KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง

Jutamas Chotibang

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
โทรศัพท์ : +66 53 935014,+66 53 949003
อีเมล์ : jutamas.c@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้าศูนย์ , ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หัวหน้าศูนย์ , ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 30 พฤศจิกายน 2565 ,ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สสส. และเข้าร่วมประชุม, ศูนย์กิจการสร้างสุข ,ไทย
 • 28 ตุลาคม 2565 ,ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สสส. และเข้าร่วมประชุม, ศูนย์กิจการสร้างสุข ,ไทย
 • 30 กันยายน 2565 ,ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สสส. และเข้าร่วมประชุม, ศูนย์กิจการสร้างสุข ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2565 ,ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สสส. และเข้าร่วมประชุม, ศูนย์กิจการสร้างสุข ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2565 ,ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สสส. และเข้าร่วมประชุม, ศูนย์กิจการสร้างสุข ,ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะคนไทย , มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและโรงเรียนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย, มูลนิธิรักษ์เด็ก ,ไทย
 • 12 มิถุนายน 2552 ,ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานสุขภาวะชุมชนโดยชุมชน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ผลของโปรแกรมการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมติดเกมของวัยรุ่นตอนต้น", นายณัฐภัทร ปัญญากาวิน นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ผลของโปรแกรมการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมติดเกมของวัยรุ่นสมาธิสั้น", นางสาวสิรินาถ บุญทวี นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ผลของโปรแกรมการบำบัดผสมผสานของการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและการแก้ปัญหาต่อพฤติกรรมติดเกมของวัยรุ่นตอนต้น", นางอารีย์ บุญมาเลิศ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิวิจัย เรื่อง "ผลของพอดคาสต์ทางการพยาบาลต่อทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลต่อการทำพอดคาสต์", อ.ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 20 เมษายน 2564 ,วิจัยเรื่อง “ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมในการป้องกันโรคโควิด 19 ของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”, นางศศิธร คำมี อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ,ไทย
 • 26 มิถุนายน 2562 ,วิจัย เรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมพลังอำนาจของผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยง ในการการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง”, รองศาสตราจารย์มาลี เอื้ออำนวย อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ,ไทย
 • 4 ตุลาคม 2561 ,งานวิจัย เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ของครู/ผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล, สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 ตุลาคม 2561 ,การพัฒนาแนวทางการทำงานภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัย , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 ธันวาคม 2560 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการตอบสนองต่อความปวดในทารกเกิดก่อนกำหนดในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 ธันวาคม 2560 ,การพัฒนาสื่อสารการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บด้านทักษะการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กันยายน 2560 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนของผู้ดูแลหลัก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2560 ,ความรู้ สมรรถนะแห่งตนและการปฏิบัติของมารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กวัยหัดเดิน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2560 ,ผลของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติของครูอนุบาลในการประเมินสุขภาพเด็กปฐมวัย, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 20 มีนาคม 2560 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านและพิจารณาบทความวิจัย, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2560 ,ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการอาการรบกวนของเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ได้รับยาขับเหล็ก, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ,ไทย
 • 24 ธันวาคม 2556 ,ปัจจัยทำนายการมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็กป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2555 ,ผลของการพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้ปกครองต่อการสื่อสารเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีระหว่างผู้ปกครองกับบุตรวัยรุ่นตอนต้น, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 ตุลาคม 2554 ,กิจกรรมทางกายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กไทยที่ได้รับการผ่าตัดซ่อมแซมโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 กันยายน 2554 ,ผลของโปรแกรมการลดความอ้วนเด็กวัยเรียนด้วยวิธีการฝึกพ่อแม่ต่อค่าดัชนีมวลกาย ความยาวรอบเอว เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย ระดับไขมัน และระดับน้ำตาลในเลือดของเด็ก และพฤติกรรมสุขภาพของพ่อแม่และเด็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2553 ,การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 12 เมษายน 2565 ,ประเมินผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ , สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ,ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2564 ,ผุ้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากรของเด็กเกิดก่อนกำหนดอายุ 1-2 ปี , รามาธิบดีพยาบาลสาร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิและพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ แรกเกิด- 5 ปี ของผุ้ดูแลเด็กและชุมชนมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมทอง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ,ไทย
 • 25 กันยายน 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินเนื้อหาบทความวิจัย เรื่อง “ผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการภาษาตามแนวทางเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 9 กันยายน 2563 ,ผู้ทรงตรวจสอบความถูกต้องบทเนื้อหาา โครงสร้างรายวิชา และข้อสอบ วิชาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกป่วย ในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2563 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 สิงหาคม 2563 ,พิจารณาข้อสอบรายวิชารหัส 300 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563, ห้องประชุม SL128 อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ,ไทย
 • 7 สิงหาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อสอบรายวิชารหัส 300 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 , คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์ แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะ โครงการ"ทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขับเคลื่อนการส่งเสริมทักษะสมองเพื่อสุขภาพเด็กและเยาวชนในประเทศไทย", โครงการ"ทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขับเคลื่อนการส่งเสริมทักษะสมองเพื่อสุขภาพเด็กและเยาวชนในประเทศไทย" มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 24 มิถุนายน 2562 ,เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาหนังสือ เรื่อง “ดูแลเด็กปฐมวัยอย่างไร?...ให้มีคุณภาพ”, อาจารย์ ดร.สุคนธ์ วรรธนะอมร และคณะผู้จัดทำ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,ไทย
 • 10 - 11 พฤษภาคม 2562 ,ประชุมพัฒนายุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเลย, คณะบุคคลสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย ,ไทย
 • 27 กันยายน 2559 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อสอบ, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 25 กันยายน 2558 ,พิจารณาข้อสอบภาคการศึกษาที่ 1 และมคอ. 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ครั้งที่ 4/2558 ปีการศึกษา 2558, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 23 กันยายน 2557 ,พิจารณาข้อสอบ, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 12 มิถุนายน 2557 ,ประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง "การปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดของเล่นต้นแบบ", สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 9 - 2 ธันวาคม 2556 ,ในการพิจารณาข้อสอบ, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 5 - 6 ธันวาคม 2555 ,ประชุมออกแบบการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ,ไทย
 • 4 กันยายน 2555 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อสอบ, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 28 - 30 เมษายน 2555 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตามและประเมินผลโครงการการศึกษาทางเลือกในกลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์, สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 1 มิถุนายน 2563 ,คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤติทารกแรกเกิด , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2563 ,กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาคุณสมบัติและผลงานวิชาการของผู้ขอรับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ , สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ,ไทย
 • 7 สิงหาคม 2561 ,พิจารณาข้อสอบในรายวิชา รหัส 300 ประจำภาคการศึกษา ที่ 1/2561 , คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 13 กันยายน 2560 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อสอบภาคการศึกษาที่ 1 ครั้งที่ 2/2559 ปีการศึกษา 2560, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2559 ,คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2556 ,พิจารณาโครงการวิจัย เรื่อง ผลของดนตรีบำบัดต่อพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน โรงเรียนอนุบาลป่าครั่ง 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 12 ตุลาคม 2552 ,โครงการเสริมพลังการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะร่วมกับการเคลื่อนนโยบายแก้วิกฤติเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลสุขภาวะ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายในมหาวิทยาลัย
 • 11 สิงหาคม 2563 ,หัวข้อ ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพครอบครัวอบอุ่นของเกษตรกรในอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่, นางสาวนฤมล เครีริยะ นศ.ระดับปริญญาโท ภาควิชาพัฒนาเศษรฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ,ไทย
 • 10 สิงหาคม 2563 , กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพครอบครัวอบอุ่นของเกษตรกรในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่” , นางสาวนฤมล เครือวิริยะ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 21 สิงหาคม 2565 ,หัวข้อ "กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยงระดับปฐมวัย" โครงการให้ความรู้ครูการศึกษาพิเศษ เรื่อง "การคัดกรองและการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม", สมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย ,ไทย
 • 24 มิถุนายน 2565 ,วิทยากร หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2565 ,"การพัฒนาศูนย์ฯ สู่ความสำเร็จ ผ่านคุณค่าการเรียนรู้ของคุณครูและการเล่นของเด็ก" โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.), มูลนิธิก้าวหน้า ,ไทย
 • 18 - 26 กุมภาพันธ์ 2565 ,กิจกรรมเพื่อติดตามเก็บข้อมูลพฤติกรรมเด็กต่อการบริโภคของเด็ก 0-6 ปี, สมาคมดับบ้านดับเมือง ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2564 ,หัวข้อ "การดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ: กรณีศึกษาจากสถาบันต่างๆ", วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ,ไทย
 • 31 มีนาคม 2564 ,กระบวนการทดสอบ (ร่าง) ชุดสื่อการเรียนรู้ ขั้นตอน เพื่อการพัฒนามาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) , โครงการพัฒนาชุดความรู้สำหรับวิทยากรและสื่อการเรียนรู้สุขภาวะเพื่อการขยายผล : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ร่วมกับ โครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย (COACT) ,ไทย
 • 20 - 21 มีนาคม 2564 ,อบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยอำเภอขุนยวม ในโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2564 ,วิทยากรกระบวนการการทดสอบ (ร่าง) ชุดสื่อการเรียนรู้ 9 ขั้นตอนเพื่อการพัฒนามาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) , ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะและโครงการพัฒนาชุดความรู้สำหรับวิทยากรและสื่อการเรียนรู้สุขภาวะเพื่อการขยายผล: ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ,ไทย
 • 1 - 2 ธันวาคม 2563 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอถ้ำพรรณรา , สมาคมดับบ้านดับเมือง (โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2563 - 2 ธันวาคม 2563 ,ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤติครอบครัว (Family Crisis Manament) , โครงการสร้างเสริมศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่นฯ ,ไทย
 • 1 - 4 ตุลาคม 2563 ,กิจกรรมศึกษาดูงานการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ , โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สมาคมดับบ้านดับเมือง) ,ไทย
 • 16 กันยายน 2563 ,การจัดการความรู้ EF สัญจร: แนวทางการพัฒนาทักษะสมอง EF ในระบบการดูแลเด็กปฐมวัยของศุนย์พัมนาเด็ก โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัย, สถาบัน RLG (ลูกรักเลิร์นนิ่งกรุ๊ป) ,ไทย
 • 26 - 28 สิงหาคม 2563 ,ให้ความรู้และคำแนะนำกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานขอศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย , โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สมาคมดับบ้านดับเมือง) ,ไทย
 • 13 - 15 สิงหาคม 2563 ,โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สมาคมดับบ้านดังเมือง ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2563 ,วิทยากรบรรยายสัมมนาระดับภูมิภาค เรื่องหลักสูตรนานาชาติด้านพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตชุมชน หัวข้อ Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Developmental Surveillance and Promotion Manual, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2563 ,ประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวระดับจังหวัด พ.ศ.2563-2565, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงในมนุษย์ จ.เชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 - 6 มีนาคม 2563 ,วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นศูนย์เรียนรู้” , โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ไทย
 • 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ,กิจกรรม “ถอดบทเรียนและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นศูนย์เรียนรู้”, โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย ,ไทย
 • 18 มกราคม 2563 ,บรรยายเรื่อง “การประเมินตนเองและการออกแบบการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 “พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)”, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ,ไทย
 • 17 มกราคม 2563 ,วิทยากรเวทีสานเสวนา: ฟังเสียงคนเชียงใหม่และไขรหัส Chiangmai Next ในหัวข้อ “The Next Commitment สังคมเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ร่วมขยับก้าวอย่างไรเพื่อไปต่อ ระยะที่ 2” , องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะปฏิรูปการณ์ศึกษาเชียงใหม่กำหนดจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 ธันวาคม 2562 ,เวทีสรุปการติดตามและพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย” ในโครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย, ด้วยคณะบุคคล สร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย ,ไทย
