KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข

Nonglak Chaloumsuk

ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
โทรศัพท์ : +66-53-949-035
อีเมล์ : nonglak.c@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • ผู้ช่วยคณบดี , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยคณบดี , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพองค์กรและแผน , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กรและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กรและช่วยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยภารกิจคณบดี , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • ปาริฉัตร แซ่ลิ้ว, กรรณิการ์ กันธะรักษา, นงลักษณ์ เฉลิมสุข. 2558 . การรับรู้ประสบการณ์การคลอด การสนับสนุนทางสังคม และความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอด . พยาบาลสาร . 42 (พิเศษ ธันวาคม ) : 69-81. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • พัชรินทร์ เงินทอง, กรรณิการ์ กันธะรักษา, นงลักษณ์ เฉลิมสุข. 2558 . การให้ความรู้ต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในมารดาวัยรุ่น: การทบทวนอย่างเป็นระบบ . พยาบาลสาร . 42 (พิเศษ ธันวาคม) : 57-68. (เผยแพร่ระดับชาติ)

วารสารวิชาการ

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  กรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • 19 - 20 ตุลาคม 2560 ,ร่วมเป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2559, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 7 กุมภาพันธ์ 2560 ,การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองเชิงวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 13 กันยายน 2559 ,ผลของรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานต่อความพร้อมด้านความรู้ และทักษะการปฏิบัติกาารพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 7 มิถุนายน 2565 ,ผู้ทรงคุณตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพมารดาและพฤติกรรมสุขภาพขณะตั้งครรภ์ของสตรีครรภ์แรก, นางสาวพัชริดา ยี่โถหุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2565 ,ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในมารดาวัยรุ่น, นางสาวธนพร ประเสริฐทรัพย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2564 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงเพื่อเพิ่มการตัดสินทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล, นางสาววาสนา อูปป้อ นักศึกษาปริญญาเอก คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 20 กันยายน 2564 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในมารดาผ่าตัดคลอดที่มีบุตรคนแรก", นางสาวชวาลา บัวหอม นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 14 กันยายน 2564 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ผลของโปรแกรมสนับสนุนทางสังคมต่อความกลัวการคลอดบุตรของผู้จะเป็นบิดาครั้งแรกที่ภรรยาอยู่ในระยะที่ 1 ของการคลอด", นายศิลป์ชัย ธะนะ นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 9 ตุลาคม 2563 ,“แบบประเมินคุณภาพอุปกรณ์สอนเสริมการหดตัวของมดลูกจำลอง” โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนา และการศึกษาประสิทธิผลของอุปกรณ์สอนเสริมการหดตัวของมดลูกจำลอง” , สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ,ไทย
 • 16 กันยายน 2563 ,การปรับปรุงแนวปฏิบัติทางการพยาบาลทางคลินิกสำหรับสำหรับการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกเกิดก่อนกำหนดขณะแรกรับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่”, นางสาวขวัญหทัย กัณทะโรจน์ ตำแหน่งพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการจัดการตนเองในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาที่มีบุตรคนแรก, นางสาวปริยชาต วัฒนศิริ รหัส : 611231036 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การผดุงครรภ์ ,ไทย
 • 27 มกราคม 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ความรู้ภาวะเสี่ยงและการรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์, นางสาวณัฏฐพัชร์ การัณยศิลป์ รหัส : 611231033 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา : การผดุงครรภ์ ,ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2562 ,วิจัย เรื่อง "ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะเมตาบอลิกซิมโดรมในอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี", นางวิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษร์ธานี ,ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2562 ,วิจัย เรื่อง “ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี” , นางวิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ,ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2562 ,วิจัย เรื่อง “การศึกษาประสบการณ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก”, อาจารย์ ดร.ศิริกนก กลั่นขจร อาจารย์ สังกัดภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2562 ,รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของอาจารย์มหาวิทยลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี ต่อการลดความเสี่ยงการติดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2562 ,วิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ เพื่องรองรับงานประกันคุรภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช., นายกริช ศรีธีระจิตต์ สังกัดงานนโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 4 มีนาคม 2562 ,วิจัย เรื่องการพัฒนาโปรแกรมกำกับและติดตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระบะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ของคณะพยาบาลศาสตร์ มช.), นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ สังกัดงานนโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2561 ,การดูแลระยะสุดท้ายในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการ "ปัญญาชน คนไม่เมา", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กันยายน 2560 ,พฤติกรรมสุขภาพของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านมในภาคใต้ของประเทศไทย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 สิงหาคม 2560 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการครอบครัวในครอบครัวที่มีบุตรโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 สิงหาคม 2560 ,ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดต่อความเจ็บปวดและการเผชิญความเจ็บปวดของผู้คลอดที่ได้รับการเร่งคลอดด้วยยาออกซิโทซิน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2560 ,ความวิตกกังวล สัมพ้นธภาพระหว่างคู่สมรสและความบกพร่องทางเพศในสตรีหลังคลอด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2559 ,พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการทำ peer debriefing, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2559 ,ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาวัยรุ่น, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2558 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของมารดาวัยรุ่น, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มิถุนายน 2558 ,ผลของโปรแกรมการสอนบนเว็บต่อสมรรถนะแห่งตนในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของสตรีตั้งครรภ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2558 ,ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในผู้ที่เป็นมารดาครั้งแรก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2558 ,ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารไขมันในสตรีหลังคลอด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2558 ,ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด การสนับสนุนทางสังคม และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของมารดาวัยรุ่น, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2558 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดาให้ผู้จะเป็นบิดาครั้งแรก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2557 ,การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ในห้องคลอด โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 สิงหาคม 2557 ,กิจกรรมทางกาย คุณภาพของอาหาร การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา และน้ำหนักตัวคงค้างในมารดาหลังคลอด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2557 ,ผลของการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายในมารดาที่มีน้ำหนักคงค้างในระยะหลังคลอดที่เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2557 ,การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติในหน่วยตรวจพิเศษทางสูติ-นรีเวชวิทยา สำหรับนักศึกษาพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 10 สิงหาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย เรื่อง "ประสบการณ์ชีวิตตามการรับรู้ของผู้ที่มีภาวการณ์รู้คิดบกพร่องเล็กน้อย", วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2562 ,ตรวจสอบความก้าวหน้างานวิจัย เรื่อง “ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี”, นางวิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ,ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2562 ,ตรวจสอบความก้าวหน้างานวิจัย เรื่อง "ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะเมตาบอลิกซิมโดรมในอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี", นางวิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษร์ธานี ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 20 กันยายน 2565 ,วิทยากรบรรยาย โปรแกรมการศึกษาดูงาน (Study visit) ให้กับอาจารย์และนักศึกษาจาก Naragakuen University, Japan, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2565 ,วิทยากรบรรยาย เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนสำนักวิชาฯ สู่ EdPEx300 และ TQC , สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 1 เมษายน 2565 ,วิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการดำเนินงานโดยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence :EdPEx), สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 22 เมษายน 2565 ,วิทยากรบรรยายและวิทยากรอภิปรายกลุ่ม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Review), ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 21 เมษายน 2565 - 14 กันยายน 2565 ,วิทยากรบรรยายและวิทยากรอภิปรายกลุ่ม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Review), ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2561 ,การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CMU-EdPEx System Approaches ของคณะพยาบาลศาสตร์, สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2560 ,การพัฒนาระบบส่งเวรให้มีประสิทธิภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 ตุลาคม 2558 ,การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 23 - 24 กันยายน 2558 ,การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) สำหรับคณาจารย์สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 - 31 มกราคม 2565 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) สำหรับคณาจารย์สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2564 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 19 เมษายน 2564 ,บรรยาย เรื่อง "การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลผู้ป่วย" กระบวนวิชา ๕๕๒๒๙๑ : การฝึกปฏิบัติการพยาบาล พื้นฐาน, กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2563 ,อบรมออนไลน์หลักสูตร Community Empowerment to Strengthen Maternal and Neonatal Health Care during The Covid-19 Pandemic, หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2563 ,อบรมออนไลน์หลักสูตร Community Empowerment to Strengthen Maternal and Neonatal Health Care during The Covid-19 Pandemic, หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2563 ,อบรมออนไลน์หลักสูตร Community Empowerment to Strengthen Maternal and Neonatal Health Care during The Covid-19 Pandemic, หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 มกราคม 2563 ,Ms.Jing Sun นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Nursing, Hunan University of Traditional Chinese ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2562 ,ประชุมวิชาการ ก้าวทันยุคการพยาบาลสูติศาสตร์และการผดุงครรภ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2562 ,ประชุมวิชาการ ก้าวทันยุคการพยาบาลสูติศาสตร์และการผดุงครรภ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2562 ,วิชา 552291 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน หัวข้อ , กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ,ไทย
 • 20 กันยายน 2561 ,โครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์บริการพยาบาล ประจำปี 2561, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 กันยายน 2561 ,ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 กันยายน 2561 ,ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2561 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2561 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2561 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2561 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2560 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2560 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 มิถุนายน 2560 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2560 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 มิถุนายน 2560 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2560 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 กันยายน 2559 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 กันยายน 2559 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2558 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2558 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 กันยายน 2558 ,บรรยายและนำนักศึกษาดูงาน, University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น ,ไทย
 • 27 สิงหาคม 2558 ,โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน Toho University, Kagawa University, Miyazaki Prefectural Nursing, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 สิงหาคม 2558 ,โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน Toho University, Kagawa University, Miyazaki Prefectural Nursing, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2558 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2558 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 - 22 พฤษภาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 ธันวาคม 2557 ,ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 ธันวาคม 2557 ,ประชุม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, สภาการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, สภาการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, สภาการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, สภาการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 - 31 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, สภาการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, สภาการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ไม่ระบุ
 • 10 มิถุนายน 2565 ,วิทยากรบรรยายและวิทยากรอภิปรายกลุ่ม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Review), ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 9 มิถุนายน 2565 ,วิทยากรบรรยายและวิทยากรอภิปรายกลุ่ม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Review), ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 9 มิถุนายน 2565 ,วิทยากรบรรยายและวิทยากรอภิปรายกลุ่ม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Review), ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 4 กรกฏาคม 2565 , ส่งเล่มรายงานประเมินตนเอง , สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , ไทย
 • 27 - 28 พฤษภาคม 2565 , โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)" , เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2565 , โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัรฑิตศึกษาปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) , โรงแรม Parc Borough City Resort จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 10 พฤษภาคม 2565 , โครงการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการผดุงครรภ์ , โรงแรม Kantary Hills Chiang Mai อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มีนาคม 2565 , โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (นานาชาติ) และสานสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษา , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 5 มกราคม 2565 , การประชุมเพื่อทดสอบการใช้ระบบ QADe CMU , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 26 กันยายน 2564 , การทบทวนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (ตัวชี้วัด OKRs) ประจำปี 2565 , ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 10 - 12 กันยายน 2564 , การฝึกอบรม TQA Assessor Calibration 2021 สำหรับผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 7 - 12 สิงหาคม 2564 , การอบรม TQA New Assessor Training ครั้งที่ 2 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 2 เมษายน 2564 , อบรม TQA New Assessor Training ครั้งที่ 1 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 1 เมษายน 2564 , อบรม เรื่อง Systems for sustainble performance excellence หัวข้อระบบการวางแผนกลยุทธ์ และระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ (How to?)) , โรงแรมแคนทารีฮิลล์ , ไทย
