KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย

Waraporn Dethpong Kunanoi

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน ชำนาญการ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ)
สังกัด : สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายงาน : หน่วยบริหารงานบุคคล
หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : +66 53 949071
อีเมล์ : waraporn.d@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้าหน่วย , หน่วยบริหารงานบุคคล , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบงาน HR Portal , ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 กันยายน 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 4 , ห้อง SCB 2100 ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตรื มช. , ไทย
 • 15 กันยายน 2563 , ประชุมสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 , ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 สิงหาคม 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3 , ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. ดัง , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2563 , สัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 กิจกรรม "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2563" , ร้านฮัก HUG เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 , สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 13 มีนาคม 2563 , อบรม เรื่อง Work Process Improvement (การพัฒนากระบวนการทำงาน) , ห้องประชุมทิพย์ พิมาณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลครั้งที่ 1/2563 , ห้องประชุม 114 อาคารวิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี , ไทย
 • 6 กันยายน 2562 , อบรม เชิงปฏิบัติการระบบการจัดการข้อมูลอัตรากำลังในระบบฐานข้อมูล CMU-HR , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A และ B ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 2 กันยายน 2562 , เข้าร่วมสภาพนักงานสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2562 หัวข้อเรื่อง “TOGETHER WE SHARE” , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย
 • 2 สิงหาคม 2562 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 , ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล , ไทย
 • 13 - 14 กรกฏาคม 2562 , โครงการพบปะเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำปี 2562 , ท่าก้อ จังหวัดลำพูน -เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2562 , การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง" , โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 พฤษภาคม 2562 , ศึกษาดูงานในรายละเอียดการคิดคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคคลสายวิชาการ และการคิดคะแนนประเมินตามตัวชี้วิัด , คณะเศรษฐศาสตร์ มช. , ไทย
 • 30 เมษายน 2562 , อบรมหลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ (HR Transformation) , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ , โรงแรมคุ้มภูคำ , ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมสร้างความเข้าใจกระบวนการเตรียมเอกสารผลงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2562 , บรรยายพิเศษ เรื่อง "การทำงานด้วยจิตอาสาอย่างชาญฉลาดเพื่อความก้าวหน้าขแงตนเองและองค์กรตามแนวทางสามก๊ก" , คณะบริหารธุรกิจ มช. , ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2562 , ฟังการบรรยาย การทำงานด้วยจิตอาสาอย่างชาญฉลาดเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและองค์กรตามแนวทางแบบสามก๊ก , คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง HR Transformation in Digital Age และ Digital Tool for Future HR , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 มกราคม 2562 , ฟังบรรยาย CMU Smart City - Clean Energy ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ , คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมเพื่อชี้แจง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ พร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งทางวิชาการ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 ตุลาคม 2561 , ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป , อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2561 , ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ , จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 30 มกราคม 2561 , สัมมนา SMART HR Road show : ยกระดับสมรรถนะสู่การเป็นนักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2560 , ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการในยุค DIGITAL , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2560 , ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2560 "พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2560 , ฟังบรรยายพิเศษ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน สำหรับหัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2560 , ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ CMU-Edocument , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2560 , ประชุม กองทุนสำหรับเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 4 พฤษภาคม 2560 , อบรม Microsoft Office เบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2560 , โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 13 มกราคม 2560 , อบรม การใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบน CMU-MIS , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กันยายน 2559 , ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2559 "พัฒนางานประจำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2559 , ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ PMAT , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2559 , ชมนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2559 , ร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2559 , รับฟังการนำเสนอระบบ CMU-HR ในส่วนระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 25 เมษายน 2559 , ประชุมชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 21 - 22 ธันวาคม 2558 , ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 1 , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 ธันวาคม 2558 , สัมมนา สร้างศักยภาพการแข่งขันขององค์กรด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 ธันวาคม 2558 , สัมมนา การเสนอขอตำแหน่งวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2558 - 1 ธันวาคม 2558 , โครงการ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักสร้างสุข , โรงแรมสิบเสนรีสอร์ท แอนด์ สปา , ไทย
