KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว

Warunee Fongkaew

ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
โทรศัพท์ : +66 53 949-058
อีเมล์ : warunee.fo@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 6 มกราคม 2558 ,การพัฒนาคุณลักษณะ ดี เก่ง มีสุข ของนักเรียนระดับ ม.ต้น โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 29 สิงหาคม 2556 ,ร่วมเขียนบทความวิชาการ เรื่อง การพยาบาลสุขภาพสตรี : มิติเพศภาวะ, ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 เมษายน 2552 ,คณะกรรมการจัดประชุมการวิจัยทางการพยาบาล, สภาการพยาบาล ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 4 มิถุนายน 2562 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง การมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการตัดสินใจระยะสุดท้ายของชีวิตสำหรับเด็กในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม, นางสาวจงใจ จงอร่ามเรือง รหัส : 581255902 ปริญญาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 ตุลาคม 2561 ,ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของหญิงตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2561 ,วิจารณ์และให้ข้อคิดเห็นต่อแนวคำถามการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล : การศึกษาสถานการณ์การจัดบริการสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการโรคจิตครั้งแรกในประเทศไทย ในโครงการการพัฒนาโปรแกรมการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นไทยที่มีอาการโรคจิตครั้งแรก , สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2560 ,ผลของการกระตุ้นประสาทรับความรู้สึกโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการตอบสนองเชิงพฤติกรรมการรับรู้ของผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับรุนแรง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2558 ,Intensive Care Experience Among Intensive Care Unit Survivors, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มกราคม 2558 ,รูปแบบการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 6 มกราคม 2558 ,ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพทางเพศโดยใช้กระบวนการสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศในวัยรุ่นหญิงตอนต้นที่อยู่ในสถานสงเคราะห์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ,ไทย
 • 6 มกราคม 2558 ,ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นเร่ร่อนขาย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ,ไทย
 • 8 เมษายน 2557 ,พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของเยาวชนชายที่ถูกควบคุมตัวในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 มิถุนายน 2555 ,ภาวะน้ำหนักเกินในเด็กและความเหลื่อมล้ำทางสังคม, รามาธิบดีพยาบาลสาร ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2555 ,PARENT-DAUGHTER COMMUNICATION AND SEXUAL ABSTINENCE INTENTION AMONG THAI FEMALE ADOLESCENTS, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2554 ,การพัฒนาระบบบริหารยาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาในงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ : การวิจัยอย่างมีส่วนร่วม, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มิถุนายน 2554 ,พฤติกรรมสุขภาพและความต้องการการดูแลด้านสุขภาพของเด็กเร่ร่อนวัยรุ่น, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 18 กันยายน 2552 ,โปรแกรมป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในเด็กวัยรุ่นชาย, สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยสาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 17 กันยายน 2563 ,อ่านรายงานการวิจัย “ประสบการณ์การรับบริการฝากครรภ์และการแสวงหาข้อมูลสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่: การศึกษาเชิงคุณภาพแบบบรรยาย” , วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2563 ,กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงกลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2562 ,กองบรรณาธิการของรามาธิบดีพยาบาลสารพิจารณาบทความวิชาการ/บทความวิจัย , รามาธิบดีพยาบาลสาร ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2559 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 30 มิถุนายน 2559 ,ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 16 ตุลาคม 2556 ,ประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2555 ,กองบรรณาธิการรามาธิบดีพยาบาลสาร, โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2551 ,ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 3 กุมภาพันธ์ 2564 ,คณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 7, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 28 ธันวาคม 2563 ,คณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 5 มกราคม 2561 ,ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเทียบโอนตำแหน่งทางวิชาการ, สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ,ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2559 ,ประชุมสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ราย รองศาสตราจารย์ศศิธร พุมดวง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2559 ,ผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 3 ตุลาคม 2557 ,ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ รศ.ศศิธร พุมดวง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2557 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ,กองบรรณาธิการวารสาร Pacific Rim Int J Nurs Res วาระ พ.ศ.2557-2561, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2557 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ,กองบรรณาธิการวารสารสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2557-2561, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 9 มิถุนายน 2557 - 9 มิถุนายน 2561 ,คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ วาระ พ.ศ.2557-2561, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 8 พฤศจิกายน 2556 - 7 พฤศจิกายน 2557 ,แต่งตั้งกองบรรณาธิการที่ปรึกษาวารสารสภาการพยาบาล เพิ่มเติม, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 18 กันยายน 2556 ,คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 22 เมษายน 2556 - 22 เมษายน 2557 ,คณะกรรมการกลั่นกรองพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2556, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2556 ,กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์, มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2556 - 15 มีนาคม 2557 ,แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2556 - 8 มีนาคม 2557 ,แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 26 เมษายน 2555 - 26 เมษายน 2556 ,คณะกรรมการกลั่นกรองพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2555 สาขาวิจัยทางการพยาบาล, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2555 ,คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2554 ,คณะกรรมการกลั่นกรองพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2554, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2553 ,ประชุมกองบรรณาธิการวารสาร Pacific Rim Intcrnational Journal of Nursing Research, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 1 กันยายน 2553 ,คณะกรรมการกลั่นกรองพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2553 สาขาวิจัยทางการแพยาบาล, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 4 มิถุนายน 2553 - 4 มิถุนายน 2554 ,คณะกรรมการกลั่นกรองพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2553, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553 ,คณะอนุกรรมการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 24 - 25 ธันวาคม 2552 ,ประชุมเพื่อกำหนดโจทย์วิจัยสำหรับวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล ,ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2552 ,การประกวดวิจัยประเภทดุษฎีนิพนธ์, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 2 - 4 พฤศจิกายน 2552 ,แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 4, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 16 กันยายน 2552 ,ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2552, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 17 มิถุนายน 2552 ,ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2552, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2552 ,ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 4, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 22 เมษายน 2552 ,กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองพยาบาลดีเด่น สาขาวิจัยทางการพยาบาล, สภาการพยาบาล ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 22 ธันวาคม 2558 ,ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 1/2558, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 21 สิงหาคม 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ, ห้องประชุมแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแม่ออน ,ไทย