 • 7 - 9 ธันวาคม 2562 ,กิจกรรม Site visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเครือข่าย ในโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สมาคมดับบ้านดับเมือง ,ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2562 - 2 ธันวาคม 2562 ,กิจกรรม Site visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเครือข่าย ในโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สมาคมดับบ้านดับเมือง ,ไทย
 • 27 - 28 พฤศจิกายน 2562 ,ประชุมคืนข้อมูลโครงการสร้างเสริมศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น, โครงการสร้างเสริมศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น ,ไทย
 • 16 - 18 พฤศจิกายน 2562 ,กิจกรรม Site visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเครือข่าย ในโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สมาคมดับบ้านดับเมือง ,ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2562 ,กิจกรรม Site visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และฝึกอบรมพัมนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย , โครงพัฒนาระบบกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาตใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สมาคมดับบ้านดับเมือง) ,ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2562 ,กิจกรรม Site visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และฝึกอบรมพัมนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย , โครงพัฒนาระบบกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาตใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สมาคมดับบ้านดับเมือง) ,ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2562 ,กิจกรรม Site visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และฝึกอบรมพัมนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย , โครงพัฒนาระบบกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาตใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สมาคมดับบ้านดับเมือง) ,ไทย
 • 26 - 28 ตุลาคม 2562 ,ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเครือข่าย และร่วมการ site visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, สมาคมดับบ้านดับเมือง ,ไทย
 • 25 ตุลาคม 2562 ,ประชุมคืนข้อมูลโครงการสร้างเสริมศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น, โครงการสร้างเสริมศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น ,ไทย
 • 21 ตุลาคม 2562 ,ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเครือข่าย , สมาคมดับบ้านดับเมือง ,ไทย
 • 20 ตุลาคม 2562 ,ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเครือข่าย , สมาคมดับบ้านดับเมือง ,ไทย
 • 19 ตุลาคม 2562 ,ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเครือข่าย , สมาคมดับบ้านดับเมือง ,ไทย
 • 18 ตุลาคม 2562 ,ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเครือข่าย , สมาคมดับบ้านดับเมือง ,ไทย
 • 18 กันยายน 2562 ,วิทยากร ประเด็นการพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กแบบก้าวกระโดดนำร่อง 273 แห่งเพื่อให้เด็กไทยคุณภาพชีวิตที่ดีในรายการพบหมอรามาช่วง Rama health talk, โรงพยาบาลรามาธิบดี ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2562 ,โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สมาคมดับบ้านดับเมือง ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2562 ,TEP Forum 2019 “ภูมิทัศน์ใหม่การศึกษา : เส้นทางการพัฒนาสมรรถนะเด็กไทย” New Education Landscape : Pathway to build new competencies for all Thai children, Thailand Education Partnership ,ไทย
 • 24 - 26 พฤษภาคม 2562 ,กิจกรรมการ Site visit ศูนย์พัฒนาเด็กและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, คณะบุคคล “สร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย” ,ไทย
 • 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ,site visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพครูศนย์พัฒนาเด็กเล็ก, สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2561 ,เวทีสรุปการศึกษาดูงาน การพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับอำเภอ, สมาคมดับบ้านดับเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ,ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2561 ,การวางแผนการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2561 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยอำเภอท่าฉาง, โครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย ,ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2561 ,ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ site visit, สำนักงานเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 13 - 15 พฤศจิกายน 2561 ,นำเสนอบทเรียนการทำงานในพื้นที่, สมาคมดับบ้านดับเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ,ไทย
 • 28 ตุลาคม 2561 ,เวทีพัฒนา Good Practice สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย ,ไทย
 • 27 ตุลาคม 2561 ,เวทีพัฒนา Good Practice สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย ,ไทย
 • 20 - 21 ตุลาคม 2561 ,เวทีพัฒนา Good Practice สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อการสร้างเสริมศํกยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย ,ไทย
 • 3 - 5 กันยายน 2561 ,ให้ความรู้การจัดทำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยและสตรีมีครรภ์, สมาคมดับบ้านดับเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ,ไทย
 • 25 - 26 สิงหาคม 2561 ,อบรมครูโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร BBL ออกแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา, Brain-based Learning Thailand Center ,ไทย
 • 23 - 26 กรกฏาคม 2561 ,ประชุมหารือวางแผนงานและกำหนดทิศทางการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาเด้กปฐมวัยและสตรีมีครรภ์อำเภอถลาง, สมาคมดับบ้านดับเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ,ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2561 ,การประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน ,ไทย
 • 7 - 10 มิถุนายน 2561 ,กิจกรรม Site visit ศูนย์พันาเด็กเล็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้, สมาคมดับบ้านดับเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ,ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2561 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศตามหลัก Executive Functions, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม ,ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2561 ,การพัฒนาศักยภาพครูวิทยากร (TOT): ในการส่งเสริม BEF ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ดนตรี ครั้งที่ 3, โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน ,ไทย
 • 15 - 16 พฤษภาคม 2561 ,การพัฒนาศักยภาพครูวิทยากร (TOT): ในการใช้กิจกรรมดนตรีกระตุ้นทักษะสมองเด็กปฐมวัย, โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน ,ไทย
 • 7 - 9 พฤษภาคม 2561 ,การประชุม Site visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและฝึกอบรมพัฒนาแกนนำวิทยากรหลัก, สมาคมดับบ้านดับเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ,ไทย
 • 2 - 3 พฤษภาคม 2561 ,ประชุม Brain Executive Functions, สมาคมดับบ้านดับเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ,ไทย
 • 29 - 30 เมษายน 2561 ,อบรมการพัฒนาแกนนำ : อบรมแกนนำวิทยากรหลัก ครั้งที่ 3, สมาคมดับบ้านดับเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ,ไทย
 • 10 - 11 มีนาคม 2561 ,ฝึกอบรมการพัฒนาแกนนำ, สมาคมดับบ้านดับเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ,ไทย
 • 1 - 3 มีนาคม 2561 ,อบรมการเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัย, สมาคมดับบ้านดับเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ,ไทย
 • 31 มกราคม 2561 ,ปฐมวัย.....คุณภาพที่สร้างได้, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 มกราคม 2561 ,การฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับบุคลากรเหล่ากาชาดเชียงใหม่, สำนักงานเหล่ากาชาดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 - 26 ธันวาคม 2560 ,กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเลี้ยงดูเด็ก, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2560 ,โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดจันทบุรี, สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ,ไทย
 • 6 ธันวาคม 2560 ,การขัดและประเมินผลลัพธ์ทางการเรียนรู้, มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ,ไทย
 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2560 ,การจัดทำคู่มือแผนการเรียนการสอนและสื่อชุดความรู้ , กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2560 ,การวัดและประเมินผลลัพธ์ทางการเรียนรู้, มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ,ไทย
 • 22 - 23 พฤศจิกายน 2560 ,การจัดทำคู่มือแผนการเรียนการสอนและสื่อชุดความรู้ , กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 16 - 17 กันยายน 2560 ,การฝึกอบรมการพัฒนาแกนนำวิทยากรหลัก, สมาคมดับบ้านดับเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ,ไทย
 • 16 - 17 กันยายน 2560 ,พัฒนาแกนนำวิทยากรหลัก, โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัย จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 14, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 26 มีนาคม 2560 ,การประชุมเพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาและความต้องการการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดลำพูน, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2560 ,โครงการครูต้นแบบสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ,ไทย
 • 11 - 12 มีนาคม 2560 ,โครงการเด็กดีสมวัยไร้ความรุนแรง, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ,ไทย
 • 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2560 ,กระบวนการการพัฒนาศักยภาพศูนย์เด็กเล็ก เพื่อลงพื้นที่ติดตามการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, สมาคมดับบ้านดับเมือง จังหวัดนครปฐม ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการครูต้นแบบสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดจันทบุรี, สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการครูต้นแบบสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ,ไทย
 • 30 มกราคม 2560 ,การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 - 23 ธันวาคม 2559 ,การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2559, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ,ไทย
 • 11 ธันวาคม 2559 ,โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายร่วมเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและสุขภาวะเด็กปฐมวัย จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ,ไทย
 • 3 - 7 พฤศจิกายน 2559 ,การประชุม Site visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและฝึกอบรม, สมาคมดับบ้านดับเมือง จังหวัดสงขลา ,ไทย
 • 21 - 23 ตุลาคม 2559 ,ประชุม Site visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและฝึกอบรมพัฒนาแกนนำวิทยากรหลัก, สมาคมดับบ้านดับเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ,ไทย
 • 23 - 25 กันยายน 2559 ,การประชุม Site visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและฝึกอบรม, สมาคมดับบ้านดับเมือง จังหวัดสงขลา ,ไทย
 • 22 กันยายน 2559 ,การประชุม Site visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและฝึกอบรม, สมาคมดับบ้านดับเมือง จังหวัดสงขลา ,ไทย
 • 21 กันยายน 2559 ,การประชุม Site visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและฝึกอบรม, สมาคมดับบ้านดับเมือง จังหวัดสงขลา ,ไทย
 • 17 - 18 กันยายน 2559 ,การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จังหวัดลำพูน, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2559 ,Benchmarking, โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ,ไทย
 • 16 - 17 กรกฏาคม 2559 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้โรงเรียนสุขภาวะ, สำนักสนับสนุนภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ,ไทย
 • 24 มิถุนายน 2559 ,การพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของค์กรปกครองส่วนท้องถิ้น, ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ,ไทย
 • 4 - 8 พฤษภาคม 2559 ,โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กด้านการจัดทำหลักสูตรด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็ก และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปี 2559, องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ,ไทย
 • 5 - 6 เมษายน 2559 ,การประชุมถอดบทเรียนโครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้, สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ,ไทย
 • 8 มกราคม 2559 ,ร่วมเสวนางานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 ตุลาคม 2558 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Managerial Skills, มูลนิธิสถาบันระบบการศึกษา ,ไทย
 • 8 ตุลาคม 2558 ,การประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานเสริมสร้างพลังเครือข่ายการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัย, โครงการเสริมพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัย ,ไทย
 • 18 กันยายน 2558 ,การบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็กแบบ 5 ระบบ ด้วยกระบวนการ Group benchmarking, สถานพัฒนาเด็กศรีสำโรงวิทยา สุโขทัย ,ไทย
 • 10 ตุลาคม 2557 ,จัดทำนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1, โครงการหน่วยวิชาการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย : พื้นที่ภาคตะวันออก ,ไทย
 • 20 - 21 มีนาคม 2557 ,กระบวนการ Benchmarking โดยการ Site Visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉาง, โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี พื้นที่ภาคใต้ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการฝึกทักษะการประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ Thai Developmental Skills Inventory for Children, สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย ,ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2556 ,ประชุมหลักสูตร Benchmarking เพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับครู/ผู้ดูแลเด็ก, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ,ไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2556 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ Benchmarking เพื่อการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบสำหรับผู้บริหาร, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ,ไทย
 • 8 พฤศจิกายน 2556 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ Benchmarking เพื่อการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบสำหรับผู้บริหาร, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ,ไทย
 • 23 กันยายน 2556 ,เรียนรู้กระบวนการหลักในการพัฒนาระดับฐานข้อมูลตำบล, โครงการพัฒนาพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นสู่การขับเคลือนตำบลน่าอยู่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2556 ,โครงการ Omkoi Non-Formal Education Project, สโมสรโรตารี่เชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 - 16 ตุลาคม 2555 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดการทำงานของพัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัย, โรงแรมรามาการ์เด้น ,ไทย