 • 1 - 2 ตุลาคม 2558 , โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยผ่านกิจกรรมเรียนรู้ด้านบริหารงานบุคคล , โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟแอนสปา , ไทย
 • 28 กันยายน 2558 , ประชุม การกำหนดเงินค่าตอบผลการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ายที่เทียบเท่า) , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2558 , อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน , โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 สิงหาคม 2558 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำ Happy University ไม่ยากอย่างที่คิด , โรงแรมฟูราม่า กรุงเทพฯ , ไทย
 • 25 - 26 มิถุนายน 2558 , อบรม เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการทำวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสุนน , คณะอุตสาหกรรมเกษตร , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2558 , อบรมกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร HRD Strategy , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558 , สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558 , ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี , ไทย
 • 12 มีนาคม 2558 , ประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง , ไทย
 • 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2558 , การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาค้ำประกัน , คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2558 , ร่วมทดสอบระบบและให้ข้อเสนอแนะระบบ CMU e-Planning , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2557 , สัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.) , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2557 , สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ , โรงแรม ibis Styies Chiang Mai , ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2557 , สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 ตุลาคม 2557 , ประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 15 - 16 กันยายน 2557 , อบรม การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน , อะเวย์สวนสวรรค์รีสอร์ท , ไทย
 • 28 สิงหาคม 2557 , อบรม การสื่อสารข้ามสายงานเพื่อความร่วมมือ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 21 สิงหาคม 2557 , Life Coach for happiness and success , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 7 สิงหาคม 2557 , อบรมสรุปไวยกรณ์และคำศัพท์พื้นฐานที่ควรรู้ในภาษาอังกฏษ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2557 , อบรม AEC : ความท้าท้ายของ HR ยุคใหม่ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 19 มิถุนายน 2557 , อบรม การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อความสำเร็จ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2557 - 31 ธันวาคม 2557 , อบรมภาษาอังกฤษ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 ธันวาคม 2556 , อบรม การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และปฏิทินออนไลน์ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2556 , ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 10 พฤษภาคม 2556 , ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล หัวข้อ "เติมความรู้เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" , โรงแรมอโมร่า , ไทย
 • 20 มีนาคม 2556 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ , โรงแรมฟูราม่า , ไทย
 • 22 - 23 พฤศจิกายน 2555 , วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อว วิถีวิจัย:วิถีสู่อนาคต , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 16 พฤศจิกายน 2555 , ประชุม HR Day 2012 what's next in HR:Ready for the Future , โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาซ่า , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2555 , อบรมทุนแห่งความสุข เพื่อชีวิตที่สมดุล , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2554 , สัมมนา การบริหารการเงินส่วนบุคคล , โรงแรมธาริน , ไทย
 • 17 - 18 ธันวาคม 2554 , สัมมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนแนวคิดพิชิตความสำเร็จร่วมกัน , โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2554 , สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 11 สิงหาคม 2554 , อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 22 มีนาคม 2554 , การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2554 , ฟังบรรยาย เรื่อง ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 20 - 21 มกราคม 2554 , การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 4 มกราคม 2554 , การยกเลิกซี และการปรับเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 ธันวาคม 2553 , ประชุมชี้แจงการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา , โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 1 ธันวาคม 2553 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 3 - 18 กันยายน 2553 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล , สำนักงานมหาวิทยาลัย และระวี-วารี รีสอร์ทเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2553 , แนวทางการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 15 มิถุนายน 2553 , การใช้ระบบงานออนไลน์ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 3 - 6 เมษายน 2553 , สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2553 , โรงแรมรอยัล แม่โขง จังหวัดหนองคาย , ไทย
