KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ

Kasara Sripichyakan

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
โทรศัพท์ : +66-53-935-019
อีเมล์ : kasara.sripichyakan@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 29 ธันวาคม 2559 ,ตำรา การพยาบาลผู้ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2552 ,ตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการถูกอันธพาล ผลกระทบและวิธีจัดการกับการถูกอันธพาลในที่ทำงานของยุคลากรภาครัฐ", คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 6 พฤศจิกายน 2562 ,ปรึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยในสตรีตั้งครรภ์ , นางสาวปวินตรา มานาดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 8 กุมภาพันธ์ 2564 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมด้านข้อมูลแรงจูงใจ และทักษะทางพฤติกรรมต่ออาการปวดหละงส่วนล่างในสตรีตั้งครรภ์, นางสาวโยธกา ภาคี รหัส 621231036 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2563 ,วิจัย เรื่อง “ความรอบรู้ด้านสุขภาพและความรอบรู้ข้อมูลสุขภาพทางสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึ่งประสงค์ในสตรีวัยรุ่น” , ดร.กชณิชา ผลพฤกษ์ และน.ส.วายุรี ลำโป อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ,ไทย
 • 27 ธันวาคม 2560 ,ความวิตกกังวล การสนับสนุนทางสังคมและการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดาในผู้ที่เป็นบิดาที่มีภรรยาตั้งครรภ์เสี่ยงสูง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 สิงหาคม 2559 ,ประสิทธิผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ในผู้ปวยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2558 ,ตรวจอ่านบทความวิจัยงานประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 8 ตุลาคม 2557 ,เปรียบเทียบผลการบริหาร paclitaxel แบบ 10 ขั้นตอน ต่อ การเกิดภาวะ hypersensitivity reaction ในผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 มิถุนายน 2557 ,ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจแก่สตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงในการคลอดก่อนกำหนดและสามี ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ จำนวนของการคลอดก่อนกำหนด และทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,ไทย
 • 29 เมษายน 2557 ,ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองในการบริหารข้อไหล่ที่บ้านต่อการทำหน้าที่ของข้อไหล่ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม, วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2557 ,การพัฒนาเครื่องมือประเมินทัศคติของพยาบาลต่อผู้ป่วยติดสุรา, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2557 ,ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 14 มกราคม 2557 ,ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม สถานภาพทางการเงิน พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตในสตรีที่ได้รับวินิจฉัยเป็นมะเร็งเต้านมระหว่างได้รับการรักษา, วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2556 ,ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรสในผู้ป่วยนรีเวช, วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 17 สิงหาคม 2555 ,การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสารเสพติด : โครงการโทรถาม ตามเยี่ยม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2555 ,การดูแลจากผู้ชายเมื่อยุติการตั้งครรภ์ไม่พีงประสงค์ตามทัศนะของบุคลากรทางสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2555 ,DEVELOPING MEASUREMENT AND PSYCHOMETRIC TESTING OF SAFER SEX BEHAVIOR AMONG THAI WOMEN, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2555 ,ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการคุมกำเนิดของนักเรียนอาชีวศึกษาหญิงในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 28 มกราคม 2554 ,Using Structural Equation Modeling to Understand the Facttors Influencing Intimate Parther Violence in Thai Pregnant Women, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ,ไทย
 • 22 ธันวาคม 2552 ,โปรแกรมการบำบัดทางปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าในสตรีที่ได้รับความรุนแรงจากคู่สมรส, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 24 พฤศจิกายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความ เรื่อง ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Conventional Pap smear และHPV DNA test ร่วมกับ Liquid-base cytology ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 11 ตุลาคม 2564 ,ผุ้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความ เรื่อง ความสัมพันะ์ระหว่างอาการอ่อนล้า อาการปวด และอาการเครียดของวันรุ่นโรคเอสแอลอี, วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 1 เมษายน 2564 ,อ่านรายงานวิจัย เรื่อง ประสบการณ์ของผู้หญิง มีบุตรยาก: การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ , วารสารพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 เมษายน 2559 ,อ่านและแนะนำรายงานการวิจัย "ผลของโปรแกรมให้ความรู้และประคับประคองจิตใจ มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพชีวิตในสตรีมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่และได้รับรังสีรักษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 16 พฤศจิกายน 2564 ,หัวข้อ , Poltekkes Kemenkes Semarang, Indonesia ,อินโดนีเซีย
