KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์

Rojanee Chintanawat

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
โทรศัพท์ : +66 53 935-016
อีเมล์ : rojanee.c@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • รองคณบดี , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยคณบดี , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • พรรณทิพ แสงสว่าง, โรจนี จินตนาวัฒน์, กนกพร สุคำวัง. 2559 . ผลของการออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางต่อสมรรถภาพทางกาย ในผู้สูงอายุ . วารสารสภาการพยาบาล . 31 (1) : 5-18. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • นพมาศ อุตะมะ, โรจนี จินตนาวัฒน์, สมสงวน อัษญคุณ, ภารดี นานาศิลป์. 2558 . ความบกพร่องทางการมองเห็น วิธีการเผชิญความเครียด และคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นของผู้สูงอายุที่เป็นต้อกระจก . พยาบาลสาร . 42 (3) : 61-71. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • พรรณี ไชยวงค์, กนกพร สุคำวัง, โรจนี จินตนาวัฒน์, ณหทัย วงศ์ปการันย์. 2558 . ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุภายหลังการผ่าตัด . พยาบาลสาร . 42 (2) : 116-125. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • เอกพล ริยะกาศ, โรจนี จินตนาวัฒน์, กนกพร สุคำวัง. 2558 . ผลของการออกกำลังกายด้วยการเดินแบบนอร์ดิกต่อความรุนแรงของโรคในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม . วารสารสภาการพยาบาล . 30 (4) : 94-106. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • วัลยาพร คำมอญ, กนกพร สุคำวัง, โรจนี จินตนาวัฒน์. 2557 . ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง . พยาบาลสาร . 41 (2) : 83-96. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • วิไลพร วงค์คีนี, โรจนี จินตนาวัฒน์, กนกพร สุคำวัง. 2556 . ปัจจัยทำนายพฤฒพลังของประชากรเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ . พยาบาลสาร . 40 (4) : 91-99. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • กาญจนา เตชาวงศ์, วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, โรจนี จินตนาวัฒน์. 2554 . ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้หนังสือการ์ตูนต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล . พยาบาลสาร . 38 (1) : 62-73. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ, โรจนี จินตนาวัฒน์. 2547 . การรับรู้ของอาจารย์พยาบาลเกี่ยวกับการคิดเชิงวิพากษ์ . พยาบาลสาร . 31 (1) : 12-22. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์, ศิริอร สินธุ, โรจนี จินตนาวัฒน์, วารี กังใจ. 2544 . การทารุณกรรมผู้สูงอายุสตรีในสังคมไทย . วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ . 2 (3) : 3-12. (เผยแพร่ระดับชาติ)

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  กรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • 1 - 2 กรกฏาคม 2556 ,กรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 - 17 พฤษภาคม 2556 ,ผู้ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  อาจารย์พิเศษ
 • 13 - 15 มีนาคม 2562 ,A Systematic Review & Meta-Analsis, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย

  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 16 กุมภาพันธ์ 2552 ,สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 24 มกราคม 2555 ,คณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2553 ,อนุกรรมการจัดงานคืนสู่เหย้า, สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 13 กรกฏาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการจัดการตนเองในผู้สูงอายุโรคมะเร็งทางเดินอาหาร, นางสาวรัชดาวรรณ์ ไชยาโส นศ.ป.โท คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 4 มกราคม 2564 ,“โปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านอาหารในบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” , ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย ,ไทย
 • 7 ธันวาคม 2563 ,โครงการเรื่อง “การพัฒนาแบบประเมินผู้สูงอายุฉบับสวนดอก (Suandok Geriatric Assessment: SGA)” , คณะกรรมการการดูแลผู้สูงอายุโรคซับซ้อน ผ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้คำปรึกษาและตรวจสอบเครื่องมือในการทำโครงการวิจัยฯ เรื่อง “การประเมินและจัดการความเจ็บปวด การประเมินความแข็งแรงของระบบกล้ามเนื้อเนื้อและการทรงตัวการเมินการนอนหลับและการจัดการ การประเมินภาวะท้องผูกและการจัดการ การประเมินภาวะกลั้นปัสสาวะไ, งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการจัดการตนเองในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาที่มีบุตรคนแรก, นางสาวปริยชาต วัฒนศิริ รหัส : 611231036 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การผดุงครรภ์ ,ไทย
 • 21 มกราคม 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความรอบรู้เรื่องยาและความร่วมมือในการใช้ยาในผู้สูงอายุโรคเรื้อรังหลายโรค, นางจิราพรรณ ไมแรส รหัส : 611231083 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา : การพยาบาลผู้สูงอายุ ,ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2562 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการจัดการตนเองในผู้สูงอายุไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง , นางสาวอามานี แดมะยุ รหัส : 611231008 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การพยาบาลผู้สูงอายุ ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2561 ,เรื่อง การเปรียบเทียบการถูกขัดจังหวะขณะปฏิบัติงานของบุคลากรในห้องผ่าตัดระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริการ และเรื่อง ภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา, วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2561 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด หลังผ่าตัดหัวใจในผู้ดูแล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2561 ,ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2561 ,ความสัมพันธ์ระหว่างโรคร่วม สัมพันธภาพในครอบครัว การสนับสนุนกิจกรรมซับซ้อนความไว้วางใจในทีมสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 2 เมษายน 2561 ,ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยของผู้สูงอายุในชุมชนแออัดเขตกรุงเทพมหานคร, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2561 ,ความผิดปกติด้านการรู้คิดหลังการผ่าตัดในผู้สูงอายุ : มิติด้านความรู้และการดูแลตามหลักฐานเชิงประจักษ์, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 24 มกราคม 2561 ,ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลบิดามารดาในการป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดก่อนผ่าตัดหัวใจ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 มกราคม 2561 ,ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแกว่งแขนต่อภาวะโชนาการในสตรีสูงอายุที่เสี่ยงต่อเมแทบอลิกซินโดรม, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 20 ตุลาคม 2560 ,การรับรู้สุขภาวะของนักศึกษาพยาบาล : การศึกษาแบบผสมผสาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กันยายน 2560 ,ผลของการออกกำลังด้วยไทชิต่อท่าทางและการทรงตัวของผู้สูงอายุ, วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 16 สิงหาคม 2560 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการครอบครัวในครอบครัวที่มีบุตรโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2560 ,การประดิษฐ์หุ่นแขกผู้ใหญ่แบบพกพา เพื่อฝึกการเจาะเลือดและการเปิดเส้นเลือดในสารน้ำทางหลอดเลือดำสหรับนักศึกษาพยาบาล, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2558 ,เวลามาตรฐานที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มิถุนายน 2558 ,การพัฒนาแผนการดูแลทางคลินิกสำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาหลายกลุ่มในโรงพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 กันยายน 2557 ,ผลของโปรแกรมการใช้สื่อเพลงสุขภาพร่วมกับการออกกำลังกายรำไม้พลองต่อความรู้และการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ ระดับความดันโลหิต และความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2557 ,การพัฒนาแบบประเมินสภาวะการปฏิบัติหน้าที่ของมารดา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2557 ,พฤติกรรมการจัดการตนเองและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุที่มีภาวะต๋อมลูกหมากโต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 เมษายน 2557 ,ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสัมพันธภาพต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2557 ,ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลช่องป่ากสำหรับผู้ป่วยสูงอายุวิกฤตที่ใส่ท่อทางเดินหายใจ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2556 ,การพัฒนาแบบประเมินความกลัวการคลอดบุตรของผู้เป็นบิดา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2556 ,ผลของโปรแกรมการจัดการอาการ่วมกับการใช้น้ำมันหอมระเหยต่ออาการอ่อนล้าของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังที่รักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2555 ,ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแพร่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 พฤษภาคม 2554 ,ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการหูแว่ว โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2554 ,ประสิทธิผลของการใช้แนวปกิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการป้องกันภาวะท้องผูกในผู้สูงอายุ หอผู้ป่วยพิเศษรวม ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2553 ,ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชลบุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2553 ,บทความวิจัย เรื่อง "ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายรำไม้พลองป้าบุญมีแบบประยุกต์ร่วมกับทฤษฎีความสามารถตนเองต่อภาวะซึมเศร้าและสมรรถภาพของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2553 ,บทความวิจัย เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2012 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับประสิทธิผลของการออกกำลังกายต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและสมรรถภาพปอดของผู้สูงอายุที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 18 สิงหาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินเนื้อหาบทความวิจัย เรื่อง “ปัจจัยทำนายความเครียดในบทบาทญาติผู้ดูแลจากกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้าน”, วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินเนื้อหาบทความวิจัย เรื่อง “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะพุทธิปัญญาบกพร่องเล็กน้อยในผู้สูงอายุ เขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”, วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 17 สิงหาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินเนื้อหาบทความวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมการออกลังกายด้วยรำวงคองก้าต่อความรู้ในการดูแลตนเองและสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา, วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 17 สิงหาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินเนื้อหาบทความวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความปวดในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน”, วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 1 มิถุนายน 2563 ,ผู้ประเมินบทความวิจัย เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองด้านการยศาสตร์สำหรับผู้ประกอบการค้าสูงอายุที่ปวดหลังส่วนล่างหรือข้อเข่าเสื่อม” , วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินเนื้อหาบทความวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม”และ “การศึกษาความสัมพันธ์ของการถูกขัดจังหวะต่องานสำคัญขณะปฏิบัติงานของบุคลากรในห้องผ่าตัดในประเทศ” , วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 28 สิงหาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Reviewer) สำหรับปี พ.ศ.2562-2564 , วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ,ไทย