 • 29 กันยายน 2555 ,การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหนุนเสริมและติดตามประเมินผลโครงการการศึกาทางเลือกใหม่ในกลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 2, สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ,ไทย
 • 23 - 25 สิงหาคม 2555 ,เรียนรู้กระบวนการหลักในการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ,ไทย
 • 16 - 17 กรกฏาคม 2555 ,กระบวนการเพื่อการเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2555 ,กระบวนการเพื่อการเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ,ไทย
 • 1 - 3 มีนาคม 2555 ,เวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทยครั้งที่ 2 ประจำปี 2555, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ,ไทย
 • 25 - 27 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลตำบล, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ,ไทย
 • 17 มิถุนายน 2554 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการให้พัฒนากลักสูตรการเป็นศูนย์ฝึกอบรมนักจัดการระบบฐานข้อมูลตำบล, โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลถืมตอง ,ไทย
 • 1 - 3 มีนาคม 2554 ,ประชุมวิชาการ "ฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย" เรื่อง "ระบบฐานข้อมูลตำบล", สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ,ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2553 ,อาหารเสริม สร้างพลังสมองของลูกรัก, โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ,ไทย
 • 16 ตุลาคม 2553 ,การประเมินพัฒนาเด็ก, โรงเรียนอนุบาลนานาชาติฮานาคริสเตียน ,ไทย
 • 13 กันยายน 2553 ,การส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยหัดเดิน, โรงเรียนอนุบาลโมเน่ จังหวัดสุโขทัย ,ไทย
 • 25 - 27 พฤษภาคม 2553 ,การดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยหัดเดิน, โรงเรียนอนุบาลโมเน่ จังหวัดสุโขทัย ,ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2551 ,เข้าใจพฤติกรรมเด็ก, โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 23 มีนาคม 2565 ,กิจกรรม "สรุปบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมา" โครงการหนูน้อยนักอ่านตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) สืบสานความมั่นคงทางอาหารของชุมชน, สมาคมดับบ้านดับเมือง ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2565 ,สมรรถนะของพยาบาลในการดูแลทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤติ, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2565 ,Product, Marketing and Branding of Nursing Management, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 1 มีนาคม 2565 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด วิชาที่ 1 หน่วยที่ 3 ทรัพยากรสำหรับการจัดบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด (ตอน 2), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 มีนาคม 2565 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด วิชาที่ 1 หน่วยที่ 4 ต้นทุนค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ ผลิตภาพของการบริการพยาบาลทารกแรกเกิดวิกฤต (ตอน 2), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 มีนาคม 2565 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด วิชาที่ 1 หน่วยที่ 3 ทรัพยากรสำหรับการจัดบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด (ตอน 1), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 มีนาคม 2565 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด วิชาที่ 1 หน่วยที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการพยาบาลแรกเกิด (ตอน 2), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2565 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด วิชาที่ 1 หน่วยที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการพยาบาลทารกแรกเกิด (ตอน 1), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2565 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด วิชาที่ 1 หน่วยที่ 4 ต้นทุนค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ ผลิตภาพของการบริการพยาบาลทารกแรกเกิดวิกฤต (ตอน 1), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2565 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด วิชาที่ 1 หน่วยที่ 1 ระบบสุขภาพและนโยบาย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2564 ,หลักสูตร Online Training Course : Community Empowerment to Promote Healthy Early Childhood, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2564 ,หลักสูตร Online Training Course : Community Empowerment to Promote Healthy Early Childhood, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2564 ,หลักสูตร Online Training Course : Community Empowerment to Promote Healthy Early Childhood, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2564 ,หลักสูตร Online Training Course : Community Empowerment to Promote Healthy Early Childhood, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2564 ,หลักสูตร Online Training Course : Community Empowerment to Promote Healthy Early Childhood, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 8 กรกฏาคม 2564 ,หลักสูตร Online Training Course : Community Empowerment to Promote Healthy Early Childhood, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2564 ,หลักสูตร Online Training Course : Community Empowerment to Promote Healthy Early Childhood, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 19 มิถุนายน 2564 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2564 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 26 มีนาคม 2564 ,เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในโครงการ การพัฒนา ศักยภาพบุคลากรเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและ การพัฒนาเนื้อหาการให้ความรู้ในยุคดิจิทัล , หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก ,ไทย
 • 15 ธันวาคม 2563 ,อบรมออนไลน์หลักสูตร Community Empowerment to Strengthen Maternal and Neonatal Health Care during The Covid-19 Pandemic, หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 พฤศจิกายน 2562 ,ประชุมวิชาการ การพยาบาลทารกแรกเกิดในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว : Neonatal Nursing in Digital Disruption World , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2561 ,ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลโครงการฯ, โครงการสร้างเสริมศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น ,ไทย
 • 7 กันยายน 2561 ,ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2561 ,การเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2561 ,การเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2561 ,ความปลอดภัยในผู้ป่วยเด็ก : แนวพัฒนาสู่บริการที่มีคุณภาพ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2561 ,ความปลอดภัยในผู้ป่วยเด็ก : แนวพัฒนาสู่บริการที่มีคุณภาพ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มกราคม 2561 ,การเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2560 ,ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2560 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 กันยายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 กันยายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 กันยายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 กันยายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 มิถุนายน 2560 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 กันยายน 2559 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 กันยายน 2559 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2559 - 21 กันยายน 2559 ,การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 สิงหาคม 2559 - 20 กันยายน 2559 ,การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 สิงหาคม 2559 - 20 กันยายน 2559 ,การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 มิถุนายน 2558 ,การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคศตวรรษที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2558 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2558 ,อบรมวิชาการ ศาสตร์ ศิลป์ สื่อ : สร้างสมอง เสริมการเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 24 ธันวาคม 2557 ,ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 ธันวาคม 2557 ,ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 เมษายน 2557 ,การเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Best practice), โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี พื้นที่ภาคเหนือ ,ไทย
 • 27 เมษายน 2557 ,การเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Best practice), โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี พื้นที่ภาคเหนือ ,ไทย
 • 26 เมษายน 2557 ,การเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Best practice), โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี พื้นที่ภาคเหนือ ,ไทย
 • 26 เมษายน 2557 ,การเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Best practice), โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี พื้นที่ภาคเหนือ ,ไทย
 • 20 เมษายน 2557 ,การเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Best practice), โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี พื้นที่ภาคเหนือ ,ไทย
 • 20 เมษายน 2557 ,การเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Best practice), โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี พื้นที่ภาคเหนือ ,ไทย
 • 19 เมษายน 2557 ,การเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Best practice), โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี พื้นที่ภาคเหนือ ,ไทย
 • 19 เมษายน 2557 ,การเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Best practice), โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี พื้นที่ภาคเหนือ ,ไทย
 • 5 สิงหาคม 2556 ,ความสำเร็จในการพัฒนาชุดโครงการวิจัย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2555 ,นำศึกษาประเทศสวีเดนเข้าศึกษาดูงาน, หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2555 ,นำศึกษาประเทศสวีเดนเข้าศึกษาดูงาน, หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2554 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง "Best Practices to inprove quality care for pediatric patients", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ทารกและเด็ก), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 10 สิงหาคม 2552 ,แนวคิดและหลักการเก็บรวบรวม่ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 ธันวาคม 2551 ,การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 ธันวาคม 2551 ,การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 24 - 26 สิงหาคม 2565 , ประชุมวิชาการประจำปี 2565 Practice towards Good outcomes , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเสนชั่น จ.กรุกงเทพฯ , ไทย
 • 21 - 22 กรกฏาคม 2565 , อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก" (Clinical Application in Simulation Education : Sim-CASE) , วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า , ไทย
 • 27 - 28 พฤษภาคม 2565 , โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)" , เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2565 , การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 และสมัชชาครอบครัวจังหวัด ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ "การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว" , โรงแรมแคนทารีฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 18 พฤษภาคม 2565 , โครงการเร่งรัดวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 64 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 18 พฤษภาคม 2565 , การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4 , วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 เมษายน 2565 , โครงการแพลตฟอร์มการส่งเสริมศักยภาพการดูแลเด็กในยุควิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2565 , การประชุมเชิงปฏิบัติการการประมินผลตอบแทนทางสังคม โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 , ห้องประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช. , ไทย
 • 24 ธันวาคม 2564 , การจัดแสดงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ และผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ในตำบลโปงทุ่ง และตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า ในงานจัดแสดงผลงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) , ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต , ไทย
 • 7 ธันวาคม 2564 , การลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนเพื่อคืนข้อมูลให้แก่ชุมชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) , องค์การบิหารส่วนตำบลโป่งทุ่ง , ไทย
 • 1 ธันวาคม 2564 , การลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนเพื่อคืนข้อมูลให้แก่ชุมชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) , องค์การบิหารส่วนตำบลท่าเดื่อ-มืดกา , ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2564 , การอบรมเรื่อง การส่งเสริมและสร้างแบรนด์เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ลำไยแปรรูป , องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2564 , การอบรมเรื่อง การส่งเสริมการตลาด และขยายตลาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ , เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2564 , โครงการอบรม Active Learning : Engaging Students in Online Classes , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 12 ตุลาคม 2564 , การประชุมเตรียมงานติดตามการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติปฐมวัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ , ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กันยายน 2564 , การลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) , องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง และเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 สิงหาคม 2564 , การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 , ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 14 สิงหาคม 2564 , การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 30 - 31 กรกฏาคม 2564 , การลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) , องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง และเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2564 , การประชุมปรึกษาหารือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณานิยาม คุณลักษณะ และ (ร่าง) แบบสำรวจความสามารถพิเศษของเด็กปฐมวัย , ระบบออนไลน์ Cisco WebEx , ไทย
 • 11 มิถุนายน 2564 , โครงการอบรม เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 2 - 5 เมษายน 2564 , ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) , องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มีนาคม 2564 , ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อม กระบวนแลกเปลี่ยนและทดสอบชุดสื่อการเรียรู้ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช , ไทย
