KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา

Hunsa Sethabouppha

ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
โทรศัพท์ : +66 53 936063 , +66 53 949014
อีเมล์ : hunsa.s@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • ขวัญจิต มหากิตติกุล, ดาราวรรณ ต๊ะปินตา, หรรษา เศรษฐบุปผา, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์. 2556 . Predicting Factors of Relapse among Persons with a Major Depressive Disorder . Pacific Rim International Journal of Nursing Research, . 17 (1) : 68-82. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • พิมญลักษณ์ ปัญญา, หรรษา เศรษฐบุปผา, พันทิพย์ จอมศรี. 2556 . ประสบการณ์การกลับมาเป็นซ้ำของผู้สูงอายุที่เป็นโรคติดสุรา . พยาบาลสาร . 40 (4) : 45-55. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • Morag Ann McKerron. . 2545. หรรษา เศรษฐบุปผา การให้การดูแลผู้ที่มีอาการทางจิตอย่างรุนแรงของสมาชิกในครอบครัวตามแนวพุทธ, . เอกสารเผยแพร่ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาลครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2545.(เผยแพร่ระดับชาติ)

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  อาจารย์พิเศษ
 • 22 มกราคม 2564 ,วิชา 507611 ปรัชญาและพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล หัวข้อ Critical analysis of selected philosophies of science that reflect the complexity of nursing science , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 7 พฤษภาคม 2557 ,ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ใช้สารเสพติดร่วมต่อความสามารถและภาระการดูแลผู้ป่วยของผู้ดูแลอัตราการป่วยซ้ำและการใช้สารเสพติดของผู้ป่วย, โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2555 ,โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาผลของหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบำบัดความคิและพฤติกรรมแก่ผู้ดูแลพัฒนาการเด็กล่าช้าที่มีภาวะซึมเศร้า สำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพของภาคเหนือ, สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 20 สิงหาคม 2552 ,โครงการกระบวนการและความสัมพันธ์ของการดื่มแอลกอฮอล์กับการใช้ยาเสพติดในวัยรุ่น, ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 22 กันยายน 2558 ,คณะทำงานแผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด และแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2555 ,โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาผลของหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบำบัดความคิและพฤติกรรมแก่ผู้ดูแลพัฒนาการเด็กล่าช้าที่มีภาวะซึมเศร้า สำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพของภาคเหนือ, สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 1 กันยายน 2555 - 31 ธันวาคม 2556 ,ร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ : การบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ติดสารเสพติด, ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2554 ,คณะทำงานโครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพเชิงพุทธในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา, โรงพยาบาลจอมทอง ,ไทย
 • 1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2554 ,บรรณาธิการเกียรติคุณ, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 14 มิถุนายน 2550 ,กรรมการตัดสินการประกวดพานดอกไม้-พานธูปเทียน, สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 19 สิงหาคม 2564 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ปัจจัยทำนายความเมตตากรุณาต่อตนเองในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด", นางสาวนิสา ครุฑจันทร์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะพยาบาลศษสตร์ มช. ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2562 ,ความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งตับและทางเดินนำดีภายหลังการใส่สายระบายผ่านผิวหนังและเนื้อตับเข้าสู่ท่อน้ำดี: การศึกษาแบบผสานวิธี, ผศ.ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา และคณะวิจัย ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2561 ,Symptom Experiences and Symptom Management Among Persons with Lung Cancer in Bangladesh, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2561 ,ประสบการณ์ของพระสงฆ์ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 ตุลาคม 2559 ,ปัจจัยทำนายการกลับเป็นซ้ำของอาการทางจิตในผู้ที่เป็นโรคจิตเภท, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 กันยายน 2559 ,ผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมที่เน้นการสนับสนุนทางอินเทอร์เน็ตต่อภาวะซึมเศร้าในผู้เสพติดสุรา, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 20 มิถุนายน 2559 ,พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการทำ peer debriefing, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 ธันวาคม 2558 ,ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 30 ธันวาคม 2558 ,การให้ความหมายของการใช้อินเทอร์เน็ตในนิสิตที่มีพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 30 ธันวาคม 2558 ,การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ : การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 30 ธันวาคม 2558 ,ปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางเพศที่พีงประสงค์นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดจันทบุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 30 ธันวาคม 2558 ,การป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน : มุมมองของครอบครัว, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 30 ธันวาคม 2558 ,ปัจจัยทำนายภาวะถอนพิษสุราในผู้เสพติดสุรา, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2558 ,ความเครียดในการปฏิบัติงานของวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตสุขภาพ ที่ 7, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,ไทย