 • 15 สิงหาคม 2562 ,ผู้ประเมินบทความวิจัย เรื่อง “ภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุ: มิติการป้องกันตามหลักฐานเชิงประจักษ์, วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 4 ตุลาคม 2553 ,การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดส่งเสริมจัดการอาการปวดหลังส่วนล่างในผู้สูงอายุแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2552 ,ผลการประเมินความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย ในหอผู้ป่วยพักฟื้น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 ธันวาคม 2551 ,ผลการป้องกันการสูญเสียความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกายของผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกและข้อที่มีภาวะอุรหภูมิกายต่ำในหอผู้ป่วยพักฟื้น, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 16 สิงหาคม 2562 ,อนุกรรมการพิจารณาบทคัดย่องานวิจัยของการจัดประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง “พลิกโฉมวิชาชีพพยาบาล สู่สุขภาวะถ้านหน้าอย่างยั่งยืน” Transforming Nursing In a Disruptive World To Achieve Sustainable Health For All, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ,ไทย
 • 29 เมษายน 2562 - 1 พฤษภาคม 2562 ,สอบประมวลความรู้ ประจำปี 2561, ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2559 ,กองบรรณาธิการวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ,ไทย
 • 15 ธันวาคม 2558 ,พิจารณาโครงการวิจัย "ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะจาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2556 ,คณะกรรมการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2555-2556, สมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 25 มกราคม 2561 ,การดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังและมีภาวะพึ่งพิง, เทศบาลนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มกราคม 2561 ,การดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังและมีภาวะพึ่งพิง, เทศบาลนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2556 ,การทารุณกรรมในผู้สูงอายุ, มัสยิดอิสลามบ้านฮ่อ เชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 มกราคม 2553 ,Elderly abuse and neglect : ปัญหาที่ถูกมองข้ามในสังคมไทย, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2552 ,โครงการต้นกล้าอาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพ "การดูแลผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 2, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 เมษายน 2552 ,โครงการต้นกล้าอาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพ "การดูแลผู้สูงอายุ", มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2552 ,การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยหลักฐานเชิงประจักษ์, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2552 ,การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ,ไทย
 • 10 มกราคม 2552 ,การพยาบาลโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย
 • 19 ธันวาคม 2551 ,การทารุณกรรมในผู้สูงอายุ : ปัญหาที่ถูกมองข้าม, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 27 - 28 ตุลาคม 2551 ,การนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลยโสธร ,ไทย
 • 16 - 17 ตุลาคม 2551 ,กรรมการจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2551, สมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 11 พฤศจิกายน 2563 ,หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงระบบร่างการในผู้สูงอายุ” ในการอบรม เรื่อง “การให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุที่เป็นอัมพาตในระยะฟื้นฟูสภาพและญาติ”, คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 18 มกราคม 2561 ,ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการรักษาทางศัลยกรรม, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2556 ,การดูแลนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุสำหรับการท่องเที่ยวพำนักระยะยาวในประเทศไทย, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 28 พฤศจิกายน 2563 - 30 เมษายน 2564 ,หลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 การสอนแบบ E-Learning , โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ,ไทย
 • 26 กันยายน 2563 ,อบรมออนไลน์หลักสูตร Geriatric Nursing แก่พยาบาลจาก Secong Affiliated Hospital of Kunming Medical University และอาจารย์พยาบาล School of Nursing of Kunming Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 12 กันยายน 2563 ,อบรมออนไลน์หลักสูตร Geriatric Nursing แก่พยาบาลจาก Secong Affiliated Hospital of Kunming Medical University และอาจารย์พยาบาล School of Nursing of Kunming Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 9 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 9 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 5 กันยายน 2561 ,ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 กันยายน 2561 ,ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 กันยายน 2561 ,ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2561 ,การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2561 ,การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2561 ,การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2561 ,การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2561 ,การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2561 ,การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2561 ,เทคนิคการอ่านบทความภาษาอังกฤษ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2560 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2560 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 กันยายน 2559 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 กันยายน 2559 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2558 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2558 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 24 ธันวาคม 2557 ,ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 ธันวาคม 2557 ,ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 ธันวาคม 2557 ,ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 เมษายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 เมษายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2552 ,อบรม Training on Accreditation System of Nursing and midwifery Schools , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 - 31 ตุลาคม 2551 ,การพัฒนาองค์ความรู้โดยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 1 เมษายน 2564 , อบรม เรื่อง Systems for sustainble performance excellence หัวข้อระบบการวางแผนกลยุทธ์ และระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ (How to?)) , โรงแรมแคนทารีฮิลล์ , ไทย
 • 7 - 17 มีนาคม 2564 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program) , อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช. , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วน (Faculty Leadership Program) เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ การนำแผนไปสู่การปฏิบั , โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กันยายน 2563 , สัมมนาโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สุงอายุ ระยะที่ 1 , ร้านอาหารโอ้กะจู๋ Nim City จ. เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563 , โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากวาง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 24 มกราคม 2563 , โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , ร้านอาหารกู๊ดวิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 ธันวาคม 2562 , ประชุมวิชาการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ เรื่อง “From Basic to Professional: การดูแลเท่าทันสังคมโลกผู้สูงอายุ” , โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 กรกฏาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 9 - 12 May 2019 , ศึกษาดูงาน เรื่อง The Health Care Center for Japanese Elderly , The Health Care Center for Japanese Elderly of Friend Co.Ltd ประเทศญี่ปุ่น , Japan
 • 27 กุมภาพันธ์ 2562 , โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ , รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 มกราคม 2562 , โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ , ร้านอาหารกู๊ดวิว , ไทย
 • 6 - 7 ธันวาคม 2561 , ประชุมการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ , โรงแรมอโมรา ท่าแพ , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2561 , ประชุม การพัฒนาทักษะชีวิต , จีรังสปา แม่ริม เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 7 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 ตุลาคม 2561 , ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 กันยายน 2561 , สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 6 - 9 กันยายน 2561 , ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Chiang Mai Cardiology Conference , โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 3 สิงหาคม 2561 , ประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2561 , สัมมนา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , โรงแรม เบลวิลล่า รีสอร์ท , ไทย
 • 23 - 24 มิถุนายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2561 , ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 4 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 7 มีนาคม 2561 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2560 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 17 ตุลาคม 2560 , ประชุมเพื่อให้ข้อชี้แนะต่อการพัฒนา "ตัวชี้วัดงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันอุดมศึกษา" , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2560 , ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 10 กันยายน 2560 , ประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 19 , Shangri-LA Hotel Chiang Mai , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2560 , ประชุมเพื่อวิพากษ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ , โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ , ไทย
 • 9 มีนาคม 2560 , ร่วมโครงการ Qa สัญจร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 3 มีนาคม 2560 , ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 มกราคม 2560 , ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2559 , ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2559 , ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 11 กันยายน 2559 , ประชุม HEADLNES AND DEADLNES IN CARDIOLOGY , โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2559 , สัมมนาเพื่อเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มกราคม 2559 , โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 21 มกราคม 2559 , โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 26 - 27 พฤศจิกายน 2558 , ประชุม นวัตกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ , โรงแรมอโมรา ท่าแพ , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2558 , ร่วมโครงการบทบาทพยาบาลกับการสร้างสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาลในเขตภาคเหนือ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2558 , ร่วมโครงการบทบาทพยาบาลกับการสร้างสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาลในเขตภาคเหนือ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลสารภี , ไทย
