KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ

Suparat Wangsrikhun

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
โทรศัพท์ : +66 53 935017 , +66 53 949047
อีเมล์ : suparat.w@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  กรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • 3 ตุลาคม 2561 ,คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 กันยายน 2561 ,คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 กันยายน 2561 ,คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 สิงหาคม 2561 ,คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 สิงหาคม 2561 ,คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 ตุลาคม 2560 ,ร่วมเป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2559, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 - 14 กันยายน 2560 ,กรรมการประเมินคุณภาพการศึษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 - 31 สิงหาคม 2560 ,กรรมการประเมินคุณภาพการศึษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 - 11 พฤศจิกายน 2559 ,คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงานตามแนวทาง CMU-EdPEx, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มิถุนายน 2557 - 23 มิถุนายน 2558 ,คณะกรรมการประเมินความพร้อมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ในการเข้ารับเป็นสถาบันสมทบ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2557 ,กรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน , สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  อาจารย์พิเศษ
 • 16 มิถุนายน 2554 ,แบบแผนในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำที่หน่วยตรวจฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 22 กรกฏาคม 2559 ,กรรมการจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 19 กรกฏาคม 2564 ,วิจัยเพื่อการค้นคว้าอิสระ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพของการเยี่ยมก่อนนการผ่าตัดของพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โรงพยาบาลแพร่", นางลักษณา จันทราโยธากร นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 25 มีนาคม 2564 ,การวิจัยเพื่อค้นคว้าอิสระ เรื่อง อุปสรรคและการปฏิบัติบนพิ้นฐานการดูแลโดยครอบครัวเป็นศูนย์กลางของพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, นางจันทนา ทวีชาติ รหัส : 621231047 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ,ไทย
 • 22 กันยายน 2558 ,พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้ที่เป็นโรคมะเร็งศีรษะและคอ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มิถุนายน 2558 ,ผลของโปรแกรมการสอนบนเว็บต่อสมรรถนะแห่งตนในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของสตรีตั้งครรภ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2558 ,พัฒนาชุดแบบทดสอบระดับสมรรถภาพทางกายในการทำกิจวัตรประจำวันที่สัมพันธ์ต่อความเสี่ยงด้านความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวสำหรับผู้สูงอายุไทย, โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ชลบุรี ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2557 ,คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 ธันวาคม 2552 ,ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 25 มีนาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิแปลย้อนกลับเครื่องมือวิจัย การวิจัยเพื่อค้นคว้าอิสระ เรื่อง อุปสรรคและการปฏิบัติบนพิ้นฐานการดูแลโดยครอบครัวเป็นศูนย์กลางของพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, นางจันทนา ทวีชาติ รหัส : 621231047 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ,ไทย
 • 1 ตุลาคม 2562 ,ตรวจเยี่ยมโครงการการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2555 ,พิจารณาข้อสอบ, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 21 ธันวาคม 2552 ,ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบประเมิน Neck Disability Index และ Neck Pain and Disability Scale ฉบับภาษาไทยในผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดคอ, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 5 พฤศจิกายน 2561 ,คณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นสถาบันสมทบ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 ตุลาคม 2559 ,กรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 8 กันยายน 2558 ,โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2558 ,วิพากษ์ หัวข้อ การพิจารณาโครงสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมของแบบสอบถามระดับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุไทย, โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ชลบุรี ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2557 ,อบรม การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2557 ,การพัฒนางานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดกส์ที่ได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และ Update การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ,ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2557 ,โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 สิงหาคม 2556 ,การพยาบลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ประจำปี 2556, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 สิงหาคม 2555 ,การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 สิงหาคม 2554 ,การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2553 ,การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน รุ่นที่ 2, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 ธันวาคม 2552 ,การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 7 มิถุนายน 2565 ,การพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยง 2565 ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 1-3, คณะแพทยศาสตร์ มช ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2565 ,การพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยง 2565 ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 1-3, คณะแพทยศาสตร์ มช ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2565 ,การพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยง 2565 ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 1-3, คณะแพทยศาสตร์ มช ,ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2565 ,การพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยง 2565 ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 1-3, คณะแพทยศาสตร์ มช ,ไทย
 • 5 พฤษภาคม 2565 ,การพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยง 2565 ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 1-3, คณะแพทยศาสตร์ มช ,ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2565 ,การพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยง 2565 ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 1-3, คณะแพทยศาสตร์ มช ,ไทย
