KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล

Thanee Kaewthummanukul

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
โทรศัพท์ : +66-53-949029
อีเมล์ : thanee.kaewthummanu@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • คณบดี , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รองคณบดี , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และบริการวิชาการ , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล , ศูนย์บริการพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 28 มีนาคม 2560 ,บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 1 มีนาคม 2555 ,พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน, กรมควบคุมโรค ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 30 สิงหาคม 2564 ,ที่ปรึกษา และกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน, ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 มกราคม 2564 ,คณะกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ตำแหน่ง กรรมการที่ปรึกษา , สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2561 ,กรรมการให้คะแนนผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 ธันวาคม 2554 ,กรรมการให้คะแนนผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2553 ,อนุกรรมการจัดงานคืนสู่เหย้า, สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2553 ,ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง "การหาทางออกที่เหมาะสมในการให้บริการทางการแพทย์สำหรับคนไทยและผู้มาเยือน", สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 2 เมษายน 2564 ,วิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของอาจารย์พยาบาลในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ , นางสาวรุ้งกานต์ พลายแก้ว และนางสาวประภัสสร อักษรพันธ์ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2563 ,วิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของการใช้เครื่องนับก้าวต่อระดับกิจกรรมทางกายในพยาบาลศัลยกรรมไทย, ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2562 ,วิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับสัมผัสการกำจัดศัตรูพืชของมารดากับผลของการตั้งครรภ์และการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย”, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร อาจารย์ สังกัดภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2560 ,ท่าทางการทำงานและกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในนักกายภาพบำบัดที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระดับตติยาภูมิ, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 กันยายน 2560 ,ตรวจสอบบทความเพื่อตีพิมพ์ในศรีนครินทร์เวชสาร, ศรีนครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 13 กันยายน 2560 ,ท่าทางการทำงานที่เป็นอันตรายและความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างอันเกี่ยวเนื่องจากการทำงานของพนักงานเปลโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2560 ,มลพิษจากการทำอาหารและปัญหาสุขภาพของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 23 สิงหาคม 2559 ,ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าในชีวิตประจำวันของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมในชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 เมษายน 2559 ,ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยในสตรีตั้งครรภ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มีนาคม 2559 ,ภาพตัวแทนของความเจ็บป่วย การจัดการตนเอง และคุณภาพชีวิตในผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไต : lllness Representations, Self-Management, and Quality of Life in Kidney Transhlant Reciplents, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 ธันวาคม 2558 ,ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ : การวิเคราะห์สถานการณ์ในบุคลากรทางการพยาบาลห้องผ่าตัด, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2558 ,ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยของคณจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2558 ,ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในเขตจังหวัดเชียงราย, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2558 ,พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2558 ,กระบวนการสร้างวิถีชุมชนสุขภาวะที่ท่ามะนาว, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2558 ,ปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์นักเรียนมัธยมศึกาาตอนต้น ในจังหวัดจันทบุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2557 ,ลักษณะงานด้านกายภาพและจิตสังคมและความไม่สุขสบายในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อในคนงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2557 ,ผลของการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมสุขภาพ น้ำหนักตัว ดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวของผู้ที่มีกลุ่มอาการเมตาบอลิก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 ตุลาคม 2557 ,ผลของโปรแกรมโรงเรียนปวดหลังต่ออาการปวดหลังส่วนล่างและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของเกษตรชาวนา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ตุลาคม 2557 ,ปัจจัยคุกคามสุขภาพการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานทำความสะอาดโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 ตุลาคม 2557 ,ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและได้รับการทำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีย์ผ่านสายสวน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2557 ,ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ในจ้งหวัดชลบุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 12 มีนาคม 2557 ,ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกองทัพภาคที่ 3, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2557 ,ผลของการสวมหมวกลดระดับเสียงต่อระยะหลับตื่นของทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 กันยายน 2556 ,พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 18 กันยายน 2556 ,ปัจจัยทำนายการออกกำลังของพนักงานโรงงานที่เป็นโรคอ้วน, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2556 ,การประยุกต์ใช้โมเดลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Change & Transtheoretical Model) เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ,ไทย
 • 11 มิถุนายน 2556 ,โมเดชสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 25 เมษายน 2556 ,ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสของชาวนาในจังหวัดชัยนาท, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 12 เมษายน 2556 ,ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของแรงงานนอกระบบช่างตีมีด เขตภาคเหนือตอนบน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 เมษายน 2556 ,ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 เมษายน 2556 ,ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของเกษตรกรปลูกหอมแดง ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2555 ,ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบาดเจ็บโครงร่างกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานในผู้ประกอบอาชีพผลิตธูป, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2555 ,การส่งเสริมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกำลังกาย, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2555 ,ผลของการใช้สื่อการเรียนรู้เสริมทางอิเล็คทรอนิกส์ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนิสิตพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2555 ,การพัฒนารูปแบบการสอน ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้สื่อการเรียนรู้อิเล็คทรอนิคส์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 10 มกราคม 2555 ,พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานและภาวะสุขภาพของเกษตรกรชาวนาในจังหวัดเชียงราย, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2554 ,การจัดการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของเครือข่ายภาคประชาชนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 ตุลาคม 2554 ,คุณภาพการให้บริการของพยาบาลเวชปฏิบัติ ตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในภาคตะวันออก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 20 สิงหาคม 2554 ,ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการสัมผัสฝุ่นธุป ในผู้ประกอบอาชีพผลิตธูป, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,ไทย