 • 14 - 16 สิงหาคม 2558 , อบรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนวิชาชีพในการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงแรมพักพิงอิงทาง , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2558 , สัมมนาเพื่อเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2558 , อบรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม , โรงแรมฟูราม่า , ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำวารสารของสมาคมฯ , สำนักงานสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ , ไทย
 • 25 - 26 กันยายน 2557 , ประชุม การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล , โรงแรมแมนดาริน , ไทย
 • 2 - 4 มิถุนายน 2557 , อบรม Systematic review protocol Development , เมาท์เทนคลีก เวลเนส รีสอร์ท , ไทย
 • 25 - 28 March 2014 , เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง Thailand-Japan Research Seminar on Global Health Promotion และศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ณ ประเทศญี่ปุ่น , Graduate School of Health Sciences, Kobe University , Japan
 • 14 - 15 ธันวาคม 2556 , ศึกษาดูงานระบบการดูแลผู้สูงอายุ , อ.ปัว จ.น่าน , ไทย
 • 12 - 15 กันยายน 2556 , ประชุม Cardiovascular Guidelines Focus , โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 10 พฤษภาคม 2556 , ประชุม Holistic Approach inStroke Management , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 13 - 14 ธันวาคม 2555 , อบรม การวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 22 September 2012 , เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง 4th Kagawa University - Ching Mai University Joint Symposium(2012) ณ ประเทศญี่ปุ่น , เมืองคากาวา , Japan
 • 3 กันยายน 2555 , อบรม Module 17 เรื่อง Process SIPOC Model , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 25 - 26 สิงหาคม 2555 , โครงการสัมมนาผู้บริหาร เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 , ห้องประชุมยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 28 - 29 มิถุนายน 2555 , ประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 13 เรียนรู้บูรณาการงานกับชีวิต , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2555 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 , โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2555 , อบรม Module 14 เรื่อง Process Step : Service Blueprint , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 23 - 24 เมษายน 2555 , อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 3 - 5 เมษายน 2555 , อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 23 - 24 มีนาคม 2555 , อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 3 , โรงแรมอัลไพล์กอล์ฟ บ้านธิ ลำพูน , ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2555 , อบรม Module 12 เรื่อง Work System Management Concept , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2555 , อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 2 , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ , ไทย
 • 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2555 , อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 1 , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2554 , ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554 , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 2 - 8 October 2011 , ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบริหาร วิจัย บริการวิชาการและร่วมทำวิจัยสถาบัน ณ ประเทศสวีเดน , ณ School of Health and Society, Nursing Programme , Sweden
 • 27 - 28 สิงหาคม 2554 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 , โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง , ไทย
 • 8 - 10 มิถุนายน 2554 , อบรมหลักสูตร TQA Criteria , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 19 - 20 พฤษภาคม 2554 , ประชุมวิชาการ เรื่อง Up date Management of Stroke , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 2 มีนาคม 2554 , อบรม Module 10 เรื่อง Action Plan , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 16 มกราคม 2554 , ประชุมรับรองคุณภาพการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ สำหรับผู้บริหารสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 14 มกราคม 2554 , ประชุมวิชาการ แนวทางการดูแลและส่งเสริมสุขภาพสมอง , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 4 - 5 พฤศจิกายน 2553 , อบรม เรื่อง Strategy Map , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน , ไทย
 • 15 - 16 ตุลาคม 2553 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2553 , ปานวิมานรีสอร์ท แอนด์สปา อ.แม่ริม , ไทย
 • 12 - 13 ตุลาคม 2553 , อบรม เรื่อง SWOT Analysis , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 12 - 13 ตุลาคม 2553 , อบรม เรื่อง SWOT Analysis , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 1 - 5 September 2010 , ศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาผู้บริหาร ณ ประเทศอังกฤษ , ประเทศอังกฤษ , England
