KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล

Thanee Kaewthummanukul

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
โทรศัพท์ : +66 53 935011 , +66 53 935018 , +66 53 949029
อีเมล์ : thanee.kaewthummanu@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • คณบดี , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รองคณบดี , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และบริการวิชาการ , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล , ศูนย์บริการพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 28 มีนาคม 2560 ,บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 1 มีนาคม 2555 ,พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน, กรมควบคุมโรค ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 30 สิงหาคม 2564 ,ที่ปรึกษา และกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน, ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 มกราคม 2564 ,คณะกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ตำแหน่ง กรรมการที่ปรึกษา , สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2561 ,กรรมการให้คะแนนผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 ธันวาคม 2554 ,กรรมการให้คะแนนผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2553 ,อนุกรรมการจัดงานคืนสู่เหย้า, สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2553 ,ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง "การหาทางออกที่เหมาะสมในการให้บริการทางการแพทย์สำหรับคนไทยและผู้มาเยือน", สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 2 เมษายน 2564 ,วิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของอาจารย์พยาบาลในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ , นางสาวรุ้งกานต์ พลายแก้ว และนางสาวประภัสสร อักษรพันธ์ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2563 ,วิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของการใช้เครื่องนับก้าวต่อระดับกิจกรรมทางกายในพยาบาลศัลยกรรมไทย, ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2562 ,วิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับสัมผัสการกำจัดศัตรูพืชของมารดากับผลของการตั้งครรภ์และการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย”, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร อาจารย์ สังกัดภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2560 ,ท่าทางการทำงานและกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในนักกายภาพบำบัดที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระดับตติยาภูมิ, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 กันยายน 2560 ,ตรวจสอบบทความเพื่อตีพิมพ์ในศรีนครินทร์เวชสาร, ศรีนครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 13 กันยายน 2560 ,ท่าทางการทำงานที่เป็นอันตรายและความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างอันเกี่ยวเนื่องจากการทำงานของพนักงานเปลโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2560 ,มลพิษจากการทำอาหารและปัญหาสุขภาพของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 23 สิงหาคม 2559 ,ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าในชีวิตประจำวันของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมในชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 เมษายน 2559 ,ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยในสตรีตั้งครรภ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มีนาคม 2559 ,ภาพตัวแทนของความเจ็บป่วย การจัดการตนเอง และคุณภาพชีวิตในผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไต : lllness Representations, Self-Management, and Quality of Life in Kidney Transhlant Reciplents, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 ธันวาคม 2558 ,ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ : การวิเคราะห์สถานการณ์ในบุคลากรทางการพยาบาลห้องผ่าตัด, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2558 ,ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยของคณจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2558 ,ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในเขตจังหวัดเชียงราย, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2558 ,พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2558 ,กระบวนการสร้างวิถีชุมชนสุขภาวะที่ท่ามะนาว, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2558 ,ปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์นักเรียนมัธยมศึกาาตอนต้น ในจังหวัดจันทบุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2557 ,ลักษณะงานด้านกายภาพและจิตสังคมและความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อในคนงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2557 ,ผลของการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมสุขภาพ น้ำหนักตัว ดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวของผู้ที่มีกลุ่มอาการเมตาบอลิก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 ตุลาคม 2557 ,ผลของโปรแกรมโรงเรียนปวดหลังต่ออาการปวดหลังส่วนล่างและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของเกษตรชาวนา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ตุลาคม 2557 ,ปัจจัยคุกคามสุขภาพการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานทำความสะอาดโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 ตุลาคม 2557 ,ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและได้รับการทำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีย์ผ่านสายสวน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2557 ,ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ในจ้งหวัดชลบุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 12 มีนาคม 2557 ,ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกองทัพภาคที่ 3, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2557 ,ผลของการสวมหมวกลดระดับเสียงต่อระยะหลับตื่นของทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 กันยายน 2556 ,พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 18 กันยายน 2556 ,ปัจจัยทำนายการออกกำลังของพนักงานโรงงานที่เป็นโรคอ้วน, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2556 ,การประยุกต์ใช้โมเดลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Change & Transtheoretical Model) เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ,ไทย
 • 11 มิถุนายน 2556 ,โมเดชสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 25 เมษายน 2556 ,ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสของชาวนาในจังหวัดชัยนาท, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 12 เมษายน 2556 ,ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 เมษายน 2556 ,ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของแรงงานนอกระบบช่างตีมีด เขตภาคเหนือตอนบน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 เมษายน 2556 ,ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของเกษตรกรปลูกหอมแดง ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2555 ,ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบาดเจ็บโครงร่างกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานในผู้ประกอบอาชีพผลิตธูป, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2555 ,การส่งเสริมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกำลังกาย, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2555 ,ผลของการใช้สื่อการเรียนรู้เสริมทางอิเล็คทรอนิกส์ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนิสิตพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2555 ,การพัฒนารูปแบบการสอน ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้สื่อการเรียนรู้อิเล็คทรอนิคส์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 10 มกราคม 2555 ,พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานและภาวะสุขภาพของเกษตรกรชาวนาในจังหวัดเชียงราย, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2554 ,การจัดการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของเครือข่ายภาคประชาชนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 ตุลาคม 2554 ,คุณภาพการให้บริการของพยาบาลเวชปฏิบัติ ตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในภาคตะวันออก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 20 สิงหาคม 2554 ,ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการสัมผัสฝุ่นธุป ในผู้ประกอบอาชีพผลิตธูป, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,ไทย
 • 3 มิถุนายน 2554 ,ผลการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนการรับรู้ความสามารถ ความคาดหวังในผลและพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นชายตอนต้น, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2554 ,ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับ HPV มะเร็งปาดมดลูก และความตั้งใจรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ของนักศึกษาหญิงในจังหวัดเชียงใหม่, กลุ่มการพยาบาลพื้นฐาน ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2554 ,ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2554 ,ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของแรงงานนอกระบบไม้แกะสลัก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2554 ,ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของพนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2553 ,ปัจจัยคุกคามสภขภาพจาการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของคนงานโรงงานยางแผ่นรมควัน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 ตุลาคม 2553 ,สิ่งแวดล้อมในการทำงาน สภาพการทำงาน และพฤติกรรมการทำงานปลอดภัยของคนงานในสถานประกอบการเคาะพ่นสีรถยนต์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2553 ,ผลของโปรแกรมการให้คำแนะนำการจัดหน่วยที่ทำงานน่าอยู่ต่อสิ่งแวดล้อมการทำงานและสุขภาพของบุคลากรพยาบาล, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 17 มิถุนายน 2553 ,ภาวะสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้ว ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 10 เมษายน 2552 ,ผลกระทบทางสุขภาพจากการทำครกหินของประชาชนบ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 27 ธันวาคม 2554 ,พิจารณาความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลศูนย์, กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2554 ,ประชุมพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 8 กรกฏาคม 2553 ,ตรวจประเมินบทความวิจัย เรื่อง การทบทวนการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2552 ,ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่าง กลุ่มผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 23 พฤศจิกายน 2558 ,ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับแสงและเสียง, บริษัท เอ็กซา ซีแลก จำกัด ,ไทย
