KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์

Pratum Soivong

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
โทรศัพท์ : +66-53-945-020 , +66-53-949-058
อีเมล์ : pratum.soivong@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • ลินนภัสร์ ธนะวงค์, พิกุล พรพิบูลย์, ประทุม สร้อยวงค์. 2559 . ผลของการส่งเสริมการจัดการตนเองในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและการใช้บริการสุขภาพในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง . พยาบาลสาร . 43 (2) : 45-56. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • เชิญขวัญ อินทร์แก้ว, พิกุล บุญช่วง, ประทุม สร้อยวงค์. 2558 . ผลของการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและอาการเจ็บอกในผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย . พยาบาลสาร . 42 (1) : 12-23. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • เกรียงวรา นาวินประเสริฐ, ประทุม สร้อยวงค์, พิกุล บุญช่วง. 2558 . ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อความร่วมมือในการรักษาและการมาตรวจซ้ำก่อนวันนัดของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว . พยาบาลสาร . 42 (พิเศษ ธันวาคม) : 11-23. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • พิกุล พรพิบูลย์, ประทุม สร้อยวงค์. 2558 . แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก: การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยผู้ใหญ่ .(เผยแพร่ระดับชาติ)

  วารสาร
 • กนกพร ไพศาลสุจารีกุล, ประทุม สร้อยวงค์, พิกุล พรพิบูลย์. 2557 . ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 . พยาบาลสาร . 41 (พิเศษ พฤศจิกายน) : 26-34. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • บุญชู อนุสาสนนันท์, ลินจง โปธิบาล, สายพิณ เกษมกิจวัฒนา, ประทุม สร้อยวงค์, ห้องสิน ตระกูล. 2556 . Coping Behaviors and Predicting Factors among Breast Cancer Survivors During Each Phase of Cancer Survivorship . Pacific Rim International Journal of Nursing Research . 17 (2) : 148-166. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • ธิดารัตน์ หนชัย, ประทุม สร้อยวงค์, นาดา ลัคนหทัย. 2556 . ผลของการสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและอาการไม่สุขสบายในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด . พยาบาลสาร . 40 (พิเศษ พฤศจิกายน) : 14-22. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย (Report)
 • พิกุล นันทชัยพันธ์, วิลาวัณย์ เสนารัตน์, ชมนาด พจนามาตร์, ประทุม สร้อยวงค์. 2549 . Model Development on Strengthening of Care for People Living with HIV/AIDS Receiving ART , Faculty of Nursing/Chiang Mai University/Chiang Mai/Thailand, 46 หน้า. (เผยแพร่ระดับชาติ)

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  กรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • 25 กันยายน 2561 ,คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กันยายน 2561 ,กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 - 19 กันยายน 2560 ,กรรมการประเมินคุณภาพการศึษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  อาจารย์พิเศษ
 • 31 มีนาคม 2552 ,สอนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 31 มีนาคม 2552 ,สอนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2552 ,สอนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย

  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 23 กรกฏาคม 2562 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง” , นายวชิรา โพธิ์ใส นิสิตขั้นปริญญามหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 26 พฤศจิกายน 2563 ,Co Menter Dr.Panarat Chenchob, School of Nursing University og Michigan ,สหรัฐอเมริกา
 • 9 ธันวาคม 2559 ,โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนางาน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2559 ,โครงการวิจัย ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง โรงพยาบาลเชียงกลาง จังหวัดน่าน, โรงพยาบาลเชียงกลาง น่าน ,ไทย
 • 21 กันยายน 2558 ,โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรงพยาบาลเชียงกลาง น่าน ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2558 ,คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 ตุลาคม 2557 ,ประสบการณ์อาการ และวิธีการจัดการอาการรบกวนของผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกที่ได้รับยาเคมีบำบัด ในหอผู้ป่วยรรังสีรักษา, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2556 ,วิเคราะห์งาน เรื่อง "ผลการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อระดับฮีโมโกลบินเอวันซีและความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ห้องตรวจอายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2554 ,ผลการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อระดับฮีโมโกบินเอวันซีและความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ห้องตรวจอายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2554 ,ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 31 สิงหาคม 2563 ,ผู้แทนสภาการพยาบาลในคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2561 ,ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2560 ,คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 มีนาคม 2555 ,กรรมการตัดสินการประกวดผลงานวิชาการออกแบบ Poster Presentation, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2553 ,อนุกรรมการจัดงานคืนสู่เหย้า, สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 29 มีนาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรและการเกิดมะเร็ง ไส้ใหญ่และทวารหนักของคนไทย" , นางสาวสายใหม ตุ้มวิจิตร นิสิตขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2563 ,วิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 , ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2561 ,ทักษะทางคลินิกที่จำเป็นของบัณฑิตพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2560 ,ผลของโปรแกรมการจัดการอาการต่อความเหนื่อยล้าในสตรีที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2560 ,ปรับปรุงบุทความเพื่อการตีพิมพ์, ศรีนครนิทร์วารสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 29 กันยายน 2560 ,การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา, วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ,ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2559 ,Effective Design of High Fidelity Simulation for Nursing Students, วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2559 ,ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยสถานการณ์จำลองที่เสมือนจริง ต่อความรู้ ความพึงพอใจ และความมั่นใจในตนเองของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี, รามาธิบดีพยาบาลสาร ,ไทย
 • 23 สิงหาคม 2559 ,ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยสถานการณ์จำลองที่เสมือนจริง ต่อความรู้ ความพึงพอใจ และความมั่นใจในตนเองของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี, รามาธิบดีพยาบาลสาร ,ไทย
 • 10 สิงหาคม 2559 ,เครื่องมือประเมินผลสมรรถนะพยาบาลพี่เลี้ยง, โรงพยาบาลราชวิถี ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2559 ,ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังระยะสุดท้าย, โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ,ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2559 ,อาการทุกข์ทรมาน ความต้องการการดูแล และการพยาบาลที่ได้รับจริงเพื่อบรรเทาอาการทุกข์ทรมาน ของผู้ป่วยระยะประคับประคอง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 21 มกราคม 2559 ,ประสิทธิผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าในการบรรเทาอาการของผู้ที่เป็นมะเร็ง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2558 ,ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยของคณจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2558 ,ความรู้สำหรับญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ,ไทย
