KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ

Acharaporn Sripusanapan

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
โทรศัพท์ : Ped Dept: +66 53 949003, EQD: +66 53 941402
อีเมล์ : acharaporn.s@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • ผู้อำนวยการ , สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รองผู้อำนวยการ , สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รักษาการแทนผู้อำนวยการ , สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รักษาการแทนผู้อำนวยการ , สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รักษาการแทนผู้อำนวยการ , สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รักษาการแทนผู้อำนวยการ , สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  กรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • 30 กันยายน 2563 ,ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 24 - 26 สิงหาคม 2563 ,ประธานตรวจประเมินคุณภาพหารศึกษาภายใน หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ปีการศึกษา 2562 , คณะนิเทศศาสต์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ,ไทย
 • 11 มิถุนายน 2563 ,ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ไทย
 • 10 มิถุนายน 2563 ,ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ไทย
 • 9 มิถุนายน 2563 ,ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2563 ,ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2563 ,ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ไทย
 • 4 มิถุนายน 2563 ,ประธานกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเกษตร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ไทย
 • 28 - 29 พฤษภาคม 2563 ,ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ไทย
 • 28 - 29 พฤษภาคม 2563 ,ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ไทย
 • 13 - 14 มิถุนายน 2562 ,ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพํมนาการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ไทย
 • 12 - 13 มิถุนายน 2562 ,ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ไทย
 • 5 - 6 มิถุนายน 2562 ,ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ไทย
 • 3 - 4 มิถุนายน 2562 ,ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ไทย
 • 8 - 9 กันยายน 2559 ,ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 , สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 สิงหาคม 2559 ,ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2557 ,ประธานผู้ประเมินคุณภาพภายใน, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 12 มิถุนายน 2556 ,คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินระบบคุณภาพภายใน, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 - 30 มิถุนายน 2555 ,ผู้ประเมินุคุณภาพภายในของกลุ่มคณะวิชา, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 25 - 26 มิถุนายน 2555 ,กรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2555 ,กรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ,ไทย
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2554 ,กรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ,ไทย
 • 23 - 24 มิถุนายน 2554 ,กรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ,ไทย
 • 3 - 5 กันยายน 2553 ,ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 5 - 6 สิงหาคม 2553 ,กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 - 2 กรกฏาคม 2553 ,กรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ,ไทย
 • 24 - 25 มิถุนายน 2553 ,กรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2553 ,ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2553 ,ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ,ไทย
 • 4 มีนาคม 2553 ,กรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพฯ, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ,ไทย
 • 15 มกราคม 2553 ,ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ,ไทย
 • 15 มกราคม 2553 ,ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ,ไทย
 • 22 - 24 กรกฏาคม 2552 ,ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551, ส่วนงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนะรศวร พะเยา ,ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2552 ,ผู้ประเมินคุณภาพภายในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 9 - 10 กรกฏาคม 2552 ,กรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 - 3 เมษายน 2552 ,กรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการดำเนินงานภายในส่วนงานสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2552, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2552 ,ให้คำแนะนำและทำการกำกับตรวจสอบในองค์ประกอบสำคัญของการประกันคุณภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงราย ,ไทย

  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 9 กันยายน 2559 ,การพัฒนาหลักสูตรเสริมประสบการณ์เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของชีวิตสำหรับนักศึกษาพยาบาล, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มิถุนายน 2554 ,ประเมินรับรองความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 2 มกราคม 2563 ,ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563, สำนักรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2553 - 7 เมษายน 2553 ,กรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพฯ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2553 - 25 กุมภาพันธ์ 2554 ,คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการดำเนินงานภายในส่วนงานสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2553, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 12 พฤศจิกายน 2564 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจสำหรับผู้ดูแลต่อการสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กวัยก่อนเรียน, นางสาวสุวรรณา หมูจุน นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมออนไลน์สำหรับเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในการทำงานในนักเรียนอาชีวศึกษา", นางสาวพิมพิไล ใจตรง นศ.