 • 25 ตุลาคม 2554 - 24 ตุลาคม 2555 ,คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 3 - 4 กันยายน 2554 ,เป็นกรรมการสอบปากเปล่า, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2553 - 25 กุมภาพันธ์ 2554 ,คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาล และการผดุงครรภ์ สาขาต่าง ๆ, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2553 - 18 พฤษภาคม 2554 ,คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการบริการพยาบาลในสถานประกอบการ, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2552 ,ประชุมสรุปวิเคราะห์และประมวลผลการทำงานเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ภาคเหนือ, แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ,ไทย
 • 26 - 27 กันยายน 2552 ,กรรมการสอบปากเปล่าสำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 25 กันยายน 2552 - 27 พฤศจิกายน 2552 ,คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2552, สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 - 21 มิถุนายน 2552 ,ประชุมเพื่อพิจารณาและออกข้อสอบวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2552, สภาการพยาบาล ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 9 เมษายน 2565 ,เกณฑ์เกียรติยศพยาบาลศาสตร์ Archives of Nursing and Health Care Academic Honesty among Nurses, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ,ไทย
 • 1 เมษายน 2565 ,วิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการดำเนินงานโดยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence :EdPEx), สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 11 พฤศจิกายน 2564 ,หัวข้อ The development of the Nursing Discipline in Thailand ในการประชุม the 1st International Nursing Academic Conference and the Now Process of the Connotation construction of Nursing Discipline Academic Conference , Southwest Medical University, Sichuan, PR.China ,สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 30 ตุลาคม 2564 ,หัวข้อ The Development of the Nursing Discipline in Thailand ในงาน The 13th China-ASEAN Education Cooperation Week: China-ASEAN college Nursing Education Develop Forum, Zunyi Medical University, Guizhuo, PR.China ,สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 31 พฤษภาคม 2562 ,ประชุม Grand Tour ในพื้นที่ตำบลท่ากวาง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, โครงการยกระดับรอบรู้สุขภาพสู่การปรับเลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กันยายน 2561 ,ประชุมวิชาการงานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ประจำปี 2561, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2559 ,การอบรมเสริมความรู้เรื่องโรคจากการทำงาน ครั้งที่ 2, โรงพยาบาลลำพูน ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2558 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R), โรงพยาบาลลำพูน ,ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2555 ,อาชีวอนามัยกับความปลอดภัยในอาชีพ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 19 - 22 กันยายน 2554 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุก-เชิงรับในสถานบริการสาธารณสุข, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 - 15 กันยายน 2554 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุก-เชิงรับในสถานบริการสาธารณสุข, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 - 8 กันยายน 2554 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุก-เชิงรับในสถานบริการสาธารณสุข, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 พฤษภาคม 2554 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการให้พัฒนาอาสาสมัครอาชีวอนามัยในชุมชน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 พฤษภาคม 2554 ,ประชุมคณะวิทยากรในการพัฒนาหลักสูตรฯ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 - 12 พฤษภาคม 2553 ,โครงการพัฒนาและสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยอาจารย์วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2553, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 - 12 พฤษภาคม 2553 ,งานวิจัย R2R และ R2D และระบบการช่วยเหลือนักวิจัย R2R ของอาจารย์วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ระยะที่ 2, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 - 12 มีนาคม 2553 ,โครงการพัฒนาและสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยอาจารย์วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2553, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 มกราคม 2553 ,ปัจจัยคุมคามสุขภาพจากการทำงานและการดูแลป้องกันตนเองของคนทำงาน, บริษัท วาย.พัฒนา จำกัด ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2552 ,สิ่งคุกคามทางสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานและการใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง, โรงพยาบาลหางดง ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2552 ,สิ่งคุกคามทางสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานและการใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง, โรงพยาบาลหางดง ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 11 พฤษภาคม 2565 ,วิทยากร กิจกรรม EdPEx Sharing : เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ , ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มช ,ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2560 ,ในการอภิปรายโต๊ะกลม หัวข้อ Together We are Stronger : CMU and Umong Collaboration for Creating Citizens to Stengthen Local Community Management, โครงการจัดตั้ังหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2559 - 1 มีนาคม 2559 ,หลักสูตร สร้างต้นกล้าวิจัยรับใช้ชุมชน ภายใต้โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่), ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 กันยายน 2556 ,โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 สิงหาคม 2556 ,โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2556 ,การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2556 ,โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 - 21 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 - 14 กันยายน 2555 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2555 ,การปฐมพยาบาลและการเจ็บป่วยฉุกเฉิน, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 มีนาคม 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มีนาคม 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 - 13 มกราคม 2553 ,โครงการ "เครือข่ายอาชีวอนามัย รุ่นที่ 2", โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 ตุลาคม 2552 ,การพัฒนาบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 18 มีนาคม 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพเครือข่ายพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2564 ,โครงการสัมมนาวิชาการและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง Digital Technology and Learning Outcomes in Nursing Education, ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลสาสตร์ มช. ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2564 ,ประชุมชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), หน่วยบริหารงานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2563 ,อบรมออนไลน์หลักสูตร Community Empowerment to Strengthen Maternal and Neonatal Health Care during The Covid-19 Pandemic, หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2563 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง เล่าขานประสบการณ์งานตีพิมพ์นานาชาติ, หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2563 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง เล่าขานประสบการณ์งานตีพิมพ์นานาชาติ, หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 สิงหาคม 2562 ,บรรยาย เรื่อง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ในการศึกาาดูงานการเรียนการสอน ของ Dr. Ji Binbin และ Associate Professor Peng Lili จาก ประเทศจีน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 เมษายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 เมษายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 31 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 - 16 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 29 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 ธันวาคม 2558 ,การประชุมวิชาการ เรื่อง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล : Integrated Mission for Healthy Worker and Hospital Accreditation, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 กันยายน 2558 ,โครงการการนำใช้หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 29 เมษายน 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 เมษายน 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 31 มีนาคม 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 มีนาคม 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 - 12 มีนาคม 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มิถุนายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 มิถุนายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 มิถุนายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21" ระยะที่ 2, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 - 8 พฤษภาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 พฤษภาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 เมษายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 เมษายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2557 ,การใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพ หลักการและแนวคิดในการเลือกใช้แบบประเมินให้เหมาะสมกับบริบทงานวิจัย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2556 ,แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หัวข้อ Methodological Issues of a Combined Qualitative and Quantitative Approach, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มิถุนายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 มิถุนายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 พฤษภาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 เมษายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 เมษายน 2556 ,สัมมนาวิชาการ เรื่อง ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานในแรงงานนอกระบบ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 เมษายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2554 ,การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 มีนาคม 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 มิถุนายน 2553 ,การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 31 สิงหาคม 2552 ,โภชนาการเพื่อสุขภาพของมารดา ทารกและเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2552 ,นำนักศึกษา University of Pennsylvania ศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 7 - 8 ตุลาคม 2565 , ประชุมวิชาการนานาชาติ Enhancing Continuity of Care Through the Science and Art in Nursing and Midwifery , ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา , ไทย
 • 22 - 23 สิงหาคม 2565 , ประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 “การจัดการศึกษาเพื่อสร้างพยาบาลแห่งอนาคต” , โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2565 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ชุดที่ 10 วาระ พ.ศ.2565-2569 ครั้งที่ 5 , ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง ชั้น 3 , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2565 , การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 เรื่อง "Transforming Nursing Education post COVID 19 era: Challengers and Reflections" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 8 มิถุนายน 2565 , ประชุมคณะกรรมการนโยบายศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ ครั้งที่2/2565 , Zoom Meeting , ไทย
 • 6 มิถุนายน 2565 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษา และเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วาระ พ.ศ.2565-2569 ครั้งที่ 3 /2565 , Zoom Meeting , ไทย
 • 27 - 28 พฤษภาคม 2565 , โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)" , เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2565 , ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 1/2565 , Zoom Meeting , ไทย
 • 11 - 13 พฤษภาคม 2565 , โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย , กทม. , ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2565 , ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ เรื่อง การควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย ครั้งที่ 3 (Dean Summit on Tobacco Control) , โรงแรม ดิ แอทธินี โอเทลแบงค็อก กทม. , ไทย
 • 9 พฤษภาคม 2565 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษา และเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วาระ พ.ศ.2565-2569 ครั้งที่ 2 /2565 , Zoom Meeting , ไทย
 • 4 - 6 พฤษภาคม 2565 , สัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย , NORTH HILL CITY RESORT อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 เมษายน 2565 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษา และเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วาระ พ.ศ.2565-2569 ครั้งที่ 1 /2565 , Zoom Meeting , ไทย
 • 28 มีนาคม 2565 , การประชุมคณะกรรมการนโยบายศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2565 , อาคารศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ , ไทย
 • 21 มีนาคม 2565 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ชุดที่ 10 วาระ พ.ศ.2565-2569 ครั้งที่ 3 , ระบบ Zoom , ไทย
 • 2 มีนาคม 2565 , การประชุมหารือเตรียมการร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Chiang Mai Investment Workshop on Wellness city การลงทุนด้านเมืองสุขภาวะ จังหวัดเชียงใหม่ , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ชุดที่ 10 วาระ พ.ศ.2565-2569 ครั้งที่ 1/2565 , ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง ชั้น 3 สภาการพยาบาล , ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2565 - 22 พฤศจิกายน 2564 , เข้ารับมอบโล่และประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST) , ห้อง Lotus 5-7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 2/2565 , ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง ชั้น 3 สภาการพยาบาล , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ. 2561 - 2565 , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2565 , โครงการอบรมหลักสูตร "กฎหมายคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA)" , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2565 , ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะวิจิตรศิลป์ , ห้องประชุมตะวันกังวาลพงษ์ อาคารยุทธศาสตร์ มช. , ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2565 , ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดปุหรี่ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 ธันวาคม 2564 , ร่วมงานพิธีประกาศเกียรติคุณยกย่องและรับมอบเกียรติบัตร “๖๐ คนดีศรีสมาคมพยาบาลภาคเหนือ” , ห้องประชุมอินทนนท์ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยบรมราชชนนี เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 ธันวาคม 2564 , ประชุมเพื่อวางแผนและหาแนวทางการดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 , ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้นธง , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2564 , ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 11/2564 , ออนไลน์ ระบบ Zoom , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2564 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ.2561-2565 , ออนไลน์ ระบบ Zoom , ไทย
 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2564 , การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2564 , การสัมมนาในหัวข้อ PIM's Work-based Education Forum ครั้งที่ 12 เรื่อง ""การวางระบบ PDPA บน PIM : Work-based Education การจัดระบบบริหารข้อมูลส่วนบุคคลที่ทุกมหาวิทยาลัยนำไปปรับใช้ได้ , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2564 , ประชุมที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ครั้งที่ 4/2564 , ออนไลน์ ระบบ Zoom , ไทย
 • 26 กันยายน 2564 , การทบทวนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (ตัวชี้วัด OKRs) ประจำปี 2565 , ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 9 กันยายน 2564 , การประชุมโครงการประชุมสัมมนา เรื่องแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 , ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2564 , การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 13 - 14 สิงหาคม 2564 , การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2564 , โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "Clinical Nursing Experiential Learning to Enhance the Nursing Education and Practice in the Face of COVID-19 Pandemic" , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 1 เมษายน 2564 , อบรม เรื่อง Systems for sustainble performance excellence หัวข้อระบบการวางแผนกลยุทธ์ และระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ (How to?)) , โรงแรมแคนทารีฮิลล์ , ไทย
 • 29 มีนาคม 2564 , ประชุมวิชาการ เรื่อง การศึกษาพยาบาลเพื่อการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 24 - 26 มีนาคม 2564 , โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย , ฟลอร่า ครีค เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 17 มีนาคม 2564 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program) , อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช. , ไทย
 • 20 มกราคม 2564 , ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564 , ZOOM , ไทย
 • 28 ธันวาคม 2563 , โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ด้านการบริหารงาน การเรียนการสอนและวิจัย , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2563 , ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 6/2563 , ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , ไทย
 • 4 ธันวาคม 2563 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งที่ 5/2563 , ผ่านระบบออนไลน์ , ไทย
 • 1 ธันวาคม 2563 , ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา , ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 27 - 28 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 โครงการย่อยที่ 6 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 5 พฤศจิกายน 2563 , ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 5/2563 , อาคารมหิดลอดุลยเดช พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จ.นครปฐม , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy University) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ห้องประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว , ไทย