 • 15 สิงหาคม 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ", โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ”, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 มีนาคม 2561 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงร่างวิจัยและจัดทำนิพนธ์ต้นฉบับ ระยะที่ 1, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย
 • 22 ตุลาคม 2560 ,เป็น Speaker ในงานประชุม TNMC & WANS International Nursing Research Conference 2017, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2559 ,Family health promotion : From theory to practice and research, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,ไทย
 • 25 - 27 กันยายน 2558 ,โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลสู่งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ, โรงพยาบาลพุทธชินราช ,ไทย
 • 24 - 25 กันยายน 2558 ,โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลสู่งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ, โรงพยาบาลพุทธชินราช ,ไทย
 • 20 - 21 สิงหาคม 2558 ,โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลสู่งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ, โรงพยาบาลพุทธชินราช ,ไทย
 • 28 - 29 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลสู่งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ, โรงพยาบาลพุทธชินราช ,ไทย
 • 13 มิถุนายน 2558 ,โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ BUU & AMSAR 2015 "Communication Perspective : Social Connection in the Age of Digital Technology Practice", คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2558 ,อบรมครอบครัวสีขาว, โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ,ไทย
 • 3 เมษายน 2558 ,การทำวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2557 ,สถาบันครอบครัว และชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนในยุคประชาคมอาเซียน, กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 3 - 4 ธันวาคม 2557 ,ประชุม แนวทางการติดตามและประเมินผลภายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด รุ่นที่ 2, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ,ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2557 ,พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลสู่งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ, โรงพยาบาลพุทธชินราช ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2557 ,ครอบครัวอบอุ่น ด้วยรักสีขาว, โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ,ไทย
 • 21 มิถุนายน 2557 ,เพศศึกษา และความเป็นจริงของวัยกระเตาะ, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 30 เมษายน 2557 ,The Future of Nursing Leading Change, Advancing Health, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2556 ,เสริมสร้างคุณภาพ กาย จิต และชีวิต : บทบาทสำคัญของพยาบาล, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย
 • 2 - 3 ธันวาคม 2556 ,สานวิจัยทางการพยาบาลสู่ปฏิบัติการในประชาคมอาเซียน : พหุลักษณ์ บูรณาการ และสหสถาบัน, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 2 สิงหาคม 2556 ,การเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2556 ,การวิจัยเชิงคุณภาพ, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ,ไทย
 • 20 มิถุนายน 2556 ,การวิจัยเชิงคุณภาพ ครั้งที่ 4 ปรจำปี 2556, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 8 - 9 มิถุนายน 2556 ,โครงการ ดี เก่ง สุข, โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2556 ,โครงการ ดี เก่ง สุข, โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ,ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2556 ,การวิจัยเชิงคุณภาพ, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2556 ,ประชุมวิชาการ การวิจัยเชิงคุณภาพ, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 29 - 30 กันยายน 2555 ,การวิจัยเชิงคุณภาพ, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 2 กันยายน 2555 ,การวิจัยเชิงคุณภาพ, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 15 กรกฏาคม 2555 ,การเลี้ยงลูกอย่างไรให้เข้าใจในพฤติกรรม, โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ,ไทย
 • 26 มีนาคม 2555 ,ความงดงามของลูกรามาธิบดี, โรงพยาบาลรามาธิบดี ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2555 ,การวิจัยเชิงคุณภาพ, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2554 ,โครงการ "ครอบครัวอบอุ่น ด้วยรักสีขาว", โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ,ไทย
 • 5 - 6 สิงหาคม 2554 ,การวิจัยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 4, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2554 ,Activities on HIV/AIDS prevention and care in youth, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 27 มกราคม 2554 ,การวิจัยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 16 - 17 ธันวาคม 2553 ,การวิจัยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2554, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 16 - 17 ธันวาคม 2553 ,การวิจัยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2554, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 9 - 10 กันยายน 2553 ,การวิจัยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2553, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 22 สิงหาคม 2553 ,ครอบครัวอบอุ่นด้วยรักสีขาว, โรงเรีบยแม่ริมวิทยาคม ,ไทย
 • 4 สิงหาคม 2553 ,การป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 1 - 2 เมษายน 2553 ,การวิจัยเชิงคุณภาพ, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2552 ,การเสริมสร้างทักษะชีวิตในวัยรุ่น, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 เมษายน 2552 ,สถานการณ์ของเยาวชนในปัจจุบัน, โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2552 ,Capacity Building on Comprehensive Management for STI and HIV/AIDS for Timor-Leste, งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 25 กรกฏาคม 2562 ,วิทยากร School of Nursing, Naragakuen University, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2562 ,การเขียนงานวิจัยอย่างไร เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ, การสัมมนาของนศ.ปริญญาเอก นางสาวบัณฑิตา มฤมาณเตชะ และนาสาวพิมลพรรณ เนียมหอม ,ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2562 ,แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัมมนาวิชาการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง "การเขียนงานวิจัยอย่างไร เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ", หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 กันยายน 2557 ,โครงการ กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการเขียนตำรา, โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 ธันวาคม 2556 ,วิทยากรบรรยายและนำอาจารย์ นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2556 ,การพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพ ครั้งที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2556 ,โครงการสัมมนา การพัฒนาบัณฑิตในโลกาภิวัฒน์แห่งศตวรรษที่ 21, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 สิงหาคม 2555 ,วิทยากรนำนักศึกษาพยาบาลจากประเทศสหรัฐอเมริกาศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 สิงหาคม 2552 ,แนวคิดและหลักการเก็บรวบรวม่ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 3 เมษายน 2564 , ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาารและเอกสารในการจัดประชุมวิจัยทางการพยาบาล ครั้งที่ 7 , ออนไลน์ , ไทย
 • 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 7 ครั้งที่ 1/2564 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564 , อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum , ZOOM , ไทย
 • 20 มกราคม 2564 , ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564 , ZOOM , ไทย
 • 24 ธันวาคม 2563 , ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2564 , ห้องประชุมนรพัฒน์ อาคาร 2 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย จ.นนทบุรี , ไทย
 • 19 ธันวาคม 2563 , ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสารในการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 3/2563 , ห้องประชุม ดร.วิจิตรฯ สภาการพยาบาล , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2563 , ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสารในการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7ครั้งที่ 2/2563 (ผ่าน Zoom) , ห้องประชุม ดร.วิจิตรฯ สภาการพยาบาล , ไทย