 • 3 มิถุนายน 2554 ,ผลการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนการรับรู้ความสามารถ ความคาดหวังในผลและพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นชายตอนต้น, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2554 ,ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับ HPV มะเร็งปาดมดลูก และความตั้งใจรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ของนักศึกษาหญิงในจังหวัดเชียงใหม่, กลุ่มการพยาบาลพื้นฐาน ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2554 ,ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2554 ,ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของแรงงานนอกระบบไม้แกะสลัก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2554 ,ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของพนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2553 ,ปัจจัยคุกคามสภขภาพจาการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของคนงานโรงงานยางแผ่นรมควัน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 ตุลาคม 2553 ,สิ่งแวดล้อมในการทำงาน สภาพการทำงาน และพฤติกรรมการทำงานปลอดภัยของคนงานในสถานประกอบการเคาะพ่นสีรถยนต์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2553 ,ผลของโปรแกรมการให้คำแนะนำการจัดหน่วยที่ทำงานน่าอยู่ต่อสิ่งแวดล้อมการทำงานและสุขภาพของบุคลากรพยาบาล, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 17 มิถุนายน 2553 ,ภาวะสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้ว ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 10 เมษายน 2552 ,ผลกระทบทางสุขภาพจากการทำครกหินของประชาชนบ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 27 ธันวาคม 2554 ,พิจารณาความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลศูนย์, กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2554 ,ประชุมพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 8 กรกฏาคม 2553 ,ตรวจประเมินบทความวิจัย เรื่อง การทบทวนการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2552 ,ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่าง กลุ่มผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 23 พฤศจิกายน 2558 ,ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับแสงและเสียง, บริษัท เอ็กซา ซีแลก จำกัด ,ไทย
 • 25 ตุลาคม 2554 - 24 ตุลาคม 2555 ,คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 3 - 4 กันยายน 2554 ,เป็นกรรมการสอบปากเปล่า, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2553 - 25 กุมภาพันธ์ 2554 ,คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาล และการผดุงครรภ์ สาขาต่าง ๆ, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2553 - 18 พฤษภาคม 2554 ,คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการบริการพยาบาลในสถานประกอบการ, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2552 ,ประชุมสรุปวิเคราะห์และประมวลผลการทำงานเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ภาคเหนือ, แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ,ไทย
 • 26 - 27 กันยายน 2552 ,กรรมการสอบปากเปล่าสำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 25 กันยายน 2552 - 27 พฤศจิกายน 2552 ,คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2552, สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 - 21 มิถุนายน 2552 ,ประชุมเพื่อพิจารณาและออกข้อสอบวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2552, สภาการพยาบาล ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 31 พฤษภาคม 2562 ,ประชุม Grand Tour ในพื้นที่ตำบลท่ากวาง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, โครงการยกระดับรอบรู้สุขภาพสู่การปรับเลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กันยายน 2561 ,ประชุมวิชาการงานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ประจำปี 2561, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2559 ,การอบรมเสริมความรู้เรื่องโรคจากการทำงาน ครั้งที่ 2, โรงพยาบาลลำพูน ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2558 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R), โรงพยาบาลลำพูน ,ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2555 ,อาชีวอนามัยกับความปลอดภัยในอาชีพ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 19 - 22 กันยายน 2554 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุก-เชิงรับในสถานบริการสาธารณสุข, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 - 15 กันยายน 2554 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุก-เชิงรับในสถานบริการสาธารณสุข, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 - 8 กันยายน 2554 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุก-เชิงรับในสถานบริการสาธารณสุข, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 พฤษภาคม 2554 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการให้พัฒนาอาสาสมัครอาชีวอนามัยในชุมชน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 พฤษภาคม 2554 ,ประชุมคณะวิทยากรในการพัฒนาหลักสูตรฯ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 - 12 พฤษภาคม 2553 ,โครงการพัฒนาและสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยอาจารย์วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2553, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 - 12 พฤษภาคม 2553 ,งานวิจัย R2R และ R2D และระบบการช่วยเหลือนักวิจัย R2R ของอาจารย์วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ระยะที่ 2, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 - 12 มีนาคม 2553 ,โครงการพัฒนาและสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยอาจารย์วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2553, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 มกราคม 2553 ,ปัจจัยคุมคามสุขภาพจากการทำงานและการดูแลป้องกันตนเองของคนทำงาน, บริษัท วาย.พัฒนา จำกัด ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2552 ,สิ่งคุกคามทางสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานและการใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง, โรงพยาบาลหางดง ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2552 ,สิ่งคุกคามทางสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานและการใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง, โรงพยาบาลหางดง ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 17 กรกฏาคม 2560 ,ในการอภิปรายโต๊ะกลม หัวข้อ Together We are Stronger : CMU and Umong Collaboration for Creating Citizens to Stengthen Local Community Management, โครงการจัดตั้ังหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2559 - 1 มีนาคม 2559 ,หลักสูตร สร้างต้นกล้าวิจัยรับใช้ชุมชน ภายใต้โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่), ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 กันยายน 2556 ,โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 สิงหาคม 2556 ,โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2556 ,การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2556 ,โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 - 21 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 - 14 กันยายน 2555 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2555 ,การปฐมพยาบาลและการเจ็บป่วยฉุกเฉิน, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 มีนาคม 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มีนาคม 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 - 13 มกราคม 2553 ,โครงการ "เครือข่ายอาชีวอนามัย รุ่นที่ 2", โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 ตุลาคม 2552 ,การพัฒนาบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 12 พฤษภาคม 2564 ,โครงการสัมมนาวิชาการและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง Digital Technology and Learning Outcomes in Nursing Education, ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลสาสตร์ มช. ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2564 ,ประชุมชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ), หน่วยบริหารงานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2563 ,อบรมออนไลน์หลักสูตร Community Empowerment to Strengthen Maternal and Neonatal Health Care during The Covid-19 Pandemic, หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2563 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง เล่าขานประสบการณ์งานตีพิมพ์นานาชาติ, หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2563 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง เล่าขานประสบการณ์งานตีพิมพ์นานาชาติ, หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 สิงหาคม 2562 ,บรรยาย เรื่อง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ในการศึกาาดูงานการเรียนการสอน ของ Dr. Ji Binbin และ Associate Professor Peng Lili จาก ประเทศจีน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 เมษายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 เมษายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 31 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 - 16 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 29 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 ธันวาคม 2558 ,การประชุมวิชาการ เรื่อง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล : Integrated Mission for Healthy Worker and Hospital Accreditation, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 กันยายน 2558 ,โครงการการนำใช้หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 29 เมษายน 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 เมษายน 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 31 มีนาคม 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 มีนาคม 