 • 28 ตุลาคม 2563 , ดำเนินโครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุชน , โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วน (Faculty Leadership Program) เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ การนำแผนไปสู่การปฏิบั , โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 ตุลาคม 2563 , ประชุม ผู้บริหารคณะและสถาบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพครั้งที่ 3/2563 , ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 6 ตุลาคม 2563 , ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อตอบสนองทักษะแห่งอนาคตรองรับคนทุกช่วงวัย และการพัฒนาที่ยั่งยืน , ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 29 กันยายน 2563 , ประชุมเพื่อพัฒนาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาฯ , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 กันยายน 2563 , โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 สิงหาคม 2563 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2563 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 5 - 6 สิงหาคม 2563 , สัมมนาแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ “Thailand Quality Award 2019 , โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2563 , ประชุมเพื่อนำเสนอโครงการการพัฒนาระบบบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน” , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , ไทย
 • 29 - 30 กรกฏาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาร่างเชิงนโยบาย เรื่อง การจัดการศึกษาพยาบาลที่ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ Community Engaged Nursing Education , ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล , ไทย
 • 25 มิถุนายน 2563 , ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ครั้ง 1/2563 , ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. , ไทย
 • 5 มิถุนายน 2563 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 2 /2563 (ออนไลน์) , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 9 มีนาคม 2563 , ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง สตง.กับการบริหารมหาวิทยาลัย , ห้องทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรมหลักสูตร การกำกับและบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integration with Strategy and Performance , โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 , งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรม เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับผู้บริหาร , ห้องทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระพ.ศ. 2561-2565 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรม เรื่อง Introduction to TQA/EdPEx , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 13 - 16 January 2020 , เจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาและศึกษาดูงาน Youjiang Medical University for Nationalities , เมือง Guangxi ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 7 - 8 ธันวาคม 2562 , อบรมหลักสูตร เรื่อง “กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560” ครั้งที่ 2 , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย
 • 6 ธันวาคม 2562 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ.2561-2565 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 6 ธันวาคม 2562 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ.2561-2565 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมหารือพัฒนาแนวทางดูแลสุขภาพของแรงงานนอกระบบโดยบุคลากรสาธารณสุข , ห้องประชุม 320 ชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 29 ตุลาคม 2562 , สัมมนาวิชาการ เรื่อง อุดมศึกษายุคใหม่ , flora Creek Resort , ไทย
 • 21 กันยายน 2562 , อบรม เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย
 • 15 - 16 สิงหาคม 2562 , อบรมเชิงปฏิบัติการ CREC; Submission online meeting , โรงแรมแมนดาริน , ไทย
 • 14 - 15 สิงหาคม 2562 , โครงการเผยแพร่ผลงานการดำเนินในโครงการศูนย์สร้างเสริมอาชีวอนามัย และปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ และประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งประเทศไทย , โรงแรมเบสท์ เวสเทริ์น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ , ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2562 , อบรมพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้วยระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC System) , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 , การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562 “The 10th TCU International e–learning Conference 2019 “Imagine MOOCs for All” , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 21 - 23 มิถุนายน 2562 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 , โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2562 , ร่วมพิธีปิดการอบรมหลักสูตร International Training Course on Sustainable Community Health Development through Community Health Volunteers: Monitoring, Evaluation, and Supervision , กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 12 มิถุนายน 2562 , สัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานในโครงการสร้างเสริมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ , เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท , ไทย
 • 12 มิถุนายน 2562 , สัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานในโครงการสร้างเสริมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ , เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท , ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2562 , อบรม เรื่องวินัยการเงิน การคลัง กับการบริหารการเงินในส่วนราชการ ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงิน การคลัง พ.ศ. 2561 สำหรับผู้บริหาร , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2562 , ประชุมรับฟังระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2562 , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 24 เมษายน 2562 , ประชุมคณะกรรมการการพัฒฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: การบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูงและวิจัยรับใช้สังคม , ห้องประชุมกองแผน สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 29 มีนาคม 2562 , อบรมแนวทางวิเคราห์และจัดทำ Improvement Plan เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 มีนาคม 2562 , ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ห้องประชุมปราณีตฯ , ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมหารือการพัฒนาระบบกลางในการพิจารณาการวิจัยในคนเพื่อเตรียมความพร้อมรับนโยบายจากกรรมการอาหารและยา , โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 14 มกราคม 2562 , ประชุมรับฟังรายละเอียดการใช้งานโปรแกรม Zoom Pro , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 16 - 19 December 2018 , ประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th Hong Kong International Nursing Forum 2018 International Council on Women's Health Issues Congress และศึกษาดูงาน ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , Hong Kong
 • 9 ธันวาคม 2561 , ร่วมงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ สู่ยุคสุขภาพ 4.0 ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ , โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 ธันวาคม 2561 , ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 30 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 4 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพปี 2563 , อนันตรา ริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2561 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมเพื่อชี้แจง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ พร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งทางวิชาการ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 20 - 21 ตุลาคม 2561 , รวบรวมข้อมูลวิจัย การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเสี่ยงจากการทำงานในแรงงานหัตถอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม : การวิจัยแบบมีส่วนร่วม , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก , ไทย
 • 27 กันยายน 2561 , สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 25 กันยายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 กันยายน 2561 , ประชุม แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 (รอบภาคเหนือ) , อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 สิงหาคม 2561 , ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิต AUN-ACTS และ AIMS , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2561 , เก็บข้อมูลวิจัย , รพ.สต.แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก , ไทย
 • 1 - 4 สิงหาคม 2561 , ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย , จังหวัดแม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2561 , เข้ารับฟังการแนะนำบริการตรวจภาษาอังกฤษ , คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 2/2561 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2561 , เก็บข้อมูลวิจัย , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก , ไทย
 • 5 - 6 กรกฏาคม 2561 , อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 23 - 24 มิถุนายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2561 , ประชุม อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน , โรงแรมเซ็นทรา , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2561 , เก็บข้อมูลวิจัย , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2561 - 1 มิถุนายน 2561 , ประชุมวิชาการสหวิทยาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง การบูรณาการแนวทางสหวิทยาการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2561 , กิจกรรม เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2561 , ร่วมกิจกรรม เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองการให้ความเห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ.2561-2565 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2561 , ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ , จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2561 , ประชาสัมพันธ์หลักสูตร , โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก , ไทย
 • 5 พฤษภาคม 2561 , รวบรวมข้อมูลวิจัย เรื่อง การพันารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเสี่ี่ยงจากการทำงานในกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก , ไทย
 • 21 April 2018 - 3 May 2018 , ไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมงาน iCOMOS 2018 (International Conference of One Medicine One Science) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , Minneapolis, Minnesota , United States Of America
