KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ

Wanchai Lertwatthanawilat

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
โทรศัพท์ : +66 53 935017 , +66 53 949045
อีเมล์ : wanchai.lert@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 18 มีนาคม 2565 ,ที่ปรึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อวิดิทัศน์และผลการเรียนรู้ของผู้ป่วยจากการใช้สื้อเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาล, งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มช ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2562 ,โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกและแนวปฏิบัติทางการพยาบาลโดยใช้แนวทาง GRADE ของ McMaster University ประเทศแคนาดา , ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกและแนวปฏิบัติทางการพยาบาบล โดยใช้แนวทาง GRADE, ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 5 เมษายน 2564 ,คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้ขอรับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ , สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2553 ,อนุกรรมการจัดงานคืนสู่เหย้า, สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 12 กันยายน 2565 ,Knowledge, Attitudes, and Practices Regarding COVID-19 Management of Emergency Nurses in Chengdu, the People's Republic of China, Mrs. Dixiao Yang Faculty of Nursing, Chiang Mai University ,ไทย
 • 25 มกราคม 2565 ,วิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตามกรอบแนวคิดทฤษฎีนิวแมน", นางสาวพริมา ศรีธิสาร ดร.เพชรรัตน์ เอี่ยมละออ และ ดร.จันทรา หล่อตระกูล คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ,ไทย
 • 29 ตุลาคม 2564 ,การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, นางสาวไกรวรร กาพันธ์ งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 ตุลาคม 2564 ,โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่", ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 ตุลาคม 2564 ,โครงการวิจัย เรื่อง "ความรู้และพฤติกรรมของครอบครัวในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ในเด็ก", อาจารย์พิมคณภรณ์ ตระกูลต่อวงศ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 9 กันยายน 2564 ,โครงการวิจัย เรื่อง "ทัศนคติ ความตั้งใจและพฤติกรรมการป้องกันโรคติเชื้อโควิด 19 ของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่", นางอิสรีย์ ปัญญาวรรณ ตำแหน่งพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 สิงหาคม 2564 ,วิจัย เรื่อง "ผลของโปรแกรมภาพเสมือนจริงในการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุหลังผ่าตัดกระดูกสะโพกตาอการสร้างแรงจูงใจ การทำหน้าที่ของสะโพกและการรับรู้ความสามารถของตนเอง", นางสาวเบญญาภา พรมพุก อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ,ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2564 ,วิจัยเรื่อง "การพัผมนาสมรรถนะที่จำเป็นของพยาบาลวิชาชีพภาวะที่มีการระบาดหรือภายหลังการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ Covid-19 : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา", นางศิริวรรณ ชูกำเนิด ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ,ไทย
 • 21 กันยายน 2563 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลการใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานในผู้ป่วยในโรงพยาบาบาลทั่วไป” , นางจุฑารัตน์ ศรีวิชัย รหัส 621231020 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและควบคุมการติดเชื้อ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2563 ,วิจัยเพื่อการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนาน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่” , นางสาววรญา เนศวิจิตร นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2563 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งในพยาบาลห้องผ่าตัด” , นางสาวมรกต ดอกแก้ว นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2563 ,วิจัยเพื่อการวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบผสมผสานต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับน้ำตาลในเลือดในสตรีที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์”, นางสาวอัจฉรา อาสน์ปาสา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2563 ,วิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกรณีศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาล”, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ,ไทย
 • 1 เมษายน 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาและการใช้แบบบันทึกการจัดการบาดแผลสำหรับผู้บาดเจ็บในแผนกฉุกเฉิน, นางพิกุล กันทะพนม รหัส 601231011 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดของพยาบาลห้องผ่าตัด, นางสาวจิรสุดา จิตตปัญญา รหัส : 611231026 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมการป้องกันการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งต่อความรู้ การปฏิบัติและอุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งในพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม, นางทิพวิมล เชษฐ์ขุนทด รหัส : 611231029 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ ,ไทย
 • 10 มกราคม 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานสำหรับพยาบาล, ร.ท.หญิงชลภัทรธา แก้วสากล รหัส : 611231028 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ ,ไทย
 • 7 มกราคม 2563 ,โครงการวิจัย เรื่อง ผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อของผู้ป่วยมะเร็ง, ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล ,ไทย
 • 17 ตุลาคม 2562 ,การวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของการใช้บทเรียนออนไลน์เรื่องการคัดแยกผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินต่อความรู้และความถูกต้องในการคัดแยกผู้ป่วยของพยาบาล, นางสาวพูนทรัพย์ ใจคำสุข รหัส : 59123033 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ,ไทย
 • 3 มิถุนายน 2562 ,การพัฒนาสื่อวิดิทัศน์ในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดไส้เลื่อน, นางสาวอมรรัตน์ ชัยบุตร รหัส : 601231051 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2561 ,สารนิพนธ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อยาต้านจุลชีพที่รับกลับโดยหัวหน้าหอผู้ป่วยและความพร้อมของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน ภาคใต้, นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสุวรรณ์ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการพยาบาล ,ไทย
 • 17 สิงหาคม 2561 ,การพัฒนาสื่อวิดิทัศน์ในการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานสำหรับผู้ป่วย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2561 ,ผลของกลยุทธ์หลากหลายวิธีต่อความรู้และการปฏิบัติการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานในพยาบาล หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต โรงพยาบาลศูนย์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 ธันวาคม 2560 ,การสอนผู้ป่วยก่อนผ่าตัด การทำแผลผ่าตัด และแผลท่อระบาย และการเปลี่ยนขวดรองรับสารเหลวจากท่าระบายทรวงอก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2560 ,ความพึงพอใจต่อการใช้เสาใส่ขวดน้ำยาล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ของบุคลากรทีมสุขภาพและเจ้าหน้าที่เวรเปล, รามาธิบดีพยาบาลสาร ,ไทย
 • 28 กันยายน 2560 ,การเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ดูแลผู้บาดเจ็บไขสันหลัง : กรณีศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กันยายน 2560 ,ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความรู้สึกถึงความสามารถในการควบคุม และความรุนแรงของข้อเสื่อมในผู้่ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 สิงหาคม 2560 ,ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางของพยาบาลวิชาชีพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2560 ,ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็งของพยาบาลวิชาชีพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2560 ,การพัฒนาสื่อวิดิทัศน์สำหรับการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็ง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 ตุลาคม 2559 ,การพัฒนาการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บด้านทักษะทางคลินิกทางการพยาบาลออร์โธปิดิกส์สำหรับนักศึกษาพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2559 ,การพัฒนาสื่อประสมในการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคปอดสำหรับแรงงานเมียนมา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2559 ,การปฏิบัติตามบทบาทและอุปสรรคในการปฏิบัติของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2558 ,ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในเขตจังหวัดเชียงราย, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2558 ,การดำเนินกลยุทธ์หลายวิธีในการส่งเสริมการทำความสะอาดมือในโรงพยาบาลของรัฐ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2558 ,ผลของการให้ความรู้ข้อมูลย้อนกลับและอุปกรณ์ต่อการปฏิบัติและประสิทธิภาพการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมของบุคลากรในโรงพยาบาลทั่วไป, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มิถุนายน 2558 ,การพัฒนาแผนการดูแลทางคลินิกสำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาหลายกลุ่มในโรงพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 เมษายน 2558 ,Dietary Behavior, Perceived Benefits and Barriers Among Persons Undergone Urinary Tract Stone Removal, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 มกราคม 2558 ,ผลของกระบวนการทบทวนในกลุ่มเพื่อนต่อการทำความสะอาดช่องปากโดย และโคโลนีของเชื้อจุลชีพในช่องปากในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2557 ,การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 ตุลาคม 2557 ,ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและได้รับการทำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีย์ผ่านสายสวน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กันยายน 2557 ,การปฏิบัติการเฝ้าระวังการติดเชื้อตำแหน่งผ่าตัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลเอกชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กันยายน 2557 ,การปฏิบัติการเฝ้าระวังการติดเชื้อตำแหน่งผ่าตัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลรัฐ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2557 ,ผลของการส่งเสริมแรงจูงใจในการป้องกันโรคต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันของเด็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 ธันวาคม 2556 ,ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และสมรรถนะแห่งตนของพยาบาลในการดูแลเด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีอาการอ่อนเปลี้ยจากเคมีบำบัด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2556 ,พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในระยะแรก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 ตุลาคม 2556 ,การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาหลายขนาดสำหรับพยาบาลวิชาชีพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 ตุลาคม 2556 ,อาหารเพื่อป้องกันการติดเชื้อในเด็กป่วยมะเร็งเลือดขาวที่มีภาวะเลือดขาวต่ำจากเคมีบำบัด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 ตุลาคม 2556 ,สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2556 ,ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการคัดกรองโรคมือ เท้า และปาก ของครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556 ,ผลของการสร้างแรงจูงใจในการป้องกันต่อการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อและอุบัติการณ์การติดเชื้อของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2555 ,ระยะและกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานโรงงานผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 ตุลาคม 2554 ,ผลของกลยุทธ์หลายวิธีร่วมกันต่อการปฏิบัติการป้องกันและอุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของพยาบาลห้องคลอด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 ตุลาคม 2554 ,การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาของบุคลากรพยาบาล แผนกอายุรกรรมในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2554 ,ผลของการพัฒนาคุณภาพโดยทีมพยาบาลต่ออัตราการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพในเลือดที่ส่งตรวจเพาะเชื้อ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2553 ,ปัจจัยคุกคามสภขภาพจาการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของคนงานโรงงานยางแผ่นรมควัน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 กันยายน 2553 ,การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2553 ,ผลของโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสแตฟฟิโลค็อกคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน ต่อความรู้ และการปฏิบ้ติการของพยาบาล ในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2553 ,ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซีต่อความรู้และประสิทธิภาพในการคัดกรองวัณโรคปอดของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2553 ,ผลของการเสริมแรงในการป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรสุขภาพ ต่ออุบัติการณ์ติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 มิถุนายน 2553 ,ผลของกลยุทธ์แบบหลายวิธีในการพัฒนาการทำความสะอาดมือต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 ตุลาคม 2552 ,แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ ตามหลักฐานเชิงประจักษ์, โรงพยาบาลศรีสะเกษ ,ไทย
 • 15 มิถุนายน 2552 ,ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้สื่อวิดิทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติของพนักงานทำความสะอาดในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 15 กันยายน 2565 ,ตรวจประเมินคุณภาพข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในกรอบทุนสนับสนุน มูลฐาน (Fundamental Fund) จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.), สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ไทย
 • 7 มีนาคม 2565 ,ผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชันในการส่งเสริมความรู้และการปฏิบัติการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานสำหรับพยาบาล (Development of Web Application for Enhancing Knowledge and Practices on Multidrug-Resistant Organism Transmission Prevention Among Nurses), งานบริหารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 29 ตุลาคม 2564 ,โครงการวิจัย เรื่อง "ความต้องการข้อมูลข่าวสารของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นของการักษา (Information needs of breast cancer patients during early treatment)", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 พฤษภาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านรายงานการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะในงานวิจัย เรื่อง “Parent’s Knowledge, Attitudes, and Practices Towards Antibiotic Use in Children with Upper Respiratory Tract Infections in Cambodia” , วารสารพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2563 ,อ่านรายงานการวิจัย เรื่อง “ปัจจัยทำนายภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วยอายุรกรรม” , วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563 ,กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลสาร , วารสารพยาบาลสาร ,ไทย
 • 27 มกราคม 2563 ,หนังสือ เรื่อง "การพยาบาลเพื่อการเสริมพลังอำนาจในผุ้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม", นายอภิชาต กาศโอสถ กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยาศาสตร์ ,ไทย
 • 24 ตุลาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง “การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพจิตในนักศึกษามหาวิทยาลัย”, นางสุดรัก พิละกันทา ตำแหน่งพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 มกราคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเถูกต้องของเนื้อหาในตำราประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การพยาบาลเพื่อป้องกันการหกล้มและส่งเสริมการทรงตัวในผู้สุงอายุ, คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2561 ,เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในตำราประกอบการเรียนการสอน, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 8 กันยายน 2552 ,ผลของการสอนบนเว็บต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรทางสุขภาพในการป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 9 - 11 พฤษภาคม 2565 ,คณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิชาการ ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 16 เรื่อง IC Update 2022 : Top ways to be a smart ICN, สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ,ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2564 ,คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการแลประเมินผลงานวิชาการ, สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2561 ,ประธานกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ระดับชาติ) งานวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2557 ,คณะกรรมการสอบความรู้ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ ประจำปี พ.ศ.2557, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 25 ตุลาคม 2554 - 24 ตุลาคม 2555 ,คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 26 ตุลาคม 2553 ,ประสิทธิผลและผลกระทบของการใช้มาตรการปิดโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) เขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่", มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2553 - 25 กุมภาพันธ์ 2554 ,คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาล และการผดุงครรภ์ สาขาต่าง ๆ, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 19 - 21 พฤษภาคม 2553 ,คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ APN ครั้งที่ 1, สภาการพยาบาล ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 21 ตุลาคม 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนของผู้ดูแลในการป้องกันการเกิดแผลกดทับต่อการับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมของผู้ดูแลในการป้องกันการเกิดแผลกดทับและอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพา (ผ่านระบบ Zoom), นางสาวอวาตี มะยิ รหัส 6110420013 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 11 พฤศจิกายน 2562 ,กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง Relationship Between Knowledge, Attitude, and Practice of Surgical Site Infection Prevention Among Operating Room Nurses in China, Miss Wen Feng รหัสนักศึกษา 6010420013 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ) ท ,ไทย
 • 2 สิงหาคม 2561 ,การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 สิงหาคม 2560 ,ประธานสอบวิทยานิพนธ์ "การพัฒนาสื่อด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกสำหรับแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวชนเผ่าลาหู่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 สิงหาคม 2560 ,ประธานสอบวิทยานิพนธ์ "ความชุกการบาดเจ็บกลุ่มโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือและการติดผ้าเทปข้อมือเพื่อลดอาการเจ็บปวดข้อมือพนักงานออฟฟิตในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 มิถุนายน 2559 ,ประธานสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ , มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายในมหาวิทยาลัย
 • 17 พฤษภาคม 2562 ,อบรม"โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัย:การเลือกปัญหาวิจัยและเทคนิคการทำวิจัย", คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2562 ,อบรม"โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัย:การเลือกปัญหาวิจัยและเทคนิคการทำวิจัย", คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2562 ,อบรม"โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัย:การเลือกปัญหาวิจัยและเทคนิคการทำวิจัย", คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2558 ,ปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ : ปัจจัยทำนายอัตราตายที่ 30 วัน และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อ Acinetobacter Baumannii ดื้อยาหลายขนานในปอดอักเสบ ในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 28 พฤศจิกายน 2565 ,หัวข้อเรื่อง “Data Mining and Decision Making for Nursing” ประชุมวิชาการ เรื่อง “ข้อมูลขนาดใหญ่ - โอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับพยาบาลในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” (Big Data - Big Opportunities for Nurses in a Data - Driven World) , สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 30 มิถุนายน 2565 ,แนวโน้ม อุบัติการณ์และการกระจายของโรคติดเชื้อในสถานบริการสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ,ไทย
 • 1 มิถุนายน 2565 ,Hospital Occupational Protection ในการประชุม Improve the professional ability of nursing in Nanning-ASEAN, The Second Nanning People's Hospital กวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ,สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 10 พฤษภาคม 2565 ,ผลงานนวัตกรรมด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ,ไทย