 • 29 มีนาคม 2553 , การบันทึกข้อมูลทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 15 - 22 มีนาคม 2553 , การบริหารงานเอกสารและการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 2 , คณะบริหารธุรกิจ , ไทย
 • 11 มีนาคม 2553 , ฟังบรรยายข่าวสารเกี่ยวกับ กบข. , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 26 - 27 มกราคม 2553 , หัวข้อ:การบริหารงานสมรรถนะทรัพยากรบุคคล , สถานที่:โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กท.ม. , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2552 , เข้าร่วมประชุมและฟังบรรยาย วิถีวิจัย:ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ , หอประชุมมช , ไทย
 • 2 - 3 พฤศจิกายน 2552 , ก้าวหน้าอย่างไร ภายใต้ระบบแท่งในสถาบันอุดมศึกษาหรือการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2552 , สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 5 - 6 ตุลาคม 2552 , ประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำ TOR-JA ในระบบ CMU-MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัญวณิช , ไทย
 • 31 สิงหาคม 2552 , ประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานบุคลากรบน CMU MIS , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 26 - 28 พฤษภาคม 2552 , การอบรมเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือกให้กับบุคลากรทางการศึกษา , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 5 เมษายน 2552 , โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี , ไทย
 • 2 เมษายน 2552 , ระเบียบการบริหารงานบุคคล , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 27 มีนาคม 2552 , ระเบียบการบริหารงานบุคคล , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 24 มีนาคม 2552 , ระเบียบการบริหารงานบุคคล , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 20 มีนาคม 2552 , ระเบียบการบริหารงานบุคคล , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 17 มีนาคม 2552 , ระเบียบการบริหารงานบุคคล , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2552 , ฟังการบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 1/2552 , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 มกราคม 2552 , รับฟังการชี้แจงขั้นตอนการรับบริการและเหตุผลในการขอความร่วมมือให้ลูกจ้าง/พนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัด เลือกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นสถานบริการหลัก , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 ธันวาคม 2551 , สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552 , หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2551 , เรียนรู้สู่นวัตกรรม , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 17 ตุลาคม 2551 , ประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 21 "University Autonomy" , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ , ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
 • 1 สิงหาคม 2551 , ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานสากล สำหรับสายสนับสนุน , อาคารสถาบันภาษา , ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2551 , ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2551 , บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2551 , ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์การลงทุนและเทคนิคการออม , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 2 - 5 พฤษภาคม 2551 , โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 2 - 5 พฤษภาคม 2551 , สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ , หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement) , ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 30 เมษายน 2551 , การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานสากล , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 29 เมษายน 2551 , สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล , โรงแรมสุริวงค์ , ไทย
 • 22 เมษายน 2551 , โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ , ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 25 มีนาคม 2551 , การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน , หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 11 มีนาคม 2551 , โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)” , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร) , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มกราคม 2551 , ฟังบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 2/2551 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 มกราคม 2551 , ไปฟังบรรยาย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยมี ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 12 - 13 ธันวาคม 2550 , เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการความรู้ และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ โดยมี อ.ดร.ณพศิษฐ์ จักรพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ ฯ เป็นวิทยากร , ณ ห้อง N4 407 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 4 ธันวาคม 2550 , เข้าร่วมฟังและชี้แจงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ...โดย ศาสตราจารย์ชัยอนันต์ สมุทวณิช , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2550 , เข้าร่วมเสวนาและรับฟังความคิดเห็น การนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ , อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2550 , ไปฟังบรรยายเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ , ณ อาคารยุทธศาสตร์ ห้องบุญสม , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2550 , อัจฉริยะทางอารมณ์กับการทำงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 5 ตุลาคม 2550 , อบรม e-sarabun , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 14 - 15 กันยายน 2550 , สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ , ไลพ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนสปา , ไทย