 • 21 ตุลาคม 2558 ,การศึกษาภาระครอบครัวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลระยอง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 4 สิงหาคม 2558 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการตนเองในเด็กวัยรุ่นโรคเบาหวานชนิดที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มิถุนายน 2558 ,การวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2558 ,ปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์นักเรียนมัธยมศึกาาตอนต้น ในจังหวัดจันทบุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 28 เมษายน 2558 ,ประสบการณ์การมีอาการและอิทธิพลของอาการต่อภาวะการทำหน้าที่ในผู้ป่วยมะเร็ง ระบบโลหิตวิทยาที่ได้รับยาเคมีบำบัด, วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 24 เมษายน 2558 ,ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรุปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อความเครียดและการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของครอบครัวผู้ดูแล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2558 ,การพยาบาลเพื่อการจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2558 ,บทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 8 มกราคม 2558 ,ประสบการณ์อาการ และการจัดการในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง, รามาธิบดีพยาบาลสาร ,ไทย
 • 6 มกราคม 2558 ,ผลของโปรแกรมการดูแลช่องปากด้วยตนเองต่ออาการเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด, รามาธิบดีพยาบาลสาร ,ไทย
 • 19 ธันวาคม 2557 ,คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2557 ,ผลของการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมสุขภาพ น้ำหนักตัว ดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวของผู้ที่มีกลุ่มอาการเมตาบอลิก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 ตุลาคม 2557 ,การศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับรูปแบบการดูแลและการควบคุมโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในผู้สูงอายุ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 18 กันยายน 2557 ,ผลของโปรแกรมการใช้สื่อเพลงสุขภาพร่วมกับการออกกำลังกายรำไม้พลองต่อความรู้และการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ ระดับความดันโลหิต และความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 18 กันยายน 2557 ,คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน หรืออุดตันที่เข้ารับการรักษาในหน่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลระยอง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 22 สิงหาคม 2557 ,กิจกรรมทางกาย คุณภาพของอาหาร การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา และน้ำหนักตัวคงค้างในมารดาหลังคลอด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2557 ,ปัจจัยทำนายอาการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 12 มิถุนายน 2557 ,ผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หน่วยตรวจฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2557 ,ผลลัพธ์ของโปรแกรมการสอนงานผู้ดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีข้อจำกัดในการมองเห็น, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 26 มีนาคม 2557 ,ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคแผลในกระเพาะอาหาร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2557 ,ผลของโปรแกรมการดูแลช่องปากต่อภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะ และคอที่ได้รับการฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัด, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มกราคม 2557 ,Outcomes of Case Management by the Advanced practive Nurses in Elderly Patients with Heart Failure, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2556 ,การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความเหนื่อยล้าในผู้สูงอายุที่เป็นโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด หอผู้ป่วยรังสีรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2556 ,ผลของการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันต่อความผาสุกในผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2556 ,ผลของโปรแกรมการดูแลช่องปากด้วยตนเองร่วมกับกลีเซอรีนพญายอและเจลแป๊ะตำปึงต่อภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด, รามาธิบดีพยาบาลสาร ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2556 ,ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและอุบัติการณ์การติดเชื้อในผู้ปวยล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2556 ,ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2556 ,โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจ บรรยากาศในครอบครัว ความแข็งแกร่งในชีวิตและสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2556 ,ผลของการส่งเสริมการจัดการตนเองโดยการเข้าร่วมในค่ายเบาหวานต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2555 ,เปรียบเทียบการไหลเวียนเลือดดำในผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการนวดกดจุดฝ่าเท้าและการใช้เครื่องมือบีบไล่เลือดเป็นจังหวะ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2555 ,การสนับสนุนข้อมูล สมรรถนะแห่งตน และการมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็กป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2555 ,เปรียบเทียบการไหลเวียนเลือดดำในผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการนวดกดจุดฝ่าเท้าเป็นครั้งคราวและการใช้เครื่องมือบีบไล่เลือดเป็นจังหวะ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 27 ธันวาคม 2554 ,อาการที่พบบ่อยและการจัดการอาการของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาชนิดโคบอลท์ในจังหวัดชลบุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 18 ตุลาคม 2554 ,ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อพฤติกรรมการดูแลเท้า และคุณภาพชีวิตในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีแผลที่เท้า, โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 18 ตุลาคม 2554 ,อาการที่พบบ่อยและการจัดการอาการของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาชนิดโคบอลท์ในจังหวัดชลบุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 17 สิงหาคม 2554 ,การลดการติดเชื้อในโรงพยาบาลของระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายปัสสาวะโดยใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2554 ,บทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการของครอบครัวที่มีสนมาชิกในครอบครัวเป็นเบาหวานชนิดที่ 2, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2552 ,Nursing Practice Guideline for foot care for diabetic patients in Thailand, มหาวิทยาลัยดิมองฟอร์ด ประเทศสหราชอาณาจักร ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2552 ,บทความวิจัย เรื่อง "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยหลังได้รับการวินิจฉัยภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2552 ,ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่บ้านหลังได้รับรังสีรักษา จังหวัดชลบุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 12 ธันวาคม 2551 ,ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 