KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์

Thitinut Akkadechanunt

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
โทรศัพท์ : +66 53 935021 , +66 53 949119
อีเมล์ : thitinut.a@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • รองคณบดี , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยคณบดี , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  กรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • 14 กันยายน 2561 ,คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 - 24 สิงหาคม 2561 ,คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 กันยายน 2560 ,กรรมการประเมินคุณภาพการศึษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2554 ,ผู้ประเมินภายในของแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ, กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ,ไทย

  อาจารย์พิเศษ
 • 30 สิงหาคม 2564 ,หัวข้อ "ทฤษฎีที่ใช้ในระบบสุขภาพ", สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2564 ,หัวข้อ "เศรษฐศาสตร์สุขภาพ ระบบค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ การวิเคราะห์ต้นทุน และจุดคุ้มทุนสำหรับการจัดบริการสุขภาพ", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ,ไทย
 • 11 มกราคม 2564 ,หัวข้อ Health Economics ในการเรียนการสอนวิชา 11280661 การพัฒนานโยบายสุขภาพและภาวะผู้นำ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2561 ,แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ของการให้บริการสุขภาพในหอผู้ป่วยวิกฤต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 28 เมษายน 2561 ,นโยบายและระบบบริการสุขภาพ, โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2560 ,แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สุขภาพ/การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของการบริการสุขภาพ/การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของการให้บริการสุขภาพในหอผู้ป่วยวิกฤต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 22 ตุลาคม 2559 ,สอนกระบวนวิชา 558749 : ฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบล 2 นักศึกษาปริญญาโท, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2559 ,สอนรายวิชา พบ.475 : การบริหารการพยาบาล หัวข้อ หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 7 สิงหาคม 2559 ,วิชานโยบายและระบบสุขภาพ, โรงพยาบาลพุทธชินราช ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2559 ,แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สุขภาพ/การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของการบริการสุขภาพ/การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของการให้บริการสุขภาพในหอผู้ป่วยวิกฤต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 14 - 16 สิงหาคม 2558 ,สอนกระบวนวิชา ระบบสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาล, สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข ภาคพิเศษ ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2558 ,นโยบายและระบบบริการสุขภาพ, โรงพยาบาลพุทธชินราช ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2558 ,เศรษฐศาสตร์สุขภาพ และ พยาบาลกับการจัดการระบบสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2558 ,หัวข้อ Outcome Management and Cost Analysis and Cost-Effectiveness Research, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 11 ตุลาคม 2557 ,สอนภาคทฤษฏี วิชา นโยบายและระบบบริการสุขภาพ, โรงพยาบาลพุทธชินราช ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2557 ,Cost Analysis and Cost-Effectiveness Research, โรงพยาบาลรามาธิบดี ,ไทย
 • 6 ธันวาคม 2556 ,แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศร ,ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2556 ,แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2552 ,An Evaluation of Health Economic and Resources in Patients with High Cost Disease, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย

  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 30 พฤศจิกายน 2561 ,ให้ข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ วิทยานิพนธ์ เรื่อง ภาวะผู้นำของหัวหน้าพยาบาล สู่ความเป็นเลิศระดับสากลขององค์การพยาบาลโรงพยาบาลตติยภูมิ, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 27 มิถุนายน 2556 ,การพัฒนากลยุทธ์การสร้างเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาในสถาบันของรัฐ, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 20 กรกฏาคม 2561 ,โครงการต้นทุนต่อฐานกิจกรรม (Activity Based Costing) : การรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2560 ,เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อการวางแผนการพัฒนางานและให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2555 ,โครงการวิจัยการศึกษาประสิทธิผลของแนวปฏิบัติการวางแผนการจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยเสพติดยาบ้าที่เข้ารับการรักษา ณ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติ เชียงใหม่ ต่อเนื่องปีที่ 3, ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2554 ,โครงการศึกษาต้นทุนต่อหน่วยโรคมะเร็งปาดมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งหลังโพรงจมูก มะเร็งลำไส้และลำไส้ตรง และมะเร็งเยื่อบุมดลูก ที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาตลอดแผนการรักษาเปรียบเทียบกับเงินชดเชยที่ได้รับของผู้ป่วยนอก และเปรียบเทียบกับกลุ่มวินิจฉัยฯ, ศูนย์มะเร็ง ลำปาง ,ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2554 ,โครงการศึกษาต้นทุนต่อหน่วยโรงมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งโพรงมดลูก มะเร็งลำไส้และลำไส้ส่วนตรง และมะเร็งเยื่อบุมดลูก ที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาตลอดแผนการรักษาเปรียบเทียบกับเงินชดเชยที่ได้รับของผู้ป่วยนอก และเปรียบเทียบกับกลุ่มวินิจฉัยฯ, ศูนย์มะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 ,โครงการการศึกษาประสิทธิผลของแนวปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยเสพติดยาบ้าที่เข้ารับการรักษา ณ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่, ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2552 ,แต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 21 มกราคม 2564 ,คณะกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ตำแหน่ง กรรมการที่ปรึกษา , สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ,ไทย
 • 28 สิงหาคม 2557 ,กรรมการการประกวด NCD Got Talent, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 สิงหาคม 2553 ,ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการ 1 แสนบาท, โครงการประเมินแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2553 ,ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการ 1 แสนบาท, โครงการประเมินแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2553 ,ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการ 1 แสนบาท, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2553 ,ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการ 1 แสนบาท, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2553 ,ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการ 1 แสนบาท, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ,ไทย
 • 5 พฤศจิกายน 2552 ,โครงการประเมินแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร) ระยะที่ 4 พ.ศ. 2552-2553, โครงการประเมินแผนงาน สอจร ระยะที่ 4 ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 30 กรกฏาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัยเพื่อการค้นคว้าอิสระ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพของการให้ข้อมูลสำหรับญาติและผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่", นางสาววาสนา ชัยวงค์ นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2562 ,การวิจัยเพื่อค้นคว้าอิสระ เรื่อง พฤติกรรมการดูแลแบบเอื้ออาทรของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้รับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง, นางสาวบุษราพรรณ ยศชัย รหัส : 601231025 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา : การบริหารการพยาบาล ,ไทย
 • 17 ตุลาคม 2562 ,การวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของการใช้บทเรียนออนไลน์เรื่องการคัดแยกผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินต่อความรู้และความถูกต้องในการคัดแยกผู้ป่วยของพยาบาล, นางสาวพูนทรัพย์ ใจคำสุข รหัส : 59123033 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2561 ,เวลามาตรฐานที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยพักฟื้น งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2561 ,ภาพสะท้อนทางความคิดต่อการเจ็บป่วยและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคต่อมลูกหมากโต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 ธันวาคม 2560 ,ภาพสะท้อนทางความคิดต่อการเจ็บป่วยและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคต๋อมลูกหมากโต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 กันยายน 2560 ,การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อปรับปรุงกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด หน่วยตรวจฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 กันยายน 2560 ,ปัจจัยพหุระดับในระบบบริการสุขภาพที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2560 ,ผลของการกระตุ้นประสาทรับความรู้สึกโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการตอบสนองเชิงพฤติกรรมการรับรู้ของผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับรุนแรง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 ตุลาคม 2559 ,ความรู้ ทัศนคติ การกำกับดูแลร่วมและการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับการแสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้าในวาระสุดท้ายของชีวิต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2558 ,เวลามาตรฐานที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2556 ,เรื่อง "การให้คำปรึกษาเพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจในกลุ่มชายรักชายและสาวประเภทสอง ศูนย์สาธิตบริการกามโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่" และเรื่อง "คุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสาธารณสุข", สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 ตุลาคม 2556 ,บทความวิชาการ 2 เรื่อง, สำนักงานป้องกันควบุคมโรคที่ 10 ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2555 ,ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง เส้นรอบเอว และระดับไขมันในเลือด (เอชดีแอลคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์), วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2554 ,การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้การบริหารยาอย่างปลอดภัย ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2554 ,ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายบริการพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2554 ,รูปแบบองค์การที่มีศักยภาพการทำงานสูงของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข, มหาวิทยาลัยศิลปากร ,ไทย
 • 21 ตุลาคม 2553 ,การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และกฎบัตรออตตาวา กรณีศึกษา : หมู่ที่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, กองบรรณาธิการวารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 17 มิถุนายน 2553 ,การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมโฟบาสต์ที่ได้รับการรักษาโดยยาเคมีบำบัดระยะแรกรับในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2553 ,การพัฒนากล่องเตือนรับประทานยาสำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภทโรงพยาบาลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2553 ,ผลของโปรแกรมการสอนอย่างมีแบบแผนต่อความรู้และการปฏิบัติของหญิงตั้งภรร์ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนเพื่อการผ่าตัดคลอด โรงพยาบาลอินทร์บุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2553 ,บทความวิจัย "ความสัมพ้นธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล การได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานกับความสามารถในการตัดสินใจด้านการบริหารงานของพยาบาลหัวหน้าเวร โรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ เขตกรุงเทพมหานคร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2553 ,การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการประเมินสำหรับบุคลากรสุขภาพ, มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 5 ตุลาคม 2552 ,การวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับการจัดการอาการคลื่นไส้และอาเจียนจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม หน่วยในยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 มิถุนายน 2552 ,การพัฒนารูปแบบการจัดการ การรับใหม่ผู้ป่วยอายุรกรรม หอผู้ป่วย ตึก 2 โรงพยาบาลท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 18 สิงหาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินเนื้อหาบทความวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อวางแผนจัดการโรคไข้เลือดออก, วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2563 ,พิจารณาข้อสอบรายวิชารหัส 400 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 , คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 9 มิถุนายน 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 4 มีนาคม 2563 ,กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงกลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2562 ,ผุ้ทรงคุณวุมิตรวจสอบสื่อแอพพริเคชั่นไลน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสตรีตั้งครรภ์ในการป้องกันทารกในครรภ์จากมลพิษ, รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2562 ,ผุ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแบบวัดความเชื่อและพฤติกรรมการป้องกันมลพิษของสตรีตั้งครรภ์และคู่ ในโครงการสื่อแอบพริเคชั่นไลน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสตรีตั้งครรภ์ในการป้องกันทารกในครรภ์จากมลพิษ, รศ.ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2562 ,ตรวจสอบแบบวัดความเชื่อและพฤติกรรมการป้องกันมลพิษของสตรีตั้งครรภ์และคู่, โครงการสื่อแอพพลิเคชั่นไลน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสตรีตั้งครรภ์ในการป้องกันทารกในครรภ์จากมลพิษ ของรศ.ดร.เกศรา ศรีพิชญาการ ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2562 ,ตรวจสอบสื่อแอพพลิเคชั่นไลน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสตรีตั้งครรภ์ในการป้องกันทารกในครรภ์จากมลพิษที่จัดทำขึ้น, โครงการสื่อแอพพลิเคชั่นไลน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสตรีตั้งครรภ์ในการป้องกันทารกในครรภ์จากมลพิษ ของรศ.ดร.เกศรา ศรีพิชญาการ ,ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โครงการ “พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563” , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2562 ,โครงการวิจัย เรื่อง “การพยาบาลด้วยน้ำใจไมล์ที่สอง: การพัฒนาแนวคิดทางการพยาบาล”, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ลังการ์พินธุ์ และคณะ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ,ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อสอบในรายวิชารหัส 400 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2561 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อสอบภาคการศึกษาที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2560 ,ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการแผนปฏิบัติเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ทางการพยาบาลในกลุ่มโรคสำคัญโดยใช้กระบวนการพยาบาลที่เป็นสากล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 กันยายน 2559 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อสอบ, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 14 ตุลาคม 2558 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อสอบ, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2557 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อสอบ, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 1 มิถุนายน 2563 ,คณะทำงานโครงการ “การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในยุค Disruptive Innovation”, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 17 เมษายน 2563 ,ผู้แทนสภาการพยาบาลในการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2560 ,กรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 26 มีนาคม 2557 - 26 มีนาคม 2558 ,คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย, โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ,ไทย
 • 1 - 2 สิงหาคม 2556 ,แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ "ศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21", สมาคมบริหารการพยาบาล ,ไทย
 • 21 มิถุนายน 2556 ,คณะกรรมการประกวดสถานบริการสาธารณสุขและชุมชนดีเด่น งานสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2556, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2555 ,คณะอนุกรรมการพิจารณาบทความวิจัยในการจัดประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 25 ตุลาคม 2554 - 24 ตุลาคม 2555 ,คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 18 - 26 พฤษภาคม 2554 ,อนุกรรมการพิจารณาบทความวิจัยในการจัดประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เพื่อการตีพิมพ์, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 27 มกราคม 2554 - 27 มกราคม 2555 ,คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการสมรรถนะสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, สำนักงานประสานงานแผนพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ,ไทย
 • 24 - 25 ธันวาคม 2552 ,ประชุมเพื่อกำหนดโจทย์วิจัยสำหรับวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล ,ไทย
 • 29 กันยายน 2552 ,กรรมการพิจารณาโครงร่างการวิจัย, มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2552 - 25 กรกฏาคม 2553 ,คณะกรรมการดำเนินงานแผนงานเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 (2551-2553), สำนักงานเครือข่ายพยาบาลศาสตร์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ,ไทย
 • 23 - 24 กรกฏาคม 2552 ,คณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ "มิติใหม่ทางการบริหารการพยาบาล", สมาคมบริหารการพยาบาล ,ไทย