 • 7 - 17 มีนาคม 2564 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program) , อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช. , ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2564 , ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไยแปรรูป และเครือข่ายดารเกษตร , อบต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 ธันวาคม 2563 , ประชุมเพื่อหารือในเรื่องกฎบัตรสุขภาพกับการสร้างเขตส่งเสริมการบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับนายกสมาคมการผังเมืองไทยและกรรมการเลขานุการกฎบัตรแห่งชาติ , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 27 - 28 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการพัมนาคุณภาพชิวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อจ้อเสนอนโนบายสาธารณะ , อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร , ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 , ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 19 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมเตรียมความพร้อมการแกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) , อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร , ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น , โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 ตุลาคม 2563 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) และถอดบทเรียนหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัย สำหรับพ่อแม่ ผุ้ปกครอง ในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย , โรงแรมเดอะ โคโค่ แกรนชาเลด์ ปากบารา จ.สตูล , ไทย
 • 21 ตุลาคม 2563 , ศึกษาดุงาน ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง (ธอส.) , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2563 , โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการพยาบาลเด็กสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ , ไทย
 • 9 - 13 ตุลาคม 2563 , ประชุมถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ สุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมแคชเซีย อ.ถลาง จ.ภูเก็ต , ไทย
 • 1 ตุลาคม 2563 , ประชุมแกนนำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยเชียงใหม่ , ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 1 ตุลาคม 2563 , ประชุมแนะนำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยเชียงใหม่ พื้นที่ตำบลยางเปียง อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่ , ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 30 กันยายน 2563 , ประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานระหว่างคณะกรรมการ พชอ.ถลาง จ.ภูเก็ต และคณะกรรมการ พชอ. ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี , อ.ถลาง จ.ภูเก็ต , ไทย
 • 19 - 20 กันยายน 2563 , โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กันยายน 2563 , ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ , ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคารเทพกวีฯ , ไทย
 • 1 - 2 กันยายน 2563 , ประชุมแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด , ห้องประชุมจังหวัดแม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 29 สิงหาคม 2563 , จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย "การเฝ้าระวังและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย" , ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี , ไทย
 • 22 สิงหาคม 2563 , ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย และการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 22 สิงหาคม 2563 , ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย และการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 21 สิงหาคม 2563 , ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการศึกษาพื้นที่ความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ , องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2563 , ประชุมหารือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวางแนวทางจัดทำระบบคัดครองและวินิจฉัยเด็กปฐมวัยในการหาภาวะความต้องการพิเศษ/ด้วยโอกาส , ห้องประชุมพจน์ สะเพียรชัย ชั้น 5 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , ไทย
 • 8 - 9 สิงหาคม 2563 , ประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานระหว่างคณะกรรมการ พชอ.ถลาง จ.ภูเก็ต และคณะกรรมการ พชอ. ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี , อ.ถลาง จ.ภูเก็ต , ไทย
 • 1 - 2 สิงหาคม 2563 , ประชุมถอดบทบทเรียนกระบวนการทำงานของศูนย์เรียนรู้ และแนวทางขยายเครือข่ายของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2563 , เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนและทดสอบ(ร่าง) ชุดสื่อการเรียนการพัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกระโดด , โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ , ไทย
 • 21 - 22 กรกฏาคม 2563 , ร่วมพิธีมอบถุงเด็กอิ่มอุ่นเพื่อพลังครอบครัวเด็กปฐมวัยก้าวผ่านวิกฤติ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง จ.สุราษฏณ์ธานี , ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2563 , ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2563 , ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบการดูปลเด็กแบบประกบตัว (Case Management System) โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2563 , ประชุมถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐใวัย , โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2563 , ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสขภาวะเด็กปฐมวัย , ห้องประชุมอโนดาด โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต , ไทย
 • 12 - 14 มิถุนายน 2563 , แลปเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน Learning @ home และถอดบทเรียนครอบครัวเด็กปฐมวัย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ , ไทย
 • 5 มิถุนายน 2563 , ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างเสริมศักยภาพภุมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , อาคารศุนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. , ไทย
 • 25 มีนาคม 2563 , อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 มีนาคม 2563 , ประชุม เรื่องแนวทางการสื่อสาร เพื่อขยายผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเต็มรูปแบบ , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 13 มีนาคม 2563 , ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 , โครงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 12 มีนาคม 2563 , อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้จังหวะและดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัย สำหรับครู พ่อ แม่ และผู้ปกครอง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎธานี , ไทย
 • 10 มีนาคม 2563 , ประชุมพัฒนาแนวทางการสื่อสาร เพื่อการขยายผลศูนย์พัฒนาเด็กเต็มรูปแบบ ครั้งที่ 2 , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 9 มีนาคม 2563 , ประชุมวางแผนโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , อาคารมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 3 มีนาคม 2563 , ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออมก๋อย , ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 มีนาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบการจัดการให้เด็กเข้าถึงระบบบริการทางด้านสาธารณสุข" , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมคุ้มภูคำ , ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมวิชาการประจำปี 2563 "ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ:โอกาสและความท้าทาย" , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมกับกลุ่มแกนนำในการจัดทำแผนงานในโครงการยถทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการณ์เพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัยเชียงใหม่ เพื่อวิเคราะหืแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กปฐมวัยเชียงใหม่ และร่วมเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ แนวทางการดำเนินงานและร่วมระดมความคิดเห็นฯ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากวาง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 , งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมร่างแนวทางการพัฒนาศักยภาพครอบครัวให้อบอุ่นฯ , ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช , ไทย
 • 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยและพัฒนาแนวทางการสื่อสารเพื่อการขยายผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเต็มรูปแบบ , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรม เรื่อง Introduction to TQA/EdPEx , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น , ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคารเทพกวี , ไทย
 • 31 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในการติดตามพัฒนาเครือข่าย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี , ไทย
 • 29 มกราคม 2563 , ประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 27 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 25 มกราคม 2563 , ประชุมวางแผนการดำเนินงานและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย , ห้องเชียงรุ้ง 3 โรงแรมดวงตะวัน , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 18 มกราคม 2563 , งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 “พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)” , ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 มกราคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การพัฒนาแกนนำวิทยากรหลัก (TOT) , ห้องเจียงจื้น โรงแรมเดอะพาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 ธันวาคม 2562 , ประชุมการพัฒนาแนวทาง Coaching ของศุนย์การเรียนรู้ , โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 ธันวาคม 2562 , ประชุมชี้แจงการสนับสนุนงบประมาณ โครงการผลักดันศูนย์ความเป็นเลิศประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 , ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2562 , ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานโครงการยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการณ์ เพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยเชียงใหม่ในปี 2563 , ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง , ไทย
 • 11 ธันวาคม 2562 , ประชุมขับเคลื่อนงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอฉาง ครั้งที่ 1/2563 , ห้องประชุมอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ , ไทย
 • 4 ธันวาคม 2562 , *ประชุมหารือการแปลคู่มือ DSPM จากภาษาไทยเป้นภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในงานวิจัยข้าววัฒนธรรม , สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ , ไทย
 • 28 - 29 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมวิชาการThe 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (2nd CMC-PID) หัวข้อ Update in Pediatric Infectious Diseases: Combating Common Diseases and Pathogens , ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2562 , ประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ , องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 ตุลาคม 2562 , ร่วมกิจกรรม Site Visit โครงการพัฒนาศุกยภาพบูรณาการระดับพื้นที่เพื่อสร้างสุขภาวะเด็กพื้ที่ต้นแบบตำบลบ่ิสุพรรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังผาง จ.ลำพูน , ไทย
 • 5 - 6 ตุลาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อกำหนดด้านกระบวนการและผลลัพธ์ในการพัฒนายกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้วยกระบวนการ Bench marking โดยเทียบเคียงมาตราฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ , โรงแรมทีเค พาเลซ แอนดื คอนเวนชั่น กทม. , ไทย
 • 2 ตุลาคม 2562 , ร่วมกิจกรรม Site Visit โครงการพัฒนาศุกยภาพบูรณาการระดับพื้นที่เพื่อสร้างสุขภาวะเด็กพื้ที่ต้นแบบตำบลบ่ิสุพรรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังผาง จ.ลำพูน , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2562 , ประชุม "สานพลังเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4" , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2562 , เข้าร่วมพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2562 , ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางทางศึกษาจัวหงวัดเชียงใหม่ , องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 กรกฏาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 26 - 27 มิถุนายน 2562 , ลงพื้นเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยและครอบครัวอำเภอท่าฉางเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาวะเด็กปฐมวัย , อำเภอท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี , ไทย
 • 24 มิถุนายน 2562 , ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ชี้แจง และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาต่างชาติให้เป็นทิศทางเดียวกัน , ห้องประชุมกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 22 - 23 มิถุนายน 2562 , อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพ/ผู้ดูแลเด็กของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย" , องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562 หลักสูตร "การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 1 , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 18 มิถุนายน 2562 , ร่วมงานเวทีแรกเปลี่ยน "เวทีแรกพบครั้งที่ 1/2562" , ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส. , ไทย
 • 5 May 2019 - 7 June 2019 , ประชุมวิชาการ COINN 2019: Enriched Family - Enhanced Care , ประเทศนิวซีแลนด์ , Newzealand
 • 26 เมษายน 2562 - 28 พฤษภาคม 2562 , Site visit ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการฝีกอบรมพัฒนาศักยภาพครูศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพลับพลา และโรงแรมนิว แทรเวิลลิด์จ จ.ชลบุรี , ไทย
 • 25 เมษายน 2562 , ประชุมเพื่อหารือ และชี้แจงการยื่นข้อเสนอโครงการฯ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา , ห้องศุนย์ปฏิรูปการศึกาาเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 21 เมษายน 2562 , Site visit ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการฝีกอบรมพัฒนาศักยภาพครูศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล , ไทย
 • 5 - 7 เมษายน 2562 , Site visit ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการฝีกอบรมพัฒนาศักยภาพครูศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเราะ อำเภอท่าศาลา และโรงแรมประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท , ไทย
 • 4 - 5 เมษายน 2562 , Site visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎธานี , ไทย
 • 3 เมษายน 2562 , ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยอำเภอสันกำแพง , ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ , ไทย
 • 31 มีนาคม 2562 , ลงพื้นที่ประเมินติดตามการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเอกชน , สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสวนพิมพรรณ อำเภอสารภี , ไทย
 • 25 มีนาคม 2562 , ลงพื้นที่ประเมินติดตามการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเอกชน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าวีงตาล อำเภอสารภี , ไทย
 • 19 มีนาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 16 มีนาคม 2562 , ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเอกชนฯ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 3 มีนาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบูรณาการกิจกรรมที่ส่งเสริมการบริหารสมองส่วนหน้า (EF) การส่งเสริมการอ่าน การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และการส่งเสริมการเจริญเติบโตสมส่วนตามวัย , โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการใชัจังหวัดและดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองเด็กปฐมวัยขั้นสูง และการออกแบบกิจกรรมการใช้จังหวะดนตรีสำหรับเด็ก 2-5 ปี" , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 มกราคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ิ่อกำหนดเป้าหมายและยุทศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยอำเภอขุนยวม , ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อำเภอยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 26 - 28 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมวิชาการนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต , ไทย
