KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย

Sirirat Panuthai

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
โทรศัพท์ : +66 53 935011 , +66 53 935020
อีเมล์ : sirirat.panuthai@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • รองคณบดี , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรมองค์กร , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หัวหน้าศูนย์ , ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  อาจารย์พิเศษ
 • 23 มกราคม 2564 ,สอนนิสิตออนไลน์ หัวข้อ “Analysis and Evaluation of nursing Theory” สอนรายวิชา 507614 การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 26 มกราคม 2559 ,สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มกราคม 2558 ,ประสิทธิผลการใช้โปรแกรมการดูแลตามระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และคุณภาพชีวิต, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2556 ,เป็นที่ปรึกษาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชากาด้านผู้สูงอายุ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 7 พฤษภาคม 2557 ,ร่วมโครงการวิจัย ผลของการสอนก่อนจำหน่ายต่อคุณภาพการสอนและความพร้อมก่อนจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผุ้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งปอดที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 8 มีนาคม 2561 ,ภาพสะท้อนทางความคิดต่อการเจ็บป่วยและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคต่อมลูกหมากโต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กันยายน 2560 ,ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความรู้สึกถึงความสามารถในการควบคุม และความรุนแรงของข้อเสื่อมในผู้่ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 เมษายน 2560 ,ผลของการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการควบคุมโรค น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นระหว่างการฟอกเลือด และความดันโลหิตก่อนการฟอกเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 ธันวาคม 2558 ,ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแกว่งแขนและการควบคุมอาหารต่อดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวในผู้มีภาวะโรคอ้วนในคลินิกพิเศษอายุรกรรม 1 (เบอร์ 21) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 ตุลาคม 2558 ,ผลของการฝึกบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแบบผสมผสานต่อความรุนแรงของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุหญิง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มกราคม 2558 ,การชะลอไตเสื่อมจากวัยผู้ใหญ่ถึงวัยผู้สูงอายุ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ,ไทย
 • 6 มกราคม 2558 ,ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะ Delirium ในผุ้ป่วยสูงอายุโรงพยาบาลศิริราช, วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 6 มกราคม 2558 ,ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนของครอบครัวแบบบูรณาการต่อการทำหน้าที่ในกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 6 มกราคม 2558 ,ประสิทธิผลของการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุทีมีสมรรถภาพสมองบกพรองในระยะต้น : Effectiveness Cognitive Stimulation with mild Neurocognitive Disorder in Elderly People, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ,ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2557 ,การจัดการดูแลแบบบูรณาการระดับท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 กันยายน 2557 ,การติดตามคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดยการประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชา, โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 5 พฤศจิกายน 2556 ,พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในระยะแรก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2556 ,ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 มิถุนายน 2556 ,การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุขณะเข้ารับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 ธันวาคม 2554 ,ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อความร่วมมือในการรักษาและการมาตรวจซ้ำก่อนวันนัดของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มิถุนายน 2554 ,ระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย
 • 1 กันยายน 2553 ,สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตในชุมชน, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 22 พฤศจิกายน 2564 ,ผุ้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลมหาบัณธิต สาขาวิชาเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 25 เมษายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการของวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย , วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ,ไทย
 • 28 ตุลาคม 2562 ,พิจารณานำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการพยาบาล”, สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2561 ,อ่านโครงร่างวิจัย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ,ไทย
 • 13 - 14 พฤศจิกายน 2556 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพข้อสอบรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 2 เมษายน 2563 ,กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ/สหสาขาวิชา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 , สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2557 - 16 มิถุนายน 2558 ,คณะกรรมการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2557-2558, สมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ,ไทย
 • 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2556 ,คณะกรรมการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2555-2556, สมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ,ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2554 ,ผู้แทนเพื่อเป็นผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2554 - 7 พฤษภาคม 2556 ,คณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทยวาระ พ.ศ. 2554-2556, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 22 ธันวาคม 2553 ,คณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรม, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2565 ,the topic of Panel 3: Innovation in Prevention and caring for Persons with Dementia, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University (PSU) ,ไทย
 • 22 มีนาคม 2564 ,บรรยายสาระทบทวน เรื่อง การพยาบาลผุ้สุงอายุ ในโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ , คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563 ,วิทยากรบรรยาย เรื่อง “ทบทวนความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรายวิชาการพยาลผู้สูงอายุ”, คณะพยาบาลแมคคอร์มิค ,ไทย
 • 28 ตุลาคม 2562 ,วิทยากร หัวข้อ “บทบาทพยาบาลวิชาชีพ กับการทำวิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทางการพยาบาล” ในการประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการพยาบาล”, สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ,ไทย
 • 9 มกราคม 2562 ,การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ, สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด เชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ,การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง โดยใช้กระบวนการพยาบาล, วิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี ,ไทย
 • 26 มกราคม 2561 ,การดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังและมีภาวะพึ่งพิง, เทศบาลนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 มกราคม 2561 ,การดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังและมีภาวะพึ่งพิง, เทศบาลนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 มกราคม 2561 ,การดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังและมีภาวะพึ่งพิง, เทศบาลนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มกราคม 2561 ,การดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังและมีภาวะพึ่งพิง, เทศบาลนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มกราคม 2561 ,การดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังและมีภาวะพึ่งพิง, เทศบาลนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มกราคม 2561 ,การดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังและมีภาวะพึ่งพิง, เทศบาลนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 ตุลาคม 2560 ,กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ, คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 ตุลาคม 2560 ,กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ, คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กันยายน 2559 ,การดูแลรักษาสุขภาพ เรื่อง โรคหัวใจและหลอดเลือด, กลุ่มผู้สูงอายุหมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง ,ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2559 ,โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2558 ,เนื้อหาคู่มือแนวทางฯ และพิจารณาเนื้อหาในคู่มือฯ, กรมการแพทย์ ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2558 ,จาก Care Manager สู่ Family care Team, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ,ไทย
