KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อ.รังสิมา โตสงวน

Rangsima Tosanguan

ตำแหน่ง : อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
โทรศัพท์ : +66 53 949-022
อีเมล์ : rangsima.p@cmu.ac.th

งานวิจัย

โครงการร่วมวิจัย

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 2 สิงหาคม 2560 ,โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียน e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์ หัวข้อเรื่อง การตรวจสุขภาพนักเรียนสำหรับนักศึกษาพยาบาล, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ,ไทย
 • 16 กันยายน 2552 ,บทบาทที่คาดหวังของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา โรงพยาบาลรัฐ, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 23 กรกฏาคม 2560 ,การพยาบาลจักษุ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 17 มกราคม 2563 ,ประชุม "ถอดบทเรียน บุคคลต้นแบบรอบรู้สุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่", โครงการยกระดับการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2562 ,ประชุม Grand Tour ในพื้นที่ตำบลท่ากวาง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, โครงการยกระดับรอบรู้สุขภาพสู่การปรับเลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 ตุลาคม 2560 ,รูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย, ศูนย์ประสานงานสร้างสุขเพื่อสังคม ,ไทย
 • 29 กันยายน 2560 ,รูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย, ศูนย์ประสานงานสร้างสุขเพื่อสังคม ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 8 มีนาคม 2563 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริการวิชาการเพื่อสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 4 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 , คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ,ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2552 ,ประสบการณ์จัดการเรียนการสอนทางด้านงานสุขภาพชุมชน, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 3 มีนาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 8 ตุลาคม 2562 ,กระบวนวิชา 570734: พยาธิสรีวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 กันยายน 2562 ,กระบวนวิชา 570734: พยาธิสรีวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 สิงหาคม 2562 ,กระบวนวิชา 570734: พยาธิสรีวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2561 ,การประชุมวิชาการ เรื่อง รักษ์ตา : การดูแลด้วยรักและเข้าใจในยุคสังคมดิจิตอลของพยาบาลวิชาชีพ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2561 ,นำนักศึกษาจาก Mie University ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 มีนาคม 2561 ,นำนักศึกษาจาก Mie University ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2554 ,การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 พฤษภาคม 2554 ,การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2551 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2564 , การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 28 ธันวาคม 2563 , โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ด้านการบริหารงาน การเรียนการสอนและวิจัย , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี , ไทย
 • 24 ธันวาคม 2563 , โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , โรงพยาบาลส่งดสริมสุขภาพตำบลยางเนื้ง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2563 , ร่วมเวที "งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนต้นแบบรอบรู้ทางสุขภาพ" , โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว , ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2563 , โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชา 8 กลุ่มวิชา , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนื้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2562 - 1 ธันวาคม 2562 , ร่วมกิจกรรม "ค่าย 3 * (ชอบ ใช่ ใช้) พัฒนาสู่วััยรุ่นต้นแบบ ต.ท่ากล้าง และต.ดอนแก้ว" , Ananda Yoka Paradise Chiangmai , ไทย
 • 6 - 8 กันยายน 2562 , ร่วมงานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. MED CMU 60th Anniversary Expo 2019 , ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 สิงหาคม 2562 , สัมมนาวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมคราจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2562 , การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง" , โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2562 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กระบวนการยกระดับความรู้ทางสุขภาพประชาชน" , องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 11 มีนาคม 2562 , ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ห้องประชุมปราณีตฯ , ไทย
 • 24 - 26 มกราคม 2562 , ประชุมและเป็นคณะทำงานในการจัดประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและพยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยทางจักษุ ครั้งที่ 15 , โรงแรมฮิสติน มักกะสัน , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2561 , ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับความรอบรุ้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2561 , ร่วมงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ สู่ยุคสุขภาพ 4.0 ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ , โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 ธันวาคม 2561 , ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 กรกฏาคม 2561 , อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 8 - 10 เมษายน 2561 , นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 13 เข้าฝึกปฏิบัติงาน , โรงพยาบาลมหาสารคาม , ไทย
 • 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2561 , ประชุมคณะทำงานการจัดประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและพยาบาลที่ปฏิบัตงานดูแลผู้ป่วยทางจักษุ ครั้งที่ 14 เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม สำหรัรบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและพยาบาลที่ปฏิบัติงานสาขาตา เพื่อการดูแลสุขภาพตาประชาชนที่เข้าถึงและพึ่งได้ของปร , โรงแรมฮิสติน มักกะสัน , ไทย
 • 18 ธันวาคม 2560 , สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้้ง , ไทย
 • 11 ตุลาคม 2560 , อบรม การเขียนหนังสือและตำราเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2560 - 30 กันยายน 2560 , อบรมภาษาอังกฤษ , สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 - 30 กรกฏาคม 2560 , โครงการพัฒนานักศึกษาโดยการใช้ Mix Method ในงานสาธารณสุข และประชุม การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำเอกสารอ้างอิงเพื่อการทำ IS และ Thesis , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 7 มีนาคม 2560 , สัมมนา แนวทางการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) , โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุมกรรมการดำเนินการจัดประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและพยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยทางจักษุ ครั้งที่ 13 ปี 2560 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2560 , โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559 , อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 มีนาคม 2559 - 4 เมษายน 2559 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์ , สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 กันยายน 2557 , โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 26 มีนาคม 2554 - 29 พฤษภาคม 2554 , อบรมภาษาอังกฤษ , สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 ตุลาคม 2553 , ประชุมความร่วมมือด้านวิชาการกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานโดยการจัดโครงการ 551495 สัญจร , โรงพยาบาลหางดง , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2553 , ประชุมความร่วมมือด้านวิชาการกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานโดยการจัดโครงการ 551495 สัญจร , โรงพยาบาลสันกำแพง , ไทย