 • 5 - 7 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 29 ตุลาคม 2561 , ประชุมเพือติดตามระบบการดูแลและส่งต่อเด็กปฐมวัย อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2561 , ประชุมรายงานผลการดำเนินงานและปรึกษาหารือในการทำเครื่องมือแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลโครงการเสริมศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2561 , ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ , ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภออมก๋อย , ที่ว่าการอำเภออมก๋อย เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 ตุลาคม 2561 , ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเด็กปฐมวัยและสตรีมีครรภ์อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต , เทศบาลตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต , ไทย
 • 2 - 3 ตุลาคม 2561 , ประชุมเพื่อติดตามระบบการดูแลและส่งต่อเด็กปฐมวัย อ.แม่สาย จ.เชียงราย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 30 กันยายน 2561 , ร่วมชี้แจงรายละเอียดและกำหนดทิศทางการดำเนินโครงการการสร้างศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น , องค์การบริหารตำบลสระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช , ไทย
 • 29 กันยายน 2561 , ร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ระบบและกลไกระดับอำเภอ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี , ไทย
 • 26 กันยายน 2561 , ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 กันยายน 2561 , ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต , ไทย
 • 18 กันยายน 2561 , ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย , กรมสุขภาพจิต , ไทย
 • 16 - 17 กันยายน 2561 , ร่วมกำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กันยายน 2561 , สัมมนาวิชาการและพิธีมองรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 , อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี , ไทย
 • 11 กันยายน 2561 , สัมมนา การส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย : บทบาทของการเลี้ยงดู , เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 กันยายน 2561 , ประชุม สานพลังเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ , ไทย
 • 8 กันยายน 2561 , ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต , ไทย
 • 16 สิงหาคม 2561 , ประชุม Review โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ระบบและกลไกระดับอำเภอ , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2561 , ประชุมเพื่อคืนข้อมูลสถานการณ์เด็กปฐมวัยพื้่นที่อำเภอสารภี , ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2561 , อบรม การวิจัยเชิงคุณภาพ , ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 กรกฏาคม 2561 , อบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 กรกฏาคม 2561 , อบรม การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2561 , ประชุมโต๊ะวิชาการสารเสพติด ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง พัฒนาแผนวิชาการเพื่อการปัองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด , โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท , ไทย
 • 6 - 7 กรกฏาคม 2561 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืน 8 อำเภอ ครั้งที่ 1/2561 , เทศบาลตำบลแม่สาย เชียงราย , ไทย
 • 6 - 7 กรกฏาคม 2561 , ประชุมแลกเปลี่ยนรู้ผลการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยฯ , จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 6 - 7 กรกฏาคม 2561 , ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงราย , โรงแรม Mantrini เชียงราย , ไทย
 • 29 มิถุนายน 2561 - 1 กรกฏาคม 2561 , ร่วมเขียนรายงานโครงการและถอดบทเรียน , โรงแรมรามาการ์เด้น , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 25 มิถุนายน 2561 , ประชุม The Global Congress for Qualitative Health Research และเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Development for Local Public Policy for Early Childhood Development ณ ประเทศเกาหลี , Yonsel University , ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2561 , ประชุมปรึกษาหารือสถานการณ์เด็กปฐมวัยในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดพรหมวิหาร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2561 , ประชุมปรึกษาหารือสถานการณ์เด็กปฐมวัยในพื้นที่อำเภอเวียหนองล่อง จังหวัดลำพูน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2561 , ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 4 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2561 , ประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 5 - 6 พฤษภาคม 2561 , ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยระดับครัวเรือน , ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต , ไทย
 • 21 - 22 เมษายน 2561 , อบรม การพัฒนาศักยภาพครูวิทยากรในการส่งเสริม BEF ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ดนตรี ครั้งที่ 2 , โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานคร , ไทย
 • 17 - 20 เมษายน 2561 , อบรม การพัฒนาศักยภาพครูวิทยากร : การพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านจังหวะและทำนอง และ การประยุกต์ใช้จังหวะและทำนองในการจัดกิจกรรม BFF กับเด็กปฐมวัย , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 มีนาคม 2561 , ร่วมกระบวนการร่วมกำหนดทิศทางการสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย , กลุ่มบริษัท อาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) , ไทย
 • 27 มีนาคม 2561 , ประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 มีนาคม 2561 , ประชุมสรุปข้อมูลและคืนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและความต้องการดูแลเด็กปฐมวัย และอบรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 24 มีนาคม 2561 , ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 17 - 18 มีนาคม 2561 , อบรม การพัฒนาศักยภาพครูวิทยากรในการส่งเสริม BEF ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ดนตรี , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 13 - 14 มีนาคม 2561 , ร่วมการวิพากษ์แนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย และการประชุมทบทวนวรรณกรรมระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 , ร่วมมหกรรมวิชาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว , เมืองทองธานี , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2561 , ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2561 , ประชุมชี้แจงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และสภาเด็กและเยาวชนเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย ในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน , โรงแรมเชียงใหม่อินทนนท์กอล์ฟแอนด์เนเชอรัลรีสอร์ท , ไทย
 • 20 - 23 มกราคม 2561 , ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธ จังหวัดนครพนม , ไทย
 • 11 - 14 มกราคม 2561 , ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฏร์ สตูล , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์ สตูล , ไทย
 • 8 มกราคม 2561 , ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มกราคม 2561 , ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 23 - 24 ธันวาคม 2560 , ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 18 ธันวาคม 2560 , ร่วมการบันทึกความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างพลักเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อน ระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 13 - 15 ธันวาคม 2560 , ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 13 - 14 ธันวาคม 2560 , ประชุมวิชาการ พยบาลอัจฉริยะ : ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมวิชาการ EF Symposium 2017 : สมองเด็กไทย รากฐานทุนมนุษย์เพื่ออนาคตประเทศ , โรงแรมเซนทรา แจ้งวัฒนะ , ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมเตรียมการจัดการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 , องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2560 , รายงานคืนข้อมูลการดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่อำเภอแม่สาย , โรงแรมศิลามณีรีสอร์ท แอนด์สปา แม่สาย เชียงราย , ไทย
 • 9 - 12 พฤศจิกายน 2560 , ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์ อ่างนาง กระบี่ , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 ตุลาคม 2560 , ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2560 , กรมสุขภาพจิต , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2560 , ประชุมร่วมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะร่าง พรบ กองทุนการศึกษาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 54 , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 14 ตุลาคม 2560 , สังเกตุการณ์การอบรมการจัดทำคู่มือการเยี่ยมชมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายในจังหวัดจันทบุรี , โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จันทบุรี , ไทย
 • 11 ตุลาคม 2560 , ประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการ Routine to Research เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน , ไทย
 • 4 ตุลาคม 2560 , ประชุมปรึกษาหารือเพื่อออกแบบการจัดการกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ , องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 ตุลาคม 2560 , ประชุมปรึกษาหารือ , องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กันยายน 2560 , ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 7/2560 , กรมสุขภาพจิต , ไทย
 • 24 กันยายน 2560 , นำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 22 - 23 กันยายน 2560 , ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , เทศบาลตำบลเชิงทะเล ภูเก็ต , ไทย
 • 20 กันยายน 2560 , ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดลำพูน , ศาลากลางจังหวัดลำพูน , ไทย
 • 15 กันยายน 2560 , ประชุมเสนอแนะและร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานปี 2561-2563 , โรงแรมเซนทรา แจ้งวัฒนะ , ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2560 , ประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอนโยบายการปฏิรูปการดูแลและการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยต่ออคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง , โรงแรมรามาการ์เด้นส์ , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2560 , สัมมนาโครงการพัฒนาอาจารย์ , Veranda Chiang Mai the high resort , ไทย
 • 9 สิงหาคม 2560 , ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560 , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 8 สิงหาคม 2560 , ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 6/2560 , กรมสุขภาพจิต , ไทย
 • 1 สิงหาคม 2560 , ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม พระนครศรีอยุธยา , ไทย
 • 29 - 30 กรกฏาคม 2560 , โครงการพัฒนานักศึกษาโดยการใช้ Mix Method ในงานสาธารณสุข และประชุม การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำเอกสารอ้างอิงเพื่อการทำ IS และ Thesis , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2560 , เก็บข้อมูลการดูแลเด็กปฐมวัย , เทศบาลตำบลวังผาง อ.เวียหนองล่อง จ.ลำพูน , ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2560 , ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2560 , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 22 - 23 กรกฏาคม 2560 , ประชุมรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 17 - 21 กรกฏาคม 2560 , สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 14 , โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช , ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2560 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ , โรงพยาบาลสารภี , ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2560 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอของโรงพยาบาลสารภี , โรงพยาบาลสารภี , ไทย
 • 1 - 2 กรกฏาคม 2560 , อบรมการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัย ครังที่ 2 , โรงแรมทีเค พาเลซ , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2560 , ประชุม แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ภาคเหนือ , โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์แอนสปา เชียงราย , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2560 , ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560 , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 มิถุนายน 2560 , ประชุมยุทธศาสตร์ปฐมวัย ครั้งที่ 5/2560 , กรมสุขภาพจิต , ไทย
 • 24 มิถุนายน 2560 , ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปฐม , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2560 , ประชุมพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2560 , ร่วมประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 มิถุนายน 2560 , ร่วมเวทีเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติเพื่อการจัดการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ การจัดระบบการทำงานด้านสุขภาพระดับอำเภอ , โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2560 , ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย เชียงใหม่ , ศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 27 พฤษภาคม 2560 , ประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงาน , โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2560 , ประชุมหารือและติดตามการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำราญ อุบลราชธานี , ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2560 , ประชุมยุทธศาสตร์ปฐมวัย ครั้งที่ 4/2560 , กรมสุขภาพจิต , ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2560 , จัดระบบการทำงานด้านสุขภาพระดับอำเภอ , สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2560 , ประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , ศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2560 , ประชุมรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 29 - 30 เมษายน 2560 , อบรม การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมรามาการ์เด้นส์ , ไทย
 • 27 เมษายน 2560 , ประชุมยุทธศาสตร์ปฐมวัย ครั้งที่ 3/2560 , สำนักงานกรมสุขาพจิต กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 24 - 25 เมษายน 2560 , เข้าร่วมการเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว , ไทย
 • 20 เมษายน 2560 , ร่วมฟังผลการประเมิน และร่วมให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงโครงการประเมินแผนหลัก 3 ปี , โรงแรมเอทัล กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 8 - 9 เมษายน 2560 , ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย และการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ Benchmarking , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 2 - 3 เมษายน 2560 , อบรมการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัย , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 15 มีนาคม 2560 , ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2560 , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2560 , ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัด เพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 มีนาคม 2560 , ร่วมโครงการ Systematic review protocol development , จีรัง เฮลท์รีสอร์ต เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุมรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2560 , ลงเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ , ไทย