 • 26 กันยายน 2563 , ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสารในการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 4 มีนาคม 2563 , ประชุมคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 15 - 25 October 2019 , ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาปริญญาเอก รหัสนักศึกษา 581255901 ชื่อ นางสาวฟูซียะห์ หะยี ในการทำวิจัยหัวข้อ “พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นไทยมุสลิม: การวิจัยแบบผสานวิธี (Sexual Risk Behaviors Among Thai Muslim Adolescents: A Mixed Method Study)” , Frances Payne Bolton School of Nursing, Case Western Reserve University , United States Of America
 • 2 - 3 กันยายน 2562 , ประชุมวิชาการ เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ: ท้าทายของผู้นำพยาบาล Health Promotion for NCDs: The Challenges of Nurse Leaders” , โรงแรม Prince Palace กรุงเทพฯ , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2562 , ประชุมอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2562 , ห้องประชุมนรพัฒน์ กรมอนามัย จ.นนทบุรี , ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2562 , นำอาจารย์และนักศึกษา 13 คน จาก School of Nursing, Naragakuen University เข้าสังเกตุการสอนที่ มูลนิธิเอ็มพลัส จ.เชียงใหม่ , มูลนิธิเอ็มพลัส จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2562 , ประชุมหารือเรื่อง "การศึกษามุลค่าทางเศรษฐกิจและเครื่องมือเชิงนโยบายของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย" , โรงแรมสุโกศล กรุงเทพ , ไทย
 • 19 มีนาคม 2562 , เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ฯ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 28 - 30 มกราคม 2562 , ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง สุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3 , โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ , กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 4 ธันวาคม 2561 , นำเสนอผลประเมินโครงการฯ , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 21 - 22 พฤศจิกายน 2561 , ประมวลผลโครงการประเมินผล , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง สุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3 ประชุมครั้งที่ 2/2561 , สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 17 - 19 ตุลาคม 2561 , ประชุมประเมินผลโครงการฯ , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 27 กันยายน 2561 , สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 10 กันยายน 2561 , ดำเนินกิจกรรมในโครงการประเมินผล , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 6 - 9 กันยายน 2561 , ประชุมวิชาการ New Strategies in Cardiovascular Disease : From Prevention to Invention , โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 สิงหาคม 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 3/2561 , สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ , ไทย
 • 7 - 8 สิงหาคม 2561 , เก็บข้อมูลวิจัย , กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 3/2561 , สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ , ไทย
 • 5 - 6 กรกฏาคม 2561 , อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 23 - 24 มิถุนายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 มิถุนายน 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2561 , สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ , ไทย
 • 17 เมษายน 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2561 , สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ , ไทย
 • 6 - 9 เมษายน 2561 , ประชุมทีมวิจัย ครั้งที่ 4 , ibis Syties Krabi กระบี่ , ไทย
 • 26 - 27 มีนาคม 2561 , ประชุม AUN-QA International Conference 2018 , โรงแรมดุสิตธานี , ไทย
 • 7 มีนาคม 2561 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 28 มกราคม 2561 , ประชุมสรุปผลการจัดประชุม TNMC & WANS International Nursing Research Conference 2017 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 27 มกราคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 23 ธันวาคม 2560 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเทียบโอนตำแหน่งทางวิชาการ , สภากาชาดไทย , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2560 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 15 - 18 ธันวาคม 2560 , ประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ระยะที่ 2 , จีรัง เฮลท์ วิลเลจ เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเทียบโอนตำแหน่งทางวิชาการ , สภากาชาดไทย , ไทย
 • 20 - 22 ตุลาคม 2560 , ประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ , Culture, Co-creation, and Collaboration for Global Health , ไทย
 • 30 กันยายน 2560 , ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2560 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 19 กันยายน 2560 , ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2560 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 7 กันยายน 2560 , ประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 19 , Shangri-LA Hotel Chiang Mai , ไทย
 • 17 มิถุนายน 2560 , ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ครั้งที่ 2/2560 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2560 , เสนอผลงานวิจัยเรื่อง HIV Prevention Communication Between Thai Parents and Their Children ณ ประเทศสเปน , ประเทศสเปน , ไทย
 • 22 เมษายน 2560 , ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสาร , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 25 มีนาคม 2560 , ประชุมคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลงานวิจัยดีเด่น , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 9 มีนาคม 2560 , ร่วมโครงการ Qa สัญจร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 6 และประชุมวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 2 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 24 ธันวาคม 2559 , ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 6 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2559 , ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสาร , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 6 และประชุมวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 5 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 10 - 11 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 , โรงแรมรามาการ์เด้น , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2559 , ออกเยี่ยมโครงการประเมินผลแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น , ลำพูน , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2559 , ออกเยี่ยมโครงการประเมินผลแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น , เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2559 , ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสาร , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 13 ตุลาคม 2559 , ออกเยี่ยมโครงการประเมินผลแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น , ชลบุรี , ไทย
 • 12 ตุลาคม 2559 , ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตฯ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2559 , ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 ตุลาคม 2559 , ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตฯ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 1 ตุลาคม 2559 , ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 6 และประชุมวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 5 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 28 กันยายน 2559 , ประชุมทีมสนับสนุนวิชาการ และทีมประเมินผลภายนอก , โรงแรมเอทัส กรุงเทพฯ , ไทย
 • 14 - 15 กันยายน 2559 , ประชุม Leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice , โรงแรมมารวย การ์เด้น , ไทย
