KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล

Tipaporn Wonghongkul

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
โทรศัพท์ : +66-53-935-020
อีเมล์ : tipaporn.w@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • รองคณบดี , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  กรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • 4 - 5 กันยายน 2561 ,คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 - 24 สิงหาคม 2561 ,คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 - 7 กันยายน 2560 ,กรรมการประเมินคุณภาพการศึษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 - 24 สิงหาคม 2560 ,กรรมการประเมินคุณภาพการศึษาภายใน ระดับหลักสูตร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 4 ธันวาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาในการวิจัย เรื่อง “ประสบการณ์การมีอาการ การจัดการอาการในผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตที่ได้รับยาเคมีบำบัด ที่ห้องตรวจเบอร์ 23 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่”, นางนพกาญจน์ บำรุงเมือง งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 มิถุนายน 2558 ,ให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์งาน วิจัย เรื่อง การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลเครือข่าย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 26 สิงหาคม 2563 ,กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารางวัลดุษฎีนิพนธ์และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2563, บัณฑิตวิทยาลัย ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2554 ,คณะอนุกรรมการโครงการประชุมใหญ่ประจำปี 2554 แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ได้รับรางวัลดีเด่นของสภาการพยาบาล สามาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และแสดงความยินดีผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ,ไทย
 • 29 มกราคม 2554 ,คณะอนุกรรมการจัดโครงการวิ่งมินิมาธอน, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ,ไทย
 • 16 - 17 ธันวาคม 2553 ,คณะอนุกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการ, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2553 ,อนุกรรมการจัดงานคืนสู่เหย้า, สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 เมษายน 2552 ,คณะอนุกรรมการโครงการ "วันคารวะพี่พยาบาลอาวุโส" ประจำปี 2552, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 7 มิถุนายน 2562 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญความโศกเศร้าในพยาบาลบภายหลังการเสียชีวิตของเด้กในหอผู้ป่วยวิกฤติกุมารเวชกรรม Factors Related to coping woth Grief Among Nurses After Children Death in a Pediatric Intentive Care Unit , นางสาวพิมพ์ธีรา วังศิลา นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2561 ,คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอหลังได้รับรังสีรักษา : โมเดลการทำนาย, วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 8 มกราคม 2561 ,รูปแบบการดูแลความสุขสบายในการดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพสำหรับผู้ที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 10 สิงหาคม 2559 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้สูงอายุที่ฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2559 ,Effect of Thai Traditional Music Listening Progam on Acute Pain Alleviation and Early Ambulation among Patients during 48 hours after Open Abdominal Surgery , Siriraj Medical Joumal ,ไทย
 • 4 มกราคม 2559 ,ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการมีส่วนร่วมในการดูแล เพศ อายุ การรบกวนจากอาการและการรับรู้คุณภาพการดูแลของผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล, วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2558 ,การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายของชีวิตและครอบครัวในหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2558 ,ผลของการส่งเสริมการกำกับตนเองต่อการปฏิบัติเทคนิคปลอดเชื้อในการจัดการผลของพยาบาลวิชาชีพในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2558 ,ผลของโปรแกรมการสอนแนะต่อพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยง, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 30 มกราคม 2558 ,ผลของโปรแกรมการสนับสนุนการดูแลแบบพึ่งพาต่อพฤติกรรมการดูแลของมารดาที่มีบุตรวัยหัดเดินที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มกราคม 2558 ,ประสิทธิผลการจัดการอาการเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งกระดูกและมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มกราคม 2558 ,ผลของการจัดการผู้ป่วยรายกรณีในผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและจำนวนวันนอนโรงพยาบาล หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลแพร่, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 6 มกราคม 2558 ,ความชอบของผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งในระยะลุกลามเกี่ยวกับคุณลักษณะของพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2557 ,การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2557 ,ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคมะเร็งโลหิตวิทยาที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 30 กันยายน 2556 ,ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2554 ,ความปวดและการจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2554 ,ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อพฤติกรรมควบคุมน้ำตาลในเลือดและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2554 ,พฤติกรรมการเผชิญความเครียดและปัจจัยทำนายในระยะของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 กันยายน 2553 ,การประเมินการดำเนินงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักวิชาการศึกษา สายงานประเมินผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 กรกฏาคม 2553 ,พฤติกรรมการดูแลตนเองและความผาสุกของผู้สูงอายุโรคเบาหวานในสะหวันนะเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มิถุนายน 2553 ,พฤติกรรมการเผชิญความเครียดและปัจจัยทำนายในแต่ละระยะของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 มิถุนายน 2553 ,Palliative care and quality of life of advanced cancer patients in multi setting of care, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 21 ธันวาคม 2552 ,ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับส่งเสริมการควบคุมเบาหวานในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 4 มิถุนายน 2563 ,บทความวิจัย เรื่อง “การดูแลแบบองค์รวมชนิดประคับประคองในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะท้าย: กรณีศึกษา”, วารสารสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2563 ,กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2563 ,ผู้ประเมินบทความวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด” , วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 ,ผู้ประเมินบทความวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน”, วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2562 ,อ่านรายงานวิจัย “ผลของโปรแกรมให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัยต่อความวิตกกังวลและภาวะการทำหน้าที่ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ได้รับยาเคมีบำบัด” , วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารางวัลดุษฎีนิพนธ์และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 , บัณฑิตวิทยาลัย ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2559 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 30 มกราคม 2559 ,พิจารณาและวิพากษ์ข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ฯ, โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติฯ ,ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2557 ,คณะบรรณาธิการวารสารโรงพยาบาลนครพิงค์, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 17 กันยายน 2552 ,เป็นกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุฒิ, วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2012 ,กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ, วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 23 สิงหาคม 2561 ,อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินเอกสารประกอบการสอนฯ และประเมินผลการสอนของ นางสุรีย์ ธรรมิกบวร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2559 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 9 - 13 พฤศจิกายน 2558 ,กรรมการพิจารณาบทคัดย่องานวิจัยการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่15, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2557 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ,กองบรรณาธิการวารสาร Pacific Rim Int J Nurs Res วาระ พ.ศ.2557-2561, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2556 - 15 มีนาคม 2557 ,แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2554 ,คณะอนุกรรมการจัดงาน "งานรื่นเริงสังสรรค์ ไนติงเกลไนท์ 2554", สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2553 ,ประชุมกองบรรณาธิการวารสาร Pacific Rim Intcrnational Journal of Nursing Research, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2555 ,คณะกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ,ไทย
 • 25 กันยายน 2552 - 27 พฤศจิกายน 2552 ,คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2552, สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2552 ,คณะอนุกรรมการจัดงาน ทำบุญวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 29 กันยายน 2552 ,กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนางสาวสุชิรา เกตุคง, ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 25 มิถุนายน 2561 ,แนวคิดคุณภาพการดูแลและการประเมินผลลัพธ์ การดูแลในผู้ป่วยระยะประคับประคอง, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 10 มกราคม 2560 ,การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด รุ่นที่ 6, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 1 ธันวาคม 2559 ,การประชุม สร้างสุขที่ปลายทาง, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2557 ,Quality indicator in Palliative care, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 25 - 26 กรกฏาคม 2556 ,การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายของชีวิต, โรงพยาบาลพะเยา ,ไทย
 • 20 - 21 มิถุนายน 2556 ,หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2556 ,หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด รุ่นที่ 2, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 1 มิถุนายน 2555 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด รุ่นที่ 1, ศูนย์มะเร็ง ลำปาง ,ไทย