 • 27 - 28 สิงหาคม 2553 , โครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความสุขและพลังในการทำงาน , ระวี-วารี รีสอร์ท แอนสปา , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2553 , Result Matrix , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 5 สิงหาคม 2553 , การวิพากษ์โครงร่างองค์กรของส่วนงานต่าง ๆ , โรงแรมอมารีรินคำ , ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2553 , รับฟังการบรรยายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษา , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2553 , รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน , โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ แอน รีสอร์ท , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 23 พฤษภาคม 2553 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553 , โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2553 , การประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรีบนรู้เพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานวิชาการ และส่วนงานสนับสนุนวิชาการ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ , สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 เมษายน 2553 , เก็บข้อมูลวิจัย , เทศบาลตำบลจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 มีนาคม 2553 , บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2553 , ประชุมให้คำปรึกษาการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ 61 ตัว เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2553 , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , การเสนอผลงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 มกราคม 2553 , Module 5 เรื่อง "เครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการ" , โรงแรมอโมร่า ท่าแพ , ไทย
 • 19 มกราคม 2553 , ประชุมประกันคุณภาพการศึกษา , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 24 - 25 ธันวาคม 2552 , อบรม Module 4 เรื่อง Beat Practice ขององค์กรที่เป็นตัวอย่าง , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน , ไทย
 • 24 - 25 ธันวาคม 2552 , Module 4 เรื่อง "Best Practice ขององค์กรที่เป็นตัวอย่าง" , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน , ไทย
 • 19 - 20 พฤศจิกายน 2552 , ประชุมวิชาการนานาชาติ Toward the Modern Challenges of Nursing Profession for Sufficiency Health , โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ , ไทย
 • 21 - 22 ตุลาคม 2552 , Module 3 เรื่อง การประเมินตนเองตามเกณฑ์ , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 17 - 18 กันยายน 2552 , การวิเคราะห์เกณฑ์ในเชิงการจัดการ ครั้งที่ 2 , โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 16 September 2009 , ดูงานตามแผนพัฒนาผู้บริหาร ณ ประเทศเกาหลีใต้ , ประเทศเกาหลีใต้ , Korea
 • 10 - 11 สิงหาคม 2552 , การวิเคราะห์เกณฑ์ในเชิงการจัดการ , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 สิงหาคม 2552 , ฟังบรรยาย เรื่อง Body of Konwledge for the 21 Century : Basic Foundation and New Requirements for Curriculum Revision and Accreditation , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 22 - 29 กรกฏาคม 2552 , การวัดผลเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ , โรงแรมอมารีรินคำ , ไทย
 • 18 - 19 มิถุนายน 2552 , องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลแห่งชาติ ใน Module ที่ 1 เรื่อง Value Chain และ Strategic Planning , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2552 , ประชุมสภาการพยาบาล , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 22 - 24 พฤษภาคม 2552 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2552 เรื่อง CMU : University of Excellence for Beautiful Wisdom , โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2552 , การเปิดตลาดการค้าบริการของไทยในเวทีโลก : โอกาสหรือความท้าท้าย , โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 15 พฤษภาคม 2552 , นวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 9 - 12 April 2009 , ไปเจรจาการค้า การลงทุน การศึกษาไทย และจับคู่ธุรกิจ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองเซี่ยเหมิน , China
 • 27 - 28 ธันวาคม 2551 , นิเทศการฝึกปฏิบัติ , จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปาง , ไทย
 • 2 กันยายน 2551 , โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 , โรงแรมสุริวงค์ , ไทย
 • 20 - 23 May 2008 , ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนการพยาบาลผู้สูงอายุหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ณ ประเทศเกาหลี , กรุงโซล , Korea
 • 30 เมษายน 2551 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal) , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 19 ธันวาคม 2550 , คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง บูรณาการความรู้สู่การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 30 September 2007 , ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนการพยาบาลผู้สูงอายุในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เขตปกครองพิเศษมาเก๊า , China
 • 23 มีนาคม 2550 , โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivist และ Constructionism ในระดับอุดมศึกษา , ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ , ไทย
 • 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2550 , เป็นกรรมการประจำสนามสอบโครงการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2549 , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา,ลำปาง , ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2550 , เก็บข้อมูลโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้องรังที่บ้าน , สถานีอนามัยตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด , ไทย