 • 7 มีนาคม 2564 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program) , อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช. , ไทย
 • 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมวิชาการ เรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2021): The Guideline)" , ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564 , อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum , ZOOM , ไทย
 • 20 มกราคม 2564 , ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564 , ZOOM , ไทย
 • 23 - 25 พฤศจิกายน 2563 , โครงการ The Academic Preparation Project , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 13 พฤศจิกายน 2563 , กิจกรรม MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 27 ตุลาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) และประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสถาบันไทยด้านสุขภาพมารดา , โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิรด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วน (Faculty Leadership Program) เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ การนำแผนไปสู่การปฏิบั , โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 กันยายน 2563 , โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 กันยายน 2563 , สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 สิงหาคม 2563 , สัมมนาแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ “Thailand Quality Award 2019 , โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2563 , โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหัวข้อแลกเปลี่ยน “Measuring Business Excellence” ผ่าน Facebook Group , สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , ไทย
 • 25 มีนาคม 2563 , อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 13 มีนาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องการประกันคุณภาพและการรับรองสถาบันเพื่อการพัฒนาการศึกษาพยาบาล , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 , งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 , เจาะลึก TQA/EdPEx Criteria , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2563 , ร่วมงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 , ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม , ไทย
 • 27 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาการผดุงครรภ์ , โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 26 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพ ครั้งที่ 6 (6th Annual National Health Professional Education Reform Forum: ANHPERF 2019) ภายใต้หัวข้อ “ประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ สู่คุณภาพการศึกษา ; Creative Accreditation for Better Qua , โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 12 ตุลาคม 2562 , ศึกษาดูงาน ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน , ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย , ไทย
 • 25 กันยายน 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมและให้คำปรึกษาหน่วยงานแบบเน้นผล (Intensive Training Consultant : ITC) ครั้งที่ 3 , โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กทม. , ไทย
 • 21 กันยายน 2562 , อบรม เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย
 • 28 สิงหาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมและให้คำปรึกษาหน่วยงานแบบเน้นผล (Intensive Training Consultant : ITC) ครั้งที่ 2 , โรงแรมเซ็นจูรีปาร์ค กรุงเทพฯ , ไทย
 • 9 สิงหาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความก้าวหน้าแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (Grow62 -Midterm Review) , สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมและให้คำปรึกษาหน่วยงานแบบเน้นผล (Intensive Training Consultant : ITC) ครั้งที่ 1 , โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กทม. , ไทย
 • 21 - 23 มิถุนายน 2562 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 , โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย
 • 12 - 14 มิถุนายน 2562 , สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผดุงครรภ์ , ยู เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา , ไทย
 • 5 มิถุนายน 2562 , ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป้นเลิศ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2562 , ประชุมรับฟังระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2562 , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2562 , อบรมการปฐมนิเทศการจัดประชุมเชิงฏิบัติการ UNFPA Implementing Partners' Orientation , โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท , ไทย
 • 29 มีนาคม 2562 , อบรมหลักสูตร TQA Application Report Writing รุ่นที่ 1 , โรงแรมเซ็นจูรีปาร์ค กรุงเทพฯ , ไทย
 • 13 - 15 มีนาคม 2562 , อบรมหลักสูตร TQA Criteria รุ่นที่ 4 , โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ , ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมชี้แจ้ง เรื่อง แผนการดำเนินงาน CMU-EdPEx ประจำปี 2562 , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 4 ธันวาคม 2561 , ประชุม การเปิดโครงการและจัดทำแผนพัฒนาโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค , ไทย
 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 , ประชุม South-South Network on Safe Motherhood Meeting , โรงแรมอมารีประตูน้ำ , ไทย