 • 1 เมษายน 2565 ,การพยาบาลเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในผู้ป่วยโควิด 19, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ,ไทย
 • 24 มีนาคม 2565 ,แนวโน้ม อุบัติการณ์และการกระจายของโรคติดเชื้อในสถานบริการสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2564 ,หัวข้อ "สถานการณ์และระบาดวิทยาของโรคโควิด-19" และ "ระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19", วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2564 ,เรื่อง "สถานการณ์และระบาดวิทยาของโรคโควิด 19" และ "ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อผู้ป่วยวิกฤตโควิด 19", วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 24 สิงหาคม 2564 ,หัวข้อ "สถานการณ์และระบาดวิทยาของโรคโควิด-19" และ "ระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19", วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ,ไทย
 • 24 สิงหาคม 2564 ,หัวข้อ "สถานการณ์และระบาดวิทยาของโรคโควิด-19" และ "ระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19", วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ,ไทย
 • 4 สิงหาคม 2564 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานการบริการสาธารณสุข", ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 14 มกราคม 2563 ,บรรยายหัวข้อ “ผลงานนวัตกรรมเพื่อควบคุมการติดเชื้อ” ในการประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 14 เรื่อง IC Update 2020 : Infection Control awareness : Learn more, Do more and Become more., สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ,ไทย
 • 24 - 28 มิถุนายน 2562 ,สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติครั้งที่ ๑๖ เรื่อง“Combating AMR by IC and ASP”, สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2561 ,โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการผลิตผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561 ,โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการผลิตผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ,ไทย
 • 17 มกราคม 2561 ,การประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 12 เรื่อง IC Update 2018 : Road Map to IC 4.0, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 25 - 26 เมษายน 2560 ,เพิ่มพูนศักยภาพของครูฝึกในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อป้องกันแบบครบวงจร สำหรับทหารกองประจำการ, กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 19 มกราคม 2560 ,การประชุมวิชาการ ICN ครั้งที่ 11 เรื่อง IC Update 2017 : TIPS & TRICKS for Successful in IC, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 25 - 29 กรกฏาคม 2559 ,โครงการสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 13, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ,วิทยากรวิพากษ์ผลงานนวัตกรรมเพื่อควบคุมการติดเชื้อ, สภาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 12 มกราคม 2559 ,Preparedness against emerging infectious diseases, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2558 ,การพัฒนาพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ, สภาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2557 ,การประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 9, สภาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2557 ,ร่างแนวปฏิบัติทางคลินิกการพยาบาลผู้ป่วยในระยะถอนพิษสุราแยกตามเพศและกลุ่มวัย, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2557 ,วิธีการจัดทำร่างแนวปฏิบัติทางคลินิก, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2557 ,การยกร่างหลักฐานเชิงประจักษ์, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 7 - 8 มิถุนายน 2557 ,การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ, สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 29 - 30 พฤษภาคม 2557 ,การวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิกเพื่อกำหนดหัวข้อการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากสุราที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลจิตเวช, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 5 - 6 กันยายน 2556 ,การใช้หลักฐานเชิงประจักในการพัฒนาคุณภาพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ,ไทย
 • 12 - 14 มิถุนายน 2556 ,การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจากสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล, ชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2556 ,การประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 8, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2555 ,การพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 27 สิงหาคม 2555 ,คุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ : ภารกิจของพยาบาล, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 6 - 8 มิถุนายน 2555 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องก้นการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 26 เรื่อง การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อที่มากับภัยพิบัติธรรมชาติ, ชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2555 ,ประโยชน์จากข้อมูล RIHIS และการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2555 ,ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 7, สถาบันพระบรมราชชนก ,ไทย
 • 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2555 ,การบริหารจัดการข้อมูล RIHIS เพื่อการติดตามงานการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการ ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด ระดับจังหวัด, ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ ,ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2554 ,คุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ : ภารกิจของพยาบาล, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2554 ,ประชุมวิชาการ ICN เชียงใหม่ ก้าวไกล ทันโรค, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 มิถุนายน 2554 ,ระบบการติดตามและประเมินผลงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มประชากรที่อยู่ในภาวะเสี่ยงสูงในเขต 10, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ,ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2554 ,อบรมวิทยากรในการบริหารจัดการเพื่อการติดตามและประเมินผลการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มประชากรที่อยู่ในภาวะเสี่ยงสูง, ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ ,ไทย
 • 23 - 25 มีนาคม 2554 ,การพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลและชุมชน, โรงพยาบาลสันป่าตอง ,ไทย
 • 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 ,ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 6, สถาบันพระบรมราชชนก ,ไทย
 • 5 สิงหาคม 2553 ,ประชุมวิชาการ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2553 ,APN : คุณค่า การพัฒนา และความสำเร็จ, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 26 มีนาคม 2553 ,Emerging and re-emerging disease , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2553 ,Emerging and re-emerging disease , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 มีนาคม 2553 ,Ophthalmitis : พลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางตา, สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ,ไทย
 • 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2553 ,การประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 5, สถาบันพระบรมราชชนก ,ไทย
 • 29 มกราคม 2553 ,การพัฒนาศักยภาพ ICWN ในเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยด้านการควบคุมการติดเชื้อ, โรงพยาบาลสันป่าตอง ,ไทย
 • 31 สิงหาคม 2552 ,การส่งเสริมการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจอุบัติใหม่ สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในอำเภอสันป่าตอง, โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2552 ,ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 4 เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเป็นหัวใจของความปลอดภัย, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 6 มิถุนายน 2565 ,โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัย: เทคนิคการทำวิจัยจากงานประจำ ระยะที่ 3, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 เมษายน 2565 ,วิทยากรบรรยายและวิทยากรอภิปรายกลุ่ม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Review), ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2565 ,โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัย: เทคนิคการทำวิจัยจากงานประจำ ระยะที่ 2, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2565 ,บรรยายและฝึกปฏิบัติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Achievement of CNPG to Nursing Outcomes, คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 ,โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัย: เทคนิคการทำวิจัยจากงานประจำ ระยะที่ 1, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2565 ,บรรยายและฝึกปฏิบัติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Achievement of CNPG to Nursing Outcomes, คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 25 มกราคม 2565 ,บรรยายและฝึกปฏิบัติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Achievement of CNPG to Nursing Outcomes, คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2564 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานทางการพยาบาล ครั้งที่ 1 , ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 30 มิถุนายน 2564 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง From CNPG to Nursing Outcomes จำนวน 3 ระยะ, คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2564 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง From CNPG to Nursing Outcomes จำนวน 3 ระยะ, คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 1 เมษายน 2564 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง From CNPG to Nursing Outcomes จำนวน 3 ระยะ, คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 14 มกราคม 2564 ,แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง COVID-19 ระลอกใหม่: การป้องกันการติดเชื้อตามหลักฐานวิจัยล่าสุด และความหวังจากวัคซีน , วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ,ไทย