 • 4 เมษายน 2565 ,การเรียนรู้จากการทำงาน, คณะแพทยศาสตร์ มช ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,การบรรยายเรื่อง Transformative learning, คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2563 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2561 ,กระบวนการทวนสอบ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 มีนาคม 2559 ,กิจกรรม QA สัญจร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2559 ,กิจกรรม QA สัญจร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2559 ,กิจกรรม QA สัญจร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 สิงหาคม 2555 ,สนทนาและวิจารณ์วิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 6 มิถุนายน 2564 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2562 ,ประชมวิชาการ การเตรียมพยบาลเพื่อรับมือภัยพิบัติ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 สิงหาคม 2559 ,โครงการ The Orientation of the Graduate Students of the International Programs, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2559 ,โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 กันยายน 2558 ,บรรยายและนำนักศึกษาดูงาน, University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น ,ไทย
 • 24 สิงหาคม 2558 ,โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน Toho University, Kagawa University, Miyazaki Prefectural Nursing, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 สิงหาคม 2558 ,โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน Toho University, Kagawa University, Miyazaki Prefectural Nursing, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 สิงหาคม 2558 ,โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน Toho University, Kagawa University, Miyazaki Prefectural Nursing, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 สิงหาคม 2558 ,โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน Toho University, Kagawa University, Miyazaki Prefectural Nursing, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 สิงหาคม 2558 ,โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 สิงหาคม 2558 ,โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2558 ,โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2558 ,โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2558 ,โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2558 ,การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ : ความก้าวหน้ารับปีอาเซียน, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 กันยายน 2557 ,The Orientation fo the Graduate Students of the Intemational Programs, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 เมษายน 2557 ,ก้าวทันความรู้สู่การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ศตวรรษที่ 21 : Update Orthopedic Nursing in 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 ตุลาคม 2556 ,วิทยากรบรรยาย และนำนักศึกษาพยาบาลศึกษาดูงาน, นักศึกษาพยาบาลจาก Kobe University Graduate School of Health Sciences ประเทศญี่ปุ่น ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2556 ,The Orientation of the Graduate Students of the Intemational Programs, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 มีนาคม 2556 ,โครงการสัมมนา การพัฒนาบัณฑิตในโลกาภิวัฒน์แห่งศตวรรษที่ 21, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2556 ,หลักสูตร Wellness Advisor, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2556 ,หลักสูตร Wellness Advisor, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 สิงหาคม 2555 ,วิทยากรบรรยาย และนำนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเข้าศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 กันยายน 2554 ,แนวทางการทำวิจัยกรณีศึกษาสำหรับอาจารย์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง, สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2554 ,โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการสปาเพื่อสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 มกราคม 2554 ,ผู้วิพากษ์รายการวิจัยของอ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา, กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลจิตเวช ,ไทย
 • 17 - 21 พฤษภาคม 2553 ,สรีรวิทยา เภสัชวิทยา และการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น : การเตรียมพร้อมสำหรับพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2552 ,สรีรวิทยา เภสัชวิทยา และการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น : การเตรียมพร้อมสำหรับพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย

  ไม่ระบุ
 • 19 กรกฏาคม 2565 ,ที่ปรึกษาในการจัดทำหลักสูตร และเข้าร่วมประชุมฯ, คณะแพทยศาสตร์ มช ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 18 พฤษภาคม 2565 , โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัรฑิตศึกษาปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) , โรงแรม Parc Borough City Resort จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มีนาคม 2565 , โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (นานาชาติ) และสานสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษา , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 กันยายน 2564 , การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 13 - 14 สิงหาคม 2564 , การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 4 สิงหาคม 2564 , การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสารในการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5/2564 , ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร ชั้น 3 สภาการพยาบาล , ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2564 , โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "Clinical Nursing Experiential Learning to Enhance the Nursing Education and Practice in the Face of COVID-19 Pandemic" , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 22 มีนาคม 2564 , กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช. , ไทย