 • 12 - 13 มีนาคม 2558 ,การทำแบบประเมินในการวิจัยการดูแลระยะเปลี่ยนผ่าน, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มกราคม 2558 ,การพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 28 เมษายน 2557 ,โครงการพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2556 ,รูปแบบการให้บริการในลักษณะ Model Development, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 - 19 กรกฏาคม 2556 ,โครงการเตรียมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลผู้สูงอายุ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ,ไทย
 • 16 - 17 พฤษภาคม 2556 ,การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนชุดโครงการวิจัยทางการพยาบาลและสาธารณสุข, วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ,ไทย
 • 22 มกราคม 2556 ,รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง พื้นที่ภาคเหนือ, สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ,ไทย
 • 3 กันยายน 2555 ,วิจารณ์ผลงานวิจัย, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 7 - 8 ธันวาคม 2553 ,วิทยากรอบรมอาสาสมัคร, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ ,ไทย
 • 17 สิงหาคม 2553 ,ร่วมเสวนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับผู้สูงอายุ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินผู้สูงอายุ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กรกฏาคม 2553 ,โครงการพัฒนาการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 2 ธันวาคม 2552 ,วิทยากรวิพากษ์ การนำเสนอการวิเคราะห์ระบบบริการทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุในสถานบริการแต่ละระดับถึงชุมชน, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 3 กันยายน 2552 ,แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการและชุมชนสำหรับพยาบาล, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2552 ,โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ อสม.เชิงดอย ให้สุขใจ ปลอดภัยโรคเรื้อรัง, โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ,ไทย
 • 16 - 17 ตุลาคม 2551 ,กรรมการจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2551, สมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2563 ,บรรยายหัวข้อ , สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผุ้สูงอายุ ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2562 ,โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง “Better Nursing and Health care for Aging Society”, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ,การเขียนชุดโครงการบูรณาการด้านผู้สูงอายุ, เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2559 ,งานทางการพยาบาลในภาวะปัสสาวะเล็ด, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2559 ,นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก, ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2559 ,ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุและแนวทางการส่งเสริมภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคี้ยวและการกลืนลำบาก, คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2557 ,ร่วมอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะแก่นักสึกษาปริญญาเอก, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 ตุลาคม 2556 ,Chronic Care Model, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2554 ,ผู้วิพากษ์การนำเสนอผลงานของ APN สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ สาขาการพยาบาลมารดาและทารก และสาขาผดุงครรภ์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มิถุนายน 2554 ,การอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่รับการบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2553 ,ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานบริบาล, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ,ไทย
 • 28 กันยายน 2553 ,โครงการอบรมวิชาการ Case manager and care management : APN บทบาท สมรรถนะการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 กรกฏาคม 2553 ,การนำเสนอผลงานของ APN candidate, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2552 ,ปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 6 มิถุนายน 2564 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2564 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2564 ,อาจารย์นิเทศในการฝึกปฏิบัติและการสอบในกระบวนวิชา GN2 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 , คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 - 14 มีนาคม 2564 ,หลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 อาจารย์นิเทศวิชาฝึกปฏิบัติ GN 2, โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2564 ,ประชุมชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), หน่วยบริหารงานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2563 - 30 เมษายน 2564 ,หลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 การสอนแบบ E-Learning , โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2563 ,อบรมออนไลน์หลักสูตร Geriatric Nursing แก่พยาบาลจาก Secong Affiliated Hospital of Kunming Medical University และอาจารย์พยาบาล School of Nursing of Kunming Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 17 ตุลาคม 2563 ,อบรมออนไลน์หลักสูตร Geriatric Nursing แก่พยาบาลจาก Secong Affiliated Hospital of Kunming Medical University และอาจารย์พยาบาล School of Nursing of Kunming Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 17 ตุลาคม 2563 ,อบรมออนไลน์หลักสูตร Geriatric Nursing แก่พยาบาลจาก Secong Affiliated Hospital of Kunming Medical University และอาจารย์พยาบาล School of Nursing of Kunming Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 26 กันยายน 2563 ,อบรมออนไลน์หลักสูตร Geriatric Nursing แก่พยาบาลจาก Secong Affiliated Hospital of Kunming Medical University และอาจารย์พยาบาล School of Nursing of Kunming Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 12 กันยายน 2563 ,อบรมออนไลน์หลักสูตร Geriatric Nursing แก่พยาบาลจาก Secong Affiliated Hospital of Kunming Medical University และอาจารย์พยาบาล School of Nursing of Kunming Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2563 ,อบรมออนไลน์หลักสูตร Geriatric Nursing แก่พยาบาลจาก Secong Affiliated Hospital of Kunming Medical University และอาจารย์พยาบาล School of Nursing of Kunming Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2563 ,อบรมออนไลน์หลักสูตร Geriatric Nursing แก่พยาบาลจาก Secong Affiliated Hospital of Kunming Medical University และอาจารย์พยาบาล School of Nursing of Kunming Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 9 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 9 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 9 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 9 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 9 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2563 ,บรรยายหัวข้อ "สถานการณ์โรคเรื้อรังในผู้สูงอายุและอุบัติการณ์การโรคเรื้อรังในผู้สุงอายุ"ในโครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนส.สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผุ้สูงอายุ ชั้นปีที่ 1, สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผุ้สูงอายุ ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 9 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 20 - 3 กรกฏาคม 2562 , โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), งานบริการศึกษาและพัฒนาคุณภาพยักศึกษา ,ไทย
 • 7 ธันวาคม 2561 ,นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ : ข้อจำกัดหรือความท้าทาย, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 ตุลาคม 2561 ,ความพร้อมในการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรม, กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ,ไทย
