KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา

Darawan Thapinta

ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
โทรศัพท์ : +66-53 -946-013
อีเมล์ : darawan.thapinta@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • ดาราวรรณ ต๊ะปินตา. 2558 . การให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม . พยาบาลสาร . 42 (พิเศษ พฤศจิกายน) : 205-213. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • สุนทรี ศรีโกสัย, ดาราวรรณ ต๊ะปินตา, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล. 2014 . "Effectiveness of an Alcohol Relapse Prevention Program Based on the Satir Model in Alcohol-dependent Women" . CMU Journal Natural Science . 13 (2) : 227-239. (Published Internatinally)
 • ขวัญจิต มหากิตติกุล, ดาราวรรณ ต๊ะปินตา, หรรษา เศรษฐบุปผา, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์. 2556 . Predicting Factors of Relapse among Persons with a Major Depressive Disorder . Pacific Rim International Journal of Nursing Research, . 17 (1) : 68-82. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • ดวงทิพย์ ก่อกิจงาม, ดาราวรรณ ต๊ะปินตา, สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์. 2554 . ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตนเองทางบวกต่อความหวังต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี . พยาบาลสาร . 38 (2) : 18-31. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • วรรณนภา ด่านธนวานิช, ดาราวรรณ ต๊ะปินตา, ขวัญพนมพร ธรรมไทย. 2553 . ภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ดูแลเด็ก . พยาบาลสาร . 37 (1) : 129-140. (เผยแพร่ระดับชาติ)

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  กรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • 5 ตุลาคม 2561 ,คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กันยายน 2561 ,คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 - 7 กันยายน 2560 ,กรรมการประเมินคุณภาพการศึษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 - 8 กรกฏาคม 2553 ,กรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ,ไทย
 • 24 - 25 สิงหาคม 2552 ,ตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะ, มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ,ไทย
 • 29 - 30 มิถุนายน 2552 ,กรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  อาจารย์พิเศษ
 • 20 กรกฏาคม 2563 ,ร่วมสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2563, บัณฑิตวิทยาลัย ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2563 ,“จิตวิทยาและการประเมินสุขภาพจิตในผุ้สูงอายุ” ในกระบวนวิชา 430712 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ (ออนไลน์) , คณะทันตแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2562 ,กระบวนวิชา 430712 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ หัวข้อ “จิตวิทยาในผู้สูงอายุ” , คณะทันตแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 3 กันยายน 2561 ,จิตวิทยาในผู้สูงอายุ ในกระบวนวิชา 430712 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทันตกรรมสำหรับผู้่สูงอายุ, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2559 ,เรื่อง Role-play practice 1, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2558 ,สอนรายวิชา 3007948 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 1, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2558 ,สอนรายวิชา 3007948 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 1, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2558 ,สอนรายวิชา 3007948 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 1, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2558 ,สอนรายวิชา 3007948 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 1, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 19 ตุลาคม 2558 ,สอนรายวิชา 3007948 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 1, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 5 ตุลาคม 2558 ,สอนรายวิชา 3007948 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 1, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 21 กันยายน 2558 ,สอนรายวิชา 3007948 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 1, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 13 กันยายน 2558 ,สอนรายวิชา 3007945 ความรู้พ้ื้นฐานด้านจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 7 กันยายน 2558 ,สอนรายวิชา 3007948 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 1, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 24 สิงหาคม 2558 ,สอนรายวิชา 3007948 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 1, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 17 สิงหาคม 2558 ,สอนรายวิชา 3007948 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 1, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2558 ,รายวิชา 30079498 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 2, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2558 ,รายวิชา 30079498 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 2, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 2 มีนาคม 2558 ,รายวิชา 30079498 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 2, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2558 ,รายวิชา 30079498 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 2, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2558 ,รายวิชา 30079498 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 2, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2558 ,รายวิชา 30079498 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 2, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2558 ,รายวิชา 30079498 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 2, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 26 มกราคม 2558 ,รายวิชา 30079498 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 2, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 19 มกราคม 2558 ,รายวิชา 30079498 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 2, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 12 มกราคม 2558 ,รายวิชา 30079498 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 2, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 5 มกราคม 2558 ,รายวิชา 30079498 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 2, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2557 ,รายวิชา 3007948 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 1, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,รายวิชา 3007948 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 1, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,รายวิชา 3007948 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 1, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 20 ตุลาคม 2557 ,รายวิชา 3007948 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 1, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 6 ตุลาคม 2557 ,รายวิชา 3007948 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 1, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 22 กันยายน 2557 ,รายวิชา 3007948 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 1, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 8 กันยายน 2557 ,รายวิชา 3007948 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 1, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2557 ,รายวิชา 3007948 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 1, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2557 ,รายวิชา 3007948 จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม 1, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2553 ,ผู้สอนภาคทฤษฎีหลักสูตร "การพยาบาลเฉพาะทาง : การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด", วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 4 พฤศจิกายน 2562 ,ผู้เชี่ยวชาญโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ติดสุรา” , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 2 ตุลาคม 2561 ,ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของมาตรฐานการพยาบาลฯ โครงการ การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะฉุกเฉินทางยาเสพติด, สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2559 ,อ่านตำรา เรื่อง การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2553 ,การจัดทำแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยซึมเศร้าในระดับตติยภูมิ, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 13 กุมภาพันธ์ 2563 ,ที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่อง “ประสบการณ์การใช้งานเฟซบุ๊ก: มุมมองจากนักศึกษาพยาบาลยุค เจเนอเรชั่นแซดที่ติดเฟซบุ๊กและมีภาวะซึมเศร้า”, นายเฉลิมพล ก๋าใจ และคณะ สังกัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย
 • 22 ตุลาคม 2556 ,โครงการการพัฒนาแนวเวชปฏิบัติการดูแลผู้มีปัญหาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน , โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มิถุนายน 2556 ,โครงการประเมินประสิทธิผลการใช้แนวทางบำบัดรักษาผู้เสพติดฝิ่นขั้นบำบัดด้วยยาโรงพยาบาลธัญญาลักษณ์แม่ฮ่องสอน , โรงพยาบาลธัญญาลักษณ์แม่ฮ่องสอน ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2555 ,โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ด้วยวิธีชุมชนบำบัดบ้านแสงตะวัน, ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน ,ไทย
 • 5 มกราคม 2555 ,ประสิทธิผลของโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาในผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่มีต่อการแก้ปัญหาภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย, โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 26 กันยายน 2554 ,ที่ปรึกษาศูนย์สุขภาพจิตศึกษา, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 21 พฤศจิกายน 2561 ,ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการบำบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมในโทรศัพท์มือถือ เพื่อลดภาวะซึมเศร้า และการพัฒนาเครื่องมือสำหรับวัดระดับการตีตราตนเองของผู้ร่วมกับเชื้อเอชไอวี, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 เมษายน 2560 ,ร่วมคณะวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัย, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 16 ตุลาคม 2556 ,ร่วมวิจัยโครงการสื่อสัพันธ์ ผสานด้วยใจ, โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย สุโขทัย ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2555 ,โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาผลของหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบำบัดความคิและพฤติกรรมแก่ผู้ดูแลพัฒนาการเด็กล่าช้าที่มีภาวะซึมเศร้า สำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพของภาคเหนือ, สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 29 มกราคม 2563 ,ตรวจสอบเครื่องมือแบบประเมินทักษะการแก้ไขของ D’Zurilla and Nezu (2010) มาประยุกต์ใช้เป็นหนึ่งในโปรแกรมการบำบัดที่สำคัญต่อการดำเนินงานและพัฒนาระบบบริการแก่ผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของหน่วยงาน รวมไปถึงการขยายผลไปยังหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ , โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 20 กันยายน 2562 ,การวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเผชิญปัญหาที่บ้านต่อความผาสุกทางใจและความร่วมมือในการฟื้นฟูสภาพในผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง, นางสาวสุนันทา ตั้งนิติพงศ์ รหัส : 57151008 ปริญญาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 กันยายน 2562 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมวินัยเชิงบวกในผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียน, นางสาวมัทรี พงศ์สัมพันธ์ รหัส : 611231053 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ,ไทย
 • 11 กันยายน 2562 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV ในชายรักชายที่มารับบริการสุขภาพทางเพศ” , นางสาวสุจิตรา หัดรัดชัย นิสิตปริญญามหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2562 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของการบำบัดด้วยการแก้ไขต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการเสพซ้ำของผุ้ป่วยติดสารแอมเฟตามีน, นางสาวพุทธชาด ศรีสุวรรณ์ รหัส : 601231041 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ,ไทย
 • 3 มกราคม 2562 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมบำบัดความคิดและพฤติกรรมตอพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, ว่าที่ร้อยตรีกัลยา ตาสา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ,ไทย
 • 6 ธันวาคม 2561 ,การพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถในการดูแลตนเองสำหรับผู้สูงอายุ : ทดสอบความตรงโดยผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 11 ตุลาคม 2561 ,บรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมพลังสุขภาพจิต , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 ตุลาคม 2561 ,ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดแอมเฟตามีนด้วยคุณธรรม "รักเหนือรัก" (สาราณียธรรม 6) ระดับศีล 5 จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 21 มิถุนายน 2561 ,อิทธิพลของตัวแปรส่งผ่านการมีสติจากความเครียดต่อการใช้สารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษา, วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2561 ,ผลของโปรแกรมบำบัดความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ,ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2561 ,การพยาบาลจิตเวช : แนวทางปฏิบัติ, สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ,ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2560 ,การศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่บนฐานแบบจำลองการรู้คิดและแบบแผนความคิดเกี่ยวกับเพศสภาพ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 29 กันยายน 2560 ,การพัฒนาระบบครอบครัวอุปถัมภ์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้เสพติดเมทแอมเฟตามีน, โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 กันยายน 2560 ,ปัจจัยที่สัมพันธ์กับอาการของโรคซึมเศร้าและผลกระทบที่มีต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้า : การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างอภิมาน, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 28 กันยายน 2560 ,ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาต่อการแก้ปัญหาทางสังคมและภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 13 กันยายน 2560 ,ผลของโปรแกรมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดการพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (REBT-Counseling) ต่อการควบคุมความอยากใช้ยาเสพติดซ้ำของผู้ป่วยเฮโรอีนในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี, วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 2 สิงหาคม 2560 ,ผลของการพัฒนาโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่ม โดยใช้สื่อวิดิทัศน์แสดงอาการถอนพิษร่วมกับกลุ่มให้คำปรึกษา เรื่องสุราต่อพฤติกรรมการดื่มสุราและการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยโรคติดสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2560 ,Evaluating Psychometric Properties of the Connor-Davidson Resilience Scale among University Students in Thailand, วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 9 กันยายน 2559 ,ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซืมเศร้าและพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นของวัยรุ่นที่กระทำความผิดของศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขตกรุงเทพและปริมณฑณฑล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ,ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2559 ,ผลของโปรแกรมบรรณบำบัดเพื่อปรับความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าและประสบการณ์การดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2559 ,การบำบัดทางจิตสังคมสำหรับผู้ป่วยทางจิตเวช, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2559 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ นางสาววีณา คันฉ้อง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2559 ,สถานการณ์การดูแลผู้ติดสุราที่มีโรคซึมเศร้า และประสิทธิผลของการให้การปรึกษา โดยการปรับความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ติดสุราทีเข้ารับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่, โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 กันยายน 2558 ,การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการในหอผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มิถุนายน 2558 ,พฤติกรรมเกล้าแสดงออกที่เหมาะสมสำหรับวิชาชีพพยาบาล, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2558 ,ความแข็งแกร่งในชีวิต : แนวคิด การประเมิน และการประยุกต์ใช้, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 30 มกราคม 2558 ,ผลของการบำบัดโดยการแก้ไขปัญหาแบบกลุ่มต่ออาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังและโรคซึมเศร้า, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2557 ,ความรู้ การรับรู้ สมรรถนะ และการสอนเรื่องเพศในเด็กปฐมวัยของบิดามารดา, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 10 กันยายน 2557 ,ผลของโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 12 มิถุนายน 2557 ,ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 30 เมษายน 2557 ,การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน : ความร่วมมือระหว่างพยาบาลและครอบครัว, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 9 เมษายน 2557 ,ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาบทความลงตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2557 ,การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการสื่ออิเลคโทรนิคส์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 กันยายน 2556 ,การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะอาจารย์พยาบาลในการลดความวิตกกังวลจากการฝึกปฏิบัติภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย
 • 1 เมษายน 2556 ,การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2555 - 21 มิถุนายน 2556 ,ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานวิชาการ ประจำปี 2555-2556, สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2554 ,การบำบัดโดยการแก้ปัญหาในการลดอาการของโรคซึมเศร้าในวัยผู้ใหญ่ ; การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2554 ,ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 14 มิถุนายน 2554 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิตแบบมีส่วนร่วมต่อความวิตกกังวลในผู้สูงอายุ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2554 ,ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยยาเสพติด, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2554 ,ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2554 ,ผลของโปรแกรมบำบัดทางพฤติกรรมความคิดต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 ,ผลของกลุ่มบำบัดแบบแก้ไขปัญหาต่ออาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2554 ,การศึกษาประสิทธิผลของแนวปฏิบัติการวางแผนการจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยเสพติดยาบ้าที่เข้ารับการรักษา ณ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่, ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2553 ,ผลของโปรแกรมการบำบัดตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลเด็กออทิสติก, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 23 มิถุนายน 2553 ,การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราโรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 มิถุนายน 2553 ,ประสิทธิผลของการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 ธันวาคม 2552 ,โปรแกรมการบำบัดทางปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าในสตรีที่ได้รับความรุนแรงจากคู่สมรส, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 ธันวาคม 2552 ,แบบสอบถามการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2552 ,ผลของโปรแกรมส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาตามแนวคิดการสร้างแรงจูงใจร่วมกับเทคนิคการปรับพฤติกรรมทางความคิดในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาและความรุนแรงของอาการซึมเศร้า, บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2552 ,ปัจจัยทำนายการกลับเป็นซ้ำของโรคซึมเศร้า ในภาคตะวันออก, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 23 กุมภาพันธ์ 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินเนื้อหาบทความวิจัย เรื่อง “ความชุก รูปแบบพฤติกรรมการทำร้ายตนเองแบบไม่เจตนาให้เสียชีวิต และปัจจัยเสี่ยงต่อพฤติกรรมการทำร้ายตนเองแบบไม่เจตนาให้เสียชีวิตในนักศึกษาพบาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง”, วารสารสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 25 มกราคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการให้แก่อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกที่มีผลงานทางวิชาการ ด้านการพยาบาล, วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ,ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 21 ตุลาคม 2563 ,หนังสือเรื่อง ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด : บทบาทพยาบาล (Postpartum depression : Nurse’s Role) , อาจารย์วราพร สุนทร อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา การพยาบาลสูติศาสตร์และ นรีเวชวิทยา ,ไทย
 • 7 สิงหาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2563 ,ผู้ประเมินบทความวิจัย เรื่อง “การรับรู้สาเหตุการเกิดโรคซึมเศร้าของผู้ชายไทยวัยทำงาน” , วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 1 เมษายน 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ, วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ,ไทย
 • 12 ธันวาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย เรื่อง “การปฏิบัติบทบาทพยาบาลของพยาบาลห้องฉุกเฉินในการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพออตตาวาสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน” , วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 6 ธันวาคม 2562 ,พิจารณาผลงานวิชาการ วิจัยเรื่อง “เจตคติและการรับรู้ของบุคลากรในวิชาชีพพยาบาลต่อการใช้กัญชาทางการแพทย์”, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โขมพักตร์ มณีวัต บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 24 ตุลาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ เรื่อง “การพยาบลจิตเวชเด็ก” , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ หนูแก้ว บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อสอบรายวิชารหัส 300 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 , คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ เรื่อง การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางจิต , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ,ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2562 ,ผู้ประเมินบทความวิจัย เรื่อง “การเสพติดเฟซบุ๊กในวัยรุ่น: บทบาทพยาบาล” , วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 9 ธันวาคม 2559 ,กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิฯ, สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 23 กันยายน 2559 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อสอบ, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2559 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 20 มิถุนายน 2559 ,การประชุมอภิปรายการสร้างโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาอิงการบำบัดแบบาเทียร์โมเดล, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 22 กันยายน 2558 ,พิจารณาข้อสอบภาคการศึกษาที่ 1 และมคอ. 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ครั้งที่ 4/2558 ปีการศึกษา 2558, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2558 ,พิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์พรทรัพย์ สมิติษเฐียร เลือนเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์์, วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2557 ,ตรวจสอบตำราของสถาบัน, วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ,ไทย
 • 23 กันยายน 2557 ,พิจารณาข้อสอบ, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 2 ตุลาคม 2556 ,ประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ,ไทย
 • 4 กันยายน 2555 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อสอบ, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2554 ,การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท และพัฒนาหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล, คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2554 ,ผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำวารสารสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2553 - 17 พฤษภาคม 2554 ,แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานวิชาการ ประจำปี 2553-2554, สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 29 เมษายน 2552 ,ผลการเปรียบเทียบการเรียนรู้วิชาพยาธิสรีรวิทยาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยใช้ CIPP Model, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 28 กรกฏาคม 2561 ,อนุกรรมการฝ่ายวารสารการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 19 - 21 มีนาคม 2561 ,คณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวิธีวิจัย และเข้าร่วมอบรมการทำวิจัยทางคลินิกด้านสุขภาพจิตและจิตเวช, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 14 กันยายน 2560 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อสอบภาคการศึกษาที่ 1 ครั้งที่ 2/2559 ปีการศึกษา 2560, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 19 มกราคม 2560 ,ร่วมคณะวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัย, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2559 ,คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2558 ,กรรมการสอบสัมภาษณ์, ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 30 เมษายน 2558 ,ร่วมเป็นคณะวิจัยและพัฒนาแนวทางโปรแกรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2558 ,การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,ไทย
 • 2 เมษายน 2556 - 2 เมษายน 2557 ,แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาแนวทางการดูแลทางสังคมจิตใจของผู้สูงอายุสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในระบบบริการสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2556 ,ประชุมนิเทศติดตามงานวิจัย, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 20 มีนาคม 2556 ,โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบำบัดความคิดและพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไทย , โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2556 ,ประชุมนิเทศติดตามงานวิจัย, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2556 ,ประชุมนิเทศติดตามงานวิจัย, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2556 - 15 มีนาคม 2557 ,แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2555 - 15 มีนาคม 2556 ,คณะทำงานพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการบำบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสำหรับพยาบาลจิตเวชในสถานบริการระดับทุติยภูมิ, กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 25 ตุลาคม 2554 - 24 ตุลาคม 2555 ,คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 3 มิถุนายน 2554 ,ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ, สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ,ไทย
 • 11 กันยายน 2552 ,พิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่รายวิชาต่าง ๆ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 24 มิถุนายน 2552 - 25 กุมภาพันธ์ 2553 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 4 - 5 พฤศจิกายน 2551 ,ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 17 ธันวาคม 2562 ,กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสุมาลี ทองครไทย รหัส 605060033-9 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2562 ,กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้แก่ นางสรินฎา ปุติ หลักสูตรปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์และสุขภาพ (หลักสูตรปกติ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 11 สิงหาคม 2560 ,สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษา หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ (หลักสูตรปกติ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายในมหาวิทยาลัย
 • 18 มกราคม 2559 ,โครงร่างวิทยานิพนธ์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 23 กรกฏาคม 2564 ,หัวข้อ , โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2564 ,หัวข้อ , สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สถากาชาดไทย ,ไทย
 • 7 - 9 เมษายน 2564 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบำบัดโยการปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดปัญหาภาวะซึมเศร้าและภาวะการติดแอลกฮอล์ สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 2, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 29 - 31 มีนาคม 2564 ,อบรมวิทยากรโปรแกรมบำบัดโดยการแก้ไขปัญหาแบบสั้นป้องกันการฆ่าตัวตาย สำหรับบุคลากรกรมสุภาพจิต, โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 23 - 25 มีนาคม 2564 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบำบัดโยการปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดปัญหาภาวะซึมเศร้าและภาวะการติดแอลกฮอล์ สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 20 มีนาคม 2564 ,สัมมนารายวิชา หัวข้อ โลกแห่งความคิด เยียวยาหัวใจที่เจ็บปวด, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมมนาประเมินประสิทธิผลของงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง , โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 10 - 12 มีนาคม 2564 ,อบรมโปรแกรมบำบัดโดยการแก้ไขปัญหาผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย , โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 5 - 7 มีนาคม 2564 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมบำบัดโดยการแก้ไขปัญหาแบบสั้น ป้องกันการฆ่าตัวตายผู้หน่วยบริการปฐมภูมิ , โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2564 ,อภิปรายคุณภาพของโปรแกรม CBT ในโครงการวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมบำบัดความคิดและพฤติกรรมเทียบกับโปรแกรมการบำบัดแนวซาเทียร์โมเดลในเด็กและวัยุร่นที่ติดเกมออนไลน์ กำหนดจัดสัมมนาวิพากษ์โปรแกรมฯ , สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 20 - 23 ธันวาคม 2563 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลักและการอบรมโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ที่มีความคิดและพฤติกรรมฆ่าตัวตาย , โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 23 - 25 พฤศจิกายน 2563 ,ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบำบัดโครงการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy) เพื่อลดภาวะซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตาย” , โรงพยาบาลหนองคาย ,ไทย
 • 21 - 22 พฤศจิกายน 2563 ,สัมมนาและฝึกปฏิบัติ การลดพฤติกรรมปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ในการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่, ฝ่ายสังคมสังฆมณฑลเชียงราย ,ไทย
 • 9 - 10 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสทธิภาพการดูแลนักเรียนหอพักด้านสุขภาพจิตให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา , โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ,ไทย
 • 10 - 11 สิงหาคม 2563 ,โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้า และผู้ที่มีปัญหาพยาบาลฆ่าตัวตาย , โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ,ไทย
 • 6 สิงหาคม 2563 ,อบรมหลักสูตรการบำบัดความคิดและพฤติกรรมในผู้ติดยาและสารเสพติด (Cognitive Behavioral Therapy) Level ll , สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ,ไทย
 • 4 สิงหาคม 2563 ,“การสร้างสรรค์ผลงานสำหรับการขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” ในโครงการให้อาจารย์ที่ครบกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2563 ,โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ติดสุรา กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการดำเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2563 ,โครงการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี กิจกรรมการพัฒนาทักษะการปรึกษานักศึกษาและอาจารย์ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 - 17 กรกฏาคม 2563 ,อบรมการบำบัดด้วยการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Therapy : PST ), โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ,ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2563 - 3 สิงหาคม 2563 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตด้านการป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 4, โรงพยาบาลศรีธัญญา ,ไทย
 • 4 - 6 มีนาคม 2563 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตจากการใช้สารเสพติด, สาธารณสุขจัหวัดตาก ,ไทย
 • 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย , โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความเข้าใจในโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ไขปัญหาที่พัฒนา, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ,ไทย
 • 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฟื้นฟูความรู้และประเมินผลความ้ชี่ยวชาญในการบำบัดโดยการแก้ไขปัญหาผู้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย, โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 6 - 7 มกราคม 2563 ,โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบำบัด กิจกรรมอบรมการสร้างสุขภาพจิตให้แข็งแรง, ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ,ไทย
 • 23 - 25 ธันวาคม 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะพื้นฐานจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม Basic Skills in CBT Workshop”, ศูนย์บริการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2562 ,โครงการการศึกษาผลของโปรแกรมปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ติดสุรา กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจง บทบาทหน้าที่ที่ได้รับทั้งประสาน ผู้บำบัดและผู้ที่ทำหน้าที่ในการคัดกรองการประเมิน และหาค่า inter-rater reliability, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2562 ,หัวข้อ การปรับแก้ไขแบบประเมินการบำบัดโดยการแก้ปัญหาในผุ้มีพฤติกรรมทำร้ายตนเอง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัมนาโปรแกรมการบำบัดดูแลผุ้ทำร้ายตนเองตามแนวคิดการบำบัดโดยการแก้ไขปัญหา, โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 9 - 12 ธันวาคม 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่โดยใช้โปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาเพื่อลดปัญหาสุขภาพจิตของผู้ทุกข์ทรมานจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ , ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2562 ,ประชุมวิชาการชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 27 สิงหาคม 2562 ,หัวข้อ การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมเพื่อป้องกันการขายยาของผุ้ป่วยวัณโรค, โครงการการประยุกต์ใช้วิธีการพัฒนาคุณภาพโดยความร่วมมือในการป้องกันการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ,ไทย
 • 5 - 7 สิงหาคม 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการบำบัด/รักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดแบบเมตริกโปรแกรม และการใช้ CBT ในการบำบัดรักษา ยาเสพติดอย่างมีคุณภาพ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2562 ,โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย กิจกรรมการอบรมพื้นฟูความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสำหรับทีม MCATT ในเขตสุขภาะ ที่ 11 (การอบรมเชิงปฏิบัติการบำบัดด้วยกระบวนการแก้ปัญหา Problem Solving Therapy: PST) , โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ,ไทย
 • 24 มิถุนายน 2562 ,โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย กิจกรรมการอบรมพื้นฟูความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสำหรับทีม MCATT ในเขตสุขภาะ ที่ 11 (การอบรมเชิงปฏิบัติการบำบัดด้วยกระบวนการแก้ปัญหา Problem Solving Therapy: PST) , โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ,ไทย