 • 23 ธันวาคม 2563 , ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน CMU-EdPEx ประจำปี 2564 , ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2563 , ประชุมจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP) รุ่นที่ 5 , ห้องประชุมศูนย์อุบัติเหตุ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 25 พฤศจิกายน 2563 , โครงการ The Academic Preparation Project , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 29 กันยายน 2563 , ประชุมคณะกรรมการในการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 6 ครั้งที่ 1 /2563 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 28 กันยายน 2563 , ประชุมอนุกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์แห่งชาติ ชุดที่ 2 เรื่อง Curriculum Design for Future Nurses and Health System ครั้งที่ 2 /2563 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 19 - 20 กันยายน 2563 , โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 กันยายน 2563 , โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและด้านวิจัยของคณาจารย์ในสาขาฯ ปีการศึกษา 2563 , ปานวิมาน สปา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 กันยายน 2563 , สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 กันยายน 2563 , ประชุมประธานและเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์แห่งชาติ ชุดที่ 1-5 เพื่อสรุปและจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในหัวข้อที่รับผิดชอบ , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง Curriculum Design for Future Nurses and Health System , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2563 , ปฐมนิเทศผู้อำนวยการประจำศูนย์สอบฯและอนุกรรมการประสานงานการสอบความรู้ , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2563 , พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 , ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี , ไทย
 • 25 มีนาคม 2563 , อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2563 , ประชุมปรึกษาหารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 , งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 , เจาะลึก TQA/EdPEx Criteria , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2563 , ร่วมงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 , ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมเขิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา "ร่าง" ข้อเสนอเชิงนดยบาย เรื่องการจักการเรียนรู่สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตพยาบาบาลในอนาคต , สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 29 มกราคม 2563 , ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2563 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , The Sharing Experience with Newly Graduate’s Project , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 ธันวาคม 2562 , เยี่ยมสถาบันสมทบ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และนครลำปาง , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2562 , ประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือกับสถาบันสมทบของสถาบันพระบรมราชชนก , ห้องประชุม 9703 สถาบันบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการอุดมศึกษา เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับอุดมศึกษาไทยไปสู่ International Higher Education Hub , ห้องประชุม หมายเลข 2104 ชั้น 21อาคารสุขประพฤติ , ไทย
 • 25 - 26 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพ ครั้งที่ 6 (6th Annual National Health Professional Education Reform Forum: ANHPERF 2019) ภายใต้หัวข้อ “ประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ สู่คุณภาพการศึกษา ; Creative Accreditation for Better Qua , โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2562 - 22 ธันวาคม 2562 , อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างมหาวิทยาลัยคุณธรรมและสังคมคุณธรรม Building Cultures of Integrity in University and Moral Society การสร้างวัฒนธรรมของการมีความสุจริตในมหาวิทยาลัยและในสังคม” , โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 ตุลาคม 2562 , สัมมนาวิชาการ เรื่อง อุดมศึกษายุคใหม่ , flora Creek Resort , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GE Transformation for CMU SMART Students , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GE Transformation for CMU SMART Students , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 กันยายน 2562 , อบรม เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย
 • 16 กันยายน 2562 , ประชุมชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถานบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ , สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 2 กันยายน 2562 , เข้าร่วมและนำเสนองาน เวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2562 , อบรมพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้วยระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC System) , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2562 , โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 , วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2562 , สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2562 , ประชุมกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 15 มิถุนายน 2562 , ร่วมปฐมนิเทศการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นใบประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 2/2562 สำหรับผู้อำนวยการสอบและอนุกรรมการประสานงานการสอบฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 30 - 31 พฤษภาคม 2562 , อบรมหลักสูตร TQA Application Report Writing รุ่นที่ 2 , โรงแรมเซ็นจูรีปาร์ค กรุงเทพฯ , ไทย
 • 22 - 24 พฤษภาคม 2562 , อบรมหลักสูตร TQA Criteria รุ่นที่ 4 , โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ , ไทย
 • 24 มกราคม 2562 , ประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 มกราคม 2562 , ประชุมแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นสถาบันกับมหาวิทยาลัยภายหลังที่พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนนีมีผลบังคับใช้กฏหมาย , สถาบันพระบรมราชชนก , ไทย
 • 9 มกราคม 2562 , ประชุม มาตรฐานและแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx , โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค , ไทย
 • 6 - 11 December 2018 , เข้าร่วมงาน International Wek และร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีของ Chengdu University ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 22 - 24 พฤศจิกายน 2561 , ร่วมโครงการผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPes Assessor : EA , โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ , ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1-5 เพื่อวางแผนการจัดการประชุมฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการระบบ CMU-Credit Bank , ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2561 , ร่วมโครงการผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPes Assessor : EA ครั้งที่ 1 , โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค , ไทย