 • 6 - 7 เมษายน 2561 , เก็บข้อมูลวิจัย , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก , ไทย
 • 29 - 30 มีนาคม 2561 , อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ , มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 27 มีนาคม 2561 , ประชุม AUN-QA International Conference 2018 , โรงแรมดุสิตธานี , ไทย
 • 2 - 3 มีนาคม 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2560 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 20 - 22 ตุลาคม 2560 , ประชุมการวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ เรื่อง วิถีวัฒนธรรม ร่วมสร้างสรรค์สุขภาพโลก , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2560 , ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ , สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 17 October 2017 , ประชุม 6th Building the Collaborative Research Platform and Professional Training Workshop for Cancer Treatment, Hospice/Palliative Care and Bioethics in Southeast Asian Contries ณ ประเทศไต้หวัน , ณ เมือง Taiei , Taiwan
 • 4 ตุลาคม 2560 , ประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการ Routine to Research เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง , ห้องประชุมประเสริฐ รุจิวงศ์ , ไทย
 • 25 กันยายน 2560 , เสวนา การสร้างสรรค์ภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าผู้สูงวัย , โรงแรมอโมรา ท่าแพ , ไทย
 • 15 กันยายน 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 15 กันยายน 2560 , ร่วมงาน TICA Connect ครั้งที่ 3 , กระทรวงการต่างประเทศ , ไทย
 • 23 - 24 สิงหาคม 2560 , ร่วมรับโล่รับรองคุณภาพมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระดับประเทศ , โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลล์ , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2560 , เปิดบ้าน 15 ปี สสส.การเดินทางของความสุข , ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ , ไทย
 • 24 - 26 กรกฏาคม 2560 , ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย , จังหวัดระยอง , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2560 , อบรมหลักสูตร Promotion Heallthy Communities through Community Health Monagement and Empowerment , กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ , ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2560 , ประชุมเพื่อชี่แจงแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ประจำปี พ.ศ.2561 , อาคารรัฐสภา , ไทย
 • 24 - 25 มิถุนายน 2560 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0 , โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 มิถุนายน 2560 , ประชุมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2560 , โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 14 มิถุนายน 2560 , ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ภาคเหนือ , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 8 มิถุนายน 2560 , ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 7 ครั้งที่ 6/2560 และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ , ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ , ไทย
 • 3 มิถุนายน 2560 , สัมมนา "รวมใจ รวมพลัง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2560 , อบรมการใช้ฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 มีนาคม 2560 , ประชุมสามัญประจำปี 2560 คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 9 มีนาคม 2560 , ร่วมโครงการ Qa สัญจร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 มีนาคม 2560 , ร่วมรับฟังชี้แจงการเก็บข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2560 , อบรมโครงการก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ EdPEx ในหัวข้อ Work Process Desing , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุม การสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การสร้างภาคีเครือข่าย และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนทำงาน , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2560 , สัมมนาชี่แจงกรอบการวิจัยโครงการความร่วมมือไทยเยอร์มัน ประจำปี 2560 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 23 พฤศจิกายน 2559 , ประชุม FERCAP International Conference Toward Research Ethics Harmonization in Asia and the Westem Pacific , โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมทบทวนและวางแผนการดำเนินความร่วมมือกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ , โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 3 - 4 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมหารือการวางแผนขับเคลื่อนคุณภาพไปสู่ระดับ 300 คะแนน และการหารือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน EdPEx200 , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 19 - 22 October 2016 , ประชุม Regional Consultation of the WHO Collaborating Centers in the South-East Asia Region ณ ประเทศอินเดีย , เมืองนิวเดลี , New Delhi
 • 8 ตุลาคม 2559 , ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 กันยายน 2559 , ประชุมเตรียมการจัดงานวันวิชาการ กลุ่ม Food & Heallth , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 กันยายน 2559 , ประชุมเพื่อหารือข้อเสนอการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประจำปี 2560-2562 , กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2559 , ศีกษาดูงานด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 5 - 6 สิงหาคม 2559 , โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 24 July 2016 , ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น , Miyazaki Prefectural Nursing University , Japan
 • 25 - 26 มิถุนายน 2559 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 มีนาคม 2559 , รวบรวมข้อมูลในโครงการวิจัยการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกรลำใย , อ.ลี้ จ.ลำพูน , ไทย
 • 10 มีนาคม 2559 , รวบรวมข้อมูลวิจัยในโครงการวิจัยสถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มแรงงานเซรามิก : การวิเคราะห์วิสาหกิจชุมชนและสถานประกอบการขนาดย่อม , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางและโรงงานเซรามิกในเขตอำเภอเมืองลำปาง , ไทย
 • 16 ธันวาคม 2558 , จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities , โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 9 ธันวาคม 2558 , จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities , โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 ธันวาคม 2558 , ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 2 , โรงแรมฟูราม่า , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2558 , จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities , โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2558 , จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities , โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 24 - 28 สิงหาคม 2558 , อบรม วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ปีงบประมาณ 2558 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 18 - 19 กรกฏาคม 2558 , ประชุม การจัดทำร่างข้อจำกัด/เงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สำหรับผุ้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ นครปฐม , ไทย
 • 13 - 15 กรกฏาคม 2558 , อบรม Manuscript Writing Workshop , ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 8 กรกฏาคม 2558 , ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย , จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี , ไทย
 • 27 - 28 มิถุนายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2558 , ประชุมเสนอโครงการพัฒนาศููนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงาน ภาคเหนือ , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 26 มีนาคม 2558 , ร่วมงาน International Research Symposlum ครั้งที่ 1 , โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย , ไทย
 • 19 มีนาคม 2558 , ประชุมสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2558 , สัมมนา ดีโอไอ-ไทยแลนด์์ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 28 - 30 กันยายน 2557 , ประชุม เวทีนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนบทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ , ไทย
 • 5 - 6 กันยายน 2557 , โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 24 - 28 July 2014 , ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านสุขภาพ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองคุณหมิง , China
 • 5 - 6 มิถุนายน 2557 , อบรม แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Proctice : GCPI , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2557 - 1 มีนาคม 2557 , ประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 การเดินทางและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย , อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) , ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2557 , ประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์มาตรฐานสำหรับพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 2/2557 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 17 มกราคม 2557 , ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 7 มกราคม 2557 , ประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์มาตรฐานสำหรับพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 1/2557 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2556 , อบรม ระบบบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในยุคการสื่อสารและโลกไร้พรมแดน , โรงแรมคุ้มภูคำ , ไทย
 • 5 กันยายน 2556 , ประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย(ร่าง)รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ , สำนักงานประกันสังคม , ไทย
 • 25 - 29 สิงหาคม 2556 , ประชุมและนำเสนอผลงาน 21 IUHPE World conference on Health Promotion , The Pattaya Exhibition and convaention Hall, Pattaya , ไทย