 • 30 กันยายน 2563 ,ติดตามความหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพงาน , ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 1 กันยายน 2563 ,อบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาคุณภาพงานทางการพยาบาล”, ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2563 ,บรรยาย เรื่อง Update โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :เราจะป้องกันการติดเชื้อได้อย่างไร, ห้อง 114 ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ,ไทย
 • 19 ธันวาคม 2562 ,อบรมเรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 กันยายน 2562 ,อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลประจำปี 2562” , ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กันยายน 2562 ,อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลประจำปี 2562” , ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 กันยายน 2562 ,อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลประจำปี 2562” , ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กันยายน 2562 ,บรรยายในหัวข้อ “หลักการสร้างแนวทางปฏิบัติทางการพยาบาล (Clinical nursing practice guideline)” และ “การประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติทางการพยาบาล (developmentation of CNPG, issues and key aspects form CNPG implementation)” , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2562 ,โครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย และบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์”, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 สิงหาคม 2561 ,การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2561, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 สิงหาคม 2561 ,การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2561, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 สิงหาคม 2561 ,การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2561, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มีนาคม 2561 ,การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 ตุลาคม 2559 ,ผู้วิพากษ์การนำเสนอผลงาน เรื่อง พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงวิชาชีพพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 กันยายน 2559 ,การเขียนแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2559 ,การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อแผลผ่าตัด, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ตุลาคม 2557 ,เป็นผู้วิพากษ์การนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะทางการพยาบาลและผลลัพธ์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 ตุลาคม 2556 ,ผู้วิพากษ์การนำเสนอผลงานวิชาการ "การนำเสนอผลงานทางการพยาบาล (งานวิจัย จำนวน 7 เรื่อง)", คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 ตุลาคม 2555 ,ผู้วิพากษ์การนำเสนอผลงานวิชาการ "ผลลัพธ์ทางการพยาบาล สู่การแข่งขันระดับสากล", คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 31 พฤษภาคม 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 9 พฤษภาคม 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 28 เมษายน 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 27 เมษายน 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 22 เมษายน 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 7 เมษายน 2565 ,วิทยากรและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง การประยุกต์ใช้การถดถอยแบบขั้นตอนระดับลดหลั่น (Hieraechical Regression) ในการวิจัยทางการพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สุงอายุ) รุ่นที่ 17 หัวข้อ "Infection control in ICU", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) สำหรับคณาจารย์สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 - 31 มกราคม 2565 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) สำหรับคณาจารย์สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2564 ,โครงการการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลสุขภาพ: แนวคิด & วิธีการ , ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลสุขภาพประเทศไทย ,ไทย
 • 16 กันยายน 2564 ,การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "วัฒนธรรมความปลอดภัยในระหว่างการระบาดของโควิด-19", นางสาวผกามาศ บุญญาภิสมภาร นักศึกษาปริญญาเอก คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 2 กันยายน 2564 ,หัวข้อ "สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการได้รับวัคซีนของผู้สูงอายุในไทยและต่างประเทศ", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 21 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 11 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2564 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อรุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2564 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2564 ,โครงการสัมมนาวิชาการและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง Digital Technology and Learning Outcomes in Nursing Education, ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลสาสตร์ มช. ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 15-16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 25 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 22 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 20 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 19 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 18 มกราคม 2564 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ : Update 2021, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 6 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 5 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 30 ธันวาคม 2563 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 22 ธันวาคม 2563 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2563 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2563 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 23 มกราคม 2563 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ : Update 2020, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 มกราคม 2563 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มกราคม 2563 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 ธันวาคม 2562 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 ธันวาคม 2562 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 ธันวาคม 2562 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 ธันวาคม 2562 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2562 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 - 4 ธันวาคม 2562 ,บรรยาย หัวข้อ “อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” ในการอบรมเรื่อง “อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารที่จำหน่ายในคณะพยาบาลศาสตร์, คณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการ ,ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2562 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง Updated Contemporary Nursing Theories and Applications, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2562 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง Updated Contemporary Nursing Theories and Applications, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2562 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง Updated Contemporary Nursing Theories and Applications, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 24 มกราคม 2562 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มกราคม 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 22 มกราคม 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 21 มกราคม 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 9 มกราคม 2562 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 มกราคม 2562 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 ธันวาคม 2561 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 ธันวาคม 2561 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 ธันวาคม 2561 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 ธันวาคม 2561 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 กันยายน 2561 ,ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 กันยายน 2561 ,ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2561 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง Updated Contemporary Nursing Theories and Applications, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 มกราคม 2561 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง Updated Contemporary Nursing Theories and Applications, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 มกราคม 2561 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มกราคม 2561 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 ธันวาคม 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 ธันวาคม 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2560 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 มิถุนายน 2560 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 มกราคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 มกราคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 29 ธันวาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 ธันวาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 - 16 ธันวาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 กันยายน 2559 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2559 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง Updated Contemporary Nuring Theories and Applications, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 ธันวาคม 2558 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง Issues and Trends and Update in Infection Control Practices, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2558 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง Issues and Trends and Update in Infection Control Practices, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2558 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง Issues and Trends and Update in Infection Control Practices, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2558 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 มีนาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 มีนาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 มีนาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 