23 กันยายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย เรื่อง "ผลของโปรแกรมการสอนบนแนวคิดภาพสะท้อนทางความคิดผ่านแอปพลิเคชันไลน์ต่อผลลัพธ์ที่คัดสรรในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 ที่มีอัตราการทำงานของไตลดลงอย่างรวดเร็ว", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 7 กันยายน 2564 ,ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ, มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย เรื่อง "ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการกระตุ้นเตือนผ่านระบบออนไลน์เพื่อป้องกันภาวะน้ำหนักเกินในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2564 ,กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและนวัตกรรมโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท, ชมรมวิจัยและนวัตกรรมโรคหลอดเลือดสองแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 22 มีนาคม 2564 ,พิจารณาบทความ เรื่อง "Palliative Care การดูแลให้อยู่อย่างมั่นใจพร้อมจากไปอย่างสงบ", วารสาร EAU Heritage มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชีย ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านรายงานวิจัย เรื่อง “ปัจจัยทำนายความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง”, วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 15 - 18 พฤศจิกายน 2563 ,ผู้ช่วยตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ NECAST, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ,ไทย
 • 16 กันยายน 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย/บทความวิชาการ เรื่อง “การจัดการตนเองและครอบครัวของบุคคลโรคเบาหวานร่วมกับโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4-5” , วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นฯปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาล ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการจัดการตนเองและปัจจัยคัดสรรของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ในประชากรในภาคกลางของประเทศเวียดนาม”, วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินเนื้อหาบทความวิจัย เรื่อง “ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี” , วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2561 ,ในการให้ข้อเสนอแนะ และให้ข้อคิดเห็นโครงร่างวิจัย, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 กันยายน 2560 ,ตรวจสองทางวิชาการวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยนครพนม ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 18 สิงหาคม 2563 ,กรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ของ นาวาโทหญิง สินีนุช ศิริวงศ์ และนาวาโทหญิง กนกเลขา สุวรรณพงษ์ , สภาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ,ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2561 ,คณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวิธีวิจัย โรงพยาบาลสวนปรุง, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2559 ,ผลของโปรแกรมการจัดการอาการเหนื่อยล้าด้วยวิธีการสงวนพลังงานในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด, สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 16 กันยายน 2557 - 16 กันยายน 2558 ,คณะอนุกรรมการออกข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 8 - 10 กันยายน 2557 ,ร่วมเป็น Trainee เพื่อตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มิถุนายน 2556 ,คณะกรรมการประกวดสถานบริการสาธารณสุขและชุมชนดีเด่น งานสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2556, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 27 สิงหาคม 2564 ,หัวข้อ "หลักประเมินความเสี่ยงและคุณประโยชน์ ปละผลประโยชน์ทับซ้อน", ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ,ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2564 ,หัวข้อ , มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2564 ,วิทยากรและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์สัมมนา เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19, นางสาวภัททิยา จันทเวช และนางสาวเสาวลักษณ์ ค้าของ นักศึกษาปริญญาเอก ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมมนาประเมินประสิทธิผลของงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง , โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2563 ,โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย ในคน Ethic in Research Involving Human Subjects: Protection of Human Subjects , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กันยายน 2563 ,โครงการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การผลิตและพัฒนาผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์”, มหาวิทยาลัยเนชั่น ,ไทย
 • 14 กันยายน 2563 ,อบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การผลิตและพัฒนาผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์” , มหาวิทยาลัยเนชั่น ,ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2562 ,ประชุมวิชาการการพยาบาลฯ ครั้งที่ 15/ 2562 เรื่อง “Update Treatment in Stroke & Cardiovascular Disease” ทันโลกทันเหตุการณ์กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ , โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2561 ,แนวทางการพิจารณางานวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2561 ,แนวทางการพิจารณางานวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2561 ,Role fo nurse in Awareness and Concern : Focus on Impact to ADLs และ Health Literacy for chemotherapy patients, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2561 ,ร่วมวิพากษ์ เสนอแนะ และให้ข้อคิดเห็นโครงร่างวิจัยฯ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 มีนาคม 2561 ,หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และด้านสังคมศาสตร์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2561 ,จริยธรรมการวิจัยด้านสังคมศาสตร์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 - 7 มีนาคม 2560 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะของอาจารย์พยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ,ไทย
 • 21 กันยายน 2555 ,ประชุมวิชาการ รวมพลังจัดการความรู้ ลดเสี่ยง ลดภัยโรคไม่ติดต่อเพื่อสุขภาพดีตามวิถีชีวิตคนเชียงใหม่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2555 ,การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลในการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ครั้งที่ 2, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 เมษายน 2555 ,โครงการส่งเสริมระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพื่อควบคุม ป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2553 ,การประชุมวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพด้านการใช้กระบวนการพยาบาล", โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ,ไทย
 • 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2553 ,การประชุมวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพด้านการใช้กระบวนการพยาบาล", โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ,ไทย
 • 24 ธันวาคม 2552 ,การใช้กระบวนการทางการพยาบาล, โรงพยาบาลสันป่าตอง ,ไทย
 • 17 - 18 ธันวาคม 2552 ,การใช้กระบวนการทางการพยาบาล, โรงพยาบาลสันป่าตอง ,ไทย
 • 15 ธันวาคม 2552 ,การใช้กระบวนการทางการพยาบาล, โรงพยาบาลสันป่าตอง ,ไทย
 • 1 - 3 เมษายน 2552 ,การตรวจประเมินร่างกายและพยาธิสรีรวิทยาระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 10 มีนาคม 2564 ,สัมมนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยและการแพร่ผลงานทางวิชาการ , งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ,ไทย
