KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร

Kulwadee Abhicharttibutra

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
โทรศัพท์ : +66 53 935021 , +66 53 949061
อีเมล์ : kulwadee.a@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  อาจารย์พิเศษ
 • 7 ตุลาคม 2559 ,สอนกระบวนวิชา 558749 : ฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบล 2 นักศึกษาปริญญาโท, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 ตุลาคม 2559 ,สอนกระบวนวิชา 558749 : ฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบล 2 นักศึกษาปริญญาโท, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 11 พฤษภาคม 2564 - 30 ธันวาคม 2564 ,โครงการพัฒนาระบบการนิเทศทางการพยาบาล, โรงพยาบาลบ้านธิ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 4 กุมภาพันธ์ 2565 ,การทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ต้นทุนฐานกิจกรรมของการบริการสุขภาพในห้องส่องกล้อง โรงพยาบาลลำพูน", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2564 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจสำหรับผู้ดูแลต่อการสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กวัยก่อนเรียน, นางสาวสุวรรณา หมูจุน นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 13 พฤษภาคม 2564 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ภาวะผู้นำที่แท้จริงของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความเจริญก้าวหน้าในงานของ พยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ", นางสาวอุมาพร จำปาไหล รหัสประจำตัว ๖๒๑๒๓๑๐๔๕ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล แผน ก ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2564 ,วิจัยเพื่อการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การจัดความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพยาบาล โรงพยาบาลนครพงิค์, นางสาวรัตติยาภรณ์ วิสงค์ รหัส : 621231051 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การบริหารการพยาบาล ,ไทย
 • 19 มิถุนายน 2563 ,วิจัยเพื่อการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “บรรยากาศจริยธรรมตามความรับรู้ของพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่”, นางสาวนภาพร ติคำ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 10 ตุลาคม 2562 ,การวิจัยเพื่อการค้นคว้าอิสระ เรื่อง การกำกับดูแลร่วมทางการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, นางเจษฎา เทพศิริ รหัส : 601231022 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การบริหารการพยาบาล ,ไทย
 • 24 กันยายน 2562 ,การวิจัยเพื่อการค้นคว้าอิสระ เรื่อง พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลตามการรับรู้ของผุ้รับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย, นางเยาวลักษณ์ ธรรมนารักษ์ รหัส : 601231026 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การบริหารการพยาบาล ,ไทย
 • 9 กันยายน 2562 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจในการดูแลแบบแกงการูของมารดาต่อการทำหน้าที่ทางสรีรวิทยาของทาระเกิดก่อนกำหนดที่มีภาวะหายใจลำบาก, นางสาวเยาวรัตน์ สุภาษี รหัส : 601231031 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ,ไทย
 • 16 สิงหาคม 2561 ,ต้นทุนฐานกิจกรรมของการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จังหวัดลำพูน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 ตุลาคม 2560 ,ความต้องการแนวทางนิเทศการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กันยายน 2560 ,การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยง หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 สิงหาคม 2560 ,การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 สิงหาคม 2560 ,การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาล หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2560 ,การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาล หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2560 ,ต้นทุนฐานกิจกรรมการบริการในหอผู้ป่วยทั่วไป โรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2560 ,การพัฒนากรอบสมรรถนะพยบาลวิชาชีพห้องคลอด โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2560 ,ต้นทุนฐานกิจกรรมการบริการในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลอุตรดิตถ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2560 ,ต้นทุนฐานกิจกรรมการบริการในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2560 ,ต้นทุนฐานกิจกรรมการบริการในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2560 ,การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาล หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะชายและศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2557 ,การพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล หออภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มิถุนายน 2556 ,การพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบบันทึกทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 16 ธันวาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ให้แก่อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกที่มีผลงานทางวิชาการ ด้านการพยาบาล, วิทยาพยาบาลกองทัพบก ,ไทย
 • 12 มีนาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย (Peer Review) ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์) , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 1 - 2 สิงหาคม 2556 ,แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ "ศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21", สมาคมบริหารการพยาบาล ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 23 - 24 กรกฏาคม 2563 ,โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกุล เฉลิมพระเกียรติ 60 กิจกรรมอบรมการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของบุคลากรทางการพยาบาลกับจริยธรรมวิชาชีพ , โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกุล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ,ไทย
