KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์

Kunlayanee Tantranont

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
โทรศัพท์ : +66 53 935021 , +66 53 949027
อีเมล์ : kunlayanee.t@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

บริการวิชาการ


  กรรมการอื่นๆ
 • 1 มกราคม 2558 - 1 มกราคม 2559 ,คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558-2559, สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 7 มิถุนายน 2565 ,ผู้ทรงคุณตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพมารดาและพฤติกรรมสุขภาพขณะตั้งครรภ์ของสตรีครรภ์แรก, นางสาวพัชริดา ยี่โถหุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2565 ,ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในมารดาวัยรุ่น, นางสาวธนพร ประเสริฐทรัพย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมออนไลน์สำหรับเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในการทำงานในนักเรียนอาชีวศึกษา", นางสาวพิมพิไล ใจตรง นศ.ป.โท คณะพยาบาลผสาสตร์ มช. ,ไทย
 • 31 สิงหาคม 2563 ,วิจัย เรื่อง “การพัฒนาบทบาทพี่เลี้ยงในการส่งเสริมสุขภาพแก่หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดในทัณฑสถานหญิง” , รศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติฯ ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2563 ,วิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 , ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการจัดการตนเองในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาที่มีบุตรคนแรก, นางสาวปริยชาต วัฒนศิริ รหัส : 611231036 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การผดุงครรภ์ ,ไทย
 • 28 มกราคม 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสำหรับแกนนำนักเรียนต่อความรู้และการปฏิบัติการจัดการอาหารในโรงเรียน, นางสาวณัฐชยา นาคำ ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ,ไทย
 • 28 มกราคม 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความเครียด ความกลัวการคลอดบุตรและกลุ่มอาการแพ้ท้องในผู้จะเป็นบิดาครั้งแรก, นางสาวพัชชา สุวรรณรอด รหัส : 611231037 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา : การผดุงครรภ์ ,ไทย
 • 27 มกราคม 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ความรู้ภาวะเสี่ยงและการรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์, นางสาวณัฏฐพัชร์ การัณยศิลป์ รหัส : 611231033 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา : การผดุงครรภ์ ,ไทย
 • 24 มกราคม 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสำหรับแกนนำนักเรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานต่อความรู้และการปฏิบัติการตรวจสายตาในโรงเรียน, นางสาวศิริกาญจน์ อินทะชัย รหัส : 611231073 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา : การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ,ไทย
 • 5 พฤศจิกายน 2562 ,วิจัย เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนของสามีเกี่ยวกับพฤติกรรมอาหารปลอดภัยในระยะตั้งครรภ์, ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง หน่วยงาน กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ,ไทย
 • 28 กันยายน 2561 ,ปัจจัยคุมคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของเกษตรกรเลี้ยงโคนม : Occupational Health Hazards and Health Risk Status Among Dairy Farmers, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2561 ,ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 เมษายน 2561 ,ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการปฏิบัติการจัดท่าผู้สูงอายุติดเตียงในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 มกราคม 2561 ,ความรู้สึกไม่แน่นอนและการเผชิญความเครียดในสตรีต้ั้งครรภ์ช่วงรอผลวินิจฉัยการเจาะน้ำคร่ำ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 กันยายน 2560 ,วารสารวิชาการ Veridian E - Journal Science and Technology, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2560 ,ความวิตกกังวล สัมพ้นธภาพระหว่างคู่สมรสและความบกพร่องทางเพศในสตรีหลังคลอด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 มีนาคม 2560 ,การพัฒนารูปแบบการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย ปี 2560, โรงพยาบาลหนองคาย ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2560 ,อิทธิพลระหว่างบุคคล อิทธิพลของสถาณการณืและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของมารดาวัยรุ่น, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มิถุนายน 2559 ,ปัจจัยในการเลือกเรียนต่อของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ,ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2558 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของมารดาวัยรุ่น, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2558 ,ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด การสนับสนุนทางสังคม และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของมารดาวัยรุ่น, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2557 ,การปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ และภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2557 ,การพัฒนาแบบประเมินสภาวะการปฏิบัติหน้าที่ของมารดา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2556 ,การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 30 พฤษภาคม 2565 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังตรวจสุขภาพประจำปี ระหว่างกลุ่มพนักงานที่มีผลการตรวจไขมันในเลือดปกติกับผิดปกติ ตามการรับรู้ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่, นางสาวสกุณา สวัสดิ์ประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการวิจัย โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ , วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ,ไทย