 • 18 มิถุนายน 2556 , สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่ , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2556 , สัมมนา แนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2556 , ประชุมเพื่อจัดทำร่างมาตรฐาน และการพัฒนาคุณภาพการทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระบบบริการสุขภาพ : ศูนย์บริการแบบองค์รวม , โรงแรมไมด้าซิตี้รีสอร์ท , ไทย
 • 25 มีนาคม 2556 , ประชุมเพื่อร่างมาตรฐานและการพัฒนาการทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระบบบริการสุขภาพ : ศูนย์บริการแบบองค์รวม , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 16 - 17 มีนาคม 2556 , กรรมการสอบสัมภาษณ์ในการสอบความรู้เพื่อรับวุฒิแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปี 2556 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุมงานวิจัยทางสาธารณสุขโลก ครั้งที่ 1 , คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย
 • 11 มกราคม 2556 , ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบกำกับติดตามและประเมินผลการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ครั้งที่ 1/2556 , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 5 พฤศจิกายน 2555 , ประชุมเพื่อหารือเกณฑ์การจัดสรรและการดำเนินงานการติดตามประเมินผลงานงบบริการสร้างเสริมสุขภพและป้องกันโรคสำหรับพื้นที่ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 กันยายน 2555 , สัมมนา Activity-Based Learning : ตามแนวคิด Constructionism , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 29 สิงหาคม 2555 - 3 กันยายน 2555 , ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม , จังหวัดอุบลราชธานี , ไทย
 • 28 สิงหาคม 2555 , ประชุมแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนและลงนามในสัญญา , สำนักงานประกันสังคม , ไทย
 • 24 - 25 สิงหาคม 2555 , โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , รวี-วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 สิงหาคม 2555 , ประชุมหารือกระบวนการดำเนินงานและการติดตามประเมินงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับพื้นที่ สปสช เขต 1 เชียงใหม่ , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 29 กรกฏาคม 2555 , เป็นกรรมการสอบปากเปล่า , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2555 , เสวนา แนวทางการพัฒนาหลักสูตรปกติเพื่อเป็นหลักสูตรนานาชาติ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 16 มิถุนายน 2555 , โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย , โรงแรมอเวย์ สวนสวรรค์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2555 , สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 15 จังหวัด , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2555 , ร่วมออกข้อสอบ จัดพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบและตรวจพิสูจน์อักษรฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 15 - 23 March 2012 , เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศเม็กซิโก , เมือง Cancun , Mexico
 • 25 กุมภาพันธ์ 2555 , ประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2555 , นิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา , โรงโม่หินพิสิษฐ์ธุรกิจ จ.พะเยา , ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2555 , นิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา , โรงงานเซรามิก อ.เกาะคา จ.ลำปาง , ไทย
 • 30 มกราคม 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555 , ประชุม Global Health Institute-Thailand , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 14 - 18 กันยายน 2554 , ศึกษาดูงานหน่วยงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลหาดใหญ่ , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2554 , สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 24 - 26 มิถุนายน 2554 , เข้าร่วมการออกข้อสอบวุฒิบัตรผู้มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 11 เมษายน 2554 , ประชุมคณะวิทยากรในการพัฒนาหลักสูตรอาสาสมัครอาชีวอนามัยในชุมชน , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 11 มีนาคม 2554 , ประชุม The 20 Asian comference on Occupational Health & the 5 National conference on Occupational and Enbironment ฯ และนำเสนอโปสเตอร์ฯ , โรงแรม The Emerald Hotel , ไทย
 • 22 - 24 ธันวาคม 2553 , ศึกษาดูงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 20 - 22 ตุลาคม 2553 , อบรม เรื่อง "การพยาบาลอาชีวอนามัยในหน่วยงานปฐมภูมิ : แนวคิดและการปฏิบัติเชิงรุก" , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 9 ตุลาคม 2553 , ร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2553 , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2553 , แนวทางการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 5 - 10 August 2010 , เข้าร่วมประชุม ณ ประเทศญี่ปุ่น , Yokohama , Japan
 • 3 สิงหาคม 2553 , กลยุทธ์บริหารงานพยาบาลด้านอาชีวอนามัยในโรงเรียนแพทย์/โรงพยาบาล , โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ , ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2553 , ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย) , สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2553 , เสวนาวิชาการคุณภาพของมหาบัณฑิตที่พีงประสงค์กับความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ , ไทย
 • 25 - 27 มิถุนายน 2553 , ร่วมการพิจารณาออกข้อสอบ จัดพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบ และตรวจพิสูจน์อักษรต้นฉบับข้อสอบ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2552 - 2 ธันวาคม 2552 , International Comference on Psychosocial Factors at Work , โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 29 ตุลาคม 2552 , ประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2552 , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2552 , สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2552 , ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา , ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 11 กันยายน 2552 , ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม , สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม , ไทย
 • 6 - 11 กันยายน 2552 , ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม , โรงพยาบาลสมุทรสาคร และกรุงเทพฯ , ไทย
 • 3 กันยายน 2552 , ศึกษาดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ , เต๋าการ์เด้นท์ เฮล์ท สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด , ไทย
 • 2 กันยายน 2552 , ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง "การเรียนรู้สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในพื้นที่บูรณาการนำร่อง , ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 11 สิงหาคม 2552 , เวทีสังเคราะห์ความรู้โครงการวิยและพัฒนาด้านการสร้างเสริมสุขภาพ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 19 มิถุนายน 2552 , การชี้บ่งปัจจัยคุกคามสุขภาพ ภาวะสุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน : การวิเคราะห์สถานการณ์ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม , โรงแรมมารวยการ์เด้น , ไทย
 • 12 มิถุนายน 2552 , โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์นักศึกษา และเตรียมพร้อมสู่การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา , เต๋าการ์เด้นท์ เฮล์ท สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2552 , ประชุมเตรียมความพร้อมในการถอดบทเรียนและหารือวางแผนฯ , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 22 - 24 เมษายน 2552 , ดำเนินการจัดการประชุมนานาชาติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ.2551 , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 7 เมษายน 2552 , ประชุมบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ , โรงแรมแกรนด์อินคัม , ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2552 , ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นและสมรรถภาพปอด , อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2552 , การจัดการความรู้จากกระบวนการทำงาน และการวางแผนการบริหารจัดการร่วมกันของศูนย์วิชาการ 4 ภูมิภาค , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 31 มกราคม 2552 , บูรณาการเพื่อการพัฒนาแนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกและเชิงรับในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 มกราคม 2552 , ร่วมงานมอบเกียรติบัตร , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 มกราคม 2552 , สวัสดิการสังคมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับท้องถิ่น , โรงเรียนป่าตาลพิทยา อ.บ้านธิ จ.ลำพูน , ไทย
 • 6 มกราคม 2552 , บูรณาระหว่างภาคีความร่วมมือหลักภายใต้แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ , สถานวิชาการนานาชาติ , ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2551 , กระบวนการพัฒนานโยบายท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ , โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์ , ไทย
 • 8 - 9 พฤศจิกายน 2551 , ระหว่างภาคีความร่วมหลักภายใต้โครงการศูนย์วิชาการและโครงการพัฒนาพื้นที่บูรณาการ , โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 21 - 24 October 2008 , เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียตนาม , กรุงฮานอย ประเทศเวียตนาม , Vietnam
 • 1 - 2 กันยายน 2551 , ประชุมวิชาการประกันสังคม ครั้งที่ 4/2551 , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 3 - 10 August 2008 , เข้าร่วมประชุมและสังเกตุการณ์ในการจัดหลักสูตรอบรมอย่างมีส่วนร่วมระดับนานาชาติ(International Participatory Activity Oriented Training Course) ประเทศเวียดนาม , ประเทศเวียดนาม , Vietnam
 • 25 มิถุนายน 2551 , สัมมนาเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา , โรงแรมโนโวเทล , ไทย
 • 21 - 22 มิถุนายน 2551 , ประชุมเพื่อออกข้อสอบวัดความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2551 , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 19 - 25 April 2008 , นำนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี , ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี , Korea
 • 4 เมษายน 2551 , นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานและข้อค้นพบสำคัญในโครงการการวิจัย , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 11 มีนาคม 2551 , โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)” , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2551 , สัมมนา จัดการเรียนการสอนฯ , Baan Deva Montra Boutique Resort & Spa , ไทย