 • 12 - 13 ธันวาคม 2562 ,โครงการพัฒนาการให้บริการตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา กิจกรรมที่ 2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรพยาบาล, โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ,ไทย
 • 30 มิถุนายน 2559 ,การนิเทศและการสอนงานทางการพยาบาล, สถาบันพระบรมราชชนก ,ไทย
 • 15 มกราคม 2559 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์กระบวนงานการพยาบาลเพื่อลดภาระจากงานประจำ, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2558 ,โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำสำหรับพยาบาลวิชาชีพ, สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 3 มีนาคม 2565 ,หัวข้อ "นวัตกรรมทางสุขภาพ: แนวคิดและการนำไปพัฒนา", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 17 หัวข้อ "ระบบสุขภาพและนโยบายสุขภาพ", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 มกราคม 2565 ,ผู้ฝึกอบรมความเชี่ยวชาญด้านการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อประกอบการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจสำหรับผู้ดูแลต่อการสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กวัยก่อนเรียน, นางสาวสุวรรณา หมูจุน นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 1 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 12, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2564 ,อภิปราย หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ: แนวคิดและแนวทางการพัฒนา” กระบวนวิชา 557482 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลศัลยศาสตร์เพื่อเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ , กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 15-16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2563 ,วิทยากรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 10 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2563 ,วิทยากรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 กันยายน 2561 ,ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 กันยายน 2561 ,ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2560 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2560 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 มิถุนายน 2560 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 มิถุนายน 2560 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 กันยายน 2559 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาการบริหารพยาบาล รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาการบริหารพยาบาล รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2558 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2558 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 ธันวาคม 2557 ,ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 ธันวาคม 2557 ,ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21" ระยะที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 13 - 14 สิงหาคม 2565 , ประชุมวิชาการ เรื่อง พลิกมิติการจัดการพยาบาล: อัตรากำลัง ค่าบริการการพยาบาล และรหัสกิจกรรมNursing management transformation: FTE FEE & ICD-10” , รูปแบบ online , ไทย
 • 7 - 8 กรกฏาคม 2565 , การประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2565 เรื่อง "การจัดการทางการพยาบาลสู่วิถีความปกติถัดไป" , โรงแรมมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2565 , โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัรฑิตศึกษาปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) , โรงแรม Parc Borough City Resort จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 เมษายน 2565 , ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 2/2565 , ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ID: 791 105 9945 , ไทย
 • 1 เมษายน 2565 , การอบรม เรื่อง "Basic Lean" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 1 เมษายน 2565 , การอบรม เรื่อง "Lean Management" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 23 มีนาคม 2565 , โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (นานาชาติ) และสานสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษา , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มีนาคม 2565 , การอบรมในหัวข้อ , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 , โครงการสัมมนาวิชาการของนักศึกษารหัส 63 : การเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด , E-outfitting Doikham Resort จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 , โครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาลของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารทางการพยาบาล แผน ก แลพ ข (ภาคปกติ) , โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี , ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 1/2565 , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2564 , การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 4/2564 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 25 - 26 พฤศจิกายน 2564 , โครงการอบรม เรื่อง "การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพ : แนวคิด&วิธีการ" , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 4 ตุลาคม 2564 , การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 3/2564 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 30 กันยายน 2564 , การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของแผนงานวิจัย "โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ" , โรงแรมสมายล์ ลานนา จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2564 , การอบรมโปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรับรองทักษะอนาคต : Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 25 มิถุนายน 2564 , การประชุมเพื่อพัฒนาระบการนิเทศทางการพยาบาล , ห้องประชุมศรีดอนชัย โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 14 - 16 มิถุนายน 2564 , กิจกรรมการนิเทศการฝึกปฏิบัตินักศึกษา กระบวนวิชา 558749 , โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลสากเหล็ก , ไทย