 • 16 กรกฏาคม 2561 ,การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2561 ,การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 ตุลาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 ตุลาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 ตุลาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 กันยายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2560 ,สูงวัยอย่างมีสุขภาพในสังคมผู้สูงอายุ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุ ประจำปี 2560 "การเสริมสร้างสุขภาพและคุณค่าของชีวิตเมื่อวัยเกษียณ" รุ่นที่ 1/2560, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 ธันวาคม 2559 ,การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 กันยายน 2559 ,โครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุประจำปี 2559 การเสริมสร้างสุขภาพและคุณค่าของชีวิตเมื่อวัยเกษียณ รุ่นที่ 2/2559, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 มิถุนายน 2559 ,การดูแลตนเองเมื่อมีปัญหาที่พบบ่อยในวัยสูงอายุ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2559 ,การดูแลตนเองเมื่อมีปัญหาที่พบบ่อยในวัยสูงอายุ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 ธันวาคม 2558 ,อบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 กันยายน 2558 ,การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 สิงหาคม 2558 ,การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2558 ,การอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 24 สิงหาคม 2558 ,การพึ่งพาตนเองได้ของผู้สูงวัย การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2558 ,การพึ่งตนเองได้ของผู้สูงวัย การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 - 15 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2558 ,การพึ่งตนเองได้ของผู้สูงวัย การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2557 ,การพึ่งพาตนเองได้ของผู้สูงวัย "สุขภาพแบบองค์รวม", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2557 ,การพึ่งตนเองได้ของผู้สูงวัย "สุขภาพแบบองค์รวม", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 มกราคม 2557 ,การพึ่งตนเองได้ของผู้สูงวัย "สุขภาพแบบองค์รวม", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 ธันวาคม 2556 ,การพึ่งตนเองได้ของผู้สูงวัย "สุขภาพแบบองค์รวม", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 ตุลาคม 2556 ,โครงการการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุประจำปี 2556 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กันยายน 2556 ,โครงการการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุประจำปี 2556 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุประจำปี 2556 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 สิงหาคม 2556 ,ความสำเร็จในการพัฒนาชุดโครงการวิจัย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 เมษายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 กันยายน 2555 ,หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพ : การปรับปรุงเพื่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพของโลก, วิเทศส้มพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2555 ,อบรม Short training course in Cardiac Nursing สำหรับพยาบาลประเทศบังคลาเทศ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2555 ,อบรม Short training course in Cardiac Nursing สำหรับพยาบาลประเทศบังคลาเทศ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2555 ,อบรม Short training course in Cardiac Nursing สำหรับพยาบาลประเทศบังคลาเทศ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 มีนาคม 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2554 ,วิทยาการก้าวหน้าด้านการดูแลผู้สูงอายุ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 - 18 พฤษภาคม 2553 ,การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 - 11 พฤษภาคม 2553 ,การฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุสำหรับอาสาสมัคร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2553 ,"ปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ" และ "รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ", ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ,ไทย
 • 25 มีนาคม 2553 ,การนำเสนอปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ,ไทย
 • 16 ตุลาคม 2552 ,วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ประสบการณ์การใช้ศาสตร์และศิลป์สำหรับชะลอความเสี่อมในการดูแลผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2552 ,ฝึกอบรมการดูแลสุขภาพสำหรับบุคลากรสุขภาพ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ,ไทย
 • 26 - 27 มกราคม 2552 ,โครงการการประชุมผู้บริหารองค์การส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ,ไทย
 • 28 ตุลาคม 2551 ,พยาบาลกับงานส่งเสริมสุขภาพผู้รบบริการที่มีภาวะความดันโลหิตสูง, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 27 - 28 พฤษภาคม 2565 , โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)" , เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 พฤษภาคม 2565 , การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนองค์กรด้านทรัพยากรมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล (Digital HR Transformation Strategy Course) , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 26 มกราคม 2565 , ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครั้งที่ 1/2565) แทนคณบดี) , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน ชั้น 2 อาคาร ยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2564 , การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2564 , โครงการ CMU KM-Day 2021 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2564 , นำเสนอผลงาน Oral Presentation หัวข้อ "ประสิทธอผลของการส่งเสริมความรอบรู็ ด้านอาหารของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" โครงการ CMU KM-Day 2021 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 16 - 20 สิงหาคม 2564 , Thailand Learning&Development Forum 2021 หัวข้อ "Next Normal of human Development: Post-Covid19 in the age of new learning experiences" , รูปแบบออนไลน์ , ไทย
 • 13 - 14 สิงหาคม 2564 , การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2564 , การประชุมเพื่อรับทราบแผนงานและส่งมอบภารกิจที่ต้องดำเนินการระหว่างผู้บริหารวิทยาลัยฯ ชุดรักษาการ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ชุดวาระ พ.ศ. 2564 - 2566 , ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล , ไทย
 • 5 เมษายน 2564 , ประชุมคณะผุ้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 1 เมษายน 2564 , อบรม เรื่อง Systems for sustainble performance excellence หัวข้อระบบการวางแผนกลยุทธ์ และระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ (How to?)) , โรงแรมแคนทารีฮิลล์ , ไทย
 • 24 - 25 มีนาคม 2564 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Smart Change Management with OKRs in Action (เปลี่ยนอนาคตสู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ OKRs) , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 7 - 17 มีนาคม 2564 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program) , อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช. , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2563 , ประชุมเรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล” , ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล , ไทย
 • 11 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2563 (ออนไลน์) , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วน (Faculty Leadership Program) เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ การนำแผนไปสู่การปฏิบั , โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กันยายน 2563 , ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 14 กันยายน 2563 , สัมมนาโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สุงอายุ ระยะที่ 1 , ร้านอาหารโอ้กะจู๋ Nim City จ. เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 มิถุนายน 2563 , ถ่ายวิดิทัศน์เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 553312 , เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมื่อง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 มีนาคม 2563 , อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2563 , นำเสนอแนวทางดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของกรมธนารักษ์ , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 24 มกราคม 2563 , โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , ร้านอาหารกู๊ดวิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , ประชุมเพื่อซ้อมความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ , ห้องประยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 20 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 20 - 21 ธันวาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ , โรงแรมเวสต์เกต เรสศิเดนส์ นนทบุรี , ไทย
 • 19 - 20 ธันวาคม 2562 , ประชุมวิชาการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ เรื่อง “From Basic to Professional: การดูแลเท่าทันสังคมโลกผู้สูงอายุ” , โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 ธันวาคม 2562 , นิเทศและประเมินผลการฝึกปฏิบัติผู้เข้าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผุ้สูงอายุ ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ , รพ.สต. ในจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 ธันวาคม 2562 , นิเทศและประเมินผลการฝึกปฏิบัติผู้เข้าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผุ้สูงอายุ ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ , รพ.สต. ในจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมวิชาการโครงการเพื่อการถ่ายทอดความสามารถในการทำงานและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานและการจ้างงานภายหลังเกษียณอายุแก่อาจารย์อาวุโส ในสถาบันอุดมศึกษาไทย รุ่นที่ 1 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กันยายน 2562 , นำเสนอรายงานฉบับสมบูณร์โครงการวิจัยภายในกลุ่ม , สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร , ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2562 , ประชุมเพื่อรายงายความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมย่อยในรอบ 6 เดือน , ุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2562 , ประชุมหารือการสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย หลักสูตรระดับอุดมศึกษา , สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม , ไทย