 • 7 - 9 กรกฏาคม 2553 ,การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 3, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2012 ,พัฒนาการดูแลคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม, โรงพยาบาลแพร่ ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 10 กันยายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขา อนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 สิงหาคม 2555 ,โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2554 ,โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2554 ,วิจารณ์ผลงานวิจัยหัวข้อ "Change in quality of life in patients with vreast camcer", คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมสนทนาและวิจารณ์วิจัย เรื่อง "Prospective, randomized comparison fo castor oil and sodium phosphate preparation for barium enema", คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2553 ,แนวคิดเรื่องความเศร้าโศกในผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัว, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2553 ,แนวคิดเรื่องความเศร้าโศกในผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัว, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2553 ,แนวคิดเรื่องความเศร้าโศกในผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัว, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 มิถุนายน 2553 ,แนวคิดเรื่องความเศร้าโศกในผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัว, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 27 พฤศจิกายน 2562 ,บรรยาย ในการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวคิดและนวัตกรรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง : Update cancer nursing 4.0, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2562 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง Updated Contemporary Nursing Theories and Applications, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2562 , โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), งานบริการศึกษาและพัฒนาคุณภาพยักศึกษา ,ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2561 ,ประชุมวิชาการ แนวคิดและนวัตกรรมการพยาบาลผู้ปวยมะเร็ง : Update Cancer nursing 4.0, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2561 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง Updated Contemporary Nursing Theories and Applications, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2560 ,แนวคิดและนวตกรรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง : การดูแลแบบผสมผสาน, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2559 ,แนวคิดและนวตกรรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง : การดูแลแบบผสมผสาน, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2559 ,การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2559 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง Updated Contemporary Nuring Theories and Applications, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2558 ,การประชุมวิชาการ เรื่อง แนวคิดและนวตกรรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง : การดูแลแบบผสมผสาน, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 ธันวาคม 2557 ,Updated Contemporary Nursing Theories and Applications, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 ธันวาคม 2557 ,Updated Contemporary Nursing Theories and Applications, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2557 ,Updated Contemporary Nursing Theories and Applications, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2557 ,การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง : แนวคิดและนวัตกรรมในศตวรรษใหม่, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 มิถุนายน 2557 ,การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง : แนวคิดและนวัตกรรมในศตวรรษใหม่, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 เมษายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 เมษายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2556 ,อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาทาง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556 ,การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2556 ,การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2556 ,การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2556 ,การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 สิงหาคม 2555 ,การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งและดนตรีและศิลปะบำบัด, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 สิงหาคม 2555 ,วิทยากรบรรยาย และนำนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเข้าศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กันยายน 2554 ,โครงการสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระให้มีคุณภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2554 ,โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2554 ,การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 เมษายน 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 มีนาคม 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2554 ,การส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระให้มีคุณภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มกราคม 2553 ,การส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระให้มีคุณภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 7 มกราคม 2565 , การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 มกราคม 2564 , ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564 , ZOOM , ไทย