 • 12 - 13 มิถุนายน 2564 , อบรมระยะสั้น เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยโปรแกรม Mplus” , ออนไลน์ , ไทย
 • 19 เมษายน 2564 , ประชุมการจัดทำแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่นำไปสู่การพัฒนาแผนบริหารจัดการแผนงานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ , ออนไลน์ , ไทย
 • 17 - 19 มีนาคม 2564 , ประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 หัวข้อ Enhancing Trust in Healthcare , รูปแบบ Online ALL access Pass , ไทย
 • 1 มีนาคม 2564 , โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ , สวนทวีชล เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2564 , อบรม หลักสูตร Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผน กลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต) , รูปแบบออนไลน์ , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 1/2564 , ออนไลน์ โปรแกรม Zoom , ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564 , อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum , ZOOM , ไทย
 • 20 มกราคม 2564 , ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564 , ZOOM , ไทย
 • 4 ธันวาคม 2563 , ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 2/2563 , ห้องประชุมกลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล , ไทย
 • 23 - 25 พฤศจิกายน 2563 , โครงการ The Academic Preparation Project , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 18 พฤศจิกายน 2563 , อบรมสัมมนา หลักการการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม (SROI) ภายใต้โครงการ "การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของยุทธศาสตร์มช.ต่อจ.เชียงใหม่และเศรษฐกิจภาคเหนือ ครั้งที่ 8 , คณะเศรษฐศาสตร์ มช. , ไทย
 • 12 - 15 พฤศจิกายน 2563 , โครงการสัมมนาการเรียนการสอนและศึกษาดึงานหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล ระยะที่ 2 , โรงพยาบาลสมุย และ Six Sence samui Resort จ.สุราษฎร์ธานี , ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการ "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ" , โรงแรมแชงกรี-ลา , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2563 , ร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลโครงการวิจัยกับ ชุดโครงการการสังเคราะห์ ขับเคลื่อน และผลักดันงานวิจัย ชุดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปี 2563 สู่การใช้ประโยชน์ , ห้องประชุม 1 ชั้น 33 อาคาร SM Tower กรุงเทพฯ , ไทย
 • 28 กันยายน 2563 , ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 9 กันยายน 2563 , สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 18 กรกฏาคม 2563 , ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 มีนาคม 2563 , ประชุมเพื่อนำเสนอ “ร่าง”รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ , ห้องประชุมชั้น 1 ชั้น 15 อาคาร SM Tower กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 6 มีนาคม 2563 , ประชุมสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 1/2563 , ห้องประชุมกลุ่มิชาบริหารการพยาบาล , ไทย
 • 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมวิชาการ เรื่อง “ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ : โอกาสและความท้าทาย” , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรม เรื่อง Introduction to TQA/EdPEx , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมสรุปผลงานของแผนงานวิจัย "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกในเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1) และนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย SPEARHEAD , โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , The Sharing Experience with Newly Graduate’s Project , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพีรุ่นน้อง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล , โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 25 ธันวาคม 2562 , ประชุมคณะกรรมการสมาคมบริหารการพยาบาล สมัยสามัญครั้งที่ 2/2562 , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ , ไทย
 • 27 - 28 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาต ประจำปี 2562 เรื่อง Now&Futere:Transforming Nursing Care Delivery System , ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 28 - 1 October 2019 , ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ , ประเทศสมาพันธรัฐสวิสและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี , Switzerland
 • 7 สิงหาคม 2562 , ประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้าประชากรอาเซียนสู่ความเท่าเทียมด้านสุขภาพแรงงานเพื่อนบ้านของไทยในภาคเหนือ” , ห้องประชุมพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 12 กรกฏาคม 2562 , ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 มิถุนายน 2562 , ประชุมนักวิจัยในแผนงาน วิจัย SPEARHEAD ด้านเศรษฐกิจกลุ่มบริการมูลค่าสูง: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ , โรงแรม VIC3 พหลโยธิน ซอย 3 , ไทย