 • 8 - 11 กันยายน 2559 , ประชุม HEADLINES AND DEADLINES IN CARDIOLOGY , Shangri-La Hotel เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2559 , ศีกษาดูงานด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 26 - 28 สิงหาคม 2559 , ประชุม APAME 2016 Quality, Collaboration and Public Access , โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2559 , ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสาร , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2559 , ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 6 และประชุมวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 5 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 17 มิถุนายน 2559 , ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและเอกสาร ในการจัดประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 6 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2559 , สัมมนา การจัดการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2559 , ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 6 และประชุมวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 5 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 29 เมษายน 2559 , ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและเอกสาร ในการจัดประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 6 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 17 มีนาคม 2559 , สัมมนา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 22 มกราคม 2559 , โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดุษฏีบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏบัณฑิต (นานาชาติ) , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 19 - 21 มกราคม 2559 , ประชุมพิจารณาปรับปรุง Proposal , มหาวิทยาลัยมหิด , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2558 , ประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นสำหรับ ร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 6 - 8 ตุลาคม 2558 , ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 , โรงแรมเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ , ไทย
 • 5 ตุลาคม 2558 , ประชุมพิจารณาผลการประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดล , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 24 กันยายน 2558 , ประชุมพิจารณาชุดโครงการวิจัย , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 28 สิงหาคม 2558 , ประชุมทีมวิจัยประเมินผล ครั้งที่ 1 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2558 , ประชุมพิจารณาชุดโครงการวิจัย , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 22 - 24 กรกฏาคม 2558 , ประชุม การเตรียมที่ปรึกษาทางวิชาการ ครั้งที่ 3 , บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์สปา สมุทรสงคราม , ไทย
 • 24 - 25 มิถุนายน 2558 , ประชุม การเตรียมที่ปรึกษาทางวิชาการ ครั้งที่ 2 , สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 15 มิถุนายน 2558 , ประชุมทีมประเมินฯ , ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2558 , เป็น Keynote epaker , มหาวิทยาลัยบูรพา , ไทย
 • 26 - 27 พฤษภาคม 2558 , ประชุม การเตรียมที่ปรึกษาทางวิชาการ ครั้งที่ 1 , สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 2 - 16 May 2015 , แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยเรื่อง HIV/AIDS และการเรียนการสอนกระบวนวิชาต่างๆในระดับปริญญาเอก และนำนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยในระดับปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , ประเทศสหรัฐอเมริกา , United States Of America
 • 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุม The 3rd Intemational Conference on Prevention and Management in Chronic Conditions , โรงแรมแมนดาริน , ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมคณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติวาระ พ.ศ.2557-2561 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 , ออกเยี่ยมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ังครรภ์ในวัยรุ่น , เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง , ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ , ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ , ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2558 , สัมมนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมิติความเป็นนานาชาติในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 19 มกราคม 2558 , ประชุมทีมโครงการประเมินผลแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ทีมกรุงเทพ , โรงแรมมณเทียร , ไทย
 • 26 ธันวาคม 2557 , ประชุมคณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติวาระ พ.ศ.2557-2561 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 28 - 29 พฤศจิกายน 2557 , ประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ และร่วมประชุมสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างแผนงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองนโยบายของสภาการพยาบาล , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 23 - 24 ตุลาคม 2557 , ประชุมคณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2557 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 30 กันยายน 2557 , ประชุม core team งานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น , กรมสุขภาพจิต , ไทย
 • 26 กันยายน 2557 , สัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ , รติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กันยายน 2557 , ประชุมคณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติวาระ พ.ศ.2557-2561 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 8 - 10 กันยายน 2557 , ประชุม การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1 : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น , อิมแพค เมืองทองธานี , ไทย
 • 6 กันยายน 2557 , ประชุมและรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557 , โรงพยาบาลรามาธิบดี , ไทย
 • 29 สิงหาคม 2557 , ประชุมพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่น สาขาวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2557 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 3 - 6 August 2014 , เป็นวิทยากรเรื่อง Introducation on Qualitative Health Research ณ ประเทศศรีลังกา , The Physiological Society of Sri Lanka , Sri Lanka
 • 31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557 , ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ , ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2557 , สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามกรอบ TQF , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 16 กรกฏาคม 2557 , ประชุมคณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติวาระ พ.ศ.2557-2561 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 4 - 6 มิถุนายน 2557 , ประชุมวิชาการนานาชาติ , โรงแรมรามาการ์เด้นส์ , ไทย
 • 3 - 7 มีนาคม 2557 , อบรม เรื่อง Writing Article for Intemational Publication , โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ , ไทย
 • 17 - 18 มกราคม 2557 , ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและเอกสาร , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 6 - 8 มกราคม 2557 , ประชุมการจัดการความรู้ , โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และศูนย์ประชุมบางกอกคอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ , ไทย
 • 26 ธันวาคม 2556 , ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2556 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 2 - 4 ธันวาคม 2556 , ประชุมวิชาการการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5 , โรงแรมมิราเคิล , ไทย
 • 6 - 9 พฤศจิกายน 2556 , ประชุมกรรมการวิชาการและเอกสารในการดำเนินการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 6 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2556 , ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2556 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 6 กันยายน 2556 , ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครังที่ 4/2556 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2556 , ประชุมพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2556 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 20 สิงหาคม 2556 , ประชุม Meeting on State of Thailand Population on Adolescent6 Pregnaney by UNFPA , UNFDA Asia Pacifice Regional Office Bankok , ไทย
 • 9 สิงหาคม 2556 , ประชุม The establishment of platform on responsible , กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2556 , ประชุม Attend the Stakeholder Consultation Meeting , Sukosol Hotel Bangkok , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2556 , ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา , สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 18 มิถุนายน 2556 , ประชุมเพื่อพิจาณาหารือเกี่ยวกับการพิจารณาการปรับ Proposal , สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2556 , สัมมนา แนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2556 , ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและเอกสารในการดำเนินการจัดประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุมวิชาการ the 16th EAFONS , โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุมพิจารณาผลงานทางวิชาการ , ศูนย์วิทยาบริการ กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 13 - 16 พฤศจิกายน 2555 , ประชุมวิชาการนานาชาติ , โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ , ไทย
