KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อ. ดร.สมพิศ อำไพ

Somphit Amphai

ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
โทรศัพท์ : +66 53 949039
อีเมล์ : somphit.a@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

บริการวิชาการ


  อาจารย์พิเศษ
 • 15 - 16 มีนาคม 2553 ,โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 25 มกราคม 2564 ,วิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของการใช้แอพริเคชั่นไลน์ต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของสตรีตั้งครรภ์ในการป้องกันความผิดปกติแต่กำเนิดและส่งเสริมพัฒนาการของทารกในครรภ์ , ผศ.ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 16 ธันวาคม 2552 ,สุขภาพอนามัยวัยเจริญพันธุ์ในสถานประกอบการ, บริษัท โตเกียว คอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ,ไทย
 • 12 ธันวาคม 2552 ,สุขภาพอนามัยวัยเจริญพันธุ์ในสถานประกอบการ, บริษัท โตเกียว คอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 31 มีนาคม 2564 , โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 , ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 29 มีนาคม 2564 , ประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต ครั้งที่ 1/2564 Nutritional Issues in Extreme Age Pregnancy , อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 2 มีนาคม 2564 , อบรมเทคนิคและวิธีการออกแบบสื่อสำหรับการเรียนการสอน , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A B สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมวิชาการ เรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2021): The Guideline)" , ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 18 ธันวาคม 2563 , อบรมวิชาการ MFM-CMU Conference 2020 เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine” , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2563 , อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 1 ตัดต่อวิดิโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Rush , สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 27 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2562 , ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine” , ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 , ไทย
 • 12 ตุลาคม 2562 , ศึกษาดูงาน ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน , ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2562 , โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 21st Century Learning Day 2019) , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 26 กรกฏาคม 2562 , ประชุมวิชาการ ก้าวทันยุคการพยาบาลสูติศาสตร์และการผดุงครรภ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน , โรงแรมอโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2561 , อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 กรกฏาคม 2561 , อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 18 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 6 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2561 , สัมมนาสรุปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา , ศิริปันนา รีสอร์ทแอนด์สปา , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2561 , ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ , จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 23 เมษายน 2555 - 4 พฤษภาคม 2555 , อบรมภาษาอังกฤษ , สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 ธันวาคม 2554 , ประชุมสมาคมศิษย์เก่า , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 ตุลาคม 2554 , ประชุมประจำเดือน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 15 พฤษภาคม 2554 , ประชุมการเขียนข้อสอบ การจัดทำคลังข้อสอบ และการประเมินผลทางคลินิก รุ่นที่ 1 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2554 , ประชุม e-Learning Day 2011 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 27 - 28 สิงหาคม 2553 , โครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความสุขและพลังในการทำงาน , ระวี-วารี รีสอร์ท แอนสปา , ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2553 , ดูแลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย 53 , วัดพระธาตุดอยสุเทพ , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2553 , ประชุมวิชาการภาควิชาการสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2552 , บทบาทท้าทายของพยาบาลยุคใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 มิถุนายน 2552 , " พยาบาลกับเศรษฐกิจพอเพียง : หนทางสู่ความสำเร็จ " , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 26 - 27 มีนาคม 2552 , การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 20 กุมภาพันธ์ 2552 , ประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2552 , คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 19 - 20 ธันวาคม 2551 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต" , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 ธันวาคม 2551 , Prenatal Control of Severe Thalassemia , อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 10 ตุลาคม 2551 , การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ , กัซซัน (มารีน่า) , ไทย
 • 30 เมษายน 2551 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal) , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 28 - 30 เมษายน 2551 , เก็บข้อมูลวิจัยในโครงการวิจัย , อำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 31 มีนาคม 2551 , จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง " การกำจัดต้นเหตุปัญหาด้านสุขภาพ ด้วย Chelation Therapy " , ห้องประชุมเปรียบ , ไทย
 • 26 - 27 มีนาคม 2551 , เก็บข้อมูลวิจัยในโครงการวิจัย , อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน , ไทย
 • 25 มีนาคม 2551 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต , ห้องประชุมเปรียบ , ไทย
 • 21 มีนาคม 2551 , ปรับ course syllabus , ห้องประชุมภาควิชา , ไทย
 • 18 มีนาคม 2551 , Up date:การจัดการศึกษาเพื่อผลิตพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , ห้องวิเชียร , ไทย
 • 17 มีนาคม 2551 , ปรับโครงสร้างคณะฯ , รร.เชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 13 มีนาคม 2551 , สัมมนาภาควิชาฯ , สวนพฤษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 12 มีนาคม 2551 , สัมมนาภาควิชาฯ , ห้องประชุมภาควิชา , ไทย
 • 11 มีนาคม 2551 , สัมมนาภาควิชาฯ , ห้องประชุมภาควิชา , ไทย
 • 11 มีนาคม 2551 , โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)” , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 มีนาคม 2551 , สัมมนาภาควิชาสูติฯ , ภาคสูติฯ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , เหลียวหลังแลหน้า , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 3 - 5 มีนาคม 2551 , การประชุมปรับปรุงประมวลรายวิชา , ภาคสูติฯ , ไทย
 • 25 - 29 กุมภาพันธ์ 2551 , ประชุมวิชาการ เรื่อง การคลอดธรรมชาติตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , โรงแรมเดอะไทด์ ชลบุรี , ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2551 , งานวิชาการพยาบาล 48 ปี , ห้องประชุมวิจิตร คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2551 , Midwifery จาก ประเทศออสเตรเลีย , ภาคสูติฯ , ไทย
 • 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2551 , International Conference 2008 , ร.ร.โลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 : จากทฤฏฎีสู่การปฏิบัติ , โรงแรม Chiangmai Grandview , ไทย
 • 11 มกราคม 2551 , Synergy Model , ภาคสูติฯ , ไทย
 • 4 มกราคม 2551 , เรื่อง การออกนอกระบบ , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2550 , ประชุมกรรมการงานสานสัมพันธ์ , ภ.กุมาร , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2550 , ประชุมกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ , ศูนย์วิจัย , ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2550 , ทีประชุมอาจารย์ , ห้องวิเชียร , ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2550 , ประชุมวิชาการมช. , หอประชุมมช. , ไทย
 • 28 กันยายน 2550 , การสอดแทรกคุณะรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน , ห้องวิเชียร , ไทย
 • 31 สิงหาคม 2550 , ประชุมภาค , ภ.สูติฯ , ไทย