 • 7 - 28 เมษายน 2562 , อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร Thai teacher: Grammar, Basis Speaking, Reading, Writing (ออนไลน์) , Make up English School , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2561 , ร่วมรับฟังการนำเสนอแผนการดำเนินการวิจัยและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารงานแผนงาน , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , ไทย
 • 5 - 7 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 26 ตุลาคม 2561 , ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมฯ , โรงแรมเอเชีย ราชเทวี , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2561 , ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 14 กันยายน 2561 , อบรม Update กฏหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 17 สิงหาคม 2561 , อบรมเทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ยและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 31 กรกฏาคม 2561 , นิเทศการฝึกปฏิบัตินักศึกษาในโรงพยาบาลต่างจังหวัด , จังหวัดที่นักศึกษาสังกัด , ไทย
 • 12 - 13 กรกฏาคม 2561 , ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2561 , โรงแรมคุ้มขันโตก เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 21 มิถุนายน 2561 , อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 5) , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 26 พฤษภาคม 2561 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสุตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล , เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จันทบุรี และอณาเล รีสอร์ท ตราด , ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2561 , ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 3 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 15 มกราคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2560 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2560 , ประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการทัศนคติของบุคลากรด้านสุขภาพต่อการให้บริการคนต่างด้าว , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไทย
 • 9 - 10 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมวิชาการ เส้นทางสู่ผู้นำทางการพยาบาลในยุค Thailand 4.0 , โรงแรมมารวย การ์เด้น , ไทย
 • 6 - 7 กรกฏาคม 2560 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 10 , เมืองทองธานี , ไทย
 • 2 - 4 มิถุนายน 2560 , ศึกษาดูงานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล , จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 22 - 23 มีนาคม 2560 , อบรมหลักสูตร การคิดเชิงระบบเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 6 , โรงแรมทีเค พาเลซ , ไทย
 • 14 - 15 กันยายน 2559 , ประชุมวิชาการ leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice , โรงแรมมารวย การ์เด้น , ไทย
 • 28 - 29 กรกฏาคม 2559 , ประชุม การบริหารการพยาบาลในยุค 4G Plus , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 27 July 2016 , ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Organizational Caracteristics and Adverse Patient Outcomes in Provincial Hosital, Thailand ประเทศ South Africa , South Afica , South Africa
 • 12 พฤษภาคม 2559 , นิเทศผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติงาน , โรงพยาบาลแปลงยาว ฉะเชิงเทรา , ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2559 , นิเทศผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติงาน , โรงพยาบาลพนัสนิคม โรงพยาบาลบางละมุง ชลบุรี , ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2559 , นิเทศผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติงาน , โรงพยาบาลพหลพยุหเสนา โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 กาญจนบุรี , ไทย
 • 14 - 15 มีนาคม 2559 , ประชุม Role of private sector training institutions in Human Resources for Heallth : training and beyond , โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน , ไทย
 • 12 มีนาคม 2559 , ควบคุม ดูแล จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมนำปัญญา จิตอาสาพัฒนาชุมชน , ชุมชนบ้านขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 กันยายน 2558 , สัมมนา แนวทางการจัดการหลักสูตร Douvle Degree Progree Program หรือ Joint Degree Program และหลักสูตร M.Phil. and PH.D. , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 19 กรกฏาคม 2558 , ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตศึกษา , โรงพยาบาลพทุธชินราช , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557 , ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ , ไทย
 • 21 - 22 กรกฏาคม 2557 , ประชุม ผู้นำทางการพยาบาลกับการบริหารโรงพยาบาลให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล , โรงแรมดิเอมเพรส , ไทย
 • 5 - 6 มิถุนายน 2557 , ประชุมระดับภูมิภาค 15th Regional Forum on Quality Improvement and Hospital Accreditation ภายใต้แนวคิดหลัก "ความผูกพันเพื่อคุณภาพ Engagement for Quality , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2556 , อบรม จะเริ่มต้นคิดและเขียนบทความวิจัยอย่างไรดี , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 มิถุนายน 2556 , สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่ , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 13 - 14 มิถุนายน 2556 , ประชุมวิชาการระดับภูมิภาค (เชียงใหม่) 14th HA Regional Forum บริการสุขภาพที่น่าไว้วางใจ High Reliability Healthcare , โรงแรมดิเอมเพลส , ไทย