 • 12 ตุลาคม 2553 , ประชุมความร่วมมือด้านวิชาการกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานโดยการจัดโครงการ 551495 สัญจร , โรงพยาบาลดอยสะเก็ด , ไทย
 • 6 ตุลาคม 2553 , ประชุมความร่วมมือด้านวิชาการกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานโดยการจัดโครงการ 551495 สัญจร , โรงพยาบาลสันป่าตอง , ไทย
 • 4 ตุลาคม 2553 , ประชุมความร่วมมือด้านวิชาการกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานโดยการจัดโครงการ 551495 สัญจร , โรงพยาบาลสันทราย , ไทย
 • 1 ตุลาคม 2553 , ประชุมสัญจรโครงการ 551495 , โรงพยาบาลสันทราย , ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2553 , ประชุมวิชาการและการประกาศเกียรติคุณผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ , โรงแรมรามาการ์เด้นส์ , ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2553 , ประชุมการจัดฝึกปฏิบัติ , โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , การเสนอผลงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 30 พฤศจิกายน 2552 , อบรมภาษาอังกฤษ , สภาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2552 , ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา , ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 สิงหาคม 2552 , การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2552 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และสร้ององค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 29 พฤษภาคม 2552 , โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2552 , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 21 มีนาคม 2552 , ประชุมวิชาการ ปขมท. ปี 2552 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2552 , มหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 , อิมแพค เมืองทองธานี , ไทย
 • 28 มกราคม 2552 , e-Learning Day 2009 Chiang Mai University 2.0 : ทฤษฎีการเรียนรู้แนวใหม่กับการใช้ไอทีในการเรียนการสอน , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 13 - 14 พฤศจิกายน 2551 , เรียนรู้สู่นวัตกรรม , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 15 สิงหาคม 2551 , การประเมินตามสภาพจริง , โรงแรม Chiangmai Grandview , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2551 , ประสบการณ์การเขียนผลงานวิจัย เพื่อขอตำแหน่งจากวิชาการ และแนวทางการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 มิถุนายน 2551 , โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ , ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 28 - 30 เมษายน 2551 , การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาที่สอนในมหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , ไทย
 • 9 เมษายน 2551 , หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น , โรงเรียนบ้านภาษา ศูนย์การศึกษานิวซีแลนด์ , ไทย
 • 24 มีนาคม 2551 , คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ , ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา , ไทย
 • 18 - 19 มีนาคม 2551 , ประชุม เรื่อง การศึกษาทั่วไปกับการพัฒนาบัณฑิตแบบองค์รวม , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 30 กันยายน 2550 , มหกรรม KM ภูมิภาค ครั้งที่ 1 : กรณีความสำเร็จในเขตภาคเหนือตอนล่าง , มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก , ไทย
 • 17 - 18 กันยายน 2550 , พยาบาลกับการจัดการความรู้ , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 7 กันยายน 2550 , สัมมนา Visual Presenter for the future , บริษัท เด่นชัยเทรดดิ้ง จำกัด , ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2550 - 28 ธันวาคม 2550 , นิเทศงานนักศึกษาพยาบาลนอกสถานที่ , จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 14 มีนาคม 2550 , ประชุมวิชาการ เรื่อง การวัดและประเมินการศึกษาพยาบาลครั้งที่ 2 , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 22 - 24 มกราคม 2550 , กลยุทธ์การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 30 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขประยุกต์ ครั้งที่ 3 , ห้องประชุมมงคลนาวิน ชั้น 10 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 7 มกราคม 2548 - 24 มิถุนายน 2548 , อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 21 มีนาคม 2546 , หลักสูตรพยาบาลศาสตร์เวชปฎิบัติทางจักษุวิทยา รุ่นที 38/46 ประจำปีงบประมาณ 2546 , ศูนย์จักษุสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2545 , QA สัญจร : การสร้างความร่วมมือด้านประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัย , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 มีนาคม 2545 , คณะกรรมการโครงการสาธารณสุขมูลฐาน กำหนดออกสำรวจพื้นที่ , หมู่บ้านหนองแขม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 14 ธันวาคม 2544 , การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกาา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report:SAR) , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 11 - 12 ธันวาคม 2544 , พยาบาลสาธารณสุข:กุญแจสู่ความสำเร็จในการปฏิรูประบบสุขภาพชุมชน , โรงแรมมารวยการ์เด็น กรุงเทพฯ , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 13 กรกฏาคม 2564 ,การบรรยาย หัวข้อ โมเดลเชิงสาเหตุและโมเดลสมการโครงสร้าง,
 • 10 กรกฏาคม 2564 ,โครงการ“Substantive Knowledge in Nursing : How to Apply to Research” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
 • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค 62) , ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี (สวนสุภัทราแลนด์ โรงแรมเดอะไทด์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา)
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องพักอาจารย์ บุคลากร ชั้น 1 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 31 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 5),
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 สิงหาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องประชุมอาจารย์และบุคลากร ชั้น 1 อาคารเทพกวี กุศลเถระ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ (ครั้งที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 19 ตุลาคม 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายวิชาการ),
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 กรกฏาคม 2559 ,การบรรยายพิเศษในการขอตำแหน่งทางวิชาการและนโยบายสนับสนุนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยะจารี), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กรกฏาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 สิงหาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก-โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ศูนย์ความเป็นเลิศ), คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มกราคม 2556 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง หนทางสู่ความสุข และการมีสุขภาพที่ดี (29 มกราคม 2556), ณ ห้องประชุมชั้น 5 และชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
 • 28 มกราคม 2556 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง หนทางสู่ความสุข และการมีสุขภาพที่ดี (28 มกราคม 2556), ณ ห้องประชุมชั้น 5 และชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ฯ