ป.โท คณะพยาบาลผสาสตร์ มช. ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2564 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลขอโปรแกรมส่งเสริมความแข็งแกร่งในชีวิตต่อความเครียดของนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยในช่วงการระบาดของโควิด-19 , นางสาวเบญจมาภรณ์ ทศสูงเนิน รหัส : 621231013 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 14 เมษายน 2563 ,โครงการวิจัย เรื่อง “การประเมินผลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล และคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน”, รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน ,ไทย
 • 20 มีนาคม 2563 ,การประเมินผลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล สหวิชาวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน, มหาวิทยาลัยคริสเตียน ,ไทย
 • 29 ธันวาคม 2559 ,การจัดการเรียนรู้สภาพจริงในการสอนทางคลินิกสำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 ธันวาคม 2559 ,การรับรู้และการปฏิบัติของบิดามารดาในการดูแลเด็กเล็กเพื่อป้องกันการจมน้ำ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 ตุลาคม 2559 ,ปัจจัยทำนายการกลับเป็นซ้ำของอาการทางจิตในผู้ที่เป็นโรคจิตเภท, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2558 ,การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยใช้แนวคิดการเรียนแบบรู้่จริง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2558 ,กระบวนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 กันยายน 2557 ,แปลย้อนกลับเครื่องมือวิจัย แบบสอบถามได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง : The Patient Continuity of Care Questionnairs (PCCQ), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 เมษายน 2557 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสร้างสรรค์ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 กันยายน 2555 ,ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการบันทึกทางการพยาบาลของพยาบาลโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2554 ,ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซีต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2553 ,ผลของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ต่อการใช้ถุงมือของบุคลาการพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 มกราคม 2552 ,การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนวิชา 554391 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ 1 เรื่อง การสอนการออกกำลังกายในหญิงมีครรภ์, งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2551 ,นิสัยการอ่านและรูปแบบการอ่านในนักศึกษาพยาบาล (Reading Habits and Reading Patterns among Undergraduate Nursing Students), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2551 ,ความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ต่อการเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 1 พฤศจิกายน 2564 ,ผุ้ทรงคุณวุฒิอ่านรายงานการวิจัย เรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานบนฐานการร่วมสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมเพื่อการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม, วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2564 ,สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ในวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เหตุผลทางคลินิก สำหรับนักศึกษาพยาบาล , นางฆนรส อภิญญาลังกร รหัส 60030281 นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 27 ธันวาคม 2554 ,ผู้ประเมินวารสารวิชาการนานาชาติ, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2554 ,คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 30 เมษายน 2553 ,เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2552 ,พิจารณางานเขียนตำราการพยาบาลพื้นฐานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพเราะ เบญจกุล, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2559 ,กองบรรณาธิการวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2558 ,กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2555 ,กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2554 - 30 ตุลาคม 2555 ,คณะอนุกรรมการสำหรับการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2555, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2554 ,กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 17 สิงหาคม 2554 ,คณะกรรมการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 23 มิถุนายน 2553 ,คณะกรรมการดำเนินโครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 มีนาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553 ,คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายในมหาวิทยาลัย
 • 3 ธันวาคม 2555 ,คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ประจำภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 3), คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2554 ,กรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่", คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 ,กรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ เรื่อง "การมีส่วนร่วมในระบบบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่", คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 10 - 11 สิงหาคม 2563 ,โครงการพัฒนาการบริหารและการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ,ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2563 ,วิพากษ์ ร่าง รายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร ปีงานศึกษา 2562, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ไทย