 • 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุม The 16 East Asian Forum of Nursing Scholars , โรงแรมดิเอ็มเมอรัล , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2552 , สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 9 พฤษภาคม 2550 , สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ , บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 มกราคม 2550 , การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ , โรงแรมสุริวงค์ซีนิท , ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2549 , เปิดมุมมอง HROD ทฤษฎีและการปฏิบัติในไทย , ณ. โรงแรมมิลาเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 28 กันยายน 2549 , อบรม เรื่อง การบริหารอารมณ์เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 15 กันยายน 2549 , ประชุม เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กันยายน 2549 , อบรม เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 7 กันยายน 2549 , อบรม เรื่อง การคิดอย่างเป็นระบบ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช , ไทย
 • 31 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง การกำหนด KPI และการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 31 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง การกำหนด KPI และการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2549 , อบรม Core Competency กับการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง Core Competency กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2549 , อบรม กฏหมายแรงงานที่นายจ้างและหัวหน้างานควรทราบ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง กฏหมายแรงงานที่นายจ้างและหัวหน้างานควรทราบ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 10 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง กระบวนการบริหารงานบุคคล : การจูงใจและปรับพฤติกรรมพนักงาน , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 30 April 2006 - 6 May 2006 , นำนักศึกษาสาขาวิชาบริหารการพยาบาล แผนข ไปศึกษาดูงานการบริหารการพยาบาลในหน่วยงานบริการสุขภาพในประเทศออสเตรเลีย , โรงพยาบาล The Liverpool Hospital,Sydney โรงพยาบาล Campbelltown Hospital, Sydney และโรงพยาบาล The Royal Women's Hospital, Melbourneประเทศออสเตรเลีย , Australia
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 23 ธันวาคม 2548 , ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548 , รร.โลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 15 - 16 มีนาคม 2547 , การใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) , ห้องประชุมเปรียบฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2547 , โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี 4 และต่อเนื่องปี 2 , ห้องประชุมอาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 ธันวาคม 2546 , การประเมินคุณภาพบริการพยาบาล , ห้องประชุมเปรียบ ปํณวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2546 , การสร้างเสริมคุณภาพในหน่วยงาน , ห้องประชุมเปรียบ ปัณวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2546 , โครงการสัมมนานักศึกษาชั้นปี 1 และต่อเนื่องปี 1 , ห้องเจียงทอง โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 สิงหาคม 2546 , อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยการใช้ e-learning , ห้องประชุมสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 สิงหาคม 2546 , แนวทางการเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ value chain เพื่อมุ่งผลผลิตและผลลัพธ์เชิงบูรณาการ , ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 สิงหาคม 2546 , Evidenced based Research in Nursing , ห้องประชุมเปรียบฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2546 , ความก้าวหน้าของการจัดการคุณภาพการพยาบาล , ห้องประชุมเปรียบฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 - 1 กรกฏาคม 2546 , การออกข้อสอบอย่างมีคุณภาพระยะที่ 2 , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 พฤษภาคม 2546 , การออกข้อสอบอย่างมีคุณภาพ , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2545 , กฏหมายวิชาชีพการพยาบาล:ทำอย่างไรพยาบาลจึงจะไม่ถูกฟ้องร้อง , ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 7 - 9 ตุลาคม 2545 , พยาบาลอาชีวอนามัยไทยในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 กันยายน 2545 , Health System and Health Policy Research , ห้องประชุมเปรียบ ปัณวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2545 , การสร้างความนับถือในตนเอง , อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2544 , การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 15 กันยายน 2544 , การผลิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นบัณฑิตอุดมคติไทย(รอบ 2) , ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2544 , สัมมนานักศึกษา เรียนพยาบาลอย่างไรให้สนุก , อาคารวิปัสสนากาญจนาภิเษก หอประชุมสงฆ์ , ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2544 , การพัฒนาตนเองให้เก่ง ดีมีความสุข สำหรับนักศึกษาต่อเนื่องชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2544 , บ้านกลางดอยรีสอร์ท , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2544 , การผลิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นบัณฑิตอุดมคติไทย , ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2543 , โครงการสาธารณสุขมูลฐานออกปฎิบัติงาน , หมู่บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 17 พฤศจิกายน 2543 , Nursing Redesign : การปฏิรูปการพยาบาล , โรงแรมตวันนารามา กรุงเทพฯ , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 3 - 4 กันยายน 2565 ,โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (Leadership Development Program) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 2), ณ ห้องประชุมศตวรรษที่ 21 ชั้น 5 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2565 ,โครงการสัมมนา “ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ”, ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