 • 11 ตุลาคม 2555 , ประชุมเพื่อเตรียมงานการประชุมฯ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , ไทย
 • 1 กันยายน 2555 , ประชุมพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่น สาขาวิจัยทางการพยาบาล ปี 55 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2555 , ประชุมเพื่อตรวจสอบเครื่องมือทีใช้ในการประเมินฯ , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ , ไทย
 • 26 June 2012 - 2 July 2012 , เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศอิตาลี , ประเทศอิตาลี , Italy
 • 25 กุมภาพันธ์ 2555 , ประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 20 มกราคม 2555 , ประชุมเพื่อเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 28 - 29 ธันวาคม 2554 , ประชุมการดำเนินการวิจัย , อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา , ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2554 , ประชุม คุณภาพชีวิตกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตและความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 18 - 23 October 2011 , เสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศอินโดนีเซีย , Grha Sabha Pramana , Indonesia
 • 11 - 14 ตุลาคม 2554 , ประชุม Reglonal Programme Managers on Scaling up on Adolescent , โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 26 - 30 กันยายน 2554 , อบรม Asia Pacific Academic Consortium for Public Hcelth , โรงแรมอมารี , ไทย
 • 29 สิงหาคม 2554 , ประชุมพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่น สาขาวิจัยทางการพยาบาล , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 24 - 25 สิงหาคม 2554 , ประชุมพิจารณาหารือเกี่ยวกับการเขียน manuscripts ของงานวิจัยฯ , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 17 - 19 สิงหาคม 2554 , ประชุมเพื่อพิจารณาหารือเกี่ยวกับการเขียน manuscripts ของงานวิจัย และการพิจารปรับ Proposal ของ plusc , สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 20 - 23 มิถุนายน 2554 , ประชุมเพื่อพิจารณาหารือเกี่ยวกับการเขียน manuscripts ของงานวิจัย และการพิจารปรับ Proposal ของ plusc , สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 10 - 11 มิถุนายน 2554 , ประชุมเพื่อพิจารณาหารือเกี่ยวกับการเขียน manuscripts ของงานวิจัย และการพิจารปรับ Proposal ของ plusc , สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 22 เมษายน 2554 , ประชุมพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 , โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท , ไทย
 • 1 เมษายน 2554 , ประชุมเตรียมการลงพื้นที่วิจัย , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 13 ธันวาคม 2553 , ประชุมพิจารณากลั่นกรองทุนฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2553 - 2 ธันวาคม 2553 , ประชุมวางแผนแนวทางในการดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 3 , สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมวางแผนงานวิจัยและสร้างแบบสอบถาม , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 14 กันยายน 2553 , สัมมนาวิชาการระดับชาติ , โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ , ไทย
 • 31 สิงหาคม 2553 , ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2553 พิจารณาผู้รับทุน , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 27 - 28 สิงหาคม 2553 , โครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความสุขและพลังในการทำงาน , ระวี-วารี รีสอร์ท แอนสปา , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2553 , แนวทางการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 มีนาคม 2553 , บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 4 ธันวาคม 2552 , ประชุมจัดทำแผนบูรณาการเร่งรัดปี 2553-2554 เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ครึ่งหนึ่งในปี 2554 ตามมติ คช.ปอ. ครั้งที่ 1/2552 , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 4 - 5 พฤศจิกายน 2552 , ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการบูรณาการและเร่งรัดการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีฯ , สำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2552 , สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 16 - 21 October 2009 , เข้าร่วมประชุม 3rd International Steering Committee (ISC) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , กรุงปักกิ่ง , China
 • 7 ตุลาคม 2552 , ประชุมอนุกรรมการวิชาการในการจัดประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 11 กันยายน 2552 , ประชุมคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นและคณะทำงานวิชาการกลาง ครั้งที่ 3 , กรมอนามัย , ไทย
 • 7 กันยายน 2552 , ประชุมคณะทำงานเฉพาะประเด็นนโยบายครอบครัวและเยาวชน , อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ , ไทย
 • 1 กันยายน 2552 , ประชุมพิจารณาโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2552 , ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2552 , อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ และสภาการพยาบาล , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2552 , ประชุมคณะทำงานเฉพาะประเด็นเยาวชน เพื่อพัฒนาเอกสารและร่างข้อเสนอ , โรงแรมแกรนด์อินคำ จ.สมุทรปราการ , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2552 , ประชุมวางแนวทางในการดำเนินโครงการ The family Matters,Alcohol and Sexual Risk Bchavior , สำนักงานบริษัท CSN & Associates , ไทย
 • 10 - 11 สิงหาคม 2552 , ประชุมวางแนวทางในการดำเนินโครงการ The family Matters,Alcohol and Sexual Risk Bchavior , สำนักงานบริษัท CSN & Associates , ไทย
 • 2 - 9 August 2009 , เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาโครงการวิจัย How do Socian Determinats Shape the Health-Seeking Behaviour of Young Adults and Chidren in Thailand ณ ประเทสอังกฤษ , Liverpool School of Tropical Medicine ประเทศอังกฤษ , England
 • 22 - 27 June 2009 , เข้าร่วมประชุม International Network for Doctoral Education in Nursing ณ ประเทศแอฟริกาใต้ , Southern Sun North Beach Hotel South Africa , South Africa
 • 25 พฤษภาคม 2552 , ให้ข้อคิดเห็นทางวิชาการต่อแนวทางการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชนและผู้ติดเชื้อ HIV , มูลนิธิสวน , ไทย
 • 14 - 18 May 2009 , ไปประชุม 2nd International Steering Committee (ISC) meeting ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , กรุงปักกิ่ง , China
 • 24 - 25 มีนาคม 2552 , ประชุมแนวทางในการดำเนินโครงการวิจัย ระยะที่ 3 , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2551 , คณะอนุกรรมการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2551 , เตรียมงานวันเอดส์โลก ปี 2551 , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 24 ตุลาคม 2551 , ประชุมงานวิจัย , สำนักงานบริษัท CSN & Assoclates , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2551 , ประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อร่างข้อมติของระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 5 - 7 กันยายน 2551 , ประชุมเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย , โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ พัทยา , ไทย
 • 1 กันยายน 2551 , คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2551 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2551 , พิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่น , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2551 , How to Writc for Publication in a Professional Joumal , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 25 - 27 มิถุนายน 2551 , ประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Healthy People for the Healthy World , โรงแรมิดเอมเมอรัลด์ , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2551 , พิจารณาโครงการวิจัย , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 6 - 10 พฤษภาคม 2551 , ประชุมวางแนวทางในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ , สำนักงานบริษัท CSN กรุงเทพฯ , ไทย
 • 30 เมษายน 2551 - 2 พฤษภาคม 2551 , ประชุมร่วมกับคณะนักวิจัย เพื่อประยุกต์รูปแบบ Family Mattems , สำนักงานบริษัท CSN กรุงเทพฯ , ไทย
 • 9 - 13 มีนาคม 2551 , อบรมเชิงปฏิบัติการ , โรงแรมฮอลิเดย์ อิน กรุงเทพฯ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2551 , ประชุมสรุปผลการทำ Surucy , สำนักงานบริษัท CSN กรุงเทพฯ , ไทย