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 , เจาะลึก TQA/EdPEx Criteria , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 30 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 , ศึกษาดูงาน เรื่อง “การเพิ่มพูนประสบการณ์ในบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาเอก” (หลักสูตรปกติ) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 17 - 18 กันยายน 2562 , ร่วมสัมชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นฯ ด้วยการนิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) สำหรับประเทศไทย , ห้องวายุภักษ์ 5-6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 5 - 7 กรกฏาคม 2562 , สรุปและวางแผนทางการอบรม หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งฯ , งานเคมีบำบัด โรงพยาบาลน่าน , ไทย
 • 22 - 24 พฤษภาคม 2562 , นำผู้เข้าอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 8 ดูงาน , โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง-แม่ลาว-เชียงรายประชานุเคราะห์-ม.แม่ฟ้าหลวง , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2561 , ประชุม การพัฒนาทักษะชีวิต , จีรังสปา แม่ริม เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 2 - 5 October 2018 , เข้าร่วมประชุมและเป็น Speaker และ Panelist ณ ประเทศมาเลเซีย , Pullman Lakeside ประเทศมาเลเซีย , Malaysia
 • 13 กรกฏาคม 2561 , อบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 กรกฏาคม 2561 , อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 29 มิถุนายน 2561 - 1 กรกฏาคม 2561 , ร่วมโครงการสรุปผลและวางแผนแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง และดูงานกลุ่มงานเคมีบำบัด , โรงพยาบาลน่าน , ไทย
 • 7 มิถุนายน 2561 , เทคนิคและวิธีการสอนรูปแบบ Scaffolaing สร้างเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา รุ่นที่ 2 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2561 , นำผู้เข้าอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผุ้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 7 , ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งลำปาง โรงพยาบาลแม่ลาว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , ไทย
 • 8 - 17 October 2017 , ประชุม 6th Building the Collaborative Research Platform and Professional Training Workshop for Cancer Treatment, Hospice/Palliative Care and Bioethics in Southeast Asian Contries ณ ประเทศไต้หวัน , เมือง Taiei , Taiwan
 • 26 - 27 สิงหาคม 2560 , อบรม CMU-EdPEx Assessor Calibration , โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว , ไทย
 • 4 สิงหาคม 2560 , ฟังบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ , โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ , ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2560 , สัมมนา ครบเครื่อง...เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 14 - 15 กรกฏาคม 2560 , ประชุม สรุปผลและแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง , โรงพยาบาลแม่ลาว โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง , ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง เสริมความคิดสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน , โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ , ไทย
 • 12 มิถุนายน 2560 , อบรม refreshing course สำหรับผุ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 - 31 พฤษภาคม 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 24 - 26 พฤษภาคม 2560 , นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 6 ไปศึกษาดูงาน , ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งลำปาง โรงพยาบาลแม่ลาว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , ไทย
 • 9 มีนาคม 2560 , ร่วมโครงการ Qa สัญจร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาแลการจัดทำหลักสูตรต้นแบบ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 29 กันยายน 2559 , สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง วิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดการตายดี ในบริบทภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย , โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 15 กันยายน 2559 , ประชุม การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง , โรงแรมรัตนาปาร์ค พิษณุโลก , ไทย
 • 8 - 10 กรกฏาคม 2559 , สรุปผลและแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง และการเพิ่มประสบการณืในการนิเทศ การดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบองค์รวม , โรงพยาบาลน่าน , ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2559 , นำผู้เข้าอบรมสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่ลาว , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2559 , นำผู้เข้าอบรมสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงาน , ลำปางรักษ์สมุนไพร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง , ไทย
 • 23 เมษายน 2559 , ประชุมนักวิจัย , โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 23 มกราคม 2559 , โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2558 , ประชุมเตรียมการนำเสนอการจัดประชุมฯ , โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี , ไทย
 • 28 - 29 สิงหาคม 2558 , นำผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่ลาว , ไทย