 • 11 มิถุนายน 2562 , ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสุงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2562 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 7 มิถุนายน 2562 , สัมมนาโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 , โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์สปา เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 มีนาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 2 , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมจัดเวทีพัฒนานโยบายที่สนับสนุนบทบาทพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพผู้สูงอายุ กรณีการดูแลระยะยาว , โรงแรมมิราเคิล แกนด์ คอนเวนชั่น กรุงเพทฯ , ไทย
 • 21 มกราคม 2562 , โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ , ร้านอาหารกู๊ดวิว , ไทย
 • 7 มกราคม 2562 , ประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลแบบประคับประคอง เพื่อหารือและรับฟังความเห็น , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต , ไทย
 • 2 มกราคม 2562 , ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2562 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 10 - 13 ธันวาคม 2561 , เข้าร่วมโครงการศึกษาดุงานของสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ , จ.ปทุมธานี และจ.ประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 6 - 7 ธันวาคม 2561 , ประชุมการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ , โรงแรมอโมรา ท่าแพ , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2561 , ประชุม การพัฒนาทักษะชีวิต , จีรังสปา แม่ริม เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2561 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอคำนิยามปฏิบัติการและคำอธิบายความหมายฯ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2561 , ประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 27 กันยายน 2561 , สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 6 - 9 กันยายน 2561 , ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Chiang Mai Cardiology Conference , โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 กันยายน 2561 , ประชุม แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 (รอบภาคเหนือ) , อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 29 สิงหาคม 2561 , ประชุม Chiang Mai University-Kagawa University Joint Symposium 2018 , สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2561 , อบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2561 , ประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมการขอทุนวิจัยและนวัตกรรม , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2561 , ประชุม อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน , โรงแรมเซ็นทรา , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2561 - 8 มิถุนายน 2561 , อบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยฯ , อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 11 พฤษภาคม 2561 , อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 4) , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 เมษายน 2561 , ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนบูรณาการงานวิจัย Spearhead กลุ่มบริการมูลค่าสูง ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สกว. ปี 2562-2564 , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , ไทย
 • 7 มีนาคม 2561 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 6 - 7 มีนาคม 2561 , ประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ , สะเมิงรีสอร์ท , ไทย
 • 17 มกราคม 2561 , อบรม การเขียนข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง ทุนวิจัยโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และทุนวิจัยโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปใช้ประโ , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2560 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 30 ตุลาคม 2560 , ประชุมหารือการดำเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพือรองรับสังคมผู้สูงอายุ , โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2560 , ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ , สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 กันยายน 2560 , ประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 19 , Shangri-LA Hotel Chiang Mai , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2560 , ประชุมภาคีเครือข่าย , สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 18 กรกฏาคม 2560 , ประชุมวิชาการนานาชาติ , ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา , ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2560 , ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 14 - 17 June 2017 , เป็นวิทยากรการประชุม The Japan Gerontological Nurses Association meeting ณ ประเทศญี่ปุ่น , Nagoya International Convention Center , Japan
 • 6 มีนาคม 2560 , ประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมกลุ่มความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก , กระทรวงการต่างประเทศ , ไทย
 • 2 - 3 มีนาคม 2560 , ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุมทบทวนเป้าหมายแผนบูรณาการฯ , โรงแรมปรินซ์พาเลซ , ไทย
 • 12 มกราคม 2560 , ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี , โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ , สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 ตุลาคม 2559 , ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนทุนวิจัย 5 ปี สำหรับผู้สูงอายุ Smart ageing , วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2559 , สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง วิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดการตายดี ในบริบทภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย , โรงพยาบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2559 , ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 ตุลาคม 2559 , สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง วิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดการตายดี ในบริบทภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย , โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 29 กันยายน 2559 , สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง วิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดการตายดี ในบริบทภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย , โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 21 กันยายน 2559 , สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง วิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบประเมินการตายดีในผู้ที่อยู่ระยะท้ายของชีวิตในเขตภาคเหนือของประเทศไทย , โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 8 - 11 กันยายน 2559 , ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY , Shangri-La Hotel เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2559 , ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2559 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 29 June 2016 - 2 July 2016 , โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , Xiang-Ya School of Nursing Central South University and Unio Hospital of Tongji Medical University , China
 • 25 - 26 มิถุนายน 2559 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2559 , สัมมนา การจัดการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2559 , ประชุมวิชาการ Professional Care in Cardio & Cerebrovascular Dlsease , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 เมษายน 2559 , ประชุมนักวิจัย , โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 16 - 19 March 2016 , ประชุม Expert group meeting to review the document on long term and palliative care for elderly,WHO/SEARO ณ ประเทศ์นิวเดลี , นิวเดลี , New Delhi
 • 8 กุมภาพันธ์ 2559 , ปรึกษา หารือ และจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านเกษตรและอาหาร , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มกราคม 2559 , โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 21 มกราคม 2559 , โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2558 , ประชุมเตรียมการนำเสนอการจัดประชุมฯ , โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี , ไทย