 • 22 - 24 พฤศจิกายน 2561 , ร่วมโครงการผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPes Assessor : EA , โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ , ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมวิชาการ Final Pneparalion Meeting , โรงแรมวอ เตอร์ เกท กรุงเทพฯ , ไทย
 • 5 - 7 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางคลินิกตามแนวทางของเกรด , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2561 , ร่วมโครงการผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPes Assessor : EA ครั้งที่ 1 , โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค , ไทย
 • 14 กันยายน 2561 , สัมมนาวิชาการและพิธีมองรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 , อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2561 , สัมมนาการเตรียมความพร้อมในการเรียน สำหรับนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ , สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561 , ร่วมทำวิจัยเรื่อง Birth qcross Borders ณ ประเทศเมียนมาร์ , ประเทศเมียนมาร์ , ไทย
 • 18 - 21 กรกฏาคม 2561 , อบรม กฏหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 19 กรกฏาคม 2561 , อบรม เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : Tools For Quality หมวด 5 บุคลากร , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 7 - 8 กรกฏาคม 2561 , อบรม CMU-EdPEx Assessor Calibration ประจำปี 2561 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 กรกฏาคม 2561 , อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 20 - 25 June 2018 , ประชุม The Global Congress for Qualitative Health Research และเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Women's Experiences of Termination of Pregnancy for Fetal Anomaly: A qualitative Systematic Review ณ ประเทศเกาหลีใต้ , Seoul และ yonsei , Korea
 • 5 - 6 มิถุนายน 2561 , สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผดุงครรภ์ , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 19 - 26 May 2018 , เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ ประจำปี 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น , Miyazaki Prefectural Nursing University ประเทศญี่ปุ่น , Japan
 • 15 - 16 พฤษภาคม 2561 , ประชุม การพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx , โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค , ไทย
 • 10 - 11 พฤษภาคม 2561 , อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 4) , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 8 พฤษภาคม 2561 , อบรม เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : Tools For Quality หมวด 5 บุคลากร , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 23 มีนาคม 2561 , ร่วมโครงการ Show & Share Collaboration , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2561 , ฟังบรรยายพิเศษ คุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 3 มีนาคม 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 , ประชุม เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ , โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 16 February 2018 , เข้าร่วมทำงานวิจัยหัวข้อ Birth Across the Borders ณ ประเทศเมียนมาร์ , ประเทศเมียนมาร์ , Burma
 • 31 มกราคม 2561 , ประชุมเพื่อรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2561 , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 18 - 19 มกราคม 2561 , ประชุม เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อ การปรับปรุงระบบปฏิบัติการและกระบวนการทำงาน , โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 18 - 20 December 2017 , ประชุมวิชาการนานาชาติ 7th Hong Kong International Nursing Forum ณ เขตบริหารพิเศษแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , เขตบริหารพิเศษแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 24 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 8 - 9 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6 , โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 1 - 2 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมการนำเสนอข้อมูลการดำเนินความร่วมมือกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ปี 2560 , ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา , ไทย
 • 5 - 18 September 2017 , เข้าร่วมโครงการอบรมและเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในงานประชุม Global Evidence Summit 2017 ณ South Africe , Cap Town International Convention Centre, Cape Town, South Africe , South Africa
 • 24 สิงหาคม 2560 , ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2560 "พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 25 มิถุนายน 2560 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0 , โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 มิถุนายน 2560 , สัมมนา "รวมใจ รวมพลัง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2560 , ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais) , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 เมษายน 2560 , อบรม Brith Across the Borders Workshop , Chiang Mai Orchid Hotel , ไทย
 • 18 เมษายน 2560 , ฟังบรรยาย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงาน , โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว , ไทย