 • 10 สิงหาคม 2550 , ไปเข้ารับการอบรมเรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ รศ ศ , ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 สิงหาคม 2550 , ประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิในการบันทึกข้อมูลบุคลากรบนระบบ CMU-MIS , หอประชุม 3 สำนักงานอธิการบดี มช. , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2550 , ฟังบรรยาย เรื่อง โครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป , อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2550 , อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูลบุคลากร , อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2550 , ไปฟังบรรยายเรื่อง การดำเนินการลงโทษบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่กระทำผิด ตามแนวทางวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง , ห้องประชุม 3 สำนักงานอธิการบดี มช. , ไทย
 • 2 - 3 พฤษภาคม 2550 , อบรม เรื่อง หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล , โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ , ไทย
 • 30 เมษายน 2550 - 1 พฤษภาคม 2550 , สัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (ปี 2550-2554) , ห้องประชุมศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ และห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช , ไทย
 • 29 - 30 มกราคม 2550 , อบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบงานบุคลากร" , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 22 มกราคม 2550 , การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ , โรงแรมสุริวงค์ซีนิท , ไทย
 • 17 มกราคม 2550 , ร่วมรับฟังการนำเสนอระบบสารสนเทศและสาธิตระบบงาน , อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2549 , ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวคิดการบริหารงานภาคเอกชน : กรณีศึกษาบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด" , คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 29 กันยายน 2549 , สัมมนากรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง , อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2549 , สัมมนา ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน , รร.เชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 19 มกราคม 2549 , รู้รอบเรื่อง กบข (กบข สัญจร) , โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว , ไทย
 • 15 ธันวาคม 2548 , โครงการการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการกับการบริหารจัดการภาครัฐ , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ , ไทย
 • 9 - 14 December 2005 , ศึกษาดูงาน , มหาวิทยาลัยเว้และมหาวิทยาลัยดานัง , Vietnam
 • 11 พฤศจิกายน 2548 , กิจกรรม สิลปวัฒนธรรมและอาหาร 4 ภาค , หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 - 30 สิงหาคม 2548 , สี่ปีซ่อม สี่ปีสร้าง กับอุดมศึกษาไทย , โรงแรมเซ็นทรัล ดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2548 , การขอตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้ชำนาญการพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญ , ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กรกฏาคม 2548 , การขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ , ห้องประชุม 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 2 เมษายน 2548 , การสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานและพัฒนาผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ งานบริหารธุรการ สำนักงานเลขานุการ , ห้องประชุมวิเชียรฯ คณะพยาบาลศาสตร์ และรอยัลปิงการ์เด้นท์ แอนด์รีสอร์ท อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2548 , โครงการอบรมสมาชก กบข.ประจำปี 2548 , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2547 , เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนได้ , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 14 กันยายน 2547 , บรรยายพิ เศษ เรื่อง โครงการ กบข อบรมสมาชิก กบข มช , ห้องทองกวาว มช. , ไทย
 • 27 - 4 กันยายน 2547 , ฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นหัวหน้างาน , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2547 , ผลกระทบของกฎหมายปฏิรูปการศึกษาต่อการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา , สำนักงานบริการวิชาการ โดยคุณโอภาส เขียววิชัย , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2547 , การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ในภาควิชาและหน่วยงาน , ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2547 , โครงการอบรมการสร้างวิทยากรตัวคูณจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมเดอะปาร์ค , ไทย
 • 22 มิถุนายน 2547 , บรรยายและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคน , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ , ไทย
 • 11 มิถุนายน 2547 , การเตรียมการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ชำนาญการ , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 ชั้น 2 คระพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2547 , โครงการบรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช , ไทย
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2547 , อบรมเทคนิคพิธีกรและการพูดในโอกาสต่าง ๆ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 เมษายน 2547 , กิจกรรมตัดตุง , อาคารพระเทพกวี , ไทย
 • 25 มีนาคม 2547 , การเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2547 และการพัฒนาตามแผนพัฒนาคณะฯ , ห้องประชุมวิเชียรทวีลาภ , ไทย
 • 8 - 12 มีนาคม 2547 , เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษ , อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2547 , สถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลรองรับการเปลี่ยนแปลง , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2547 , ประชุมเรื่องการพัฒนาและการใช้ระบบสารสนเทศคณะ , ห้องประชุมเปรียบ , ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2547 , ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดวางระบบการควาบคุมภายใน , สำนักงานเลขานุการ , ไทย