 • 27 เมษายน 2564 ,โครงการวิจัย เรื่อง "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒, ผศ.ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ,ไทย
 • 1 ธันวาคม 2563 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพบิดาในผู้จะเป็นบิดา” , นางสาวศิริรัตน์ สอนเทศ รหัสประจำตัว 621231038 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 4 มีนาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณานิพนธ์ เรื่อง The Mental Health and Perimenopause Syndrome and Health Information Accessibility among Elderly in Semarang Municipality, Indonesia , งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2563 ,ไทย
 • 9 ธันวาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาคู่มือความรู้สำหรับเยาวชนและแผนกิจกรรมโครงการหยุดปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร , โครงการพัฒนาแกนนำเยาวชน:หยุดปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม และโรงเรียนพอพระ จ.เชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2562 ,พิจารณาบทความวิจัย เรื่อง “ผลการพัฒนาหน่วยสอบสวนเคลื่อนที่เร็วด้านการคัดกรองโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น” , กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 2 ตุลาคม 2561 ,พิจารณาบทความวารสารวิชาการ Veridian E-Journal Science and Technology, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2560 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ,ไทย
 • 9 มิถุนายน 2559 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 23 พฤศจิกายน 2558 ,ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับแสงและเสียง, บริษัท เอ็กซา ซีแลก จำกัด ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 21 เมษายน 2561 ,ประธานสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความรู้พฤติกรรมในการจัดการขยะของประชาชน และคุณภาพการบริการในการจัดการขยะขององค์กรบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 สิงหาคม 2560 ,ประธานสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 สิงหาคม 2559 ,ประธานสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความรู้และทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 2 กันยายน 2565 ,วิทยากรบรรยายอบรมหลักสูตร Occupational Health and Safety in the Community: How to Strengthen the Capacity of Health Personnel ให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพ/สาธารณสุขจากต่างประเทศ จำนวน 60 คน, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ,ไทย
 • 1 กันยายน 2565 ,วิทยากรบรรยายอบรมหลักสูตร Occupational Health and Safety in the Community: How to Strengthen the Capacity of Health Personnel ให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพ/สาธารณสุขจากต่างประเทศ จำนวน 60 คน, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ,ไทย
 • 31 สิงหาคม 2565 ,วิทยากรบรรยายอบรมหลักสูตร Occupational Health and Safety in the Community: How to Strengthen the Capacity of Health Personnel ให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพ/สาธารณสุขจากต่างประเทศ จำนวน 60 คน, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2565 ,วิทยากรบรรยายอบรมหลักสูตร Occupational Health and Safety in the Community: How to Strengthen the Capacity of Health Personnel ให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพ/สาธารณสุขจากต่างประเทศ จำนวน 60 คน, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ,ไทย
 • 15 สิงหาคม 2565 ,วิทยากรบรรยายอบรมหลักสูตร Occupational Health and Safety in the Community: How to Strengthen the Capacity of Health Personnel ให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพ/สาธารณสุขจากต่างประเทศ จำนวน 60 คน, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ,ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2565 ,วิทยากรบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3 อ. ในประชากรกลุ่มเสี่ยงพื้นที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง, ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2564 ,การรับมอบภารกิจยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ, โครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 ธันวาคม 2563 ,งานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ “หนองป่าครั่งรอบรู้สุขภาพ “หนองป่าครั่งรอบรู้สุขภาพ ห่างไกล โรคหลอดเลือดสมอง” , สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ,ไทย
 • 5 ธันวาคม 2563 ,วิทยากรและจัดนิทรรศการ เรื่อง “ความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ” ในงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ “หนองป่าครั่งรอบรู้สุขภาพ “หนองป่าครั่งรอบรู้สุขภาพ ห่างไกล โรคหลอดเลือดสมอง”, สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ,ไทย
 • 24 ธันวาคม 2562 ,ประชุม, โครงการยกระดับการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2562 ,อบรมโครงการงานสัมฤทธิ์ จิตแจ่มใส, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ,ไทย
 • 7 - 8 กันยายน 2562 ,บรรยาย ในอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำครัวเรือนเพื่อยกระดับความรอบรู้ทางด้านสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเหวาน รุ่น 1-2, เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ,ไทย
 • 28 - 29 สิงหาคม 2562 ,กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานในองค์กรได้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ภายใต้ชื่อโครงการ , บริษัท ซอยส์มินิสโตร์ กำกัด ,ไทย