 • 7 - 8 กรกฏาคม 2561 , อบรม CMU-EdPEx Assessor Calibration ประจำปี 2561 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2561 , สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ , ไทย
 • 25 - 26 มิถุนายน 2561 , ประชุม Campaign, Advocacy for Safety 2018 ภาคเหนือ , โรงแรมอโมรา ท่าแพ , ไทย
 • 16 มิถุนายน 2561 , ปฐมนิเทศการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 2/2561 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 7 - 8 มิถุนายน 2561 , อบรมเครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : Tools For Quality หมวด 3 ผู้เรียน/ลูกค้า และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2561 , ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตร ENP , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2561 , โครงการพัฒนาอาจารย์กล่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ , วีรันดา รีสอร์ท , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2561 , กิจกรรม เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2561 , ร่วมกิจกรรม เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 22 - 23 มีนาคม 2561 , ประชุม เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ , โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล , ไทย
 • 7 มีนาคม 2561 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 5 มีนาคม 2561 , เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 3 มีนาคม 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2561 , ร่วมเจรจาตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 , ห้องประชุมกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 ธันวาคม 2560 , ประชุมหารือการปรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Online Learning , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2560 , เยี่ยมสถาบันสมทบ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พะเยา , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง , ไทย
 • 4 ธันวาคม 2560 , ประชุม การพิจารณารูปแบบการบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 14 - 15 พฤศจิกายน 2560 , ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 , หอประชุมกองทัพเรือ , ไทย
 • 22 กันยายน 2560 , ประชุมคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 15 - 16 สิงหาคม 2560 , ร่วมติดตามตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา ระดับคณะและสถบันด้วยเกณฑ์ EdPEx , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 24 - 25 มิถุนายน 2560 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0 , โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 16 มิถุนายน 2560 , ประชุม การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx , สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2560 , ประชุมเพื่อวิพากษ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ , โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ , ไทย
 • 3 มิถุนายน 2560 , สัมมนา "รวมใจ รวมพลัง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 27 พฤษภาคม 2560 , อบรม Outcome-Based Education and AUN-QA รุ่นที่ 2 , โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 31 มกราคม 2560 , ศึกษาดูงานสารสนเทศงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 มกราคม 2560 , อบรม ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPex , โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ , ไทย
 • 12 มกราคม 2560 , ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2559 , ประชุม การหารือเกี่ยวกับโครงการทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท , กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ , ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมหารือการวางแผนขับเคลื่อนคุณภาพไปสู่ระดับ 300 คะแนน และการหารือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน EdPEx200 , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2559 , ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพในอาเซียน 8 วิชาชีพ , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2559 , ศีกษาดูงานด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 29 June 2016 - 2 July 2016 , โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , Xiang-Ya School of Nursing Central South University and Unio Hospital of Tongji Medical University , China
 • 23 มิถุนายน 2559 , สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2559 , ประชุมกรรมการจากสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 2 มิถุนายน 2559 , ประชุม Dean's forum ofr SEAOHUN strategy addressing EPT 2 , โรงแรมดุสิตธานี , ไทย
 • 21 - 24 April 2016 , ประชุมการเปรียบเทียบหลักสูตรร่วม2+2 สาขาพยาบาลศาสตร์ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , มหาวิทยาลัยเฉิงตู , China
 • 17 มีนาคม 2559 , สัมมนา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 21 - 24 February 2016 , ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ , Leardal ประเทศสิงคโปร์ , Singapore
 • 15 มกราคม 2559 , สัมมนา แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 24 - 28 September 2015 , เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการประชุมเชิงปฏิบัติการUndergraduate and Postgraduate Nursing Education in Myanmar ณ ประเทศเมียนมาร์ , University of Nursing, Yangon , Burma
 • 27 - 28 มิถุนายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 มิถุนายน 2558 , สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ แอนด์รีสอร์ท , ไทย
 • 4 - 6 พฤษภาคม 2558 , ประชุม แนวโน้มใหม่ในการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บและฉุกเฉินสู่การพัฒนาคุณภาพการดูแลต่อเนื่อง , โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ , ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2558 , สัมมนา GRAD UPDATE การจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษากับสหวิทยาการและพหุวิทยาการ , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2557 , สัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.) , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 23 กันยายน 2557 , ประชุมสัมมนาประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2556 , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 10 กันยายน 2557 , สัมมนา ก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ TQA , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 22 - 23 สิงหาคม 2557 , สัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , รีสอร์ท เชียงใหม่ แม่ริม คูลดาวน์ , ไทย