 • 13 มิถุนายน 2562 - 14 พฤษภาคม 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตาย , โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2562 ,โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดด้วย CBT On Family Base สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2562 ,โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดด้วย CBT On Family Base สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2562 ,โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดด้วย CBT On Family Base สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2562 ,โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดด้วย CBT On Family Base สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดูแลและติดตามผู้ทำร้ายตนเองด้วยโปรแกรม PST , โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2562 ,สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตและการป้องกันการฆ่าตัวตาย, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธาณสุข ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2562 ,อบรมฟื้นฟูความรู้และ ทักษะความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของ MCATT เด็กและวัยรุ่น เรื่อง Crisis intervention , โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ ,ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2562 ,อบรมหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและเสพติดด้วยการการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy : CBT) , โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ,ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2562 ,อบรมหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและเสพติดด้วยการการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy : CBT) , โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ,ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2562 ,อบรมหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและเสพติดด้วยการการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy : CBT) , โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2562 ,อบรมหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและเสพติดด้วยการการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy : CBT) , โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ,ไทย
 • 19 เมษายน 2562 ,โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 19 เมษายน 2562 ,โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 19 เมษายน 2562 ,โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 18 เมษายน 2562 ,โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 18 เมษายน 2562 ,โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 17 เมษายน 2562 ,โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 17 เมษายน 2562 ,โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 9 เมษายน 2562 ,โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุรา กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการฯ, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2562 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2562 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2562 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2562 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2562 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 31 มกราคม 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการร่างหลักสูตร การดูแลให้การบำบัดแบบ Motivational Enhance Therapy , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 24 - 26 ธันวาคม 2561 ,การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสำหรับบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตและผู้รับผิดชอบงานซึมเศร้าของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยการแก้ไขปัญหา (PST), โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ,ไทย
 • 19 - 22 ธันวาคม 2561 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาผู้เสี่่ยงต่อการฆ่าตัวตายซ้ำ เขต 7, โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2561 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาผู้เสี่่ยงต่อการฆ่าตัวตายซ้ำ เขต 7, โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2561 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาผู้เสี่่ยงต่อการฆ่าตัวตายซ้ำ เขต 7, โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2561 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานเพื่อบำบัดผู้ติดสุรา ครั้งที่ 2, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 22 - 24 พฤศจิกายน 2561 ,ทฤษฏีและแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ,ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2561 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายผู้ทำร้ายตนเองเพื่อป้องกันการกลับมาทำร้ายตนเองซ้ำ เขตสุขภาพจิตที่ 7, โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 7 - 10 พฤศจิกายน 2561 ,การประชุม The 15th Indonesian National Conference of Mental Health Nursing, Indonesian Mental Health-Psychiatric Nurses Association Chapter South Sulawesi ,อินโดนีเซีย
 • 30 ตุลาคม 2561 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานเพื่อบำบัดผู้ติดสุรา ครั้งที่ 1, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 24 ตุลาคม 2561 ,Workshop โรคซึมเศร้าเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญของโลกในประชากรทุกกลุ่มอายุฯ, ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 18 กันยายน 2561 ,ประชุมเครือข่ายผู้บำบัดตามแนวคิด Problem Solving Therapy, โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 4 - 5 กันยายน 2561 ,วิพากษ์กรณีศึกษา โครงการประชุมวิชาการ Inter Conference, โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 สิงหาคม 2561 ,สัมมนาวิชาการสุขภาพจิตการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ยุคไทยแลนด์ 4.0, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 25 - 26 สิงหาคม 2561 ,ประชุมการอภิปรายผลและการเขียนรายงานการวิจัยโครงการวิจัยประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลแบบผสานความร่วมมือระหว่างวิชาชีพต่ออาการซึมศร้าและการควบุคมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคซึมเศร้าร่วมด้วย, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ,ไทย
 • 24 สิงหาคม 2561 ,ประชุม การพัฒนา Application เพื่อติดตามผู้พยายามทำร้ายตนเอง, โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2561 ,ความเครียดในผู้สูงอายุ, ชมรมผู้สูงวัย มัสยิดอิสลามบ้านฮ่อ ,ไทย
 • 16 - 17 สิงหาคม 2561 ,โครงการอบรมการบำบัดทางจิตสังคมในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสำหรับทีมสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสวนปรุง, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 15 สิงหาคม 2561 ,การจัดทำ Clinical Practice Guideline ในการดูแลผู้ป่วยที่มีโรคร่วมทางกายและทางจิตเวช, โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 สิงหาคม 2561 ,การจัดทำ Clinical Practice Guideline ในการดูแลผู้ป่วยที่มีโรคร่วมทางกายและทางจิตเวช, โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 - 11 สิงหาคม 2561 ,กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวกรณียุ่งยากซับซ้อน, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ,ไทย
 • 6 สิงหาคม 2561 ,การจัดทำ Clinical Practice Guideline ในการดูแลผู้ป่วยที่มีโรคร่วมทางกายและทางจิตเวช, โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2561 ,เทคนิค Relaxation และการแก้ปัญหา, สถาบันบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ,ไทย
 • 21 - 22 กรกฏาคม 2561 ,แนวคิดในการบำบัดและให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม ในการอบรมวิชาการ เรื่อง การบำบัดและให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ,ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2561 ,Cognitive Behavioral Therapy : การดูแลผู้ป่วยยาเสพติด, โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2561 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 19, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2561 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 19, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2561 ,พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน, โรงพยาบาลแพร่ ,ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2561 ,โครงการวิจัยพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ระดับประเทศไทย, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2561 ,อบรมการทำวิจัยทางคลินิกด้านสุขภาพจิตและจิตเวช, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2561 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 19, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2561 ,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy : CBT) ผู้ติดยาเสพติ, โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2561 ,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy : CBT) ผู้ติดยาเสพติ, โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2561 ,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy : CBT) ผู้ติดยาเสพติ, โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ,ไทย
 • 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ,การให้การปรึกษาในภาวะวิกฤต, กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 17 - 19 มกราคม 2561 ,โรคจิตและโรคซึมเศร้า, สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 15 - 17 พฤศจิกายน 2560 ,การประชุมวิชาการชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 Integative Approach in CBT, ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2560 ,พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาในเรือนจำ, สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 1 - 3 พฤศจิกายน 2560 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสุตรการดูแลช่วยเหลือผู้ปวยโรคจิต โรคซึมเศร้า และโรคติดสุรา, สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 21 กันยายน 2560 ,การเขียนบทความเผยแพร่ การวิจัยโรคซึมเศร้า ปี 2560, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 19 กันยายน 2560 ,การเขียนบทความเผยแพร่ การวิจัยโรคซึมเศร้า ปี 2560, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 10 กันยายน 2560 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการวิจัย, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 10 กันยายน 2560 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการวิจัย, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 4 - 5 กันยายน 2560 ,เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายประเทศไทย, โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2560 ,จิตวิทยาในการบริหารทีมงานและการบริหารความขัดแยัง, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ไทย
 • 18 - 20 กรกฏาคม 2560 ,โครงการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 3, โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2560 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ครั้งที่ 3, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2560 ,การปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อชีวิตใหม่, เรือนจำกลางประจำเขต 5 ,ไทย
 • 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ,การให้คำปรึกษาครอบครัว Family counseling, สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ,ไทย
 • 27 - 28 มีนาคม 2560 ,การใช้แนวคิดทฤษฎีการบำบัดความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยแอมเฟตามีนในระยะติดตามผลการรักษา, สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ,ไทย
 • 20 มีนาคม 2560 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเรื่องการบำบัดด้วย Supportive Psychotherapy ในผู้ป่วยโรคซืมเศร้า ครั้งที่ 2, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรม เรื่อง การให้การปรึกษาตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 18, โรงพยาบาลสวนปรง ,ไทย
 • 23 - 24 มกราคม 2560 ,โครงการการเยียวยาจิตใจเพื่อพัฒนาคุณภาพาชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ,ไทย
 • 13 มกราคม 2560 ,โครงการแผนงานวิจัยบูรณาการ : การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 10 มกราคม 2560 ,การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด รุ่นที่ 6, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 29 ธันวาคม 2559 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเรื่องการบำบัดด้วย PST และ Supportive Psychotherapy ในผู้ป่วยโรคซืมเศร้า ครั้งที่ 2, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 23 ธันวาคม 2559 ,โครงการแผนงานวิจัยบูรณาการ : การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 15 - 16 ธันวาคม 2559 ,การอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง กรบำบัดด้วย CBT ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 7 - 9 ธันวาคม 2559 ,การให้คำปรึกษาครอบครัว Family counseling, สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ,ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2559 ,การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 9 รูปแบบการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มสุราในบริบทที่หลากหลาย, ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 22 - 23 พฤศจิกายน 2559 ,การบำบัดด้วย PST และ Psychotherapy ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 27 - 28 ตุลาคม 2559 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนการดำเนินงานโครงการกำหนดกรอบการดำเนินงานและติดตามผล, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 3 - 4 ตุลาคม 2559 ,โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาอิงการบำบัดแบบซาเทียร์โมเดล, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 27 สิงหาคม 2559 ,การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาโดยใช้เทคนิค/แนวคิดทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษารายบุคคล, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,ไทย
 • 22 สิงหาคม 2559 ,การประชุมวิชาการชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย Keep Calm And Learn CBT, ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 28 - 29 กรกฏาคม 2559 ,การให้บริการปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา, วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ,ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2559 ,การสื่อสาร "สะพานเชื่อมสู่การดูแลทางด้านจิตสังคมในผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง", คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2559 ,มองให้เป็น แล้วจะเห็นสุข : การเพิ่มพลังเพื่อสร้างสรรค์งานด้วยการขยับมุมคิด, วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ,ไทย
 • 25 - 26 มิถุนายน 2559 ,โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ได้รับผลกระทบกรณียุ่งยากซับซ้อน กิจกรรมที่ 3, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2559 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้การปรึกษากลุ่มแบบ CBT ในครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบ, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ,ไทย
 • 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนรายบุคคลให้สอดคล้องกับผลการจำแนก, กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ,ไทย
 • 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 ,เทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรมและเทคนิคการแก้ปัญหา, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 27 - 29 มกราคม 2559 ,บรรยายและฝึกปฏิบัติหลักสูตรปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ,ไทย
 • 13 มกราคม 2559 ,การให้คำปรึกษาสำหรับผุ้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 11 - 14 ตุลาคม 2558 ,ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3, ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 11 กันยายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบำบัดเด็กและเยาวชนที่มีความรุนแรงด้วยเทคนิค Cognitive Behavioral Therapy, ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 10 กันยายน 2558 ,ฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษาโครงการปรับความคิดและพฤติกรรม, โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 - 20 สิงหาคม 2558 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบำบัดผู้ติดยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม, โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ,ไทย
 • 27 - 29 กรกฏาคม 2558 ,การฝึกอบรมการบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม, กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 20 - 23 กรกฏาคม 2558 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบำบัดผู้ติดยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม, โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ,ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2558 ,โครงการการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 13 - 16 กรกฏาคม 2558 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบำบัดผู้ติดยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม, โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2558 ,กระบวนการพัฒนาการทำงานในองค์กรเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 16 - 17 พฤษภาคม 2558 ,การปรับความคิดและพฤติกรรมเชิงบวกในหลักการการบำบัดทางปัญญา, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ,ไทย
 • 30 - 31 มีนาคม 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการใน Psychosocial Clinic, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ,ไทย
 • 21 - 22 มีนาคม 2558 ,การปรับความคิดและพฤติกรรมเชิงบวกในหลักการการบำบัดทางปัญญา, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ,ไทย
 • 16 - 18 มีนาคม 2558 ,โครงการพัฒนาวิชาการเครือข่าย หลักสูตรการบำบัดความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยยาเสพติด, โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2558 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 17, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 9 - 10 มีนาคม 2558 ,โครงการพัฒนาโปรแกรมกลุ่มบำบัดความคิดและพฤติกรรมสำหรับผู้มีภาวะซึมเศร้า, โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 17, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2558 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย Probiem So.ving Therapy (PST) ครั้งที่ 2,3, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ,ไทย
 • 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2558 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแนวทางการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย PST/CBT, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2558 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย Probiem So.ving Therapy (PST) ครั้งที่ 2,3, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 17, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 21 - 23 มกราคม 2558 ,โครงการพัฒนาโปรแกรมกลุ่มบำบัดความคิดและพฤติกรรมสำหรับผู้มีภาวะซึมเศร้า, โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ,ไทย
 • 14 มกราคม 2558 ,โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การพยาบาลผุ้ปวยมะเร็งที่่ได้รับเคมีบำบัด, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 5 - 7 มกราคม 2558 ,โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิต โดยปรับความคิดและพฤติกรรม, โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2557 - 2 พฤศจิกายน 2557 ,วิพากษ์คู่มือที่ได้พัฒนาในโครงการการพัฒนาคู่มือการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ติดสุรา, แผนการพัมนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ,ไทย