 • 26 - 27 พฤศจิกายน 2558 , ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุประจำปี 2558 , โรงแรมอโมรา ท่าแพ , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 20 ตุลาคม 2558 , นำคณะวิจัยเข้าศึกษาดูงาน , ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) และสถานสงเคราะห์บ้านวัยทองนิเวศน์ , ไทย
 • 19 - 22 ตุลาคม 2558 , ประชุมวิชาการ Healthy Aging Beyond Frontiers และนำเสนองานงานวิจัย , International Convention and Exhibition Center เชียงใหม่ , ไทย
 • 1 ตุลาคม 2558 , ร่วมงานเหลียวหลังแลหน้างานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ , ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) , ไทย
 • 28 กันยายน 2558 , รวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม , ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง , ไทย
 • 26 กันยายน 2558 , ประชุม การประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมด้วยเครื่องมือทดสอบทางจิตประสาทและแบบประเมินความรุนแรงของภาวะสมองเสื่อม , ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) , ไทย
 • 22 กันยายน 2558 , รวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม , สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ อ.แม่แตง เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2558 , สัมมนาเพื่อเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ , ไทย
 • 27 - 28 มิถุนายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 5 มิถุนายน 2558 , ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบุญเรือง , ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรบการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมดิเอมเพรส , ไทย
 • 18 ธันวาคม 2557 , ประชุม เพื่อการจัดทำแนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านสำหรับกลุ่มเรื้อรังและกลุ่มอาการโรคในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 , โรงแรมนารายณ์ , ไทย
 • 2 ธันวาคม 2557 , ประชุม เพื่อการจัดทำแนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านสำหรับกลุ่มเรื้อรังและกลุ่มอาการโรคในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 , กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2557 , ประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านสำหรับกลุ่มโรคเรื้อรังและกลุ่มอาการโรคในผู้สูงอายุ , กรมการแพทย์ , ไทย
 • 6 - 7 พฤศจิกายน 2557 , ประชุมวิชาการสมาคมด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 , โรงแรมลานนาพาเลซ , ไทย
 • 4 - 8 November 2014 , ประชุมเรื่อง Cross cultural comparison of the prevalence of Behavioral Psychological Sysmptoms of Dementia (BPSD) and factors associated with BPSD in Asian countries ณ ประเทศญี่ปุ่น , ประเทศญี่ปุ่น , Japan
 • 22 - 23 กันยายน 2557 , ประชุม โครงการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนวิชาการเพื่อการพัฒนารูปแบบระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุภาวะสมองเสื่อมครบวงจร , โรงแรมเอเชีย , ไทย
 • 11 - 14 กันยายน 2557 , ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 16 , โรงแรม SHANGRI-LA CHIANG MAI , ไทย
 • 10 - 11 กันยายน 2557 , ประชุมวิชาการเครือข่ายจิตเวชผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 , โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท , ไทย
 • 1 - 4 กันยายน 2557 , ประชุม Asia/Pactific Regional Conference on Ageing Older People in Ageing Societies : Burden or Resource , โรงแรมดิอิมเพรส , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557 , ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ , ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2557 , ประชุม การเตรียมความพร้อมเครือข่าย DHML , โรงแรมดิเอมเพรส , ไทย
 • 21 มีนาคม 2557 , ประชุมโครงการหลักสูตรการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 18 - 19 มีนาคม 2557 , ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ , โรงแรมเมอร์เคียว , ไทย
 • 6 มีนาคม 2557 , ประชุมคณะผู้ทำวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิ , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 มกราคม 2557 , ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 12 ธันวาคม 2556 , สัมมนา ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ , โรงแรมคุ้มภูคำ , ไทย
 • 28 - 29 พฤศจิกายน 2556 , อบรม การบริหารจักการโครงการ Project Management , บ้านกลางดอยรีสอร์ท หางดง , ไทย
 • 14 - 16 ตุลาคม 2556 , ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลผู้จัดการการดูแลระยะยาว , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 20 กันยายน 2556 , ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 1 - 2 สิงหาคม 2556 , อบรม Fundamental GCP Training , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2556 , สัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS , คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2556 , สัมมนา เทคโนโลยีวัสดุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ป่วยยากไร้ , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2556 , ประชุมทบทวนเพื่อพัฒนาโครงการวิจัย , สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2555 , ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย , โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2555 , ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัย , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 13 - 16 กันยายน 2555 , ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 14 , โรงแรมแชงกรีล่า , ไทย
 • 5 - 9 August 2012 , เป็นวิทยากรการประชุมสัมมนานานาชาติ หัวข้อMajor depressive disorders and suicide in long-term care facilities ณ เขตปกครองพิเศษไต้หวัน , เมืองฮัวเหลียน , Taiwan
 • 6 กรกฏาคม 2555 , นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยครั้งที่ 2 , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2555 , ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2555 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 2 มีนาคม 2555 , ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2555 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 6 มกราคม 2555 , ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ /2555 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2554 , ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2554 , ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554 , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 2 กันยายน 2554 , ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2554 , ประชุมการดำเนินการบูรณาการเพื่อการจัดเตรียมข้อเสนอแผนงานโครงการวิจัยในกรอบการวิจัยกลุ่ม , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2554 , ประชุมชี้แจงข้อเสนอการวิจัย , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2554 , ร่วมพิธีรับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมพยาบาลเกียรติคุณแห่งประเทศไทย , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 11 - 13 พฤษภาคม 2554 , ประชุมการเขียนข้อสอบ การจัดทำคลังข้อสอบ และการประเมินผลทางคลินิก รุ่นที่ 1 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2554 , ประชุมคณะดำเนินงานโครงการ , โรงแรมเดอะปาร์ค , ไทย
 • 21 - 23 มีนาคม 2554 , ประชุมพิจารณาข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ , โรงแรมไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2554 , วิทยาการก้าวหน้าด้านการดูแลผู้สูงอายุ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 20 - 22 ธันวาคม 2553 , ประชุมพิจารณาข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ , โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท นครนายก , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2553 , ประชุมเพื่อชี้แจงข้อเสนอการวิจัยด้านปัญหาสังคมผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2554 , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2553 , ประชุมวิชาการ "Update in New CPR Guideline 2010" , ดิเอ็มเพรสเชียงใหม่โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ , ไทย
 • 25 - 26 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ , โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท , ไทย
 • 11 - 12 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมวางแผนการดำเนินงานปี 2011 , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 22 ตุลาคม 2553 , เก็บข้อมูลวิจัย , สถานีอนามัยบ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา , ไทย
 • 7 - 8 ตุลาคม 2553 , ประชุมคณะดำเนินงานโครงการ (IP) , โรงแรม เดอะ ปาร์ค , ไทย
 • 20 กันยายน 2553 , ประชุมคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของการวิจัย , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 13 กันยายน 2553 , นำเสนอร่างรายงานผลโครงการวิจัย การพัฒนาแบบคัดกรองผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงสำหรับ อสม , มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ , ไทย