 • 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2552 ,กรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 2 เรื่อง กลยุทธ์การบริหารการพยาบาลในองค์การ, สมาคมบริหารการพยาบาล ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2551 ,ประเมินบทความ เรื่อง ผลของการสอนแบบทีมการพยาบาลต่อความวิตกกังวล การฟื้นตัวหลังผ่าตัด และความพีงพอใจของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการผ่าตัดคลอด โรงพยาบาลชลบุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 28 มีนาคม 2564 ,กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงหอผู้ป่วยวิถีใหม่ของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในเขตสุขภาพที่ ๙ , นายธีรวัฒน์ พงศ์ภาณุพัฒน์ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ,ไทย
 • 6 มกราคม 2559 ,ประธานสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนายจตุรงค์ ประกายสกุล เรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินที่มารับบริการในโรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 27 พฤษภาคม 2565 ,โครงการ เรื่อง การขับเคลื่อนวิชาชีพด้วยการยกระดับคุณภาพการพยาบาลมุ่งสู่ความเป็นเลิศ, โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2565 ,โครงการ เรื่อง การขับเคลื่อนวิชาชีพด้วยการยกระดับคุณภาพการพยาบาลมุ่งสู่ความเป็นเลิศ, โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 23 เรื่อง "การประเมินและการจัดการผลัพธ์ทางการพยาบาล/สารสนเทศทางสุขภาพจิต", โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2565 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 9 หัวข้อ "เศรษฐศาสตร์สุขภาพกับการจัดบริการพยาบาล", คณะพยาบาลศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2565 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 9 หัวข้อ "การจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ", คณะพยาบาลศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2565 ,การบรรยายแนวคิดการจัดการกับความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 23 เรื่อง "การเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต", โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 23 เรื่อง "การจัดการข้อมูลทางคลินิก และการใช้ระบบสารสนเทศด้านจิตเวชและสุขภาพจิต" , โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 5 พฤศจิกายน 2564 ,มาตรฐานและคุณภาพของหน่วยบริการผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ,ไทย
 • 24 สิงหาคม 2564 ,โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ หัวข้อ "ต้นทุนต่อหน่วย", โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 16 สิงหาคม 2564 ,หัวข้อ "การพัฒนาภาวะผู้นำ ทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการทางการพยาบาลและการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล", สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 12 - 13 สิงหาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำทางการพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ,ไทย
 • 15 กรกฏาคม 2564 ,เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน, สมาคมบริหารการพยาบาล ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2564 ,การบรรยาย หัวข้อเรื่อง "Outcome Management and Cost Analysis and Cost-Effectiveness Research", โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 26 - 27 เมษายน 2564 ,วิชาที่ 3 ภาวะผู้นำทางคลินิก ในการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ,ไทย
 • 24 มีนาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 22 , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 19 - 21 มีนาคม 2564 ,รายวิชา NURC-101 นโยบายและระบบบริการสุขภาพ ในหลักสูตรพยาบาลบเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (หลักสูตร 4 เดือน) , หลักสูตรพยาบาลบเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (หลักสูตร 4 เดือน) ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 22 , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2564 ,โครงการประชุมวิชาการโครงการการจัดการความรู้สู่การบริหารทางการพยาบาล ในยุควิถีใหม่ ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ , โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 4 - 5 มีนาคม 2564 ,อบรม เรื่อง การนิเทศทางการพยาบาล ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ ปี 2564 , โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2564 ,อบรมเรื่องเศรษฐศาสตร์ทางการพยาบาล, โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ,ไทย
 • 14 - 15 มกราคม 2564 ,อบรม เรื่อง การนิเทศทางการพยาบาล ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ ปี 2564 , โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ,ไทย
 • 4 - 5 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการและการพัฒนาผลลัพธ์ทางการพยาบาล , โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 1 - 2 กันยายน 2563 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะด้านการเขียนโครงร่างวิจัยสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง กิจกรรมที่ 1-2, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2563 ,หัวข้อ "นวัตกรรมและวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรค" ในการประชุม “เขตสุขภาพที่ 1 ก้าวไกล นวัตกรรมและวิจัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี” (Step Forward in Health Innovation and Research for All) , สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 มิถุนายน 2563 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะด้านการเขียนโครงร่างการวิจัยสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง กิจกรรมที่ 1 , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2563 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะด้านการเขียนโครงร่างการวิจัยสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง กิจกรรมที่ 1 , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 13 มีนาคม 2563 ,โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “นิเทศทางการพยาบาลความท้าทายจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม” , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ,ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2563 ,บรรยาย เรื่อง “แนวคิดและรูปแบบธุรกิจบริการด้านสุขภาพ” ในประชุมวิชาการ เรื่อง “ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ: โอกาสและความท้าทาย”, สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ,ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2563 ,วิทยากร อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 21 , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 7 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 7 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ระยะสั้น 4 เดือน , สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ระยะสั้น 4 เดือน , สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 19 มกราคม 2563 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาบาลผู้ป่วยวิกฤต (หลักสูตร 4 เดือน) , สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,ไทย
 • 18 มกราคม 2563 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาบาลผู้ป่วยวิกฤต (หลักสูตร 4 เดือน) , สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,ไทย
 • 1 ตุลาคม 2562 ,บรรยาย ในโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยปี 2562 ในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2, โรงพยาบาลจอมทอง ,ไทย
 • 29 กันยายน 2562 ,ประชุมวิชาการพยาบาลประจำงบประมาณ 2562 , โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 26 กันยายน 2562 ,บรรยาย ในโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยปี 2562 ในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2, โรงพยาบาลจอมทอง ,ไทย
 • 10 กันยายน 2562 ,โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล, โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2562 ,โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล, โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2562 ,บรรยายประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2562, สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2562 ,ประชุมวิชาการพยาบาลประจำปี 2562 เรื่อง Big Data กับการปฏิวัติการจัดการทางการพยาบาลหัวข้อ “Big data management for health care administration” และ “Big data management for health care research” , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2562 ,ประชุมวิชาการพยาบาลประจำปี 2562 เรื่อง Big Data กับการปฏิวัติการจัดการทางการพยาบาลหัวข้อ “Big data management for health care administration” และ “Big data management for health care research” , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 4 มิถุนายน 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศทางการพยาบาลจิตเวช ระยะที่ 2 เรื่อง การบริหารอัตรากำลัง, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 3 มิถุนายน 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศทางการพยาบาลจิตเวช ระยะที่ 2 เรื่อง การบริหารอัตรากำลัง, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 3 มิถุนายน 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศทางการพยาบาลจิตเวช ระยะที่ 2 เรื่อง การบริหารอัตรากำลัง, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2562 ,การจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) , โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2562 ,ประชุมวิชาการ "พยาบาล: เสี่ยงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 หัวข้อ“ Nurses - A Voice to Lead Health For All ” , สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ (ภาคเหนือ) ,ไทย
 • 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 ,การวัดและการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล : ความสำเร็จของระบบบริการสุขภาพ หัวข้อ Outcome Management, สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ,ไทย
 • 7 กันยายน 2561 ,แนวคิด หลักการของการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ และ Competency ที่ต้องการในการพัฒนาองค์กรพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 4 - 5 สิงหาคม 2561 ,อบรมฟื้นฟูการนิเทศทางคลินิกการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2561 ,ต้นทุนต่อกิจกรรม การรักษาผู้ป่วยมเเร็งเต้านม, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 23 - 24 กรกฏาคม 2561 ,การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง, โรงพยาบาลบ้านโป่ง ราชบุรี ,ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2561 ,คุณลักษณะ แนวคิด หลักการของภาวะผู้นำยุคใหม่ และบทบาททักษะของการเป็นผู้บริหารของกลุ่มการพยาบาล, โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ,ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2561 ,"สมรรถนะของผู้บริหารและการสร้างทีมงาน" และ "อนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบสุขภาพ", วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2561 ,การบริหารจัดการ Excellence Heallth Care and Excellence Nursing Care และการบริหารจัดการอัตรากำลัง บริหารอัตรากำลังอย่างไรให้ใจคงอยู่, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2561 ,สรรค์สร้างพลังทีม พลังใจ พลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ, โรงพยาบาลแวนแซนด์วูร์ด จังหวัดลำปาง ,ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2561 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 19, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2561 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 19, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 7 - 8 พฤษภาคม 2561 ,โครงการพัฒนาผู้บริหารการพยาบาล, โรงพยาบาลกำแพงเพชร ,ไทย
 • 25 - 26 มกราคม 2561 ,การนิเทศทางการพยาบาล, โรงพยาบาลพะเยา ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2560 ,ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง, สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ,ไทย
 • 9 - 10 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการพัฒนาระบบกำกับวิชาชีพด้านการพยาบาล กิจกรรมที่ 1,2 การพัฒนาระบบการนิเวศ กำกับดูแลการปฏิบัติการพยาบาลให้ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพ จริยธรรม, สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 13 - 14 ตุลาคม 2560 ,โครงการบริหารการจัดการ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้่อรังค่าใช้จ่ายสูง อีโมฟีเลีย แบบมีส่วนร่วมบริการชุมชน โดยส่งเสริมประสิทธิภาพในรูปแบบการรักษาผู้ป่วยรายกรณี, ชมรมเครือข่ายผู้ป่วยฮิโมฟีเลีย ภาคใต้ ,ไทย
 • 29 - 30 กันยายน 2560 ,โครงการบริหารการจัดการ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้่อรังค่าใช้จ่ายสูง อีโมฟีเลีย แบบมีส่วนร่วมบริการชุมชน โดยส่งเสริมประสิทธิภาพในรูปแบบการรักษาผู้ป่วยรายกรณี, ชมรมเครือข่ายผู้ป่วยฮิโมฟีเลีย ภาคใต้ ,ไทย
 • 21 - 22 กันยายน 2560 ,การพัฒนางานวิจัยและนวตกรรมด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ,ไทย
 • 20 กันยายน 2560 ,แนวคิดการดูแลผู้ป่วยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างคุณภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 29 - 31 สิงหาคม 2560 ,อบรมนิเทศทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตสำหรับผู้นิเทศ, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 9 - 11 สิงหาคม 2560 ,อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมิ นผลลัพธ์ทางการพยาบาล, โรงพยาบาลศรีธัญญา ,ไทย
 • 5 สิงหาคม 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 5 วิชา นโยบายและระบบบริการสุขภาพ, โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ,ไทย
 • 2 - 4 สิงหาคม 2560 ,หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 29 - 30 กรกฏาคม 2560 ,การดูแลผู้ป่วยโรคค่าใช้จ่ายสูง ฮิโมฟีเลีย แบบมีส่วนร่วมของหน่วยบริการ และชุมชน โดยการส่งเสริมประสิทธิภาพในรุปแบบการรักษาผู้ป่วยรายกรณี, ชมรมเครือข่ายผู้ป่วยฮิโมฟีเลีย ภาคตะวันออก ,ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2560 ,การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบรายกรณี, โรงพยาบาลแพร่ ,ไทย
 • 30 มิถุนายน 2560 ,ประชุมวิชาการกลางปี ประจำปี 2560, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก ,ไทย
 • 19 มิถุนายน 2560 ,วิพากษ์โครงการต้นทุนต่อฐานกิจกรรมฯ, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 25 - 26 พฤษภาคม 2560 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตผลงานคุณภาพการบริการ, โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2560 ,การบริหารการเงินและบัญชีโรงพยาบาล, สถาบันพระบรมราชชนก ,ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2560 ,การพยาบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพ, โรงพยาบาลแพร่ ,ไทย
 • 20 - 21 เมษายน 2560 ,การประชุม การดูแลผู้ป่วยโรคค่าใช้จ่ายสูงฮีโมฟีเลีย แบบมีส่วนร่วมของหน่วยบริการและชุมชน โดยส่งเริมประสิทธิภาพในรูปแบบการรักษาผู้ป่วยรายกรณี, ชมรมเครือข่ายผู้ป่วยฮิโมฟีเลีย ภาคใต้ ,ไทย
 • 31 มีนาคม 2560 ,โครงการต้นทุนต่อฐานกิจกรรมของผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 2560, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2560 ,พยาบาลกับการแลกเปลี่ยนในยุคไทยแลนด์ 4.0 และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพยาบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ,ไทย
 • 23 - 24 มีนาคม 2560 ,โครงการ "ใกล้บ้านใกล้ใจ ; การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชนโดยจิตอาสา", โรงพยาบาลเกาะสมุย ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2560 ,การดูแลผู้ป่วยโรคค่าใช้จ่ายสูง ฮิโมฟีเลีย แบบมีส่วนร่วมของหน่วยบริการ และชุมชน โดยการส่งเสริมประสิทธิภาพในรุปแบบการรักษาผู้ป่วยรายกรณี, ชมรมเครือข่ายผู้ป่วยฮิโมฟีเลีย ภาคใต้ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2560 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาล ระดับเขตและจังหวัด, สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2560 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2560 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 18, โรงพยาบาลสวนปรง ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2560 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 18, โรงพยาบาลสวนปรง ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2560 ,Power of Paradigm shift : Strong Leadership Approach & The Critical Thinking Enrichment for Professional Nurses, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ,ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2559 ,Power of Paradigm shift : Strong Leadership Approach & The Critical Thinking Enrichment for Professional Nurses, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ,ไทย
 • 19 - 20 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูัป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1, โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบริบลผู้ป่วยระยะท้าย ,ไทย
 • 9 กันยายน 2559 ,การจัดการการดูแลผุ้ป่วยเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง, โรงพยาบาลลำพูน ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2559 ,การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะท้ายสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยและจิตอาสา, โรงพยาบาลบ้านธิ ลำพูน ,ไทย
 • 3 สิงหาคม 2559 ,การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะท้ายสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยและจิตอาสา, โรงพยาบาลบ้านธิ ลำพูน ,ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2559 ,เทคนิคและการเตรียมตัวสำหรับนักวิจัยในการนำเสนอผลงานวิจัย, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 10 มิถุนายน 2559 ,วิธีการเขียนรายงาน และนำเสนอผลงาน LEAN/CQI ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพระบบบริการด้วยเครื่องมือ HA การสนับสนุนการใช้ Application of Thinking in Healthcare สนับสนุนการใช้ CQI การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2559 ,การบริหารการเงินและบัญชีโรงพยาบาล, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 21 - 22 เมษายน 2559 ,การขับเคลื่อนการผลิตภาพในงานจ่ายกลางโรงพยาบาลภาคใต้ให้ได้มาตรฐาน, โรงพยาบาลทุ่งสง ,ไทย