ธันวาคม 2557 ,ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 ธันวาคม 2557 ,Updated Contemporary Nursing Theories and Applications, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 ธันวาคม 2557 ,ประชุม Regional Meeting on Healthcare Associated Infection Prevention and Control, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 ธันวาคม 2557 ,ประชุม Regional Meeting on Healthcare Associated Infection Prevention and Control, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 ธันวาคม 2557 ,ประชุม Regional Meeting on Healthcare Associated Infection Prevention and Control, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 มิถุนายน 2557 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มิถุนายน 2557 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2557 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 - 22 พฤษภาคม 2557 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2557 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2557 ,การป้องกันการติดเชื้อในผู้สูงอายุ, โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 28 มกราคม 2556 ,อนาคตการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 มกราคม 2556 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 มกราคม 2556 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 มกราคม 2556 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 ธันวาคม 2555 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 - 28 พฤศจิกายน 2555 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 กันยายน 2555 ,หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพ : การปรับปรุงเพื่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพของโลก, วิเทศส้มพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 - 27 เมษายน 2555 ,การพัฒนาคุณภาพการดูแลเพื่อการควบุคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 ตุลาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 ตุลาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 ตุลาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 ตุลาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 ตุลาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2553 - 2 มิถุนายน 2553 ,พยาบาลวิชาชีพกับการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 28 ตุลาคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 26 ตุลาคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 19 ตุลาคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 14 ตุลาคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 13 ตุลาคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 4 สิงหาคม 2552 ,อบรมหลักสูตรการพัฒนาพยาบาลผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์สำหรับพยาบาลวิชาชีพ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2552 ,อบรมหลักสูตรการพัฒนาพยาบาลผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์สำหรับพยาบาลวิชาชีพ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2552 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 - 21 มกราคม 2552 ,พยาบาลวิชาชีพกับการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2551 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 ตุลาคม 2551 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 ตุลาคม 2551 ,การส่งเสริมคุณภาพชีวตผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS และผู้ได้รับผลกระทบ, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ไม่ระบุ
 • 29 พฤศจิกายน 2565 ,วิทยากรห้องย่อยที่ 1 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Big Nursing Data Processing : Planning from Acquisition, Recording, and Analysis to Utilization” ประชุมวิชาการ เรื่อง “ข้อมูลขนาดใหญ่ - โอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับพยาบาลในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” (Big Data - Big Opportunities for Nurses in a Data - Driven World) , สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2565 ,วิทยากรบรรยายและวิทยากรอภิปรายกลุ่ม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Review), ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 1 กันยายน 2565 , ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2565 , ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล และออนไลน์ ZOOM Meeting , ไทย
 • 15 - 17 มิถุนายน 2565 , โครงการสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติครั้งที่ 19 เรื่อง "A new era of I.P.C. in Thailand" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2565 , โครงการสัมมนา "การพัฒนาการเรียนการสอน" สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ , โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 พฤษภาคม 2565 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2 , Zoom Meeting , ไทย
 • 23 - 24 พฤษภาคม 2565 , ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ )พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2 , Zoom Meeting , ไทย
 • 23 - 24 พฤษภาคม 2565 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2 , Zoom Meeting , ไทย
 • 27 เมษายน 2565 , คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2565 , Zoom Meeting , ไทย
 • 26 - 27 เมษายน 2565 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ , ผ่าน Zoom , ไทย
 • 30 มีนาคม 2565 , คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2565 , Zoom Meeting , ไทย
 • 22 - 23 มีนาคม 2565 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการโครงการฯ , ผ่าน Zoom , ไทย
 • 18 - 19 มกราคม 2565 , เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัมนาสมรรถนะผุ้นำเพื่อการพัมนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ , ออนไลน์ ระบบ Zoom , ไทย
 • 12 มกราคม 2565 , ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 , ออนไลน์ , ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2564 , ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล , ออนไลน์ ระบบ Cisco Webex , ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2564 , คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2564 , online , ไทย
 • 7 ตุลาคม 2564 , การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 6 ตุลาคม 2564 , การประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2564 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 10 กันยายน 2564 , การนำเสนอผลงานวิชาการ หัวข้อ Lessons Learned and Work Opportunities during the Covid-19 Pandemic , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 1 กันยายน 2564 , การประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2564 , ระบบออนไลน์ Cisco WebEx , ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2564 , โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "Clinical Nursing Experiential Learning to Enhance the Nursing Education and Practice in the Face of COVID-19 Pandemic" , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2564 , การประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2564 , ระบบออนไลน์ Webex Meetings , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2564 , ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2564 , การประชุมเพื่อรับทราบแผนงานและส่งมอบภารกิจที่ต้องดำเนินการระหว่างผู้บริหารวิทยาลัยฯ ชุดรักษาการ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ชุดวาระ พ.ศ. 2564 - 2566 , ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล คณะที่ 2 และคณะทำงานการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล , ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม (Zoom Meetings) , ไทย
 • 17 - 18 ธันวาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ The 3rd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (CMC-PID) หัวข้อการประชุม: Fight against COVID-19 pandemic (ออนไลน์)) , ห้องแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 กันยายน 2563 , สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 กันยายน 2563 , กรรมการคุมสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกลางภาค เรียนที่ 1 /2563 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนประมวลผล , ไทย
 • 15 มิถุนายน 2563 , ประชุมคณะทำงานในคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ (ออนไลน์ ผ่านระบบCisco Webex Meeting) , ห้องประชุมมรกต อาคารเฉริมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2563 , เก็บข้อมูลในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย เพื่อนำมาจัดสื่อวิดีโอประกอบการจัดอบรมนานาชาติ หัวข้อ Update on the COVD-19 situation and recommedations , โรงพยาบาลสันกำแพง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 13 - 15 มกราคม 2563 , ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 14 เรื่อง IC Update 2020 : Infection Control awareness : Learn more, Do more and Become more. , ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมวิชาการ Combined Meeting ใน theme HOT and WIN in Orthopedics 2019 , โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 ตุลาคม 2562 , ประชุม Conference Theme: “One Health Perspcetives on Infection and Immunity : Humans, Animals and the Environment , โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 28 มิถุนายน 2562 , รสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติครั้งที่ ๑๖ เรื่อง“Combating AMR by IC and ASP” , โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุร , ไทย
 • 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมวิชาการนานาชาติ The 4 International Conferences on One Medicine One Science : One World, One Medicine, One Science : The way forwardfor better Health , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 31 มกราคม 2562 , ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 13 , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 7 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2561 , ประชุมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างบัณพฑิตศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา , วิทยลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2561 , สัมมนา พัฒนาการเรียนการสอน , ศิริปันนา รีสอร์ท แอนด์ สปา , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2561 , โครงการพัฒนาอาจารย์กล่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ , วีรันดา รีสอร์ท , ไทย