 • 19 - 21 มีนาคม 2560 , ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา , มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 9 มีนาคม 2560 , ร่วมโครงการ Qa สัญจร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 มีนาคม 2560 , ร่วมโครงการ Systematic review protocol development , จีรัง เฮลท์รีสอร์ต เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2560 , อบรมโครงการก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ EdPEx ในหัวข้อ Work Process Desing , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 30 มกราคม 2560 , ร่วมพิธีเปิด งานจัดการศึกษาพื้นที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย และนำเสนอนิทรรศการปฏิรูปการศึกษา , ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา , ไทย
 • 27 มกราคม 2560 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการจัดทำและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หมวด2 , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 19 - 20 มกราคม 2560 , อบรม ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPex , โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ , ไทย
 • 12 มกราคม 2560 , ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมนำเสนิผลการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับพยาบาลวิชาชีพ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมทบทวนและวางแผนการดำเนินความร่วมมือกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ , โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมหารือการวางแผนขับเคลื่อนคุณภาพไปสู่ระดับ 300 คะแนน และการหารือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน EdPEx200 , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2559 , ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 สิงหาคม 2559 , สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียน , สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2559 , ร่วมโครงการ QA Show & Share , โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว , ไทย
 • 6 - 7 กรกฏาคม 2559 , แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 26 มิถุนายน 2559 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 19 มิถุนายน 2559 , ประชุมโครงการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่สำหรับพยาบาลวิชาชีพ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2559 , ร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 21 - 23 มีนาคม 2559 , อบรมการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPex , โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค , ไทย
 • 3 - 4 มีนาคม 2559 , อบรม รางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2559 หลักสูตร TQA รุ่น 1 , โรงแรมดิเอมเมรัลด์ , ไทย
 • 18 มกราคม 2559 , ประชุมเพื่อรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 , ห้องประชุมศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 15 ธันวาคม 2558 , ประชุมมาตรฐาน ICM-WHO Core Competency for Midwfery สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมด้านการผดุงครรภ์ ระยะสั้น , โรงแรม Centy Park , ไทย
 • 12 ธันวาคม 2558 , ประชุม การนำระบบการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ไปใช้ : ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข , โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 ธันวาคม 2558 , สัมมนา การเสนอขอตำแหน่งวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 30 - 31 ตุลาคม 2558 , ศึกษาดูงาน การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางการผดุงครรภ์โดยการผสมผสานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง , ไทย
 • 3 - 4 กันยายน 2558 , ประชุม ภาคีร่วมใจ ช่วยแม่ไทย ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ , โรงแรมมณเฑียร์ริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2558 , สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ , สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 25 มิถุนายน 2558 - 3 กรกฏาคม 2558 , สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการผดุงครรภ์ , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ , ไทย
 • 10 มิถุนายน 2558 , โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 1 เมษายน 2558 , โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 2 มีนาคม 2558 , สัมมนา ระบบการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกาา 2557 , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมวิชาการประจำปี Chiagmai Conference on OB & GYN CCOG 2015 Advanced Practice , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 มกราคม 2558 , ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตร และอบรมเฉพาะทางด้านนมแม่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 6 - 7 พฤศจิกายน 2557 , ประชุม การสร้างความเข้มแข็งของการผดุงครรภ์ , โรงแรมรามาการ์เด้นส์ , ไทย
 • 3 - 4 กันยายน 2557 , ร่วมโครงการของทีมวิจัย JICA , โรงพยาบาลฮอด ดอยเต่า และแม่แจ่ม เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 สิงหาคม 2557 , สัมมนา การเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ , สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2557 - 1 กรกฏาคม 2557 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 14 - 19 June 2014 , เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานเรื่อง Japanese Technical Cooperation under the JICA partnership program ณ ประเทศญี่ปุ่น , ประเทศญี่ปุ่น , Japan
 • 12 - 13 มิถุนายน 2557 , ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ครั้งที่ 2 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2557 , อบรมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการเรียนการสอนในศวรรษที่ 21 หัวข้อ Student-Centered Leaming and Classroom Action Research : What, Why, and How , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 5 - 6 มิถุนายน 2557 , อบรม แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Proctice : GCPI , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 4 มิถุนายน 2557 , อบรม Systematic review protocol Development , เมาท์เทนคลีก เวลเนส รีสอร์ท , ไทย