 • 31 มีนาคม 2559 ,การพัฒนาคุณภาพระบบบริการด้วยเครื่องมือ HA Tool สนับสนุนการใช้ CQI การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และ แนวคิด LEAN ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพระบบบริการด้วยเครื่องมือ HA Tool การสนับสนุนการใช้ Applilcation of Thinking in Healthcare, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2559 ,ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติในบทบาท APN, สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาล (ชั้นสูง) แห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 ,การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะท้ายสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยและจิตอาสา, สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับโรงพยาบาลสารภี ,ไทย
 • 23 ธันวาคม 2558 ,แนวคิด CQI ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพระบบบริการด้วยเครื่องมือ HA Tool สนับสนุนการใช้ CQI การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง", โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 22 ธันวาคม 2558 ,แนวคิด Lean ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพระบบบริการด้วยเครื่องมือ HA Tool สนับสนุนการใช้ Application fo Lean Thinking in Healthcare", โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 20 ธันวาคม 2558 ,อบรมหลักสูตรสำหรับผุ้ฝึกอบรมพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย , สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 ธันวาคม 2558 ,อบรมหลักสูตรสำหรับผุ้ฝึกอบรมพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย , สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 ธันวาคม 2558 ,คุณภาพทุกลมหายใจในคนจ่ายกลาง, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2558 ,Happy Money : ชีวิตดี มีความสุข เงินเต็มกระปุก สนุกสนาน, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 10 - 11 กันยายน 2558 ,หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 27 สิงหาคม 2558 ,Future Nursing Administrotion and Management, สำนักการพยาบาล ,ไทย
 • 5 สิงหาคม 2558 ,การทบทวนบทบาทแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานและบทบาทของ Case Manager โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 - 24 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการพยาบาลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ,ไทย
 • 16 - 18 กรกฏาคม 2558 ,โครงการบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังค่าใช้จ่ายสูงทางโลหิตวิทยาแบบมีส่วนร่วมของหน่วยบริการ ชุมชน โดยส่งเสริมประสิทธิภาพในรูปแบบการรักษาผู้ป่วยรายกรณี ปีงบประมาณ 2558, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ,ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2558 ,โครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะท้ายสำหรับผู้ป่วยและจิตอาสา, สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับโรงพยาบาลสารภี ,ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2558 ,โครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะท้ายสำหรับผู้ป่วยและจิตอาสา, สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับโรงพยาบาลสารภี ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2558 ,องค์กรพยาบาลในอนาคตในการประชุมระดับภูมิภาค 16th Regional Forum on Quality Improvemtent and Hospital Accreditation, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 - 16 พฤษภาคม 2558 ,การดูแลผู้ป่วยโรคค่าใช้จ่ายสูงทางโลหิตวิทยาแบบมีส่วนร่วมของหน่วยบริการ และชุมชน โดยส่งเสริมประสิทธอภาพในรุปแบบการรักษาผู้ป่วยรายกรณี, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2558 ,อบรม หลักสูตร "การดูแลผู้ป่วยค่าใช้จ่ายสูง ทางโลหิตวิทยาแบบมีส่วนร่วมของหน่วยบริการ และชุมชม โดยส่งเสริมประสิทธิภาพในรูปแบบการรักษาผู้ป่วยรายกรณี, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 17, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 17, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 17, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 17, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 12 ธันวาคม 2557 ,"การพัฒนาคุณภาพการให้บริการในศตวรรษที่ 21" และ "Lean การทำงานให้มีประสิทธิภาพ", โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 14 - 15 สิงหาคม 2557 ,การวิเคราะห์ต้นทุนการดูแลผู้ป่วยตาม Service plan : Cost Analysis, โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี ,ไทย
 • 7 - 8 สิงหาคม 2557 ,จัดทำโครงการสรุปผลการดำเนินการประจำปี 2557 ระยะที่ 2, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ,ไทย
 • 2 สิงหาคม 2557 ,การบริหารต้นทุน, โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ,ไทย
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2557, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ,ไทย
 • 4 - 6 มิถุนายน 2557 ,Outcome Management and Evaluation :Cost Analysis, สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ,ไทย
 • 7 - 8 พฤษภาคม 2557 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง), วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ,ไทย
 • 28 เมษายน 2557 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบจัดการรายกรณี โดยเครือข่าย case manager และคิลนิก NCD คุณภาพจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มีนาคม 2557 ,การอบรม Mini-Case Manager, โรงแรมดิเอ็มเพรส ,ไทย
 • 7 มีนาคม 2557 ,การอบรม Mini-Case Manager, โรงแรมดิเอ็มเพรส ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2557 ,การอบรม Mini-Case Manager, โรงแรมดิเอ็มเพรส ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2557 ,Cost effectiveness in Nursing, โรงพยาบาลพัทลุง ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2557 ,การอบรม Mini-Case Manager, โรงแรมดิเอ็มเพรส ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 16, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 16, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2557 ,สมรรถนะผู้บริหารทางการพยาบาลในยุค AEC, การคิดวิเคราะห์ , การนิเทศทางการพยาบาล, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ,ไทย
 • 21 มกราคม 2557 ,การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและบันไดวิชาชีพการพยาบาลยาเสพติด, สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ ,ไทย
 • 9 มกราคม 2557 ,การประชุมระดมความคิดเห็นการบริหารจัดการโรคเฉพาะ ปี 2557, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 ธันวาคม 2556 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมผู้นำทางการพยาบาล (CNO) ต่อการพัฒนาการพยาบาลเขตบริการสุขภาพ, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 9 - 11 กันยายน 2556 ,การเสริมสร้างทักษะขั้นสูงสำหรับ APN , สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ,ไทย
 • 9 - 11 กันยายน 2556 ,Skill Building on Outcome Management and Evaluation : Clinical and Cost Outcomes, สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ,ไทย
 • 13 - 14 สิงหาคม 2556 ,โครงการนิเทศทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สำหรับผู้นิเทศทางการพยาบาล, โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 - 10 พฤษภาคม 2556 ,หัวข้อ "การจัดการทรัพยากร" และหัวข้อ "สมรรถนะของผู้จัดการรายกรณีในการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง", วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ,ไทย
 • 21 - 22 มีนาคม 2556 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลการจัดการรายกรณี ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง/ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครั้งที่ 1, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2556 ,การอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต (การล้างทางช่องท้อง), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 มีนาคม 2556 ,การอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต (การล้างทางช่องท้อง), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2556 ,การอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต (การล้างทางช่องท้อง), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2556 ,วิทยากรกลุ่มห้อง Skill Building on Outcome Management and Evalustion : Clinical and Cost Outcomes, สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2556 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 15, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2556 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 15, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2556 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 15, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2556 ,วิจารณ์ผลงานวิจัย เรื่อง การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โรงพยาบาลทุติยภูมิ จังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 23 มกราคม 2556 ,ระบบสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2555 ,การประชุมสัมมนาวิชาการต้นทุนกิจกรรมปีงบประมาณ 2555, กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2555 ,การจัดการผู้ป่วยรายกรณี, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 25 - 26 เมษายน 2555 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2, ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 - 11 เมษายน 2555 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2, ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 มีนาคม 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รุ่นที่ 14, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 2 มีนาคม 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รุ่นที่ 14, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รุ่นที่ 14, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รุ่นที่ 14, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รุ่นที่ 14, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 13 มกราคม 2555 ,ประชุมวิชาการการพัฒนาระบบการบริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 ตุลาคม 2554 ,การจัดทำต้นทุนผลิตโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กันยายน 2554 ,การประชุมทีมวิจัยและทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง, ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กันยายน 2554 ,การจัดทำต้นทุนผลผลิตโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประจำปี 2554, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กันยายน 2554 ,การบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน ,ไทย
 • 9 กันยายน 2554 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวาน และความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 1, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 2 กันยายน 2554 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวาน และความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 1, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2554 ,การจัดทำต้นทุนผลผลิตโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประจำปี 2554, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 - 25 สิงหาคม 2554 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวาน และความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 1, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 17 สิงหาคม 2554 ,การจัดทำต้นทุนผลผลิตโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประจำปี 2554, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 สิงหาคม 2554 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวาน และความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 1, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 3 สิงหาคม 2554 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวาน และความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 1, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 2 สิงหาคม 2554 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวาน และความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 1, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2554 ,การจัดทำต้นทุนผลผลิตโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประจำปี 2554, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 - 15 มิถุนายน 2554 ,อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นทุนกิจกรรมของโรงพยาบาลอ่างทองและโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ , สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 9 มิถุนายน 2554 ,การประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2554, โรงพยาบาลจอมทอง ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2554 ,การประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2554, โรงพยาบาลจอมทอง ,ไทย
 • 4 พฤษภาคม 2554 ,ค้นหา Knowledge Asset : พยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ, พย.สสส. ,ไทย
 • 28 เมษายน 2554 ,การจัดทำบัญชีต้นทุนกิจกรรมของโรงพยาบาลอ่างทอง, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 25 มีนาคม 2554 ,อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีต้นทุนกิจกรรมของโรงพยาบาลอ่างทอง, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2554 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 13, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2554 ,สองปรารถนา : ผู้นำกับความงามด้านนโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2554 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 13, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2554 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 13, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2554 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 13, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 7 มีนาคม 2554 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 13, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 1 มีนาคม 2554 ,การวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตด้านสาธารณสุข, กรมการแพทย์ ,ไทย
 • 1 มีนาคม 2554 ,การวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตด้านสาธารณสุข, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 13, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 13, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2554 ,การจัดทำบัญชีต้นทุนกิจกรรม, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 24 มิถุนายน 2553 ,การจัดทำบัญชีต้นทุนกิจกรรมของหน่วยบริการ, โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ,ไทย
 • 21 - 22 มิถุนายน 2553 ,การจัดทำบัญชีต้นทุนกิจกรรม, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2553 ,อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีต้นทุนกิจกรรมกลุ่มภารกิจการพยาบาลของโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 25 มีนาคม 2553 ,แนวปฏิบัติการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยยาบ้า, ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 มีนาคม 2553 ,การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลห้องผ่าตัดสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะ, สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2553 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีต้นทุนกิจกรรมกลุ่มภารกิจการพยาบาลของโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 22 มกราคม 2553 ,อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีต้นทุนกิจกรรมกลุ่มภารกิจการพยาบาลของโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 14 - 15 ธันวาคม 2552 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การวิเคราะห์ต้นทุนรายกิจกรรม โรงพยาบาลอ่างทอง, โรงพยาบาลอ่างทอง ,ไทย
 • 1 ธันวาคม 2552 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีต้นทุนกิจกรรมกลุ่มภารกิจการพยาบาลของโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา, โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา ,ไทย
 • 18 - 20 ตุลาคม 2552 ,วิทยากร, Asian Institute of Technology ,ไทย
 • 31 สิงหาคม 2552 - 1 กันยายน 2552 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีต้นทุนกิจกรรม, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ,ไทย
 • 28 สิงหาคม 2552 ,โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพหัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้างานของกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลนครพิงค์, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 27 สิงหาคม 2552 ,โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพหัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้างานของกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลนครพิงค์, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 19 - 20 สิงหาคม 2552 ,การประชุมสัมมนาวิชาการวิจัยการศึกษาต้นทุนกิจกรรม กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลของโรงพยาบาลเชียงคำ พะเยา, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ,ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2552 ,อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีต้นทุนกิจกรรม, โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา ,ไทย
 • 23 มิถุนายน 2552 ,การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลตามภารกิจการพยาบาล, โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา ,ไทย
 • 14 มิถุนายน 2552 ,โครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้แก่บุคลากรสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552, มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ,ไทย
 • 23 เมษายน 2552 ,การจัดทำบัญชีต้นทุนกิจกรรมของกลุ่มภารกิจการพยาบาลของโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ,ไทย