 • 16 มกราคม 2547 , เข้าร่วมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 15 มกราคม 2547 , การสัมมนาทบทวนและปรับแนวดำเนินงานด้านวิสัยทัศน์และภาระกิจหลักของคณะฯ , โรงแรมนอร์ทเทิร์น เฮอริเทจ รีสอร์ แอนด์สปา , ไทย
 • 8 มกราคม 2547 , สัมมนาคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม , ห้องประชุมวิชเียร ทวีลาภ ชั้น 6 , ไทย
 • 6 มกราคม 2547 , มาตรการการรองรับการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 6 มกราคม 2547 , โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด การเปลี่ยนแปลงระบบซี การจ้างพนักงานราชการ , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2546 , การบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย , ห้องประชุม 3 สำนักงานอธิการบดี และบ้านสวนพฤษศาสตร์ แม่ริม , ไทย
 • 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2546 , การบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย , ห้องประชุม 3 สำนักงานอธิการบดี และบ้านสวนพฤษศาสตร์ แม่ริม , ไทย
 • 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2546 , การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ , ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสต์ มช. , ไทย
 • 13 - 14 ธันวาคม 2544 , การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกาา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report:SAR) , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 16 กันยายน 2544 , ธรรมาภิบาล(Good Governance) แก่ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายในสังกัด มช. , โรงแรมอมิตี้กรีนฮิลล์ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 กันยายน 2544 , การปรับตัวของข้าราชการเพื่อรองรับนโยบายการปฏิรูประบบราชการ , โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2544 , การบันทึกรายงานการประชุมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2544 , แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ระดับ 11 , ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 26 มกราคม 2544 , เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น , โรงแรมธารินทร์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2543 , การประกันสังคมสร้างความมั่นคงในชีวิต , ห้องเอราวัน โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 1 - 2 พฤศจิกายน 2543 , อีคิว งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2543 , ห้องประชุมสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 22 สิงหาคม 2543 , ข้อมูลข่าวสารของราชการ , ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย
 • 6 - 10 มีนาคม 2543 , คอมพิวเตอร์ หลักสูตร Database Programming , ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยี การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (ภาคเหนือ) , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2543 , การอบรมความรู้่ทางกฎหมายให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานต่าง ๆ , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 5 กรกฏาคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร ประจำปี 2564 (บุคลากรสายสนับสนุน),
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
 • 17 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 หัวข้อ แนวทางในการทดสอบองค์ความรู้ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง), ผ่านระบบ Zoom
 • 8 เมษายน 2564 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 : กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ,
 • 1 มีนาคม 2564 ,โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptorship) ประจำปีงบประมาณ 2564, โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ Main Studio ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 7 สิงหาคม 2563 ,โครงการปฐมนิเทศอาจารย์บรรจุใหม่/กลับลาศึกษา และบุคลากรบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ,
 • 31 กรกฏาคม 2563 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 (วันที่ 2),
 • 30 กรกฏาคม 2563 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และร้านฮัก HUG เชียงใหม่
 • 11 มีนาคม 2563 ,พิธีเปิดโครงการรููปแบบออกกำลังกายแบบความรู้คู่บันเทิง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (EdEx Style by FONCMU),
 • 2 มีนาคม 2563 ,โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนมาตรา 40 และสิทธิชราภาพน่ารู้, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปันยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 25 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 6), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 19 กรกฏาคม 2562 ,กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน (ครั้งที่ 4),
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤษภาคม 2562 ,กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน (ครั้งที่ 3),
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค 62) , ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี (สวนสุภัทราแลนด์ โรงแรมเดอะไทด์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา)
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องพักอาจารย์ บุคลากร ชั้น 1 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 เมษายน 2562 ,การออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน (ครั้งที่ 2),
 • 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (วันที่ 2-3), ณ เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • 13 กุมภาพันธ์ 2562 ,โครงการปลูกฝังสร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณลักษณะจำเป็นต่อการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ องค์กร เรื่อง การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อการประมวลผลและการจัดทำรายงาน : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Excel รุ่นที่ 1 (วันที่ 2,