 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2550 , เก็บข้อมูลวิจัย , กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 21 - 22 พฤศจิกายน 2550 , เก็บข้อมูลวิจัย , อ.เมือง ลำปาง และอ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2550 , สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 , ไทย
 • 4 - 9 พฤศจิกายน 2550 , เก็บข้อมูลวิจัย , อ.เถิน และอ.เมือง จ.ลำปาง , ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2550 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ , โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 26 October 2007 - 1 November 2007 , เข้าร่วมประชุม4th Asia Pacific Conference on Reproductive & Sexual Health and Rights ณ ประเทศอินเดีย , เมือง Hyderabad , India
 • 23 - 25 ตุลาคม 2550 , สรุปผลการทำการทำ Survey และวางแนวทางในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประกอบ Program Family Mattcrs , สำนักงานบริษัท CSN & Associatcs , ไทย
 • 23 - 25 ตุลาคม 2550 , สรุปผลการทำการทำ Survey และวางแนวทางในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประกอบ Program Family Mattcrs , สำนักงานบริษัท CSN & Associatcs , ไทย
 • 20 - 21 ตุลาคม 2550 , เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ , สสจ.ลำปาง , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2550 , เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ , อ.เถิน จ.ลำปาง , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2550 , พิจารณาผลงานทางวิชาการ , ศูนย์วิทยยบริการ-กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 12 ตุลาคม 2550 , เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ , แม่สะเรียง , ไทย
 • 7 กันยายน 2550 , ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นพยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัยทางการพยาบาล ครั้งที่ 1/2550 , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 26 - 30 August 2007 , เข้าร่วมประชุม The Second International Sterring Committee Meeting of 4th APCRSH-2007ณ ประเทศอินเดีย , New Delhi , India
 • 4 กรกฏาคม 2550 , พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 5 มิถุนายน 2550 , ประชุมพิจาณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 24 - 29 May 2007 , เข้าร่วมประชุมBiennial Meeting of the International Network for Doctoral Education in Nursing (INDEN) และ Doctoral Student Workshop ณ ประเทศญี่ปุ่น , St. Luke’s College of Nursing , Japan
 • 19 - 21 April 2007 , ศึกษาดูงานด้าน HIV Prevention ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , Department of Disease Control Centre , China
 • 10 - 14 April 2007 , ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในระดับพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , School of Nursing, Peking University , China
 • 29 มีนาคม 2550 , ประชุมสัมมนา เรื่อง มาตรฐานปริญญาเอกในประเทศไทย , โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ , ไทย
 • 7 - 11 March 2007 , เข้าร่วมประชุม The First International Steering Commitee Meeting of 4th APCRSH-2007 ณ ประเทศอินเดีย , Hyderabad International Convention Crntre , India
 • 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2550 , การศึกษาวิจัยในโครงการ The Family Malters, Alcohol and Sexual Risk Behavior , สำนักงานบริษัท CSN & Assdciates , ไทย
 • 22 มกราคม 2550 , การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ , โรงแรมสุริวงค์ซีนิท , ไทย
 • 9 มกราคม 2550 , เชิงปฏิบัติเพื่อติดตามและประเมินผลความก้าวหน้างานวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ , โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2549 , UNFPA Eighth Country Programme in Thailand Final Review Meeting , The Amari Watergate Hotel , ไทย
 • 12 ธันวาคม 2549 , การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 8 - 10 พฤศจิกายน 2549 , Consultation Meeting on UNFPA Ninth Country Programme Action Plan , โรงแรมพินนาเคิ้ล จอมเทียน รีสอร์ท แอนด์สปา , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2549 , ประชุมพิจารณากำหนดแนวทางให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา , ห้องประชุมสภาการพยาบาล , ไทย
 • 9 - 10 ตุลาคม 2549 , ประชุมเพื่อวางแผนประเมินโครงการ , โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 25 กันยายน 2549 , ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2549 สาขาวิจัยทางการพยาบาล , กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี , ไทย
 • 28 สิงหาคม 2549 , ประชุมเพื่อประเมินโครงการ , UNFA office, 12 Floor UN building กรุงเทพฯ , ไทย
 • 22 สิงหาคม 2549 , ประชุมเพื่อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เด็กและเยาวชน , ห้องพวงคราม โรงแรมสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 10 - 18 June 2006 , เข้าร่วมสัมมนา The International Research Collaboration Seminar ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , เมืองมิชิแกน , United States Of America
 • 6 - 9 June 2006 , เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยเรื่อง HIV Prevention in Young People in Chiang Mai ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , ประเทศสหรัฐอเมริกา , United States Of America
 • 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2549 , ประชุม Update and Assessment conference of POHNED Graduates , รร.เซ็นทรัลดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 15 - 22 November 2005 , ประชุม 4th Meeting of International Steering Committee , กรุงกัวลาลัมเปอร์ , Malaysia
 • 10 พฤศจิกายน 2548 , การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2) , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2548 , การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครสร้างการบริหารงานใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 3) , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 7 กันยายน 2548 , ประชุม พันธมิตรการสร้างสุขภาพเด้กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ , รร.ฮอลิเดย์ การ์เดนท์ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 24 สิงหาคม 2548 , ประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานบุคลากรพยาบาลฯ , รร.เรดิสัน กรุงเทพฯ , ไทย
 • 14 - 16 June 2005 , ISC International Steering Committee , 3rd Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health , Malaysia
 • 14 มิถุนายน 2548 , วิจัยทางการพยาบาล , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2548 , คณะทำงานวิชาการและนักวิจัยพันธมิตรการสร้างสุขภาพ , ห้องประชุมกองสุขศึกา สนง.กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 20 - 21 May 2005 , The International Networkfor Doctoral Education in Nursing 2005 , Taipae, Taiwan , Taiwan
 • 5 - 10 May 2005 , The Sexual & Reproductive Health , colombo , Sri Lanka
 • 22 เมษายน 2548 , ขอเชิญประชุมอนุกรรมการจัด Pre-sieminar การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ , สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ , ไทย
 • 31 มีนาคม 2548 , การวิจัยสาขาสุขภาพ:ทบทวนการจัดลำดับความสำคัญในระดับประเทศ , ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 4 มีนาคม 2548 , ประชุมกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2548 , ห้องประชุมสภาการพยาบาล , ไทย
 • 2 มีนาคม 2548 , การป้องกันและลดการติดเชื้อ เอชไอวี ในวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษา , สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , ไทย
 • 17 - 19 January 2005 , Meeting of International Steering Committee( ISC) 3rd Asia Pacific Conference on Reproductive and sexual Health (APCRSH) 2005 , Asia Pacific Conference on Reproductive and sexual Health , Malaysia
 • 4 มกราคม 2548 , ประชุมคณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่ชาติ ครั้งที่ 1/2548 , ห้องประชุมสภาการพยาบาล , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2547 , การป้องกันและลดการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษา , สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2547 , การป้องกันและลดการติดเชื้อในวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษา , หัองประชุมสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา , ไทย
 • 6 - 10 December 2004 , ประชุมAn International Social Work Conference และเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Community Care and Support for Person Living with HIV/AIDS : Challenges for the new millinium , Mumbai, India , India
 • 1 - 7 December 2004 , The Sexual & Reproductive Health for Young Project , Plan Sri lanka Country Office , Sri Lanka
