KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์

Nuttamon Vuttanon

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
โทรศัพท์ : +66 53 935017 , +66 53 949044
อีเมล์ : nuttamon.v@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 19 สิงหาคม 2565 ,ผู้ทรงคุณตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมการดูแลช่องปากร่วมกับการบำบัดด้วยความเย็นต่อภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด, นางคนึงนิจ พีระภาสกร คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2564 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ปัจจัยทำนายความเมตตากรุณาต่อตนเองในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด", นางสาวนิสา ครุฑจันทร์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะพยาบาลศษสตร์ มช. ,ไทย
 • 1 ตุลาคม 2563 ,วิจัย เรื่อง “การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เรื่องการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาสำหรับบุคลากรสุขภาพ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, นางศิริพร เลิศวัฒนวิลาศ หัวหน้าป้องกันและควบคุมการติดเชื้อทางการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2561 ,ภาพสะท้อนทางความคิดต่อการเจ็บป่วยและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคต่อมลูกหมากโต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2560 ,พฤติกรรมการนิเทศของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 มกราคม 2558 ,ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นซ้ำ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 21 มกราคม 2558 ,เปรียบเทียบผลของการใช้ 0.12 % Chlorhexidine ทำความสะอาดช่องปาก 2 ครั้ง 3 ครั้ง และ 4 ครั้ง ร่วมกับการใช้ชุดการดูแลในการลดภาวะปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ในผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 กันยายน 2557 ,The Impact of Essential Pain Management Program on Nurses' Knowledag and Attitudes, วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2557 ,ผลของการจัดการความปวดอย่างมีแบบแผนต่อความปวดและความพีงพอใจ ในการจัดการกับความปวดของผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง ณ โรงพยาบาลชลบุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2557 ,ความ่ต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการจากการเยี่ยมก่อนผ่าตัดของพยาบาลห้องผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 28 มีนาคม 2557 ,ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2556 ,การพัฒนาแนวปฏิบัติการใช้ดนตรีบำบัดเพื่อส่งเสริมความสุขสบายในผู้ป่วยขระสลายนิ่วในโรงพยาบาลศรีสะเกษ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2556 ,ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการในผู้ป่วยวิกฤติที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 16 มกราคม 2556 ,อ่านบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี ครั้งที่ 14, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2555 ,ความต้องการทางจิตสังคมและการปฏิบัติการพยาบาลทางจิตสังคมตามการรับรู้ของผู้บาดเจ็บและพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 4 กันยายน 2555 ,พยาบาลกับการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2555 ,การพัฒนาคุณภาพการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยก่อนผ่าตัดกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2555 ,พยาบาลกับการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2555 ,การดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : การทบทวนวรรณกรรม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2555 ,ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัวขณะรอผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่ฉุกเฉิน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 1 มีนาคม 2555 ,การดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : การวิเคราะห์วรรณกรรม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 10 มกราคม 2555 ,ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อการฟื้นฟูสภาพปอดของผู้บาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 ธันวาคม 2554 ,ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกุล่มอาการหลังผ่าตัดในผู้ที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2554 ,ความปวดและการจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 2 กันยายน 2554 ,ผลของการใช้ดนตรีและการหายใจแบบผ่อนคลายต่อระดับความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องทางนรีเวชในห้องพักฟื้นและภายหลังจำหน่ายออกจากห้องพักฟื้นโรงพยาบาลชลบุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 20 สิงหาคม 2554 ,การช่วยฟื้นคืนชีพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 1 มิถุนายน 2554 ,ผลของโปรแกรมการปรึกษาเชิงพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และพฤติกรรมของครอบครัวในการดูแลสุขภาพเท้า, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 1 มิถุนายน 2554 ,ผลของโปรแกรมการสนับสนุนด้านข้อมูล อารมณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่อความวิตกกังวลและความพึงพอใจของญาติระหว่างผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 1 มิถุนายน 2554 ,ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัวขณะรอผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่ฉุกเฉิน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 1 มิถุนายน 2554 ,การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อลดอาการปวดและภาวะจำกัดความสามารถในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเฉียบพลัน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 12 ตุลาคม 2553 ,ความคลาดเคลื่อนทางยาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต : ศึกษาเฉพาะกรณี ณ สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 4 สิงหาคม 2553 ,ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อการฟื้นฟูสภาพปอดของผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใน่ระบายทรวงอก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 15 กันยายน 2552 ,การศึกษาการบริหารองค์การพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยภายใต้กำกับของรัฐ, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 4 พฤษภาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินผลงานความชำนาญการและความเชี่ยวชาญของพนักงานเทศบาล, คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ,ไทย
 • 27 เมษายน 2564 ,ผู้ประเมินบทความวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมการควบคุมอุณหภูมิบริเวณที่ให้ยาออกซาลิพลาตินต่ออาการปวดหลอดเลือดดำในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, วารสารการพยาบาล ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2563 ,บทความวิจัย เรื่อง “บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนที่เข้ารับการผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนักด้วยการส่องกล้อง”, วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2563 ,ประเมินผลงานความชำนาญการและความเชี่ยวชาญของพนักงานเทศบาล, สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ,ไทย
 • 13 ตุลาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในตำราประกอบการเรียนการสอน เรื่อง สาระสำคัญการตรวจร่างกายสำหรับพยาบาล เรียบเรียงโดย อาจารย์ตุลนาฒ ทวนธง , คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 24 มกราคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเถูกต้องของเนื้อหาในตำราประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การพยาบาลเพื่อป้องกันการหกล้มและส่งเสริมการทรงตัวในผู้สุงอายุ, คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 1 มิถุนายน 2554 ,ให้คำปรึกษางานวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการดูแลแผลกดทับของผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ ในคลินิกออสโตมีและแผลกดทับ ในคลินิกออสโตมีและแผล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กันยายน 2552 ,ประเมินบทความวิจัย เรื่อง "ความต้องการและการรับตอบสนองด้านความสุขสบายตามการรับรู้ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 15 กันยายน 2552 ,ตรวจประเมินบทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายสภาวะเท้าของผู้เป็นเบาหวานที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลตำรวจ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 29 สิงหาคม 2556 ,กรรมการจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง อนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2554 - 1 กุมภาพันธ์ 2556 ,คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2554 - 31 มกราคม 2556 ,คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 15 ตุลาคม 2564 ,คณะกรรมการประเมินผลงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ, สำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 18 เมษายน 2565 ,วิทยากรบรรยายและวิทยากรอภิปรายกลุ่ม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Review), ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2557 ,โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการสอนที่มีประสิทธิภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กันยายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขา อนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2553 ,โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2553 ,โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 3 กันยายน 2561 ,ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2560 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 มิถุนายน 2560 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 กันยายน 2559 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 กันยายน 2559 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 ธันวาคม 2557 ,ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 ธันวาคม 2557 ,ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 ธันวาคม 2557 ,ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 กันยายน 2557 ,โครงการ กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการเขียนตำรา, โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย

  ไม่ระบุ
 • 6 มิถุนายน 2565 ,วิทยากรบรรยายและวิทยากรอภิปรายกลุ่ม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Review), ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 16 มีนาคม 2565 , การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 มกราคม 2565 , การอบรม "Basic & Advanced Human Research Ethics Training Course" , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 15 - 16 กรกฏาคม 2564 , โครงการอบรม เรื่อง "Human Subject Protection & God Clinical Practice" , ระบบออนไลน์ Cisco WebEx , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 , อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum , ZOOM , ไทย
 • 20 มกราคม 2564 , ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564 , ZOOM , ไทย
 • 13 กันยายน 2563 , โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและด้านวิจัยของคณาจารย์ในสาขาญ ปี การศึกษา 2563 , ปานวิมาน สปา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 19 มกราคม 2562 , ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 5 - 7 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2561 , โครงการพัฒนาอาจารย์กล่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ , วีรันดา รีสอร์ท , ไทย
 • 27 เมษายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Flexible learning for Active Learners in U-Learning Environment รุ่นที่ 2 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 2 กันยายน 2560 , ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรบการศึกษาในหลักสูตร , เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท หางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2560 , สัมมนา การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ , ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2560 , ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณเชิงบูรณาการและแนวทางบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 มีนาคม 2560 , ร่วมโครงการ Systematic review protocol development , จีรัง เฮลท์รีสอร์ต เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 มกราคม 2560 , ประชุมวิชาการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก ครั้งที่ 3 เรื่อง "ทำอย่างไรเมื่อตรวจพบจุด หรือก้อนเล็ก ๆ ในปอด" , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2559 , ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 มีนาคม 2559 , กิจกรรม QA สัญจร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 มกราคม 2559 , โครงการสัมมนาประสิทธิผลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาของมหาบัณฑิต , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 26 - 27 ธันวาคม 2557 , ประชุมสัมมนากรรมการสภาพนักงานนอกสถานที่ ประจำปี 2557 , ริมดอย รีสอร์ท เชียงดาว , ไทย
 • 22 - 23 สิงหาคม 2557 , สัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , รีสอร์ท เชียงใหม่ แม่ริม คูลดาวน์ , ไทย
 • 1 - 2 สิงหาคม 2557 , ประชุมสัมมนากรรมการสภาพนักงานนอกสถานที่ ประจำปี 2557 , ริมดอย รีสอร์ท เชียงดาว , ไทย
 • 2 - 4 มิถุนายน 2557 , อบรม Systematic review protocol Development , เมาท์เทนคลีก เวลเนส รีสอร์ท , ไทย
 • 20 มกราคม 2557 - 16 กรกฏาคม 2557 , อบรมภาษาอังกฤษ , บริติช เคานซิล , ไทย
 • 18 มิถุนายน 2556 , โครงการพัฒนาคณาจารย์ การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่ , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 4 - 7 พฤษภาคม 2555 , ประชุมวิชาการ Moving Concept in Pain Management , Holiday lnn Pattaya ชลบุรี , ไทย
 • 16 - 17 มีนาคม 2555 , ประชุมสัมมนากรรมการสภาพนักงานนอกสถานที่ , โรงแรมอเวย์สวนสวรรค์ รีสอร์ท , ไทย
 • 13 ธันวาคม 2554 , ประชุมสมาคมศิษย์เก่า , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 ตุลาคม 2554 , ประชุมประจำเดือน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 - 31 กรกฏาคม 2554 , ประชุมกรรมการสภาพนักงาน ประจำปี 2554 , อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ , ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2554 , เทคนิกการสอนสมัยใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 22 มิถุนายน 2554 , การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2554 , สัมมนา จริยธรรมในการทำวิจัย , สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 พฤษภาคม 2554 , จัดนิทรรศการวันพยาบาลสากล , โรงพยาบาลนครพิงค์ , ไทย