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 - 12 มีนาคม 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มิถุนายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 มิถุนายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 มิถุนายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21" ระยะที่ 2, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 - 8 พฤษภาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 พฤษภาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 เมษายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 เมษายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2557 ,การใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพ หลักการและแนวคิดในการเลือกใช้แบบประเมินให้เหมาะสมกับบริบทงานวิจัย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2556 ,แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หัวข้อ Methodological Issues of a Combined Qualitative and Quantitative Approach, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มิถุนายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 มิถุนายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 พฤษภาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 เมษายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 เมษายน 2556 ,สัมมนาวิชาการ เรื่อง ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานในแรงงานนอกระบบ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 เมษายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2554 ,การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 มีนาคม 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 มิถุนายน 2553 ,การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 31 สิงหาคม 2552 ,โภชนาการเพื่อสุขภาพของมารดา ทารกและเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2552 ,นำนักศึกษา University of Pennsylvania ศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 27 ธันวาคม 2564 , ร่วมงานพิธีประกาศเกียรติคุณยกย่องและรับมอบเกียรติบัตร “๖๐ คนดีศรีสมาคมพยาบาลภาคเหนือ” , ห้องประชุมอินทนนท์ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยบรมราชชนนี เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2564 , การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 26 กันยายน 2564 , การทบทวนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (ตัวชี้วัด OKRs) ประจำปี 2565 , ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 9 กันยายน 2564 , การประชุมโครงการประชุมสัมมนา เรื่องแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 , ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2564 , การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 13 - 14 สิงหาคม 2564 , การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2564 , โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "Clinical Nursing Experiential Learning to Enhance the Nursing Education and Practice in the Face of COVID-19 Pandemic" , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 1 เมษายน 2564 , อบรม เรื่อง Systems for sustainble performance excellence หัวข้อระบบการวางแผนกลยุทธ์ และระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ (How to?)) , โรงแรมแคนทารีฮิลล์ , ไทย
 • 29 มีนาคม 2564 , ประชุมวิชาการ เรื่อง การศึกษาพยาบาลเพื่อการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 24 - 26 มีนาคม 2564 , โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย , ฟลอร่า ครีค เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 17 มีนาคม 2564 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program) , อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช. , ไทย
 • 20 มกราคม 2564 , ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564 , ZOOM , ไทย
 • 28 ธันวาคม 2563 , โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ด้านการบริหารงาน การเรียนการสอนและวิจัย , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2563 , ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 6/2563 , ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , ไทย
 • 4 ธันวาคม 2563 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งที่ 5/2563 , ผ่านระบบออนไลน์ , ไทย
 • 1 ธันวาคม 2563 , ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา , ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 27 - 28 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 โครงการย่อยที่ 6 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 5 พฤศจิกายน 2563 , ประชุม ทคพย. ครั้งที่ 5/2563 , อาคารมหิดลอดุลยเดช พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จ.นครปฐม , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy University) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ห้องประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว , ไทย
 • 28 ตุลาคม 2563 , ดำเนินโครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุชน , โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วน (Faculty Leadership Program) เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ การนำแผนไปสู่การปฏิบั , โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 ตุลาคม 2563 , ประชุม ผู้บริหารคณะและสถาบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพครั้งที่ 3/2563 , ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 6 ตุลาคม 2563 , ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อตอบสนองทักษะแห่งอนาคตรองรับคนทุกช่วงวัย และการพัฒนาที่ยั่งยืน , ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 29 กันยายน 2563 , ประชุมเพื่อพัฒนาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาฯ , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 กันยายน 2563 , โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 สิงหาคม 2563 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2563 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 5 - 6 สิงหาคม 2563 , สัมมนาแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ “Thailand Quality Award 2019 , โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2563 , ประชุมเพื่อนำเสนอโครงการการพัฒนาระบบบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน” , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , ไทย
 • 29 - 30 กรกฏาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาร่างเชิงนโยบาย เรื่อง การจัดการศึกษาพยาบาลที่ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ Community Engaged Nursing Education , ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล , ไทย
 • 25 มิถุนายน 2563 , ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ครั้ง 1/2563 , ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. , ไทย
 • 5 มิถุนายน 2563 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 2 /2563 (ออนไลน์) , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 9 มีนาคม 2563 , ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง สตง.กับการบริหารมหาวิทยาลัย , ห้องทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรมหลักสูตร การกำกับและบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integration with Strategy and Performance , โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 , งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรม เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับผู้บริหาร , ห้องทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระพ.ศ. 2561-2565 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรม เรื่อง Introduction to TQA/EdPEx , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 13 - 16 January 2020 , เจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาและศึกษาดูงาน Youjiang Medical University for Nationalities , เมือง Guangxi ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 7 - 8 ธันวาคม 2562 , อบรมหลักสูตร เรื่อง “กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560” ครั้งที่ 2 , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย
 • 6 ธันวาคม 2562 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ.2561-2565 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 6 ธันวาคม 2562 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ.2561-2565 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมหารือพัฒนาแนวทางดูแลสุขภาพของแรงงานนอกระบบโดยบุคลากรสาธารณสุข , ห้องประชุม 320 ชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 29 ตุลาคม 2562 , สัมมนาวิชาการ เรื่อง อุดมศึกษายุคใหม่ , flora Creek Resort , ไทย
 • 21 กันยายน 2562 , อบรม เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย
 • 15 - 16 สิงหาคม 2562 , อบรมเชิงปฏิบัติการ CREC; Submission online meeting , โรงแรมแมนดาริน , ไทย