 • 2 ธันวาคม 2558 ,The causal model of binge drinking behaviors among Thai university students, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2558 ,การเปลี่นรผ่านสู่การเป็นบิดาในวัยรุ่นไทย : Transition to Fatherhood Among Thai Adolescents, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 กันยายน 2558 ,การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะด้านวัฒนธรรมสำหรับพยาบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2558 ,ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาที่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมกับการออกกำลังกายต่อความรู้สึกอยากบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผุ้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2558 ,ผลของกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธด้วยการใช้การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นสื่อต่อปัญญาในสตรีผู้ผ่านการรักษามะเร็งเต้านม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2558 ,ปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์นักเรียนมัธยมศึกาาตอนต้น ในจังหวัดจันทบุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2558 ,ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องทางโทรศัพท์ต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ติดสุรา, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2558 ,Intensive Care Experience Among Intensive Care Unit Survivors, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2557 ,ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 11 มิถุนายน 2557 ,ผลของการใช้โปรแกรมบำบัดตามแนวคิดสัมพ้นธภาพระหว่างบุคคลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเภท", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2557 ,การพัฒนาเครื่องมือประเมินทัศคติของพยาบาลต่อผู้ป่วยติดสุรา, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2556 ,วิพากษ์คู่มือการทำกลุ่มชมรมครอบครัวบำบัดสำหรับผู้มีปัญหาดื่มสุรา "Clubs for families with alcohol related problems", โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2556 ,รูปแบบและการเข้าถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย เขตภาคเหนือ, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2556 ,ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับภาวะถอนพิษสุราของผู้ป่วยเสพติดแอลกอฮอล์ซึ่งเข้ารับการบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยใน ระยะบำบัดด้วยยา, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2556 ,การปฏิบัติตนตามวิถีพุทธเพื่อการเยียวยา : ประสบการณ์ภาวะเศร้าโศกของคู่สมรสไทยพุทธของผู้เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยวิกฤต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 18 กันยายน 2556 ,การตายดีตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็ง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2556 ,The Effect of Thai Culturally-Based Mutual Support Program on Social Functioning of Persons with Schizophrenia, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2555 ,ความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของวัยรุ่นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2555 ,ความวิตกกังวลและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในคลินิกของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตขณะฝึกปฏิบัติวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2555 ,ผลของการให้การปรึกษารายบุคคลตามแนวทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อความคิดเชิงบวกและภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 9 มกราคม 2555 ,การตายดีตามการรับรู้ของผู้ป่วย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2554 ,การพัฒนาทักษะการสื่อสารของคู่สมรสที่พยายามฆ่าตัวตายด้วยการให้คำปรึกษาตามแนวทฤษฎีซะเทียร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มิถุนายน 2554 ,บทความวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมการระลึกถึงความหลังต่อภาวะซึมเศร้าและความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรังในจังหวัดลพบุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2554 ,ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเกสตัลท์ที่มีต่อความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างอุตสาหกรรม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2554 ,นิสิตพยาบาลกับการเห็นคุณค่าในตนเอง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2554 ,การพัฒนาแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2554 ,ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซีต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2553 ,การทดสอบรูปแบบภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นไทย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 กันยายน 2553 ,ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาต่อการดูแลตนเอง และการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยโรคจิตเภทโรงพยาบาสวนปรุง, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 22 กันยายน 2553 ,ประสบการณ์ชีวิตการพยาบาลด้านจิตวิญญาณของพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 16 กรกฏาคม 2553 ,การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย ที่มารับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2553 ,ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซีต่อความรู้และประสิทธิภาพในการคัดกรองวัณโรคปอดของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2553 ,การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการสูบบุหรี่ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2553 ,บทความวิจัย เรื่อง "ประสบการณ์ชีวิตการพยาบาลด้านจิตวิญญาณของพยาบาลวิกฤต", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2553 ,การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2553 ,การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อมที่มารับบริการในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2553 ,การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 เมษายน 2553 ,การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการพยายามฆ่าตัวตายในชุมชน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 เมษายน 2553 ,การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 ธันวาคม 2552 ,ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซีต่อการปฏิบัติการป้องกันและอุบัติการณ์เข็มทิ่มตำหรือของมีคมบาดของพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2552 ,การประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2552 ,การสนับสนุนทางสังคมของเด็กวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีและได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในจังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2552 ,ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกำลังกาย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2552 ,ผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ติดสุรา โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2552 ,การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดในหออภิบาลทารกแรกเกิด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2552 ,ผลของตัวแบบสัญลักษณ์ต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2552 ,รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2552 ,การประเมินผลการใช้ข้อกำหนดการฟื้นฟูสภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในโรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2552 ,ทักษะชีวิตตามการรับรู้ของผู้ดูแลการสนับสนุนทางสังคม และการรับรู้ตราบาปของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2552 ,ผลของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ต่อการปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2552 ,การพัฒนาวิธีการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคปอดระยะแพร่กระจายเชื้อในแผนกผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2552 ,คุณภาพชีวิตในผู้ที่เป็นโรคจิตเภท : มุมมองของผู้ป่วยและญาติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2552 ,การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับสตรีในสถานประกอบการ, ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2552 ,การป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มสุราในชุมชน โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) หมู่บ้านหนองเต่าคำใหม่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กรกฏาคม 2551 ,คุณภาพชีวิตการทำงานกับพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลในหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 15 กุมภาพันธ์ 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านรายงานวิจัย เรื่อง “ประสบการณ์ของผู้ป่วยสูงอายุที่ผ่านความสำเร็จในการอย่าเครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ”, วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 31 มกราคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการในพื้นที่ภาคเหนือ , ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ,ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านวิจัย วิจัยในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในวัยรุ่น: การวิจัยแบบมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, นางสมพร สิทธิสงคราม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 สิงหาคม 2562 ,พิจารณาโครงร่างวิจัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลลัพท์ทางคลินิกและเชิงกระบวนการต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินโครงการการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้เป็นโรคติดสุรา, โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ,ไทย
 • 14 สิงหาคม 2562 ,พิจารณาโครงร่างวิจัย เรื่องการศึกษาการเข้าถึงการบริการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การติดตามและประเมินผลลัพท์ทางคลินิกและเชิงกระบวนการต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ, โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2562 ,การมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการตัดสินใจระยะสุดท้ายของชีวิตสำหรับเด็กในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 เมษายน 2561 ,ในการ peer debriefing วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2561 ,ประเมินแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ "การพัฒนารูปแบบการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอำนาจเจริญ", คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,ไทย
 • 20 ตุลาคม 2559 ,แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence : IOC), คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2558 ,ผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2555 ,บรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ,ไทย
 • 4 สิงหาคม 2553 ,ประเมินบทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กกำพร้าด้วยการให้การปรึกษากลุ่มทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2552 ,ประเมินโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณรายได้ , คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2552 ,ประสบการณ์ของพยาบาลใหม่ต่อการมีพยาบาลพี่เลี้ยง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 8 กุมภาพันธ์ 2562 ,คณะทำงานการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบการคัดกรอง และบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮล์, กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 3 ตุลาคม 2560 ,คณะทำงานในการจัดทำแนวทางการคัดกรองบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของกระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2558 ,ทำการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์, ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2556 ,กองบรรณาธิการวารสารสวนปรุง, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 20 มิถุนายน 2555 ,ร่วมทำวิจัยโครงการให้ความรู้ป้องกันเอชไอวีและโรคเอดส์ในเยาวชน, องค์การพีเอช-เจแปน ,ไทย
 • 10 มกราคม 2555 ,แปลเครื่องมือประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี แปลกลับจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 1 มีนาคม 2554 - 1 มีนาคม 2555 ,คณะทำงานโครงการ "พัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรมพื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน", ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายในมหาวิทยาลัย
 • 10 พฤษภาคม 2559 ,ความชุกและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในเขตพื้นที่นำร่อง 5 หมู่บ้าน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 1 กันยายน 2565 ,วิทยากรและผู้พัฒนาโปรแกรมโทรถามตามเยี่ยมในผู้ป่วยที่เป็นโรคติดสุรา แผนการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่วมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ มช., โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2565 ,การดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรบผู้ติดสุรา โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ, กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 23 เรื่อง "กระบวนการพยาบาลงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน", โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 23 เรื่อง "แนวคิดการบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวในชุมชน", โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 23 เรื่อง "รูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวในชุมชน", โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2564 ,โครงการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายสำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง, โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 • 30 กันยายน 2564 - 1 ตุลาคม 2564 ,เวทีชี้แจงเปิดโครงการและอบรมผู้ช่วยเหลือทางสุขภาพในพื้นที่ภาคกลาง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี, อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา ,ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2564 ,หัวข้อ "กิจกรรมสร้างกระบวนการเสริมสร้างแนวคิด ด้านจิตวิทยาในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ป้องกันและดูแลตนเองของกลุ่มจิตอาสาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019" และหัวข้อ ''กิจกรรมสร้างกระบวนการเสริมสร้างแนวคิดในการประเมินสุขภาพกาย สุขภาพจิต ของผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้ดูแล", เทศบาลตำบลอุโมงค์ ,ไทย