 • 21 มีนาคม 2554 , สัมมนาการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ่ , คุ้มภูคำเรสซิเดนซ์ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 2 - 3 มีนาคม 2554 , คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย CEC training , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 24 พฤษภาคม 2553 , ประชุมกรรมการสภาพนักงานนอกสถานที่ ประจำปี 2553 , โรงแรมโชคดีรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 10 - 14 พฤษภาคม 2553 , พยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยาและการประเมินสุขภาพขั้นสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , การเสนอผลงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 5 - 6 มิถุนายน 2552 , โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน , โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟรีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 4 พฤษภาคม 2552 , Body, Mind and Spiritual Contest in Pain Management , The Zign Hotem, Pattaya ชลบุรี , ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2551 , เรียนรู้สู่นวัตกรรม , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 10 มิถุนายน 2551 , SOP training , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2551 , สัมมนาสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ่ แผน ข พิเศษ โครงการเร่งรัดการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ , กัซซัน เลคซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท , ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2551 , สัมมนาสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ่ แผน ก ข ปกติ โครงการเร่งรัดการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ , โรงแรมมณีนาราคร จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 เมษายน 2551 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal) , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 30 เมษายน 2551 , การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 2 เมษายน 2551 , การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 19 มีนาคม 2551 , วิธีการดำเนินการมาตรฐานและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการจริยธรรมการวิจัย , โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว , ไทย
 • 11 มีนาคม 2551 , โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)” , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 มีนาคม 2551 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 29 กุมภาพันธ์ 2551 , เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยในการเป็นอาจารย์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 ตุลาคม 2550 , การเร่งรัดการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 สิงหาคม 2550 , ประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน , โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 สิงหาคม 2550 , ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน) , โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 14 มีนาคม 2550 , การวัดและประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล , โรงแรมลานนาพาเลซ เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 12 พฤศจิกายน 2549 , ประชุม เรื่อง การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ : ทิศทางในอนาคต , โรงพยาบาลราชวิถี , ไทย
 • 22 - 24 มิถุนายน 2549 , อบรมหลักสูตร การเรียนการสอนสมัยใหม่ในระดับอุดมศึกษา , โรงแรมสวนบัว รีสอร์ท แอนด์สปา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 20 พฤษภาคม 2549 , การพัฒนา e-learning courseware , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 เมษายน 2549 - 9 พฤษภาคม 2549 , การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ(Comprehensive systematic review) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่กความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมดวงตะวัน, เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 มกราคม 2549 , 3C PDSA, Clinical tracer , ห้องประชุมอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 12 ธันวาคม 2548 , การบริหารการพยาบาลอย่างทันยุค , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 กันยายน 2548 , ปัจจัยสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ , ห้องประชุมอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 19 กันยายน 2548 , การพัฒนาการบริหารองค์กรพยาบาล , ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 15 กันยายน 2548 , การพัฒนาแนวทางป้องกันการหกล้ม , ห้องประชุมอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 8 กันยายน 2548 , การบริหารการพยาบาลในภาวะการเปลี่ยนแปลง , โรงแรมดวงตะวัน, เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2548 , การวิเคราะห์การป้องกันข้อบกพร่องเชิงระบบในการบริหารยา(Failure Mode and Effect Analysis) , ้ห้องประชุมชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ คณแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 28 มีนาคม 2548 , การพัฒนาระบบการบริหารยา , ห้องประชุมอาคารเรียนรวม , ไทย
 • 1 มีนาคม 2548 , Palliative Care , ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสต์ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2548 , การเขียนแบบประเมินตนเอง , ห้องประชุมอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ , ไทย

  การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

  • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
  • 27 พฤษภาคม 2565 ,โครงการ“เพิ่มศักยภาพในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom
  • 25 พฤษภาคม 2565 ,บรรยายพิเศษ เรื่อง Growth mindset & Motivation (ภายใต้โครงการปฐมนิเทศฯ),
  • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
  • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
  • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
  • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
  • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
  • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
  • 26 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 7), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 26 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 8), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 25 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 5), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 25 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 6), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 23 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 1), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 23 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 2), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 22 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Course) ระยะที่ 2, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 13 กรกฏาคม 2562 ,การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking),
  • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
  • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
  • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
  • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 10 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องพักอาจารย์ บุคลากร ชั้น 1 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
  • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 23 - 31 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 6 พฤศจิกายน 2560 ,รับฟังผลการประเมินประเมินคุณภาพองค์กร ประจำปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์ EdPEx จากคณะกรรมการ,
  • 16 ตุลาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 1 กันยายน 2560 ,โครงการบูรณาการเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสุ่หลักสูตรการศึกษาพยาบาลระบบปกติ (ติดตามงานสถาบันการศึกษาพยาบาลต้นแบบ), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
  • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
  • 18 กรกฏาคม 2560 ,โครงการการออกแบบกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 1 “การวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์”, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
  • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
  • 12 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ (ครั้งที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
  • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
  • 26 สิงหาคม 2559 ,รับฟังการนำเสนอผลการประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558,
  • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายวิชาการ),
  • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
  • 25 ธันวาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : แนวทางการนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2) , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
  • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
  • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
  • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
  • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
  • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
  • 10 กรกฏาคม 2557 ,การประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในปีการศึกษา 2557 สำหรับคณาจารย์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 10 มิถุนายน 2557 ,โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ณ โรงแรม แคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่
  • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
  • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
  • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
  • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
  • 29 เมษายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 8 มีนาคม 2556 ,โครงการอบรมตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 28 กุมภาพันธ์ 2556 ,การประชุมสรรหา หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
  • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
  • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
  • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 21 พฤษภาคม 2555 ,โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
  • 19 ธันวาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง “การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อสอบและการทำคลังข้อสอบ, ห้องเรียน N4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 7 พฤศจิกายน 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง Adult Learner และ Creative Feedback, ห้อง N4 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
  • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
  • 11 กรกฏาคม 2554 ,โครงการเทคนิคการสอนสมัยใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, ห้อง N4 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

  การศึกษา

  • 2544 : พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  • 2533 : พย.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  • 2524 : วท.บ. (พยาบาล) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
  • 2524 : ประกาศนียบัตร (ผดุงครรภ์) , มหาวิทยาลัยมหิดล ,

  ความเชี่ยวชาญ

  • การจัดการความเจ็บปวด
  • การจัดการแผลกดทับ
  • การจัดการเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
  • การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบทางเดินปัสสาวะ

  การลาศึกษา

  • 3 February 2015 - 29 November 2015 , course ระดับหลังปริญญาเอก ด้าน Symptom Management in Cancer Patients and SCEP Model , at College of Nursing, University of Illinois at Chic , United States Of America , scholarship China Medical Board of New York Inc.

  การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

  • 24 สิงหาคม 2565 , ศิษย์เก่าดีเด่นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • 25 กรกฏาคม 2562 , อาจารย์ดีเด่น ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2562 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 18 มิถุนายน 2544 , รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 1 มกราคม 2544 , บุคลากรดีเด่น ฝ่ายการพยาบาล , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  • 1 มกราคม 2543 , ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • 24 กันยายน 2540 , บุคลากรดีเด่น ฝ่ายการพยาบาล , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

  การรับเครื่องราชฯ

  • 2557 , ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
  • 2543 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
  • 2540 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
  • 2538 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
  • 2533 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
  • 2530 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th