 • 15 - 16 กรกฏาคม 2559 ,โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี ,ไทย
 • 18 มกราคม 2559 ,ผู้ต้องขังหญิงที่เป็นมารดาและอาสาสมัครเลี้ยงเด็ก, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2557 ,การพยาบาลผู้ดูแลทารกน้ำหนักน้อยหรือวิกฤติ, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2556 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธะกิจ และแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย, คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 13 มีนาคม 2556 ,สัมมนาภายในหน่วยงานประจำปีการศึกษา 2555, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2554 ,โครงการอบรมการเขียนแผนการสอน โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ,ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2552 ,ประสบการณ์และมุมมอง การจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย
 • 7 ตุลาคม 2551 ,การพัฒนาการคิดและวิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ และการสรุปความคิดเป็น Mind Map, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 4 มีนาคม 2563 ,คลินิกหลักสูตรสัญจร เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) , คณะและหน่วยงานต่างๆ ใน มช. ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2563 ,คลินิกหลักสูตรสัญจร เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) , คณะและหน่วยงานต่างๆ ใน มช. ,ไทย
 • 2 มีนาคม 2563 ,คลินิกหลักสูตรสัญจร เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) , คณะและหน่วยงานต่างๆ ใน มช. ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563 ,คลินิกหลักสูตรสัญจร เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) , คณะและหน่วยงานต่างๆ ใน มช. ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,คลินิกหลักสูตรสัญจร เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) , คณะและหน่วยงานต่างๆ ใน มช. ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563 ,นโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) , คณะวิทยาศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563 ,คลินิกหลักสูตรสัญจร เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) , คณะและหน่วยงานต่างๆ ใน มช. ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2563 ,คลินิกหลักสูตรสัญจร เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) , คณะและหน่วยงานต่างๆ ใน มช. ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2563 ,คลินิกหลักสูตรสัญจร เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) , คณะและหน่วยงานต่างๆ ใน มช. ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2563 ,คลินิกหลักสูตรสัญจร เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) , คณะและหน่วยงานต่างๆ ใน มช. ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2563 ,คลินิกหลักสูตรสัญจร เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) , คณะและหน่วยงานต่างๆ ใน มช. ,ไทย
 • 20 มกราคม 2563 ,คลินิกหลักสูตรสัญจร เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) , คณะและหน่วยงานต่างๆ ใน มช. ,ไทย
 • 27 มิถุนายน 2557 ,Trends in Health Education and Health Education Planning และกิจกรรมระดมสมอง "การพัฒนาปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น", คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 มิถุนายน 2557 ,Trends in Health Education and Health Education Planning และกิจกรรมระดมสมอง "การพัฒนาปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น", คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 มิถุนายน 2557 ,Trends in Health Education and Health Education Planning และกิจกรรมระดมสมอง "การพัฒนาปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น", คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2552 ,การประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาองค์กร, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 - 28 พฤศจิกายน 2551 ,การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรขยายผลหลักสูตรที่ 3, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 3 กรกฏาคม 2563 ,แรงจูงใจสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Video Clip) ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้สำหรับนศ.ระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ รหัส 63, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2563 ,โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้สำหรับนักศึการะดับบัณฑิตศึกษาใหม่ รหัส 63 (หลักสูตรปกติ) แบบออนไลน์, หน่วยบัณฑิตศึกษา ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2563 ,"หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)" และ "การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตราฐาน TQF", สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2563 ,การพัฒนาหลักสูตรตามศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้, สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาขีวอนามัย หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 11 ธันวาคม 2562 ,ประชุมวิชาการ การพยาบาลทารกแรกเกิดในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว : Neonatal Nursing in Digital Disruption World , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 20 สิงหาคม 2559 - 21 กันยายน 2559 ,การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2559 ,การประชุม การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคศตวรรษที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2558 ,อบรมวิชาการ ศาสตร์ ศิลป์ สื่อ : สร้างสมอง เสริมการเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2557 ,ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มีนาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก ปี 2557 เรื่อง "การเฝ้าระวังคัดกรองและส่งเสริมพันาการเด็ก", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก ปี 2557 เรื่อง "การเฝ้าระวังคัดกรองและส่งเสริมพันาการเด็ก", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2555 ,Balance Score Card, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 เมษายน 2553 ,ระบบงานและกระบวนการปฏิบัติงาน, สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ทารกและเด็ก), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2552 ,อบรม Training on Accreditation System of Nursing and midwifery Schools , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 - 22 พฤษภาคม 2552 ,สาขาศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 17 - 18 พฤษภาคม 2565 , โครงการเร่งรัดวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 64 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 14 สิงหาคม 2564 , การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 28 - 29 กันยายน 2563 , งาน Education ICT Forum 2020 สัมมนาวิชาการด้านการศึกษา หัวข้อ Reconceptualizing Higher Education to cope with The Disruptive Economy , ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ, , ไทย
 • 27 กันยายน 2563 , ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2563 , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 2 กันยายน 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 , ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2563 , ประชุมชี้แจง เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperation and Work Intergraded Education Databased: CWIE ) , โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 12 มีนาคม 2563 , บรรยายพิเศษ เรื่อง มาตราการเตรียมรับมืออย่างมีสติก่อน COVID-19 ระยะที่ 3 จะมาเยือน , ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 9 มีนาคม 2563 , บรรยายพิเศษ เรื่อง สตง.กับการบริหารมหาวิทยาลัย , ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมคณะทำงานจัดงานวันสหกิจไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 , สำนักงานปลัดประทรวง อว. , ไทย
 • 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 , Introduction to TQA/EdPEx (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับTQA/EdPEx) , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 มกราคม 2563 , เสวนา TQA Journey: Change in Criteria 2020-2021 , โรงแรมดิ เอมเมอร์รัลด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2562 - 1 มิถุนายน 2562 , ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้งที่ 38 "ขุนเลเกมส์" , มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2560 , ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2560 "พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2560 , สัมมนาโครงการพัฒนาอาจารย์ , Veranda Chiang Mai the high resort , ไทย
 • 14 กันยายน 2559 , ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2559 "พัฒนางานประจำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 สิงหาคม 2559 , ประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & THE 17TH SYMPOSIUM ON TQM-BEST PRACTICES IN THAILAND , โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 12 - 13 พฤษภาคม 2559 , อบรมโครงการสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนตามแนวทาง Business Excellence Model , โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค , ไทย
 • 25 มีนาคม 2559 , ประชุมเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำวารสาร , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 มีนาคม 2559 , อบรมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA , โรงแรมเดอะสุโกศล , ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2559 , ติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กเล็ก ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ , องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน , ไทย
 • 14 - 16 กันยายน 2558 , อบรม TQA Internal Organization Assessment รุ่นที่ 3 , มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , ไทย
 • 22 - 23 กรกฏาคม 2558 , อบรม TQA Application Report Writing รุ่นที่ 2 , มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , ไทย
 • 17 - 19 มิถุนายน 2558 , อบรม TQA Criteria รุ่นที่ 12 , มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , ไทย
 • 22 - 23 พฤษภาคม 2558 , อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสูตร รุ่นที่ 6 , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมอนุกรรมการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2558 , มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 3 - 5 December 2014 , ประชุม Conference Programme 2014 Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) Conference ณ ประเทศสิงคโปร์ , Nanyang Technological University , Singapore
 • 15 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2556 , มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 24 - 25 ธันวาคม 2555 , อบรม Module 22 เรื่อง Process Assessment & Control และ Module 23 เรื่อง Process Management Guideline : PMG , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2555 , อบรม Module 20 เรื่อง Strategy Map /BSC/ Improvement Tools และ Module 21 เรื่อง Initiative / New Service Blueprint , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2555 - 1 พฤศจิกายน 2555 , อบรม Module 18 เรื่อง Gap Analysis / Goal Setting / C&E และ Module 19 เรื่อง SWOT Analysis / TOWS Matrix , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2555 - 20 ธันวาคม 2555 , อบรมภาษาญี่ปุ่น , สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2555 , ประชุมสัมมนาประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน , โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว , ไทย