 • 15 - 18 มกราคม 2561 , ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 12 , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 27 September 2017 , ประชุมและเป็นวิทยากรหัวข้อ Evidence Transformation and Application in Infection Control Nursing:Experiences and Lesson Learnt ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมือง Beijing , China
 • 6 - 11 สิงหาคม 2560 , ประชุม The 9th TEPHINET GLOVAL Scientific Conference , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 สิงหาคม 2560 , เสวนางานวิจัยแพทย์พบประชาชน เรื่อง ผู้สูงวัยใส่ใจกระดูกและข้อ , ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา , ไทย
 • 17 - 21 กรกฏาคม 2560 , สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 14 , โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช , ไทย
 • 2 มิถุนายน 2560 , ประชุม การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดศัลยกรรมตับ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 28 เมษายน 2560 , อบรม Project Proposal Development , โรงแรมสยาม แอท สยาม ดีไซด์ โฮเต็ล แอนด์ สปา , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2559 , ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 8 ตุลาคม 2559 , ประชุม The RCOST&AOA Combined Meeting 2016 เรื่อง "Orthopaedic Integration" , ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา , ไทย
 • 10 - 11 กันยายน 2559 , สอนกระบวนวิชา พย.กช.711 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก , ไทย
 • 12 - 15 กรกฏาคม 2559 , ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี , ไทย
 • 12 - 15 กรกฏาคม 2559 , ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี , ไทย
 • 17 มิถุนายน 2559 , อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 10 , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่สาย , ไทย
 • 27 เมษายน 2559 - 1 พฤษภาคม 2559 , ประชุม Grant Writing Workshop , โรงแรม Siam@Siam Desing Pattaya , ไทย
 • 17 มีนาคม 2559 , สัมมนา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 8 มีนาคม 2559 , กิจกรรม QA สัญจร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2558 - 4 ธันวาคม 2558 , โครงการบริการวิชาการ สถิติขั้นสูงในงานวิจัยเวชศาสตร์ชุมชน , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 20 สิงหาคม 2558 , สัมมนา เขียนตำราให้น่าอ่าน , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 4 - 5 สิงหาคม 2558 , ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลหาดใหญ่ , ไทย
 • 18 - 19 กรกฏาคม 2558 , ประชุม การจัดทำร่างข้อจำกัด/เงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สำหรับผุ้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ นครปฐม , ไทย
 • 13 - 17 กรกฏาคม 2558 , วิทยากรบรรยายและเข้าร่วมสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 12 , โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท , ไทย
 • 19 มิถุนายน 2558 , นำผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่สาย , ไทย
 • 1 เมษายน 2558 , ประชุมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ , กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมเพื่อปรึกษารายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องและความเป็นไปได้ที่จะร่วมกันจัดทำหลักสูตร , โรงพยาบาลราชวิถี , ไทย
 • 25 - 26 ธันวาคม 2557 , ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลแม่สอด , ไทย
 • 9 - 12 ธันวาคม 2557 , ประชุมวิชาการ Regional meeting on heathcare associated infection prevention and control chiang mai , โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 12 - 15 November 2014 , เข้าร่วมประชุมเรื่อง Expert Group Meeting to Finalize the Curriculum on Healthcare Acquired Infection Control Training Workshop ณ ประเทศอินเดีย , ประเทศอินเดีย , India
 • 25 - 27 สิงหาคม 2557 , ประชุม เชื่อม AEC ด้วยความคิดสร้างสรรค์ , อิมแพค เมืองทองธานี , ไทย
 • 7 - 11 กรกฏาคม 2557 , สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 11 , โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท , ไทย
 • 2 - 4 มิถุนายน 2557 , อบรม Systematic review protocol Development , เมาท์เทนคลีก เวลเนส รีสอร์ท , ไทย
 • 10 - 12 March 2014 , ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในระดับปริญญาโททางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ และการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ ณ ประเทศญี่ปุ่น , St. Luke's College of Nursing กรุงโตเกียว , Japan
 • 30 - 31 มกราคม 2557 , ประชุม Enhoncing capacity on Communication for Development , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 17 มกราคม 2557 , ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 6 - 8 มกราคม 2557 , อบรม Enhancing Capacity on Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission , โรงแรม Chiang Mai Grand View , ไทย
 • 15 - 19 กรกฏาคม 2556 , สัมมนาโรคติดเชื้อ ครั้งที่ 10 เรื่อง Infection Control in The Era of Healthcare Quality Improvement , โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท พัทยา , ไทย
 • 11 - 12 กรกฏาคม 2556 , ประชุม การพยาบาลผู้ป่วยโรคข้อเข่าและข้อสะโพกเสื่อม , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 เมษายน 2556 , ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่สาย , ไทย
 • 6 - 7 มีนาคม 2556 , อบรมวิทยากรส่วนกลางหลักสูตรการใช้ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดทำยุทธศาสตรืการป้องกันแกะแก้ไขปัญหาเอดส์ระดับจังหวัดและการบูรณาการงานเอดส์ในแผนพัฒนาจังหวัด , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 8 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 25 กันยายน 2555 , ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ , โรงแรมเมอร์เคียว , ไทย
 • 18 กันยายน 2555 , ประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2555-2559 , โรงแรมเมอร์เคียว , ไทย
 • 28 - 29 กรกฏาคม 2555 , เป็นกรรมการสอบปากเปล่า , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 17 - 19 กรกฏาคม 2555 , ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555-2557 , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 13 กรกฏาคม 2555 , สัมมนาระดับชาติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 9 , โรงแรมสตาร์ โฮเทล ระยอง , ไทย
 • 27 - 29 มิถุนายน 2555 , อบรมการใช้ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และผลักดันเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด , โรงแรมรามาดาร์ เดมา , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2555 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมเมอร์เคียว , ไทย
 • 29 - 30 พฤษภาคม 2555 , ประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การปัองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2555-2559 , โรงแรมเมอร์เคียว , ไทย
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2555 , ประชุมการวิจัยเชิงบูรณาการสู่การประดิษฐ์นวัตกรรม , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2555 , ร่วมออกข้อสอบ จัดพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบและตรวจพิสูจน์อักษรฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 4 - 5 เมษายน 2555 , ประชุมการประเมินผล และกำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเอดส์ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหาเอดส์ ปี 2555-2557 , โรงแรมเมอร์เคียว , ไทย
 • 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2555 , ประชุม IC Update 2012 : Pitfall...Success...Sustain : IC , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 24 - 26 มิถุนายน 2554 , เข้าร่วมการออกข้อสอบวุฒิบัตรผู้มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 6 - 10 มิถุนายน 2554 , สัมมนาโรคติดเชื้อระดับชาติ ครั้งที่ 8 , โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2554 , ประชุมจัดทำกรอบการติดตามและประเมินผลการป้องกันปัญหาเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 28 - 29 เมษายน 2554 , ประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ , ไทย
 • 7 - 8 เมษายน 2554 , ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 7 มีนาคม 2554 , ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการอบรมและคู่มือการบริหารข้อมูล การติดเตาม และประเมินผลการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด ผู้ต้องขังและแรงงานข้ามชาติ , ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ ตึกกรมควบคุมโรค , ไทย
 • 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 , ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการอบรมการติดตามและประเมินผลการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มพนักงานบริการ ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด ผู้ต้องขัง และแรงงานข้ามชาติ , ห้องประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ , ไทย
 • 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 , ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 6 , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 27 - 29 มกราคม 2554 , ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการติดตาม และประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในระดับจังหวัด , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 7 - 8 มกราคม 2554 , ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในระดับจังหวัด , โรงแรมเอวัน พัทยา ชลบุรี , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2553 , ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 16 - 17 พฤศจิกายน 2553 , การพัฒนาหลักสูตรและคู่มือบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผลการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี , กรมควบคุมโรค , ไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการอบรมการติดตามและประเมินผลการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มพนักงานบริการ ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด ผู้ต้องขัง และแรงงานข้ามชาติ , กรมควบคุมโรค , ไทย
 • 5 - 7 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง (เทียบเท่าปริญญาเอก) , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 30 ตุลาคม 2553 - 1 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการอบรมการติดตามและประเมินผลการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มพนักงานบริการ ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด ผู้ต้องขัง และแรงงานข้ามชาติ , กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 23 - 27 สิงหาคม 2553 , ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์ขั้นสูง , วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า , ไทย