 • 22 สิงหาคม 2564 ,บรรยายพิเศษ เรื่อง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 15 สิงหาคม 2564 ,บรรยายพิเศษ เรื่อง "Interpretivism", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2564 ,บรรยายพิเศษ เรื่อง "Positivism and post positivism", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2564 ,บรรยายพิเศษ เรื่อง "Philosophy, Science, and knowledge", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2557 ,ประสบการณ์ความสำเร็จในการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพการดูแลผู้ป่วย, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 26 - 28 มกราคม 2552 ,อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารแก่แกนนำ, องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ,ไทย
 • 24 ธันวาคม 2551 ,ทบทวนสถานการณ์ ปัญหา และผลการดำเนินงานด้านสตรีของประเทศไทย และ สถานการณ์ ปัญหา และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านสตรี, สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2551 ,ประชุมชี้แจงโครงการและเวทีระดมความคิดชุมชน, องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ,ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2551 ,อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการนื่อสารแกนนำ, องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ,ไทย
 • 21 ตุลาคม 2551 ,ประชุมชี้แจงโครงการและเวทีระดมความคิดชุมชน, องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 11 พฤษภาคม 2553 ,Bereavement care ในบทบาทของพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 12 มีนาคม 2563 ,Ms.Jing Sun นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Nursing, Hunan University of Traditional Chinese ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2563 ,Ms.Jing Sun นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Nursing, Hunan University of Traditional Chinese ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2563 ,Ms.Jing Sun นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Nursing, Hunan University of Traditional Chinese ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2563 ,Ms.Jing Sun นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Nursing, Hunan University of Traditional Chinese ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 มีนาคม 2563 ,Ms.Jing Sun นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Nursing, Hunan University of Traditional Chinese ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2563 ,Ms.Jing Sun นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Nursing, Hunan University of Traditional Chinese ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2563 ,Ms.Jing Sun นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Nursing, Hunan University of Traditional Chinese ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563 ,Ms.Jing Sun นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Nursing, Hunan University of Traditional Chinese ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,Ms.Jing Sun นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Nursing, Hunan University of Traditional Chinese ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มกราคม 2563 ,Ms.Jing Sun นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Nursing, Hunan University of Traditional Chinese ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 กันยายน 2557 ,โครงการสัมมนา การวิจัยด้านอนามัยแม่และเด็ก และการผดุงครรภ์เพื่อแก้ไขปัญหาระดับประเทศ, ศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 กันยายน 2557 ,โครงการ กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการเขียนตำรา, โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2555 ,นำศึกษาประเทศสวีเดนเข้าศึกษาดูงาน, หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 มกราคม 2555 ,นำศึกษาประเทศสวีเดนเข้าศึกษาดูงาน, หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 - 22 มกราคม 2553 ,การสื่อสารโดยชุมชนมีน่วนร่วม เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมและสังคม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 - 24 ธันวาคม 2552 ,บทบาทพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและสังคม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 2 กันยายน 2552 ,โภชนาการเพื่อสุขภาพของมารดา ทารกและเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2551 ,การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุมวิชาการเรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2564 , โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร "การสร้างแชทบอทเพื่อการศึกษา" , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 2 มีนาคม 2564 , อบรมเทคนิคและวิธีการออกแบบสื่อสำหรับการเรียนการสอน , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A B สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมวิชาการ เรื่อง "Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2021): The Guideline)" , ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 27 - 28 มีนาคม 2562 , ประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 11 "Smart Research and Innovation to Thailand 4.0" , มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , ไทย
 • 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2561 , ประชุม การพัฒนาทักษะชีวิต , จีรังสปา แม่ริม เชียงใหม่ , ไทย
 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมวิชาการ National Forum on Birth Defects and Disabilities , โรงแรมตวันนา , ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2561 , ประชุม ความท้าทายในการวิจัยประเมินประสิทธิผลของมาตรการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย , โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ , ไทย
 • 27 - 28 มีนาคม 2561 , ประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 , มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , ไทย
 • 17 มกราคม 2561 , อบรม การเขียนข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง ทุนวิจัยโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และทุนวิจัยโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปใช้ประโ , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 11 - 12 มกราคม 2561 , ประชุมวิชาการ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , ไทย
 • 12 - 14 ธันวาคม 2560 , ประชุม ผดุงครรภ์แนวใหม่ตามยุทธศาสตร์มีลูกเพื่อชาติ , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 23 - 26 July 2017 , เสนอผลงานวิจัยเรื่อง Individual and Marital Characteristics, Childhood History, Knowledge, and Attitude Of Northern Thai Men Who Physically Abuse their Wives ณ ประเทศสิงคโปร์ , ประเทศสิงคโปร์ , Singapore
 • 17 - 19 พฤษภาคม 2560 , นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของสตรีตั้งครรภ์ และเรื่อง ผลการใช้สมุดภาพเพื่อให้สุขศึกษาในหน่วยฝากครรภ์โดยนักศึกษาพยาบาล และเข้าร่วมประชุมฯ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม , ไทย
 • 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2559 , ร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 , ประชุมวิชาการ Chiagmai Conference on OB&GYN (CCOG 2016) , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 มกราคม 2559 - 1 กุมภาพันธ์ 2559 , เก็บข้อมูลวิจัย , โรงพยาบาลฝาง เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มกราคม 2559 , โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 28 - 29 ตุลาคม 2558 , เก็บข้อมูลวิจัย , โรงพยาบาลดอยเต่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 สิงหาคม 2558 , ประชุมวิชาการ Contributions of Nursing Graduate Studies to Health Policy and Research , โรงแรมไมด้า ซิตี้ ร่ีสอร์ท , ไทย
 • 16 - 17 เมษายน 2558 , สัมมนาสถิติทางการแพทย์ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 17 เมษายน 2558 , สัมมนาสถิติทางการแพทย์ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมวิชาการประจำปี Chiagmai Conference on OB & GYN CCOG 2015 Advanced Practice , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2557 , ประชุม เชื่อมประสานการดูแลสู่การพัฒนาคุณภาพการดูแลโรคเรื้อรัง และนำเสนอผลงานวิจัย , โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม , ไทย
 • 26 กันยายน 2557 , สัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ , รติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 สิงหาคม 2557 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557 , ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ , ไทย
 • 21 - 23 กรกฏาคม 2557 , สัมมนา การพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2557 - 4 กรกฏาคม 2557 , อบรม Systematic review , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 June 2014 , เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี57 ณ ประเทศญี่ปุ่น , ณ Mie University , Japan
 • 19 - 28 July 2013 , ประชุมและเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Adolescent pregnancy prevention and management:Discrepancy between adolescents' Needs and adults' responses in Thailand ณ ประเทศสโลวีเนีย , เมือง Ljubljana , Slovenia
 • 10 - 13 กรกฏาคม 2555 , ประชุมอนามัยการเจริญพันธุ์ สร้างสรรค์สุขภาพ , โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2554 , ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554 , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 23 - 28 มิถุนายน 2554 , เสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น , กรุงโตเกียว , ไทย