 • 30 - 31 มีนาคม 2552 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการพัมนาการจัดทำบัญชีต้นทุนกิจกรรม, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2552 ,Case management and outcome evaluation : APN Role, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2552 ,การบูรณาการวิจัยกับการบริการวิชาการและการเรียนการสอน, วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2552 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การพัฒนาต้นทุนกิจกรรมการพยาบาล, โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2552 ,การสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สอง, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2552 ,กลยุทธืการบริหารการพยาบาลในองค์การ, สมาคมบริหารการพยาบาล ,ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2551 ,การวิเคราะห์ต้นทุนทางการพยาบาล, โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 8 ตุลาคม 2564 ,หัวข้อ "ตัวชี้วัดและผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคไต : ผลลัพธ์ทางการพยาบาลการใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพในผู้ป่วยโรคไตเรื่อรัง", หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 8 ตุลาคม 2564 ,หัวข้อ "เศรษฐศาสตร์สุขภาพ ทรัพยากรและบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง", หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 8 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง), คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 7 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง), คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง)” , หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง)” , หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 19 ธันวาคม 2562 ,เสวนา หัวข้อ "การท่องเที่ยวกับมนุษยศาสตร์: การท่องเที่ยวในยุคเปลี่ยนผ่าน" ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยวกับมนุษย์ศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปี 2562, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง)”, หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง)”, หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 28 มกราคม 2562 ,การอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยบาดแผลออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2561 ,ฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง)), หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 25 - 26 มกราคม 2561 ,โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ "การนิเทศทางการพยาบาล", โรงพยาบาลพะเยา ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2560 ,อบรมเฉพาะทางระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2560 ,การพยาบาลแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2560 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กันยายน 2559 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 กันยายน 2559 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2559 ,ธุรกิจนวัตกรรมและการจดสิทธิบัตร, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2559 ,นวัตกรรมและเทคโนโลยีและการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคระหว่างการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล และธุรกิจนวัตกรรม, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2559 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2559 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 กันยายน 2558 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 - 18 กันยายน 2558 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 กันยายน 2558 ,โครงการอบรมเฉพาะทาง การพยาบาลผุ้ปวยบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2558 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2558 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2558 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2558 ,ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2558 ,ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2558 ,ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 กันยายน 2557 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง), หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กันยายน 2557 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง), หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 กันยายน 2557 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง), หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผ่านการจัดการผลลัพธ์ของพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาล ครั้งที่ 2, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 - 20 มีนาคม 2557 ,การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผ่านการจัดการผลลัพธ์ของพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2556 ,แนวคิดและวิธีการหาอัตรากำลัง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กันยายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขา อนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กันยายน 2556 ,Clinical Leadershipskill, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 กันยายน 2556 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 กันยายน 2556 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2556 ,การอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต (การล้างทางช่องท้อง), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 มีนาคม 2556 ,การอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต (การล้างทางช่องท้อง), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2556 ,การอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต (การล้างทางช่องท้อง), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 กันยายน 2555 ,โครงการอบรม การรักษาผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียมสำหรับแพทยและพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กันยายน 2555 ,โครงการอบรม การรักษาผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียมสำหรับแพทยและพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 สิงหาคม 2555 ,โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2554 ,โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2554 ,การอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่รับการบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 มิถุนายน 2554 ,การอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่รับการบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 มิถุนายน 2554 ,การอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่รับการบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2553 ,โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2552 ,ความสำเร็จของการบริหารองค์กรพยาบาล, ชมรมผู้ตรวจการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2552 ,การพัฒนาองค์กรในยุคเศรษฐิกิจพอเพียง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2552 ,การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามแนวทางสมรรถนะ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 ธันวาคม 2551 ,การบริหารงบประมาณส่วนบุคคล, คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 19 ธันวาคม 2551 ,การบริหารงบประมาณส่วนบุคคล, คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2551 ,Living Organization, คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2551 ,Nursing Admintstration and Supervision, คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2551 ,การบริหารงบประมาณส่วนบุคคล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 ตุลาคม 2551 ,การประยุกต์แนวคิดของ Lean ต่อการจัดการสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 1 มีนาคม 2565 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด วิชาที่ 1 หน่วยที่ 4 ต้นทุนค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ ผลิตภาพของการบริการพยาบาลทารกแรกเกิดวิกฤต (ตอน 2), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2565 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด วิชาที่ 1 หน่วยที่ 4 ต้นทุนค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ ผลิตภาพของการบริการพยาบาลทารกแรกเกิดวิกฤต (ตอน 1), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2565 ,หัวข้อ "การจัดการทรัพยากรทางสุขภาพ", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2565 ,หัวข้อ "การจัดการโรค การจัดการรายกรณี", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "การพัฒนาและบริหารโครงการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม: หลักการควบคุมและประกันคุณภาพการบริการด้านการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2565 ,หัวข้อ "การวางแผนจำหน่าย", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2565 ,หัวข้อ "การจัดการความเสี่ยง", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2565 ,หัวข้อ "การจัดการผลลัพธ์", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2565 ,หัวข้อ "การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและการพยาบาล", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2565 ,หัวข้อ , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 17 หัวข้อ "ระบบค่าใช้จ่ายสาธารณสุข", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 17 หัวข้อ "ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด การจัดทำฐานข้อมูลผลลัพธ์ทางการพยาบาลและการนำมาใช้", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2565 ,หัวข้อ "การวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2565 ,หัวข้อ "เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2565 ,หัวข้อ "การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย แนวทางในการใช้การพยาบาล การทำวิจัยจากงานประจำ", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2565 ,หัวข้อ "การออกแบบการวิจัย การกำหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "นโยบาย ระบบสุขภาพและการพยาบาลของประเทศไทย", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2565 ,หัวข้อ "หลักการวิเคราะห์และประเมินทางเศรษฐศาสตร์ : การวิเคราห์ต้นทุนต่ำสุด การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล การวิเคราะห์ต้นทุนผลได้ การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2565 ,หัวข้อ "เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข : อุปสงค์ อุปทาน ตลาดบริการ", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 ธันวาคม 2564 ,โครงการ Academic Preparation Project: Cultural Awareness for International Students , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2564 ,The Academic Preparation Project (International Program) : 21st Century Skill for graduate students, life skills on campus, morale and ethics behaviors, หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2564 ,The Academic Preparation Project (International Program) : Orientation to the Study Program, หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัรฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 13 มิถุนายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 12 มิถุนายน 2564 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 12, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 12, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2564 ,โครงการสัมมนาวิชาการและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง Digital Technology and Learning Outcomes in Nursing Education, ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลสาสตร์ มช. ,ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 12, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 30 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 12, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 23 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 12, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 22 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 12, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 21 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 12, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 20 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 12, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 18 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 11 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 4 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 1 เมษายน 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 12, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 25 มีนาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 12, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 22 มีนาคม 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 มีนาคม 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 15-16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 15-16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2563 ,โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้สำหรับนักศึการะดับบัณฑิตศึกษาใหม่ รหัส 63 (หลักสูตรปกติ) แบบออนไลน์, หน่วยบัณฑิตศึกษา ,ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2563 ,โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้สำหรับนักศึการะดับบัณฑิตศึกษาใหม่ รหัส 63 (หลักสูตรปกติ) แบบออนไลน์, หน่วยบัณฑิตศึกษา ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2563 ,วิทยากรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 10 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2563 ,วิทยากรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 10 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563 ,วิทยากรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 10 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2563 ,วิทยากรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 10 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2563 ,วิทยากรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 10 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2563 ,วิทยากรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2563 ,วิทยากรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 ตุลาคม 2561 ,ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 สิงหาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 เมษายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 เมษายน 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 - 7 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2561 ,การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับบัณฑิตศึกษา, หน่วยบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 กันยายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 กันยายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 กันยายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 - 9 สิงหาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 สิงหาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 ธันวาคม 2559 ,การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2559 ,อบรมหลักสูตรการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 สิงหาคม 2559 ,โครงการ Orientation for the Graduate Students, Academic year 2016, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2559 ,อบรมหลักสูตรการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2559 ,อบรมหลักสูตรการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2559 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2559 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาการบริหารพยาบาล รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาการบริหารพยาบาล รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 29 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาการบริหารพยาบาล รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาการบริหารพยาบาล รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาการบริหารพยาบาล รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาการบริหารพยาบาล รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาการบริหารพยาบาล รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 ธันวาคม 2558 ,อบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2558 ,การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 สิงหาคม 2558 ,การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 สิงหาคม 2558 ,การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 - 4 สิงหาคม 2558 ,การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2558 ,หลักสูตรการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2558 ,หลักสูตรการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2558 ,อบรมหลักสูตรการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 มิถุนายน 2558 ,อบรมหลักสูตรการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2558 ,อบรมหลักสูตรการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 มิถุนายน 2558 ,อบรมหลักสูตรการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 เมษายน 2558 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2558 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2558 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2558 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2558 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2558 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2558 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2558 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2558 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2558 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2558 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2557 ,โครงการ The Preparation for Studying in the Graduate Program Workshop, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 เมษายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 มีนาคม 2557 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2557 ,โครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2557 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2557 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2557 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มกราคม 2557 