 • 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2551 , การจัดการศึกษา เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 ธันวาคม 2550 , ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน , นนท์นทีรีสอร์ท , ไทย
 • 15 ธันวาคม 2550 , ประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง : สมรรถนะที่จำเป็น , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2550 , สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ , โรงแรมเชียงใหม่ออคิด , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2550 , ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อกำหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและการใช้ภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 3/2550 , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 16 - 19 กันยายน 2550 , ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย , มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยบูรพา , ไทย
 • 30 - 31 สิงหาคม 2550 , ร่วมจัดงานนิทรรศการวิชาการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือ ประจำปี 2550 , มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง , ไทย
 • 24 - 26 สิงหาคม 2550 , ประชุมInternational Conference on Occupational Health Nursing , Siam City Hotel, Bangkok , ไทย
 • 5 สิงหาคม 2550 , ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพ , สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 8 March 2007 - 20 July 2007 , ลาฝึกอบรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรระหว่างประเทศ ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ , Department of Chronic Diseases and Health Promotion (CHP) Word Health Organization(WHO) , Switzerland
 • 1 - 2 มีนาคม 2550 , สัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย , จีรัง เฮลท์ รีสอร์ท อ.แม่ริม , ไทย
 • 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2550 , การประเมินสมรรถภาพคนทำงาน , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 มกราคม 2550 , ศึกษาดูงานฑันทสถานหญิงเชียงใหม่ , ฑันทสถานหญิงเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 มกราคม 2550 , เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม , ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 6 ธันวาคม 2549 , ประชุม The 38 Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH) Conference , โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 19 - 21 สิงหาคม 2549 , ประชุมวิชาการและพิจารณาข้อสอบประจำปี 2549 , รอยอลฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก , ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2549 , ศึกษาดูงาน , HOYO GLASS DISK ZTHAILAND) LTD. ณ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ 11 จ.ลำพูน , ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2549 , สัมมนา การอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการที่มีเสียงดัง , ห้องประชุมสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อ.เมือง จ.ลำพูน , ไทย
 • 9 - 18 June 2006 , เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Predictors of Exercise Participation Among Thai Female Hospital Nursesและเรื่องPredictors of Exercise Among Practical Nurses At Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital ณ ประเทศอิตาลี , ประเทศอิตาลี , Italy
 • 23 พฤษภาคม 2549 , การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549 , ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 13 พฤษภาคม 2549 , สัมมนาวิชาการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 20 , อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี , ไทย
 • 4 - 5 เมษายน 2549 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2548 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 22 มีนาคม 2549 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2548 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 14 - 15 มีนาคม 2549 , สัมมนา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย , จีรังสปา , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 19 - 21 ธันวาคม 2548 , การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "การผสานพลังความหลากหลายสร้างเมืองไทยแข็งแรง" (Synergistic diversity for healthy Thailand) , ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กทม. , ไทย
 • 8 - 10 ธันวาคม 2548 , การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1: วิถีวิจัย มช. , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 กันยายน 2548 - 8 ธันวาคม 2548 , สัมมนาวิชาการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนการการพยาบาลขั้นสูงสาขาเวชปฏิบัติที่สอดคล้องกับระบบสุขภาพ , รร.โซฟิเทล ราชา ออคิด ขอนแก่น , ไทย
 • 30 - 31 สิงหาคม 2548 , ทิศทางการจัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2548 , กรอบวิจัยทางการพยาบาล , ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 มิถุนายน 2548 , มหกรรมธรรมชาติบำบัดสัญจร ครั้งที่ 2 , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 13 พฤษภาคม 2548 , ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยในส่วนกลาง , ปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 9 - 11 พฤษภาคม 2548 , สัมมนาวิชาการ งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 19 , ณ อิมแพคเมืองทองธานี นนทบุรี , ไทย
 • 5 เมษายน 2548 , การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 มีนาคม 2548 , ระบบสารสนเทศกระบวนวิชาและการบันทึกแผนการสอนตามตารางสอน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2548 , การสัมมนาวิชาการประจำปี 2548 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 มีนาคม 2548 , การสัมมนาวิชาการเรื่อง แนวทางการพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2548 , จริยธรรมและมารยาททางสังคม , โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 13 พฤษภาคม 2548 , การศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม , กรุทเทพมหานครและปริมณฑล , ไทย
 • 9 - 11 พฤษภาคม 2548 , การสัมมนาวิชาการ งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 19 , ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 27 - 1 มีนาคม 2548 , การอบร มเชิงปฏิบัติการเรื่อง จริยธรรมและมารยาททางสังคม , โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 เมษายน 2548 , การจัดการ เรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 มีนาคม 2548 , ระบบสารสนทเศกระบวนวิชาและการบันทึกแผนการสอนตามตารางสอน , ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 16 มีนาคม 2548 , การสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2548 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 มีนาคม 2548 , การสัมมนาวิชาการเรื่อง แนวทางการพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ , สวนพฤษศาสตร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2547 , การกำหนดทิศทางและการสร้างเครือข่ายการศึกษาวิจัยของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม , รร.ริชมอนด์ จ.นนทบุรี , ไทย
 • 1 - 4 พฤศจิกายน 2547 , การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย : การส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการทำงาน , รร.สุริวงศ์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 ตุลาคม 2547 , Post-conference Workshop Health Promotion: Theories and Implications , Chiang Mai , ไทย
 • 20 - 22 ตุลาคม 2547 , International Conference Health Promotion: Evidence Practice and Policy , Chiang Mai , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2547 , Pre-conference Workshop Evidence Based practice in Nursing and Midwifery: A Systematic Review , Chiang Mai , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2547 , การพัฒนาโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ , ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ , ไทย
 • 14 - 21 September 2004 , JICA Join Mission for Timor-Leste , Timor-Leste ,
 • 21 สิงหาคม 2547 , เทคนิคการควบคุมวิทยานิพนธ์ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ , ห้องประชุมวิเชียรทวีลาค ชั้น 6 , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2547 , การทำแผนกลยุทธิ์ , ศูนย์อบรมธนาคารไทยพาณิชย์ , ไทย
 • 10 - 11 สิงหาคม 2547 , การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 , โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว , ไทย
 • 26 - 30 กรกฏาคม 2547 , การวิจัยเชิงคุณภาพ: หนทางมุ่งสู่การดูแลแบบองค์รวม , โรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2547 , คุณภาพบัณฑิตศึกษา คุณภาพวิทยานิพนธ์ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 12 - 15 กรกฏาคม 2547 , การอบรมการจัดการด้านอาชีวอนามัยและการประเมินความเสี่ยง (มอก.180001) , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 - 30 พฤษภาคม 2547 , การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงการ แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 10 - 12 พฤษภาคม 2547 , จัดนิทรรศการ และร่วมสัมมนางานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 18 , ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี , ไทย
 • 6 - 7 พฤษภาคม 2547 , ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัย , ส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2546 , สุขภาพและความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของชุมชนกับหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ , ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ศูนย์กล้วยไม้) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ไทย