 • 22 มกราคม 2550 , การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ , โรงแรมสุริวงค์ซีนิท , ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2549 , เข้าร่วมโครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท สปาแอนด์สปอร์ตคลับ , ไทย
 • 5 - 6 ตุลาคม 2549 , ประชุมฟื้นฟูวิชาการอายุรศาสตร์เชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 May 2006 - 3 June 2006 , นำนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุไปศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการพยาบาลผู้สูงอายุในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ณ ประเทศสิงคโปร์ , ประเทศสิงคโปร์ , Singapore
 • 8 พฤษภาคม 2549 , ประชุมคณะทำงานร่างหลักสูตรและพิจารณาการจัดการเรียนการสอน , สภาการพยาบาล กระทรวงสาธาณสุข , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 28 - 30 กันยายน 2548 , อบรม การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ , รร.ลานนาพาเลช เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 18 พฤษภาคม 2548 , การออกข้อสอบ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 มีนาคม 2548 , การพัฒนาจริยธรรมนักวิจัยสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา:การพิทักษ์สิทธิ์อาสาสมัครการวิจัย , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2547 , การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ในภาควิชาและหน่วยงาน , ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2547 , การสัมมนาเรื่อง คุณภาพบัณฑิตศึกษา คุณภาพวิทยานิพนธ์ , ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 26 - 30 เมษายน 2547 , การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา (Problem - Based Learning) , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 , ไทย
 • 25 - 26 มีนาคม 2547 , โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , โรงแรมดิอิมพีเรียลเชียงใหม่ รีสอร์ทสปาแอนด์สปอร์ตคลับ , ไทย
 • 22 - 23 มีนาคม 2545 , สัมมนาทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2547 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 16 มีนาคม 2547 , การใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2546) , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช , ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2547 , กฎหมายและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 มกราคม 2547 , โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : จากความรู้สู่การปฏิบัติ (ครั้งที่ 2) , โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว , ไทย
 • 19 ธันวาคม 2546 , การประเมินคุณภาพบริการพยาบาล , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช , ไทย
 • 19 - 21 พฤศจิกายน 2546 , การดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง(Continuum of Care for Older Persons) , ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2546 , การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยแบบบูรณาการ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 14 ตุลาคม 2546 , ประชุมเชิงปฏิบัติการงานเพื่อกำหนดนิยามเกณฑ์สำหรับการวิจัยและชุดโครงการการศึกษาด้านการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้สูงอายุในประเทศไทย , รพ.จุฬาลงกรณ์ , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 20 กันยายน 2564 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564 “บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา” ,
 • 15 สิงหาคม 2564 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี (61 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) ประจำปี 2564, วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยจัดพิธีตามปกติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 10 กรกฏาคม 2564 ,โครงการ“Substantive Knowledge in Nursing : How to Apply to Research” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom
 • 5 กรกฏาคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร ประจำปี 2564 (บุคลากรสายสนับสนุน),
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
 • 17 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 หัวข้อ แนวทางในการทดสอบองค์ความรู้ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง), ผ่านระบบ Zoom
 • 8 เมษายน 2564 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 : กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ,
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 พฤษภาคม 2562 ,ประชุมจัดเตรียมงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ”,
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องพักอาจารย์ บุคลากร ชั้น 1 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 20 พฤศจิกายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561, ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 - 31 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง) ,
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 10 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องประชุมอาจารย์และบุคลากร ชั้น 1 อาคารเทพกวี กุศลเถระ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 27 สิงหาคม 2559 - 1 กันยายน 2559 ,โครงการมหกรรม Big Cleaning Day 2559 "ทำความดีถวายแม่หลวง",
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายวิชาการ),
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 11 เมษายน 2559 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมืองและทำขนมไทย ), ณ บริเวณลานดอกปีบ หลังอาคาร 1