 • 24 - 25 กรกฏาคม 2562 ,กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานในองค์กรได้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ภายใต้ชื่อโครงการ , บริษัท ซอยส์มินิสโตร์ กำกัด ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ"วิธีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในโลกศตวรรษที่ 21 ", กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต.หนองป่าครั่ง ร่วมกัน โครงการยกระดับความรอบรุ้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ"วิธีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในโลกศตวรรษที่ 21 ", กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต.หนองป่าครั่ง ร่วมกัน โครงการยกระดับความรอบรุ้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 - 20 มิถุนายน 2562 ,กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานในองค์กรได้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ภายใต้ชื่อโครงการ , บริษัท ซอยส์มินิสโตร์ กำกัด ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2562 ,โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศุนย์สุขภาพดีวัยทำงานโรงพยาบาลลำพูน, โรงพยาบาลลำพูน ,ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2562 ,ฝึกอบรม "เพิ่มคุณค่าการใช้เวลาของชีวิต" ปข 5 รุ่น 5, ไปรษณีย์ เขต 5 ,ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2562 ,ฝึกอบรม "เพิ่มคุณค่าการใช้เวลาของชีวิต" ปข 5 รุ่น 5, ไปรษณีย์ เขต 5 ,ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2562 ,ประชุม Grand Tour ในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, โครงการยกระดับรอบรู้สุขภาพสู่การปรับเลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 - 12 กันยายน 2561 ,จัดกิจกรรมธรรมปัญหา หัวข้อ ธรรมะสร้างสรรค์พฤติกรรมบริการ เพื่อความสุขในชีวิต คิดบวก, โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 ตุลาคม 2560 ,โครงการฝึกอบรม ธรรมปัญญา พัฒนาชีวิต หลักสูตร การเพาะต้นกล้าแห่งความรัก และเข้าใจ, ฝ่ายสะสมเงินเดือน 75 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ,ไทย
 • 25 - 27 ตุลาคม 2560 ,โครงการ บริหารปัญญาพัฒนาองค์กร, บริษัท ชอยส์ มิติสโตร์ จำกัด ,ไทย
 • 27 - 29 กันยายน 2560 ,โครงการ บริหารปัญญาพัฒนาองค์กร, บริษัท ชอยส์ มิติสโตร์ จำกัด ,ไทย
 • 26 - 28 สิงหาคม 2560 ,โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงพยาบาลเวียงแก่น เชียงราย ,ไทย
 • 23 - 25 สิงหาคม 2560 ,โครงการ บริหารปัญญาพัฒนาองค์กร, บริษัท ชอยส์ มิติสโตร์ จำกัด ,ไทย
 • 26 - 28 กรกฏาคม 2560 ,โครงการ บริหารปัญญาพัฒนาองค์กร, บริษัท ชอยส์ มิติสโตร์ จำกัด ,ไทย
 • 28 - 30 มิถุนายน 2560 ,โครงการงานสัมฤทธิ์ จิตแจ่มใส, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ,ไทย
 • 21 - 23 มิถุนายน 2560 ,โครงการ บริหารปัญญาพัฒนาองค์กร, บริษัท ชอยส์ มิติสโตร์ จำกัด ,ไทย
 • 9 - 10 มิถุนายน 2560 ,โครงการปฐมนิเทศให้พยาบาลวิชาชีพจบใหม่, โรงพยาบาลชลบุรี ,ไทย
 • 21 - 23 เมษายน 2560 ,โครงการ บริหารปัญญาพัฒนาองค์กร, บริษัท ชอยส์ มิติสโตร์ จำกัด ,ไทย
 • 29 - 30 มีนาคม 2560 ,โครงการงานสัมฤทธิ์ จิตแจ่มใส, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 21 - 22 ตุลาคม 2560 ,โครงการธรรมะส่องใจ, ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2559 ,อบรมเชิงปฏิบัติการและสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักศึกษาฝ่ายการพยาบาล, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2556 ,ธรรมะปัญญาพัฒนาชีวิต, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 23 มีนาคม 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "ประเมินสภาพแวดล้อมการทำงานในสถานประกอบกิจการ: ฝึกการใช้เครื่องมือทางสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมในการประเมินเสียง แสงสว่าง และความร้อนในสิ่งแวดล้อมการทำงาน" , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "ประเมินสุขภาพคนทำงาน: ฝึกการใช้เครื่องมือทางอาชีวเวชศาสตร์ในการประเมินสมรรถภาพปอด การได้ยิน การมองเห็น และสมรรถภาพกาย", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "ประเด็นปัญหาและแนวโน้มของการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม: ปัญหาการสูญเสียการได้ยิน", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "ประเด็นปัญหาและแนวโน้มของการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม: ความเครียดจากการทำงาน", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2564 ,โครงการสัมมนาวิชาการและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง Digital Technology and Learning Outcomes in Nursing Education, ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลสาสตร์ มช. ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 - 29 สิงหาคม 2561 ,การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในชุมชน, โครงการศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2559 ,ประชุมวิชาการ การดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ในงานอนามัยโรงเรียน สำหรับครู และบุคลากรทางสาธารณสุข ประจำปี 2559, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 มิถุนายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 เมษายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2556 ,วิทยากรบรรยาย และนำนักศึกษาพยาบาลศึกษาดูงาน, นักศึกษาพยาบาลจาก Kobe University Graduate School of Health Sciences ประเทศญี่ปุ่น ,ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2556 ,วิทยากรบรรยาย และนำนักศึกษาพยาบาลศึกษาดูงาน, นักศึกษาพยาบาลจาก Kobe University Graduate School of Health Sciences ประเทศญี่ปุ่น ,ไทย
 • 8 พฤศจิกายน 2556 ,วิทยากรบรรยาย และนำนักศึกษาพยาบาลศึกษาดูงาน, นักศึกษาพยาบาลจาก Kobe University Graduate School of Health Sciences ประเทศญี่ปุ่น ,ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2556 ,วิทยากรบรรยาย และนำนักศึกษาพยาบาลศึกษาดูงาน, นักศึกษาพยาบาลจาก Kobe University Graduate School of Health Sciences ประเทศญี่ปุ่น ,ไทย