 • 10 สิงหาคม 2558 , ฟังบรรยาย Global Cancer Situation and Further Research , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ , ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2558 , นำผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงาน , ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง โรงพยาบาลลำปาง , ไทย
 • 28 - 31 พฤษภาคม 2558 , สัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2558 , จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย , ไทย
 • 22 - 23 สิงหาคม 2557 , สัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , รีสอร์ท เชียงใหม่ แม่ริม คูลดาวน์ , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2557 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557 , ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ , ไทย
 • 18 - 19 กรกฏาคม 2557 , ประชุม สรุปผลและแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง , โรงแรมแม่ลาว และไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2557 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 8 กรกฏาคม 2557 , สัมมนา การเขียนตำราและการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2557 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2557 , สัมมนา วิถีสร้างบัณฑิตอุดมคติไทยในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2557 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 10 - 18 November 2013 , อบรมเรื่อง Building the Collaborative Research Platform and Professional Training Workshop for Cancer Treatment Hospice/Palliative Care and Bioethics in East-Southern Asia countries ณ ประเทศไต้หวัน , Taipel , Taiwan
 • 19 - 23 สิงหาคม 2556 , อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ (พบก-ว.) , โรงแรมแคนทารีฮิลล์ , ไทย
 • 19 - 23 สิงหาคม 2556 , อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ , โรงแรมแคนทารีฮิลล์ , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2556 , ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา , สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 10 พฤษภาคม 2556 , อบรม The Therapeutic Uses Of Music , วิทยาลัยดุรยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 1 - 30 April 2013 , เดินทางไปราชการเพื่อทำวิจัยร่วม ณ ประเทศออสเตรีย , Paracelsus Medical University,Research Program Music Medicine,Waehringer Str,Vienna , Austria
 • 22 September 2012 - 2 October 2012 , เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างเวทีงานวิจัยร่วมกัน และฝึกอบรมแบบมืออาชีพในการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop for Cancer Treatment, Hospici/Palliative Care and Bioethics in Southeast Asia Countries ณ เขตปกครองพิเศษไต้หวัน , เขตปกครองพิเศษไต้หวัน , Taiwan
 • 25 - 26 สิงหาคม 2555 , โครงการสัมมนาผู้บริหาร เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 , ห้องประชุมยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 19 July 2012 , ศึกษาดูงานด้านการบริหาร ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , วิทยาลัยสาธารณสุขหลวงพระบาง และมหาวิทยาลัยสุพานุวง , Lao
 • 18 กรกฏาคม 2555 , คณะอนุกรรมการจัดงานทำบุญวันคล้ายวันสวรรคตสมพระศรีนครนทราบรมราชชนนี และทำบุญทอดผ้าป่า , วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2555 - 6 กรกฏาคม 2555 , สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและศิลปะบำบัด Asian Music & Creative Arts Therapy Summut และ 2 International Association for Music & Medicine , โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2555 , เสวนา แนวทางการพัฒนาหลักสูตรปกติเพื่อเป็นหลักสูตรนานาชาติ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 22 - 24 พฤษภาคม 2555 , ศึกษาดูงานหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง , โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2555 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 , โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 3 - 5 เมษายน 2555 , อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 23 - 24 มีนาคม 2555 , อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 3 , โรงแรมอัลไพล์กอล์ฟ บ้านธิ ลำพูน , ไทย
 • 14 มีนาคม 2555 , ประชุม โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย , โรงแรมเอเชีย , ไทย
 • 1 มีนาคม 2555 , รับฟังปาฐกถา , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2555 , ประชุมโครงการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2555 , อบรม Module 12 เรื่อง Work System Management Concept , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2555 , อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 2 , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ , ไทย
 • 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2555 , อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 1 , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ , ไทย
 • 25 มกราคม 2555 , สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2554 , ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2554 , ประชุมเตรียมความพร้อม งานรื่นเริงสังสรรค์ ไนติงเกลไนท์ 2554 , คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2554 , ประชุมเตรียมความพร้อม งานรื่นเริงสังสรรค์ ไนติงเกลไนท์ 2554 , คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2554 , ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554 , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 2 - 8 October 2011 , ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบริหาร วิจัย บริการวิชาการและร่วมทำวิจัยสถาบัน ณ ประเทศสวีเดน , ณ School of Health and Society, Nursing Programme , Sweden