 • 28 - 30 กรกฏาคม 2553 , ประชุมวิชาการตลาดนัดความรู้ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 19 - 23 กรกฏาคม 2553 , ประชุมเชิงปฏิบัติการโรคติดเชื้อระดับชาติ ครั้งที่ 7 , โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี , ไทย
 • 25 - 27 มิถุนายน 2553 , ร่วมการพิจารณาออกข้อสอบ จัดพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบ และตรวจพิสูจน์อักษรต้นฉบับข้อสอบ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 10 มิถุนายน 2553 , การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร. สถิติด้านระบาดวิทยา , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 มิถุนายน 2553 , confidence interval, Regression เทนิคการเลือกตัวอย่าง และexperimental design , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 21 พฤษภาคม 2553 , APN : คุณค่า การพัฒนา และความสำเร็จ , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น , ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2553 , ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมวิชาการ APN , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 6 - 7 พฤษภาคม 2553 , เก็บข้อมูลวิจัย , โรงพยาบาลสันป่าตอง , ไทย
 • 26 - 30 เมษายน 2553 , เก็บข้อมูลวิจัย , โรงพยาบาลสันป่าตอง , ไทย
 • 2 เมษายน 2553 , ศึกษาดูงานด้านการป้องกันการควบคุมการติดเชื้อระหว่างประเทศ , ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแม่สาย จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 1 เมษายน 2553 , เก็บข้อมูลวิจัย , โรงพยาบาลสันป่าตอง , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2553 , การเทาะเปลือกงาน IC เพื่อชีวิปลอดภัย , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 16 - 18 ธันวาคม 2552 , ศึกษาดูงานด้านการป้องกันการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลบำรุงราษฎณ์ และสถาบันบำราศนราดูร , ไทย
 • 26 - 28 พฤศจิกายน 2552 , วิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 12 พฤศจิกายน 2552 , Infection prevention and control measures for health care of patients with acute respiratory diseases in the community settings : Evaluation Meeting , กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 21 - 22 ตุลาคม 2552 , 2 Thailand Human Infiuenza Research Meeting , Sheraton Grand Sukumvit Hotal, Bangkok , ไทย
 • 26 September 2009 - 2 October 2009 , เข้าร่วมประชุมSecond Meeting of Asia-Pacific Emergency and Disaster Nursing Network ณ ประเทศออสเตรเลีย , มหาวิทยาลัยเจมส์คุก , Australia
 • 20 - 24 กรกฏาคม 2552 , ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "Quality Improvement in Infection Control" , โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา , ไทย
 • 5 - 9 July 2009 , เข้าร่วมประชุม และเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Developing of Guidelines on Management of Avian Influenza for Nurses ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เขตปกครองพิเศษมาเก๊า , China
 • 19 - 21 มิถุนายน 2552 , เพื่อพิจารณาและออกข้อสอบวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2552 , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 27 - 29 พฤษภาคม 2552 , สัมมนาฯ และสรุปรายงานการสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 12 , อิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี , ไทย
 • 21 - 22 พฤษภาคม 2552 , โรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2552 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 27 - 28 มีนาคม 2552 , ประชุมข่วงผญาสุขภาพและศิลปวัฒนธรรมล้านนา , วัดสวนดอก , ไทย
 • 15 - 16 มีนาคม 2552 , รวบรวมข้อมูลวิจัย เรื่อง การระบาดของไข้หวัดนกจากคนสู่คนในประเทศไทย สำหรับภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , ไทย
 • 12 - 13 มีนาคม 2552 , รวบรวมข้อมูลวิจัย , โรงพยาบาลสวรรคโลก สุโขทัย , ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2552 , ฟังการบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 1/2552 , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2552 , การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเป็นหัวใจของความปลอดภัย , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2551 , การทดลองทำวิจัยทางคิลนิกในคณะแพทยศาสตร์ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 21 October 2008 , เข้าร่วมประชุมเรื่อง Asia Pacific Emergency and Disaster Nursing Network and Health Emergency Partners Meeting ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 23 - 28 September 2008 , เข้าร่วมประชุม Facilitator Training : Infection control ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ , ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ , Switzerland
 • 15 สิงหาคม 2551 , การประเมินตามสภาพจริง , โรงแรม Chiangmai Grandview , ไทย
 • 21 - 25 กรกฏาคม 2551 , สัมมนา เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศไทย , โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา ชลบุรี , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2551 , ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2551 , ประสบการณ์การเขียนผลงานวิจัย เพื่อขอตำแหน่งจากวิชาการ และแนวทางการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 21 มิถุนายน 2551 , ประชุมเพื่อออกข้อสอบวัดความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2551 , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 26 - 27 พฤษภาคม 2551 , Acute Miocardial Infarction กับหัวใจการให้การพยาบาล , โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2551 , One-day in Vascular Diseases ll , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 เมษายน 2551 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal) , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 11 มีนาคม 2551 , โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)” , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2551 , ประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 18 มกราคม 2551 , ประชุมและเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 3 , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 18 - 20 ธันวาคม 2550 , อบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติขั้นสูง ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ รุ่นที่ 1 , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน , ไทย
 • 12 - 21 ธันวาคม 2550 , นำผู้เข้ารับการอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลสันป่าตอง เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2550 , นำผู้เข้ารับการอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลสันป่าตอง เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 สิงหาคม 2550 , ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพ , สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 1 - 7 กรกฏาคม 2550 , สัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศไทย หัวข้อหลัก การควบคุมโรคติดเชื้อสำหรับโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ , โรงแรมรีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท ชะอำ เพชรบุรี , ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2550 , ประชุมเพื่อดำเนินการสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ , โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ , ไทย
 • 25 - 26 มกราคม 2550 , เสนอผลการดำเนินโครงการ RARE , โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ , ไทย
 • 27 - 28 ธันวาคม 2549 , ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฯ , วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีพะเยา , ไทย
 • 8 ธันวาคม 2549 , เรื่อง THE FRONTIER IN WOUNU MANAGEMENT , กรีนเลค รีสอร์ท , ไทย
 • 26 กันยายน 2549 , เก็บข้อมูลโครงการฯ , วิทยาพยาบาลบรมฯพะเยา จ.พะเยา , ไทย
 • 1 - 4 พฤษภาคม 2549 , ประชุม Evaluation (RARE) , รร.รอยัล เจมส์ ลอดจ์ 2000 , ไทย
 • 23 - 24 มีนาคม 2549 , ประชุมวิชาการชมรมประสาทศัลยแพทย์ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 , รร.โลตัส ปางสวนแก้ว , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 25 - 26 ตุลาคม 2548 , ประชุม เพื่อระดมความคิดในการดำเนินกิจกรรมของโครงการอบรม เรื่อง Rapid Assessment Response and Evalution , รร.เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2548 , ประชุม เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพและบทบาทของพยาบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน , ห้องประชุมเพชรรัตน์ อาคารพระศรีพัชรินทร์คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล , ไทย
 • 6 - 10 มิถุนายน 2548 , การกำหนดทิศทางและการสร้างเครือข่ายการศึกษาวิจัยของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม , สถาบันบำราศนราดูร , ไทย
 • 23 - 29 April 2005 , ศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , University of Western Sydney,School of Nursing,Family & Community Health , Australia
 • 1 - 2 มีนาคม 2548 , ประชุมเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ การวิจัยด้านการติดเชื้อในโรงพยาบาล , รร.ไอศวรรย์ รัสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรี , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2548 , ประชุมวิชาการ เรื่อง โรคข้ออักเสบจากผลึกเกลือ(Crystal-induced aethrits) , ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม รพ.มหาราชเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 9 กันยายน 2547 , การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะการดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลีนิคที่ดี , ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ ม. เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2547 , การสัมมนาเรื่อง คุณภาพบัณฑิตศึกษา คุณภาพวิทยานิพนธ์ , ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 29 มิถุนายน 2547 , การประชุมเสวนาเพื่อการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดผลงานการศึกษาด้านกาพยาบาลในระดับบัณฑิตศึกษา , ห้องประชุมสภาการพยาบาล จ. นนทบุรี , ไทย
 • 13 - 18 มีนาคม 2547 , เสนอผลงานวิจัย Development of Quality Indicators for Prevention and Control of Surgical Site Infection และ Development of Indicators for Hospital Infetious Waste Management , ในที่ประชุม 2nd International Congress of the Asia Pacific Society of Infection Control (ARSIC) , ไทย