 • 19 - 20 กันยายน 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วย/หน่วยงาน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลนครพิงค์, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 12 กันยายน 2557 ,จิตบำบัดด้วยการปรับความคิดและพฤติกรรม, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ,ไทย
 • 21 - 22 สิงหาคม 2557 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการทดลองรูปแบบการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยโปรแกรมการแก้ไขปัญหาและการบำบัดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ,ไทย
 • 18 - 20 สิงหาคม 2557 ,เทคนิคพื้นฐานในการทำจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม, ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 25 - 26 มิถุนายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการการบำบัดทางจิตโดยใช้การปรับความคิดและพฤติกรรมผู้ป่วยโรคซึมเศร้า, โรงพยาบาลศรีธัญญา ,ไทย
 • 26 - 28 พฤษภาคม 2557 ,การบำบัดทางสังคมจิตใจในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ระยะที่ 2, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ,ไทย
 • 26 - 27 พฤษภาคม 2557 ,การบำบัดทางสังคมจิตใจในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ,ไทย
 • 28 - 30 เมษายน 2557 ,การให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ,ไทย
 • 23 - 25 เมษายน 2557 ,การบำบัดทางสังคมจิตใจในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ,ไทย
 • 24 - 26 มีนาคม 2557 ,การบำบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดอาการซึมเศร้า, โรงพยาบาลศรีธัญญา ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2557 ,การให้คำปรึกษาผู้ป่วยมะเร็ง, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2557 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 16, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2557 ,การอบรม Mini-Case Manager, โรงแรมดิเอ็มเพรส ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2557 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 16, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 16, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 30 - 31 มกราคม 2557 ,การออกแบบชีวิต (การปรับความคิดและพฤติกรรม), โรงพยาบาลแม่เมาะ ลำปาง ,ไทย
 • 25 - 30 พฤศจิกายน 2556 ,อบรมสร้างเสริมสุขภาพใจโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม, โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก ,ไทย
 • 23 - 28 พฤศจิกายน 2556 ,อบรมสร้างเสริมสุขภาพใจโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม, โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก ,ไทย
 • 28 ตุลาคม 2556 ,การเยี่ยวยาจิตใจของทีมเครือข่ายจิตเวชแก่ประสบเหตุรถคว่ำที่จังหวัดลำปาง, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 กันยายน 2556 ,วิทยากรก้าวหน้าด้านการรักษาพยาบาลทางสุขภาพจิตและจิตเวช, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 26 - 28 สิงหาคม 2556 ,อบรมการพัฒนาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย Cognitive behavior Therapy ; Advanced ระยะที่ 1-5, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2556 ,การอยู่กับผู้ป่วยโรคระบบประสาทระยะสุดท้ายอย่างสมดุล, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2556 ,การบำบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีภาวะซึมเศร้า, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 18 - 19 กรกฏาคม 2556 ,โครงการฟื้นฟูความรู้การปรับความคิดและพฤติกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยจิตเวช, โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2556 ,Cognitive Behavioral Therapy for Mental Health Crisis Team, สถาบันกัลยาณ์ราชนรครินทร์ ,ไทย
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2556 ,อบรมการพัฒนาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย Cognitive behavior Therapy ; Advanced ระยะที่ 1-5, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2556 ,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดในผู้ป่วยสุราที่มีภาวะซึมเศร้า, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 20 มิถุนายน 2556 ,Cognitive Behavioral Therapy for Mental Health Crisis Team, สถาบันกัลยาณ์ราชนรครินทร์ ,ไทย
 • 13 - 14 มิถุนายน 2556 ,การดูแลเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2556 - 1 มิถุนายน 2556 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมบำบัดด้วยการแก้ไขปัญหาต่อภาวะซึมเศร้า, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 7 - 8 พฤษภาคม 2556 ,อบรมการพัฒนาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย Cognitive behavior Therapy ; Advanced ระยะที่ 1-5, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 9 - 11 เมษายน 2556 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนารูปแบบการบำบัดความคิดและพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไทย", โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2556 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 15, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 11 - 13 มีนาคม 2556 ,อบรมเชิงปฏิบัติการการบำบัดความคิดและพฤติกรรมแก่ผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีภาวะซึมเศร้าสำหรับพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือ รุ่นที่ 3, สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 4 - 5 มีนาคม 2556 ,อบรมการพัฒนาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย Cognitive behavior Therapy ; Advanced ระยะที่ 1-5, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 4 มีนาคม 2556 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 15, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 2 - 3 มีนาคม 2556 ,โครงการ แก้ไขปัญหานักเรียนติดยาเสพติดด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายและการจัดกิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐานอาชีพ ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน, โรงเรียนพานพิทยาคม ,ไทย
 • 23 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 ,อบรมเชิงปฏิบัติการการบำบัดความคิดและพฤติกรรมแก่ผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีภาวะซึมเศร้าสำหรับพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือ รุ่นที่ 2, สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2556 ,อบรมเชิงปฏิบัติการการบำบัดความคิดและพฤติกรรมแก่ผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีภาวะซึมเศร้าสำหรับพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือ รุ่นที่ 1, สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2556 ,โครงการ การอบรมการบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม, โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ,ไทย
 • 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2556 ,โครงการ บ่มเพาะจิตวิทยา 4 ประสาน, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 มกราคม 2556 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพจิตโดยการใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาขั้นสูงแก่ผู้มีความคิดฆ่าตัวตาย, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 7 - 9 มกราคม 2556 ,การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรทม (CBT), โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ,ไทย
 • 2 - 4 มกราคม 2556 ,อบรมการพัฒนาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย Cognitive behavior Therapy ; Advanced ระยะที่ 1-5, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 26 - 28 พฤศจิกายน 2555 ,การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรทม (CBT), โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ,ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2555 ,การวิเคราะห์สถานการณ์และความต้องการการดูแลของผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า, สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 6 กันยายน 2555 ,"การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเชิงรุก : อย่างไรดีกับประชาคมอาเซียน " หัวข้อ "สุขภาพจิตเคลื่อนที่", สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 27 - 28 สิงหาคม 2555 ,โครงการอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยเทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ขั้นสูง, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 20 - 21 สิงหาคม 2555 ,โครงการอบรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรม, สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2555 ,การบำบัดความคิดและพฤติกรรม, โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2555 ,การประเมินผลการทดลองใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการบำบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสำหรับพยาบาลจิตเวชในสถานบริการระดับทุติยภูมิ, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2555 ,เป็นผู้อภิปรายโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในกิจกรรมนำร่อง, โรงพยาบาลศรีธัญญา ,ไทย
 • 16 - 17 กรกฏาคม 2555 ,โครงการอบรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรม, สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ,ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2555 ,การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวิจัย, ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น ,ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2555 ,อบรมหลักสูตร การบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยเทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมขันสูง, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 20 - 22 มิถุนายน 2555 ,โครงการอบรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรม, สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ,ไทย
 • 28 - 29 พฤษภาคม 2555 ,โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในงานสุขภาพจิตและการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2555 ,โครงการการพัฒนาศักยภาพการบริการพยาบาลงานให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่บุคลากรทางการพยาบาล, โรงพยาบาลกำแพงเพชร ,ไทย
 • 16 - 18 พฤษภาคม 2555 ,โครงการอบรม การส่งเสริมการฟื้นฟูทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยใช้หลัก Problem Solving, โรงพยาบาลศรีธัญญา ,ไทย
 • 14 - 15 พฤษภาคม 2555 ,การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมของผู้ติดยาบ้า, ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น ,ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2555 ,โครงการอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยเทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ขั้นสูง, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 28 - 30 มีนาคม 2555 ,แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการบำบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในสถานบริการระดับทุติยภูมิ ในพื้นที่นำร่อง, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2555 ,การดูแลภาวะจิตสังคมในผู้ป่วยมะเร็ง, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ,ไทย
 • 14 - 15 มีนาคม 2555 ,การปรับความคิดและพฤติกรรมในผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่มีปัญหาทางจิตใจ, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รุ่นที่ 14, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รุ่นที่ 14, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รุ่นที่ 14, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2555 ,การประชุม "การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการบำบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสำหรับพยาบาลจิตเวชในสถานบริการระดับทุติยภูมิ, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 21 มกราคม 2555 ,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและทักษะการต่อรองทางเพศ, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 4 - 5 มกราคม 2555 ,โครงการอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยเทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ขั้นสูง, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 14 - 15 ธันวาคม 2554 ,การปรับความคิดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย
 • 13 - 14 ตุลาคม 2554 ,การจัดการผลลักพธ์และการประเมินผลลักพธ์ทางการพยาบาล, โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ,ไทย
 • 16 - 18 กันยายน 2554 ,การประชุมเชิงปฏบัติการ "การประเมินผลโครงการการศึกษาผลการดำเนินงานเชิงระบบในการดูแลเฝ้าระวังเพื่อการดูแลและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าในระดับจังหวัดของประเทศไทย, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 12 - 14 กันยายน 2554 ,การบำบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุข, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ,ไทย
 • 5 กันยายน 2554 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 1 การเขียนโครงร่างการวิจัย, ศุนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน ,ไทย
 • 24 สิงหาคม 2554 ,การติดตามประเมินผลการดำเนินงานดูแลเฝ้าระวังโรคซืมเศร้าสำหรับพยาบาลจิตเวชในสถานบริการระดับตติยภูมิ, โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 6 สิงหาคม 2554 ,ทักษะด้านการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในวิทยาลัยฯ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 สิงหาคม 2554 ,จิตวิทยาการทำงานอย่างไรให้มีความสุข, คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ไทย
 • 1 - 2 สิงหาคม 2554 ,ติดตามผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบำบัดทางจิตตามแนวคิด CBT สำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า" , โรงพยาบาลศรีธัญญา ,ไทย
 • 12 - 14 กรกฏาคม 2554 ,เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด, ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2554 ,การบำบัดโดยการแก้ปัญหา (PST), โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 14 มิถุนายน 2554 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบำบัดทางจิตตามแนวคิด CBT สำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า" , โรงพยาบาลศรีธัญญา ,ไทย
 • 2 - 3 มิถุนายน 2554 ,การอบรมทดลองใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการบำบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้า, โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 10 - 11 พฤษภาคม 2554 ,โครงการอบรมฟื้นฟูการประเมินสภาพทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, โรงพยาบาลพิจิตร ,ไทย
 • 9 พฤษภาคม 2554 ,จิตวิทยาในการทำงานให้มีความสุข, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ,ไทย
 • 2 - 4 พฤษภาคม 2554 ,โครงการอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยเทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ระยะที่ 1 และระยะที่ 2, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 28 - 29 เมษายน 2554 ,โครงการอบรมฟื้นฟูการประเมินสภาพทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, โรงพยาบาลพิจิตร ,ไทย
 • 8 เมษายน 2554 ,การลดภาวะซึมเศร้าโดยใช้โปรแกรม Self-talk, โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ,ไทย
 • 28 - 30 มีนาคม 2554 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการพยาบาลงานให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยแก่บุคลากรทางการพยาบาล, โรงพยาบาลกำแพงเพชร ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 13, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์แนวทางเวชปฏิบัติผู้ป่วยสุราที่มีภาวะ Delirium Tremens, ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 13, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 13, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 13, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 28 มกราคม 2554 ,EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 24 - 26 มกราคม 2554 ,โครงการอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยเทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ระยะที่ 1 และระยะที่ 2, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 19 - 21 มกราคม 2554 ,โครงการอบรมจิตบำบัดแก่บุคลากรสาธารณสุขเขตตรวจราชการที่ 9, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เขตตรวจราชการที่ 9 ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2553 ,อบรม พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ จากงานประจำสู่งานวิจัยที่ยั่งยืนของโรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 2, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 24 - 26 พฤศจิกายน 2553 ,โครงการบำบัดแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลเด็กออทิสติก, สภาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2553 ,โครงการ "ครูพันธุ์ใหม่หัวใจของการเป็นที่ปรึกษา", คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 24 กันยายน 2553 ,โครงการเพื่อนผู้รู้ใจ, โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ,ไทย
 • 22 กันยายน 2553 ,การวัดดัชนีแห่งความสุข และการสร้างความพึงพอใจในการทำงาน, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 20 กันยายน 2553 ,โครงการเพื่อนผู้รู้ใจ, โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ,ไทย
 • 17 กันยายน 2553 ,โครงการเพื่อนผู้รู้ใจ, โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ,ไทย
 • 16 กันยายน 2553 ,โครงการเพื่อนผู้รู้ใจ, โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ,ไทย
 • 13 กันยายน 2553 ,โครงการเพื่อนผู้รู้ใจ, โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ,ไทย
 • 1 - 3 กันยายน 2553 ,เทนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้ยาเสพติด, ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 - 31 สิงหาคม 2553 ,กำหนดการถอดบทเรียนผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติฝึกอบรม และนิเทศที่เกี่ยวข้องกับ CBT และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสาระการเรียนการสอน และหลักสูตรการฝึกปฏิบัติ CBT : Trining of the trainer, มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 26 - 27 สิงหาคม 2553 ,โครงการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยสุราที่มีภาวะ Alcohol Withdrawal Delirium, ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน ,ไทย
 • 2 สิงหาคม 2553 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับความคิดและพฤติกรรมในการลดความซึมเศร้า, โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ,ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2553 ,การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยจากงานประจำเพื่อพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ,ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2553 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับความคิดและพฤติกรรมในการลดความซึมเศร้า, โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ,ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2553 ,กระบวนการวิจัยทางการพยาบาล และแนวทางการนำงานบริการพยาบาล, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2553 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับความคิดและพฤติกรรมในการลดความซึมเศร้า, โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ,ไทย