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรมการวิจัยในคน, ศูนย์บริหารงานวิจัย มช. ,ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2561 ,จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 มีนาคม 2561 ,จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2560 ,ตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามหลักการ SMART Principle, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 ธันวาคม 2559 ,กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 มิถุนายน 2559 ,การสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้แนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2558 ,ผลต่อสุขภาพของภาวะเมแทบอลิกซินโดรม (อ้วนลงพุง), คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 มีนาคม 2558 ,Suandok Diabetes Nurse Educator, ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 สิงหาคม 2556 ,โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กันยายน 2555 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 กันยายน 2555 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 กันยายน 2555 ,โครงการอบรม การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย : การจัดการรายกรณี ระยะที่ 2, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 สิงหาคม 2555 ,โครงการอบรม การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย : การจัดการรายกรณี ระยะที่ 2, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2555 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2555 ,The offect of a cryotherapy gel wrap on the microcirculation of skin affected by chronic vinous disorders, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 11 สิงหาคม 2564 ,โครงการสัมมนาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ชั้นปีที่ 2 เรื่อง "Ethical Issues in Academic and Research", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มิถุนายน 2564 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 15 กันยายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 กันยายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 กันยายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 กันยายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 กันยายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 5, ศุนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 กันยายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 5, ศุนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 กันยายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 5, ศุนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2560 ,Application for research ethical committee approval, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 สิงหาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 5, ศุนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 5, ศุนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 5, ศุนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 ตุลาคม 2559 ,Application for research ethical committee approval, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 - 30 ตุลาคม 2558 ,นิเทศผู้เข้าอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูัป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 ตุลาคม 2558 ,Application for research ethical committee approval, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2558 ,การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 สิงหาคม 2558 ,การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 สิงหาคม 2558 ,การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 สิงหาคม 2558 ,การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2558 ,การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2558 ,การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 สิงหาคม 2558 ,การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 สิงหาคม 2558 ,การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2558 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2558 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 มีนาคม 2558 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2558 - 1 มีนาคม 2558 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2558 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2558 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 มกราคม 2558 ,Application ofr research ethical committee approval, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2557 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2557 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันต่างประเทศ, Nursing School of Kunming Medical Unlibersity ,ไทย
 • 1 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21" ระยะที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21" ระยะที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2557 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มกราคม 2557 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 มกราคม 2557 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 มกราคม 2557 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 มกราคม 2557 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มกราคม 2557 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 สิงหาคม 2556 ,Ethics fo Academics : Graduate Students of the International Programs, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 สิงหาคม 2555 ,โครงการ Ethics for Academics : Graduate Students of the International Programs, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 ธันวาคม 2554 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 ธันวาคม 2554 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2554 ,โครงการ Ethics for Academics : Graduate Students of the International Programs, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2554 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2553 ,Graduate Students and Academic ethic concern Ethical approval consideration, หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2552 ,สรีรวิทยา เภสัชวิทยา และการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น : การเตรียมพร้อมสำหรับพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2552 ,สรีรวิทยา เภสัชวิทยา และการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น : การเตรียมพร้อมสำหรับพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 20 - 21 ธันวาคม 2564 , การประชุมวิชาการ เรื่อง "ก้าวทันยุคการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมและการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ" , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2564 , การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 1 - 2 พฤศจิกายน 2564 , การประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2564 เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลด้วยงานวิจัย" , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 15 - 16 กรกฏาคม 2564 , โครงการอบรม เรื่อง "Human Subject Protection & God Clinical Practice" , ระบบออนไลน์ Cisco WebEx , ไทย