 • 10 - 13 พฤศจิกายน 2546 , ดูงาน การปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ รามาธิบดี และ ศูนย์ป้อมเพชร ร.พระนครศรีอยุธยา , ไทย
 • 12 - 14 กันยายน 2546 , ประชุม โครงการประเมินผลการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องในศูนย์สุขภาพชุมชน(Primary care unit PCU) , โรงแรมมารวยการ์เด้น กทม. , ไทย
 • 27 - 28 มิถุนายน 2546 , ประชุม วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลพื้นฐานศูนย์สุขภาพชุมชนที่รับผิดชอบงานเอดส์ ผู้ดูแลหรือญาติผู้ติดเชื้อไม่มีอาการแล้ผู้ดูแลหรือญาติผู้ติดเชื้อมีอารการหรือผู้ป่วยเอดส์ , ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา , ไทย
 • 16 - 16 พฤษภาคม 2546 , คณะทำงานด้านการสรุปรายงานการสัมมนาระดับชาติเรื่องเอดส์ ครั้งที่ 9 , ห้องประชุมชั้น 2 กรมควบคุมโรค นนทบุรี , ไทย
 • 25 - 27 มีนาคม 2546 , การดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องในศูนย์สุขภาพชุมชน , ห้องประชุมสำนักโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพสัมพันธ์ , ไทย
 • 12 มีนาคม 2546 , การวางแผนประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพระบบการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอส์ดอย่างครบถ้วน , ห้องประชุมพรศักดิ์ศัลยาวุธ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 , ไทย
 • 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2546 , การทดสอบแบบสำรวจข้อมูลศูนย์สุขภาพชุมชน , โรงพยาบาลแม่ออน โรงพยาบาลสันทราย , ไทย
 • 17 - 19 กรกฏาคม 2545 , การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 16 , โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ไทย
 • 7 - 9 มีนาคม 2545 , Comprehensive Respiratory Care and Mechanical Ventilation Workshop 2002 , โรงแรมเชียงใหม่ออกคิด , ไทย
 • 21 - 22 มกราคม 2545 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบติดตามและประเิิมินผลการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องปี 2545 ระดับจังหวัด , ห้องประชุมโรงแรมมิราเดล คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 14 มกราคม 2545 , กำหนดแนวทางการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการพัฒนาระบบบริการและติดตามผลการรักษาผู้ติดเชื้อเอสไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ ครั้งที่ 1 , ห้องประชุมโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ จ.นนทบุรี , ไทย
 • 13 - 14 ธันวาคม 2544 , การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report:SAR) , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2544 , การปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูง , ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 26 - 27 พฤศจิกายน 2544 , การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในงานวิจัยและพัฒนา , ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 19 - 23 พฤศจิกายน 2544 , การพัฒนางานด้านการควบคุมโรคติดเชื้อ , โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กทม. , ไทย
 • 1 - 2 พฤศจิกายน 2544 , สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 29 สิงหาคม 2544 , เพื่อจัดทำคู่ทือมาตรฐานการดูแลผู้ติดเชื้อปละผู้ป่วยโรคเอสด์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องและตัวชี้วัด , โรงแรมอมารีเอเทรียม , ไทย
 • 22 - 24 สิงหาคม 2544 , การจัดการศึกษาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , โรงแรมดิเอมเมอรัล , ไทย
 • 22 - 23 มิถุนายน 2544 , สรุปผลโครงการศึกษาสถานการณ์ของการดูแลผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ที่บ้านและชุมชน , ห้องประชุมกองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ นนทบุรี , ไทย
 • 21 เมษายน 2544 , การพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอส์ด , กรมควบคุมโรคติดต่อ , ไทย
 • 5 เมษายน 2544 , Diversity in Pain Management , อาคารเฉลิมพระบารมี วอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ , ไทย
 • 5 เมษายน 2544 , การจัดการเรียนการสอนด้านการผดุงครรภ์ในประเทศ , โรงแรมรอยัลรีเวอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2544 , การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง , ห้องประชุมกองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ , ไทย
 • 2 - 4 พฤศจิกายน 2543 , อุปกรณ์เซนเซอร์และการควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม , ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 26 - 27 กันยายน 2543 , เสริมการฝึกปฎิบัติงานของนักศึกษา กระบวนวิชา 563730(ศึกษาดูงาน) , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย , ไทย
 • 7 สิงหาคม 2543 , ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยโรคเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 40-42 , ห้องประชุมกองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ , ไทย
 • 4 - 5 สิงหาคม 2543 , การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา , บ้านกลางดอย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2543 , สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2540-2543 , ห้องประชุมกองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ , ไทย
 • 24 - 26 เมษายน 2543 , การวิจัยท้องถิ่น , โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2543 , การประเมินผลกระทบต่อผู้รับบริการภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง , ห้องประชุมกองโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 15 สิงหาคม 2565 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2565 ครบรอบ 50 ปี (วาระปีที่ 62 การศึกษาพยาบาล มช.) , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 13 กรกฏาคม 2564 ,การบรรยาย หัวข้อ โมเดลเชิงสาเหตุและโมเดลสมการโครงสร้าง,
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 2 พฤษภาคม 2562 ,ประชุมจัดเตรียมงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ”,
 • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 31 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 5),
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 19 ตุลาคม 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 26 สิงหาคม 2559 ,รับฟังการนำเสนอผลการประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558,
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กรกฏาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 25 ธันวาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : แนวทางการนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2) , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3, ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 กันยายน 2558 ,การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 29 กรกฏาคม 2558 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำ SAR ของหลักสูตร,
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 28 กันยายน 2557 ,โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3/2557 (ระยะที่ 3), โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 มิถุนายน 2557 ,โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ณ โรงแรม แคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 มีนาคม 2557 ,โครงการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาโท) ,
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 18 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรม KM IT QA ประจำปี 2556-2557, ณ บริเวณลานกิจกรรม และ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุดมีชีวิต ชั้น 1 อาคาร 2
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2556 ,โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2556 เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ที่ปรับปรุงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 2), ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กรกฏาคม 2556 ,โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 ตุลาคม 2555 ,โครงการบรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร ๑ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2555 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่

การศึกษา

 • 2542 : PhD (Nursing) , The University of Alabama at Birmingham , United States Of America
 • 2537 : M.S.N. (Nursing) , The University of Alabama at Birmingham , United States Of America
 • 2535 : วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 2533 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (Infection control)
 • การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพ (quality indicator development)
 • Statisitcal analysis for health and nursing research

การลาศึกษา

 • 5 December 1998 - 4 April 1999 , course Community Health Nursing , at University of Alabama at Birmingham , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ก.พ.)
 • 5 December 1997 - 4 December 1998 , course Community Health Nursing , at University of Alabama at Birmingham , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ก.พ.)
 • 5 December 1994 - 4 December 1997 , course Community Health Nursing , at University of Alabama at Birmingham , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ก.พ.)
 • 28 August 1993 - 4 December 1994 , course Infection Control Nursing , at University of Alabama at Birmingham , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ก.พ.)

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 24 มกราคม 2548 , รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้าแบบอิสระ ระดับ “ดีมาก” ประจำปีการศึกษา 2548 , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 24 มกราคม 2547 , รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับ “ดีมาก” ประจำปีการศึกษา 2546 , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 October 1996 , Graduate Student Award, USA , University of Alabama at Birmingham, USA
 • 21 October 1995 , Certification of Infection Control (CIC), USA , Association for Professional in Infection Control and Hospital Epidemiology

การรับเครื่องราชฯ

 • 2562 , มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • 2556 , ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2553 , ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2550 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2547 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2543 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2539 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th