 • 30 มิถุนายน 2553 - 2 กรกฏาคม 2553 ,การบำบัดทางพฤติกรรมความคิดในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า, โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2553 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับความคิดและพฤติกรรมในการลดความซึมเศร้า, โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ,ไทย
 • 23 - 25 มิถุนายน 2553 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้วิจัยการบำบัดความคิดและพฤติกรรมในผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3, กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 19 มิถุนายน 2553 ,การพัฒนา EQ และจิตวิทยาในการทำงาน, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2553 ,ร่วมจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 2 - 4 มิถุนายน 2553 ,การบำบัดความคิดและพฤติกรรม ระยะที่ 2, กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2553 ,การพูดกับตัวเองเชิงบวก เพื่อการทำงานอย่างเป็นสุข, โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 28 - 30 เมษายน 2553 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้วิจัยการบำบัดความคิดและพฤติกรรมในผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 2, กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 19 เมษายน 2553 ,การพูดกับตัวเองเชิงบวก เพื่อการทำงานอย่างเป็นสุข, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 2 เมษายน 2553 ,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 - 19 มีนาคม 2553 ,การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีโรคร่วมและอาการซับซ้อนในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลพิจิตร ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2553 ,การพูดกับตัวเองทางบวก, โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2553 ,การพัฒนาโดยใช้เทคนิค CBT, กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2553 ,การบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT) ระยะที่ 1, กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2553 ,การพัฒนาศักยภาพการพยาบาลด้านทักษะการฝึกพูดกับตัวเองทางบวก, โรงพยาบาลพิจิตร ,ไทย
 • 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2553 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้วิจัยการบำบัดความคิดและพฤติกรรมในผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 1, กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2553 ,การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ : ทักษะการต่อรองทางเพศ, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 25 - 27 มกราคม 2553 ,การปรับความคิดและพฤติกรรม, ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น ,ไทย
 • 19 - 22 มกราคม 2553 ,โครงการอบรมพฤติกรรมปัญญานิยม, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เขตตรวจราชการที่ 9 ,ไทย
 • 15 มกราคม 2553 ,การปรับพฤติกรรมวัยรุ่น, โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2552 ,จิตหรรษา พาชีวิตสดใส, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ,ไทย
 • 16 - 17 ธันวาคม 2552 ,การประชุมปฏิบัติการเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมวิทยากร การบำบัดความคิดและพฤติกรรม, กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 21 - 22 ตุลาคม 2552 ,ติตามงานนิเทศการบำบัดความคิดและพฤติกรรม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 7 ตุลาคม 2552 ,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ, โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ,ไทย
 • 25 กันยายน 2552 ,การฟื้นฟูทักษะการให้คำปรึกษาวัยรุ่น, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 9 - 10 กันยายน 2552 ,โครงการสร้างสุขในการทำงาน, โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2552 ,การปรับความคิดและพฤติกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ,ไทย
 • 13 - 14 สิงหาคม 2552 ,Psychological Care for Spinal Surgery Patients, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2552 ,การเสริมสร้างทักษะชีวิตในวัยรุ่น, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 - 31 กรกฏาคม 2552 ,การบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT), กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 28 - 29 กรกฏาคม 2552 ,โครงการสายใยรั้วเดียวกัน, โรงพยาบาลสามง่าม จังหวัดพิจิตร ,ไทย
 • 20 - 22 กรกฏาคม 2552 ,การสัมมนาเครือข่ายผู้บำบัดความคิดและพฤติกรรม, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 13 - 15 กรกฏาคม 2552 ,การบำบัดความคิดและพฤติกรรม รุ่นที่ 3 ระยะที่ 2, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 24 - 26 มิถุนายน 2552 ,การบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT), กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2552 ,การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดระเหย, ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 - 5 มิถุนายน 2552 ,โครงการอบรมจิตบำบัด, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 27 - 29 พฤษภาคม 2552 ,การบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT), กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 16 - 17 พฤษภาคม 2552 ,CBTY & Mindfullness : การบำบัดโดยการปรับเปลี่ยนความคิดแนวพุทธและพฤติกรรมกรณีภัยพิบัติ, โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2552 ,การปรับความคิดและพฤติกรรม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 30 เมษายน 2552 ,การปรับความคิดและพฤติกรรม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 29 เมษายน 2552 ,การปรับความคิดและพฤติกรรม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 27 - 28 เมษายน 2552 ,การบำบัดแบบเน้นการปรับความคิดและพฤติกรรม, ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ,ไทย
 • 20 - 24 เมษายน 2552 ,การบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT), กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 23 - 27 มีนาคม 2552 ,การบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT), กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 11 - 13 มีนาคม 2552 ,การปรับตัวความคิดและพฤติกรรม, ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น ,ไทย
 • 4 - 6 มีนาคม 2552 ,การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลพิจิตร ,ไทย
 • 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2552 ,การบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT), กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 14 มกราคม 2552 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ รุ่นที่ 11, โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 9 มกราคม 2552 ,การปรับความคิดและพฤติกรรมเชิงบวก, โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ,ไทย
 • 29 ธันวาคม 2551 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ รุ่นที่ 11, โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 24 - 26 ธันวาคม 2551 ,การประชุมปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการทดลองใช้เทคโนโลยีการบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT), กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 19 ธันวาคม 2551 ,การให้การพยาบาลด้วยหัวใจบริการ, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2551 ,การปรับความคิดและพฤติกรรมในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า ครั้งที่ 2, โรงพยาบาลลำพูน ,ไทย
 • 3 - 4 พฤศจิกายน 2551 ,การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชและยาเสพติด, กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 17 ตุลาคม 2551 ,เทคนิคการเลิกบุหรี่, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 ตุลาคม 2551 ,โครงการพัฒนาการบริการพยาบาลด้วยทักษะการปรับความคิดและพฤติกรรม, โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ,ไทย
 • 8 ตุลาคม 2551 ,โครงการพัฒนาการบริการพยาบาลด้วยทักษะการปรับความคิดและพฤติกรรม, โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 21 - 22 กันยายน 2562 ,หัวข้อ “การให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยเน้นการบำบัดความคิดและพฤติกรรม” , คณะมนุษยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2561 ,ในการนำ Brief CBGT for DRD in Uncontrolled thpe 2 Fiabetes ไปใช้, ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2557 ,โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาบัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 ธันวาคม 2556 ,ทักษะและเทคนิคการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาด้านจิตใจและภาวะวิกฤตทางอารมณ์, หน่วยกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 กันยายน 2556 ,ทักษะและเทคนิคการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาด้านจิตใจและภาวะวิกฤตทางอารมณ์, กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 13 สิงหาคม 2556 ,ปัญหาการแสดงออกทางเพศในสังคมโซเซียลเน็ทเวิร์คของวัยรุ่นไทย, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2556 ,การเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการทำงาน, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 สิงหาคม 2555 ,โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 มิถุนายน 2555 ,ดำเนินงานตามแผนด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพของทีมสู่ความเป็นเลิศ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2555 ,ดำเนินงานตามแผนด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพของทีมสู่ความเป็นเลิศ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2554 ,โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2554 ,จิตใจที่เข้มแข็ง เรื่องรายกลายเป็นดี และ การดูแลผู้ป่วยและผู้ดูแล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2554 ,การอบรมความรู้และทักษะของระบบพยาบาลพี่เลี้ยง, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2553 ,โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2553 ,โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานเป็นทีม, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2553 ,หลักสูตรเทคนิคการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2553 ,คนสวนดอกไม่สูบบุหรี่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มิถุนายน 2553 ,กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/การสร้างความรู้จักกัน, สำนักบริการวิชาการ ,ไทย
 • 10 มิถุนายน 2553 ,สานสัมพันธ์สร้างพลังงานความสุขและความสำเร็จในงาน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 เมษายน 2553 ,โครงการทบทวนงานวิจัยอย่างมีระบบเกี่ยวกับการใช้วิธีการปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดความซึมเศร้าในผู้ติดสารเสพติด, ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 มิถุนายน 2552 ,EQ กับผู้มีธรรมะในการดำเนินชีวิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 ธันวาคม 2551 ,อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และทักษะสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโครงการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ปลอดบุหรี่ และโครงการพยาบาลรวมใจ ใส่ใจพิษภัยบุหรี่, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ตุลาคม 2551 ,การักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ในการศึกษาวิจัย และการทดลองต่อมนุษย์, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 26 กันยายน 2563 ,อบรมออนไลน์หลักสูตร Geriatric Nursing แก่พยาบาลจาก Secong Affiliated Hospital of Kunming Medical University และอาจารย์พยาบาล School of Nursing of Kunming Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 25 ธันวาคม 2562 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2562 ,บรรยาย ในการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวคิดและนวัตกรรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง : Update cancer nursing 4.0, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 28 ธันวาคม 2561 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2561 ,ประชุมวิชาการ แนวคิดและนวัตกรรมการพยาบาลผู้ปวยมะเร็ง : Update Cancer nursing 4.0, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2561 ,การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 ธันวาคม 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กันยายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 กันยายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 24 มีนาคม 2560 ,การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2560 ,การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 มีนาคม 2560 ,การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 ธันวาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2559 ,แนวคิดและนวตกรรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง : การดูแลแบบผสมผสาน, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 มิถุนายน 2559 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2559 ,การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2559 ,การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2559 ,การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 มิถุนายน 2559 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 มิถุนายน 2559 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 มิถุนายน 2559 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2559 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2559 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2559 ,แล้วเราจะสู้อย่างไร, เครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน ,ไทย
 • 16 กันยายน 2558 ,การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 กันยายน 2558 ,การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 กันยายน 2558 ,การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 สิงหาคม 2558 ,โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน Toho University, Kagawa University, Miyazaki Prefectural Nursing, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มิถุนายน 2558 ,อบรมหลักสูตรการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 พฤษภาคม 2558 ,โครงการการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 มีนาคม 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 มีนาคม 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ,การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2558 ,การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันต่างประเทศ, Nursing School of Kunming Medical Unlibersity ,ไทย
 • 29 ตุลาคม 2557 ,โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ , Hanoi Medical University เวียดนาม ,ไทย
 • 28 สิงหาคม 2557 ,โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันต่างประเทศ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2557 ,การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง : แนวคิดและนวัตกรรมในศตวรรษใหม่, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2557 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 เมษายน 2557 ,โครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 มีนาคม 2557 ,กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพกายและจิต, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 มกราคม 2557 ,การปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพจิต จากองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2556 ,โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการ สปาเพื่อสุขภาพ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 มีนาคม 2556 ,โครงการสัมมนา การพัฒนาบัณฑิตในโลกาภิวัฒน์แห่งศตวรรษที่ 21, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2556 ,การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2555 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 สิงหาคม 2555 ,การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งและดนตรีและศิลปะบำบัด, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 สิงหาคม 2555 ,วิทยากรบรรยาย และนำนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเข้าศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2555 ,อบรม Short training course in Cardiac Nursing สำหรับพยาบาลประเทศบังคลาเทศ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2555 ,อบรม Short training course in Cardiac Nursing สำหรับพยาบาลประเทศบังคลาเทศ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 มีนาคม 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มกราคม 2555 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2554 ,หลักสสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2554 ,โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการสปาเพื่อสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2554 ,การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2553 ,เรียนรู้ตนเองด้วยความเข้าใจ ความสุขอยู่ใกล้แค่ปลายมือ, หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ทารกและเด็ก), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 25 ธันวาคม 2552 ,ครอบครัวบำบัดสำหรับผู้ได้รับผลกระทบเรื่องความรุนแรง, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 21 - 23 ธันวาคม 2552 ,การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 3 - 4 สิงหาคม 2552 ,อบรมหลักสูตรการพัฒนาพยาบาลผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์สำหรับพยาบาลวิชาชีพ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 1 มิถุนายน 2552 ,ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2552 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2552 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 - 26 พฤษภาคม 2552 ,หลักสูตรการพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2551 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 - 26 พฤศจิกายน 2551 ,การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2551 ,การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 ตุลาคม 2551 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 ตุลาคม 2551 ,การให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัว, สถานบริการพยาบาล ณ โรงแรมเดอะพาร์ค เชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 ตุลาคม 2551 ,การให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัว, สถานบริการพยาบาล ณ โรงแรมเดอะพาร์ค เชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 20 พฤษภาคม 2564 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 4/2564 , ระบบ Zoom , ไทย