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2557 , สัมมนา การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ , สิบแสน รีสอร์ทแอนด์ สปา , ไทย
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2557 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน , โรงแรมแชงกรี-ลา , ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2557 , ประชุมคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2557 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 4 ธันวาคม 2556 , อบรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ , โรงแรมคุ้มภูคำ , ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2556 , ประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ ประจำปี 2557 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 12 - 15 กันยายน 2556 , ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus , โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2556 , ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา , สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 23 พฤษภาคม 2556 , อบรม หลักสูตร TQA Criteria รุ่น , โรงแรมแคนทาลีฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 19 พฤษภาคม 2556 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เรื่อง ปรับเปลี่ยน มช.สู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 8 - 9 พฤษภาคม 2556 , ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , ไทย
 • 31 มกราคม 2556 , ประชุม ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ.2556-2558 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล ภาคเหนือ 17 จังหวัด , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2555 , ประชุม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 2 , โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2555 - 1 พฤศจิกายน 2555 , อบรม Module 18 เรื่อง Gap Analysis / Goal Setting / C&E และ Module 19 เรื่อง SWOT Analysis / TOWS Matrix , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 13 - 16 กันยายน 2555 , ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 14 , โรงแรมแชงกรีล่า , ไทย
 • 29 June 2012 - 2 July 2012 , เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th International Conference "Even With Basic Health Care Prepare for the Unexpected"ณ ประเทศญี่ปุ่น , เมืองโกเบ , Japan
 • 11 มีนาคม 2555 , เสวนา การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากบทเรียนของประเทศญี่ปุ่น , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 11 ธันวาคม 2554 , ประชุมวิชาการ Neurotrauma and Critical care , The Imperial Maeping hotel, Chiang Mai , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2553 , ประชุมวิชาการ "Update in New CPR Guideline 2010" , ดิเอ็มเพรสเชียงใหม่โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , การเสนอผลงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 ตุลาคม 2552 , ระบบการพยาบาลในระบบบริการฉุกเฉิ น , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2551 , One-day in Vascular Diseases ll , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 เมษายน 2551 , โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ , ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 18 - 19 มีนาคม 2551 , ประชุมวิชการการศึกษาทั่วไประดับประเทศ ครั้งที่ 4 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 มีนาคม 2551 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2551 , ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปี 4 , สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง , ไทย
 • 25 มกราคม 2551 - 20 กุมภาพันธ์ 2551 , หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี , โรงแรมเบส เวสเทริร์น เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มกราคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2550 , ประชุมคณะอนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์ , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 13 - 21 ธันวาคม 2550 , ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง พะเยา และเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2550 , เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 27 ตุลาคม 2550 , ประชุม Joint Asia Pacific Informal Meeting af Healtlh , กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 12 กันยายน 2550 , การจัดการความรู้ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 , ไทย
 • 11 กันยายน 2550 , ประชุมเพื่อตรวจพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรโรงเรียนรามบริรักษ์ , โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กันยายน 2550 , อบรม เรื่อง หลักการและวิธีการใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน , คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 14 August 2007 , ไปเผยแพร่การเรียนการสอน ณ ประเทศบังคลาเทศ , กรุงธากา และเมืองจิตตะกอง , Bangladesh
 • 9 กรกฏาคม 2550 , ประชุม แนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาเข้าในปี 2551 , ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ , ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2550 , อบรม เรื่อง การจัดทำรายงานประเมินองค์กรด้วยตนเองและการตรวจประเมินคุณภาพตามระบบเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ , โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2550 , สัมมนาบุคลากร เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 19 พฤษภาคม 2550 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 ครั้งที่ 22 เรื่อง การพัฒนาอาจารย์ , โรงแรมดุสิต ไอแลนด์ รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 20 เมษายน 2550 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 ครั้งที่ 22 เรื่อง การพัฒนาอาจารย์ , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 19 - 20 มีนาคม 2550 , การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 มีนาคม 2550 , เข้ารับการปฐมนิเทศผู้อำนวยการศูนย์สอบ , โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี , ไทย
 • 15 - 16 มีนาคม 2550 , การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2550 , คุณธรรมกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2550 , เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 , สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2550 , ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา,ลำปาง , ไทย
 • 22 มกราคม 2550 , การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ , โรงแรมสุริวงค์ซีนิท , ไทย