 • 2 ตุลาคม 2555 , เสวนา ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติด้าน e-learning ครั้งที่ 7 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 27 กันยายน 2555 , สัมมนา Activity-Based Learning : ตามแนวคิด Constructionism , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 3 กันยายน 2555 , อบรม Module 17 เรื่อง Process SIPOC Model , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 25 - 26 สิงหาคม 2555 , โครงการสัมมนาผู้บริหาร เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 , ห้องประชุมยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 21 สิงหาคม 2555 , อบรม Module 16 เรื่อง Process Kdy Factor , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 16 กรกฏาคม 2555 , อบรม Module 15 เรื่อง Process SIPOC Model (1-2) , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2555 , การจัดทำ Training Roadmap บนพื้นฐาน Competency , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2555 , อบรม Module 14 เรื่อง Process Step : Service Blueprint , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 29 มีนาคม 2555 , อบรมหลักสูตร Performance Management กับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 19 มีนาคม 2555 , อบรม Module 13 เรื่อง Work Process/Sub Process , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 9 มีนาคม 2555 , อบรม e-Learning Seminar and Workshop 2012 form e-Learning to we-Learning : anywhere, anytime, anydevice with anyone , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2555 , อบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทางการบริการการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้ตรวจสอบและประเมินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 2 มีนาคม 2555 , ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2555 , เข้าร่วมปรึกษหารือระดับภูมิภาคด้าน Strengthening of the Managemant of Human Resources for Health in the South-East Asia Region ประเทศอินโดนีเซีย , เมืองบาหลี , ไทย
 • 25 มกราคม 2555 , ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ , มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 28 กันยายน 2554 , ประชุม กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 27 - 28 สิงหาคม 2554 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 , โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง , ไทย
 • 14 - 15 มีนาคม 2554 , อบรมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ , โรงแรมแคนทารีฮิลล์ , ไทย
 • 8 มีนาคม 2554 , ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง benchmarking , โรงแรมสยามซิตี้ , ไทย
 • 2 มีนาคม 2554 , อบรม Module 10 เรื่อง Action Plan , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2554 , ฟังบรรยาย เรื่อง ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 13 - 14 มกราคม 2554 , อบรม Module 9 เรื่อง " Balance Scorecard" , โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 6 มกราคม 2554 , นำนักศึกษาไปจัดงานวันเด็กแห่งชาติ , โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2553 , ฝึกอบรมผู้ประเมินการศึกษาภายใน หลักสูตร 1 , จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมอบรม Module 8 เรื่อง Strategy map , โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน , ไทย
 • 15 - 16 ตุลาคม 2553 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2553 , ปานวิมานรีสอร์ท แอนด์สปา อ.แม่ริม , ไทย
 • 12 - 13 ตุลาคม 2553 , อบรม เรื่อง SWOT Analysis , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 12 - 13 ตุลาคม 2553 , อบรม เรื่อง SWOT Analysis , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 11 - 19 September 2010 , เข้าร่วมประชุม และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , ประเทศสหรัฐอเมริกา , United States Of America
 • 27 - 28 สิงหาคม 2553 , โครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความสุขและพลังในการทำงาน , ระวี-วารี รีสอร์ท แอนสปา , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2553 , Result Matrix , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 29 - 30 กรกฏาคม 2553 , อบรมทีมผู้ให้คำแนะนำปรึกษา , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 28 - 29 กรกฏาคม 2553 , ประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน GE , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2553 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ , โรงแรมเอเชีย , ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2553 , รับฟังการบรรยายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษา , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2553 , รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน , โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ แอน รีสอร์ท , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 14 พฤษภาคม 2553 , สัมมนา "การพัฒนาสมรรถนะการบริหารองคืกรและทรัพยากรบุคคล" , โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , การเสนอผลงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2553 , การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และการบริหารความเสี่ยง , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 27 - 28 มกราคม 2553 , Module 5 เรื่อง "เครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการ" , โรงแรมอโมร่า ท่าแพ , ไทย
 • 24 - 25 ธันวาคม 2552 , อบรม Module 4 เรื่อง Beat Practice ขององค์กรที่เป็นตัวอย่าง , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2552 , ศึกษาดูงานโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร , บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด , ไทย