 • 31 สิงหาคม 2550 , ธรรมะ Delivery , คณะแพทย์ , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2550 , Brian Based Learning , รร.โนโวเทล , ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2550 , การสอนและจริยธรรม , 309 อ. 4 , ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2550 , บรรยายพิเศษ เรื่อง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ: ประเด็นสำคัญและแนวทางปฏิบัติ , ห้องวิจิตร , ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2550 , ประชุมร่วมกับฝ่ายบริการ , ภ.สูติฯ , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2550 , ประชุมภาค , คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 15 มิถุนายน 2550 , การใช้งาน TOR Online , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 5 มิถุนายน 2550 , 554491 , คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2550 - 22 มกราคม 2551 , การเล่าประสบการณ์การทำงานต่างประเทศ , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2550 - 22 มกราคม 2551 , อาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ , คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 14 - 15 พฤษภาคม 2550 , EBP in Midwifery & Pain Management , ภ.สูติฯ , ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2550 , Trend & Issue in Midwifery , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 27 เมษายน 2550 , ฟังบรรยายเรื่อง Health food & good tase , ห้องประชุมภาควิชา , ไทย
 • 26 เมษายน 2550 , สัมมนาภาควิชาฯ , ห้องประชุมภาควิชา , ไทย
 • 12 - 14 มีนาคม 2550 , ประชุมวิชาการ เรื่อง การวัดและประเมินการศึกษาพยาบาลครั้งที่ 2 , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 7 มีนาคม 2550 , โครงการถอดบทเรียนการทำ e-Learning ของคณะฯ , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2550 , คุณธรรมกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน , คณะฯ , ไทย
 • 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2550 , ประชุมวิชาการสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ฉลองครบรอบ 90 ปี , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 24 มกราคม 2550 , การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต (Hospice and Palliative care) , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 18 มกราคม 2550 , สุขภาพสตรี : การพยาบาลและแนวทางการวิจัย , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 10 มกราคม 2550 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(Thailand Quality Award:TQA) , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 8 - 10 ธันวาคม 2549 , วิถีวิจัยตามรอยพระบาท , หอประชุม มช. , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2549 , Policy and Nursing , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 17 ตุลาคม 2549 , การพัมนาผังพิสัยงานวิจัย (Research mapping) , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 7 ตุลาคม 2549 , การพัมนาผังพิสัยงานวิจัย (Research mapping) , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 13 กันยายน 2549 , บรรยายพิเศษ "รู้ได้อย่างไร ลูกในท้องไม่เป็นดาวน์" , คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2549 , บรรยายพิเศษ แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของประเทศ , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 15 - 20 พฤษภาคม 2549 , E-learning , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 24 - 28 เมษายน 2549 , ประชุมวิชาการเรื่องการส่งเสริมการคลอดด้วยตนเอง , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 4 - 5 เมษายน 2549 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 23 - 24 มีนาคม 2549 , สัมมนาการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการผดุงครรภ์ขั้นสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 21 - 22 มีนาคม 2549 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต , คณะพยาบาลศาสตร์และโรงแรมนอร์ทเทอร์น , ไทย
 • 7 - 10 มีนาคม 2549 , ประชุมวิชาการเรื่องพยาบาลผดุงครรภ์วิชาชีพยุคปฏิรูปสุขภาพ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 3 - 9 มีนาคม 2545 , สาขาการพยาบาลสตรีศึกษาดูงานด้านการให้บริการแก่สตรี , สถานที่ให้บริการแก่สตรีในด้านต่าง ๆ กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง , ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2544 , สัมมนานักศึกษา เรียนพยาบาลอย่างไรให้สนุก , อาคารวิปัสสนากาญจนาภิเษก หอประชุมสงฆ์ , ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2544 , การพัฒนาตนเองให้เก่ง ดีมีความสุข สำหรับนักศึกษาต่อเนื่องชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2544 , บ้านกลางดอยรีสอร์ท , ไทย
 • 20 - 21 มีนาคม 2544 , ร่วมสัมมนาสโมสรนักศึกษาปี 2544 , ม่อนแสนดาวรีสอร์ท , ไทย
 • 1 มีนาคม 2544 , คณะกรรมการโครงการสาธารณสุขมูลฐานออกปฏิบัติงานตามโครงการฯ , หมู่บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย แม่สวย จอมทอง , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2543 , โครงการสาธารณสุขมูลฐานออกปฎิบัติงาน , หมู่บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2543 , ปรับตัว ปรับใจ เรียนอย่างไรให้มีความสุข (สัมมนานักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3) , ค่ายคุณธรรม วัดดอยสะเก็ด , ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2543 , โครงการสาธารณสุขมูลฐานคณะพยาบาลศาสตร์ ออกปฎิบัติงานตามโครงการฯ , หมู่บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2543 , พัฒนาตนเองอย่างไรให้อยู่อย่างมีความสุข , ค่ายคุณธรรม วัดดอยสะเก็ด , ไทย
 • 18 - 19 พฤษภาคม 2543 , ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2543 , เบลวิลล่ารีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 9 พฤษภาคม 2543 , ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2543 , เบลวิลล่ารีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2543 , นิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2543 , ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 25 สิงหาคม 2564 ,โครงการ“หลักการและเทคนิคการสร้างข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 กรกฏาคม 2564 ,การบรรยาย หัวข้อ โมเดลเชิงสาเหตุและโมเดลสมการโครงสร้าง,
 • 10 กรกฏาคม 2564 ,โครงการ“Substantive Knowledge in Nursing : How to Apply to Research” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom
 • 14 มิถุนายน 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ Research and Development กับงานวิจัยทางการพยาบาล),
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
 • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
 • 1 มีนาคม 2564 ,โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptorship) ประจำปีงบประมาณ 2564, โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ Main Studio ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 11 มีนาคม 2563 ,พิธีเปิดโครงการรููปแบบออกกำลังกายแบบความรู้คู่บันเทิง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (EdEx Style by FONCMU),
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 1), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Course) ระยะที่ 2, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค 62) , ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี (สวนสุภัทราแลนด์ โรงแรมเดอะไทด์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา)
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องพักอาจารย์ บุคลากร ชั้น 1 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 4),
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง) ,
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 ตุลาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มิถุนายน 2560 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กรกฏาคม 2558 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน: บทเรียนจากสารภีโมเดล , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 - 2 สิงหาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา : การพัฒนา Teat Biueprint & Item Specification การออกข้อสอบ และการตัดเกรด , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 กรกฏาคม 2554 ,โครงการเทคนิคการสอนสมัยใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, ห้อง N4 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 เมษายน 2554 ,โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่อง บุคลิกที่ดีสำหรับคนยุคใหม่, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