 • 9 - 12 กันยายน 2553 , Coronary Artery Disease : New Frontiers : CMCC 12 , โรงแรมแชงกรีล่า , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2553 , เสวนาวิชาการคุณภาพของมหาบัณฑิตที่พีงประสงค์กับความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ , ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2553 , ประชุมและนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัย , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 11 มิถุนายน 2553 , ประชุมเพื่อพัฒนาหารูปแบบในการดำเนินงานเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 เมษายน 2553 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อสอบ , โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก , ไทย
 • 1 เมษายน 2553 , การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ , โรงพยาบาลลำปาง , ไทย
 • 31 มีนาคม 2553 , ประชุมคณะดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ , โรงแรมลานนาพาเลซ , ไทย
 • 26 มีนาคม 2553 , การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้วัดระดับการพึ่งพาสำหรับผู้สูงอายุเพื่อสร้างมาตรฐานร่วมกัน , มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ , ไทย
 • 17 มีนาคม 2553 , ประชุมวางแผนบ้านธรรมปกรณ์ , ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 มีนาคม 2553 , เก็บข้อมูลวิจัย , เทศบาลตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 มีนาคม 2553 , เก็บข้อมูลวิจัย , เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 มีนาคม 2553 , เก็บข้อมูลวิจัย , เทศบาลตำบลจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2553 , ประชุมวางแผนโครงการฯ , ต.ท่าศาลา อ.เมือง และต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , การเสนอผลงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2553 , เก็บข้อมูลวิจัย , เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 มกราคม 2553 , ประชุมชี้แจงรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ 1 , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 23 ธันวาคม 2552 , ประชุมเวทีวิชาการเพื่อสังเคราะห์ระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ , สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 8 ธันวาคม 2552 , ประชุมเพื่อวางแผนพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ , โรงแรมเชียงใหม่ออคิด , ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2552 , ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบคัดกรองระดับการพึ่งพาของผู้สูงอายุ , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2552 , สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 13 - 14 ตุลาคม 2552 , ทดสอบการใช้แบบคัดกรองระดับการพึ่งพาของผู้สูงอายุ , สถานีอนามัยบ้านขะจาว อ.เมืองและ อ.บ.ต. บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 ตุลาคม 2552 , ประชุมคณะผู้ดำเนินงานโครงการ เพื่อสรุปผลงานประจำปี และวางแผนการดำเนินงานโครงการในปีต่อไป , โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 10 - 13 กันยายน 2552 , CMCC 11 New Guidelines and Thai Cardiology Highights , โรงแรมเมอรีเดียน , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2552 , ประชุมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 28 - 30 เมษายน 2552 , ประชุมวางแผนงานและทบทวนกิจกรรมการดำเนินงาน , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 3 เมษายน 2552 , ร่วมพิจารณาร่างโครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มีนาคม 2552 , กรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬา , สนามกีฬาหน้าสำนักงานตำบลแม่เหียะ , ไทย
 • 17 มีนาคม 2552 , ประชุมระหว่างหน่วยองค์กรภาคีต่าง ๆ , เทศบาลนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 24 มกราคม 2552 , ภาคีร่วมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 25 - 26 ธันวาคม 2551 , นำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 19 - 20 ธันวาคม 2551 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต" , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 ธันวาคม 2551 , UNFPA Annual Programme Review Meeting , โรงแรมอามารี วอเธอร์เกต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 12 ธันวาคม 2551 , ระดมสมองเพื่อพัฒนระบบการดูแลระยะยาว , สำนักงานสาขาเขตพื้นที่เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2551 , สัมมนาคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไก , โรงแรมเดอะปาร์ค , ไทย
 • 11 - 14 กันยายน 2551 , Cardiovascular Drug Summit 2008 : CMCC 10 , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 2 กันยายน 2551 , โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 , โรงแรมสุริวงค์ , ไทย
 • 24 - 27 มิถุนายน 2551 , International Conference 2008 Healthy People for a healthy World , โรงแรมอิเมอเรล , ไทย
 • 29 - 31 พฤษภาคม 2551 , ประชุมพิจารณาและวิเคราะห์ข้อสอบ , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 14 - 16 พฤษภาคม 2551 , ศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ , อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง , ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2551 , ประชุมเกี่ยวกับโครงการวิจัย , เทศบาลนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 มีนาคม 2551 , สัมมนา , โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 11 มีนาคม 2551 , ประชุมชี้แจงกรอบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2551 , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 มกราคม 2551 , สัมมนาประชาพิจารณ์ เรื่อง การขยายกำหนดเกษียณอายุและการอบรมสำหรับวัยเกษียณอายุ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 19 ธันวาคม 2550 , คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง บูรณาการความรู้สู่การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2550 , ประชุมของ UNFPA , Amari Waterqatc Hotcl , ไทย
 • 19 - 20 พฤศจิกายน 2550 , ประชุมนำเสนอข้อมูลโครงการวิจัย , อ.เมือง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2550 , ประชุมเสนอข้อมูลโครงการวิจัย , จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2550 , สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 , ไทย
 • 30 - 31 ตุลาคม 2550 , เก็บข้อมูลวิจัย , ลำปาง , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2550 , เก็บข้อมูลวิจัย , ลำปาง , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2550 , ประชุมระดมสมอง , กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 16 - 17 ตุลาคม 2550 , เก็บข้อมูลวิจัย , อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง , ไทย
 • 6 ตุลาคม 2550 , ประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สำหรับสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการดูแลผู้สูงอายุ , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 27 กันยายน 2550 , เก็บข้อมูลวิจัย , จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 14 - 15 กันยายน 2550 , ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานวิจัย , สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 13 - 16 กันยายน 2550 , Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 27 สิงหาคม 2550 , ประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัยด้านการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการดูแลและการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุและบุคคลพิการทั่วไป , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 16 สิงหาคม 2550 , UNFPA and FON have recently signed 2007 , Royal Princes , ไทย
 • 20 - 21 กรกฏาคม 2550 , ประชุม เรื่อง วันวารในน้ำมีปลาฯ วันข้างหน้าสังคมมีผู้สูงวัย แปลงความห่วงใยเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนปฏิบัติการ , โรงแรมรอยัล เจมส์ลอดจ์ นครปฐม , ไทย
 • 13 - 15 มิถุนายน 2550 , ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 , โรงแรมมิราเคลิแกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 26 - 28 เมษายน 2550 , ประชุมเพื่อพิจารณาและวิเคราะห์ข้อสอบ , โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา , ไทย
 • 30 มีนาคม 2550 , ประชุมเพื่อรับทราบการจัดตั้งศูนย์เอนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2550 , การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้สมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 22 มกราคม 2550 , การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ , โรงแรมสุริวงค์ซีนิท , ไทย
 • 18 - 20 มกราคม 2550 , พิจารณาและวิเคราะห์ข้อสอบ , โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2549 , ปรึกษาหารือและร่วมกำหนดประเด็นสำคัญของการเตรียมสังคมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2549 , ประชุม เรื่อง UNFPA Eighth country Programme in Thsiland Final Review Meeting , โรงแรม Amari Watergate Bangkok , ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2549 , เข้าร่วมโครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท สปาแอนด์สปอร์ตคลับ , ไทย