 • 17 มิถุนายน 2556 ,ประสบการณ์งานวิจัยในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 6, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2556 ,โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปี 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 มกราคม 2556 ,นำนักศึกษาจากประเทศไต้หวันดูงาน, ประเทศไต้หวัน ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2554 ,เครื่องมือในการวิจัย, งานบริหารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 30 กันยายน 2565 , โครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน , ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 9 กันยายน 2565 , โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน , ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 7 กันยายน 2565 , โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการจัดบริการด้านอาชีวอนามัยเชิงธุรกิจ , โรงพยาบาลเอ็มที อินเตอร์เมด จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 6 พฤษภาคม 2565 , โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย , North Hill City Resort อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 ตุลาคม 2564 , การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2/2564 , ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 ตุลาคม 2564 , การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2564 , ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2564 , การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศาที่ไม่จำเป้นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล , ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 26 มีนาคม 2564 , โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย , ฟลอร่า ครีค เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 มีนาคม 2564 , ดำเนินโครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน , โรงพยาบาลลำพูน , ไทย
 • 8 มีนาคม 2564 , ประชุม "เวทีเส้นทางชีวิตคนรอบรู้" , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 มีนาคม 2564 , ประชุมเตรียมความพร้อม “เวทีเส้นทางชีวิตคนรอบรู้” , ห้องประชุมศูนย์วิจัย ชั้น 3 อาคารเทพกวีฯ , ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคนรอบรู้ขยายสู่ชุมชนคนรอบรู้ , ห้องธาราทอง ชั้น 2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 ธันวาคม 2563 , โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ด้านการบริหารงาน การเรียนการสอนและวิจัย , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี , ไทย
 • 25 ธันวาคม 2563 , กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองป่าครั่ง , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2563 , กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , สถานธรรมทุ่งข้าวหอม , ไทย
 • 16 ธันวาคม 2563 , กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองป่าครั่ง , ไทย
 • 5 ธันวาคม 2563 , กิจกรรมโครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง , ไทย
 • 28 ตุลาคม 2563 , ดำเนินโครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุชน , โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 28 กันยายน 2563 , ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 11 กันยายน 2563 , ประชุมพบเพื่อนใหม่ HLP2 ใส่ใจสุขภาพ ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่” , ห้องประชุมเทศบาล ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 18 กรกฏาคม 2563 , ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2563 , ประชุมการปรึกษาการือการวางแผนดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 2 และเก็บข้อมูล HLP1 ทางเศรษฐศาสตร์ 3 กลุ่มวัย , ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลเทศบาล ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2563 , ร่วมเวที "งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนต้นแบบรอบรู้ทางสุขภาพ" , โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว , ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563 , โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากวาง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 20 มกราคม 2563 , โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 , โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว , ไทย
 • 9 มกราคม 2563 , ประชุมการขับเคลื่อนกลไกสร้างความรอบรู้ในชุมชนด้วยกระบวนการ Get Information Processing , โรงพยาบาลเทศบาลต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง , ไทย
 • 6 มกราคม 2563 , ประชุมการขับเคลื่อนงานโครงการฯ ทางเศรษฐศาสตร์ และการดำเนินโครงการฯ ในระยะที่ 2 , ห้องประชุมศูนย์วิจัย ชั้น 3 อาคาร 4 , ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2562 , สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2562 , การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง" , โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 มิถุนายน 2562 , สัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานในโครงการสร้างเสริมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ , เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท , ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2562 , ประชุมหัวหน้าคณะทำงานในพื้นที่ฯ 5 ตำบล โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ห้องประชุมศูนย์วิจัย ฯ ชั้น 3 อาคารเทพกวี , ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2562 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กระบวนการยกระดับความรู้ทางสุขภาพประชาชน" , องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 13 พฤษภาคม 2562 , ประชุมรับฟังระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2562 , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2562 , เป็นผู้วิพากษ์ผลงานในการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 , มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 เมษายน 2562 , ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ห้องประชุมศูนย์วิจัย ฯ ชั้น 3 อาคารเทพกวี , ไทย