 • 26 - 28 August 2010 , นำนักศึกษาสาขาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ไปดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองปักกิ่ง , China
 • 26 June 2010 - 1 July 2010 , เสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ณ ประเทศฝรั่งเศส , กรุงปารีส , France
 • 21 มิถุนายน 2553 , การประยุกตืใช้การสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคมระดับท้องถิ่น , โรงแรมลานนาพาเลส , ไทย
 • 6 - 9 เมษายน 2553 , ประชุมวิชาการ "Diversity and Dyna mic of Nursing Se & Art , จังหวัดภูเก็ต , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 19 - 20 กันยายน 2552 , พบปะแกนนำชุมชน และทดสอบการใช้คู่มือกลวิธีในการสื่อสารที่คณะผู้ดำเนินงานได้พัฒนาขึ้น , ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 23 สิงหาคม 2552 , โครงการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมกลวิธีในการสื่อสาร , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2552 , เทคนิคในการบอกความจริงกับผู้ป่วยและญาติ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2552 , การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2551 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2552 , บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปา , ไทย
 • 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2552 , การพัฒนานักวิจัยให้มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะในงานสุขภาพ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 8 มกราคม 2552 , นำนักศึกษาจัดงานวันเด็ก , โรงเรียนต้นแก้วพิทยาลัย , ไทย
 • 9 - 14 กันยายน 2551 , ประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2551 , สัมมนาปัญหาการเรียนการสอน , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 22 - 23 พฤษภาคม 2551 , การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICHGCP , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 30 เมษายน 2551 , เก็บข้อมูลวิจัยในโครงการวิจัย , อำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 9 - 10 เมษายน 2551 , เก็บข้อมูลวิจัยโครงการการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ ฯ , อ.เชียงคำ จ.พะเยา , ไทย
 • 8 - 9 เมษายน 2551 , ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก) , สถานบริการพยาบาล , ไทย
 • 1 เมษายน 2551 , ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก) , สถานบริการพยาบาล , ไทย
 • 26 - 27 มีนาคม 2551 , เก็บข้อมูลวิจัยในโครงการวิจัย , อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน , ไทย
 • 21 มีนาคม 2551 , สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551 , บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , ฟังการบรรยายการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก) , สถานบริการพยาบาล , ไทย
 • 29 กุมภาพันธ์ 2551 , Guidelines for IRB Review and Ethical Issues in Research , ศูนย์อาหารซีเมต , ไทย
 • 5 พฤศจิกายน 2550 , เข้ารับประทานรางวัลพยาบาลดีเด่นประจำปี พ.ศ.2550 สาขาการวิจัยทางการพยาบาล , หอประชุมกองทัพเรือ , ไทย
 • 17 - 20 October 2007 , เข้าร่วมประชุมExcellence in Nursing through Collaborationและเสนอผลงานวิจัยเรื่องEmergency Contraceptive Pills from Nurses'Knowledge, Experience, and Opinions ณ ประเทศเกาหลีใต้ , กรุงโซล , Korea
 • 24 กรกฏาคม 2550 , ประชุมสัมมนาร่าง พ.ร.บ. การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ... , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2550 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 5 เมษายน 2550 , ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 17 , โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว , ไทย
 • 30 มีนาคม 2550 , สัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์ , โรงแรม Chiangmai Grandview , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 25 - 27 มกราคม 2549 , ประชุม Prevention and Management of Chroic Conditions : International Prespectives , รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 29 - 2 ธันวาคม 2547 , ชีวจริยศาสตร์เบื้องต้น : ทางเลือกของสังคมไทย , ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 29 ตุลาคม 2546 , เสนอผลงาน ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติของห้องฉุกเฉินในการพยาบาลสตรีที่ถูกสามีทำร้ายร่างกายที่มาห้องฉุกเฉินโดยคำนึงถึงความเป็นหญิงชาย ในการประชุม การประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 12 , กรุงเทพ , ไทย
 • 29 ตุลาคม 2546 , เสนอผลงาน ความเชื่อ ความรู้ และการปฏิบัติของพยาบาลห้องฉุกเฉินในการพยาบาลสตรีที่ถูกสามีทำร้ายทางร่างกาย ในการประชุม การประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 12 , กรุงเทพ , ไทย
 • 14 ตุลาคม 2546 , การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิยามศัพท์การวิจัยการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้สูงอาุยุในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร , กรุงเทพ , ไทย