 • 11 ตุลาคม 2546 , การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 กันยายน 2546 , บทบาทผู้นำและองค์กรท้องถิ่นในการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ , ห้องประชุมอาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 กันยายน 2546 , การประชุมวิชาการ "วันมหิดล" ครั้งที่ 27 , ฆ้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 1 กันยายน 2565 ,โครงการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง เรื่อง เฟ้นหา “ดาวเด่น” สู่บันไดสืบทอดผู้นำ รุ่นที่ 1 (ระยะที่ 2), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2565 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2565 ครบรอบ 50 ปี (วาระปีที่ 62 การศึกษาพยาบาล มช.) , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 23 - 24 กรกฏาคม 2565 ,โครงการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง เรื่อง เฟ้นหา “ดาวเด่น” สู่บันไดสืบทอดผู้นำ รุ่นที่ 1, ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 11 กรกฏาคม 2565 ,โครงการ“การดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงาน” (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2565 ,โครงการสัมมนา “ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ”, ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
 • 25 พฤษภาคม 2565 ,บรรยายพิเศษ เรื่อง Growth mindset & Motivation (ภายใต้โครงการปฐมนิเทศฯ),
 • 18 พฤษภาคม 2565 ,โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 11 เมษายน 2565 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 : พิธีสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่อาจารย์และบุคลากรคณะฯ ผู้ล่วงลับ, ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มีนาคม 2565 ,โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการทำงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 1), ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 มีนาคม 2565 ,โครงการ“ความรอบรู้ด้าน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 20 กันยายน 2564 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564 “บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา” ,
 • 15 สิงหาคม 2564 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี (61 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) ประจำปี 2564, วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยจัดพิธีตามปกติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 5 กรกฏาคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร ประจำปี 2564 (บุคลากรสายสนับสนุน),
 • 8 เมษายน 2564 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 : กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ,
 • 1 มีนาคม 2564 ,โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptorship) ประจำปีงบประมาณ 2564, โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ Main Studio ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 7 สิงหาคม 2563 ,โครงการปฐมนิเทศอาจารย์บรรจุใหม่/กลับลาศึกษา และบุคลากรบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ,
 • 31 กรกฏาคม 2563 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 (วันที่ 2),
 • 11 มีนาคม 2563 ,พิธีเปิดโครงการรููปแบบออกกำลังกายแบบความรู้คู่บันเทิง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (EdEx Style by FONCMU),
 • 2 มีนาคม 2563 ,โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนมาตรา 40 และสิทธิชราภาพน่ารู้, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปันยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 17 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับบุคลากร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 22 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Course) ระยะที่ 2, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 กรกฏาคม 2562 ,การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking),
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
 • 30 พฤษภาคม 2562 ,กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน (ครั้งที่ 3),
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค 62) , ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี (สวนสุภัทราแลนด์ โรงแรมเดอะไทด์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา)
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 29 ตุลาคม 2561 ,โครงการรับการประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560 (รับฟังการนำเสนอ), ณ โรงแรมแคนทารี่่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง) ,
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 28 มิถุนายน 2560 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 24 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทง), ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3, ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 กันยายน 2558 ,การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 กรกฏาคม 2558 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำ SAR ของหลักสูตร,
 • 16 กรกฏาคม 2558 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 10 เมษายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 (กิจกรรมตัดตุ๋งปีใหม่เมือง) , ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 26 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการเดินเพื่อชีวิต (Walking for Life) ครั้งที่ 2 (ประชุมคณะกรรมการ), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 ตุลาคม 2557 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557 “รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 28 กันยายน 2557 ,โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3/2557 (ระยะที่ 3), โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 28 สิงหาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก-โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ศูนย์ความเป็นเลิศ), คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการมหกรรมเปิดบ้านแห่งสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องออกกำลังกาย ชั้น 1 แฟลตอาจารย์พยาบาล 6 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 กรกฏาคม 2557 ,การประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในปีการศึกษา 2557 สำหรับคณาจารย์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 พฤษภาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ทางการพยาบาล ครั้งที่ 2, อาคาร 2 และ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 เมษายน 2557 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ), ลานดอกบีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 18 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรม KM IT QA ประจำปี 2556-2557, ณ บริเวณลานกิจกรรม และ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุดมีชีวิต ชั้น 1 อาคาร 2
 • 9 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2556 “4E For All Health”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2556 ,โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2556 เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ที่ปรับปรุงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 2), ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 • 30 กรกฏาคม 2556 ,โครงการ การบรรยายพิเศษเพื่อการเรียนรู้ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 29 เมษายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 มีนาคม 2556 ,โครงการอบรมตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556 ,การประชุมสรรหา หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2555 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 26 มิถุนายน 2555 ,โครงการ การประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2555 ,โครงการปฏิบัติอย่างไรให้ห่างไกลปัญหาหมอกควัน, ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

 • 22 กุมภาพันธ์ 2551 , ปัจจฉิมนิเทศ นักศึกษาพยาบาลปีที่ 4 , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 8 - 8 พฤษภาคม 2551 , 48ปี การศึกษาพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงแรมปางสวนแก้ว (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 18 กันยายน 2549 , งานแสดงมุฑิตาจิตอาจารย์ ข้าราชการเกษียณอายุ , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 19 พฤษภาคม 2549 , วันรณรงค์พัฒนาสภาพแวดล้อม (Big Cleaning Day) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 • 19 เมษายน 2549 , งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส , คณะพยาบาลสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 23 ธันวาคม 2548 , สานสัมพันธ์อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 17 ธันวาคม 2548 , Sport day , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 16 มิถุนายน 2548 , ไหว้ครู , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 5 มิถุนายน 2548 , มหกรรมธรรมชาติบำบัดสัญจร ครั้งที่ 2 , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 19 เมษายน 2548 , พิธีรดน้ำดำหัว , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)

การศึกษา

 • 2546 : Ph.D. (Nursing) , University of Alabama at Birmingham , United States Of America
 • 2543 : M.S.N. (Nursing) , University of Alabama at Birmingham , United States Of America
 • 2535 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion)
 • Health Promotion and Risk Reduction
 • การพยาบาลอาชีวอนามัย (Occupational Health Nursing)
 • APN การปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน พ.ศ. 2559

การลาศึกษา

 • 21 August 2000 - 20 August 2003 , course การพยาบาลอาชีวอนามัย , at University of Alabama , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)
 • 20 March 1997 - 20 August 2000 , course การพยาบาลอาชีวอนามัย , at University of Alabama , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 21 มกราคม 2565 , ผู้ส่งเสริมด้านการศึกษาดีเด่น , องค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม
 • 27 ตุลาคม 2564 , ประกาศเกียรติคุณยกย่อง “๖๐ คนดีศรีสมาคมพยาบาลภาคเหนือ” , สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
 • 15 สิงหาคม 2561 , อาจารย์ดีเด่น สาขาวิจัยทางการพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

การรับเครื่องราชฯ

 • 2553 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2549 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2547 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2541 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th