 • 11 มีนาคม 2562 , ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ห้องประชุมปราณีตฯ , ไทย
 • 11 มีนาคม 2562 , ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ห้องประชุมศูนย์วิจัย ฯ ชั้น 3 อาคารเทพกวี , ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2562 , โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ , รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2561 , ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับความรอบรุ้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2561 , ร่วมงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ สู่ยุคสุขภาพ 4.0 ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ , โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 ธันวาคม 2561 , ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 30 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 4 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 30 ตุลาคม 2561 , ดำเนินการวิจัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน , โรงพยาบาลลำพูน , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2561 , ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กันยายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 สิงหาคม 2561 , เก็บข้อมูลวิจัย , หมู่บ้านเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2561 , สัมมนาวิชาการร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน , ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 13 กรกฏาคม 2561 , เก็บข้อมูลวิจัย , หมู่บ้านเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 19 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 6 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 20 เมษายน 2561 , เก็บข้อมูลวิจัย , หมู่บ้านเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 15 มีนาคม 2561 , เก็บข้อมูลวิจัย , หมู่บ้านเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 15 มกราคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 18 ธันวาคม 2560 , สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้้ง , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2560 , ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 ตุลาคม 2560 , อบรม การเขียนหนังสือและตำราเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กันยายน 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2560 , อบรม การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม , คุ้มขันโตก เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 28 มิถุนายน 2560 , ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 1/2560 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุม การสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การสร้างภาคีเครือข่าย และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนทำงาน , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2559 , ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพฯ , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 สิงหาคม 2559 , โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2559 , สัมมนา การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 ธันวาคม 2558 , ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 2 , โรงแรมฟูราม่า , ไทย
 • 21 ตุลาคม 2558 , ประชุม การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 24 กันยายน 2558 , ประชุมจัดงานมหกรรมสุขภาพอำเภอสารภี ปี 2558 , โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา , ไทย
 • 28 - 29 สิงหาคม 2558 , ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคเหนือ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2558 , ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่่ฮ่องสอน , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2558 , สัมมนาวิชาการร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี , ไทย
 • 19 มีนาคม 2558 , ประชุมสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำบล ปีที่ 2 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 20 มกราคม 2558 , ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 มีนาคม 2557 , ประชุมด้านอิเลร์นนิง ครั้งที่ 9/2557 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 28 มกราคม 2557 , อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 18 ตุลาคม 2556 , อบรม ระบบบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในยุคการสื่อสารและโลกไร้พรมแดน , โรงแรมคุ้มภูคำ , ไทย
 • 25 มีนาคม 2556 - 14 กรกฏาคม 2556 , อบรม สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 3 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 14 พฤศจิกายน 2555 , ประชุมวิชาการนานาชาติ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 มิถุนายน 2555 , โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย , โรงแรมอเวย์ สวนสวรรค์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2555 - 27 พฤษภาคม 2555 , อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนาม้ยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555 , เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ "Global Health Institute - Thailand 2012" ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2555 , ณ โรงแรมอิมพีเรียบแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 ธันวาคม 2554 , เข้าประชุม สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์สมัยสามัญ ครั้งที่ 6 /๒๕๕๔ , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 , ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2554 , เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) , ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2554 , Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 กันยายน 2554 , เข้าประชุมสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/๒๕๕๔ , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 , ไทย