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มกราคม 2557 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 มกราคม 2557 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มกราคม 2557 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 ธันวาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 ธันวาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 ธันวาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 ธันวาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 ธันวาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 - 18 ธันวาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2556 ,หลักสูตรอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2556 ,อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาทาง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2556 ,อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาทาง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 มิถุนายน 2556 ,เพิ่มความไว้วางใจในสถานพยาบาลด้วยสหวิชาชีพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2556 ,โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการ สปาเพื่อสุขภาพ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2556 ,การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2556 ,การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 29 มกราคม 2556 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 มิถุนายน 2555 ,The Orientation of the Graduate Students of the International Programs, ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มกราคม 2555 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 ธันวาคม 2554 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 มิถุนายน 2554 ,โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการสปาเพื่อสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2554 ,The orientatio of the Graduate Students of the Intemational Programs, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2554 ,การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 เมษายน 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 เมษายน 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 เมษายน 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 เมษายน 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 เมษายน 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 มีนาคม 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 มีนาคม 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 มกราคม 2554 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มกราคม 2554 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2553 ,Health Care Financing, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 25 มกราคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 20 มกราคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2552 ,อบรม Training on Accreditation System of Nursing and midwifery Schools , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 - 6 กันยายน 2552 ,อบรมหลักสูตรการอบรมเฉพาะทางบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 22 สิงหาคม 2552 ,อบรมหลักสูตรการอบรมเฉพาะทางบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 16 สิงหาคม 2552 ,อบรมหลักสูตรการอบรมเฉพาะทางบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2552 ,อบรมหลักสูตรการอบรมเฉพาะทางบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 19 มิถุนายน 2552 ,ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 17 มิถุนายน 2552 ,ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2552 ,ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 7 - 8 กรกฏาคม 2565 , การประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2565 เรื่อง "การจัดการทางการพยาบาลสู่วิถีความปกติถัดไป" , โรงแรมมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2565 , โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัรฑิตศึกษาปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) , โรงแรม Parc Borough City Resort จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มีนาคม 2565 , โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (นานาชาติ) และสานสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษา , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำการพยาบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 , โครงการสัมมนาวิชาการของนักศึกษารหัส 63 : การเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด , E-outfitting Doikham Resort จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 1/2565 , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 24 - 29 มกราคม 2565 , โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการพยาบาลสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) , โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบลกรุงเทพ และโรงพยาบาลหัวหิน , ไทย
 • 8 - 12 ธันวาคม 2564 , โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน และศึกษาดูงาน ระยะที่ 2 , บ่อน้ำแร่ธาริน ฮอทสปริง โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2564 , การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 4/2564 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2564 , ประชุมคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ เรื่อ การจัดการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี ครั้งที่ 5/2564 , ออนไลน์ , ไทย
 • 4 ตุลาคม 2564 , การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 3/2564 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 2 - 4 กันยายน 2564 , การนิเทศการฝึกปฏิบัตินักศึกษา กระบวนวิชา 55878 การฝึกปฏิบัติการจัดการทางด้านสุขภาพและการพยาบาล , โรงพยาบาลลำปาง, โรงพยาบาลแพร่ และโรงพยาบาลกำแพงเพชร , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2564 , การประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2564 , ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล , ไทย
 • 26 มีนาคม 2564 , ประชุมคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ เรื่องการจัดการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2564 , ออนไลน์ , ไทย
 • 17 - 19 มีนาคม 2564 , ประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 หัวข้อ Enhancing Trust in Healthcare , รูปแบบ Online Ordinary Pass , ไทย
 • 1 มีนาคม 2564 , โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ , สวนทวีชล เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ เรื่องการจัดการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2564 , ผ่านระบบ Online , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 1/2564 , ออนไลน์ โปรแกรม Zoom , ไทย
 • 20 มกราคม 2564 , ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564 , ZOOM , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2563 , ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาหลักสูตรนักบริหารการพยาบาล ปีงบประมาณ 2564 , สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 4 ธันวาคม 2563 , ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 2/2563 , ห้องประชุมกลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล , ไทย
 • 23 - 25 พฤศจิกายน 2563 , โครงการ The Academic Preparation Project , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 15 พฤศจิกายน 2563 , โครงการสัมมนาการเรียนการสอนและศึกษาดึงานหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล ระยะที่ 2 , โรงพยาบาลสมุย และ Six Sence samui Resort จ.สุราษฎร์ธานี , ไทย
 • 21 - 24 ตุลาคม 2563 , โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเพื่อการพัฒนาระบบปฏิบัติการงานบัณฑิตศึกษา , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร และ Rhythm@Rayong จ.ระนอง , ไทย
 • 28 กันยายน 2563 , ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 19 - 20 กันยายน 2563 , โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 กันยายน 2563 , สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 สิงหาคม 2563 , ประชุมคณะทำงานโครงการ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในยุค Disruptive Innovation ครั้งที่ 2/2563 , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2563 , ประชุมคณะทำงานโครงการ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในยุค Disruptive Innovation ครั้งที่ 1/2563 ผ่าน Microsoft Team , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 25 มีนาคม 2563 , อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 20 มีนาคม 2563 , โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการบริการพยาบาลสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต , โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลหัวหิน , ไทย
 • 12 - 13 มีนาคม 2563 , โครงการประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 , โรงพยาบาลแพร่ และ โรงพยาบาลน่าน , ไทย
 • 6 มีนาคม 2563 , ประชุมสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 1/2563 , ห้องประชุมกลุ่มิชาบริหารการพยาบาล , ไทย
 • 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมวิชาการ เรื่อง “ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ : โอกาสและความท้าทาย” , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 , งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563 , โครงการประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 , โรงพยาบาลนครพิงค์ , ไทย
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 , เจาะลึก TQA/EdPEx Criteria , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 29 มกราคม 2563 , ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2563 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , The Sharing Experience with Newly Graduate’s Project , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพีรุ่นน้อง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล , โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 มกราคม 2563 , โครงการประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 , โรงพยาบาลฝาง , ไทย
 • 20 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 13 - 16 January 2020 , เจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาและศึกษาดูงาน Youjiang Medical University for Nationalities , เมือง Guangxi ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 26 - 27 ธันวาคม 2562 , โครงการประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 , โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย โรงพยาบาลพิจิตร และโรงพยาบาลกำแพงเพชร , ไทย
 • 25 ธันวาคม 2562 , ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 2/2562 , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ , ไทย
 • 23 - 24 ธันวาคม 2562 , โครงการประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 , รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รพ.พะเยา รพ.ลำปาง และ รพ.ลำพูน , ไทย
 • 11 - 15 พฤศจิกายน 2562 , นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยประคับประคองรุ่นที่ 4 ดูงาน , โรงแรมมวกเหล็กพาราไดส์รีสอร์ท จ.สระบุรี , ไทย
 • 5 - 6 พฤศจิกายน 2562 , นิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผุ้ป่วยแบบประคับประคอง , โรงพยาบาลน่าน , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2562 , นิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผุ้ป่วยแบบประคับประคอง , โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2562 - 1 พฤศจิกายน 2562 , สัมมนาจัดการเรียนการสอนและศึกษาดูงาน หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารทางการพยาบาล , จังหวัดระนอง และโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี , ไทย
 • 3 - 5 ตุลาคม 2562 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. , โรงแรมดวงจิต รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต , ไทย
 • 21 กันยายน 2562 , อบรม เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย
 • 13 กันยายน 2562 , ฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้วยระบบรับฟังเสียงลูกค้า (VOC System) รุ่นที่ 5 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 12 - 15 กันยายน 2562 , ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 21 เรื่อง “Precision Cardiology: Customization of Treatment in Cardiology Patients” , โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2562 , ประชุมวิชาการ เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ: ท้าทายของผู้นำพยาบาล Health Promotion for NCDs: The Challenges of Nurse Leaders” , โรงแรม Prince Palace กรุงเทพฯ , ไทย
 • 22 - 23 กรกฏาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 11 - 12 กรกฏาคม 2562 , ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 , การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562 “The 10th TCU International e–learning Conference 2019 “Imagine MOOCs for All” , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 21 - 23 มิถุนายน 2562 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 , โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2562 , ประชุมชี้แจง เรื่อง เกณฑ์ EdPEx เบื้องต้น สำหรับ New Assessor , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 มิถุนายน 2562 , ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2562 , ประชุมคณะทำงานหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาพยาบาลการจัดการโรคเรื้อรัง เพื่อจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2562 , ประชุมวิชาการ "พยาบาล: เสี่ยงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 , โรงพยาบาลนครพิงค์ , ไทย
 • 7 - 13 พฤษภาคม 2562 , นิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 9 , โรงพยาบาลกระทุ่มแบน-วชิระภูเก็ต- ตรัง , ไทย
 • 5 เมษายน 2562 , ประชุมคณะทำงานหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาพยาบาลการจัดการโรคเรื้อรัง เพื่อจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 16 - 18 December 2018 , ประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th Hong Kong International Nursing Forum 2018 International Council on Women's Health Issues Congress ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , Hong Kong
 • 4 พฤศจิกายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2561 , ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร , ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม และสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา , ไทย
 • 27 กันยายน 2561 , สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 6 - 9 กันยายน 2561 , ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Chiang Mai Cardiology Conference , โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2561 , ร่วมงานมุฑิตาจิต , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 สิงหาคม 2561 , ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 13 กรกฏาคม 2561 , ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2561 , โรงแรมคุ้มขันโตก เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2561 , อบรม การพัฒนาผลลัพธ์ทางการพยาบาลกับการบันทึกทางการพยาบาลที่เป็นสากล , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 มิถุนายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2561 , อบรม การพัฒนาผลลัพธ์ทางการพยาบาลกับการบันทึกทางการพยาบาลที่เป็นสากล , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 26 พฤษภาคม 2561 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสุตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล , เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จันทบุรี และอณาเล รีสอร์ท ตราด , ไทย
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2561 , นำผู้เข้าอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผุ้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 7 , ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งลำปาง โรงพยาบาลแม่ลาว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2561 , ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 3 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2561 , นิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 8 , โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต , ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2561 , ประชุมวิชาการ การพยาบาลโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ครั้งที่ 14/2561 , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2561 , ประชุม พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน , โรงพยาบาลนครพิงค์ , ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2561 , อบรม การพัฒนาผลลัพธ์ทางการพยาบาลกับการบันทึกทางการพยาบาลที่เป็นสากล , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 10 พฤษภาคม 2561 , ประชุมวิชาการ พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน , โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานคร , ไทย
 • 29 เมษายน 2561 - 4 พฤษภาคม 2561 , ศึกษาดูงานโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการบริการพยาบาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต , โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวหิน , ไทย
 • 30 March 2018 - 2 April 2018 , เข้าร่วมประชุม Disaster Medical Rescue Theory and Emergency Skill Training Class และเป็นวิทยากร ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , Dali University, Yunnan , China
 • 28 - 30 มีนาคม 2561 , อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ-หัวหน้าภาควิชา Head of Department Development Program (HDP) , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 26 - 27 มีนาคม 2561 , ประชุม AUN-QA International Conference 2018 , โรงแรมดุสิตธานี , ไทย