 • 6 - 10 ตุลาคม 2546 , เสนอผลงาน Lessons learned from the establishment of gender-based nursing program for battered women attending emergency rooms in Chiangmai, Thailand ในการประชุม The 2nd Asia Pacific Confernece on Reproductive and Sexual Health and Rights กรุงเทพมหานคร , The Twin Towers Hotel , ไทย
 • 18 - 23 June 2003 , เสนอผลงาน The Development of Nursing Procedures for the Care of Battered Women Attending Emergency Room in ChiagMai ในการประชุม The 12th International Conference on the Nursing Network on Violende Against Woman , A delaide , Australia
 • 3 เมษายน 2546 , วางแผนและเตรียมงานการจัดประชุมนานาชาติภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิค , กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 16 - 21 กุมภาพันธ์ 2546 , เสนอผลงาน Gender differences in contributing factors of spousal violence between wives and husbands. ในการประชุม The International Conference on Global Issues in Women and Children, Bangkok , โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2546 , เสนอผลงาน ความชุก ปัจจัย และผลกระทบ ของความรุนแรงทางร่างกายต่อสามี ในการประชุม การวิจัยทางการพยาบาล เชียงใหม่ , เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2546 , เสนอผลงาน ความชุก ปัจจัย และผลกระทบ ของความรุนแรงทางร่างกายต่อภรรยา ในการประชุม การวิจัยทางการพยาบาล เชียงใหม่ , เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 29 พฤศจิกายน 2545 , อบรม Gender Issues in Reproductive Health กรุงเทพมหานคร , โรง แรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ , ไทย
 • 13 - 20 October 2002 , เสนอผลงาน Workplace Violence Among Female Personnel in the Health Sector ในการประชุม Emerging Health Issues in the Asia-Pacific Region:New Challenges for Health Social Sciences ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน , คุณหมิง , China
 • 7 - 9 ตุลาคม 2545 , เสนอผลงาน ปัจจัยของความรุนแรงในสถานบริการสุขภาพ ในการประชุม พยาบาลอาชีวอนามัยในศตวรรษที่ 21 เชียงใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 25 - 26 มิถุนายน 2545 , การประชุมความร่วมมือของ University of Washington และ ศิษย์เก่าในประเทศไทย Socioeconomic Development in a Sustainable Enveronment กรุงเทพมหานคร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ , ไทย
 • 23 - 26 April 2002 , เสนอผลงาน Workplace Violence in the Health Sector: A Case Study in Thailand ในการประชุมILO/ICN/WHO/PSI Informal Technical Conserltation on Workspace Violener in the Health Sector. สวิสเซอร์แลนด์ , กรุงเจนีวา , Switzerland
 • 3 - 9 มีนาคม 2545 , สาขาการพยาบาลสตรีศึกษาดูงานด้านการให้บริการแก่สตรี ณ กรุงเทพมหานคร , สถานที่ให้บริการแก่สตรีในด้านต่าง ๆ กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง , ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2545 , เสนอผลงาน สถานการณ์ของความรุนแรงในที่ทำงานที่เป็นสถานให้บริการทางสุขภาพ ในการประชุม การวิจัยทางการพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2545 , เสนอผลงาน การทารุณกรรมทางเพศ: กรณีศึกษาในเยาวชนสตรี ในการประชุม การวิจัยทางการพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 10 พฤศจิกายน 2544 , การสัมมนาเพื่อรณรงค์ระดับชาติเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง โดยสภาสตรีแห่งชาติ ฯ กรุงเทพมหานคร , สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กทม. , ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2544 , การสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นภาคีวิชาการเพื่อพัฒนาสู่การวิจัยเรื่องความรุนแรง โดยสถาบันจัวิจัยระบบสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร , ห้องประชุม 1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไทย
 • 13 - 18 May 2001 , Regional Meeting for Arrow's Women NGO Partners , มาเลเซีย , Malaysia
 • 26 - 4 เมษายน 2544 , อบรมหลักสูตร Training of Trainers โดย AIT กรุงเทพมหานคร , สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย , ไทย
 • 9 - 10 พฤศจิกายน 2543 , การประชุม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และความรุนแรง : จากพรหมแดนความรู้สู่การแก้ไขปัญหา โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร , โรงแรมรอยับริเวอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 29 - 2 มีนาคม 2543 , เสนอผลงาน Regaining individual justice:A coping process among abused women in Thailand ในการประชุม , Internaltional Conference on Inproving Life Through Health Promotion: Nueses Making A Difference , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 11 เมษายน 2565 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 : พิธีสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่อาจารย์และบุคลากรคณะฯ ผู้ล่วงลับ, ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มกราคม 2565 ,โครงการ“Digital technology:แนวคิดและการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom18 2455 1001