 • 13 - 16 March 2014 , เข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Women's Experiences of Miscarriage and Termination of Pregancy for Fetal Anomaly in Thiland: A Phenomenological Study ณ ประเทศเกาหลี , Ewha Womans University, South Korea , Korea
 • 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 , ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2551 , สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ , ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด , ไทย
 • 28 - 30 เมษายน 2551 , เก็บข้อมูลวิจัยในโครงการวิจัย , อำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 9 - 10 เมษายน 2551 , เก็บข้อมูลวิจัยโครงการการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ ฯ , อ.เชียงคำ จ.พะเยา , ไทย
 • 26 - 27 มีนาคม 2551 , เก็บข้อมูลวิจัยในโครงการวิจัย , อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน , ไทย
 • 24 - 25 มีนาคม 2551 , อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการใช้สื่อสมัยใหม่ในการจัดการเรียนรู้ , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2551 , ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปี 4 , สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 22 พฤศจิกายน 2550 , เก็บข้อมูลวิจัย , อ.เถิน และอ.เมือง จ.ลำปาง , ไทย
 • 9 - 13 พฤศจิกายน 2550 , เก็บข้อมูลวิจัย , อ.เถิน จ.ลำปาง , ไทย
 • 27 - 28 ตุลาคม 2550 , ร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 2 , ค่ายนเรศวรมหาราช , ไทย
 • 27 - 28 ตุลาคม 2550 , เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ , รพ.แม่สะเรียง สสอ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 8 - 19 ตุลาคม 2550 , ฝึกอบรมหลักสูตร Monitoring and Evaluation of Adolesccnt Reproductive Health , สถาบันประชากรและวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2550 , ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่ , วัดพระธาตุดอยสุเทพ , ไทย
 • 12 มีนาคม 2550 - 6 เมษายน 2550 , อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEFL , โรงเรียนศาสตร์และศิลป์ , ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2550 , เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 , สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 7 มกราคม 2550 , ควบคุม ดูแลการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลปีที่ 2 , ค่ายนเรศวรมหาราช อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 13 ตุลาคม 2549 , ประชุม เรื่อง การวัดและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2549 , สัมมนา เรื่อง ใส่ภูมิต้านทานสักนิด เพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย , โรงแรมอิมพิเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท , ไทย
 • 2 - 4 พฤษภาคม 2549 , อบรม สุขภาพที่ดีของมารดาและทารกในครรภ์ นำไปสู่เมืองไทยแข็งแรง , รร.เอเซีย , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 14 - 16 ธันวาคม 2548 , ประชุมวิชการ นมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 1 , รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 22 - 3 มิถุนายน 2548 , หลักสูตร Prevention of Mother to Child HIV Transmiss , ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย , ไทย
 • 13 - 15 กันยายน 2547 , การประชุมวิชาการเรื่อง กลยุทธทางการพยาบาลสูตินรีเวชที่มุ่งเน้นคุณภาพการพยาบาล , โรงแรมตวันนารามาดา กรุงเทพฯ , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 15 สิงหาคม 2565 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2565 ครบรอบ 50 ปี (วาระปีที่ 62 การศึกษาพยาบาล มช.) , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 23 - 24 กรกฏาคม 2565 ,โครงการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง เรื่อง เฟ้นหา “ดาวเด่น” สู่บันไดสืบทอดผู้นำ รุ่นที่ 1, ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 กรกฏาคม 2565 ,โครงการสัมมนา “ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ”, ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
 • 25 พฤษภาคม 2565 ,บรรยายพิเศษ เรื่อง Growth mindset & Motivation (ภายใต้โครงการปฐมนิเทศฯ),
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 20 กันยายน 2564 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564 “บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา” ,
 • 15 สิงหาคม 2564 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี (61 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) ประจำปี 2564, วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยจัดพิธีตามปกติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 10 กรกฏาคม 2564 ,โครงการ“Substantive Knowledge in Nursing : How to Apply to Research” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
 • 17 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 หัวข้อ แนวทางในการทดสอบองค์ความรู้ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง), ผ่านระบบ Zoom
 • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 13 กรกฏาคม 2562 ,การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking),
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค 62) , ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี (สวนสุภัทราแลนด์ โรงแรมเดอะไทด์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา)
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 29 ตุลาคม 2561 ,โครงการรับการประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560 (รับฟังการนำเสนอ), ณ โรงแรมแคนทารี่่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง) ,