 • 2 - 19 สิงหาคม 2552 , โครงการเพื่อพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2552 , รับทราบแนวทางการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภพการศึกษาภายในส่วนงานวิชาการ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 2 - 3 พฤษภาคม 2552 , สัมมนาโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ รุ่นที่ 1 , โรงแรมอมารีรินคำ , ไทย
 • 27 April 2009 - 1 May 2009 , เข้าร่วมประชุม Second Meeting of the South-East Asia Nursing and Midwifery Educational Institutions Network ณ ประเทศสหภาพพม่า , นครย่างกุ้ง , Burma
 • 27 มีนาคม 2552 , สัมมนาคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาและเสวนา เรื่อง เส้นทางการนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 19 มีนาคม 2552 , การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2551 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 13 - 14 มีนาคม 2552 , การสรรหาผู้บริหารระดับสูง จากสุดยอดองค์กรชั้นนำสู่การเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2552 โครงการที่ 2 , สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2552 , การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2551 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2552 , บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปา , ไทย
 • 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2552 , โครงการการสรรหาผู้บริหารระดับสูง จากสุดยอดองค์กรชั้นนำสู่การเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2552 (โครงการที่ 1) , สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2552 , การทบทวนแผนความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพสาขาการพยาบาล , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2552 , กาดนัก KM-PYU ครั้งที่ 1 , มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2552 , การพัฒนาคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ : Executive Briefing สำหรับหมวด 1-6 และเน้นการเขียนรายงานในหมวด 7 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2552 , เพื่อพิจารณาแนวทางจัดสรรงบประมาณเงินค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขของข้าราช พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2552 , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2552 , ประชุมสัญจรตามโครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่ม 10 , ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 16 มกราคม 2552 , การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2552 , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 13 มกราคม 2552 , เพื่อพิจารณาแนวทางจัดสรรงบประมาณเงินค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขของข้าราช พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2552 , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 10 มกราคม 2552 , การวางแผนการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2552-2555 , ฟ่อนคำวิลเลจ แอนด์รีสอร์ท อ.หางดง , ไทย
 • 8 มกราคม 2552 , นำนักศึกษาจัดงานวันเด็ก , โรงเรียนต้นแก้วพิทยาลัย , ไทย
 • 4 มกราคม 2552 - 29 มีนาคม 2552 , การพัฒนาการจัดการ (MMM) , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ , ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
 • 12 กันยายน 2551 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ด้าน TQA , โรงแรมดวงตะวัน , ไทย
 • 21 สิงหาคม 2551 , การประเมินผลโครงการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551 , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 4 มิถุนายน 2551 , โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ , ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2551 , การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2551 , ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 28 - 29 เมษายน 2551 , สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล , โรงแรมสุริวงค์ , ไทย
 • 22 เมษายน 2551 , โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ , ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 24 มีนาคม 2551 , คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ , ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา , ไทย
 • 21 มีนาคม 2551 , สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551 , บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 มีนาคม 2551 , โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)” , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 มกราคม 2551 , รับฟังแนวทางการพิจารณาจัดโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย , อาคารสำนังานอธิการบดี 2 , ไทย
 • 14 มกราคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 9 January 2008 , ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ , Bangladesh
 • 26 ธันวาคม 2550 , ประชุม เรื่อง การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานวิชาการ ประจำปี 2551 , สำนักงานอธิการบดี , ไทย
 • 23 - 25 พฤศจิกายน 2550 , ประชุมวิชาการ วิถีวิจัย สู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุข , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2550 , ประชุม TCDC Programme Annual review Workshop , โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2550 , อบรม เรื่อง การเขียนตำราที่ดีเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 7 ตุลาคม 2550 , สัมมนาโครงการการประเมินผลการดำเนินการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล ในระหว่าง พ.ศ. 2546-2550 , โรงแรม Sofitel Central Hua Hin Resort จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 26 August 2007 - 1 September 2007 , ไปร่วมพัฒนาหลักสูตรBachelor of Science Nursing Degree Programme ณ ประเทศศรีลังกา , เมืองโคลัมโบ , Sri Lanka
 • 26 กรกฏาคม 2550 , รับฟังการนำเสนอผลการทบทวนวรรณกรรม เรื่อง การศึกษาทบทวนระบบการผลิตพยาบาลที่สอดคล้องกับระบบสุขภาพและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , ไทย