การศึกษา

 • 2548 : วุฒิบัตร(พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป) (พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป) , ม.เชียงใหม่ , ไทย
 • 2546 : วุฒิบัตร (พยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุวิทยา) , ศูนย์จักษุสาธารณสุข รพ.นครราชสีมา , ไทย
 • 2542 : วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 2531 : วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • Community Health
 • Community Capacity Building
 • Chronic Disease Prevention
 • เวชปฏิบัติทางตา(Eye Practitioner)
 • Geriatric Health

การลาศึกษา

 • 15 สิงหาคม 2557 - 5 มิถุนายน 2559 , หลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ก.ป.ภ.)
 • 6 มิถุนายน 2557 - 14 สิงหาคม 2557 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานโท , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 6 มิถุนายน 2554 - 5 มิถุนายน 2557 , หลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 23 กันยายน 2538 - 15 พฤษภาคม 2539 , หลักสูตร พยาบาลสาธารณสุข , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 23 มีนาคม 2538 - 22 กันยายน 2538 , หลักสูตร พยาบาลสาธารณสุข , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 23 มีนาคม 2536 - 22 มีนาคม 2538 , หลักสูตร พยาบาลสาธารณสุข , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว

การรับเครื่องราชฯ

 • 2550 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2546 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2544 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2540 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2536 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th