 • 22 มีนาคม 2564 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 3/2564 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 2/2564 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2564 , เก็บข้อมุลโครงการวิจัย เรื่อง การบำบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมในโทรศัพท์มือถือเพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผุ้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี , โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินสมหาราช , ไทย
 • 19 มกราคม 2564 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 1/2564 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 2 - 4 ธันวาคม 2563 , เก็บข้อมูลวิจัย การใช้ appication ในมือถือ เพื่อลดภาวะการซึมเศร้า , โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินสมหาราช , ไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2563 , โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกและอาจารย์พี่เลี้ยงปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 ตุลาคม 2563 - 3 พฤศจิกายน 2563 , เก็บข้อมูลวิจัยใรระยะติดตามผล โครงการวิจัย การศึกษาผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในผุ้ติดสุรา , ชุมมนในจังหวัดพิจิตร , ไทย
 • 12 ตุลาคม 2563 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 8/2563 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 1 - 2 ตุลาคม 2563 , เก็บข้อมูลวิจัย การใช้ appication ในมือถือ เพื่อลดภาวะการซึมเศร้า , ชุมมนในจังหวัดตาก , ไทย
 • 25 กันยายน 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพื่อสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ , โรงแรมอโมรา ท่าแพ , ไทย
 • 5 กันยายน 2563 , โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2563 - 16 กันยายน 2563 , โครงการมุฑิตาจิตและพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุประจำปีงบประมาณ 2563 , โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดลำพูน และ ศาลาธรรม มช. , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2563 , อบรม "ชินนสาสมาธิ : สมาธิชนะใจตนเอง" รุ่นที่ 1 , ศาลาธรรม มช. , ไทย
 • 6 - 8 มิถุนายน 2563 , สำรวจพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเพิ่่มเติม วิจัย เรื่องการพัฒนาเครื่อมมือสำหรับวัดระดับการตรีตราตนเองฯ , ชุมมนในจังหวัดกำแพงเพชร , ไทย
 • 2 มิถุนายน 2563 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 4/2563 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 28 เมษายน 2563 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 3/2563 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 16 มีนาคม 2563 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 2/2563 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 13 มีนาคม 2563 , ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 1/2563 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 30 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 , ศึกษาดูงาน เรื่อง “การเพิ่มพูนประสบการณ์ในบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาเอก” (หลักสูตรปกติ) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา , ไทย
 • 29 มกราคม 2563 , ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ , ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม , ไทย
 • 28 มกราคม 2563 , ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานวิชาการสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ , สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องและแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ของสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 13 - 17 มกราคม 2563 , โครงการเกษียณสร้างสุข , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ และ สถานีเกษตรหลวงอ่างข่าง , ไทย
 • 3 มกราคม 2563 , ดูสถานที่ในการเก้บข้อมุลวิจัยเพิ่มเติม โครงการวิจัย การพัฒนาโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานเพื่อช่วยลดพฤติกรรมการดื่มในผุ้ติดสุรา , โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินสมหาราช , ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมวิชาการโครงการเพื่อการถ่ายทอดความสามารถในการทำงานและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานและการจ้างงานภายหลังเกษียณอายุแก่อาจารย์อาวุโส ในสถาบันอุดมศึกษาไทย รุ่นที่ 1 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมการบำบัดดูแลผู้ทำร้ายตนเองตามแนวคิดการบำบัดโดยการแก้ไขปัญหา , ห้องประชุมรุจิรพิพัฒน์ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ , ไทย
 • 30 ตุลาคม 2562 - 1 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมวิชาการชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 , ห้องรัตนโกสินทร์- สุโขทัย ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ , ไทย
 • 21 กันยายน 2562 , โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ผู้เกษียณ , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2562 , สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2562 , สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล , โรงพยาบาลสันทราย , ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2562 , รับมอบโล่ศิษย์เก่าเกียรติยศ ในงานวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 , โครงการศึกษาดูงานด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และหอผู้ป่วยจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล , ไทย
 • 13 - 14 มิถุนายน 2562 , อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำวารสารในรูปแบบออนไลน์ระบบ ThaiJo 2.0" , วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 มิถุนายน 2562 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 4/2562 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 11 มีนาคม 2562 , อบรมระบบรับรองคุณภาพคณะทำงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหาในผู้ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยงและแบบอันตราย ครั้งที่ 2 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมเพื่อพัฒนาแบบทดสอบเชิงปริมาณของโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือสำหรับวัดระดับการตีตราตนเองและการพัฒนาการบำบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมในโทรศัพท์มือถือเพื่อลดภาวพซึมเศร้าในผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. , ไทย
 • 31 มกราคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการร่างหลักสูตร การดูแลให้การบำบัดแบบ Motivational Enhance Therapy , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 22 มกราคม 2562 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 1/2562 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 20 มกราคม 2562 , ร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 11 ธันวาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ 9/2561 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2561 , ประชุม การพัฒนาทักษะชีวิต , จีรังสปา แม่ริม เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 26 ตุลาคม 2561 , ประชุมวิชาการชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 Creativity and CBT , โรงแรมอีสติน กรุงเทพฯ , ไทย
 • 1 ตุลาคม 2561 , ประชุม การจัดทำร่างโปรแกรม CBT Family base, MET, PST, BI ในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ครั้งที่ 1 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 28 กันยายน 2561 , ประชุม การจัดทำร่างโปรแกรม CBT Family base, MET, PST, BI ในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ครั้งที่ 1 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 27 กันยายน 2561 , สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 20 - 22 กันยายน 2561 , ประชุมสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 23 - 24 กรกฏาคม 2561 , อบรม Advanced Research Ethics Training course , โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท , ไทย
 • 16 - 17 กรกฏาคม 2561 , สัมมนาและร่วมงานปฐมนิเทศนิสิต , คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 23 - 24 มิถุนายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 มิถุนายน 2561 , สัมมนาบัณฑิตศึกษา Driving Innovation for Graduate Study , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2561 , ประชุม การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้แนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม CBT in Nursing practice , โรงแรมนารายณ์ สีลม , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2561 , ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ , จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 29 เมษายน 2561 - 1 พฤษภาคม 2561 , ฟังบรรยายหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต แขนงวิชาจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม , หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 27 เมษายน 2561 , ประชุมสามัญประจำปี 2561 , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 9 - 11 เมษายน 2561 , ประชุม การสรุปการเงินและสรุปรายงานการวิจัย , โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี , ไทย
 • 16 - 18 March 2018 , เป็นวิทยากรเรื่อง Nursing Care for depression in drug user (Role of nurse, how to use Cognitive Behavior Therapy/Problem solving therapy for decreasing depression) ณ ประเทศอินโดนีเซีย , HARRIS Hotel & Conventions Kelapa Gading, Jakarta , Indonesia
 • 7 มีนาคม 2561 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 7 มีนาคม 2561 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 11 มกราคม 2561 , สัมภาษณ์พยาบาลทีทำการบำบัดโดยการแก้ปัญหา , โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช , ไทย
 • 5 มกราคม 2561 , ติดตามงานวิจัย เรื่อง ประสบการณ์การบำบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมในประเทศไทย , จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2560 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 14 - 15 ธันวาคม 2560 , อบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร Good Clinical Practice : GCP ครั้งที่ 1 , มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก , ไทย
 • 8 - 24 October 2017 , พัฒนาโครงร่างงานวิจัยเรื่องการพัฒนา Mobile Application การดูแลตนเองโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , National Institutes of Health, National Institure on Drug Abuse , United States Of America
 • 27 กันยายน 2560 , เก็บข้อมูลวิจัย , โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช , ไทย
 • 15 กันยายน 2560 , ประชุมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนานาชาติ , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 กันยายน 2560 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณาจารย์ด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 1 กันยายน 2560 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดแนวทางภาพรวมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 , สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 2 - 4 สิงหาคม 2560 , ประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานในงานประชุมระดับชาติ/นานาชาติ , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 4 - 7 กรกฏาคม 2560 , ประชุมวิชาการนานาชาติ Esthetics, and Empirics in Nursing: Foundation for Visibility of the Nursing Profession and Sustainability of People's Health , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 19 - 20 มิถุนายน 2560 , สัมมนา CBT Supervision , คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 22 - 24 พฤษภาคม 2560 , นำผู้อบรมไปศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลอมก๋อย อบต.แม่ตื่น ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่พิเศษอำเภออำก๋อย และบ้านแม่เงา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 11 - 14 พฤษภาคม 2560 , เก็บข้อมูลวิจัย , จังหวัดกาญจบุรี จังหวัดราชบุรี , ไทย
 • 9 มีนาคม 2560 , ร่วมโครงการ Qa สัญจร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนกระบวนการเยียวยาจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์รุ่นแรงแบบครบวงจร , ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 , ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2560 , โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 25 - 26 มกราคม 2560 , ประสานและให้คำปรึกษา การบำบัดด้วยการแก้ปัญหาโครงการวิจัยฯ , โรงพยาบาลเชียงยืน มหาสารคาม , ไทย
 • 12 มกราคม 2560 , ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 11 มกราคม 2560 , ติดตามงานวิจัย , อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 22 ธันวาคม 2559 , ติดตามงานวิจัย , โรงพยาบาลตากสินมหาราช , ไทย
 • 21 - 24 ตุลาคม 2559 , ปรึกษาข้อมูลแผนงานวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของคู่มือการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ติดสุราที่ไม่ชัดเจนจนทำให้วิเคราะห์ข้อมูลไม่ได้ , อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2559 , ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 7 ตุลาคม 2559 , ประชุมปรึกษาข้อมูลแผนงานวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของคู่มือการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ติดสุราที่ไม่ชัดเจนทำให้วิเคราะห์ข้อมูลไม่ได้ , อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง , ไทย
 • 14 - 15 กันยายน 2559 , ประชุม Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice , โรงแรมมารวย การ์เด้น , ไทย
 • 22 - 24 สิงหาคม 2559 , ประชุมวิชาการชมราจิตเวชบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย , โรงแรมนารายณ์ , ไทย
 • 18 - 19 สิงหาคม 2559 , ประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 5 , โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 4 สิงหาคม 2559 , ประชุมและนำเสนอการดำเนินการบริหารจัดโครงการติดตามและประเมินผล แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุรา , โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ , ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2559 , ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการวิจัย แผนงานวิจัยบูรณาการ : การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า ระยะที่ 3 ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2559 , ประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนงาน ผรส. , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 10 March 2016 - 12 May 2016 , เข้าร่วมเขียนรายงานผลงานวิจัย และพัฒนาโครงร่างงานวิจัย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , National Institutes of Health, National Institure on Drug Abuse , United States Of America
 • 8 มีนาคม 2559 , กิจกรรม QA สัญจร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2559 , ประชุมเชิงวิพากษ์โปรแกรมสติบำบัด , สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ , ไทย
 • 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 , บรรยายสรุป นำเสนอผลการดำเนินงานและร่วมนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการย่อยแผนงาน ผรส. , โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ สุราษฏร์ธานี , ไทย
 • 23 - 25 มกราคม 2559 , ติดตามงานวิจัย ประสิทธิผลของคู่มือการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อภวะซึมเศร้าในผู้ติดสุรา , จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 23 มกราคม 2559 , โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 20 - 22 มกราคม 2559 , ติดตามงานวิจัย ประสิทธิผลของคู่มือการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อภวะซึมเศร้าในผู้ติดสุรา , จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 9 - 12 ธันวาคม 2558 , นิเทศการเก็บข้อมูลวิจัยในการแผนงานวิจัยภาคเหนือ , จังหวัดอุบลราชธานี , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2558 , จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities , โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 9 - 11 พฤศจิกายน 2558 , ประชุมพยาบาล ครั้งที่ 15 เรื่อง "อนาคตการพยาบาล : นำการเปลี่ยนแปลงสู่สุขภาวะประชาคมอาเซียน , โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ , ไทย
 • 5 - 7 สิงหาคม 2558 , ประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 9 , โรงแรมพีชลากูน่า รีสอร์ท แอนด์สปา กระบี่ , ไทย
 • 7 - 10 กรกฏาคม 2558 , ประสานงานระดับพื้นที่และแนะนำการวิจัยและคู่มือในโครงการการพัฒนาคู่มือการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ติดสุรา , จัวหวัดกรุงเทพฯ และระยอง , ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2558 , ประสานงานระดับพื้นที่และแนะนำการวิจัยและคู่มือในโครงการการพัฒนาคู่มือการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ติดสุรา , จัวหวัดตาก , ไทย
 • 25 - 27 มิถุนายน 2558 , สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน , ลอนทรายรีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 25 - 28 พฤษภาคม 2558 , นำคณะผู้เข้าอบรมเดินทางไปศึกษาดูงาน , โรงเรียนวิวัฒน์พลเรือน กองทัพเรือแบบพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ และโรงพยาบาลปลวกแดง ระยอง , ไทย
 • 28 - 30 January 2015 , ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเพิ่มพูนความรู้กับคณาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช ณ ประเทศญี่ปุ่น , Toho University , Japan
 • 28 มกราคม 2558 , ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ , โรงแรมแคนทารี่ฮิ ลล์ , ไทย
 • 13 มกราคม 2558 , ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ , ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ , ไทย
 • 1 - 2 ธันวาคม 2557 , ประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 8 , โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557 , ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ , ไทย
 • 29 June 2014 - 6 July 2014 , เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวิจัยทางการพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ 50 ปี ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน ณ ประเทศอินโดนีเซีย , ณ Universitas Gadjah Mada , Indonesia
 • 1 - 4 พฤษภาคม 2557 , สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แผน ก ปกติ , จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฏร์ธานี , ไทย
 • 4 เมษายน 2557 , รับฟังการวิพากษ์โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นตามโครงการวิจัย , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2557 , ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย , โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2557 , บรรยายสรุป นำเสนอผลงานดำเนินงาน , โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2556 , ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย , โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย , ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2556 , นิเทศงานโครงการวิจัย ผลของโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหาต่อภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ , โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย , ไทย