 • 22 มีนาคม 2564 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 3/2564 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 19 มกราคม 2564 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 1/2564 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 17 - 18 ธันวาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป้นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล , โรงแรมบัดดี้ โอเรียล ริเวอร์ไซต์ , ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมวิชาการ และประชุมสามัญประจำปี 2563 , โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ , ไทย
 • 28 กันยายน 2563 , ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 13 กันยายน 2563 , โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและด้านวิจัยของคณาจารย์ในสาขาญ ปี การศึกษา 2563 , ปานวิมาน สปา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 มิถุนายน 2562 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 5/2562 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 4 มิถุนายน 2562 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 4/2562 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 9 - 11 พฤษภาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ฯ , โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา , ไทย
 • 23 เมษายน 2562 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 3/2562 , โรงพยาบาลสวนปรุุง , ไทย
 • 10 เมษายน 2562 , อบรม การสร้าง Infograpic เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 1 - 3 เมษายน 2562 , ประชุมวิชาการ เรื่อง Patient and family centered centered care , คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 11 มีนาคม 2562 , อบรมระบบรับรองคุณภาพคณะทำงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 22 มกราคม 2562 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 1/2562 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 19 มกราคม 2562 , ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 24 ธันวาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี่เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 ธันวาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 9/2561 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2561 , ร่วมงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ สู่ยุคสุขภาพ 4.0 ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ , โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 ธันวาคม 2561 , ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 กันยายน 2561 , สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 11 สิงหาคม 2561 , สัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา , อินสดารีสอร์ท หางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 กรกฏาคม 2561 , อบรม Advanced Research Ethics Training course , โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท , ไทย
 • 12 - 14 กรกฏาคม 2561 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบ , โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา , ไทย
 • 13 - 15 มิถุนายน 2561 , ประชุมวิชาการ Update in Adult Nursing Ramathibodi 2018 , โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค , ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2561 , ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 4 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561 , รับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นต่อการจัดทำแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 18 - 20 มกราคม 2561 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกข้อสอบ , โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา , ไทย
 • 18 - 22 ธันวาคม 2560 , นักคณะผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงาน , วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลอุดรธานี , ไทย
 • 7 - 8 กันยายน 2560 , ประชุมวิชาการ Palliative Care in End-Stage Renal Disease , โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 2 กันยายน 2560 , ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรบการศึกษาในหลักสูตร , เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท หางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 5 สิงหาคม 2560 , ประชุมเชิงปฏิบัติการออกข้อสอบและพิจารณาการปรับ Blue print , โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา , ไทย
 • 21 - 25 May 2017 , ฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ The Middleton Foundation for Ethical Studies Global Fellowship รุ่นที่ 4 ณ ประเทศญี่ปุ่น , เมือง Nagasaki , Japan
 • 6 พฤษภาคม 2560 - 21 กรกฏาคม 2560 , อบรมหลักสูตรนานาชาติ The Middleton Foundation fo Ethical Studies รุ่นที่ 4 , คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 10 April 2017 - 5 May 2017 , ฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ The Middleton Foundation for Ethical Studies Global Fellowship รุ่นที่ 4 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , เมือง Olympia รัฐ Washington , United States Of America
 • 27 มีนาคม 2560 - 7 เมษายน 2560 , อบรมหลักสูตรนานาชาติ The Middleton Foundation fo Ethical Studies รุ่นที่ 4 , คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 22 - 28 March 2017 , เสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , เมือง Honolulu , United States Of America
 • 28 - 30 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ พ.ศ.2559 , โรงแรมดิเอมเมอรัลล์ , ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2559 , เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับคณะกรรมการฯ , คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี , โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ , ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2559 , ประชุม The 1 NNC stroke meeting , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 15 กันยายน 2559 , ประชุม Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice , โรงแรมมารวย การ์เด้น , ไทย
 • 7 กันยายน 2559 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC-Moodle , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 15 สิงหาคม 2559 , นิเทศผู้เข้าอบรมศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลสารภี , ไทย
 • 13 - 15 กรกฏาคม 2559 , ประชุมวิชาการ Professional Care in Cardio & Cerebrovascular Dlsease , โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2559 - 8 สิงหาคม 2559 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์ , สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 30 เมษายน 2559 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออกข้อสอบ , โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท ฉะเชิงเทรา , ไทย
 • 17 มีนาคม 2559 , สัมมนา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 8 มีนาคม 2559 , กิจกรรม QA สัญจร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 5 มีนาคม 2559 , ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 , โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ , ไทย
 • 21 - 24 February 2016 , ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ , Leardal ประเทศสิงคโปร์ , Singapore