 • 21 - 22 มีนาคม 2561 , อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ-หัวหน้าภาควิชา Head of Department Development Program (HDP) , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 7 มีนาคม 2561 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 13 - 14 ธันวาคม 2560 , ประชุมวิชาการ พยบาลอัจฉริยะ : ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 16 พฤศจิกายน 2560 , นิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 5 , โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาสารคาม และโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด , ไทย
 • 20 - 22 ตุลาคม 2560 , ประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2560 , ประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติต่อคณะผู้บริหารของ สพร. , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 4 - 5 ตุลาคม 2560 , ร่วมโครงการ The Proposal Camp Project (หลักสูตรนานาชาติ) , จีรัง เฮลท์ วิลเลจ เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 ตุลาคม 2560 , ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 12 - 14 กันยายน 2560 , ศึกษาดูงานเครือข่ายการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระดับจังหวัดหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้่อรัง , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และโรงพยาบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง , ไทย
 • 9 - 10 มิถุนายน 2560 , อบรม Outcome-Based Education and AUN-QA รุ่นที่ 3 , โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 2 - 4 มิถุนายน 2560 , ศึกษาดูงานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล , จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 7 - 12 พฤษภาคม 2560 , นิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 7 , จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่ , ไทย
 • 2 - 9 เมษายน 2560 , นำนักศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ โรงพยาบาลกรุงเทพฯ และโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา , ไทย
 • 27 มกราคม 2560 , ประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2560 , คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 1 - 3 ธันวาคม 2559 , ประชุมเพื่อปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย , ปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท , ไทย
 • 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี , โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ , ไทย
 • 14 - 15 พฤศจิกายน 2559 , นิเทศนักศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) , โรงพยาบาลกันตัง จ.ตรัง และโรงพยาบาลทับปุด จ.พังงา , ไทย
 • 3 - 4 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2559 , ประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนการพยาบาล ครั้งที่ 5/2559 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 15 - 16 ตุลาคม 2559 , ประชุมเพื่อกำกับติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ครั้งที่ 3 , รีเจนท์ชาเล่ รีสอร์ท บีช ชะอำ เพชรบุรี , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2559 , ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 1 ตุลาคม 2559 , ประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนการพยาบาล ครั้งที่ 3/2559 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 24 กันยายน 2559 , ประชุมพิจารณาสังเคราะห์การดำเนินงานของโครงการฯ , สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 4 - 5 กันยายน 2559 , นิเทศผู้เข้าอบรมศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และโรงพยาบาลน่าน , ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2559 , ศีกษาดูงานด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 31 สิงหาคม 2559 , ประชุมคณะทำงานจัดทำตันทุนการพยาบาล ครั้งที่ 3/2559 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2559 , ประชุมทีมวิจัย เรื่อง สถานการณ์ของการปฏิบัติพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 10 สิงหาคม 2559 , ประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนการพยาบาล ครั้งที่ 2/2559 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 28 - 29 กรกฏาคม 2559 , ประชุม การบริหารการพยาบาลในยุค 4G Plus , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 25 พฤษภาคม 2559 , นิเทศผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติงาน , โรงพยาบาลย่านตาขาว ตรัง , ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2559 , นิเทศผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติงาน , โรงพยาบาลพัทลุง , ไทย
 • 21 - 22 พฤษภาคม 2559 , นิเทศผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติงาน , โรงพยาบาลปัตตานี , ไทย
 • 19 - 20 พฤษภาคม 2559 , นิเทศผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติงาน , โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต , ไทย
 • 8 - 12 พฤษภาคม 2559 , พานักศึกษาศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ และโรงพยาบาลศิริราช , ไทย
 • 22 มกราคม 2559 , โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดุษฏีบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏบัณฑิต (นานาชาติ) , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 18 - 20 ธันวาคม 2558 , ประชุมการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย , โรงเรียนเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 2 ธันวาคม 2558 , จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities , โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 21 สิงหาคม 2558 , ประชุม ผู้นำทางการพยาบาลกับการขับเคลื่อนผลิตภาพในงาน , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 2 สิงหาคม 2558 , ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย , โรงแรมไมด้า ซิตี้ ร่ีสอร์ท , ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2558 , ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 5/2558 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 11 มิถุนายน 2558 , ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 4/2558 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 11 มิถุนายน 2558 , ประชุมเพื่อจัดดทำตำราและคู่มือการฝึกปฏิบัติฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2558 , ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2558 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2558 , ประชุมคณะทำงานฯ ครั้ืงที่ 2/2558 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 18 เมษายน 2558 , ประชุมคณะทำงานจัดทำโครงการฝึกอบรมพยาบาลด้านการพยาบาลแบบประคับประคอง ครั้งที่ 1/2558 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 6 - 10 เมษายน 2558 , นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลนครพิงค์ , โรงพยาบาลจอมทอง ,จีรัง เฮลท์ สปา รีสอร์ท , โรงพยาบาลกรุงเทพ ,โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ , ไทย
 • 1 - 3 เมษายน 2558 , นำคณะผู้เข้าอบรมเดินทางไปศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลวังจันทร์ จังหวัดระยอง , ไทย
 • 18 - 20 มีนาคม 2558 , สัมมนาหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคค่าใช้จ่ายสูง ทางโลหิตวิทยาแบบมีส่วนร่วมของหน่วยบริการ และชุมชน โดยส่งเสริมประสิทธิภาพในรูปแบบการรักษาผู้ปวยรายกรณี , โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ , ไทย
 • 13 - 14 มีนาคม 2558 , ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย , ปีเตอร์แพน รีสอร์ท เกาะกูด จังหวัดตราด , ไทย
 • 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 , นิเทศผู้เข้าอบรมที่ฝึกปฏิบัติงาน , โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย โรงพยาบาลห้วยแถลง , ไทย
 • 26 ธันวาคม 2557 , ประชุมคณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติวาระ พ.ศ.2557-2561 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2557 , ประชุมสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองนโยบายของสภาการพยาบาล , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 27 - 28 พฤศจิกายน 2557 , ประชุม สมรรถนะหลักของพยาบาลเฉพาะทางและสาขาการพยาบาลเฉพาะทางที่ต้องการ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 23 - 24 ตุลาคม 2557 , ประชุมคณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2557 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 26 กันยายน 2557 , สัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ , รติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กันยายน 2557 , ประชุมคณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติวาระ พ.ศ.2557-2561 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 11 กันยายน 2557 , ประชุม สร้างสรรค์งานวิชาการเพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข , ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 5 กันยายน 2557 , ประชุม การบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย , โรงแรมดิเอมเพรส , ไทย
 • 30 - 31 สิงหาคม 2557 , ประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรอบรมพยาบาลเฉพาะทางด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย 4 เดือน , จีรัง เฮล์ท วิลเลจ , ไทย
 • 7 สิงหาคม 2557 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557 , ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ , ไทย
 • 19 - 22 กรกฏาคม 2557 , ร่วมอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ฝึกอบรมพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 14 - 15 July 2014 , เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการพยาบาล ณ ประเทศมัลดิฟส์ , ณ Indira Gandhi Memorial Hospital , Maldives
 • 9 มิถุนายน 2557 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 4 พฤษภาคม 2557 , ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต , ไทย
 • 16 มีนาคม 2557 , ประชุมคณะทำงานโครงการฯ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 10 - 15 มีนาคม 2557 , นำนักศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลกรุงเทพ ,โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลบำรุงราช , ไทย
 • 1 มีนาคม 2557 , ประชุมคณะทำงานโครงการฯ , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต , ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2557 , ประชุมและวางแผนการดำเนินการงานโครงการวิจัยร่วมกันกับคณะฯ ทำงานวิจัย , โรงพยาบาลลำปาง , ไทย
 • 24 - 25 มกราคม 2557 , นำผู้อบรมสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง รุ่นที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลศูนย์ระยองและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง , ไทย
 • 10 มกราคม 2557 , ประชุมเพื่อพิจารณาและนำเสนอโครงการฯ ครั้งที่ 1 , คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , ไทย
 • 6 ธันวาคม 2556 , ประชุมเพื่อพิจารณาและนำเสนอโครงการฯ ครั้งที่ 1 , คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , ไทย
 • 22 - 23 พฤศจิกายน 2556 , ประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักสูตร "แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังค่าใช้จ่ายสูงฮีโมฟีเลีย ในชุมชน โดยใช้แบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง , จีรัง เฮลท์ วิลเลจ , ไทย
 • 8 - 9 พฤศจิกายน 2556 , ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการ The Proposal Camp Project , จีรัง เฮลท์ วิเลท , ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2556 , ประชุมเชิงปฏิบัติการกรณีโรคเรื้อรัง , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 18 มิถุนายน 2556 , สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่ , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 30 มีนาคม 2556 - 7 เมษายน 2556 , นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลลำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลหัวหิน พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว , ไทย
 • 30 ตุลาคม 2555 , ประชุมพัฒนาหลักสูตรการจัดการโรคเรื้อรัง เพื่อการฝึกอบรมและเข้าร่วมประชุมหารือ , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 17 - 22 September 2012 , เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Development of Elderly Health Indicators in Thailand ณ ประเทศญี่ปุ่น , เมืองคากาวา , Japan
 • 25 - 26 สิงหาคม 2555 , โครงการสัมมนาผู้บริหาร เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 , ห้องประชุมยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 16 - 17 สิงหาคม 2555 , คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้นำพยาบาลก้าวหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 4 August 2012 , ศึกษาดูงานด้านการบริหาร ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , วิทยาลัยสาธารณสุขหลวงพระบาง และมหาวิทยาลัยสุพานุวง , Lao
 • 14 - 15 มิถุนายน 2555 , เก็บข้อมูลวิจัย , โรงพยาบาลหนองบัวลำภู , ไทย
 • 24 - 26 พฤษภาคม 2555 , เก็บข้อมูลวิจัย , โรงพยาบาลศูนย์ตรัง , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2555 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 , โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 28 - 31 มีนาคม 2555 , ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการพยาบาล , รพ.สงขลานครินทร์ รพ.กรุงเทพภูเก็ต , ไทย
 • 17 - 24 มีนาคม 2555 , นำนักศึกษาดูงานโรงพยาบาล , โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 17 มีนาคม 2555 , ประชุม เวทีข้อเสนอนโยบายแผนงาน พย.สสส. , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 6 - 11 March 2012 , ร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเยี่ยมชม Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น , Kagawa University , Japan
 • 4 - 5 มีนาคม 2555 , เก็บข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัย , รพ.ลับแล รพ.ท่าปลา รพ.ตรอน รพ.ฟากท่า รพ.บ้านโคก และรพ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2555 , ประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 12 - 15 February 2012 , เข้าร่วมปรึกษาหารือระดับภูมิภาคStrengthening of the Managemant of Human Resources for Health in the South-East Asia Region ณ ประเทศอินโดนีเซีย , เมืองบาหลี , Indonesia
 • 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2555 , อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 2 , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ , ไทย
 • 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2555 , อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 1 , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ , ไทย
 • 30 มกราคม 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555 , ประชุม Global Health Institute-Thailand , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 25 - 27 ธันวาคม 2554 , ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ ครั้งที่ 2 , จึรัง เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา แม่ริม , ไทย
 • 24 - 27 ธันวาคม 2554 , ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ ครั้งที่ 2 , จึรัง เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา แม่ริม , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2554 , ประชุมกรรมการกำกับทิศทาง ครั้งที่ 3/2554 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2554 , ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เครือข่ายประสานงานศูนย์วิชาการร่วมองค์การอนามัยโลกและศูนย์ชำนาญการระดับชาติในประเทศ , คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 26 - 29 พฤศจิกายน 2554 , ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ ครั้งที่ 1 , จีรัง เฮล์ท รีสอร์ท อ.แม่ริม , ไทย
 • 11 - 14 ตุลาคม 2554 , ประชุม Meeting of Regional Programme Managers on Scaling-up of Adolescent Health Programme , โรงแรมอิมพีเรียล ควินส์ ปาร์ค , ไทย
 • 11 ตุลาคม 2554 , สัมมนาโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 7 , คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล , ไทย
 • 7 - 8 ตุลาคม 2554 , ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 (2551-2553) ครั้งที่ 5/2554 , โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 6 ตุลาคม 2554 , ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานฯ , สำนักงานประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรุงเทพฯ , ไทย
 • 29 September 2011 - 5 October 2011 , เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 85 ปีของการศึกษาพยาบาล ณ ประเทศญี่ปุ่น , Toho University , Japan
 • 4 - 7 September 2011 , เจรจาความร่วมมือทางวิชาการในการจัดหลักสูตรให้แก่นักศึกษาพยาบาล ณ ประเทศเวียดนาม , เมืองฮานอย , Vietnam
 • 27 - 28 สิงหาคม 2554 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 , โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2554 , ประชุมคณะทำงานบริหารงานวิชาการ 60 ปี สำนักการพยาบาล , กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 19 - 21 สิงหาคม 2554 , ศึกษาดูงานด้านการบริหารการพยาบาล , โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 18 - 19 สิงหาคม 2554 , ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน , หอประชุมกองทัพเรือ , ไทย
 • 9 สิงหาคม 2554 , ร่วมเวทีสรุปบทเรียนโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ 10 ปี กสพท. , โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง , ไทย
 • 16 กรกฏาคม 2554 , ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการโรครายกรณี โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2554 , เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเสริมสุขภาพ , คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 1 - 2 กรกฏาคม 2554 , เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเสริมสุขภาพ , ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก , ไทย
 • 29 มิถุนายน 2554 , เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเสริมสุขภาพ , คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , ไทย
 • 24 มิถุนายน 2554 , เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเสริมสุขภาพ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย
 • 18 - 19 มิถุนายน 2554 , ประชุมกรรมการดำเนินงานแผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 4/2554 , โรงแรมโรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 15 มิถุนายน 2554 , ประชุมกรรมการกำกับทิศทาง ครั้งที่ 2/2554 พร้อมรับฟังการนำเสนอผลการสร้างเสริมสุขภาพ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 2 - 4 June 2011 , เข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ ประเทศฮ่องกง , ประเทศฮ่องกง , Hong Kong