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 6 พฤศจิกายน 2560 ,รับฟังผลการประเมินประเมินคุณภาพองค์กร ประจำปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์ EdPEx จากคณะกรรมการ,
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 สิงหาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 18 กรกฏาคม 2560 ,โครงการการออกแบบกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 1 “การวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์”, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 10 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องประชุมอาจารย์และบุคลากร ชั้น 1 อาคารเทพกวี กุศลเถระ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ (ครั้งที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 19 ตุลาคม 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 เมษายน 2559 ,โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ, ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 11 เมษายน 2559 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมืองและทำขนมไทย ), ณ บริเวณลานดอกปีบ หลังอาคาร 1
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 ธันวาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : แนวทางการนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2) , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3, ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 กรกฏาคม 2558 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำ SAR ของหลักสูตร,
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 24 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 3, หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLU) อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 2, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 22 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 1, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ: การนำแผนไปสู่การปฎิบัติและผลลัพธ์,
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 13 ธันวาคม 2557 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 2), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 8 ธันวาคม 2557 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 1), ณ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 26 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการเดินเพื่อชีวิต (Walking for Life) ครั้งที่ 2 (ประชุมคณะกรรมการ), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 26 กรกฏาคม 2557 ,โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กรกฏาคม 2557 ,การประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในปีการศึกษา 2557 สำหรับคณาจารย์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 กรกฏาคม 2557 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 มีนาคม 2557 ,โครงการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาโท) ,
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “การฟื้นฟูสุขภาพตามธรรมชาติด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี” สำหรับ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 18 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรม KM IT QA ประจำปี 2556-2557, ณ บริเวณลานกิจกรรม และ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุดมีชีวิต ชั้น 1 อาคาร 2
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 สิงหาคม 2556 ,โครงการสัมมนาบุคลากรใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (วันที่ 2), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 3 - 4 สิงหาคม 2556 ,โครงการสัมมนาบุคลากรใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 กรกฏาคม 2556 ,โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 29 เมษายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา

 • 2557 : Ph.D. (Midwifery) , University of East Anglia , United Kingdom
 • 2547 : พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 2539 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด (Maternity and Newborn Nursing)

การลาศึกษา

 • 22 December 2012 - 21 June 2013 , course Doctor of Philosophy : Midwifery , at University of East Anglia , United Kingdom , scholarship ส่วนตัว
 • 22 June 2012 - 21 December 2012 , course Doctor of Philosophy : Midwifery , at University of East Anglia , England , scholarship ส่วนตัว
 • 22 December 2011 - 21 June 2012 , course Doctor of Philosophy : Midwifery , at University of East Anglia , England , scholarship ADB
 • 22 September 2008 - 21 December 2011 , course Doctor of Philosophy : Midwifery , at University of East Anglia , England , scholarship ทุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร และกองทุนคณะงบรายได้
 • 5 มีนาคม 2546 - 4 มิถุนายน 2546 , หลักสูตร การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 5 ธันวาคม 2545 - 4 มีนาคม 2546 , หลักสูตร การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 5 มิถุนายน 2545 - 4 ธันวาคม 2545 , หลักสูตร การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 5 มิถุนายน 2543 - 4 มิถุนายน 2545 , หลักสูตร การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว

การรับเครื่องราชฯ

 • 2564 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2563 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2552 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2548 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2545 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th