 • 27 - 28 สิงหาคม 2554 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 , โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง , ไทย
 • 22 มิถุนายน 2554 , ประชุมเพื่อวางแผนการเตรียมงานทำบุญ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 มิถุนายน 2554 , สัมมนาวิชาการ การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2554 - 1 มิถุนายน 2554 , อบรม เรื่อง ระบบบัญชีสมัยใหม่ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนสำหรับนักวิชาการเงินและบัญชี และนักบริหารในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รุ่นที่ 3 , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2554 , สัมมนาการบริหารจัดการงานทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ , ไทย
 • 2 - 4 พฤษภาคม 2554 , อบรมยุทธศาสตร์การบริหารพัฒนาองค์การสมัยใหม่ โดยใช้กระบวนการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ , โรงแรมศิรินาถการ์เด้น , ไทย
 • 22 - 25 มีนาคม 2554 , ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 2 international on Prevention & Management of Chronic Conditions และ The 11 World Congress of Self-care Deficit Nuraing Theory , โรงแรมดิเอมเมอรัล , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 2 มีนาคม 2554 , อบรม Module 10 เรื่อง Action Plan , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 18 มกราคม 2554 , ประชุมเตรียมงานโครงการวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 4 , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 9 พฤศจิกายน 2553 , นโยบายสุขภาพ ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล , โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 พฤศจิกายน 2553 , อบรม เรื่อง Strategy Map , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน , ไทย
 • 15 - 16 ตุลาคม 2553 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2553 , ปานวิมานรีสอร์ท แอนด์สปา อ.แม่ริม , ไทย
 • 12 - 13 ตุลาคม 2553 , อบรม เรื่อง SWOT Analysis , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 17 กันยายน 2553 , การประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 1 - 5 September 2010 , ศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาผู้บริหาร ณ ประเทศอังกฤษ , ประเทศอังกฤษ , England
 • 27 - 28 สิงหาคม 2553 , โครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความสุขและพลังในการทำงาน , ระวี-วารี รีสอร์ท แอนสปา , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2553 , เสวนาวิชาการคุณภาพของมหาบัณฑิตที่พีงประสงค์กับความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 23 พฤษภาคม 2553 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553 , โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 27 - 28 มีนาคม 2553 , การทำวิจัยปฏิบัติการแบบร่วมมือสำหรับบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 26 มีนาคม 2553 , ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 มีนาคม 2553 , บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , การเสนอผลงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 17 - 18 ธันวาคม 2552 , พินัยกรรมชีวิต : การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2552 , บทบาทท้าทายของพยาบาลยุคใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 16 September 2009 , ดูงานตามแผนพัฒนาผู้บริหาร ณ ประเทศเกาหลีใต้ , ประเทศเกาหลีใต้ , Korea
 • 28 สิงหาคม 2552 , สัมมนาการบริหารจัดการกำลังคนด้านการพยาบาลเพื่อสุขภาพประชาชน , รัฐสภา , ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2552 , ประชุมเพื่อวางแผนโครงการทำบุญคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี , สำนักงานสมาคมพยาบาลฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 มิถุนายน 2552 , โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน , โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟรีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2552 , โครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552 , ห้องเชียงดาว ชั้น 12 โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 26 พฤษภาคม 2552 , โครงการเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ระยะที่ 2 , โรงแรมอิมพีเรียล เชียงใหม่รีสอร์ทสปา & สปอร์ตคลับ , ไทย
 • 22 - 24 พฤษภาคม 2552 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2552 เรื่อง CMU : University of Excellence for Beautiful Wisdom , โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2552 , ประชุมวิชาการและงานแสดงกตเวทิตาคณาจารย์อาวุโส , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 27 มกราคม 2552 , ร่วมงานมอบเกียรติบัตร , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 26 ธันวาคม 2551 , นำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 19 - 20 ธันวาคม 2551 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต" , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 19 ธันวาคม 2551 , ร่วมกิจกรรมจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง ระบบสุขภาพแห่งชาติ : การมีส่วนร่วมของพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2551 , การทดลองทำวิจัยทางคิลนิกในคณะแพทยศาสตร์ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2551 , ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้อ่อนด้วย : Ethical Considerations of Social/Behavioral Research and Research Involving Vulnerable Subjects , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , ไทย