 • 22 มกราคม 2559 , อบรม การเขียนสถานการณ์ดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินสำหรับการเรียนการสอนโดยใช้หุ่นจำลองเหมือนจริง , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 มกราคม 2559 , โครงการสัมมนาประสิทธิผลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาของมหาบัณฑิต , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 17 - 19 ธันวาคม 2558 , ประชุมเพื่อออกข้อสอบ , โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท ฉะเชิงเทรา , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 15 - 21 November 2015 , เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ของคณะฯกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย , International Islamic University Malaysia , Malaysia
 • 31 ตุลาคม 2558 , ประชุม การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาลาล : 2015 One Health Care Associated Infectiona Solution in Chiang Mai , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 30 ตุลาคม 2558 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์ , สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กันยายน 2558 , ประชุมสามัญประจำปี 2558 มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 11 กันยายน 2558 , เก็บข้อมูลวิจัย , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลนครพิงค์ , ไทย
 • 27 - 29 สิงหาคม 2558 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออกข้อสอบ , โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี , ไทย
 • 3 - 4 สิงหาคม 2558 , ประชุมวิชาการ Contributions of Nursing Graduate Studies to Health Policy and Research , โรงแรมไมด้า ซิตี้ ร่ีสอร์ท , ไทย
 • 18 - 19 กรกฏาคม 2558 , ประชุม การจัดทำร่างข้อจำกัด/เงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สำหรับผุ้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ นครปฐม , ไทย
 • 25 - 26 พฤษภาคม 2558 , ประชุมวิชาการ Cardiology & Neurology Cocktail , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 6 มีนาคม 2558 , ติดตามและประเมินโครงการวิจัย , โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง , ไทย
 • 14 - 23 December 2014 , ศึกษาดูงานภายใต้ Sakura Science Project, Japan ณ ประเทศญี่ปุ่น , ญี่ปุ่น , Japan
 • 1 พฤศจิกายน 2557 , ประชุมร่วมกับทีมวิจัย , โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง , ไทย
 • 22 - 25 October 2014 , ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี , EWHA Women University , Korea
 • 4 - 5 กันยายน 2557 , ประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3/2557 "วิจัย...เปลี่ยนชีวิต" , อิมแพค เมืองทองธานี , ไทย
 • 22 - 23 สิงหาคม 2557 , สัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , รีสอร์ท เชียงใหม่ แม่ริม คูลดาวน์ , ไทย
 • 22 - 23 สิงหาคม 2557 , ประชุม จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ด้านสาธารณสุข และประชุม Surveyor Training , โรงแรมมารวยการ์เด้น , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2557 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2557 , เก็บข้อมูลวิจัย , โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง , ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2557 , สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามกรอบ TQF , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2557 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2557 - 25 มิถุนายน 2557 , อบรมการสื่อสารและการบันทึกทางการพยาบาล (ภาษาอังกฤษ) เพื่อการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม , มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 26 มีนาคม 2557 , นิเทศผู้เข้าอบรมฯ , โรงพยาบาลลำพูน , ไทย
 • 21 มีนาคม 2557 , เสวนาและประชุมระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 18 มีนาคม 2557 , ประชุมร่วมกับทีมวิจัยโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง , โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง , ไทย
 • 30 มกราคม 2557 , นำเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการวิจัย , โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง , ไทย
 • 17 มกราคม 2557 , ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 16 - 18 ธันวาคม 2556 , ประชุม เพื่อออกข้อสอบและพิจารณาคุณภาพข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 15 - 20 November 2013 , เข้าร่วมประชุมวิชาการ 13th FERCAP International Conference on Addressing Ethical Issues Through Quality Multidisciplinary Research Bali, Indonesia ณ ประเทศอินโดนีเซีย , บาหลี , Indonesia
 • 30 กันยายน 2556 , ประชุมเพื่อชี้แจงกรอบการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มประสิทธิภาพ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 , โรงแรมมิราเคิล , ไทย
 • 20 กันยายน 2556 , ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 19 - 23 สิงหาคม 2556 , อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ (พบก-ว.) , โรงแรมแคนทารีฮิลล์ , ไทย
 • 1 - 2 สิงหาคม 2556 , อบรม Fundamental GCP Training , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2556 , สัมมนา การเขียนตำราและหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2556 , ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูงระดับวุฒิบัตร , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2556 , ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา , สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 27 เมษายน 2556 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกข้อสอบและพิจารณาคุณภาพข้อสอบ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 10 - 12 เมษายน 2556 , อบรม พยาบาลกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 1 - 4 เมษายน 2556 , ประชุมวิชาการ International Conference on Health, Healing & Harmony : Nursing Value และนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า , ภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต , ไทย
 • 12 มีนาคม 2556 , ประชุมเพื่อรับทราบผลและวิธีการประเมินโครงการการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค , ไทย
 • 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี , โรงแรมดิเอ็มเมอรอล , ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2555 - 1 ธันวาคม 2555 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2555 , ร่วมงานเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน e-Learning ครั้งที่ 7 ปี 2555 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2555 , อบรม การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP , คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 23 - 27 May 2012 , ศึกษาดูงานการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร ณ ประเทศญี่ปุ่น , Osaka , Japan
 • 16 - 18 พฤษภาคม 2555 , ประชุม เส้นทางใหม่ของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 15 - 16 พฤษภาคม 2555 , ประชุม Trends and Innovations in Chronic lllness , โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 23 - 24 เมษายน 2555 , อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 8 ธันวาคม 2554 , รับวุฒิบัตรความรู้ ความชำนาญ เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2554 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2554 , ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2554 , ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554 , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 3 - 4 กันยายน 2554 , สอบปากเปล่าในการสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัติแสดงความรู้ ประจำปี 2554 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 2 - 3 มีนาคม 2554 , อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน , ไทย