 • 9 พฤศจิกายน 2547 , พิจารณาโครงการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ , สนง.สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2547 , คณะกรรมการวถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , รร.โสตทัศนศึกษา , ไทย
 • 19 กันยายน 2547 , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , รร.โสตทัศนศึกษา , ไทย
 • 7 กันยายน 2547 , ประชุมเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และฤติกรรมศาสตร์กลุ่มด้านการป้องกัน , ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 7 กันยายน 2547 , ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น , ห้องประชุมเสาวรส อาคารแก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา , ไทย
 • 5 กันยายน 2547 , ประชุมเพื่อหารือเรื่อง การขับเคลื่อนประเด็นสิทธิสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ในระดับภูมิภาค , โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2547 , ประชุมแบบเจาะลึก (Focus Group Discussion) เพื่อจัดทำแผนกลยุทธขององค์กรใน 5 ปีข้างหน้า , ห้องประชุมโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส จ. เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 สิงหาคม 2547 , การปะชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ , ห้องประชุมบริหาร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 10 - 17 กรกฏาคม 2547 , การประชุม Pre-Conference ในการสรุปสาระและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม AIDS , อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี กรุงเทพฯ , ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2547 , ประชุมเพื่อปรึกษาหารือวางแผนดำเนินการร่วมกันสนับสนุนเครือข่ายพันธมิตรการสร้างสุขภาพระดับเขต , ห้องประชุมอินทนิล ศูนย์อนามัยที่ 10 , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2547 , การประชุมและนำเสนอการประเมินผลโครงการ Increased Access to Gender-Sensitive Reproductive Health and HIV/AIDS Prevention Education and Service by Youth , ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 6 กรุงเทพฯ , ไทย
 • 23 มิถุนายน 2547 , การประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการนำร่องเพื่อพัฒนากระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน , โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 22 มิถุนายน 2547 , การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์กล่มด้านการป้องกัน (ต่อเนื่อง) , ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 20 - 29 October 2003 , Engaging Youth in Community Development , Salzburg , Australia
 • 8 กันยายน 2546 , การจัด The 2nd Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health , รัฐสภา , ไทย
 • 29 สิงหาคม 2546 , ประชุม ทิศทางขอบเขตการวิจัยในอนาคต ทางด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของทบวงมหาวิทยาลัย , อนุกรรมการบริหารโครงการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ของทบวงมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2546 , สัมมนา แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัด ลำปาง เชียงใหม่ และเชียงราย , โรงแรงฮอลิเดย์การ์เด้น , ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2546 , ประชุมเรื่องการจัด The 2nd Asia Pacific Conference on Reproductive and sexual Health , Center For Health Paliey Studies,Mahidol University , ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2546 , ประชุมคณะกรรมการโครงการนำร่องเพื่อพัฒนากระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน , โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 3 มิถุนายน 2546 , การจัด The 2nd Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health , มูลนิธิรักษ์ไทย กท. , ไทย
 • 29 เมษายน 2546 , คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต , ห้องประชุมวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ , ไทย
 • 10 - 11 เมษายน 2546 , the 2 Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health , มูลนิธิรักษ์ไทย กรุงเทพ , ไทย
 • 3 เมษายน 2546 , เพื่อเตรียมการในจัดประชุมวิชาการ , กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 25 มีนาคม 2546 , คณะกรรมการคณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 2 / 46 , ห้องประชุมสำนักงานสภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2546 , The 2 Asia Pacific Conferen on Reproducive ane Sexual Health , มูลนิธิรักษ์ไทย กรุงเทพ , ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2546 , พ่อแม่คิดอะไร ลูกคิดอะไร , บริเวณข่วงแก้วกาวิละ รร.กาวิละ , ไทย
 • 24 - 26 มกราคม 2546 , ประชุมจตุรมาสครั้งที่ 2 โครงการนำร่องเพื่อพัฒนากระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบ 6 เดือน , ศูนย์บ้านพักมูลนิธิ วาย เอ็ม ซี เอ กรุงเทพ ฯ(สาขาพะเยา) , ไทย
 • 10 มกราคม 2546 , การจัด The Second AsiaPacific Conference or Reproductive and Sercal Health , มูลนิธิรักไทย กรุงเทพฯ , ไทย
 • 12 ธันวาคม 2545 , ประชุมกรรมการวิจัยการพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 4/45 , ห้องประชุมสภาการพยาบาล , ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2545 , การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น , ห้องประชุมจงจินต์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2545 , ประเมินสถานการณ์ด้านการคุ้มครองเด็กของภาคเหนือตอนบน , ห้องเจียนจีน ชั้น 3 โรงแรมเดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 7 พฤศจิกายน 2545 , Asia Pacifec Conference on Reproductive Health and Sexuality , โรงแรมแอมบาสเดอร์ ห้องการ์เด้น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 6 - 7 พฤศจิกายน 2545 , Asia Pacifec Conference on Reproductive Health and Sexuality , โรงแรมแอมบาสเดอร์ ห้องการ์เด้น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 13 - 19 October 2002 , The 6th Asia-Pacific Social Seience and Medicine Conference(APSSAM2002) เสนอผลงานเรื่อง Adoleseent Sexual and Reproduction Health : Youth Ivolvement in creating cganges. , Kunming City , China
 • 30 สิงหาคม 2545 , รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายและแกนนำนักศึกษาเพื่อป้องกันเอดส์ , ห้อสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2545 , คณะกรรมการโครงการนำร่องเพื่อพัฒนากระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของเด็กและเยาวชน โดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน , สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน กทม. , ไทย
 • 29 - 31 กรกฏาคม 2545 , การสร้างเครือข่ายวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ , โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. , ไทย
 • 8 - 10 กรกฏาคม 2545 , การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง : ก้าวใหม่ในวิชาชีพสำหรับผู้บริหารการพยาบาล , ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค , ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2545 , ชุดโครงการวิจัยความรุนแรงต่อผู้หญิง , ห้องประุชุม 1 สวรส. ตึกกรมสุขภาพจิต นนทบุรี , ไทย
 • 24 มิถุนายน 2545 , คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติวาระ พศ. 2545 - 2549 ครั้งที่ 1/45 , ห้องประชุมสภาการพยาบาล ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 27 - 29 พฤษภาคม 2545 , Taking a closer lood at sexuality training in Southeast Asia , ห้องดวงกมล โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 7 - 9 มีนาคม 2545 , Comprehensive Respiratory Care and Mechanical Workshop 2002 , โรงแรมเชียงใหม่ออคิด , ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2545 , คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อให้ข้อคิดเห็นและได้เสนอแนะด้านวิชาการแก่ชุดโครงการวิจัยคุณภาพอากาศ , ห้องประุชมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มช. , ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2545 , วันนักประดิษฐ์ , หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช. , ไทย
 • 13 - 14 ธันวาคม 2544 , การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกาา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report:SAR) , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2544 , แนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนโดยอาศัยกิจกรรม(Activing Based Costing) ของมหาวิทยาลัย , ห้องนครพิงค์ โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า , ไทย
 • 19 - 21 พฤศจิกายน 2544 , การวิจัยทางการพยาบาลนวัติกรรมเพื่อสุขภาพของประชาชนไทยในทศวรรษหน้า , ห้องคอนเวชั่น ฮอลล์ เอบีซี โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม. , ไทย