 • 31 July 2008 - 2 August 2008 , นำนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก และแผน ข ไปศึกษาดูงาน ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 14 - 19 May 2008 , ศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองคุนหมิง , China
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 มีนาคม 2551 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 11 กันยายน 2550 , ประชุม การนำเสนอผลงานวิจยแห่งชาติ 2550 , ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ , ไทย
 • 16 - 17 สิงหาคม 2550 , เยี่ยมสมาชิกเครือข่ายของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย , จังหวัดกำแพงเพชร , ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2550 , ร่วมกิจกรรมของสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ , วันพระสิงห์วรมหาวิหาร , ไทย
 • 23 March 2007 - 22 April 2007 , ลาฝึกอบรม สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ณ ประเทศอังกฤษ , University of Southampton , England
 • 3 - 4 พฤศจิกายน 2549 , The 4 ABDA Teaching Course , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 พฤษภาคม 2549 , ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและวางแผนสำหรับการดำเนินงาน คณะวิจัยฯ , รร. The quality Suites Bangkok , ไทย
 • 9 - 10 พฤษภาคม 2549 , ประชุมวิชาการ การแพทย์ผสมผสานในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 1 , เค ยู โฮม เกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2549 , ประชุม Update and Assessment conference of POHNED Graduates , รร.เซ็นทรัลดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 25 - 27 มกราคม 2549 , ประชุม Prevention and Management of Chroic Conditions : International Prespectives , รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 22 - 24 สิงหาคม 2548 , ประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 3 , รร.เรดิสัน กรุงเทพฯ , ไทย
 • 11 มิถุนายน 2548 , ประชุมคณะทำงานกลุ่มวิจัย Chtonic Illness , โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี , ไทย
 • 23 - 29 เมษายน 2548 , ศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , University of Western Sydney,School of Nursing,Family & Community Health , ไทย
 • 6 - 14 August 2004 , Uncertaintly Street Appraisal Coping&Quakity of life in Thai Breast Cancer Surviorsในการประชุม 13th International Conference on Cancer Nursing 2004:Celebrating Diversity , International Society of Nurses in Cancer Care ,Sydney , Australia
 • 10 - 13 พฤศจิกายน 2546 , ศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีและศูนย์ป้องเพชร โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ไทย
 • 5 - 6 กันยายน 2546 , การพยาบาลเรื้อรังในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ กทม. , ไทย
 • 19 - 27 May 2003 , 12th UICE Reach to Recovery International Breast Cancer Support Conference : Bridging the Gap:The needs and their assessment และเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Quality of Life Among Breast Cancer Survivors in Thailand , เมืองลิสบอน , Protugal
 • 17 - 20 ธันวาคม 2545 , ศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูงโดยสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข ภาคพิเศษ , คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯและศูนย์ป้อมเพชรโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา , ไทย
 • 2 - 4 ธันวาคม 2545 , Cultural Diversity in Alternative Health Care and Nursing Therapeuties และเสนอผลงานเรื่อง Quality of Life and Alternative Therapy Used in Long-Term Breast Cancer Survivors , โรงแรมโซฟิเทล ราชาออร์คิด จ.ขอนแก่น , ไทย
 • 10 - 12 กรกฏาคม 2545 , การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง (Practical Points on Oncology) , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 25 - 26 มีนาคม 2545 , การวิจัยและการบริการวิชาการ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา , ไทย
 • 21 - 23 มีนาคม 2545 , Tradition . Evidence and Innovations in Nursing และเสนอผลงานวิจัย , Royal Phuket City Hotel จ.ภูเก็ต , ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2544 , เสนอผลงานวิจัยเรื่อง , โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 19 - 21 พฤศจิกายน 2544 , การวิจัยทางการพยาบาลนวัติกรรมเพื่อสุขภาพของประชาชนไทยในทศวรรษหน้า , ห้องคอนเวชั่น ฮอลล์ เอบีซี โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม. , ไทย
 • 22 - 24 สิงหาคม 2544 , การจัดการศึกษาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กทม , ไทย
 • 11 เมษายน 2544 , แนวทางในการให้ทุนสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. , ห้องประชุมกมลมาศ โรงแรมสยามซิตี้ พญาไท กทม. , ไทย
 • 27 September 2000 - 6 October 2000 , The Influence of Ethics and Policy on Health and Quality of Life , สหรัฐอเมริกา , United States Of America
 • 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2543 , Nursing's Contribution to Self-care and Self-Management of Health and Illness , โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กทม. , ไทย