 • 22 - 23 มิถุนายน 2553 , การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปกิบัติ ICH-GCP , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 30 พฤษภาคม 2553 , RNNRHS Applied Medical Statistics Series , โรงแรมมณีนาราคร , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2552 , เก็บข้อมูลวิจัย , ศูนย์มะเร็งลำปาง , ไทย
 • 20 - 22 ตุลาคม 2552 , เก็บข้อมูลงานวิจัย , ศูนย์มะเร็งลำปาง จ.ลำปาง , ไทย
 • 13 - 15 ตุลาคม 2552 , เก็บข้อมูลวิจัย , ศูนย์มะเร็งลำปาง จ.ลำปาง , ไทย
 • 6 - 8 ตุลาคม 2552 , เก็บข้อมูลวิจัย , ศูนย์มะเร็งลำปาง จ.ลำปาง , ไทย
 • 22 - 29 กรกฏาคม 2552 , การวัดผลเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ , โรงแรมอมารีรินคำ , ไทย
 • 16 มิถุนายน 2552 , ประชุมอนุกรรมการฝ่าจัดทำ CD และแผ่นพับของคณะฯ , ห้องประชุมงานนโยบายและแผน , ไทย
 • 5 - 6 มิถุนายน 2552 , โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน , โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟรีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 26 พฤษภาคม 2552 , โครงการเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ระยะที่ 2 , โรงแรมอิมพีเรียล เชียงใหม่รีสอร์ทสปา & สปอร์ตคลับ , ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2552 , One-day in Vascular Diseases lll , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 15 พฤษภาคม 2552 , นวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 27 - 28 มีนาคม 2552 , ความสำเร็จในงานของ APN , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 7 มกราคม 2552 , กรรมการฝ่ายพิธีการ , อาคารบัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
 • 25 - 26 ธันวาคม 2551 , นำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 19 - 21 ตุลาคม 2551 , 2nd Asia cognitive Behavior therapy (CBT) Conference , สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ , ไทย
 • 11 - 12 ตุลาคม 2551 , เสวนาผู้สอนกระบวนวิชาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่วยผู้ใหญ่ , ศูนย์ประชุมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง , ไทย
 • 3 กันยายน 2551 , คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ประกอบการ , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 22 เมษายน 2551 , ประสานงานในการดูงานของคณะกรรมการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ , โรงพยาบาลสันป่าตอง และศูนย์วัณโรค สคร.10 , ไทย
 • 10 เมษายน 2551 , ประชุมให้คำปรึกษาและวางแผนการดำเนินการในการจัดทำคู่มือการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปอด , ศูนย์มะเร็ง ลำปาง , ไทย
 • 11 มีนาคม 2551 , โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)” , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 มีนาคม 2551 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2550 , อบรมความรู้และทักษะในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ , โรงแรมธาริน เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 ตุลาคม 2550 , จัดประชุมวางแผนการดำเนินการพื้นที่ , อ.สันป่าตอง , ไทย
 • 13 - 16 กันยายน 2550 , ประชุม เรื่อง Controversies in Cardiovascular Disease : CMCC 9 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2550 , การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2550 , ประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาและการออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านทางการพยาบาล และการผดุงครรภ์ในสาขาต่าง ๆ , โรงแรมที เค พาเลซ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 2 มีนาคม 2550 , ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2550 , ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Applied Nonlinear Statistical Methods , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 ธันวาคม 2549 , การเตรียมงานสีสันแห่งโลกการศึกษา , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2549 , ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2550 , สถานบริการสุขภาพพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2549 , ประชุมคณะทำงานฯ วันสถาปนาครบรอบ 30 ปี บัณฑิตวิทยาลัย , อาคารบัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2549 , ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2550 , โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง,ศูนย์มะเร็งลำปาง , ไทย
 • 4 ตุลาคม 2549 , วิทยากรสำหรับผู้รับทุนนานาชาติจากประเทศอินโดนีเซีย ประเทศพม่า ประเทศบังคลาเทศ และประเทศไทย ศึกษาดูงานนอกสถานที่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 ตุลาคม 2549 , วิทยากรสำหรับผู้รับทุนนานาชาติจากประเทศอินโดนีเซีย ประเทศพม่า ประเทศบังคลาเทศ และประเทศไทย ศึกษาดูงานนอกสถานที่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 กันยายน 2549 , วิทยากรสำหรับผู้รับทุนนานาชาติจากประเทศอินโดนีเซีย ประเทศพม่า ประเทศบังคลาเทศ และประเทศไทย ศึกษาดูงานนอกสถานที่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 26 กันยายน 2549 , ศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น , คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น , ไทย
 • 4 - 6 กันยายน 2549 , ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 10 - 14 May 2006 , ศึกษาดูงาน , ประเทศฮ่องกง , Hong Kong
 • 10 - 13 May 2006 , ศึกษาดูงานเรื่อง การศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูงและสารสนเทศทางการพยาบาล ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง , The Hong Kong Polytechnic University และ Chinese University of Hong Kong เขตปกครอบพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2549 , ประชุม Update and Assessment conference of POHNED Graduates , รร.เซ็นทรัลดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 19 กันยายน 2548 , การสัมมนาบุคลากรใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 30 - 31 สิงหาคม 2548 , ทิศทางการจัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 26 มีนาคม 2548 , การจัดการเรียนการสอนและการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จ.นนทบุรี ,มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี และโรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง , ไทย
 • 14 - 20 June 2003 , Living suth cancer and other Chromic disease,and palliative care , - , Sweden

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 15 สิงหาคม 2564 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี (61 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) ประจำปี 2564, วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยจัดพิธีตามปกติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 10 กรกฏาคม 2564 ,โครงการ“Substantive Knowledge in Nursing : How to Apply to Research” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
 • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Course) ระยะที่ 2, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง) ,
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 19 ตุลาคม 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายวิชาการ),
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 กรกฏาคม 2559 ,การบรรยายพิเศษในการขอตำแหน่งทางวิชาการและนโยบายสนับสนุนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยะจารี), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 มิถุนายน 2559 ,พิธีเปิด โครงการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559 “กาดเมืองมอกม่วน: ตลาดนัดความสุขแบบพอเพียงของชาวพยาบาล”, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2559 ,โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ, ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 ธันวาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : แนวทางการนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2) , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 กรกฏาคม 2558 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำ SAR ของหลักสูตร,