 • 8 - 10 พฤศจิกายน 2549 , ประชุม Consultation Meeting on UNFPA Ninth Country Programmc Action Plan on , Pinnaclc Jomticn Resort & Spa , ไทย
 • 5 - 11 November 2006 , เข้าร่วมประชุม HealthAge International Regional Conferenceเรื่อง Social Protection, Disaster Management and Homecare of Vulnerable Older People ณ ประเทศอินเดีย , Pondicherry , India
 • 1 - 3 พฤศจิกายน 2549 , ประชุม เรื่อง Evidence Based Aged Care , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 ตุลาคม 2549 , ประชุม เรื่อง Population Ageing in Thsiland:Trends and Vision for future , โรงแรม Four Seasons , ไทย
 • 27 กันยายน 2549 , ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการให้สุขศึกษา , วัดสิริมังคลาจารย์ ต.ดอยหล่อ , ไทย
 • 25 กันยายน 2549 , ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการให้สุขศึกษา , วัดควรค่าม้า แขวงศรีวิชัย และชุมชนบ้านใหม่พัฒนา แขวงกาวิละ , ไทย
 • 30 May 2006 - 3 June 2006 , นำนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุไปศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการพยาบาลผู้สูงอายุในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ณ ประเทศสิงคโปร์ , ประเทศสิงคโปร์ , Singapore
 • 30 May 2006 - 3 June 2006 , ศึกษาดูงาน , ประเทศสิงคโปร์ , Singapore
 • 10 มีนาคม 2549 , ประชุม National AIDS Plan Review Meeting , ห้องประชุมอายุรจิต โกศล , ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2549 , อบรม การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ , กิ่งอำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 25 - 27 มกราคม 2549 , ประชุม Prevention and Management of Chroic Conditions : International Prespectives , รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 19 - 21 มกราคม 2549 , ประชุม พิจารณาและวิเคระห์ข้อสอบ , รร.รอแยลฮิลล์ กอล์ป แอนคันทรีคลับ , ไทย
 • 24 ธันวาคม 2548 , ประชุมการพัฒนาบทบาทผู้เชี่ยวชาญการพยาบาลเฉพาะสาขา (ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง : APN:และพิธีมอบวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2548 , รร.มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 28 - 30 พฤศจิกายน 2548 , ประชุมทบวนผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ของแผนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ , รร.สยามซิตี้ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2548 , สัมมนา บทบาทของสตรีสูงอายุในฐานะผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเด็กกำพร้า , รร.โนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 14 - 15 พฤศจิกายน 2548 , ประชุม Symptom Management : Evidence-Based Nursing Practice , รร.เอเซีย , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2548 , การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2) , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2548 , การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครสร้างการบริหารงานใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 3) , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 13 - 14 ตุลาคม 2548 , ประชุม การระดมสมองเพื่อจัดทำสื่อต้นแบบ , รร.เชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2548 , ประชุม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ประจำปี 2548 , ไลท์อัพรีสอร์ท แอนด์สปา , ไทย
 • 4 ตุลาคม 2548 , โครงการสัมมนา การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ , ไลฟ์อัพ สปา&รีสอร์ท , ไทย
 • 10 มิถุนายน 2548 , โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน , รร.โลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 7 - 10 เมษายน 2548 , ศึกษาดูงาน , คณะพยาบาลฯ ม.ขอนแก่น, คณะแพทยศาสตร์ศิริราช , ไทย
 • 22 - 24 พฤศจิกายน 2547 , Workshop Nations on Result-based Management & Evaluation and Financial Reporting , รร.รอยัลปริ้นเซส กรุงเทพฯ , ไทย
 • 1 - 6 November 2004 , HAI Regional Conference , Hanoy ,Vietnam , Vietnam
 • 9 - 10 ตุลาคม 2547 , การสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขาทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ (APN) , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ , ไทย
 • 18 - 20 กันยายน 2547 , ประชุมเพื่อพิจารณาและวิเคราะห์ข้อสอบ , รร.วังธารา แอนด์ รีสอร์ท , ไทย
 • 9 - 11 กันยายน 2547 , ประชุมเพื่อพิจารณาและวิเคราะห์ข้อสอบ , โรงแรมวังธารา แอนด์รีสอร์ท จ. ฉะเชิงเทรา , ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2547 , การประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการความร่วมมือกับนักวิชาชีพที่เป็นพยาบาลไทยในสหรัฐอเมริกา , ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ จ. ปทุมธานี , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2547 , การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Self-directed learning (SLD) รุ่นที่ 2 , โรงแรมริดเจส อโมรา ท่าแพ จ. เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2547 , การสัมมนายุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตสัมฤทธิเครือข่ายการวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ , โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 14 - 16 พฤษภาคม 2547 , การจัดการองค์ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา (Knowledge Management in Academic Instiute) , โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท จ.เชียงราย , ไทย
 • 18 - 20 ธันวาคม 2546 , ประชุมเพื่อพิจารณาและวิเคราะห์ข้อสอบ , โรงแรมวังธารา แอนด์ รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา , ไทย
 • 27 - 28 พฤศจิกายน 2546 , How to teach Ethics,Critical Thinking , Decision Market , โรงแรมอิมพีเรียล เชียงใหม่รีสอร์ท , ไทย
 • 18 - 18 ตุลาคม 2546 , แนะแนวหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) , โรงเรียนนานาชาติ เขตพระโขนง , ไทย
 • 28 September 2003 - 4 October 2003 , การบริหารงานการบริการวิชาการ การจัดการการเรียนการสอน การวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา และระบบสารสนเทศในสถาบันการศึกษา , ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และ กรุงไทเป ใต้หวัร , China
 • 18 - 20 กันยายน 2546 , ประชุมพิจารณา และวิเคราะห์ข้อสอบ , โรงแรมวังธารา แอนด์ รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา , ไทย
 • 25 - 29 July 2003 , Explanatory Meeting Aboadd Thailand , Loaoning Education Training for Economy & Trade Dalian Office , China
 • 24 - 26 เมษายน 2546 , เพื่อพิจารณาและวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อใช้ในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต , โรงแรมริเวอร์วิวพาเลซ พระนครศรีอยุธยา , ไทย
 • 11 เมษายน 2546 , ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง , ไทย
 • 9 มกราคม 2546 , ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา , ไทย
 • 5 มกราคม 2546 , คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยกลุ่ม Older Adults , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย
 • 10 - 12 กันยายน 2545 , การเรียนการสอนแบบอาศัยปัญหาเป็นตัวตั้ง (Introduction to Problem Based Learning PBL) , ห้องลานนาไทย - สายวิสุทธิ์ ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 24 สิงหาคม 2545 , พิจารณาและวิเคราะห์ข้อสอบ , โรงแรมวังธารา แอนด์ รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา , ไทย
 • 18 - 21 สิงหาคม 2545 , ศึกษาดูงานของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและเจ้าหน้าที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 22 - 27 July 2002 , การจัดการเรียนการสอนทางไกล และการจัดศูนย์การศึกษาการวิจัยทางการพยาบาล , - , England (United Kingdom)
 • 8 - 10 กรกฏาคม 2545 , การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง : ก้าวใหม่ในวิชาชีพสำหรับผู้บริหารการพยาบาล , ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค , ไทย
 • 20 - 26 May 2002 , Development of Regional Profile for Care of the Elderly. , - , Sri Lanka
 • 10 พฤษภาคม 2545 , Agenda for the TCDC Meeting with DTEO and UNICEF (DRAFT) , UNICEF Offece for Thailand กรุงเทพฯ , ไทย
 • 27 - 28 มีนาคม 2545 , การปฎิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ : บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา , ห้องประชุม 101 อาคาร 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณื มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 13 - 14 ธันวาคม 2544 , การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกาา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report:SAR) , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 1 - 2 พฤศจิกายน 2544 , ฟื้นฟูวิชาการอายุรศาสตร์เชียงใหม่ครั้งที่ 2 , อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 17 - 19 ตุลาคม 2544 , พัฒนาเครื่องมือในการทำงานชุมชน , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 24 สิงหาคม 2544 , การจัดการศึกษาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กทม , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2544 , ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง , ไทย