 • 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2543 , The Sixth International Self-care Deficit Nursing Theory Conference , โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 13 กรกฏาคม 2564 ,การบรรยาย หัวข้อ โมเดลเชิงสาเหตุและโมเดลสมการโครงสร้าง,
 • 10 กรกฏาคม 2564 ,โครงการ“Substantive Knowledge in Nursing : How to Apply to Research” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 17 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 หัวข้อ แนวทางในการทดสอบองค์ความรู้ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง), ผ่านระบบ Zoom
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 13 กรกฏาคม 2562 ,การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking),
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 28 สิงหาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก-โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ศูนย์ความเป็นเลิศ), คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 กรกฏาคม 2557 ,การประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในปีการศึกษา 2557 สำหรับคณาจารย์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 มิถุนายน 2557 ,โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ณ โรงแรม แคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2556 ,โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2556 เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ที่ปรับปรุงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 2), ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 กันยายน 2556 ,การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 กรกฏาคม 2556 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กรกฏาคม 2556 ,โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 มีนาคม 2556 ,โครงการอบรมตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 ตุลาคม 2555 ,โครงการบรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร ๑ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2555 ,โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เรื่อง เติมรัก สามัคคี และพลังใจเพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยดัน, ณ โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท และโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 กันยายน 2554 ,โครงการ ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 - 2 สิงหาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา : การพัฒนา Teat Biueprint & Item Specification การออกข้อสอบ และการตัดเกรด , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 มิถุนายน 2554 ,โครงการวิจัยในชั้นเรียน : แนวคิด กระบวนการ และประสบการณ์, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา

 • 2542 : Ph.D. (Nursing) , Case Western Reserve University , United States Of America
 • 2533 : วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 2527 : วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • การพยาบาลอายุรศาสตร์ : การพยาบาลผูู้ป่วยมะเร็ง (Cancer Nursing)

การลาศึกษา

 • 26 March 2007 - 24 April 2007 , course อบรมสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ , at ณ University of Southampton , England , scholarship โครงการกิจกรรมวิชาการ (ทบวงมหาวิทยาลัย)

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 1 มกราคม 2559 , Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand , The Royal Decorations - Royal Stars
 • 1 มกราคม 2554 , Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant , The Royal Decorations - Royal Stars
 • 21 มกราคม 2552 , อาจารย์ที่ปรึกษารางวัลการค้นคว้าแบบอิสระดีมาก , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 มกราคม 2551 , The Chakrabarti Mala Medal (Civilian) (Soldier and Police in service at least 25 years) , The Royal Decorations - Royal Stars
 • 1 มกราคม 2550 , Knight Grand Cross (First Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand , The Royal Decorations - Royal Stars
 • 1 มกราคม 2548 , Knight Commander (Second Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant, (Special Colonel) , The Royal Decorations - Royal Stars
 • 1 มกราคม 2544 , Knight Commander (Second Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand (Colonel) , The Royal Decorations - Royal Stars
 • 1 มกราคม 2540 , Commander (Third Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant (Lieutenant Colonel) , The Royal Decorations - Royal Stars
 • 1 มกราคม 2536 , Commander (Third Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand (Major) , The Royal Decorations - Royal Stars
 • 1 มกราคม 2532 , Companion (Fourth Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant (Captain) , The Royal Decorations - Royal Stars

การรับเครื่องราชฯ

 • 2560 , มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • 2554 , ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2552 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2551 , ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2548 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2544 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2540 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2536 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2532 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th