 • 14 - 15 สิงหาคม 2562 , โครงการเผยแพร่ผลงานการดำเนินในโครงการศูนย์สร้างเสริมอาชีวอนามัย และปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ และประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งประเทศไทย , โรงแรมเบสท์ เวสเทริ์น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ , ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2562 , อบรมพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้วยระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC System) , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 , การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562 “The 10th TCU International e–learning Conference 2019 “Imagine MOOCs for All” , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 21 - 23 มิถุนายน 2562 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 , โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2562 , ร่วมพิธีปิดการอบรมหลักสูตร International Training Course on Sustainable Community Health Development through Community Health Volunteers: Monitoring, Evaluation, and Supervision , กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 12 มิถุนายน 2562 , สัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานในโครงการสร้างเสริมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ , เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท , ไทย
 • 12 มิถุนายน 2562 , สัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานในโครงการสร้างเสริมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ , เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท , ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2562 , อบรม เรื่องวินัยการเงิน การคลัง กับการบริหารการเงินในส่วนราชการ ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงิน การคลัง พ.ศ. 2561 สำหรับผู้บริหาร , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2562 , ประชุมรับฟังระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2562 , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 24 เมษายน 2562 , ประชุมคณะกรรมการการพัฒฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: การบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูงและวิจัยรับใช้สังคม , ห้องประชุมกองแผน สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 29 มีนาคม 2562 , อบรมแนวทางวิเคราห์และจัดทำ Improvement Plan เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 มีนาคม 2562 , ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ห้องประชุมปราณีตฯ , ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมหารือการพัฒนาระบบกลางในการพิจารณาการวิจัยในคนเพื่อเตรียมความพร้อมรับนโยบายจากกรรมการอาหารและยา , โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 14 มกราคม 2562 , ประชุมรับฟังรายละเอียดการใช้งานโปรแกรม Zoom Pro , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 16 - 19 December 2018 , ประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th Hong Kong International Nursing Forum 2018 International Council on Women's Health Issues Congress และศึกษาดูงาน ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , Hong Kong
 • 9 ธันวาคม 2561 , ร่วมงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ สู่ยุคสุขภาพ 4.0 ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ , โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 ธันวาคม 2561 , ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 30 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 4 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพปี 2563 , อนันตรา ริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2561 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมเพื่อชี้แจง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ พร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งทางวิชาการ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 20 - 21 ตุลาคม 2561 , รวบรวมข้อมูลวิจัย การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเสี่ยงจากการทำงานในแรงงานหัตถอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม : การวิจัยแบบมีส่วนร่วม , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก , ไทย
 • 27 กันยายน 2561 , สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 25 กันยายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 กันยายน 2561 , ประชุม แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 (รอบภาคเหนือ) , อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 สิงหาคม 2561 , ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิต AUN-ACTS และ AIMS , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2561 , เก็บข้อมูลวิจัย , รพ.สต.แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก , ไทย
 • 1 - 4 สิงหาคม 2561 , ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย , จังหวัดแม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2561 , เข้ารับฟังการแนะนำบริการตรวจภาษาอังกฤษ , คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 2/2561 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2561 , เก็บข้อมูลวิจัย , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก , ไทย
 • 5 - 6 กรกฏาคม 2561 , อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 23 - 24 มิถุนายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2561 , ประชุม อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน , โรงแรมเซ็นทรา , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2561 , เก็บข้อมูลวิจัย , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2561 - 1 มิถุนายน 2561 , ประชุมวิชาการสหวิทยาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง การบูรณาการแนวทางสหวิทยาการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองการให้ความเห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ.2561-2565 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2561 , ร่วมกิจกรรม เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2561 , กิจกรรม เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2561 , ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ , จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2561 , ประชาสัมพันธ์หลักสูตร , โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก , ไทย
 • 5 พฤษภาคม 2561 , รวบรวมข้อมูลวิจัย เรื่อง การพันารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเสี่ี่ยงจากการทำงานในกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก , ไทย
 • 21 April 2018 - 3 May 2018 , ไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมงาน iCOMOS 2018 (International Conference of One Medicine One Science) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , Minneapolis, Minnesota , United States Of America
 • 6 - 7 เมษายน 2561 , เก็บข้อมูลวิจัย , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก , ไทย
 • 29 - 30 มีนาคม 2561 , อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ , มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 27 มีนาคม 2561 , ประชุม AUN-QA International Conference 2018 , โรงแรมดุสิตธานี , ไทย
 • 2 - 3 มีนาคม 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2560 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 20 - 22 ตุลาคม 2560 , ประชุมการวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ เรื่อง วิถีวัฒนธรรม ร่วมสร้างสรรค์สุขภาพโลก , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2560 , ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ , สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 17 October 2017 , ประชุม 6th Building the Collaborative Research Platform and Professional Training Workshop for Cancer Treatment, Hospice/Palliative Care and Bioethics in Southeast Asian Contries ณ ประเทศไต้หวัน , ณ เมือง Taiei , Taiwan
 • 4 ตุลาคม 2560 , ประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการ Routine to Research เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง , ห้องประชุมประเสริฐ รุจิวงศ์ , ไทย
 • 25 กันยายน 2560 , เสวนา การสร้างสรรค์ภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าผู้สูงวัย , โรงแรมอโมรา ท่าแพ , ไทย
 • 15 กันยายน 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 15 กันยายน 2560 , ร่วมงาน TICA Connect ครั้งที่ 3 , กระทรวงการต่างประเทศ , ไทย
 • 23 - 24 สิงหาคม 2560 , ร่วมรับโล่รับรองคุณภาพมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระดับประเทศ , โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลล์ , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2560 , เปิดบ้าน 15 ปี สสส.การเดินทางของความสุข , ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ , ไทย
 • 24 - 26 กรกฏาคม 2560 , ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย , จังหวัดระยอง , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2560 , อบรมหลักสูตร Promotion Heallthy Communities through Community Health Monagement and Empowerment , กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ , ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2560 , ประชุมเพื่อชี่แจงแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ประจำปี พ.ศ.2561 , อาคารรัฐสภา , ไทย