 • 30 - 31 กรกฏาคม 2544 , Training Reviews and Planning , โรงแรมนครพิงค์พาเลซ , ไทย
 • 23 - 25 กรกฏาคม 2544 , ร่วมสัมมนาพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง การพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต เพื่อตอบสนองการปฏิรูประบบสุขภาพไทย , คณะพยาบาลศาสตร์ ม มหิดล , ไทย
 • 16 - 17 กรกฏาคม 2544 , การปฏิรูปอุดมศึกษากับความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษา , สำนักบริการวิชาการ , ไทย
 • 18 - 24 March 2001 , Managing the Care of Older People with Dementia , กรุงมะลิลา , Philippines
 • 5 - 9 มีนาคม 2544 , โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ , ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุศรีสุคต จงพิษณุโลก สถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศน์ จ.พระนครศรีอยุธยา ,ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อสูงอายุ จ.ชลบุรี , ไทย
 • 7 - 8 ธันวาคม 2543 , "วิสัยทัศน์ศึกษาและแนวทางในการปฏิรูประบบสาธารณสุขเพื่อผู้สูงอายุในอนาคตฯ : มุมมองจากประชาคมองค์กรชุมชนด้านผู้สูงอายุ , โรงแรมนครพิงค์พาเลซ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 ตุลาคม 2543 , ปอดอักเสบ 2000 , ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 4 - 6 ตุลาคม 2543 , Towards Quality Care : มุ่งสู่การดูและที่มีคุณภาพ (Tentitive Program) , โรงแรมตะวันนารามา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 4 - 5 สิงหาคม 2543 , การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา , บ้านกลางดอย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มิถุนายน 2543 , ประชุมวิชาการครั้งที่22 , อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2543 , ยุทธศาสตร์การทำงานด้านผู้สูงอายุในสหัสวรรษใหม่ , โรงแรมเฟลิกซ์ ซิตี้อินน์ , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 27 พฤษภาคม 2565 ,โครงการ“เพิ่มศักยภาพในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom
 • 25 พฤษภาคม 2565 ,บรรยายพิเศษ เรื่อง Growth mindset & Motivation (ภายใต้โครงการปฐมนิเทศฯ),
 • 23 พฤษภาคม 2565 ,โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (สำหรับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน),
 • 18 พฤษภาคม 2565 ,โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 11 เมษายน 2565 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 : พิธีสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่อาจารย์และบุคลากรคณะฯ ผู้ล่วงลับ, ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 มีนาคม 2565 ,โครงการ“ความรอบรู้ด้าน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มกราคม 2565 ,โครงการ“Digital technology:แนวคิดและการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom18 2455 1001
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 20 กันยายน 2564 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564 “บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา” ,
 • 25 สิงหาคม 2564 ,โครงการ“หลักการและเทคนิคการสร้างข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2564 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี (61 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) ประจำปี 2564, วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยจัดพิธีตามปกติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 13 กรกฏาคม 2564 ,การบรรยาย หัวข้อ โมเดลเชิงสาเหตุและโมเดลสมการโครงสร้าง,
 • 10 กรกฏาคม 2564 ,โครงการ“Substantive Knowledge in Nursing : How to Apply to Research” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom
 • 5 กรกฏาคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร ประจำปี 2564 (บุคลากรสายสนับสนุน),
 • 14 มิถุนายน 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ Research and Development กับงานวิจัยทางการพยาบาล),
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
 • 17 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 หัวข้อ แนวทางในการทดสอบองค์ความรู้ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง), ผ่านระบบ Zoom
 • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
 • 1 มีนาคม 2564 ,โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptorship) ประจำปีงบประมาณ 2564, โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ Main Studio ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทำคลอดตามสมรรถนะของผดุงครรภ์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการผดุงครรภ์ , ณ ห้อง N2-309 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 2 มีนาคม 2563 ,โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนมาตรา 40 และสิทธิชราภาพน่ารู้, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปันยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 13 กรกฏาคม 2562 ,การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking),
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 กรกฏาคม 2559 ,การบรรยายพิเศษในการขอตำแหน่งทางวิชาการและนโยบายสนับสนุนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยะจารี), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 22 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3, ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กรกฏาคม 2558 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 กันยายน 2557 ,โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3/2557 (ระยะที่ 3), โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 28 สิงหาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก-โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ศูนย์ความเป็นเลิศ), คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 กรกฏาคม 2557 ,การประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในปีการศึกษา 2557 สำหรับคณาจารย์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 กรกฏาคม 2557 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 มิถุนายน 2557 ,โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ณ โรงแรม แคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 2 พฤษภาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ทางการพยาบาล ครั้งที่ 2, อาคาร 2 และ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 มีนาคม 2557 ,โครงการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาโท) ,
 • 10 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “การฟื้นฟูสุขภาพตามธรรมชาติด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี” สำหรับ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2556 ,โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2556 เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ที่ปรับปรุงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 2), ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 กันยายน 2556 ,การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กรกฏาคม 2556 ,โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 เมษายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556 ,การประชุมสรรหา หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 29 มกราคม 2556 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง หนทางสู่ความสุข และการมีสุขภาพที่ดี (29 มกราคม 2556), ณ ห้องประชุมชั้น 5 และชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
 • 28 มกราคม 2556 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง หนทางสู่ความสุข และการมีสุขภาพที่ดี (28 มกราคม 2556), ณ ห้องประชุมชั้น 5 และชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 ตุลาคม 2555 ,โครงการบรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร ๑ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2555 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา

 • 2541 : Ph.D. (Nursing ) , University of Washington , United States Of America
 • 2533 : วท.ม. (พยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์)) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 2527 : วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2522 : ม.5 (-) , รร.สตรีมหาพฤฒาราม,กรุงเทพ ,
 • 2518 : ป.7 (-) , รร.ซางตาดครู้สศึกษา,กรุงเทพ ,

ความเชี่ยวชาญ

 • การปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ พ.ศ. 2548

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 15 สิงหาคม 2557 , อาจารย์ดีเด่น สาขาวิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ประจำปี 2557 , คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

การรับเครื่องราชฯ

 • 2563 , ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2553 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2549 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2545 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2540 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2536 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2533 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th