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 ธันวาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : แนวทางการนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2) , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทง), ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3, ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กรกฏาคม 2558 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 22 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 1, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 10 เมษายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 (กิจกรรมตัดตุ๋งปีใหม่เมือง) , ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 28 กันยายน 2557 ,โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3/2557 (ระยะที่ 3), โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 28 สิงหาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก-โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ศูนย์ความเป็นเลิศ), คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 26 กรกฏาคม 2557 ,โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กรกฏาคม 2557 ,โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557, ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 มิถุนายน 2557 ,โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ณ โรงแรม แคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 พฤษภาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ทางการพยาบาล ครั้งที่ 2, อาคาร 2 และ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 เมษายน 2557 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ), ลานดอกบีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 18 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรม KM IT QA ประจำปี 2556-2557, ณ บริเวณลานกิจกรรม และ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุดมีชีวิต ชั้น 1 อาคาร 2
 • 15 พฤศจิกายน 2556 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2556 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 15 พ.ย 56), ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2556 ,โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2556 เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ที่ปรับปรุงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 2), ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง องค์กร Happy เริ่มที่ “สุขของคนทำงาน” (ภาคบ่าย),
 • 30 กรกฏาคม 2556 ,โครงการ การบรรยายพิเศษเพื่อการเรียนรู้ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 29 เมษายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 มีนาคม 2556 ,โครงการอบรมตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2555 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕5, ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 ตุลาคม 2555 ,โครงการบรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร ๑ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2555 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2555 ,โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เรื่อง เติมรัก สามัคคี และพลังใจเพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยดัน, ณ โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท และโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2555 ,โครงการปฏิบัติอย่างไรให้ห่างไกลปัญหาหมอกควัน, ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 19 ธันวาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง “การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อสอบและการทำคลังข้อสอบ, ห้องเรียน N4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง Adult Learner และ Creative Feedback, ห้อง N4 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 - 2 สิงหาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา : การพัฒนา Teat Biueprint & Item Specification การออกข้อสอบ และการตัดเกรด , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 เมษายน 2554 ,โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่อง บุคลิกที่ดีสำหรับคนยุคใหม่, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา

 • 2546 : พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2537 : วท.ม. (พยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์)) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 2528 : วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • Elder Abuse
 • Elder Care
 • Instrument Development

การลาศึกษา

 • 1 มิถุนายน 2546 - 31 ตุลาคม 2546 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 7 ตุลาคม 2545 - 31 พฤษภาคม 2546 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน โครงการขยายการศึกษา
 • 7 มิถุนายน 2542 - 6 ตุลาคม 2545 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน โครงการขยายการศึกษา
 • 17 June 2000 - 23 June 2001 , course - , at University of Washington at Seatlte School of Nurs , United States Of America , scholarship โครงการขยายการศึกษา
 • 8 มิถุนายน 2541 - 6 มิถุนายน 2542 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน โครงการขยายการศึกษา

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 15 สิงหาคม 2564 , อาจารย์ดีเด่น ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับเครื่องราชฯ

 • 2553 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2546 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2542 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2538 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2535 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2533 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th