 • 24 - 25 มิถุนายน 2560 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0 , โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 มิถุนายน 2560 , ประชุมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2560 , โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 14 มิถุนายน 2560 , ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ภาคเหนือ , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 8 มิถุนายน 2560 , ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 7 ครั้งที่ 6/2560 และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ , ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ , ไทย
 • 3 มิถุนายน 2560 , สัมมนา "รวมใจ รวมพลัง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2560 , อบรมการใช้ฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 มีนาคม 2560 , ประชุมสามัญประจำปี 2560 คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 9 มีนาคม 2560 , ร่วมโครงการ Qa สัญจร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 มีนาคม 2560 , ร่วมรับฟังชี้แจงการเก็บข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2560 , อบรมโครงการก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ EdPEx ในหัวข้อ Work Process Desing , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุม การสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การสร้างภาคีเครือข่าย และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนทำงาน , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2560 , สัมมนาชี่แจงกรอบการวิจัยโครงการความร่วมมือไทยเยอร์มัน ประจำปี 2560 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 23 พฤศจิกายน 2559 , ประชุม FERCAP International Conference Toward Research Ethics Harmonization in Asia and the Westem Pacific , โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมทบทวนและวางแผนการดำเนินความร่วมมือกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ , โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 3 - 4 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมหารือการวางแผนขับเคลื่อนคุณภาพไปสู่ระดับ 300 คะแนน และการหารือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน EdPEx200 , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 19 - 22 October 2016 , ประชุม Regional Consultation of the WHO Collaborating Centers in the South-East Asia Region ณ ประเทศอินเดีย , เมืองนิวเดลี , New Delhi
 • 8 ตุลาคม 2559 , ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 กันยายน 2559 , ประชุมเตรียมการจัดงานวันวิชาการ กลุ่ม Food & Heallth , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 กันยายน 2559 , ประชุมเพื่อหารือข้อเสนอการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประจำปี 2560-2562 , กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2559 , ศีกษาดูงานด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 5 - 6 สิงหาคม 2559 , โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 24 July 2016 , ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น , Miyazaki Prefectural Nursing University , Japan
 • 25 - 26 มิถุนายน 2559 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 มีนาคม 2559 , รวบรวมข้อมูลในโครงการวิจัยการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกรลำใย , อ.ลี้ จ.ลำพูน , ไทย
 • 10 มีนาคม 2559 , รวบรวมข้อมูลวิจัยในโครงการวิจัยสถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มแรงงานเซรามิก : การวิเคราะห์วิสาหกิจชุมชนและสถานประกอบการขนาดย่อม , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางและโรงงานเซรามิกในเขตอำเภอเมืองลำปาง , ไทย
 • 16 ธันวาคม 2558 , จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities , โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 9 ธันวาคม 2558 , จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities , โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 ธันวาคม 2558 , ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 2 , โรงแรมฟูราม่า , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2558 , จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities , โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2558 , จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities , โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 24 - 28 สิงหาคม 2558 , อบรม วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ปีงบประมาณ 2558 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 18 - 19 กรกฏาคม 2558 , ประชุม การจัดทำร่างข้อจำกัด/เงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สำหรับผุ้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ นครปฐม , ไทย
 • 13 - 15 กรกฏาคม 2558 , อบรม Manuscript Writing Workshop , ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 8 กรกฏาคม 2558 , ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย , จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี , ไทย
 • 27 - 28 มิถุนายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2558 , ประชุมเสนอโครงการพัฒนาศููนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงาน ภาคเหนือ , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 26 มีนาคม 2558 , ร่วมงาน International Research Symposlum ครั้งที่ 1 , โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย , ไทย
 • 19 มีนาคม 2558 , ประชุมสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2558 , สัมมนา ดีโอไอ-ไทยแลนด์์ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 28 - 30 กันยายน 2557 , ประชุม เวทีนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนบทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ , ไทย
 • 5 - 6 กันยายน 2557 , โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 24 - 28 July 2014 , ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านสุขภาพ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองคุณหมิง , China
 • 5 - 6 มิถุนายน 2557 , อบรม แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Proctice : GCPI , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2557 - 1 มีนาคม 2557 , ประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 การเดินทางและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย , อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) , ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2557 , ประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์มาตรฐานสำหรับพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 2/2557 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 17 มกราคม 2557 , ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 7 มกราคม 2557 , ประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์มาตรฐานสำหรับพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 1/2557 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2556 , อบรม ระบบบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในยุคการสื่อสารและโลกไร้พรมแดน , โรงแรมคุ้มภูคำ , ไทย
 • 5 กันยายน 2556 , ประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย(ร่าง)รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ , สำนักงานประกันสังคม , ไทย
 • 25 - 29 สิงหาคม 2556 , ประชุมและนำเสนอผลงาน 21 IUHPE World conference on Health Promotion , The Pattaya Exhibition and convaention Hall, Pattaya , ไทย
 • 18 มิถุนายน 2556 , สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่ , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2556 , สัมมนา แนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2556 , ประชุมเพื่อจัดทำร่างมาตรฐาน และการพัฒนาคุณภาพการทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระบบบริการสุขภาพ : ศูนย์บริการแบบองค์รวม , โรงแรมไมด้าซิตี้รีสอร์ท , ไทย
 • 25 มีนาคม 2556 , ประชุมเพื่อร่างมาตรฐานและการพัฒนาการทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระบบบริการสุขภาพ : ศูนย์บริการแบบองค์รวม , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 16 - 17 มีนาคม 2556 , กรรมการสอบสัมภาษณ์ในการสอบความรู้เพื่อรับวุฒิแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปี 2556 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุมงานวิจัยทางสาธารณสุขโลก ครั้งที่ 1 , คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย
 • 11 มกราคม 2556 , ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบกำกับติดตามและประเมินผลการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ครั้งที่ 1/2556 , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 5 พฤศจิกายน 2555 , ประชุมเพื่อหารือเกณฑ์การจัดสรรและการดำเนินงานการติดตามประเมินผลงานงบบริการสร้างเสริมสุขภพและป้องกันโรคสำหรับพื้นที่ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 กันยายน 2555 , สัมมนา Activity-Based Learning : ตามแนวคิด Constructionism , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 29 สิงหาคม 2555 - 3 กันยายน 2555 , ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม , จังหวัดอุบลราชธานี , ไทย