 • 12 กุมภาพันธ์ 2562 ,โครงการปลูกฝังสร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณลักษณะจำเป็นต่อการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ องค์กร เรื่อง การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อการประมวลผลและการจัดทำรายงาน : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Excel รุ่นที่ 1 (วันที่ 1),
 • 28 มกราคม 2562 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง AccBA Improvement Projects through Kaizen Concept, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 4),
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 กรกฏาคม 2561 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 “รวมใจ รวมพลัง สรรค์สร้างหน่วยงานคุณธรรม”, ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • 26 มิถุนายน 2561 ,ประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงาน (JA) และการจัดทำภาระงาน (TOR) ของบุคลากรสายสนับสนุน, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 มิถุนายน 2561 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร ประจำปี 2561 (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง) ,
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 ตุลาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 กันยายน 2560 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS), คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 สิงหาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 18 กรกฏาคม 2560 ,โครงการการออกแบบกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 1 “การวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์”, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 - 17 กรกฏาคม 2560 ,โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 เรื่อง “เพิ่มพลังความคิด พลังกายและพลังใจสู่องค์กรแห่งความสุข”, ณ โรงเรียนกาละพัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มิถุนายน 2560 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 23 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มช. : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี” ,
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 10 - 11 กันยายน 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง การสร้างทัศนคติที่ดี และแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ, โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • 27 สิงหาคม 2559 - 1 กันยายน 2559 ,โครงการมหกรรม Big Cleaning Day 2559 "ทำความดีถวายแม่หลวง",
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายปฏิบัติการ), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 กรกฏาคม 2559 ,โครงการพัฒนาแนวทางการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 (การบรรยายพิเศษ การส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่),
 • 12 กรกฏาคม 2559 ,การบรรยายพิเศษในการขอตำแหน่งทางวิชาการและนโยบายสนับสนุนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยะจารี), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กรกฏาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 มิถุนายน 2559 ,พิธีเปิด โครงการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559 “กาดเมืองมอกม่วน: ตลาดนัดความสุขแบบพอเพียงของชาวพยาบาล”, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2559 ,โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ, ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 11 เมษายน 2559 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมืองและทำขนมไทย ), ณ บริเวณลานดอกปีบ หลังอาคาร 1
 • 29 กุมภาพันธ์ 2559 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2559 “มหกรรมสร้างสุขเพื่อทุกคน”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2559 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2559, ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 ธันวาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : แนวทางการนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2) , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทง), ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กรกฏาคม 2558 ,การประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการกรอก TOR และการประเมิน 360 องศา (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กรกฏาคม 2558 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กรกฏาคม 2558 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 มิถุนายน 2558 ,โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย” , ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 5 มิถุนายน 2558 ,โครงการฝึกอบรมเรื่อง การระงับอัคคีภัยและแผนการซ้อมอพยพจากอัคคีภัยและภัยพิบัติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 1 - 5 พฤษภาคม 2558 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558 เรื่อง การสร้างพลังเพื่อผลักดันงานสู่ความเป็นเลิศ, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุมสวนสุภัทราแลนด์ และธันย่าวิว รีสอร์ท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • 10 เมษายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 (กิจกรรมตัดตุ๋งปีใหม่เมือง) , ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ: การนำแผนไปสู่การปฎิบัติและผลลัพธ์,