 • 29 มิถุนายน 2552 , พิธีหล่อเทียนพรรษา , สนามหญ้าหลังอาคาร 1 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 20 มิถุนายน 2552 , ทำบุญหอพักนศ. , ใต้ถุนอาคารเรียน 2 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 19 มิถุนายน 2552 , ฟังวิชาการเรื่องพยาบาลกับกลยุทธ์สู่เศรษฐกิจพอเพียง:หนทางสู่ความสำเร็จ , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 13 มิถุนายน 2552 , พิธีรับหมวก-เข็ม , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 11 มิถุนายน 2552 , พิธีไหว้ครู , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 28 มีนาคม 2551 , พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 22 มีนาคม 2551 , คุมสอบสภาการพยาบาล , ห้อง 305 อ.2 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 17 มีนาคม 2551 , Thank You Party , รร.เชียงใหม่ออร์คิด (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 8 กุมภาพันธ์ 2551 , งานคืนสู่เหย้า , ร.ร.โลตัสปางสวนแก้ว (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 11 มกราคม 2551 , งานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคณะฯ , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 27 ธันวาคม 2550 , งานสานสัมพันธ์ปี 2550 , สนามบาส (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 24 ธันวาคม 2550 , เลือกตั้ง , หน้าลิฟท์ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 22 ธันวาคม 2550 , กีฬาบุคคลากรปี50 , สนามกีฬากลาง (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 14 กรกฏาคม 2550 , งานขันโตก , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 13 กรกฏาคม 2550 , เลือกอาจารย์ดีเด่น , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 29 มิถุนายน 2550 , รับฟังผลการตรวจสอบและการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 25 มิถุนายน 2550 , Meet the dean , คณะแพทยศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 10 มิถุนายน 2550 , พิธีมอบหมวกและเข็ม นศ.ปี 3 , คณะแพทยศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 4 มิถุนายน 2550 , ลงมติ , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 11 พฤษภาคม 2550 , วันรณรงค์พัฒนาสภาพแวดล้อมของคณะ , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)