 • 28 สิงหาคม 2555 , ประชุมแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนและลงนามในสัญญา , สำนักงานประกันสังคม , ไทย
 • 24 - 25 สิงหาคม 2555 , โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , รวี-วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 สิงหาคม 2555 , ประชุมหารือกระบวนการดำเนินงานและการติดตามประเมินงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับพื้นที่ สปสช เขต 1 เชียงใหม่ , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 29 กรกฏาคม 2555 , เป็นกรรมการสอบปากเปล่า , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2555 , เสวนา แนวทางการพัฒนาหลักสูตรปกติเพื่อเป็นหลักสูตรนานาชาติ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 16 มิถุนายน 2555 , โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย , โรงแรมอเวย์ สวนสวรรค์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2555 , สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 15 จังหวัด , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2555 , ร่วมออกข้อสอบ จัดพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบและตรวจพิสูจน์อักษรฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 15 - 23 March 2012 , เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศเม็กซิโก , เมือง Cancun , Mexico
 • 25 กุมภาพันธ์ 2555 , ประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2555 , นิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา , โรงโม่หินพิสิษฐ์ธุรกิจ จ.พะเยา , ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2555 , นิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา , โรงงานเซรามิก อ.เกาะคา จ.ลำปาง , ไทย
 • 30 มกราคม 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555 , ประชุม Global Health Institute-Thailand , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 14 - 18 กันยายน 2554 , ศึกษาดูงานหน่วยงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลหาดใหญ่ , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2554 , สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 24 - 26 มิถุนายน 2554 , เข้าร่วมการออกข้อสอบวุฒิบัตรผู้มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 11 เมษายน 2554 , ประชุมคณะวิทยากรในการพัฒนาหลักสูตรอาสาสมัครอาชีวอนามัยในชุมชน , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 11 มีนาคม 2554 , ประชุม The 20 Asian comference on Occupational Health & the 5 National conference on Occupational and Enbironment ฯ และนำเสนอโปสเตอร์ฯ , โรงแรม The Emerald Hotel , ไทย
 • 22 - 24 ธันวาคม 2553 , ศึกษาดูงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 20 - 22 ตุลาคม 2553 , อบรม เรื่อง "การพยาบาลอาชีวอนามัยในหน่วยงานปฐมภูมิ : แนวคิดและการปฏิบัติเชิงรุก" , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 9 ตุลาคม 2553 , ร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2553 , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2553 , แนวทางการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 5 - 10 August 2010 , เข้าร่วมประชุม ณ ประเทศญี่ปุ่น , Yokohama , Japan
 • 3 สิงหาคม 2553 , กลยุทธ์บริหารงานพยาบาลด้านอาชีวอนามัยในโรงเรียนแพทย์/โรงพยาบาล , โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ , ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2553 , ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย) , สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2553 , เสวนาวิชาการคุณภาพของมหาบัณฑิตที่พีงประสงค์กับความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ , ไทย
 • 25 - 27 มิถุนายน 2553 , ร่วมการพิจารณาออกข้อสอบ จัดพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบ และตรวจพิสูจน์อักษรต้นฉบับข้อสอบ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2552 - 2 ธันวาคม 2552 , International Comference on Psychosocial Factors at Work , โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 29 ตุลาคม 2552 , ประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2552 , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2552 , สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2552 , ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา , ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 11 กันยายน 2552 , ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม , สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม , ไทย
 • 6 - 11 กันยายน 2552 , ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม , โรงพยาบาลสมุทรสาคร และกรุงเทพฯ , ไทย
 • 3 กันยายน 2552 , ศึกษาดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ , เต๋าการ์เด้นท์ เฮล์ท สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด , ไทย
 • 2 กันยายน 2552 , ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง "การเรียนรู้สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในพื้นที่บูรณาการนำร่อง , ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 11 สิงหาคม 2552 , เวทีสังเคราะห์ความรู้โครงการวิยและพัฒนาด้านการสร้างเสริมสุขภาพ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 19 มิถุนายน 2552 , การชี้บ่งปัจจัยคุกคามสุขภาพ ภาวะสุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน : การวิเคราะห์สถานการณ์ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม , โรงแรมมารวยการ์เด้น , ไทย
 • 12 มิถุนายน 2552 , โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์นักศึกษา และเตรียมพร้อมสู่การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา , เต๋าการ์เด้นท์ เฮล์ท สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2552 , ประชุมเตรียมความพร้อมในการถอดบทเรียนและหารือวางแผนฯ , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 22 - 24 เมษายน 2552 , ดำเนินการจัดการประชุมนานาชาติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ.2551 , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 7 เมษายน 2552 , ประชุมบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ , โรงแรมแกรนด์อินคัม , ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2552 , ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นและสมรรถภาพปอด , อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2552 , การจัดการความรู้จากกระบวนการทำงาน และการวางแผนการบริหารจัดการร่วมกันของศูนย์วิชาการ 4 ภูมิภาค , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 31 มกราคม 2552 , บูรณาการเพื่อการพัฒนาแนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกและเชิงรับในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 มกราคม 2552 , ร่วมงานมอบเกียรติบัตร , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 มกราคม 2552 , สวัสดิการสังคมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับท้องถิ่น , โรงเรียนป่าตาลพิทยา อ.บ้านธิ จ.ลำพูน , ไทย
 • 6 มกราคม 2552 , บูรณาระหว่างภาคีความร่วมมือหลักภายใต้แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ , สถานวิชาการนานาชาติ , ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2551 , กระบวนการพัฒนานโยบายท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ , โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์ , ไทย
 • 8 - 9 พฤศจิกายน 2551 , ระหว่างภาคีความร่วมหลักภายใต้โครงการศูนย์วิชาการและโครงการพัฒนาพื้นที่บูรณาการ , โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 21 - 24 October 2008 , เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียตนาม , กรุงฮานอย ประเทศเวียตนาม , Vietnam
 • 1 - 2 กันยายน 2551 , ประชุมวิชาการประกันสังคม ครั้งที่ 4/2551 , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 3 - 10 August 2008 , เข้าร่วมประชุมและสังเกตุการณ์ในการจัดหลักสูตรอบรมอย่างมีส่วนร่วมระดับนานาชาติ(International Participatory Activity Oriented Training Course) ประเทศเวียดนาม , ประเทศเวียดนาม , Vietnam
 • 25 มิถุนายน 2551 , สัมมนาเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา , โรงแรมโนโวเทล , ไทย
 • 21 - 22 มิถุนายน 2551 , ประชุมเพื่อออกข้อสอบวัดความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2551 , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 19 - 25 April 2008 , นำนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี , ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี , Korea
 • 4 เมษายน 2551 , นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานและข้อค้นพบสำคัญในโครงการการวิจัย , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 11 มีนาคม 2551 , โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)” , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2551 , สัมมนา จัดการเรียนการสอนฯ , Baan Deva Montra Boutique Resort & Spa , ไทย
 • 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2551 , การจัดการศึกษา เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 ธันวาคม 2550 , ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน , นนท์นทีรีสอร์ท , ไทย