 • 26 มกราคม 2560 , ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2559 , สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน , ไทย
 • 23 มกราคม 2560 , ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัด เพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2560 , องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 24 - 25 ธันวาคม 2559 , อบรม การใช้กิจกรรมดนตรีเพื่อกระตุ้นทักษะสมอง EF , โรงแรมเอเชีย ราชเทวี , ไทย
 • 17 - 18 ธันวาคม 2559 , ประชุมรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 15 ธันวาคม 2559 , ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย , คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 13 ธันวาคม 2559 , ประชุมคณะทำงานเลขานุการร่วม , ศาลากลางจังหวัดลำพูน , ไทย
 • 8 ธันวาคม 2559 , ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2559 , สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน , ไทย
 • 7 ธันวาคม 2559 , ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างมติฯ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 , สวนธรรมบุญถาวรเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 5 ธันวาคม 2559 , ลงพื้นที่ติดตามงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี นครพนม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำราญ อุบลราชธานี , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว , โรงแรมรามาการ์เด้น , ไทย
 • 19 - 20 พฤศจิกายน 2559 , ประชุม EF Symposium 2016 : ปลูกฝังทักษะสมอง บ่มเพาะเด็กไทยยุค 4.0 , อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี , ไทย
 • 15 - 18 พฤศจิกายน 2559 , ร่วมลงพื้นที่ติดตามการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฏร์ สตูล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเราะ นครศรีธรรมราช , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2559 , ประชุมชี่แจงรายละเอียดโครงการหน่วยสร้างเสริมศักยภาพของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย:ภาคเหนือ , องค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย , ไทย
 • 22 กันยายน 2559 , ร่วมพิจารณาโครงการปฐมวัย , สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน , ไทย
 • 16 กันยายน 2559 , ร่วมพิจารณาโครงการปฐมวัย , สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน , ไทย
 • 15 กันยายน 2559 , ร่วมหารือประชารัฐ : ปฐมวัย , เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว , ไทย
 • 8 - 11 กันยายน 2559 , ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY , โรงแรม SHANGRI-LA Chiang Mai , ไทย
 • 27 - 28 สิงหาคม 2559 , ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยขยายผลสู่การขับเคลื่อนระบบและกลไกระดับจังหวัด , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2559 , ประชุมคณะทำงานเลขานุการร่วม , ศาลากลางจังหวัดลำพูน , ไทย
 • 15 สิงหาคม 2559 , เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองนครปฐม , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม , ไทย
 • 13 สิงหาคม 2559 , เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู , ไทย
 • 10 สิงหาคม 2559 , ประชุมเตรียมการดำเนินงานเวที "สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ขยายผลสู่การขับเคลื่อนระบบและกลไกระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 8 สิงหาคม 2559 , ศึกษาดูงาน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสวรรคโลกประชาสรรค์ จังหวัดสุโขทัย , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2559 , ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยขยายผลสู่การขับเคลื่อนระบบและกลไกระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 30 - 31 กรกฏาคม 2559 , ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพครูสู่การพัฒนาท้องถิ่นระดับภาค , ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก , ไทย
 • 25 - 28 กรกฏาคม 2559 , อบรมโครงการพัฒนาวิทยากรกระบวนการ Executive Functions ครั้งที่ 1 , ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" จังหวัดนครปฐม , ไทย
 • 23 - 24 กรกฏาคม 2559 , อบรมการใช้ระบบออนไลน์ Thai School Lunch , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2559 , ประชุมงานโครงการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา , ศาลากลางจังหวัดสงขลา , ไทย
 • 12 - 13 กรกฏาคม 2559 , ร่วมทำแผนปฐมวัย : สงขลา , สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2559 , ประชุมเตรียมการดำเนินงานเวที "สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ขยายผลสู่การขับเคลื่อนระบบและกลไกระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2559 , ประชุมเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนสนับสนุนภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในแผนการดำเนินงาน สสส.ปี 2560 , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2559 , ประชุมผู้เชี่ยวชาญในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะแรกสำหรับเด็กไทย , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2559 , ประชุมผู้เชี่ยวชาญในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะแรกสำหรับเด็กไทย , โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2559 , เยี่ยมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นแหน , ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง และอำเภอนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม , ไทย
 • 24 มิถุนายน 2559 , เยี่ยมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำราญ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำราญ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี , ไทย
 • 22 มิถุนายน 2559 , ประชุมเพื่อหารือแนวทางการต่อยอดและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการดำเนินงานของสำนักสนับสนุนภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 15 - 16 มิถุนายน 2559 , เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อน , จังหวัดนครนายกและจังหวัดนครราชสีมา , ไทย
 • 10 มิถุนายน 2559 , ประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัดลำพูน , ศาลากลางจังหวัดลำพูน , ไทย
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2559 , ประชุม Benchmaking กับสถานศึกษาสุขภาวะ , โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต , ไทย
 • 20 - 21 พฤษภาคม 2559 , ร่วมโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา กิจกรรมรายงานความก้าวหน้าโครงการพิเศษ ผู้นำรุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 , สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา , ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2559 , ประชุมพิจารณาโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดจันทบุรี , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2559 , ร่วมกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ Site visit , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหล่ายาว ตำบลวังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน , ไทย
 • 13 พฤษภาคม 2559 , ประชุมกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2559 , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 28 - 29 เมษายน 2559 , เยี่ยมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแระ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแระ , ไทย
 • 26 - 27 เมษายน 2559 , เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อติดตามการดำเนินงาน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉัตรไชย อ.ถลาง จ.ภูเก็ต , ไทย
 • 24 เมษายน 2559 , ประชุมพิจารณาแผนงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัย , สำนักงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 เมษายน 2559 , เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อติดตามการดำเนินงาน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหัวฝาย , ไทย
 • 1 - 3 เมษายน 2559 , ประชุมการพัฒนาเติมเต็มศักยภาพศูนย์เรียนรู้ด้านเด็กปฐมวัยระดับประเทศ ครั้งที่ 2 และเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย , สิบแสน รีอสร์ท แอนด์ สปา แม่แตง เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 มีนาคม 2559 , ประชุมการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย , มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ , ไทย
 • 5 มีนาคม 2559 , ร่วมกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ Site visit , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 4 มีนาคม 2559 , ประชุมชี้แจงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกลางทุ่ง ตำบลวังผาง อ.เวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2559 , ประชุม การลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย , มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ , ไทย
 • 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 , อบรม เทคนิคการเขียนหนังสือและตำราทางวิชาการ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 , อบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือและตำราทางวิชาการ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 30 มกราคม 2559 , ประชุมวางแผนการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม , ไทย
 • 27 มกราคม 2559 , อบรม The 5 Choices toWxtraordinary Productvity , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 11 มกราคม 2559 , ประชุมหารือเรื่องการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็ก , มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2558 , ประชุมวิพากษ์หลักสูตรแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยตั้งแต่ในครรภ์จนถึง 5 ปี , โรงแรมราดามา พลาซ่า บางกอกริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 14 - 16 ธันวาคม 2558 , ประชุม Practical approaches for neonatal provlems , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2558 , ประชุมคณะทำงานตามกรอบแนวคิดการพัฒนาอนาคตเด็กไทย , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 21 - 22 พฤศจิกายน 2558 , อบรม การพัฒนาเติมเต็มศักยภาพศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ในระบบการจัดการหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และระบบการดูแลสุขภาพเด็ก , โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2558 , ประชุมเพื่อเป็นที่ปรึกษาและวิพากษ์ การดำเนินโครงการ , เทศบาลวังผาง อ.เวียงหนองล่อง ลำพูน , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2558 - 1 พฤศจิกายน 2558 , อบรม การพัฒนาเติมเต็มศักยภาพศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ในระบบการจัดการหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และระบบการดูแลสุขภาพเด็ก , โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2558 , ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4/2558 , กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2558 , ประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 9/2558 , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 27 กันยายน 2558 , ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานของศูนย์เรียนรู้ด้านเด็กปฐมวัย , โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 22 กันยายน 2558 , ประชุมเพื่อทำข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 14 กันยายน 2558 , ประชุมเวทีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย , โรงแรมเดอะสุโกศล , ไทย
 • 12 - 13 กันยายน 2558 , ประชุมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน , โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน , ไทย
 • 9 - 11 กันยายน 2558 , สัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น , โรงแรมมณเทียร , ไทย
 • 7 กันยายน 2558 , ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข่ายจังหวัดลำพูน , ศาลากลางจังหวัดลำพูน , ไทย
 • 4 กันยายน 2558 , ร่วม Workshop ครั้งที่ 1 เวทีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย , มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ , ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2558 , ประชุมเตรียมการดำเนินงานเวที ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้ ครั้งที่ 2 , โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2558 , ประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดจันทบุรี , ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2558 , ประชุมเตรียมการดำเนินงานเวที ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้ , โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 27 - 28 มิถุนายน 2558 , ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ต้นแบบและศูนย์เครือข่าย และเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาคเหนือ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2558 , ร่วมหารือการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระหว่างสำนัก 4 และสำนัก 3 , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 19 มิถุนายน 2558 , ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข่ายจังหวัดลำพูน , เวียงศิริ รีสอร์ท ลำพูน , ไทย
 • 15 มิถุนายน 2558 , ร่วมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองขาว กาญจนบุรี , ไทย
 • 11 - 12 มิถุนายน 2558 , ประชุมหารือการจัดงานปฐมวัย , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 6 - 7 มิถุนายน 2558 , ประชุมการขับเคลื่อนงานโครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับภูมิภาคฯ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2558 , หารือเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการบูรณาการงานพัฒนาเด็กปฐมวัย , โรงแรมหัวช้าง กรุงเทพฯ , ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2558 , ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข่ายจังหวัดลำพูน , องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน , ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2558 , ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 3/2558 , สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน , ไทย
 • 13 พฤษภาคม 2558 , ร่วมหารือการเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการงานพัฒนาเด็กปฐมวัย , โรงแรมเอทัส ลุมพินี , ไทย
 • 9 - 10 พฤษภาคม 2558 , ประชุม การพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลักพื้นที่ภาคเหนือ , เทศบาลตำบลวังผาง ลำพูน , ไทย
 • 24 - 26 เมษายน 2558 , รับการพัฒนาโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 2 , โรงแรมตรัง , ไทย
 • 16 - 17 เมษายน 2558 , ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัมนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2558 , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 17 - 25 March 2015 , เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุม Asia-Pacific Teaching Professor Conference ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น , เมืองโอซาก้า , Japan
 • 28 กุมภาพันธ์ 2558 - 1 มีนาคม 2558 , ร่วมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย , โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จ.สโขทัย , ไทย
 • 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมการพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลักพื้นที่ภาคเหนือ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังผาง อ.เวียหนองล่อง จ.ลำพูน , ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุม การใช้เครื่องมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง , ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) , ไทย
 • 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมการพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลักพื้นที่ภาคใต้ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี , ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2558 , ปรึกษาหารือคณะทำงาน , ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสุโขทัย , ไทย