 • 6 - 7 พฤศจิกายน 2556 , ประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวเวชปฏิบัติการดูแลผู้มีปัญหาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน , โรงแรมอโมร่า ท่าแพ , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2556 , ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง แผนงานผรส. ครั้งที่ 2/2556 , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 4 กันยายน 2556 , รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช , โรงแรมตวันนา , ไทย
 • 20 - 22 สิงหาคม 2556 , ประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการโครงการประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 , โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา , ไทย
 • 3 - 11 June 2013 , ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเพิ่มพูนความรู้กับ Dr.Frederick Toates และคณะเพื่อเป็นฐานในการทำวิจัยทางสุขภาพจิต ณ ประเทศอังกฤษ , ประเทศอังกฤษ , England
 • 1 - 2 มิถุนายน 2556 , ประชุมปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ , โรงแรมไอเรสซิเด้นท์ กรุงเทพ , ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2556 , ประชุมนิเทศติดตามงานวิจัยฯ , โรงแรมท๊อปแลนด์ พิษณุโลก , ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2556 , ประชุมนิเทศติดตามงานวิจัยฯ , โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไชด์ , ไทย
 • 22 - 24 เมษายน 2556 , เก็บข้อมูลงานวิจัย , โรงแรมสุโขทัย เทรเซอร์ รีสอร์ท แอนสปา , ไทย
 • 10 เมษายน 2556 , ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำกรอบองค์ความรู้ตามแนวคิดทฤษฎีและสรุปแนวคิดในการให้บริการการดูแลทางด้านสังคมจิตใจสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพ , กรมสุขภาพจิต , ไทย
 • 22 - 25 มีนาคม 2556 , สัมมนาการประมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชา , หาดเตยงาม สัตหีบ ชลบุรี , ไทย
 • 6 - 9 March 2013 , นำนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก.ภาคปกติ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ , WHO Collaborating Center in Yongin Mental Hospital , Korea
 • 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุม The 16 East Asian Forum of Nursing Scholars , โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ , ไทย
 • 18 - 20 มกราคม 2556 , ประชุมปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบำบัดความคิดและพฤติกรรมแก่ผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีภาวะซึมเศร้าสำหรับพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือ" , โรงแรมเมอร์เคียว กระบี่ ดีวาน่า , ไทย
 • 25 ธันวาคม 2555 , ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การบำบัดความคติดและพฤติกรรมแก่ผู้ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีภาวะซึมเศร้าสำหรับพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือ" , โรงแรม ไอ เรสซิเดนท์ สีลม , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2555 , เสวนา แนวทางการพัฒนาหลักสูตรปกติเพื่อเป็นหลักสูตรนานาชาติ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2555 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 , โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 30 เมษายน 2555 , ประชุมเพื่อวางแผนงานวิชาการด้านสารเสพติด , คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 5 - 7 April 2012 , ศึกษาดูงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน , Shanghai Mental Health Center , China
 • 4 - 7 มีนาคม 2555 , นิเทศงานให้คำปรึกษา , โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย โรงพยาบาลพิจิตร , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2555 , ประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2555 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรม ให้คำปรึกษา และนิเทศงานตามแผนวิจัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์ รร.เวียงตาก จ.พิจิตร จ.ตาก และจ.สุโขทัย , ไทย
 • 11 - 13 มกราคม 2555 , ประชุมวิชาการ Thailand Dementia 2011 and 14 Asia-Pacific Regional Conference of Alzheimer's disease International , โรงแรม Swissotel Le Concorde , ไทย
 • 15 - 22 December 2011 , เข้าร่วมประชุม และเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศอิตาลี , เมือง Ravello , Italy
 • 26 ตุลาคม 2554 , ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554 , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 27 กันยายน 2554 , ประชุมพิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่รายวิชาต่าง ๆ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกา 2554 , คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 17 - 19 สิงหาคม 2554 , นำเสนอผลงานวิชาการ , โรงแรมปริ๊น พาเลซ , ไทย
 • 17 - 19 สิงหาคม 2554 , ร่วม workshop และเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ , โรงแรมปริ๊น พาเลซ , ไทย
 • 20 - 21 กรกฏาคม 2554 , ประชุมวิชาการบูรณาการงานสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 , โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี , ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2554 , อบรม จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 1 การเขียนโครงร่างการวิจัย , ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2554 , ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2554 , ประชุมเพื่อวางแผนงานวิชาการสำหรับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ปี 2554 , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน , ไทย
 • 7 - 10 มกราคม 2554 , นิเทศนักศึกษา , สถานีอนามัยบ้านตึก และรพ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย , ไทย
 • 2 - 3 ธันวาคม 2553 , ประชุมการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 17 - 24 ตุลาคม 2553 , โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 16 , สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 15 ตุลาคม 2553 , อบรมหลักสูตร "หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี" , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2553 , เพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานะองค์ความรู้ด้านยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ , โรงแรมอมารีรินคำ , ไทย
 • 13 - 24 สิงหาคม 2553 , ติดตาม/นิเทศงานวิจัย , โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย , ไทย
 • 14 - 16 กรกฏาคม 2553 , APN : คุณค่าการพัฒนาและความสำเร็จ , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ , ไทย
 • 15 - 17 มิถุนายน 2553 , สัมมนาและทบทวนวรรณกรรมเพื่อสร้างโปรแกรมในโครงการพัฒนาโปรแกรมปรับความคิดและพฤติกรรม , โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย , ไทย
 • 19 - 21 พฤษภาคม 2553 , ประชุม APN : คุณค่า การพัฒนา และความสำเร็จ , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ , ไทย
 • 12 - 16 พฤษภาคม 2553 , การเขียน การผลิตและการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา , โรงแรมเมธาลัย ชะอำ เพชรบุรี , ไทย
 • 15 - 17 มีนาคม 2553 , โครงการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนในสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก และ แผน ข ภาคพิเศษ , เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , การเสนอผลงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 มกราคม 2553 , นิเทศนักศึกษา , โรงพยาบาลพะเยา , ไทย
 • 11 ธันวาคม 2552 , ประชุมโครงการศูนย์และเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด เพื่อทบทวนการนำเสนอโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า , คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 20 - 23 November 2009 , นำนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ ไปดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ , Chung-Ang University , Korea
 • 26 ตุลาคม 2552 , สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 15 - 17 กันยายน 2552 , ประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง ภาวะซึมเศร้า : มหันตภัยร้ายแห่งศตวรรธที่ 21 , โรงแรมแกรนด์ไชน่าปริ๊นเชล , ไทย
 • 23 - 24 กรกฏาคม 2552 , ประชุมเพื่อประเมินผลการดำเนินงานการบำบัดความคิดและพฤติกรรม , โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา , ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2552 , สัมมนาและเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง ความมั่นใจในการกินยาต้านไวรัสของผู้ป่วยเอดส์ ในโรงพยาบาล 4 จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน , อิมแพค เมืองทองธานี , ไทย
 • 1 เมษายน 2552 , ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ , โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต , ไทย
 • 2 - 9 มีนาคม 2552 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 556 , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2552 , รายงานผลการดำเนินโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ใกล้ชิดฆ่าตัวตายสำเร็จ , ดูดอยสวยรีสอร์ท , ไทย
 • 16 - 21 พฤศจิกายน 2551 , ศึกษาดูงานสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก , โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี , ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2551 , คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ , มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 18 - 22 ตุลาคม 2551 , The 2th Asian Cognitive Behavior Therapy(CBT) Conferenec , สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 17 - 18 กันยายน 2551 , สัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางของสภาการพยาบาล , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 17 - 18 กันยายน 2551 , โครงการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 12 กันยายน 2551 , พิจารณาข้อสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1/2551 , คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 4 - 5 กันยายน 2551 , สนับสนุนการเตรียมหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระและเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 2 - 4 กันยายน 2551 , โครงการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชชุมชนของนักศึกษา , ตำบลขุนคง อ.ขุนคง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 29 สิงหาคม 2551 , ประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 7/2551 และประชุมวิชาการนานาชาติ ASESN Congress 2008 , โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ และพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน กรุงเทพฯ , ไทย
 • 10 - 11 สิงหาคม 2551 , สรุปผลการดำเนินงานแผนงานวิจัยบูรณาการ : การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2551 , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน , ไทย
 • 1 - 2 สิงหาคม 2551 , เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดรักษาโรคซึมเศร้า แบบ Cognitive-Behavioral Therapy , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน , ไทย
 • 16 - 17 มิถุนายน 2551 , อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2551 , บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 9 - 10 มิถุนายน 2551 , ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงชุดเทคโนโลยีการบำบัดพฤติกรรมทางความคิด , สำนักพัฒนาสุขภาพจิต , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 7 มกราคม 2551 , นิเทศนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก , จังหวัดพิษณุโลก , ไทย
 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2550 , ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดการบำบัดพฤติกรรมทางความคิด , สำนักพัฒนาสุขภาพจิต , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2550 , ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยประสิทธิภาพของ Cognitive-Behavioral Therapy ในผู้ป่วยซึมเศร้าที่ไม่ตอบสนองต่อยาแก้ซึมเศร้า : การศึกษาแบบเปิดฉลากนาน 16 สัปดาห์ , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 22 - 24 พฤศจิกายน 2550 , ประชุมวิชาการ เรื่อง Workshop : Dnowledge Management on Technical paper writing for international publication , มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก , ไทย
 • 13 - 14 กันยายน 2550 , สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานแผนงานวิจัยบูรณาการ , โรงแรมเดอะ เมโทรโปล ภูเก็ต , ไทย
 • 9 - 10 กันยายน 2550 , โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และโครงการติดตามและประเมินผลการศึกษา , โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท , ไทย
 • 3 - 9 September 2007 , ไปเข้าร่วมการปฏิบัติงานกับHIV/AIDS Mission (Fellow-up) for Timor-Leste ณ ประเทศติมอร์-เลสเต , ประเทศติมอร์-เลสเต , Timor-Leste
 • 31 สิงหาคม 2550 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือ CBT สำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าฉบับภาษาไทย ครั้งที่ 2 , โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2550 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือ CBT สำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าฉบับภาษาไทย ครั้งที่ 1 , โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี , ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2550 , ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการฝึกปฏิบัติการให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้างแบบ Cognitive-Behavioral Therapy ครั้งที่ 3 , โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี , ไทย
 • 25 - 27 มิถุนายน 2550 , อบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ , โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 มิถุนายน 2550 , ประชุมปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการฝึกปฏิบัติการให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแบบ Cognitive-Behavior Therapy ครั้งที่ 2 , โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี , ไทย
 • 29 - 30 พฤษภาคม 2550 , การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานช่วยเหลือต่างประเทศ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 15 พฤษภาคม 2550 , ประชุมวิชาการ เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช , โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 30 มีนาคม 2550 , ประชุมปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการฝึกปฏิบัติการให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแบบ Cognitive-Behavior Therapy ครั้งที่ 1 , โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2550 - 4 มีนาคม 2550 , ถ่ายทำวีดีโอ เรื่อง การให้การพยาบาลจิตเวชในชุมชน , โรงพยาบาลแม่ทา โรงพยาบาลลี้ ลำพูน , ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2550 , โครงการพัฒนาการให้บริการรักษาเพื่อลดอัตราการหยุดยาและเพิ่มอัตราการกินยาต้านไวรัสเอดส์อย่างสม่ำเสมอในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ภาคเหนือของประเทศไทย , โรงแรมธาริน เชียงใหม่ , ไทย
 • 29 มกราคม 2550 - 2 กุมภาพันธ์ 2550 , การรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT , โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2549 , ประชุม เรื่อง สุขภาพจิต , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2549 , ประชุม เรื่อง การบำบัดตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมปัญญานิยม , โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2549 , คณะกรรมการโครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 8 , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 27 ตุลาคม 2549 , พิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมสำหรับการจัดการโรคซึมเศร้าในเวชปฏิบัติปฐมภูมิปีงบประมาณ 2550 และโครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในการบำบัดรักษาโรคซึมเศร้าแบบ Cognitive Behavior Therapy , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2549 , ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการอบรมหลักสูตร PG รุ่นที่ 8 และทบทวนหลักสูตร PG รุ่นที่ 9 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 19 - 22 October 2006 , นำนักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข. ไปศึกษาดูงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เขตปกครอบพิเศษฮ่องกง , China
 • 9 ตุลาคม 2549 , ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 7 , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 25 กันยายน 2549 , ประชุมพิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่รายวิชาต่าง ๆ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 17 กันยายน 2549 , ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 6 , สภาการพยาบาล กระทรวงสาธาณสุข , ไทย
 • 9 กันยายน 2549 , ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสคร์ ครั้งที่ 6 , ห้องประชุมชั้น 2 อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล , ไทย
 • 11 มิถุนายน 2549 , ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสคร์ ครั้งที่ 4 , สภาการพยาบาล กระทรวงสาธาณสุข , ไทย
 • 28 - 31 May 2006 , เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง The 1st Asian Cognitive Behavior Therapy และเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Lesson iearns of Congnitive Behavior Therapy Program in Thailand ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เขตปกครอบพิเศษฮ่องกง , China
 • 7 - 30 April 2006 , ศึกษาดูงานด้านการจัดการหลักสูตรการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) โปรแกรมทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , ณ School of Nursing, University of Washington, Seattle , United States Of America
 • 1 เมษายน 2549 , ประชุม คณะกรรมการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง , ห้องประชุมสภาการพยาบาล อาคารศรีนครินทรศรี , ไทย
 • 6 - 7 มีนาคม 2549 , ประชุม การปรับพฤติกรรมเพื่อการพยาบาลในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ , รร.สุริวงศ์เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2548 , อบรมการจัดทำวิทยาพิจารณ์ศัพท์ศึกษาศาสตร์ , ม.ราชภัฏสวนสุนันทา , ไทย
 • 28 - 29 พฤศจิกายน 2548 , สัมมนา โครงการเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาระยะที่ 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ , รร.ลานนาพาเลช เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2548 , การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2) , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2548 , การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครสร้างการบริหารงานใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 3) , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 13 - 14 ตุลาคม 2548 , ประชุม HIV Vaccine Study V 520 {rotoco.018/050 HIV Team Meeting , หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 4 ตุลาคม 2548 , โครงการสัมมนา การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ , ไลฟ์อัพ สปา&รีสอร์ท , ไทย