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 26 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการเดินเพื่อชีวิต (Walking for Life) ครั้งที่ 2 (ประชุมคณะกรรมการ), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงบ่าย บุคลากร), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 27 ตุลาคม 2557 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557 “รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 2 สิงหาคม 2557 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2557 ( วันที่ 3 การบรรยายพิเศษ บุคลากรงานบริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย), ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 • 31 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2557 ( วันที่ 2 สรุปผลดำเนินงานบริหาร), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 25 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2557 ( วันที่ 1 การบรรยายพิเศษ), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กรกฏาคม 2557 ,การประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในปีการศึกษา 2557 สำหรับคณาจารย์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 เมษายน 2557 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ), ลานดอกบีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 - 7 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2557 เรื่อง ขับเคลื่อนคำขวัญเพื่อสานฝันให้เป็นจริง, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และ โรงแรมอิมพิเรียล หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • 13 มีนาคม 2557 ,โครงการประชุม เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง CMU-QA สำหรับสายสนับสนุน, ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2557, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • 10 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “การฟื้นฟูสุขภาพตามธรรมชาติด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี” สำหรับ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 18 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรม KM IT QA ประจำปี 2556-2557, ณ บริเวณลานกิจกรรม และ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุดมีชีวิต ชั้น 1 อาคาร 2
 • 9 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2556 “4E For All Health”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 พฤศจิกายน 2556 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2556 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 15 พ.ย 56), ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2556 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพาตัวใจกลับบ้าน, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 23 กันยายน 2556 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร NT
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กันยายน 2556 ,โครงการกิจกรรม 5 ส. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556, ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง องค์กร Happy เริ่มที่ “สุขของคนทำงาน” (ภาคบ่าย),
 • 3 - 4 สิงหาคม 2556 ,โครงการสัมมนาบุคลากรใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 กรกฏาคม 2556 ,โครงการ การบรรยายพิเศษเพื่อการเรียนรู้ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 11 กรกฏาคม 2556 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 5 - 8 เมษายน 2556 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “Time to Share : Time to Care : Time to Change”, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และบ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
 • 8 มีนาคม 2556 ,โครงการอบรมตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2556 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2556, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และ บ้านชัยพฤกษ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง
 • 30 มกราคม 2556 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง หนทางสู่ความสุข และการมีสุขภาพที่ดี (30 มกราคม 2556), ณ ห้องประชุมชั้น 5 และชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
 • 29 มกราคม 2556 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง หนทางสู่ความสุข และการมีสุขภาพที่ดี (29 มกราคม 2556), ณ ห้องประชุมชั้น 5 และชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
 • 28 มกราคม 2556 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง หนทางสู่ความสุข และการมีสุขภาพที่ดี (28 มกราคม 2556), ณ ห้องประชุมชั้น 5 และชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2555 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕5, ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2555 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 27 - 28 กรกฏาคม 2555 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2555, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ
 • 26 มิถุนายน 2555 ,โครงการ การประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2555 ,โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เรื่อง เติมรัก สามัคคี และพลังใจเพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยดัน, ณ โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท และโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 • 5 - 9 เมษายน 2555 ,โครงการพัฒนาคน พัฒนาใจให้องค์กร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงแรมคชา รีสอร์ท แอนด์สปา เกาะช้าง จังหวัดตราด
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 2 - 3 ธันวาคม 2554 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2555, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 - 17 กันยายน 2554 ,โครงการ ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 เมษายน 2554 ,โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่อง บุคลิกที่ดีสำหรับคนยุคใหม่, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา

 • 2546 : รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2523 : ม.5 (สายวิทยาศาสตร์) , รร.จักรคำคณาทร ,

การลาศึกษา

 • 1 กันยายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 , หลักสูตร เพื่อเขียนหนังสือ เรื่อง ความรู้พื้นฐานและการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 25 กรกฏาคม 2562 , บุคลากรดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับเครื่องราชฯ

 • 2553 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2553 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2551 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2539 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2534 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th