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 13 กรกฏาคม 2564 ,การบรรยาย หัวข้อ โมเดลเชิงสาเหตุและโมเดลสมการโครงสร้าง,
 • 10 กรกฏาคม 2564 ,โครงการ“Substantive Knowledge in Nursing : How to Apply to Research” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom
 • 14 มิถุนายน 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ Research and Development กับงานวิจัยทางการพยาบาล),
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
 • 17 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 หัวข้อ แนวทางในการทดสอบองค์ความรู้ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง), ผ่านระบบ Zoom
 • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 31 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 5),
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2560 ,โครงการบูรณาการเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสุ่หลักสูตรการศึกษาพยาบาลระบบปกติ (ติดตามงานสถาบันการศึกษาพยาบาลต้นแบบ), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 25 เมษายน 2559 ,โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ, ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 ธันวาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : แนวทางการนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2) , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 กรกฏาคม 2558 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำ SAR ของหลักสูตร,
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 22 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 1, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการ “สานใจ๋ สามวัย สืบฮี้ต โตยฮอย ยี่เป็ง เจียงใหม่ ป่ะจ๋ำปี๋ สองปันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด” (กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และการสาธิตการทำโคมไฟ),
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 มิถุนายน 2557 ,โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ณ โรงแรม แคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่
 • 2 พฤษภาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ทางการพยาบาล ครั้งที่ 2, อาคาร 2 และ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 มีนาคม 2557 ,โครงการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาโท) ,
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 สิงหาคม 2556 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง องค์กร Happy เริ่มที่ “สุขของคนทำงาน” (ภาคบ่าย),
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การศึกษา

 • 2542 : Ph.D. (Nursing) , University of Washington , United States Of America
 • 2531 : วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 2524 : วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์ ) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2518 : ม.3 (-) , รร.เฉลิมขวัญสตรี ,

ความเชี่ยวชาญ

 • การพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • การพยาบาลสตรี
 • ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
 • Birth defects and fetal/newborn development

การลาศึกษา

 • 15 February 2011 - 15 May 2011 , course เขียนตำรา เรื่อง การพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว , at คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , , scholarship ส่วนตัว
 • 18 September 1999 - 17 September 2000 , course พยาบาลศาสตร์ , at University of Washington , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)
 • 18 September 1998 - 17 September 1999 , course พยาบาลศาสตร์ , at University of Washington , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)
 • 18 September 1997 - 17 September 1998 , course พยาบาลศาสตร์ , at University of Washington , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)
 • 18 September 1995 - 17 September 1997 , course พยาบาลศาสตร์ , at University of Washington , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 18 ตุลาคม 2550 , พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2550 สาขาการวิจัยทางการพยาบาล , สภาการพยาบาล
 • 1 ธันวาคม 2538 , พยาบาลดีเด่นแผนกสูติ-นรีเวช , ฝ่ายการพยาบาล แผนกสูติ-นรีเวช รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

การรับเครื่องราชฯ

 • 2555 , มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • 2550 , ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2549 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2547 , ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2542 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2538 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2533 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2529 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th