 • 7 - 9 กันยายน 2548 , การสร้างภูมิคุ้มกันใจ ต้ายภัยสุขภาพจิต , รร.เดอะทวินทาวน์เวอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2548 , โรคเอดส์ ครั้งที่ 10 , ม.ราชภัฏสวนดุสิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 1 - 2 กรกฏาคม 2548 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรีบนรู้ระหว่างผู้ขอรับทุนจากแผนงาน , รร.เดอะทวินทาวน์เวอร์ , ไทย
 • 10 มิถุนายน 2548 , ทำหลักสูตรระยะที่ 2 , รร.อิมพีเรียล , ไทย
 • 27 - 29 พฤษภาคม 2548 , สัมมนาผู้บริหาร การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่มาตรฐารนระดับโลก , รร.อมรินทร์ ลากูน จ.พิษณุโลก , ไทย
 • 9 March 2005 - 9 May 2005 , เข้าร่วมพัฒนาโครงการวิจัย เรื่อง การป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าและการพยาบาลผู้ที่มีภาวะซึมเสร้า , University of Texas at EI Paso , United States Of America
 • 9 ธันวาคม 2547 , การพัฒนาการให้บริการรักษาเพื่อลดอัตราอัตราการกินยาต้านไวรัสเอดส์ , ห้องประชุมสำนักงานป้องกันโรคที่ 10 , ไทย
 • 20 - 22 ตุลาคม 2547 , Health Promotion Evidence, Practice and Policy , โรงแรมปางสวนแก้ว , ไทย
 • 11 - 18 October 2004 , การประชุม The HIV Vaccine Trials Network (HVTN) Full Group Meeting , Seattle, Washington , United States Of America
 • 20 - 21 กันยายน 2547 , ประชุมวิชาการประจำปีเรื่อง ความเป็นเลิศทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช , โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 25 - 27 สิงหาคม 2547 , การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2547 , โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 12 - 16 กรกฏาคม 2547 , การประชุมนานาชาติเรื่งโรคเอดส์ ครั้งที่ 15 , ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2547 , การสัมมนายุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตสัมฤทธิเครือข่ายการวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ , โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2547 , การสัมมนายุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตสัมฤทธิเครือข่ายการวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ , โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 14 - 16 พฤษภาคม 2547 , การจัดองค์ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา (Knowledge Management in Academic Instiute) , โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย , ไทย
 • 11 - 12 ธันวาคม 2546 , ประชุมกระบวนทัศน์ใหม่ในมิติสุขภาพ:ประยุกต์แนวคิดสู่การปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน , คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พายัพ , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2546 , ประชุมการประกันคุณภาพการวิจัยในคลินิก , โรงแรม TKพลาเลส กทม. , ไทย
 • 27 - 28 พฤศจิกายน 2546 , ประชุึมแนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี"ICT GCP Based clinical Research Skills Workshop for investigators" , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , ไทย
 • 10 - 20 October 2003 , HIV Prevention Trials Network (PHTN) และดูงานด้าน Quality Assurance สำหรับงานวิจัยทางคลินิค , John Hopkins University , Maryland , United States Of America
 • 28 September 2003 - 4 October 2003 , การบริหารงานการบริการวิชาการ การจัดการการเรียนการสอน การวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา และระบบสารสนเทศในสถาบันการศึกษา , ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และ กรุงไทเป ใต้หวัร , China
 • 24 - 26 September 2003 , ดูงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช , Instutitute of montal Health & world Bridgs Hospital , Singapore
 • 13 - 15 สิงหาคม 2546 , การบริการสุขภาพจิตระดับปฐมภูมิ:ความท้าทายของพยาบาลจิตเวช , โรงแรมนารายน์ , ไทย
 • 7 - 11 กรกฏาคม 2546 , อบรมโครงการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของข้าราชการ , ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น , ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2546 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย , โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต , ไทย
 • 28 - 29 เมษายน 2546 , ดูงานด้านจิตเวช , รพ.รามาธิบดี และกรมสุขภาพจิตและสถาบันในสังกัด , ไทย
 • 29 มีนาคม 2546 , คณะทำงานเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาล กลุ่มสุขภาพจิต , คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ , ไทย
 • 9 - 15 March 2003 , การดูแลทางคลีนิคและการให้คำปรึกษาในผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์และร่วมอภิปรายเรื่อง Ethical Issues:Conducting HIV/AIDS Research Using ART in India and Thailand , Chennai , India
 • 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2546 , เครือข่ายวิจัยทางการพยาบาล กลุ่มสุขภาพจิต , คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2546 , โครงการวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อพัฒนาชุดโครงการให้มีคุณภาพและเพื่อนำเสนอต่อแหล่งทุนวิจัย , อาคารพิทยพัฒน์ มสธ. , ไทย
 • 29 - 31 มกราคม 2546 , Quality of Psychiatrie Mental Health Care : Nurses Making a Difference , โรงแรมแม่น้ำ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 9 มกราคม 2546 , คณะทำงานเครือข่ายทางการพยาบาลกลุ่มสุขภาพจิตครั้งที่ 1/2546 , สภาการพยาบาล จ.นนทบุรี , ไทย
 • 7 มกราคม 2546 , ประชุมคณาจารย์และข้าราชการภาควิชานอกสถานที่ , เชียงใหม่สปอร์ตคลับ อ.แม่ริม , ไทย
 • 23 - 24 ธันวาคม 2545 , ประชุมโครงการวัคซีนเอดส์ , แผนกเร็ทโทรไวโรโลยี กรุงเทพฯ , ไทย
 • 22 ธันวาคม 2545 , คณะทำงานเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลกลุ่มสุขภาพจิต , คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. , ไทย
 • 28 - 29 พฤศจิกายน 2545 , งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ ครั้งที่ 2 เรื่องชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการความรู้โดยอิสระ , ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 18 - 19 พฤศจิกายน 2545 , โครงการวัคซีนเอดส์ , แผนกเรทโทรไวโรโลยี กรุงเทพฯ , ไทย
 • 21 - 22 ตุลาคม 2545 , โครงการวัคซีนเอดส์ , แผนกเร็ทโทรไวโรโลยี กรุงเทพฯ , ไทย
 • 19 - 20 กันยายน 2545 , โครงการวัคซีนเอดส์ , แผนกเร็ทโทรไวโลยี กรุงเทพฯ , ไทย
 • 21 - 24 สิงหาคม 2545 , โครงการวัคซีนเอดส์ , Preventive HIV Vaccines : Together We can , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรุงเทพฯ , โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 20 สิงหาคม 2545 , บทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพจิตชุมชนในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ , โรงแรมนารายณ์สีลม กรุงเทพฯ , ไทย
 • 5 - 7 สิงหาคม 2545 , ร่วมสร้างสุขภาพสังคมสู่สังคมแห่งสันติภาพ , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ , ไทย
 • 29 - 31 กรกฏาคม 2545 , การสร้างเครือข่ายการวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ , โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. , ไทย
 • 18 - 19 มิถุนายน 2545 , โครงการวัคซีนเอดส์ , โรงพยาบาลพระมงกุฎ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 22 - 26 เมษายน 2545 , ศึกษาดูงานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชชุมชน , โรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดตรัง , ไทย
 • 22 - 26 เมษายน 2545 , ศึกษาดูงานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชชุมชน , โรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดตรัง , ไทย
 • 1 เมษายน 2545 , คณะกรรมพัฒนาเครือข่ายการศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมชุมชนในการรับการทดสอบประสิทธิผลของวัคซีนเอดส์ทดลองในภาคสนาม , กรมควบคุมโรคติดต่อ นนทบุรี , ไทย
 • 25 - 26 มีนาคม 2545 , การวิจัยและการบริการวิชาการ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา , ไทย
 • 21 - 23 มีนาคม 2545 , Traditions, Evidence and Innovations in Nursing , Royal Phuket City Hotel จ.ภูเก็ต , ไทย
 • 8 มีนาคม 2545 , ปรึกษาหารือและพิจารณาผลงานโครงการเครือข่ายการศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมชุมชนในการรองรับการทดสอบประสิทธิผลของวัคซีนเอดส์ทดสองในภาคสนาม , ห้องประชุมกรมควบคุมโรคติดต่อ ชั้น 3 กรมควบคุมโรคติดต่อ นนทบุรี , ไทย
 • 6 มีนาคม 2545 , การทำวิจัยด้านทัศนคติของชุมชนต่อการใช้วัคซีนป้องกันโรคเอดส์ , โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้่า กทม. , ไทย
 • 4 มีนาคม 2545 , การทำวิจัยด้านทัศนคติของชุมชนต่อการใช้วัคซีนป้องกันโรคเอดส์ , แผนกเร็ทโทรไวโลย กทม. , ไทย
 • 10 มกราคม 2545 , รับฟังนโยบายในการพัฒนาระบบอุดมศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น , อาคารพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ , ไทย
 • 19 - 21 พฤศจิกายน 2544 , นวัตกรรมเพื่อสุขภาพของประชาชนไทยในทศวรรษหน้า , โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทมฯ , ไทย
 • 2 - 11 October 2001 , 6 th International congress on AIDS in Ssia and the Pacifie , Mebowme , Australia
 • 13 - 14 กันยายน 2544 , การประกันคุณภาพการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช , ห้องประชุมโรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 5 - 7 กันยายน 2544 , ความสุขที่พอเพียง , โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 27 - 29 สิงหาคม 2544 , ผู้นำด้านบริหารจัดการ(Managouial Leader workshop)สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย , โรงแรมเชียงใหม่ออคิด , ไทย
 • 22 - 24 สิงหาคม 2544 , การจัดการศึกษาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , โรงแรมดิเอมเมอรัล , ไทย
 • 8 - 10 สิงหาคม 2544 , Continuation of Internal Auditor Training Wordshop รุ่่น 2 , ห้องประชุมสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. , ไทย
 • 23 - 25 กรกฏาคม 2544 , ร่วมสัมมนาพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง การพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต เพื่อตอบสนองการปฏิรูประบบสุขภาพไทย , คณะพยาบาลศาสตร์ ม มหิดล , ไทย
 • 11 - 13 กรกฏาคม 2544 , ร่วมปฏิบัติการสัมมนาเรื่องโรคเอดส์ , อิมแพค เมืองทอง , ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2544 , โครงการวัคซีนเอดส์ , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร , ไทย
 • 21 - 22 มิถุนายน 2544 , ศึกษาดูงานการพยาบาลจิตเวช เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช , โรงพยาบาลท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยาและ โรงพยาบาลอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี , ไทย
 • 5 มิถุนายน 2544 , โครงการวัคซีนเอดส์ , แผนกเร็ทโทรไวโรโลยี กรุงเทพฯ , ไทย
 • 14 - 16 พฤษภาคม 2544 , มิติใหม่ของการปฎิรูปสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา , โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย , ไทย
 • 23 - 24 เมษายน 2544 , โครงการวัคซีนเอดส์ , แผนกเรทโทรไวโรโลยี กรุงเทพฯ , ไทย
 • 5 เมษายน 2544 , การจัดงานวันอนามัยโลก เนื่องในปีแห่งสุขภาพจิต , ESCAP HALL ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กทม. , ไทย
 • 24 March 2001 - 2 April 2001 , ศึกษาดูงานสถาบันการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาผู้บริหาร , เกาหลีใต้และญี่ปุ่น , Korea
 • 7 - 12 มีนาคม 2544 , โครงการวัคซีนเอดส์ , แผนกเรทโทรไวโรโลยี กรุงเทพฯ , ไทย
 • 24 February 2001 - 2 March 2001 , ศึกษาดูงานโรงพยาบาลต่างๆ , เกาะฮ่องกง , China
 • 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2544 , โครงการวัคซีนเอดส์ , แผนกเรทโทรไวโรโลยี กรุงเทพฯ , ไทย
 • 29 มกราคม 2544 , คณะทำงานเสริมสร้างจิตสำนึกเรื่อง "กำหนดรูปแบบกลางหมู่บ้านจิตสำนึกพึ่งพาตนเอง ชุมชนชาวไทยภูเขาในเขตพื้นที่โครงการหลวง" , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มกราคม 2544 , สถานภาพและบทบาทการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : มนุษย์ศาสตร์ แนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กรวิจัย , ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มช. , ไทย
 • 15 - 16 มกราคม 2544 , โครงการวัคซีนเอดส์ , แผนกเรทโทรไวโลโรยี กรุงเทพฯ , ไทย
 • 8 - 10 พฤศจิกายน 2543 , การประกันคุณภารการศึกษาระดับอุดมศึกษา : มาตรฐานระบบกลไก การยอมรับซึ่งกันและกันทางการศึกษา , ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสยามอินเตอร์ ดอนติเนลตัน กทม. , ไทย
 • 30 ตุลาคม 2543 , โึครงการวัคซีนเอดส์ , แผนกเรทโทรไวโลโรยี , ไทย
 • 19 - 21 กันยายน 2543 , การเจรจาต่อรองและประเมินความเสี่ยง , โรงแรมพรพิงค์ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 19 กันยายน 2543 , โครงการวัคซีนเอดส์ , แผนกเรทโทรไวโรโลยี กรุงเทพฯ , ไทย
 • 6 - 8 กันยายน 2543 , สุขภาพจิตดีด้วยอีคิว , โรงแรมดิเอมเมอรัลดื กทมฯ , ไทย
 • 1 กันยายน 2543 , การปฏิรูประบบบริการพยาบาล : ทิศทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช , ห้องประชุมแสงสิงแก้ว โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2543 , บทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ , ห้องประชุมสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 17 - 18 สิงหาคม 2543 , โครงการวัคซีนเอดส์ , แผนกเรทโทรไวโรโลยี กรุงเทพฯ , ไทย
 • 27 - 28 กรกฏาคม 2543 , การดูแลเด็กพิการรุนแรงในชุมชน และเรื่อง Special education of spirit for severely disabled people , ห้องประชุม 3 ตึกอำนวยการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ภาคเหนือ , ไทย
 • 24 - 26 กรกฏาคม 2543 , Interanl Auditou Training Workshop , สำนักบริการวิชาการและคณะทันตแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 13 - 23 July 2000 , Ethical Issues in International Health Research , เมือง Durban , South Africa
 • 29 - 30 มิถุนายน 2544 , การปฏิรูปอุดมศึกษากับการพัฒนาหลักสูตร , โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า , ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2543 , วัคซีนเอดส์ , แผนกเร็ทโทรไวโรโลยี กรุงเทพฯ , ไทย
 • 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2543 , โครงการวัคซีนเอดส์ , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 14 มิถุนายน 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ Research and Development กับงานวิจัยทางการพยาบาล),
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
 • 17 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 หัวข้อ แนวทางในการทดสอบองค์ความรู้ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง), ผ่านระบบ Zoom
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Course) ระยะที่ 2, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค 62) , ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี (สวนสุภัทราแลนด์ โรงแรมเดอะไทด์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา)
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 4),
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 26 สิงหาคม 2559 ,รับฟังการนำเสนอผลการประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558,
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3, ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 กันยายน 2558 ,การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 กันยายน 2557 ,โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3/2557 (ระยะที่ 3), โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 28 สิงหาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก-โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ศูนย์ความเป็นเลิศ), คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 กรกฏาคม 2557 ,การประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในปีการศึกษา 2557 สำหรับคณาจารย์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 มิถุนายน 2557 ,โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ณ โรงแรม แคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 เมษายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 16 ตุลาคม 2555 ,โครงการบรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร ๑ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2555 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2555 ,โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เรื่อง เติมรัก สามัคคี และพลังใจเพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยดัน, ณ โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท และโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา

 • 2535 : ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 2528 : ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 2524 : ค.บ. (พยาบาลศึกษา (วิชาเอก : จิตเวช)) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 2519 : ประกาศนียบัตร (ผดุงครรภ์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2519 : อนุปริญญา (พยาบาลและอนามัย) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • การพยาบาลจิตเวช (บุคคล ครอบครัวและชุมชนบำบัด)
 • การปรับพฤติกรรมเพื่อการพยาบาลจิตเวช (โดยเฉพาะแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม)
 • การให้การปรึกษาทางสุขภาพ
 • การพยาบาลผู้ที่มีความซึมเศร้า หรือพยายามฆ่าตัวตาย
 • Positive self-talk for mental health and psychiatric nursing.
 • Health Counseling

การลาศึกษา

 • 11 มิถุนายน 2530 - 24 มีนาคม 2535 , หลักสูตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา , ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 9 กรกฏาคม 2562 , ศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2562 ประเภทผู้ประสบความสำเร็จสูงในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพ , คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 24 มกราคม 2561 , โล่ประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับแต่งตั้งประจำปี 2560 , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 กันยายน 2556 , พยาบาลดีเด่น สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ด้านวิชาการพยาบาล , สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
 • 16 ตุลาคม 2548 , รางวัล พยาบาลดีเด่นสาขาการวิจัยทางการพยาบาล , สภาการพยาบาล

การรับเครื่องราชฯ

 • 2555 , มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • 2550 , ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2549 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2547 , ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2543 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2539 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2535 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2531 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2529 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th