 • 15 ธันวาคม 2549 , คณะอนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์ , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 13 - 14 ตุลาคม 2549 , ประชุม เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ , ไทย
 • 8 กันยายน 2549 , การบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 กันยายน 2549 , ประชุมเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา , โรงแรม Green Lake Resort เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 กันยายน 2549 , อาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา , โรงแรม Green Lake Resort อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2549 , สัมมนา เรื่อง ใส่ภูมิต้านทานสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย , โรงแรมอิมพิเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท , ไทย
 • 19 - 20 สิงหาคม 2549 , จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (นานาชาติ) , โรงแรมโบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2549 , การสัมมนาการประเมินผลการดำเนินงานของผุ้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 10 - 11 มีนาคม 2549 , ประชุม ทิศทางกการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ , รร.ทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2549 , POHNED: Update and assessment conference , โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2548 , E-learning แบบครบวงจร , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2548 , ประชุม การจัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการแผนงานสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน , ห้องประชุมมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2548 , การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2) , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2548 , การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครสร้างการบริหารงานใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 3) , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2548 - 4 พฤศจิกายน 2548 , Short course of training the trainer on spinal cord injury management , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 ตุลาคม 2548 , การตัดเกรดเพื่อคุณภาพของบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 20 ตุลาคม 2548 , การประเมินผลตามสภาพความเป็นจริงในศูนย์ประเมินและรับรองความรู้และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2548 , การสร้างข้อสอบปรนัยเพื่อประกันคุณภาพการเรียนการสอน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 4 ตุลาคม 2548 , โครงการสัมมนา การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ , ไลฟ์อัพ สปา&รีสอร์ท , ไทย
 • 3 กันยายน 2548 , สัมมนาผู้บริหาร 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , นอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ รีสอร์ท แอนด็ สปา , ไทย
 • 29 มิถุนายน 2548 , เตรียมการจัดประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2548 , รร.เชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 29 พฤษภาคม 2548 , สัมมนาผู้บริหาร การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่มาตรฐารนระดับโลก , รร.อมรินทร์ ลากูน จ.พิษณุโลก , ไทย
 • 19 ธันวาคม 2547 , การเพิ่มพูนศักยภาพอาจารย์ด้านการนิเทศทางคลินิก , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2547 , การรักษาโรคเบื้องต้น , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 ตุลาคม 2547 , Health Promotion: Theory and Implication , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 22 ตุลาคม 2547 , Health promotion: Evidence, practice and policy , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2547 , การพัฒนาโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ , ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์ , ไทย
 • 27 - 30 กันยายน 2547 , Meta-analysis , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กันยายน 2547 , การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา (problem-based learning) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 กันยายน 2547 , การปฏิบัติการโดยอาศัยหลักฐาน: การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2547 , Best practice: Essential process, evidence-based practice, and evaluation , โรงแรมเอสดี เอเวนิว กรุงเทพฯ , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2547 , การพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 สิงหาคม 2547 , เทคนิคการควบคุมวิทยานิพนธ์ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 สิงหาคม 2547 , การสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2547 , การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ในระดับภาควิชาและหน่วยงาน , ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2547 , การเตรียมการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 21 May 2004 , ศึกษาดูงานด้านการพยาบาลผู้ใหญ่ , Yonsei University and Seoul National University, South Korea , Korea
 • 12 พฤษภาคม 2547 , รู้ตน รู้งาน สานสร้างพัฒนา , ไลฟ์อัฟ รีสอร์ท แอน สปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 30 เมษายน 2547 , การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา (problem-based learning) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2547 , โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบ (spondyloarthropathy) , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2547 , The effectiveness of advance directives for terminal care in terminally ill patients in Chiang Mai University hospital , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 มกราคม 2547 , Health Promotion Model: Conducting Intervention Research Program , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2546 , การวิจัยแบบบูรณาการ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลส์ , ไทย
 • 14 - 16 ตุลาคม 2546 , การใช้ KC (Learning Management System) ในการพัฒนาและจัดการรายวิชา , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 ตุลาคม 2546 , การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 กันยายน 2546 , Chronic Arterial Occlusion of Lower Extremitry , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 กันยายน 2546 , การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในยุคปฏิรูปสุขภาพ , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ , ไทย
 • 3 เมษายน 2546 , การเตรียมความพร้อมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 มีนาคม 2546 , การเตรียมความพร้อมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2546 , การเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาลครั้งที่ 3 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 15 สิงหาคม 2565 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2565 ครบรอบ 50 ปี (วาระปีที่ 62 การศึกษาพยาบาล มช.) , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 27 พฤษภาคม 2565 ,โครงการ“เพิ่มศักยภาพในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom
 • 25 พฤษภาคม 2565 ,บรรยายพิเศษ เรื่อง Growth mindset & Motivation (ภายใต้โครงการปฐมนิเทศฯ),
 • 11 เมษายน 2565 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 : พิธีสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่อาจารย์และบุคลากรคณะฯ ผู้ล่วงลับ, ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 มีนาคม 2565 ,โครงการ“ความรอบรู้ด้าน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 10 กรกฏาคม 2564 ,โครงการ“Substantive Knowledge in Nursing : How to Apply to Research” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
 • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 13 กรกฏาคม 2562 ,การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking),
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 29 ตุลาคม 2561 ,โครงการรับการประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560 (รับฟังการนำเสนอ), ณ โรงแรมแคนทารี่่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 6 พฤศจิกายน 2560 ,รับฟังผลการประเมินประเมินคุณภาพองค์กร ประจำปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์ EdPEx จากคณะกรรมการ,
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กันยายน 2560 ,โครงการบูรณาการเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสุ่หลักสูตรการศึกษาพยาบาลระบบปกติ (ติดตามงานสถาบันการศึกษาพยาบาลต้นแบบ), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 18 กรกฏาคม 2560 ,โครงการการออกแบบกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 1 “การวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์”, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มิถุนายน 2560 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ (ครั้งที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 19 ตุลาคม 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 26 สิงหาคม 2559 ,รับฟังการนำเสนอผลการประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558,
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายวิชาการ),
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 กรกฏาคม 2559 ,การบรรยายพิเศษในการขอตำแหน่งทางวิชาการและนโยบายสนับสนุนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยะจารี), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 ธันวาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : แนวทางการนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2) , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 กันยายน 2558 ,การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 กรกฏาคม 2558 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำ SAR ของหลักสูตร,
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กรกฏาคม 2558 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 26 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการเดินเพื่อชีวิต (Walking for Life) ครั้งที่ 2 (ประชุมคณะกรรมการ), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 28 กันยายน 2557 ,โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3/2557 (ระยะที่ 3), โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 26 กรกฏาคม 2557 ,โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กรกฏาคม 2557 ,โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557, ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 กรกฏาคม 2557 ,การประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในปีการศึกษา 2557 สำหรับคณาจารย์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 พฤษภาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ทางการพยาบาล ครั้งที่ 2, อาคาร 2 และ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 มีนาคม 2557 ,โครงการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาโท) ,
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2556 “4E For All Health”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2556 ,โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2556 เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ที่ปรับปรุงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 2), ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 • 9 กันยายน 2556 ,โครงการกิจกรรม 5 ส. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556, ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 5 กันยายน 2556 ,การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง องค์กร Happy เริ่มที่ “สุขของคนทำงาน” (ภาคบ่าย),
 • 11 กรกฏาคม 2556 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กรกฏาคม 2556 ,โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 29 เมษายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 ตุลาคม 2555 ,โครงการบรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร ๑ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2555 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

 • 21 เมษายน 2549 , รดน้ำดำหัว , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)

การศึกษา

 • 2546 : Ph.D. (Nursing Research Program (Medical-Surgical)) , University of Illinois at Chicago , United States Of America
 • 2542 : M.Sc. (Nursing-Medical/Surgical) , University of Illinois at Chicago , United States Of America
 • 2534 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics Nursing)
 • การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
 • การพยาบาลผู้ใหญ่

การลาศึกษา

 • 9 May 1997 - 8 November 2002 , course การพยาบาลผู้ใหญ่และ Medical Surgical , at University of Illinois at Chicago , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 15 สิงหาคม 2565 , อาจารย์ดีเด่น ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2565 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 5 April 2002 , Onoda Scholar Award , School of Nursing, University of Illinois at Chicago, USA
 • 2 April 1999 , Virginia Olson Award , School of Nursing, University of Illinois at Chicago, USA

การรับเครื่องราชฯ

 • 2561 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2553 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2548 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2545 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2541 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th