 • 22 พฤษภาคม 2554 , ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการโรครายกรณี โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 2 - 4 พฤษภาคม 2554 , ประชุมวิชาการมหกรรมการเรียนรู้เครือข่าย พย.สสส.ครั้งที่ 2 , สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 2 - 4 พฤษภาคม 2554 , ประชุมวิชาการ "บ่มเพาะนักศึกษาพยาบาล สู่การเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพ" , ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 24 เมษายน 2554 , ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการโรครายกรณี โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 8 - 9 เมษายน 2554 , ประชุมคณะกรรมการโครงการฯ , โรงแรมจีรัง เฮลธ์ วิลเลจ แม่ริม , ไทย
 • 4 เมษายน 2554 , ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมมหกรรมการเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 2 , ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 28 มีนาคม 2554 , ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการโรครายกรณี โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 16 - 18 มีนาคม 2554 , ประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ ครั้งที่ 12 , ศูนย์การประชุม IMPACT เมืองทองธานี , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 5 - 12 มีนาคม 2554 , นำนักศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลหัวหิน , ไทย
 • 4 มีนาคม 2554 , ประชุมกรรมการกำกับทิศทาง ครั้งที่ 1/2554 พร้อมทั้งรัรบฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2554 , ประชาพิจารณ์ "ร่างไ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน , ไทย
 • 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2554 , ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการโรครายกรณี โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 14 - 16 February 2011 , นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลไปศึกษาดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , Queen Mary Hospital , China
 • 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2554 , ประชุมโครงการประเมินแผนงานฯ , โรงแรมระเบียงไพรแววลีย์ นครนายก , ไทย
 • 26 มกราคม 2554 , ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 1/2554 , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 25 มกราคม 2554 , ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการโรครายกรณี โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 14 - 15 มกราคม 2554 , ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการโรครายกรณี โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 11 มกราคม 2554 , ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการโรครายกรณี โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 29 ธันวาคม 2553 , ประชุมการใช้ความรู้อิเลคโทรนิคจัดการข้อมูลที่เก็บไว้ให้สะดวกแก่การค้นหา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 27 ธันวาคม 2553 , ทิศทางที่ควรเป็น ประเด็นสร้างเสริมสุขภาพ , โรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 26 ธันวาคม 2553 , ประชุมโครงการนวัตกรรมต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลเพื่อสร้างสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 22 - 24 ธันวาคม 2553 , ติดตามประเมินผลโครงการประเมินแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด , สำนักงาน ปภ.จังหวัดสุโขทัย , พิษณุโลก ,พิจิตร และสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 , ไทย
 • 18 ธันวาคม 2553 , ประชุมเพื่อจัดทำร่างรายงานผลการสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น : โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้ฯ ทั้ง 4 โครงการ , โรงแรมอลิซาเบธ , ไทย
 • 15 ธันวาคม 2553 , ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 สำหรับสมาชิกของเครือข่ายประสานงานฯ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2553 , สัมมนาประจำปี เรื่อง "โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 6" , คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมแนวทางการพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการสมรรถนะสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต , ไทย
 • 20 - 21 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมเพื่อจัดทำร่างผลการสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น : โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต , ไทย
 • 21 ตุลาคม 2553 , ประชุมสรุปเป้าหมายการดำเนินงานและผลการประเมินผลแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้างสุขภาพ , สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2553 , ประชุมสรุปผลการประเมินภายในแผนงานเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 11 - 12 ตุลาคม 2553 , การประชุมเพื่อรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ เรื่อง "รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง , โรงแรมไพลิน พิษณุโลก , ไทย
 • 29 - 30 กันยายน 2553 , ประชุมสรุปผลรายจังหวัดโครงการ 1 ล้านบาท , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 11 - 19 September 2010 , เข้าร่วมประชุม และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , ประเทศสหรัฐอเมริกา , United States Of America
 • 1 - 5 September 2010 , ศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาผู้บริหาร ณ ประเทศอังกฤษ , ประเทศอังกฤษ , England
 • 27 - 28 สิงหาคม 2553 , โครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความสุขและพลังในการทำงาน , ระวี-วารี รีสอร์ท แอนสปา , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2553 , ประชุมกรรมการกำกับทิศทาง วิสามัญ ครั้งที่ 1/2553 , โรงพยาบาลราชวิถี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต , ไทย
 • 12 สิงหาคม 2553 , ประชุมการนำเสนอผลการประเมินเบื้องต้นของโครงการ 1 ล้านบาท , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 8 สิงหาคม 2553 , ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินภายใน แผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 2 สิงหาคม 2553 , ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามและพัฒนาการจัดทำต้นทุนกิจกรรม , โรงพยาบาลพังงา และโรงพยาบาลตะกั่วป่า , ไทย
 • 26 July 2010 - 2 August 2010 , เข้าร่วมประชุม VIII Conference ณ ประเทศบราซิล , เมือง Sao Paulo , Brasil
 • 21 กรกฏาคม 2553 , รับฟังการบรรยายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษา , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2553 , เสวนาวิชาการคุณภาพของมหาบัณฑิตที่พีงประสงค์กับความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ , ไทย
 • 4 - 6 กรกฏาคม 2553 , เก็บข้อมูลวิจัย , อบต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี , ไทย
 • 29 June 2010 - 1 July 2010 , ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมสถาบัน ณ ประเทศมาเลเซีย , ประเทศมาเลเซีย , Malaysia
 • 18 มิถุนายน 2553 , ประชุมคณะทำงานสัญจร ครั้งที่ 2/2553 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 16 - 18 มิถุนายน 2553 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ , ม.นราธิวาสราชนครินทร์ , ม.สงขลานครินทร์ และม.วลัยลักษณ์ , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2553 - 1 มิถุนายน 2553 , โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ , สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย
 • 27 - 29 พฤษภาคม 2553 , การสร้างพลังอำนาจเชิงบวก ต้องเริ่มต้นที่เข้าใจ "ตนเอง" และ "ความเป็นมนุษย์" , Rose Garden สวนพราน นครปฐม , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2553 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำนเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศจังหวัดพะเยา , ไทย
 • 21 - 23 พฤษภาคม 2553 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553 , โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 8 - 10 พฤษภาคม 2553 , เก็บข้อมูลวิจัย , จังหวัดพิจิตร , ไทย
 • 22 เมษายน 2553 , สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อัญมณี 4 ภาค สอจร. , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น , ไทย
 • 3 มีนาคม 2553 , ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง ครั้งที่ 1/2553 , วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และวชิรพยาบาล , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , การเสนอผลงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 2 - 5 February 2010 , เป็นกรรมการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนรัฐบาลไทย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , Lao
 • 1 กุมภาพันธ์ 2553 , ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนงานเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภา ระยะที่ 2 (2551-2553) , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 31 มกราคม 2553 , ประชุมระดมสมองโจทย์การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 26 ธันวาคม 2552 , ประชุมโครงการประเมินแผนงานฯ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 23 - 24 ธันวาคม 2552 , ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พย.สสส. , กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2552 , ประชุมประเมินแผนงาน สอจร. , โรงแรมแกรนด์อินคำ จ.สมุทรปราการ , ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2552 , ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2553 , สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 18 - 20 พฤศจิกายน 2552 , เก็บข้อมูลวิจัย , ต.บางหว้า , อ.ทับมหมัน อ.ตะพานหิน, ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง , ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง , ต.หนองโสน อ.สามง่าม ,ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก และรพ.พิจิต จ.พิจิตร , ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2552 , ประชุมสามัญ ครั้งที่ 6/2552 , คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 4 - 5 พฤศจิกายน 2552 , เก็บข้อมูลวิจัย , ต.ปางหมู อ.เมือง และต.แม่กิ๊ อ.ขุมยวม จ.แม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 1 - 2 พฤศจิกายน 2552 , ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 182552 , โรงแรมเวียงตาก จังหวัดตาก , ไทย
 • 29 ตุลาคม 2552 , สัมมนาประจำปี "โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 5" , คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 3 - 11 October 2009 , เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น , Toho University , Japan
 • 22 กันยายน 2552 , ประชุมเพื่อพัฒนา/บูรณาการตัวชี้วัดด้านการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงแรมรามาดาเดมา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 17 กันยายน 2552 , นักวิเทศสัมพันธ์ : มือฉมังเรื่องเครือข่าย , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์เฮอริเทจ , ไทย
 • 12 - 16 September 2009 , ดูงานตามแผนพัฒนาผู้บริหาร ณ ประเทศเกาหลีใต้ , ประเทศเกาหลีใต้ , Korea
 • 29 - 30 สิงหาคม 2552 , ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานครั้งที่ 1/2552 , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2552 , ศึกษาดูงานโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร , บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด , ไทย
 • 5 - 7 สิงหาคม 2552 , ดูงานโครงการ South to South cooperation , กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 2 - 19 สิงหาคม 2552 , โครงการเพื่อพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 16 - 17 กรกฏาคม 2552 , สัมมนา "เวทีนักประเมิน ครั้งที่ 2" , โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปาแอนด์รีสอร์ท ปทุมธานี , ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2552 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และสร้ององค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 24 พฤษภาคม 2552 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2552 เรื่อง CMU : University of Excellence for Beautiful Wisdom , โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 17 - 24 May 2009 , เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น , Toho University ประเทศญี่ปุ่น , Japan
 • 3 - 6 May 2009 , ไปสัมภาษณ์เจาะลึกบุคลากรประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , Lao
 • 27 April 2009 - 1 May 2009 , เข้าร่วมประชุม Second Meeting of the South East Asia Nursing and Midwifery Educational Institutions Network ณ ประเทศสหภาพพม่า , นครย่างกุ้ง , Burma
 • 26 เมษายน 2552 , เตรียมความพร้อมด้านการสร้างสุขภาพภายในคณะ , มหาวิทยาลัยรังสิต , ไทย
 • 26 มีนาคม 2552 , เตรียมความพร้อมด้านการสร้างสุขภาพภายในคณะ , หน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , ไทย
 • 10 - 17 มีนาคม 2552 , นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในกระบวนวิชา 558727 , รพ.ศิริราช รพ.บำรุงราษฎร์ รพ.กรุงเทพฯ และรพ.หัวหิน , ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2552 , ประชุมสัญจรตามโครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่ม 10 , ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 27 มกราคม 2552 , วิถีแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ : ถึงเวลาบูรณาการ , โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง , ไทย
 • 10 มกราคม 2552 , การวางแผนการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2552-2555 , ฟ่อนคำวิลเลจ แอนด์รีสอร์ท อ.หางดง , ไทย
 • 4 มกราคม 2552 - 29 มีนาคม 2552 , การพัฒนาการจัดการ (MMM) , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 ธันวาคม 2551 , คณะกรรมการบริหารแผนงาน ครั้งที่ 6/2551 , โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง , ไทย
 • 16 ธันวาคม 2551 , ระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 4 , โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง , ไทย
 • 15 ธันวาคม 2551 , ประชุมเพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2551 , ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพ , โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง , ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2551 , พิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการย่อย , สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , ไทย
 • 10 - 17 November 2008 , เสนอผลงานวิจัยเรื่องNursing care quality as perceived by murses ans hospitalized patients at a university hospital in Thailand ประเทศสเปน , ประเทศสเปน , Spain
 • 17 ตุลาคม 2551 , ประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 21 "University Autonomy" , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 14 ตุลาคม 2551 , ประชุมเพื่อสังเคราะห์ข้อมูล , โรงแรมคานทรี ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 ตุลาคม 2551 , หลักการและแนวปฏิบัติในการคิดงบประมาณในการผลิตพยาบาลวิชาชีพ , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 26 กันยายน 2551 , เตรียมการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ , สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 15 - 16 กันยายน 2551 , แนวคิดและเครื่องมือการจัดการความรู้ และประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงาน ครั้งที่ 4/2551 , ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 13 กันยายน 2551 , เพื่อสรุปและอภิปรายผลการศึกษาโครงการการพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน , ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 กันยายน 2551 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ด้าน TQA , โรงแรมดวงตะวัน , ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2551 , พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 24 - 25 กรกฏาคม 2551 , ประชุมเพื่อกำหนดทิศทางสำหรับการทำงาน ระยะที่ 2 , โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง , ไทย
 • 16 กรกฏาคม 2551 , โครงการปันความรู้ด้าน TQA , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 23 - 24 มิถุนายน 2551 , ประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 หัวข้อ Living Organization : องค์กรที่มีชีวิต , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2551 , สัมมนา เรื่อง การระดมสมองเลือกองค์ความรู้สำหรับทำแผน ปี 2551 , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 6 - 11 June 2008 , ศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาผู้บริหาร ประจำปี 2551 ณ ประเทศออสเตรเลีย , กรุงเพิร์ธ รัฐออสเตรเลียตะวันตก , Australia
 • 4 มิถุนายน 2551 , โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ , ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 27 - 28 พฤษภาคม 2551 , ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ให้บริการ , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2551 , ประชุมเพื่อกำหนดทิศทางสำหรับการทำงานระยะที่ 2 , โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง , ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2551 , ประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการเก็บข้อมูลภาคสนามฯ , คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2551 , ประชุมเพื่อทำความเข้าใจแผนงานร่วมกัน และร่วมกันกำหนดทิศทางสำหรับการทำงานระยะที่ 2 , โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง , ไทย
 • 1 - 18 พฤษภาคม 2551 , ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 28 - 29 เมษายน 2551 , สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล , โรงแรมสุริวงค์ , ไทย
 • 29 มีนาคม 2551 , การวิเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ , โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 มีนาคม 2551 , ประชุมระดมควมคิดเห็นในประเด็น Healthy Facult6y & Healthy University , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 24 มีนาคม 2551 , คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ , ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา , ไทย