 • 1 - 2 สิงหาคม 2554 , เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ปีงบประมาณ 2554 เรื่อง การพัฒนา Test Bluprint & Iten Specification การออกข้อสอบ และการตัดเกรด , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 , ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2554 , เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ปีงบประมาณ 2554 เรื่อง เทคนิคการสอนสมัยใหม่ , ห้อง 407 อาคาร 4 , ไทย
 • 7 - 8 กรกฏาคม 2554 , เข้าร่วมประชุมวิชาการ "1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ" , ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2554 , เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ปีงบประมาณ 2554 เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน แนวคิด กระบวนการ และประสบการณ์ , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2554 , ประชุมสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สามัญ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๔ , ห้องประชุมเปรียบฯ , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2554 , เข้าร่วมโครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 , ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 , ไทย
 • 31 มีนาคม 2554 , ร่วมประชุมสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์สามัญ ครั้งที่ 1/2554 , ห้องประชุมเปรียบฯ อาคาร 1 , ไทย
 • 28 - 30 มีนาคม 2554 , เข้าร่วมสัมมนาการจัดการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ในอนาคต , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2554 , ประชุมกรรมการคุมสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2553 , ณ ห้องเรียน NT 405 , ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2554 , National e-Learning Day 2011: Immerse in New Learning Experiences with New Media and Game-Based Learning , ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2554 , การบรรยายพิเศษ เรื่อง " แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 " , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 , ไทย
 • 31 มกราคม 2554 , ประชุมสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์สามัญ ครั้งที่ 1/2554 , ณ ห้องประชุมเปรียบ , ไทย
 • 19 มกราคม 2554 , ประชุมพบปะคณบดีเรื่องการจัดการเรียนการสอน , ณ ห้องประชุมสมจิตรฯ , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2553 , โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 , ไทย
 • 18 - 19 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมวิชาการ 50 ปี พยาบาล มช.สานต่ออนาคตที่สดใส , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2553 , โครงการพบปะสนทนากับคณบดี เรื่อง เกณฑ์การรับรองสถาบันของสภาการพยาบาล , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 8 พฤศจิกายน 2553 , การบรรยายพิเศษหัวข้อ “พินัยกรรมชีวิต” โดย ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส , ห้องประชุมเปรียบฯ , ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2553 , แนวทางการจัดทำแผนการสอน โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ , ห้องประชุมเปรียบฯ , ไทย
 • 23 กันยายน 2553 , R2R: หลักการและวิธีการบูรณาการการเรียนการสอนทางการพยาบาล การวิจัย และบริการวิชาการ , ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 21 กันยายน 2553 , นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในคลินิกของครูแพทย์มืออาชีพและแนวทางการประยุกต์สู่ครูพยาบาล , ณ ห้อง N4 – 411 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 20 กันยายน 2553 , การพัฒนา Test Blueprint & Item Specification กับคุณภาพการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์รวบยอดของนักศึกษาพยาบาล , ห้อง N2 - 204 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 14 กันยายน 2553 , R&D: กระบวนการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและแนวทางประยุกต์ , ณ ห้อง N4-411 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 14 กันยายน 2553 , กลยุทธการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์รวบยอดของนักศึกษาพยาบาล , ณ N2-204 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 13 กันยายน 2553 , การจัดการเรียนการสอนทางคลินิกและการประเมินตามสภาพจริง : การพัฒนาบทบาทผู้สอนทางคลินิก , ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ , ไทย
 • 9 กันยายน 2553 , กลยุทธการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและส่งเสริม SDL , ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ , ไทย
 • 5 สิงหาคม 2553 , โครงการพบปะสนทนากับคณบดี เรือง การจัดภาระงานสอนของอาจารย์ , ห้องประชุมเปรียบฯ , ไทย
 • 12 - 16 กรกฏาคม 2553 , โครงการอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2553 , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 28 - 29 เมษายน 2553 , การพยาบาลในสังคมที่เปลี่ยนแปลง , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่ , ไทย

  การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

  • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