 • 27 พฤษภาคม 2565 ,โครงการ“เพิ่มศักยภาพในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom
 • 25 พฤษภาคม 2565 ,บรรยายพิเศษ เรื่อง Growth mindset & Motivation (ภายใต้โครงการปฐมนิเทศฯ),
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 20 กันยายน 2564 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564 “บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา” ,
 • 13 กรกฏาคม 2564 ,การบรรยาย หัวข้อ โมเดลเชิงสาเหตุและโมเดลสมการโครงสร้าง,
 • 10 กรกฏาคม 2564 ,โครงการ“Substantive Knowledge in Nursing : How to Apply to Research” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
 • 17 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 หัวข้อ แนวทางในการทดสอบองค์ความรู้ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง), ผ่านระบบ Zoom
 • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 4),
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 ตุลาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 23 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มช. : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี” ,
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 19 ตุลาคม 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 27 สิงหาคม 2559 - 1 กันยายน 2559 ,โครงการมหกรรม Big Cleaning Day 2559 "ทำความดีถวายแม่หลวง",
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 เมษายน 2559 ,โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ, ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 29 กุมภาพันธ์ 2559 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2559 “มหกรรมสร้างสุขเพื่อทุกคน”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 24 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทง), ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3, ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 กรกฏาคม 2558 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำ SAR ของหลักสูตร,
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กรกฏาคม 2558 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 24 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 3, หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLU) อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 2, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 22 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 1, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงบ่าย บุคลากร), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 28 สิงหาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก-โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ศูนย์ความเป็นเลิศ), คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 พฤษภาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ทางการพยาบาล ครั้งที่ 2, อาคาร 2 และ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 มีนาคม 2557 ,โครงการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาโท) ,
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2556 “4E For All Health”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 5 กันยายน 2556 ,การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 กรกฏาคม 2556 ,โครงการ การบรรยายพิเศษเพื่อการเรียนรู้ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 11 กรกฏาคม 2556 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กรกฏาคม 2556 ,โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 29 เมษายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 มีนาคม 2556 ,โครงการอบรมตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 24 ธันวาคม 2555 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕5, ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา

 • 2556 : พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2542 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2536 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • สมรรถนะทางการพยาบาล
 • Nursing Ethies
 • Human resource management
 • Policy Analysis
 • Quality Improvement

การลาศึกษา

 • 1 May 2019 - 31 August 2019 , course หนังสือ เรื่อง นโยบายสุขภาพ: แนวคิด กระบวนการและการวิเคราะห์สำหรับพยาบาล มีกำหนด 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ , at มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , , scholarship ส่วนตัว
 • 1 มิถุนายน 2555 - 30 พฤศจิกายน 2555 , หลักสูตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ (ขยายเวลา) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 ธันวาคม 2554 - 31 พฤษภาคม 2555 , หลักสูตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ (ขยายเวลา) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 มิถุนายน 2554 - 30 พฤศจิกายน 2554 , หลักสูตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ (ขยายเวลา) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 ธันวาคม 2553 - 31 พฤษภาคม 2554 , หลักสูตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ (ขยายเวลา) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 มิถุนายน 2553 - 30 พฤศจิกายน 2553 , หลักสูตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ (ขยายเวลา) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 มิถุนายน 2550 - 31 พฤษภาคม 2553 , หลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ (ปริญญาเอกร่วมสถาบันกับมหาวิทยาลัยในต่าง) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว

การรับเครื่องราชฯ

 • 2553 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2549 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2546 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th