 • 15 ธันวาคม 2550 , ประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง : สมรรถนะที่จำเป็น , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2550 , สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ , โรงแรมเชียงใหม่ออคิด , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2550 , ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อกำหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและการใช้ภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 3/2550 , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 16 - 19 กันยายน 2550 , ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย , มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยบูรพา , ไทย
 • 30 - 31 สิงหาคม 2550 , ร่วมจัดงานนิทรรศการวิชาการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือ ประจำปี 2550 , มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง , ไทย
 • 24 - 26 สิงหาคม 2550 , ประชุมInternational Conference on Occupational Health Nursing , Siam City Hotel, Bangkok , ไทย
 • 5 สิงหาคม 2550 , ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพ , สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 8 March 2007 - 20 July 2007 , ลาฝึกอบรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรระหว่างประเทศ ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ , Department of Chronic Diseases and Health Promotion (CHP) Word Health Organization(WHO) , Switzerland
 • 1 - 2 มีนาคม 2550 , สัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย , จีรัง เฮลท์ รีสอร์ท อ.แม่ริม , ไทย
 • 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2550 , การประเมินสมรรถภาพคนทำงาน , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 มกราคม 2550 , ศึกษาดูงานฑันทสถานหญิงเชียงใหม่ , ฑันทสถานหญิงเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 มกราคม 2550 , เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม , ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 6 ธันวาคม 2549 , ประชุม The 38 Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH) Conference , โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 19 - 21 สิงหาคม 2549 , ประชุมวิชาการและพิจารณาข้อสอบประจำปี 2549 , รอยอลฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก , ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2549 , ศึกษาดูงาน , HOYO GLASS DISK ZTHAILAND) LTD. ณ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ 11 จ.ลำพูน , ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2549 , สัมมนา การอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการที่มีเสียงดัง , ห้องประชุมสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อ.เมือง จ.ลำพูน , ไทย
 • 9 - 18 June 2006 , เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Predictors of Exercise Participation Among Thai Female Hospital Nursesและเรื่องPredictors of Exercise Among Practical Nurses At Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital ณ ประเทศอิตาลี , ประเทศอิตาลี , Italy
 • 23 พฤษภาคม 2549 , การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549 , ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 13 พฤษภาคม 2549 , สัมมนาวิชาการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 20 , อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี , ไทย
 • 4 - 5 เมษายน 2549 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2548 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 22 มีนาคม 2549 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2548 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 14 - 15 มีนาคม 2549 , สัมมนา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย , จีรังสปา , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 19 - 21 ธันวาคม 2548 , การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "การผสานพลังความหลากหลายสร้างเมืองไทยแข็งแรง" (Synergistic diversity for healthy Thailand) , ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กทม. , ไทย
 • 8 - 10 ธันวาคม 2548 , การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1: วิถีวิจัย มช. , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 กันยายน 2548 - 8 ธันวาคม 2548 , สัมมนาวิชาการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนการการพยาบาลขั้นสูงสาขาเวชปฏิบัติที่สอดคล้องกับระบบสุขภาพ , รร.โซฟิเทล ราชา ออคิด ขอนแก่น , ไทย
 • 30 - 31 สิงหาคม 2548 , ทิศทางการจัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2548 , กรอบวิจัยทางการพยาบาล , ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 มิถุนายน 2548 , มหกรรมธรรมชาติบำบัดสัญจร ครั้งที่ 2 , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 13 พฤษภาคม 2548 , ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยในส่วนกลาง , ปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 9 - 11 พฤษภาคม 2548 , สัมมนาวิชาการ งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 19 , ณ อิมแพคเมืองทองธานี นนทบุรี , ไทย
 • 5 เมษายน 2548 , การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 มีนาคม 2548 , ระบบสารสนเทศกระบวนวิชาและการบันทึกแผนการสอนตามตารางสอน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2548 , การสัมมนาวิชาการประจำปี 2548 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 มีนาคม 2548 , การสัมมนาวิชาการเรื่อง แนวทางการพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2548 , จริยธรรมและมารยาททางสังคม , โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 13 พฤษภาคม 2548 , การศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม , กรุทเทพมหานครและปริมณฑล , ไทย
 • 9 - 11 พฤษภาคม 2548 , การสัมมนาวิชาการ งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 19 , ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 27 - 1 มีนาคม 2548 , การอบร มเชิงปฏิบัติการเรื่อง จริยธรรมและมารยาททางสังคม , โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 เมษายน 2548 , การจัดการ เรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 มีนาคม 2548 , ระบบสารสนทเศกระบวนวิชาและการบันทึกแผนการสอนตามตารางสอน , ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 16 มีนาคม 2548 , การสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2548 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 มีนาคม 2548 , การสัมมนาวิชาการเรื่อง แนวทางการพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ , สวนพฤษศาสตร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2547 , การกำหนดทิศทางและการสร้างเครือข่ายการศึกษาวิจัยของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม , รร.ริชมอนด์ จ.นนทบุรี , ไทย
 • 1 - 4 พฤศจิกายน 2547 , การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย : การส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการทำงาน , รร.สุริวงศ์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 ตุลาคม 2547 , Post-conference Workshop Health Promotion: Theories and Implications , Chiang Mai , ไทย
 • 20 - 22 ตุลาคม 2547 , International Conference Health Promotion: Evidence Practice and Policy , Chiang Mai , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2547 , Pre-conference Workshop Evidence Based practice in Nursing and Midwifery: A Systematic Review , Chiang Mai , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2547 , การพัฒนาโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ , ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ , ไทย
 • 14 - 21 September 2004 , JICA Join Mission for Timor-Leste , Timor-Leste ,
 • 21 สิงหาคม 2547 , เทคนิคการควบคุมวิทยานิพนธ์ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ , ห้องประชุมวิเชียรทวีลาค ชั้น 6 , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2547 , การทำแผนกลยุทธิ์ , ศูนย์อบรมธนาคารไทยพาณิชย์ , ไทย
 • 10 - 11 สิงหาคม 2547 , การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 , โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว , ไทย
 • 26 - 30 กรกฏาคม 2547 , การวิจัยเชิงคุณภาพ: หนทางมุ่งสู่การดูแลแบบองค์รวม , โรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2547 , คุณภาพบัณฑิตศึกษา คุณภาพวิทยานิพนธ์ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 12 - 15 กรกฏาคม 2547 , การอบรมการจัดการด้านอาชีวอนามัยและการประเมินความเสี่ยง (มอก.180001) , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 - 30 พฤษภาคม 2547 , การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงการ แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 10 - 12 พฤษภาคม 2547 , จัดนิทรรศการ และร่วมสัมมนางานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 18 , ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี , ไทย