  • 3 - 4 กันยายน 2565 ,โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (Leadership Development Program) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 2), ณ ห้องประชุมศตวรรษที่ 21 ชั้น 5 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 9 กรกฏาคม 2565 ,โครงการสัมมนา “ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ”, ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
  • 25 พฤษภาคม 2565 ,บรรยายพิเศษ เรื่อง Growth mindset & Motivation (ภายใต้โครงการปฐมนิเทศฯ),
  • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
  • 25 สิงหาคม 2564 ,โครงการ“หลักการและเทคนิคการสร้างข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
  • 14 มิถุนายน 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ Research and Development กับงานวิจัยทางการพยาบาล),
  • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
  • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
  • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
  • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
  • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
  • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
  • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
  • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
  • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
  • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
  • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
  • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 24 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 2),
  • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
  • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 28 สิงหาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4
  • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
  • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
  • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
  • 10 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องประชุมอาจารย์และบุคลากร ชั้น 1 อาคารเทพกวี กุศลเถระ คณะพยาบาลศาสตร์
  • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
  • 12 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ (ครั้งที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
  • 19 ตุลาคม 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
  • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
  • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
  • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 12 กรกฏาคม 2559 ,การบรรยายพิเศษในการขอตำแหน่งทางวิชาการและนโยบายสนับสนุนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยะจารี), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 6 กรกฏาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 25 เมษายน 2559 ,โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ, ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
  • 11 เมษายน 2559 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมืองและทำขนมไทย ), ณ บริเวณลานดอกปีบ หลังอาคาร 1
  • 29 กุมภาพันธ์ 2559 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2559 “มหกรรมสร้างสุขเพื่อทุกคน”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 25 ธันวาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : แนวทางการนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2) , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
  • 24 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทง), ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 29 กรกฏาคม 2558 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำ SAR ของหลักสูตร,
  • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 6 กรกฏาคม 2558 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน: บทเรียนจากสารภีโมเดล , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
  • 22 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 1, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
  • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
  • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
  • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 26 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการเดินเพื่อชีวิต (Walking for Life) ครั้งที่ 2 (ประชุมคณะกรรมการ), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
  • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
  • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
  • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
  • 10 กรกฏาคม 2557 ,การประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในปีการศึกษา 2557 สำหรับคณาจารย์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  • 2 พฤษภาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ทางการพยาบาล ครั้งที่ 2, อาคาร 2 และ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
  • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 7 มีนาคม 2557 ,โครงการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาโท) ,
  • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
  • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 18 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรม KM IT QA ประจำปี 2556-2557, ณ บริเวณลานกิจกรรม และ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุดมีชีวิต ชั้น 1 อาคาร 2
  • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
  • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 3 - 4 สิงหาคม 2556 ,โครงการสัมมนาบุคลากรใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 30 กรกฏาคม 2556 ,โครงการ การบรรยายพิเศษเพื่อการเรียนรู้ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
  • 29 เมษายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 8 มีนาคม 2556 ,โครงการอบรมตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 28 กุมภาพันธ์ 2556 ,การประชุมสรรหา หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
  • 29 มกราคม 2556 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง หนทางสู่ความสุข และการมีสุขภาพที่ดี (29 มกราคม 2556), ณ ห้องประชุมชั้น 5 และชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
  • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
  • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
  • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
  • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
  • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
  • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 26 มิถุนายน 2555 ,โครงการ การประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
  • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
  • 19 ธันวาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง “การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อสอบและการทำคลังข้อสอบ, ห้องเรียน N4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 16 - 17 กันยายน 2554 ,โครงการ ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
  • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
  • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
  • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 1 - 2 สิงหาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา : การพัฒนา Teat Biueprint & Item Specification การออกข้อสอบ และการตัดเกรด , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 11 กรกฏาคม 2554 ,โครงการเทคนิคการสอนสมัยใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, ห้อง N4 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 27 มิถุนายน 2554 ,โครงการวิจัยในชั้นเรียน : แนวคิด กระบวนการ และประสบการณ์, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

  การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

  • 14 มิถุนายน 2555 , เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 , ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
  • 9 มิถุนายน 2555 , เข้าร่วมพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 ประจำปี 2555 , ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
  • 6 มกราคม 2555 , ร่วมงานสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ประจำปี 2555 " งานวัดแฟร์ " , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษา 1 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
  • 29 กันยายน 2554 , ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554 , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
  • 1 กันยายน 2554 , เข้าร่วมโครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554 , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
  • 15 สิงหาคม 2554 , ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ประจำปี 2554 , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
  • 16 มิถุนายน 2554 , เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 , ห้องประชุมวิจิตร อาคาร 2 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
  • 19 เมษายน 2554 , ร่วมพิธีคารวะดำหัวคณบดี อาจารย์และข้าราชการอาวุโส ประจำปี 2554 , ณ ลานดอกปีบ สนามด้านหลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
  • 28 ธันวาคม 2553 , งานสานสัมพันธ์ ประจำปี 2553 , ณ บริเวณลานฉำฉา ด้านหลังอาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
  • 27 ธันวาคม 2553 , งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2553 " สุขภาพดีไม่มีขาย แต่สร้างได้ด้วยตนเอง " , ณ บริเวณลานดอกปีบ สนามด้านหลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
  • 25 ธันวาคม 2553 , กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Sport Day) , ณ บริเวณสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
  • 28 - 29 สิงหาคม 2553 , โครงการธรรมปัญญา พัฒนาจิต คิดค้นหาความสุข สำหรับนศ.พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 , บ้านพักทัศนาจร จ.เชียงใหม่ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
  • 7 สิงหาคม 2553 , โครงการธรรมปัญญา พัฒนาจิต คิดค้นหาความสุข สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ , สวนพันดาว อ.แม่ริม (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
  • 10 มิถุนายน 2553 , พิธีไหว้ครู คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2553 , ห้องประชุมวิจิตรฯ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)

  การศึกษา

  • 2553 : พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  • 2552 : Visiting Scholar (School of Nursing) , University of Washington, USA ,
  • 2548 : พย.ม. (การพยาบาลอาชีวอนามัย) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  • 2542 : พย.บ. (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

  ความเชี่ยวชาญ

  • Prevention of Noise Induced-hearing Loss
  • Development of Primary Healthcare and Community Health Model
  • Instrument Development
  • การพยาบาลอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
  • Development of Primary Healthcare and Community Health Model
  • Classroom Research: Blended Learning

  การรับเครื่องราชฯ

  • 2564 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
  • 2558 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th