การศึกษา

 • 2563 : พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2550 : พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 2539 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • Midwifery
 • Maternal and Newborn Nursing

การลาศึกษา

 • 5 ธันวาคม 2559 - 4 มิถุนายน 2560 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานโท , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 5 มิถุนายน 2559 - 4 ธันวาคม 2559 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานโท , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 5 ธันวาคม 2558 - 4 มิถุนายน 2559 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานโท , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 5 มิถุนายน 2558 - 4 ธันวาคม 2558 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานโท , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 5 มิถุนายน 2555 - 4 มิถุนายน 2558 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานโท , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาอาจารย์
 • 3 ธันวาคม 2548 - 2 มีนาคม 2549 , หลักสูตร การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด(ขยายเวลา) , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 3 มิถุนายน 2548 - 2 ธันวาคม 2548 , หลักสูตร การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด(ขยายเวลา) , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 3 ธันวาคม 2547 - 2 มิถุนายน 2548 , หลักสูตร การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด(ขยายเวลา) , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 3 มิถุนายน 2547 - 2 ธันวาคม 2547 , หลักสูตร การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด (ขยายเวลา) , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 3 มิถุนายน 2545 - 2 มิถุนายน 2547 , หลักสูตร การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว

การรับเครื่องราชฯ

 • 2564 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2561 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2553 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2548 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2544 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th