาคม 2549 , ประชุมโครงการปันความรู้สู่ทีม เรื่อง การแก้ปัญหาในหน่วยงานด้วยการจัดการความรู้ , โรงแรมลานนา เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 27 พฤษภาคม 2549 , ดูงาน ณ บริษัทไทยซัมมิทอีสเทอร์น ซีบอร์ดโอไฃโตพาร์ และบริษัทิออโต้อัลลายแอนซ์ จ.ระยอง , จ.ระยอง , ไทย
 • 28 - 29 เมษายน 2548 , ศึกษาดูงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก , ไทย
 • 12 เมษายน 2548 , การบรรยายพิเศษเรื่อง แนวนโยบายการดำเนินงานของคณะฯ ตามผังผสานดุลดัชนีและแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของบุคลากร , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 12 - 13 มกราคม 2548 , สัมมนาเรื่อง การพัฒนางานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเชยงใหม่ , Botanic Resort อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 23 - 24 กรกฏาคม 2565 ,โครงการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง เรื่อง เฟ้นหา “ดาวเด่น” สู่บันไดสืบทอดผู้นำ รุ่นที่ 1, ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 กรกฏาคม 2565 ,โครงการสัมมนา “ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ”, ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
 • 11 เมษายน 2565 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 : พิธีสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่อาจารย์และบุคลากรคณะฯ ผู้ล่วงลับ, ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มีนาคม 2565 ,โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการทำงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 2),
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 20 กันยายน 2564 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564 “บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา” ,
 • 5 กรกฏาคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร ประจำปี 2564 (บุคลากรสายสนับสนุน),
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 2 มีนาคม 2563 ,โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนมาตรา 40 และสิทธิชราภาพน่ารู้, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปันยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 17 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับบุคลากร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 4), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 31 พฤษภาคม 2562 - 10 มิถุนายน 2562 ,โครงการปลูกผังสร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณลักษณะจำเป็นต่อการมุ่งสู่วิสัยทัศน์องค์กรเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤษภาคม 2562 ,กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน (ครั้งที่ 3),
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 เมษายน 2562 ,การออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน (ครั้งที่ 2),
 • 20 มีนาคม 2562 ,การออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 22 กุมภาพันธ์ 2562 ,โครงการปลูกฝังสร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณลักษณะจำเป็นต่อการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ องค์กร เรื่อง การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อการประมวลผลและการจัดทำรายงาน : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Excel รุ่นที่ 3 (วันที่ 2),
 • 21 กุมภาพันธ์ 2562 ,โครงการปลูกฝังสร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณลักษณะจำเป็นต่อการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ องค์กร เรื่อง การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อการประมวลผลและการจัดทำรายงาน : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Excel รุ่นที่ 3 (วันที่ 1),
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 29 ตุลาคม 2561 ,โครงการรับการประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560 (รับฟังการนำเสนอ), ณ โรงแรมแคนทารี่่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 2),
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 มิถุนายน 2561 ,ประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงาน (JA) และการจัดทำภาระงาน (TOR) ของบุคลากรสายสนับสนุน, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 กันยายน 2560 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS), คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 15 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 10 - 11 กันยายน 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง การสร้างทัศนคติที่ดี และแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ, โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายปฏิบัติการ), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1
 • 11 สิงหาคม 2559 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและการช่วยฟื้นคืนชีพ,
 • 6 กรกฏาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 11 เมษายน 2559 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมืองและทำขนมไทย ), ณ บริเวณลานดอกปีบ หลังอาคาร 1
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 24 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทง), ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กรกฏาคม 2558 ,การประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการกรอก TOR และการประเมิน 360 องศา (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 มิถุนายน 2558 ,โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย” , ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 1 - 5 พฤษภาคม 2558 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558 เรื่อง การสร้างพลังเพื่อผลักดันงานสู่ความเป็นเลิศ, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุมสวนสุภัทราแลนด์ และธันย่าวิว รีสอร์ท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ: การนำแผนไปสู่การปฎิบัติและผลลัพธ์,
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงบ่าย บุคลากร), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการ “สานใจ๋ สามวัย สืบฮี้ต โตยฮอย ยี่เป็ง เจียงใหม่ ป่ะจ๋ำปี๋ สองปันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด” (กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และการสาธิตการทำโคมไฟ),
 • 27 ตุลาคม 2557 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557 “รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 13 มีนาคม 2557 ,โครงการประชุม เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง CMU-QA สำหรับสายสนับสนุน, ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 18 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรม KM IT QA ประจำปี 2556-2557, ณ บริเวณลานกิจกรรม และ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุดมีชีวิต ชั้น 1 อาคาร 2
 • 18 ตุลาคม 2556 ,โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารโครงการ กับหน่วยงาน ผู้ประสานงานสาขา และผู้ประสานงานกลุ่มวิชา, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2555 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 5 - 9 เมษายน 2555 ,โครงการพัฒนาคน พัฒนาใจให้องค์กร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงแรมคชา รีสอร์ท แอนด์สปา เกาะช้าง จังหวัดตราด
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา

 • 2552 : วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2546 : วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุยวิทยา) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2563 , จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
 • 2557 , เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
 • 2552 , เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th