 • 21 มีนาคม 2551 , เครือข่ายองค์กรดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ , คลินิกส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2551 , ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบกาณณ์และถอดบทเรียน , กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2551 , ศึกษาดูแงนและฝึกปฏิบัติงาน ในกระบวนงิชา 558727 , โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต โรงแรมลากูน่า ภูเก็ต อัสนา สปา ภูเก็ต และโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพ , ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2551 , โครงการแบ่งปันความรู้ สู่ CKO หน่วยงาน , โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มกราคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 12 มกราคม 2551 , ประชุม เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 3 มกราคม 2551 , ประชุมวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลในจังหวัดลำพูน , คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2550 , ประชุมวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลในจังหวัดลำพูน , คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2550 - 1 ธันวาคม 2550 , เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 4 , ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี , ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2550 , ประชุมระดมสมอง , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2550 , สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 , ไทย
 • 5 - 9 พฤศจิกายน 2550 , ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , หอประชุมกองทัพเรือ , ไทย
 • 26 - 31 October 2007 , เป็นวิทยากรเรื่อง Nursing Management and Nursing Administration และเข้าร่วมสัมมนา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 17 - 19 ตุลาคม 2550 , หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารทางการพยาบาลสู่บทบาท case manager เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาลให้สามารถปรับบทบาทเป็นผู้จัดการการดูแลรายกรณี , โรงแรมมิราเคลิแกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 4 ตุลาคม 2550 , ประชุมพัฒนาแผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 4 สิงหาคม 2550 , ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพ , สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2550 , ประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอ แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำในการส้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 (2550-2553) , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2550 , พบกลุ่มแกนนำของบ้านขุนคง , สถานีอนามัยตำบลขุนคง หางดง , ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2550 , พบกลุ่มแกนนำของบ้านต้นแก้ว , สถานีอนามัยตำบลขุนคง หางดง , ไทย
 • 28 - 29 มิถุนายน 2550 , ประชุมวิชาการ หัวข้อ Humanized Healthcare : คืนหัวใจให้ระบบสุขภาพ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2550 , พบกลุ่มแกนนำของบ้านต้นแก้ว , โรงเรียนต้นแก้ว อ.ขุนคง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2550 , ประชุมเพื่อสะท้อนข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพและลักษณะการทำงานของประชาชน , โรงเรียนต้นแก้ว อ.ขุนคง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 13 May 2007 , ศึกษาดูงานของอาจารย์สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ณ ประเทศฟินแลนด์และประเทศสวีเดน , ประเทศฟินแลนด์ และประเทศสวีเดน , Finland
 • 7 - 8 มีนาคม 2550 , ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม และอบต.ขุนดง อ.หางดง , ไทย
 • 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2550 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนของแผนงานฯ , โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ , ไทย
 • 22 มกราคม 2550 , การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ , โรงแรมสุริวงค์ซีนิท , ไทย
 • 19 - 21 ตุลาคม 2549 , วิทยากรประชุมวิชาการ เรื่อง " สมรรถนะของบุคลากรกลุ่มงานบริการประชาชนด้านสุขภาพ โรงพยาบาลสอง" , ห้องประชุมโรงพยาบาลสอง , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2549 , ร่วมฟังงานวิจัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 6 - 8 ตุลาคม 2549 , อาจารย์พิเศษวิชานโยบายและเศรษฐศาสตร์สุขภาพ , มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช , ไทย
 • 4 ตุลาคม 2549 , วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์นิเทศในแหล่งฝึกปี 2549 , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ , ไทย
 • 29 กันยายน 2549 , วิทยากรประชุมวิชาการ เรื่อง " สมรรถนะของบุคลากรกลุ่มงานบริการประชาชนด้านสุขภาพ โรงพยาบาลสอง" , ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองสอง , ไทย
 • 15 กันยายน 2549 , ประชุม เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กันยายน 2549 , อบรม เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 กันยายน 2549 , อบรม เรื่อง การคิดอย่างเป็นระบบ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง Core Competency กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 10 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง กระบวนการบริหารงานบุคคล : การจูงใจและปรับพฤติกรรมพนักงาน , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 8 - 13 May 2006 , นำนักศึกษาสาขาวิชาบริหารการพยาบาล แผนข ไปศึกษาดูงานการบริหารการพยาบาลในหน่วยงานบริการสุขภาพในทวีปยุโรป ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และประเทศฝรั่งเศส , โรงพยาบาล The Hirslanden Clinique Cecil เมืองโลซาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และโรงพยาบาล The American Hospital of Paris กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส , Switzerland
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 16 - 20 มกราคม 2549 , โครงการฝึกปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน , กรุงเทพฯ จ.ประจวบฯ , ไทย
 • 26 - 27 ธันวาคม 2548 , ประชุม โฉมหน้าบุคลากรและผลงานด้านสุขภาพยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 , รร.กรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2548 , ประชุม โครงการพัฒนาทักษะการเตรียมการเพื่อเสนอหัวข้อและโครงร่างการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระสำหรับนักศึกษาฯ , รพ.อุตรดิตถ์ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2548 , การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2) , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2548 , การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครสร้างการบริหารงานใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 3) , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 7 - 8 ตุลาคม 2547 , การจัดการระบบวิจัยสุขภาพของประเทศไทย , รร.มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 29 September 2004 - 5 October 2004 , โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารการพยาบาลของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลแผน ก , University of Western Sydney และ Sydney Adventist Hospital , Australia
 • 23 - 25 กันยายน 2547 , การประชุมวิชาการเรื่อง การบริหารจัดการเชิงบูรณาการทางการพยาบาลเพื่อคุณภาพความค้มค่าและคุ้มทุน , โรงเอสดีอเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ , ไทย
 • 17 - 18 มิถุนายน 2547 , การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อนาคตระบบการพยาบาลในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2557 , โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ , ไทย
 • 14 - 16 พฤษภาคม 2547 , การจัดการองค์ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา (Knowledge Management in Acdemic Instiute) , โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท จ.เชียงราย , ไทย
 • 18 - 25 เมษายน 2547 , ดูงานด้านการวิจัย , ประเทศห้องกงและไต้หวัน , ไทย
 • 4 - 6 March 2004 , ดูงานด้านการบริหารการพยาบาลสำหรับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา , National University Hospital , Singapore
 • 25 - 26 มีนาคม 2546 , การบริหารทรัพยากรสุขภาพ , โรงแรมตะวันนารามาดา กรุงเทพ , ไทย
 • 19 มีนาคม 2546 , การพัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงานการพยาบาลเพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดและเครื่องมือวัดและประเมินผลการพยาบาลเป็นวิทยากรอภิปราย , โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2546 , โครงการวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อพัฒนาชุดโครงการให้มีคุณภาพและเพื่อนำเสนอต่อแหล่งทุนวิจัย , อาคารพิทยพัฒน์ มสธ. , ไทย
 • 25 กันยายน 2545 , ปรึกษาหารือและอภิปรายร่วมกับคณะทำงานของกองการพยาบาลเพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาตัวชี้วัดและการดำเนินงานบริการพยาบาล และบรรยาย "กรอบแนวคิดในการกำหนดค่าตอบแทนของพยาบาลตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานบริการพยาบาล , โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2545 , การสร้างความนับถือในตนเอง , อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2545 , นำผู้เข้ารับการอบรม / ดูงานระยะสั้น หลักสูตร"Nursing Management Program" ศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม1 .โรงพยาบาลนครพิงค์ ,โรงพยาบาลจอมทอง,โรงพยาบาลแม่ออน ,โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ,โรงพยาบาลศิริราช , ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2545 , นำผู้เข้ารับการอบรม / ดูงานระยะสั้น หลักสูตร"Nursing Management Program" ศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม1 .โรงพยาบาลนครพิงค์ ,โรงพยาบาลจอมทอง,โรงพยาบาลแม่ออน ,โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ,โรงพยาบาลศิริราช , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2545 , นำผู้เข้ารับการอบรม / ดูงานระยะสั้น หลักสูตร"Nursing Management Program" ศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม1 .โรงพยาบาลนครพิงค์ ,โรงพยาบาลจอมทอง,โรงพยาบาลแม่ออน ,โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ,โรงพยาบาลศิริราช , ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2545 , สัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในทีมงานวิจัยซึ่ง รศ.วิจิตรได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้ดำเนินการจัดทำ In-depth Country Assessment:Nursing Work Force Management ของประเทสไทย , ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2545 , สัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในทีมงานวิจัยซึ่ง รศ.วิจิตรได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้ดำเนินการจัดทำ In-depth Country Assessment:Nursing Work Force Management ของประเทสไทย , ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2545 , สัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในทีมงานวิจัยซึ่ง รศ.วิจิตรได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้ดำเนินการจัดทำ In-depth Country Assessment:Nursing Work Force Management ของประเทสไทย , ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 21 - 23 มีนาคม 2545 , Traditions, Evidence and Innovations in Nursing , Royal Phuket City Hotel จ.ภูเก็ต , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 25 สิงหาคม 2564 ,โครงการ“หลักการและเทคนิคการสร้างข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2564 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี (61 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) ประจำปี 2564, วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยจัดพิธีตามปกติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
 • 1 มีนาคม 2564 ,โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptorship) ประจำปีงบประมาณ 2564, โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ Main Studio ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 11 มีนาคม 2563 ,พิธีเปิดโครงการรููปแบบออกกำลังกายแบบความรู้คู่บันเทิง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (EdEx Style by FONCMU),
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 17 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับบุคลากร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 3), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Course) ระยะที่ 2, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 19 กรกฏาคม 2562 ,กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน (ครั้งที่ 4),
 • 13 กรกฏาคม 2562 ,การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking),
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤษภาคม 2562 ,กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน (ครั้งที่ 3),
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มกราคม 2562 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง AccBA Improvement Projects through Kaizen Concept, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 29 ตุลาคม 2561 ,โครงการรับการประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560 (รับฟังการนำเสนอ), ณ โรงแรมแคนทารี่่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 3),
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง) ,
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 6 พฤศจิกายน 2560 ,รับฟังผลการประเมินประเมินคุณภาพองค์กร ประจำปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์ EdPEx จากคณะกรรมการ,
 • 16 ตุลาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 18 กรกฏาคม 2560 ,โครงการการออกแบบกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 1 “การวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์”, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องประชุมอาจารย์และบุคลากร ชั้น 1 อาคารเทพกวี กุศลเถระ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 12 กรกฏาคม 2559 ,การบรรยายพิเศษในการขอตำแหน่งทางวิชาการและนโยบายสนับสนุนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยะจารี), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 มิถุนายน 2559 ,พิธีเปิด โครงการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559 “กาดเมืองมอกม่วน: ตลาดนัดความสุขแบบพอเพียงของชาวพยาบาล”, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 29 กุมภาพันธ์ 2559 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2559 “มหกรรมสร้างสุขเพื่อทุกคน”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 กันยายน 2558 ,การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 29 กรกฏาคม 2558 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำ SAR ของหลักสูตร,
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 23 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 2, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 22 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 1, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 20 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ: การนำแผนไปสู่การปฎิบัติและผลลัพธ์,
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 27 ตุลาคม 2557 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557 “รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 2 กรกฏาคม 2557 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 มิถุนายน 2557 ,โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ณ โรงแรม แคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 - 7 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2557 เรื่อง ขับเคลื่อนคำขวัญเพื่อสานฝันให้เป็นจริง, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และ โรงแรมอิมพิเรียล หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2556 “4E For All Health”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 กรกฏาคม 2556 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กรกฏาคม 2556 ,โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 8 มีนาคม 2556 ,โครงการอบรมตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556 ,การประชุมสรรหา หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2555 ,โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เรื่อง เติมรัก สามัคคี และพลังใจเพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยดัน, ณ โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท และโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 กันยายน 2554 ,โครงการ ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา

 • 2544 : Ph.D. (Nursing) , University of Pennsylvania , United States Of America
 • 2541 : M.S.N. (Nursing Administration) , University of Pennsynania , United States Of America
 • 2533 : พย.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2528 : วท.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์) , มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • Health care quality and health outcome measurement and management
 • Health care finance and health care cost
 • Nurse staffing and nursing manpower in related to health policy

การลาศึกษา

 • 21 August 2001 - 20 December 2001 , course Nursing Administration , at University of Pennsylvania , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)
 • 21 August 1996 - 20 August 2001 , course Nursing Administration , at University of Pennsylvania , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 9 พฤษภาคม 2561 , รางวัลพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาการศึกษาพยาบาล ด้านอาจารย์พยาบาล , สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
 • 15 สิงหาคม 2559 , อาจารย์ดีเด่น สาขาการจัดการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ประจำปี 2559 , คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
 • 3 สิงหาคม 2559 , อาจารย์ดีเด่น สาขาการจัดการเรียนการสอน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 กุมภาพันธ์ 2557 , รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2556 (ผู้มีผลงานดีเด่นในภาคราชการ) , มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

การรับเครื่องราชฯ

 • 2558 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2551 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2547 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2540 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2538 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th