 • 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2558 , เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 6 กระบวนการเรียนรู้ที่ 6 , โรงแรมคุ้มภูคำ และโรงแรมลิเติ้ลดั้ก , ไทย
 • 31 มกราคม 2558 - 1 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลัก , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 25 มกราคม 2558 , ประชุมขับเคลื่อนงานโครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับ ภูมิภาคเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 24 มกราคม 2558 , ประชุมการพัฒนาแกนนำหลัก , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 10 - 11 มกราคม 2558 , ร่วมการชุมออกแบบการขับเคลื่อนงานพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี , ไทย
 • 27 - 28 ธันวาคม 2557 , ร่วมการชุมออกแบบการขับเคลื่อนงานพื้นที่ภาคตะวันออก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพลับพลา จันทบุรี , ไทย
 • 19 ธันวาคม 2557 , ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง , ไทย
 • 18 - 22 ธันวาคม 2557 , อบรมการพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 5 กระบวนการเรียนรู้ที่ 3 , โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส , ไทย
 • 15 ธันวาคม 2557 , ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน , ไทย
 • 13 - 14 ธันวาคม 2557 , ประชุมขับเคลื่อนงานโครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับ ภูมิภาคเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 7 ธันวาคม 2557 , ประชุมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 3 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพลับพลา จันทบุรี , ไทย
 • 27 - 30 พฤศจิกายน 2557 , ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย การจัดการองค์กรและวิถีโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เพื่อพัฒนาหลักสูตร "ครูปฐมวัยต้นแบบ" ครั้งที่ 1 , โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ , ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2557 , ประชุมขับเคลื่อนงานโครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับ ภูมิภาคเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2557 , ประชุมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย , วัดพลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี , ไทย
 • 17 - 18 พฤศจิกายน 2557 , อบรมหลักสูตรการจัดแผนการสอน : การจัดการเรียนการสอนของโรคเรียนบ้านปลาดาว , โรงเรียนบ้านปลาดาว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 11 พฤศจิกายน 2557 , อบรมเชิงปฏิบัติการ นักวิชาการ ผู้ประสานงานภาคและผู้ประสานงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงแรมพูลแมน บางกอง คิงเพาเวอร์ , ไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2557 , ร่วมเวทีนโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 2 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา , ไทย
 • 8 พฤศจิกายน 2557 , ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง , ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2557 , ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง , ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2557 , ประชุมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย , ไทย
 • 21 - 22 ตุลาคม 2557 , ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 11 ตุลาคม 2557 , ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ระยะที่ 1 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย , ไทย
 • 4 - 7 ตุลาคม 2557 , ร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 4 : กระบวนการเรียนรู้ที่ 2 การคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร , โรงแรมแม่น้ำ รามาดา , ไทย
 • 4 ตุลาคม 2557 , ประชุมเวทีนโยบายและสาธารณะ ครั้งที่ 3 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี , ไทย
 • 21 กันยายน 2557 , ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ช่วงที่ 2 , เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 15 กันยายน 2557 , โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ระยะที่ 1 , โรงแรมวิค 3 บางกอก , ไทย
 • 8 - 10 กันยายน 2557 , ติตามการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้/ศูนย์ต้นแบบ และการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการหน่วยวิชาการฯ ในการดูแลเด็กปฐมวัย : พื้นที่ภาคใต้ , ไทย
 • 6 - 7 กันยายน 2557 , ประชุมเวทีนโยบายและสาธารณะ ครั้งที่ 1 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี , ไทย
 • 29 - 31 สิงหาคม 2557 , อบรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนท้องถิ่น , โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ , ไทย
 • 20 - 22 สิงหาคม 2557 , ประชุม Update and Practical points in Preterm Care , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ , ไทย
 • 2 - 3 สิงหาคม 2557 , ประชุมเวทีสาธารณะด้านการดูแลเด็กปฐมวัย , องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี , ไทย
 • 25 - 27 กรกฏาคม 2557 , ประชุม เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมวิทยากร , โรงแรมแม่น้ำ , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2557 , ประชุมพิจารณาโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี , โรงแรมเดอะสุโกศล , ไทย
 • 21 มิถุนายน 2557 , ประชุมคณะทำงานตามกรอบแนวคิดการพัฒนาอนาคตเด็กไทย , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 10 มิถุนายน 2557 , ประชุมคณะทำงานตามกรอบแนวคิดการพัฒนาอนาคตเด็กไทย , สสส. , ไทย
 • 4 - 5 มิถุนายน 2557 , ประชุม เพื่อจัดทำแผน สสส 2558-2560 , โรงแรมเดอะสุโกศล , ไทย
 • 2 - 4 มิถุนายน 2557 , อบรม Systematic review protocol Development , เมาท์เทนคลีก เวลเนส รีสอร์ท , ไทย
 • 20 - 23 พฤษภาคม 2557 , เข้าร่วมโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 2 , สวนทอง รีสอร์ท สมุทรสงคราม , ไทย
 • 5 - 8 พฤษภาคม 2557 , ประชุม อิภวัฒน์การเรียนรู้ สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย , อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี , ไทย
 • 1 - 2 พฤษภาคม 2557 , อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร , โรงแรม เดอะ สุโกศล , ไทย
 • 25 - 28 เมษายน 2557 , โครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแหลงทางการศึกษา รุ่นที่ 2 , สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา , ไทย
 • 26 มีนาคม 2557 , ประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและหารือการดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิด , อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) , ไทย
 • 17 - 18 มีนาคม 2557 , ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางการบูรณาการการทำงานร่วมภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาอนาคตเด็กไทย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต , ไทย
 • 10 - 11 มีนาคม 2557 , ประชุมเพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2557 , ประชุมหารืองานปฐมวัย , สถาบันราชานุกูล , ไทย
 • 28 มกราคม 2557 , อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 26 มกราคม 2557 , ประชุม Benchmarking เพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงแรมรามาการ์เด้นส์ , ไทย
 • 3 มกราคม 2557 , ประชุมชี้แจงโครงการเสริมพลังการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะร่วมกับการขับเคลื่อนนโยบายแก้วิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านการพัฒนาระบบข้อมูล , โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว , ไทย
 • 26 ธันวาคม 2556 , ประชุมหารือเพื่อกำหนดทิศทางการบูรณาการการทำงานร่วมภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาอนาคตเด็กไทย , สถาบันราชานุกูล , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2556 , ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข , โรงแรม My Tree House , ไทย
 • 20 - 22 ธันวาคม 2556 , ประชุมการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน enchmarking ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงแรมทีเค พาเลซ , ไทย
 • 11 ธันวาคม 2556 , ประชุม โครงการบูรณาการพัฒนาการเด็กไทย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 10 ธันวาคม 2556 , ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น Benchmarking เพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , เทศบาลนครเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย , ไทย
 • 4 - 6 ธันวาคม 2556 , ประชุม Holistic Caring in the Global Context: Evidences from Qualitative Health Researchw , โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2556 , ประชุมสรุปผลการกลั่นกรองโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ , โรงแรมรามาการ์เด้นส์ , ไทย
 • 23 - 25 พฤศจิกายน 2556 , ประชุมหลักสูตร Benchmarking เพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับครู/ผู้ดูแลเด็ก , โรงแรมแม่น้ำรามาดาพล่าซ่า , ไทย
 • 17 - 19 พฤศจิกายน 2556 , ประชุมกลั่นกรองโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ , โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ นครปฐม , ไทย
 • 21 - 22 ตุลาคม 2556 , ประชุม การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองและประเมินความผิดปกติของพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 3 , โรงแรมคีรีธารา , ไทย
 • 13 - 14 ตุลาคม 2556 , ประชุมเพื่อพัฒนาข้อกำหนดด้านกระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ , โรงแรมรามาการ์เด้นส์ , ไทย
 • 7 ตุลาคม 2556 , ประชุมหารือเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการพัฒนาเด็กปฐมวัย , โรงแรมเดอะสุโกศล , ไทย
 • 28 - 30 กันยายน 2556 , ประชุมเพื่อการพัฒนา Benchmarks สู่การเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ , โรงแรมรามาการ์เด้นส์ , ไทย
 • 12 - 15 กันยายน 2556 , ประชุม เรื่อง Cardiovascular Guidelines Focus , โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 29 สิงหาคม 2556 , ประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้ง 21 , ศูนย์การประชุมพีช พัทยา ชลบุรี , ไทย
 • 8 สิงหาคม 2556 , ประชุม การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองและประเมินความผิดปกติของพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย , กรมสุขภาพจิต , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2556 , สัมมนา เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 19 , โรงแรมมิราเคิล , ไทย
 • 15 - 16 มิถุนายน 2556 , อบรม การพัฒนาศัยภาพทีมวิชาการในการสร้างเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ริเวอร์ไรน์เพลส นนทบุรี , ไทย
 • 10 มิถุนายน 2556 , ประชุมวิพากษ์คู่มือพยาบาล ในการจัดการผู้ที่มีน้ำหน้กตัวเกินโรคอ้วน/อ้วนลงพุง ตามโครงการรวมพลัง ขยับกาย สร้างสัมคมไทย ไร้พุง , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 8 มิถุนายน 2556 , ประชุม ร่วมคิด ร่วมสร้าง เส้นทางสุ่สุขภาวะ : อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมวินเพลส , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2556 , สัมมนา แนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 28 - 29 พฤษภาคม 2556 , ประชุมการทบทวนและออกแบบกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน "สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่" , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา , ไทย
 • 25 - 26 พฤษภาคม 2556 , เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตนแบบในแต่ละภูมิภาค , ริเวอร์ไรน์เพลส นนทบุรี , ไทย
 • 29 - 30 เมษายน 2556 , ประชุมคณะกรรมการโครงการบูรณาการพัฒนาการเด็กล้านนา , โรงแรมอิมพีเรียล เชียงใหม่ รีสอร์ทสปาแอนด์สปอร์ตคลับ , ไทย
 • 11 มีนาคม 2556 , ประชุมโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่น มีการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี , โรงแรมรามาการ์เด้นท์ , ไทย
 • 17 - 18 มกราคม 2556 , ร่วมเวทีทบทวนจังหวะก้าวการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ปี 2555 : ล้านนา , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 8 ธันวาคม 2555 , คณะทำงานพัฒนาชุดโครงการการพัฒนาอนาคตเด็กไทย , โรงแรมรามาการ์เด้นท์ , ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2555 - 1 สิงหาคม 2555 , ประชุม ขบวนการเปลี่ยนแปลงของพยาบาลไทย จากการเปิดประเทศสู่สังคมอาเซียน , โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น , ไทย
 • 15 - 17 มิถุนายน 2555 , ประชุมเพื่อสรุปบทเรียนแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน , โรงแรมมิราเคลแกรนด์ คอนเวนชั่น , ไทย
 • 1 - 2 มิถุนายน 2555 , ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลตำบล , โรงแรมสยามซิตี้ , ไทย
 • 23 - 24 พฤษภาคม 2555 , ศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลรามาธิบดี , ไทย
 • 3 - 5 พฤษภาคม 2555 , ประชุม ทบทวนและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล , โรงแรมมิราเคลแกรนด์ คอนเวนชั่น , ไทย
 • 23 - 24 เมษายน 2555 , อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 26 - 28 มีนาคม 2555 , ประชุมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ , ศูนย์บริการพยาบาล , ไทย
 • 11 - 21 March 2012 , ฝึกอบรมด้านการพัฒนาฐานข้อมูล ณ ประเทศญี่ปุ่น , Nagoya University , Japan
 • 9 มีนาคม 2555 , ประชุม วิวัฒนาการจาก e-learning สู่ we-learning , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 5 - 11 มีนาคม 2555 , ประชุม Collaborative Project on Development of Data Base System for Community Strengthening at Tambon Level , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 5 - 11 มีนาคม 2555 , ประชุม Collaborative Project on Development of Data Base System for Community Strengthening at Tambon level , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 25 มกราคม 2555 , สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 13 มกราคม 2555 , จัดงานวันเด็ก , โรงเรียนวัดสวนดอก , ไทย
 • 10 - 12 ธันวาคม 2554 , ประชุมเวทีนโยบายสาธารณะระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน , โรงแรมเอ็มเพลส , ไทย
 • 6 - 8 ธันวาคม 2554 , ประชุมวิชาการภาคเหนือ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2554 , Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2554 , Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 27 กันยายน 2554 , ประชุมระบบฐานข้อมูลตำบล , สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2554 , สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 6 - 7 สิงหาคม 2554 , สอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2554 , วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย , ไทย
 • 5 - 7 มิถุนายน 2554 , ประชุมเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ , โรงแรมอมารี , ไทย
 • 25 - 27 พฤษภาคม 2554 , อบรมเรื่องการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 พฤษภาคม 2554 , ร่วมโครงการพัฒนาจิตเพื่อการทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะแก่ภาคีเครือข่าย สสส , หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ , ไทย
 • 11 - 13 พฤษภาคม 2554 , การเขียนข้อสอบ การจัดทำคลังข้อสอบ และการประเมินผลทางคลินิก รุ่นที่ 1 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 6 พฤษภาคม 2554 , ประชุมเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบล , เทศบาลตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี , ไทย
 • 28 เมษายน 2554 , ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU , อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า , ไทย
 • 27 เมษายน 2554 , สัมมนา KM ด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2554 , ประชุมวิชาการ "Bangkok International Neo natology Symposium 2011" , Shangri-La Hotel , ไทย