 • 25 - 27 มิถุนายน 2550 , อบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ , โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 มิถุนายน 2550 , อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 4 , โรงแรมมิราเคลิแกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 8 - 10 พฤษภาคม 2550 , อบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2550 หลักสูตร TQA Report Writing รุ่นที่ 3 , โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 23 - 27 เมษายน 2550 , อบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2550 หลักสูตร TQA Criteria รุ่นที่ 5 และ6 และหลักสูตร TQA Assessment รุ่นที่ 2 , โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 20 เมษายน 2550 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 ครั้งที่ 22 เรื่อง การพัฒนาอาจารย์ , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 29 - 30 มีนาคม 2550 , ประชุมมหกรรมคุณภาพ ปี 2550 , คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศาลาศิริราช 100 ปี , ไทย
 • 22 - 23 มีนาคม 2550 , การประเมินองค์กรด้วยตนเองและการตรวจประเมินคุณภาพตามระบบและเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาของมช. (CMU-QA) ตามแนวเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 มีนาคม 2550 , การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 16 มีนาคม 2550 , การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 14 มีนาคม 2550 , การวัดและประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 7 มีนาคม 2550 , สัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับหัวหน้าภาควิชาเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการ , ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ , ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2550 , Enquiry-based learning , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 มกราคม 2550 , การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ , โรงแรมสุริวงค์ซีนิท , ไทย
 • 14 - 15 พฤศจิกายน 2549 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 23 - 27 September 2006 , ศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาผู้บริหาร ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองปักกิ่ง , China
 • 26 กรกฏาคม 2549 , ประชุมเพื่อการประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุม 3 สำนักงานอธิการบดี , ไทย
 • 2 - 4 กรกฏาคม 2549 , สัมมนาสรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแผน 9 และวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานในแผน 10 คณะพยาบาลศาสตร์ , ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2549 , การสัมมนาการประเมินผลการดำเนินงานของผุ้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2549 , ประชุม สัมมนาผู้บริหารสถาบันการพยาบาล เรื่องการรับรองคุณภาพการศึกษาพยาบาลและการขอรับรองสถาบัน , รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 22 ธันวาคม 2548 , ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับจากการประเมินคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ , คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2548 , การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครสร้างการบริหารงานใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 3) , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2548 , การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2) , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 4 ตุลาคม 2548 , โครงการสัมมนา การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ , ไลฟ์อัพ สปา&รีสอร์ท , ไทย
 • 30 August 2005 - 3 September 2005 , AMEE 2005 Conference , RAI Conference Centre , Netherland
 • 26 สิงหาคม 2548 , สัมมนา การประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในหน่วยงานวิชาการ , รร.ริดเจ็ส อโมร่า จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 29 พฤษภาคม 2548 , สัมมนาผู้บริหาร การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่มาตรฐารนระดับโลก , รร.อิมพีเรียลเชียงใหม่รีสอร์ทฯ , ไทย
 • 23 - 24 พฤษภาคม 2548 , บทบาทของสถิติในการประเมินคุณภาพการศึกษา , รร.เซ็นทรัลดวงตะวัน , ไทย
 • 29 เมษายน 2548 , การพัฒนาคุณภาพการศึกษากับกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) , ณ ห้องบ้านล้านตอง ชั้น 6 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2548 , อาจารย์ประจำสนามสอบ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ลำปาง , ไทย
 • 2 - 11 September 2004 , AMEE 2004 Conference , Edinburgh Conference Center , Scottland
 • 7 สิงหาคม 2547 , ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หนังสือวิธีการสอนทางพยาบาลศาสตร์ , ห้องประชุมเพ็ชรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม. มหิดล , ไทย
 • 15 กรกฏาคม 2547 , ประชุมเพื่อกำหนดแผนการทำงาน สร้างแนวสัมภาษณ์และแนวทางการสนทนากลุ่ม , ห้องประชุมอาคาร 2 โรงเรียนพยาบาลรามาธิปดี , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2547 , ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์การพัฒนาชุดการสอนทางพยาบาลศาสตร์ , ห้องรับรอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย , ไทย
 • 26 - 30 เมษายน 2547 , การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา (Problem - Based Learning) , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 , ไทย
 • 15 - 16 มีนาคม 2547 , การใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2546) , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช , ไทย
 • 8 - 9 มีนาคม 2547 , โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเชิงคุณภาพของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 , ไทย