 • 6 - 7 พฤษภาคม 2547 , ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัย , ส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2546 , สุขภาพและความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของชุมชนกับหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ , ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ศูนย์กล้วยไม้) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ไทย
 • 11 ตุลาคม 2546 , การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 กันยายน 2546 , บทบาทผู้นำและองค์กรท้องถิ่นในการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ , ห้องประชุมอาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 กันยายน 2546 , การประชุมวิชาการ "วันมหิดล" ครั้งที่ 27 , ฆ้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 20 กันยายน 2564 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564 “บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา” ,
 • 15 สิงหาคม 2564 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี (61 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) ประจำปี 2564, วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยจัดพิธีตามปกติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 5 กรกฏาคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร ประจำปี 2564 (บุคลากรสายสนับสนุน),
 • 8 เมษายน 2564 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 : กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ,
 • 1 มีนาคม 2564 ,โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptorship) ประจำปีงบประมาณ 2564, โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ Main Studio ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 7 สิงหาคม 2563 ,โครงการปฐมนิเทศอาจารย์บรรจุใหม่/กลับลาศึกษา และบุคลากรบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ,
 • 31 กรกฏาคม 2563 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 (วันที่ 2),
 • 11 มีนาคม 2563 ,พิธีเปิดโครงการรููปแบบออกกำลังกายแบบความรู้คู่บันเทิง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (EdEx Style by FONCMU),
 • 2 มีนาคม 2563 ,โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนมาตรา 40 และสิทธิชราภาพน่ารู้, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปันยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 17 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับบุคลากร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 22 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Course) ระยะที่ 2, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 กรกฏาคม 2562 ,การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking),
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
 • 30 พฤษภาคม 2562 ,กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน (ครั้งที่ 3),
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค 62) , ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี (สวนสุภัทราแลนด์ โรงแรมเดอะไทด์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา)
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 29 ตุลาคม 2561 ,โครงการรับการประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560 (รับฟังการนำเสนอ), ณ โรงแรมแคนทารี่่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง) ,
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 28 มิถุนายน 2560 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 24 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทง), ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3, ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 กันยายน 2558 ,การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 กรกฏาคม 2558 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำ SAR ของหลักสูตร,
 • 16 กรกฏาคม 2558 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 10 เมษายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 (กิจกรรมตัดตุ๋งปีใหม่เมือง) , ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 26 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการเดินเพื่อชีวิต (Walking for Life) ครั้งที่ 2 (ประชุมคณะกรรมการ), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 ตุลาคม 2557 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557 “รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 28 กันยายน 2557 ,โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3/2557 (ระยะที่ 3), โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 28 สิงหาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก-โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ศูนย์ความเป็นเลิศ), คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการมหกรรมเปิดบ้านแห่งสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องออกกำลังกาย ชั้น 1 แฟลตอาจารย์พยาบาล 6 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 กรกฏาคม 2557 ,การประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในปีการศึกษา 2557 สำหรับคณาจารย์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 พฤษภาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ทางการพยาบาล ครั้งที่ 2, อาคาร 2 และ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 เมษายน 2557 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ), ลานดอกบีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 18 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรม KM IT QA ประจำปี 2556-2557, ณ บริเวณลานกิจกรรม และ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุดมีชีวิต ชั้น 1 อาคาร 2
 • 9 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2556 “4E For All Health”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2556 ,โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2556 เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ที่ปรับปรุงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 2), ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 • 30 กรกฏาคม 2556 ,โครงการ การบรรยายพิเศษเพื่อการเรียนรู้ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 29 เมษายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 มีนาคม 2556 ,โครงการอบรมตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556 ,การประชุมสรรหา หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2555 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 26 มิถุนายน 2555 ,โครงการ การประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2555 ,โครงการปฏิบัติอย่างไรให้ห่างไกลปัญหาหมอกควัน, ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

 • 22 กุมภาพันธ์ 2551 , ปัจจฉิมนิเทศ นักศึกษาพยาบาลปีที่ 4 , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 8 - 8 พฤษภาคม 2551 , 48ปี การศึกษาพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงแรมปางสวนแก้ว (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 18 กันยายน 2549 , งานแสดงมุฑิตาจิตอาจารย์ ข้าราชการเกษียณอายุ , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 19 พฤษภาคม 2549 , วันรณรงค์พัฒนาสภาพแวดล้อม (Big Cleaning Day) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 • 19 เมษายน 2549 , งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส , คณะพยาบาลสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 23 ธันวาคม 2548 , สานสัมพันธ์อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 17 ธันวาคม 2548 , Sport day , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 16 มิถุนายน 2548 , ไหว้ครู , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 5 มิถุนายน 2548 , มหกรรมธรรมชาติบำบัดสัญจร ครั้งที่ 2 , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 19 เมษายน 2548 , พิธีรดน้ำดำหัว , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)

การศึกษา

 • 2546 : Ph.D. (Nursing) , University of Alabama at Birmingham , United States Of America
 • 2543 : M.S.N. (Nursing) , University of Alabama at Birmingham , United States Of America
 • 2535 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion)
 • Health Promotion and Risk Reduction
 • การพยาบาลอาชีวอนามัย (Occupational Health Nursing)
 • APN การปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน พ.ศ. 2559

การลาศึกษา

 • 21 August 2000 - 20 August 2003 , course การพยาบาลอาชีวอนามัย , at University of Alabama , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)
 • 20 March 1997 - 20 August 2000 , course การพยาบาลอาชีวอนามัย , at University of Alabama , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 27 ตุลาคม 2564 , ประกาศเกียรติคุณยกย่อง “๖๐ คนดีศรีสมาคมพยาบาลภาคเหนือ” , สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
 • 15 สิงหาคม 2561 , อาจารย์ดีเด่น สาขาวิจัยทางการพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

การรับเครื่องราชฯ

 • 2553 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2549 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2547 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2541 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th