 • 14 มกราคม 2554 , ประชุมวิชาการ แนวทางการดูแลและส่งเสริมสุขภาพสมอง , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2553 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนในระดับท้องถิ่น , สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนในระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2553 , สภาบันวิจัยจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 12 - 13 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทดสอบการใช้งานโปรแกรม TCNAP" , อบต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา , ไทย
 • 5 - 6 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนในระดับท้องถิ่น (เทศบาล) ครั้งที่ 1/2553 , โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2553 , เข้าร่วมพิจารณาแนวทางการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนในระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2553 , สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 27 - 28 สิงหาคม 2553 , โครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความสุขและพลังในการทำงาน , ระวี-วารี รีสอร์ท แอนสปา , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2553 , แนวทางการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2553 , ร่วมพิจารณาแนวทางการสนับสนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1/2553 , สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 23 - 25 กรกฏาคม 2553 , ร่วมพิจารณาแนวทางสนับสนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1/2553 , สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 21 มิถุนายน 2553 , การประยุกตืใช้การสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคมระดับท้องถิ่น , โรงแรมลานนาพาเลส , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2553 , ร่วมพิจารณาแนวทางการสนับสนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1/2553 , สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 11 มิถุนายน 2553 , การพัฒนาหลักสูตรประจำแหล่งเรียนรู้ , สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ , ไทย
 • 3 - 6 June 2010 , เสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง , Cheung Kung Hai Conference Centre , Hong Kong
 • 14 พฤษภาคม 2553 , ประชุมการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล TCNAP , สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 10 - 12 เมษายน 2553 , การพัฒนาศักยภาพนักวิชาการในโครงการตำบลสุขภาวะและจังหวัดสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้ภายใต้แผนงานสุขภาวะชุมชน , โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ แอนด์สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ , ไทย
 • 29 - 30 มีนาคม 2553 , ประชุมหารือผลการนำใช้แบบสอบถามในการจัดเก็บข้อมูล ระยะที่ 2 , สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 24 - 26 มีนาคม 2553 , การสนับสนุนทางวิชาการในการพัฒนาระบบการจัดการสุขภาวะชุมชน , บ้านอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม , ไทย
 • 23 มีนาคม 2553 , แผนปฏิบัติการภาคเหนือภายใต้โครงการเสริมพลังการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะร่วมกับการขับเคลื่อนนโยบายแก้วิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านการพัฒนาระบบข้อมูล , โรงแรมเดอะปาร์ค , ไทย
 • 16 - 21 มีนาคม 2553 , การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการขับเคลื่อนตำบลน่าอยู่ : กรณีตำบลทุ่งกล้วย , อบต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา , ไทย
 • 10 มีนาคม 2553 , บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 5 - 7 มีนาคม 2553 , อบรมนักวิจัยในการจัดทำระบบฐานข้อมูลในโครงการเสริมพลังฯ , ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาสน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , การเสนอผลงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 24 มกราคม 2553 , ประชุมเพื่อพัฒนาแบบสอบถามข้อมูล และคู่มือการจัดเก็บข้อมูล และพัฒนาฐานข้อมูล , The Forest Home Boutique Resort นครนายก , ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2552 , ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ , อบต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม , ไทย
 • 5 พฤศจิกายน 2552 , ประชุมการพัฒนระบบข้อมูลตำบล , สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 2 - 4 พฤศจิกายน 2552 , นำเสนอผลงานวิจัย , โรงแรมแอมบาสเดอร์ , ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2552 , เก็บข้อมูลวิจัย , อบต.เวียงแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 30 ตุลาคม 2552 , เก็บข้อมูลวิจัย , ต.หนองน้ำรัด ,ต.หนองม่วงไข่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ และต.ถืมตอง อ.เมือง , ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2552 , สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 23 - 24 ตุลาคม 2552 , ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา , ต.ป่ากล้วย กิ่งอ.ป่าซาง จ.พะเยา , ไทย
 • 18 - 20 ตุลาคม 2552 , ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา , จังหวัดอุทัยธานี , ไทย
 • 19 - 20 กันยายน 2552 , พบปะแกนนำชุมชน และทดสอบการใช้คู่มือกลวิธีในการสื่อสารที่คณะผู้ดำเนินงานได้พัฒนาขึ้น , ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 15 กันยายน 2552 , ร่วมถอดบทเรียนระบบการจัดการสุขภาวะชุมชน , ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช , ไทย
 • 21 - 23 สิงหาคม 2552 , โครงการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมกลวิธีในการสื่อสาร , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2552 , ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานสุขภาวะชุมชน ครั้งที่ 2 , สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2552 , การทบทวนแผนสุขภาวะชุมชน ประจำปี 2553-2555 , โรงแรมมาการ์เด้น , ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2552 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และสร้ององค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 มิถุนายน 2552 , เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ , โรงแรมเมอร์เคียว , ไทย
 • 17 มิถุนายน 2552 , เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ , โรงแรมเมอร์เคียว , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2552 , การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , โรงแรมฮอล์ลิเดย์การ์เด้น , ไทย
 • 22 - 24 เมษายน 2552 , ดำเนินการจัดการประชุมนานาชาติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ.2551 , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 6 มีนาคม 2552 , การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2551 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2552 , บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปา , ไทย
 • 10 - 17 November 2008 , เสนอผลงานวิจัยเรื่อง A Family and School Coolaborative Model for Preventing Childhood Obesity in Thailand ณ ประเทศสเปน , เมือง Cordoba , Spain
 • 5 - 6 มิถุนายน 2551 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 22 เมษายน 2551 , ประสานงานในการดูงานของคณะกรรมการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ , โรงพยาบาลนครพิงค์ และบ้านเด็กอ่อนเวียงพิงค์ , ไทย
 • 21 มีนาคม 2551 , สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551 , บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 มกราคม 2551 , พยาบาลกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพ , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 มกราคม 2551 , ประชุมรับวันเด็กแห่งชาติ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเด็กไทยแบบองค์รวม" , โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 8 เมษายน 2546 , เข้าร่วมนักวิจัยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประมวลความคิดเห็นต่อรายงานการวิจัยเบื้องต้นและให้ข้อคิดต่อกิจกรรมที่พึ่งมี ในโครงการวิจัย , ห้องประชุม 1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต จ.นนทบุรี , ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2545 , โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด - 6 ปี ในระดับปฐมภูมิ , ห้องประชุมสำนักงานพัฒนานโยบายระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 17 มกราคม 2545 , โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด-6 ปี , ห้องประชุม 1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตึกกรมสุขภาพจิต จ.นนทบุรี , ไทย
 • 19 - 21 พฤศจิกายน 2544 , นวัตกรรมเพื่อสุขภาพของประชาชนไทยในทศวรรษหน้า , โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 2 - 2 สิงหาคม 2541 , ภูมิปัญญาล้านนา , ห้องประชุมสถานวิชาการนานาชาติ , ไทย
 • 19 - 26 April 2001 , ศึกษาดูงานด้านการศึกษาพยาบาล (Nursing Education), การวิจัยทางการพยาบาลแม่และเด็ก (Research in Maternal and Child Health) และการดูแลสตรีและเด็ก (Center for Women and Children) , USA , United States Of America
 • 9 - 11 เมษายน 2544 , เทคนิคการให้ระดับคะแนน(การตัดเกรด) , ห้องประชุมสัมมนาของโรงแรมจันทราเกษมปาร์คในสถาบันาชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพฯ , ไทย
 • 14 - 15 ธันวาคม 2543 , Respiratory Care in the Neonates , อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ มช. , ไทย
 • 11 - 13 ตุลาคม 2543 , ภาวะขาดออกซิเจนในทารกปริกำเนิน : สิ่งท้าทายและความคาดหวัง , โรงแรมดุสิตรีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี , ไทย
 • 19 - 20 สิงหาคม 2543 , คอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี สำหรับข้าราชการปี 2543 , ห้องผึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักบริการวิชาการ , ไทย
 • 21 - 22 กรกฏาคม 2543 , สัมมนาอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต สาขากุมารฯ ชั้นปีที่ 2 , หน่วยต้นน้ำโป่งไคร้ องแม่ริม , ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2543 , สร้างเข็มทิศ มุ่งมิติใหม่สู่การปฏิรูประบบสุขภาพ , ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 3 - 4 กันยายน 2565 ,โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (Leadership Development Program) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 2), ณ ห้องประชุมศตวรรษที่ 21 ชั้น 5 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2565 ,โครงการสัมมนา “ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ”, ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
 • 11 เมษายน 2565 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 : พิธีสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่อาจารย์และบุคลากรคณะฯ ผู้ล่วงลับ, ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 20 กันยายน 2564 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564 “บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา” ,
 • 15 สิงหาคม 2564 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี (61 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) ประจำปี 2564, วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยจัดพิธีตามปกติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 14 มิถุนายน 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ Research and Development กับงานวิจัยทางการพยาบาล),
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 1 มีนาคม 2564 ,โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptorship) ประจำปีงบประมาณ 2564, โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ Main Studio ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 7), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องพักอาจารย์ บุคลากร ชั้น 1 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 - 31 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 28 สิงหาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 28 มิถุนายน 2560 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 27 สิงหาคม 2559 - 1 กันยายน 2559 ,โครงการมหกรรม Big Cleaning Day 2559 "ทำความดีถวายแม่หลวง",
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายวิชาการ),
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 ธันวาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : แนวทางการนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2) , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทง), ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 กันยายน 2558 ,การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กรกฏาคม 2558 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 23 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 2, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 10 เมษายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 (กิจกรรมตัดตุ๋งปีใหม่เมือง) , ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 11 กรกฏาคม 2556 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กรกฏาคม 2556 ,โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 พฤษภาคม 2555 ,โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 7 พฤศจิกายน 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง Adult Learner และ Creative Feedback, ห้อง N4 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่

การศึกษา

 • 2552 : พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2540 : พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 2536 : วท.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์) , มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • การพยาบาลทารกแรกเกิดและทารกที่มีภาวะเสี่ยง
 • พัฒนาการเด็กปฐมวัย

การลาศึกษา

 • 2 มิถุนายน 2550 - 1 ธันวาคม 2550 , หลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ แผน 2(2)(ขยายเวลา) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 2 ธันวาคม 2549 - 1 มิถุนายน 2550 , หลักสูตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แผน 2(2) (ขยายเวลา) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 2 มิถุนายน 2549 - 1 ธันวาคม 2549 , หลักสูตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แผน 2(2) (ขยายเวลา) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 2 มิถุนายน 2546 - 1 มิถุนายน 2549 , หลักสูตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แผน 2(2) , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน โครงการพัฒนาอาจารย์
 • 21 November 2004 - 31 December 2005 , course สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แผน 2(2) , at The University of Taxas Health Science Center , United States Of America , scholarship โครงการพัฒนาอาจารย์

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 2 ธันวาคม 2564 , ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2564 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคราชการ , มหาวิทยาลัยพายัพ
 • 7 มกราคม 2563 , รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ประเภทบูรณาการทั่วไป , สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 25 กันยายน 2562 , อาจารย์ดีเด่นของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 , รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ , สำนักงาน ก.พ.ร.
 • 15 สิงหาคม 2558 , อาจารย์ดีเด่น สาขาการจัดการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

การรับเครื่องราชฯ

 • 2560 , ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2556 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2552 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2548 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2545 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th