 • 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2547 , นิทรรศการและสัมมนาการศึกษานานาชาติของไทย , ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 24 ธันวาคม 2546 , การจัดทำ courseware วิธีการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางการพยาบาลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ , คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 14 - 17 ตุลาคม 2546 , ประชุม การวิจัยสถาบันกับการพัฒนาการเรียนรู้ , ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2546 , ประชุม คณะทำงานประจำแผนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ , แผนงานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2546 , การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Development of Systematic Review Topic and Protocol , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเทพกวี กุศลเถระ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 31 - 1 กุมภาพันธ์ 2546 , การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Development of Systematic Review Topic and Protocol , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเทพกวี กุศลเถระ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 18 - 21 สิงหาคม 2545 , ศึกษาดูงานของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและเจ้าหน้าที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 11 เมษายน 2545 , แผนการวิจัยและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิชาการทางการพยาบาลที่สอดคล้องกับกระบวนการปฎิรูประบบสุขภาพ , ห้องประชุม 1 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ ชั้น 2 อาคารคลังพัสดุ ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 11 มีนาคม 2563 ,พิธีเปิดโครงการรููปแบบออกกำลังกายแบบความรู้คู่บันเทิง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (EdEx Style by FONCMU),
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 6 พฤศจิกายน 2560 ,รับฟังผลการประเมินประเมินคุณภาพองค์กร ประจำปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์ EdPEx จากคณะกรรมการ,
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายวิชาการ),
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 เมษายน 2559 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมืองและทำขนมไทย ), ณ บริเวณลานดอกปีบ หลังอาคาร 1
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 กันยายน 2558 ,การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงบ่าย บุคลากร), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2556 “4E For All Health”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 ตุลาคม 2555 ,โครงการบรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร ๑ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2555 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2555 ,โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เรื่อง เติมรัก สามัคคี และพลังใจเพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยดัน, ณ โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท และโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 19 ธันวาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง “การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อสอบและการทำคลังข้อสอบ, ห้องเรียน N4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 - 3 ธันวาคม 2554 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2555, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง Adult Learner และ Creative Feedback, ห้อง N4 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 - 17 กันยายน 2554 ,โครงการ ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 - 2 สิงหาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา : การพัฒนา Teat Biueprint & Item Specification การออกข้อสอบ และการตัดเกรด , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 กรกฏาคม 2554 ,โครงการเทคนิคการสอนสมัยใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, ห้อง N4 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 มิถุนายน 2554 ,โครงการวิจัยในชั้นเรียน : แนวคิด กระบวนการ และประสบการณ์, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 เมษายน 2554 ,โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่อง บุคลิกที่ดีสำหรับคนยุคใหม่, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2545 - 2 พฤษภาคม 2563 ,โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ :E-Learning สำหรับคณาจารย์ของคณะ,

การศึกษา

 • 2545 : PhD (Nursing) , University of Maryland, Baltimore , United States Of America
 • 2540 : M.N.S. (Nursing Education) , University of Maryland, Baltimore , United States Of America
 • 2539 : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2534 : พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • การสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา (Facilitating Student in Learning) - Critical Thinking, Self-directed Learning
 • การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)
 • Critical Thinking
 • Self-directed Learning

การลาศึกษา

 • 2 February 1998 - 20 December 2001 , course Doctoral of Nursing (Nursing) , at University of Maryland, Baltimore , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)
 • 21 August 1996 - 21 December 1997 , course Master of Nursing (Nursing Education) , at University of Maryland at Baltimore , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 15 August 2005 , อาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2548 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับเครื่องราชฯ

 • 2552 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2548 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2545 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2539 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th