 • 19 - 21 พฤศจิกายน 2544 , การวิจัยทางการพยาบาลนวัติกรรมเพื่อสุขภาพของประชาชนไทยในทศวรรษหน้า , โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 1 - 2 พฤศจิกายน 2544 , ฟื้นฟูวิชาการอายุรศาสตร์เชียงใหม่ครั้งที่ 2 , อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 30 September 2001 - 12 October 2001 , The Third International Association for the Study of Sex, Culture and Society (IASSCS) Conference และประชุม The Sixth International Congress on AIDS in Asia and the Pacific , มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น, เมืองเมลเบิร์น , Australia
 • 7 กันยายน 2544 , ให้ข้อคิดเห็นเพื่อการกำหนดประเด็นการทำวิจัยด้านเอดส์ , ห้องประชุม 2 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตึกกรมสุขภาพจิต กรทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 1 - 5 กันยายน 2544 , ตลาดนัดปฏิรูประบบสุขภาพ , ศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการอิมแพ็ค , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2544 , ปัญหาจากชุมชน : บทบาทของงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มช. , ไทย
 • 22 - 24 สิงหาคม 2544 , การจัดการศึกษาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , โรงแรมดิเอมเมอรัล , ไทย
 • 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2544 , การศึกษาพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเบ็ดเสร็จ ครอบครัว ชุมชน ภูมิคุ้มกันยาเสพติด , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 14 - 20 February 2001 , The Asia Pacific Conference on Reproductive Health (APRCH) , กรุงมะนิลา , Philippines
 • 14 - 19 January 2001 , ประชุม HIV/AIDS and Sexuality , Ho Chi minh City , Vietnam
 • 27 พฤศจิกายน 2543 , คณะกรรมการศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กจังหวัดเชียงใหม่ , ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 ตุลาคม 2543 , Internetional Nursing Research Conference on Nursing Research for Development , โรงแรมฮอลิเดย์ อินท์ คราวน์ พลาซ่า ถ.ศรีลม กรุงเทพฯ , ไทย
 • 26 กันยายน 2543 , คณะกรรมการศูนย์ประสานงานพิทักษ์สิทธิเด็กจังหวัดเชียงใหม่ , ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ , ไทย
 • 21 กันยายน 2543 , ให้ข้อคิดเห็นเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและกระบวนการเก็บข้อมูลในการดำเนินงานศึกษาวิจัย , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข นนทบุรี , ไทย
 • 10 กันยายน 2543 , แผนพัฒนาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แผน ฯ 9 (2545-2549) , ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2543 , กำหนดกรอบในการนำเสนอบทความเกี่ยวกับ Women and Sexuality in Contemporary Thailand , ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ ประจวบเหมาะ , ไทย
 • 15 - 17 สิงหาคม 2543 , ภูมิปัญญาประชาคม สู่สุขภาพประชาธิปไตย , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค , ไทย
 • 4 - 5 สิงหาคม 2543 , การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา , บ้านกลางดวย อ.หางดง , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2543 , กำหนดกรอบในการนำเสนอบทความเกี่ยวกับ Woman and Sexuality , ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2543 , ระดมสมองประชาคมผู้หญิงกับการปฏิรูประบบสุขภาพ , โรงแรมรอยัลซิตี้ปิ่นเกล้า ห้องกรุงเทพฯ 2 ชั้น 2 , ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2543 , สร้างเข็มทิศ มุ่งมิติใหม่สู่การปฏิรูประบบสุขภาพ , ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. , ไทย
 • 9 April 2000 - 19 June 2000 , เตรียมความพร้อมในด้านการเรียนการสอนและพัฒนาโครงร่างการวิจัย , ๊University of Washington , United States Of America
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2543 , กระบวนการช่วยเหลือเด็ก ตามคู่มือและแนวปฏิบัติในการช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ์ , โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 มกราคม 2543 , การพัฒนาภูมิปัญญาและการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ "รูปแบบและทิศทางการวิจัย" , โรงแรมใบหยก กรุงเทพมหานคร , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 14 มิถุนายน 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ Research and Development กับงานวิจัยทางการพยาบาล),
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายวิชาการ),
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 25 ธันวาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : แนวทางการนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2) , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 กรกฏาคม 2558 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำ SAR ของหลักสูตร,
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 กันยายน 2557 ,โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3/2557 (ระยะที่ 3), โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 กรกฏาคม 2557 ,การประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในปีการศึกษา 2557 สำหรับคณาจารย์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 มิถุนายน 2557 ,โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ณ โรงแรม แคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 พฤษภาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ทางการพยาบาล ครั้งที่ 2, อาคาร 2 และ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 มีนาคม 2557 ,โครงการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาโท) ,
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2556 ,โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2556 เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ที่ปรับปรุงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 2), ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 กันยายน 2556 ,การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง องค์กร Happy เริ่มที่ “สุขของคนทำงาน” (ภาคบ่าย),
 • 11 กรกฏาคม 2556 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กรกฏาคม 2556 ,โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 29 เมษายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 มีนาคม 2556 ,โครงการอบรมตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2555 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 19 ธันวาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง “การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อสอบและการทำคลังข้อสอบ, ห้องเรียน N4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง Adult Learner และ Creative Feedback, ห้อง N4 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่

การศึกษา

 • 2538 : Ph.D. (Nursing) , University of Washington , United States Of America
 • 2535 : M.S. (Nursing) , University of Washington , United States Of America
 • 2526 : วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 2522 : วท.บ. (พยาบาล (เกียรตินิยมอันดับ 2)) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • การพยาบาลอายุรศาสตร์
 • การพยาบาลเด็กวัยรุ่นและครอบครัว
 • Gender & sexuality in adolescents
 • HIV/AIDS Prevention and care in adolescents

การลาศึกษา

 • 1 มีนาคม 2554 - 1 มิถุนายน 2554 , หลักสูตร เขียนบทความวิจัย และเขียนหนังสือเรื่อง การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กวัยรุ่นตอนต้น , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 6 กันยายน 2557 , ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี , สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
 • 15 สิงหาคม 2556 , อาจารย์ดีเด่น สาขาการวิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2556 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 27 มกราคม 2553 , ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2552 , สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 1 มกราคม 2550 , Advisor of the outstanding doctoral thesis “Psychosocial and Gender-based Determinants for Sexual Risk Behaviors Among Adolescents in School” , Graduate Studies of Chiang Mai University
 • 10 มีนาคม 2544 , พยาบาลดีเด่นประจำปี 2544 สาขาการวิจัยทางการพยาบาล สภาพยาบาล , สภาพยาบาล
 • 1 มกราคม 2540 , Advisor of the outstanding master thesis “Spiritual Well-being Among Persons with HIV/AIDS” , Graduate Studies of Chiang Mai University

การรับเครื่องราชฯ

 • 2555 , มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • 2551 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2550 , ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2547 , ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2544 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2540 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2534 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2532 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th