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กรกฏาคม 2558 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 22 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 1, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ: การนำแผนไปสู่การปฎิบัติและผลลัพธ์,
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการ “สานใจ๋ สามวัย สืบฮี้ต โตยฮอย ยี่เป็ง เจียงใหม่ ป่ะจ๋ำปี๋ สองปันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด” (กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และการสาธิตการทำโคมไฟ),
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 28 กันยายน 2557 ,โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3/2557 (ระยะที่ 3), โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 พฤษภาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ทางการพยาบาล ครั้งที่ 2, อาคาร 2 และ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 มีนาคม 2557 ,โครงการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาโท) ,
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2556 “4E For All Health”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2556 ,โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2556 เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ที่ปรับปรุงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 2), ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 • 9 กันยายน 2556 ,โครงการกิจกรรม 5 ส. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556, ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 5 กันยายน 2556 ,การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 กรกฏาคม 2556 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กรกฏาคม 2556 ,โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 เมษายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 มีนาคม 2556 ,โครงการอบรมตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556 ,การประชุมสรรหา หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2555 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕5, ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 ตุลาคม 2555 ,โครงการบรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร ๑ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 พฤษภาคม 2555 ,โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2555 ,โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เรื่อง เติมรัก สามัคคี และพลังใจเพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยดัน, ณ โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท และโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 19 ธันวาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง “การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อสอบและการทำคลังข้อสอบ, ห้องเรียน N4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง Adult Learner และ Creative Feedback, ห้อง N4 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 - 17 กันยายน 2554 ,โครงการ ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

 • 5 พฤศจิกายน 2548 , โครงการสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง เรียนรู้ตนเองด้วยความเข้าใจ ความสุขย่อมอยู่ใกล้แค่ปลายมือ , ณ วัดป่าดาราภิรมย์ และสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 4 พฤศจิกายน 2548 , Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)

การศึกษา

 • 2548 : พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2538 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 2533 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • การพยาบาลผู้ใหญ่ (Adult Nursing)
 • การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง (Chronic Illness)
 • การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
 • Palliative Care
 • การปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2554

การลาศึกษา

 • 7 August 2019 - 30 July 2020 , course ระดับหลังปริญญาเอก (Post Doctoral) ด้าน Cerebrovascular Disease (Stoke) , at Johns Hopkins University School of Nursing (JHSON) , United States Of America , scholarship China Medical Board of New York Inc.
 • 19 May 2011 - 31 July 2011 , course ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการในหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาลและการจัดทำโปรแกรมการสอนสำหรับหุ่นจำลองแบบผู้ป่วย , at School of Nursing, University of Health Science Sa , United States Of America , scholarship The China Medical Board of New York, Inc.
 • 12 ตุลาคม 2547 - 23 มีนาคม 2548 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ แบบ 2 , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 มิถุนายน 2547 - 11 ตุลาคม 2547 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ แบบ 2 , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 7 ตุลาคม 2546 - 31 พฤษภาคม 2547 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ แบบ 2 , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย)
 • 1 มิถุนายน 2546 - 6 ตุลาคม 2546 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ แบบ 2 , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 พฤศจิกายน 2545 - 31 พฤษภาคม 2546 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ แบบ 2 , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน โครงการพัฒนาอาจารย์
 • 7 มิถุนายน 2545 - 31 ตุลาคม 2545 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ แบบ 2 , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน โครงการพัฒนาอาจารย์
 • 15 August 2001 - 6 June 2002 , course - , at University of Michigan , United States Of America , scholarship โครงการพัฒนาอาจารย์
 • 7 มิถุนายน 2544 - 6 มิถุนายน 2545 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ แบบ 2 , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน โครงการพัฒนาอาจารย์
 • 7 มิถุนายน 2543 - 6 มิถุนายน 2544 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ แบบ 2 , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน โครงการพัฒนาอาจารย์
 • 7 มิถุนายน 2542 - 7 มิถุนายน 2543 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ แบบ 2 , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 7 มิถุนายน 2538 - 30 พฤศจิกายน 2538 , หลักสูตร การพยาบาลผู้ใหญ่ , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 7 มิถุนายน 2536 - 6 มิถุนายน 2538 , หลักสูตร การพยาบาลผู้ใหญ่ , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 15 สิงหาคม 2558 , อาจารย์ดีเด่น สาขาการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับเครื่องราชฯ

 • 2559 , เหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.)
 • 2554 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2550 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2545 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2541 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2539 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th