 • 31 มีนาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 22 , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 22 , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2563 ,โครงการพัฒนาบุคลากร ครู ก ตามแนวทาง ลด ละ เลิกเหล้ากันเถอะ การดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ที่มีปัญห่การดื่มสุรา ฉบับประชาชน (Zoom), หน่วยวิจัยปัญหาสุรา หน่วยระบาด คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 1 มิถุนายน 2563 ,โครงการวิจัย “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเสพติดแอมเฟตามีนที่มีโรคจิตจากการใช้สารเสพติด” , โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 - 6 มีนาคม 2563 ,วิทยากร อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 21 , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 28 มีนาคม 2562 ,วิทยากรให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอกรณีศึกษา รักษาและฟื้นฟูผุ้ป่วยยาเสพติดประชุมวิชาการ Inter Hospital Case Conference, สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผุ้ป่วยยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ,ไทย
 • 7 - 9 พฤศจิกายน 2561 ,โปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจ , กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 19 - 20 กรกฏาคม 2561 ,การดำเนินงานตามโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ, โรงพยาบาลพะเยา ,ไทย
 • 18 - 20 มิถุนายน 2561 ,โปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจ, กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2561 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 19, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2561 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 19, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2561 ,แนวปฏิบัติการคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ชุดที่ 3 การดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ติดสุราโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจและวิทยากรกลุ่ม, กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 17 มกราคม 2561 ,บทบาทพยาบาลในการให้คำปรึกษาและกิจกรรมกลุ่ม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสริมพลังผู้ป่วย ครอบครัว ระหว่าง และหลังครบการรักษาด้วยเคมีบำบัด, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 1 ธันวาคม 2560 ,การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ภาคเหนือ, ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ,ไทย
 • 3 สิงหาคม 2560 ,การบำบัด/รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวในชุมชน การดูแลต่อเนื่อง, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 14 มิถุนายน 2560 ,ข้อเสนอแนะเชิงระบบต่อการนำ PACT Model ดำเนินการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราและสารเสพติด ,ไทย
 • 1 - 2 มิถุนายน 2560 ,การดำเนินงานตามโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ, โรงพยาบาลพะเยา ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2560 ,จัดทำคู่มือการดูแลผู้ติดสุราในระบบบริการปฐมภูมิ, โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้เป็นโรคติดสุราเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำในระบบบริการสุขภาพ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2560 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 18, โรงพยาบาลสวนปรง ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2560 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 18, โรงพยาบาลสวนปรง ,ไทย
 • 7 มีนาคม 2560 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 18, โรงพยาบาลสวนปรง ,ไทย
 • 31 มกราคม 2560 ,วิพากษ์รูปแบบการดูแลผู้ติดสุราในแบบของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ, โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้เป็นโรคติดสุราเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำในระบบบริการสุขภาพ ,ไทย
 • 22 ธันวาคม 2559 ,โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ โครงการเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันบำบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพผุ้ติดสุรา ปีงบประมาณ 2560, โรงพยาบาลพะเยา ,ไทย
 • 28 - 29 พฤศจิกายน 2559 ,การดูแลผู้ติดสุราตามโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ , แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราและสารเสพติด ,ไทย
 • 5 พฤศจิกายน 2559 ,ปฐมพยาบาลทางใจ...ใคร ๆ ก็ช่วยกันได้, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 24 - 25 ตุลาคม 2559 ,การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง สานพลังพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนให้พ้นภัยสุรา, ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 23 กันยายน 2559 ,โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ : Program of Assertive Community Treatment ; PACT, แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราและสารเสพติด ,ไทย
 • 9 กันยายน 2559 ,การทบทวนองค์ความรู้ในประเด็นแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงระดับชุมชน , สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2559 ,การบำบัด/รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวในชุมชน การดูแลต่อเนื่อง, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 5 เมษายน 2559 ,วิพากษ์เนื้อหาคู่มือการจัดการตนเองในการลด ละ เลิก การดื่มสุรา สำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุรา, แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราและสารเสพติด ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2559 ,บทบาท สมรรถนะของพยาบาลในการให้ปรึกษา และ กิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติทักษะการให้การปรึกษาแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งและญาติ, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2559 ,บทบาท สมรรถนะของพยาบาลในการให้ปรึกษา และ กิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติทักษะการให้การปรึกษาแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งและญาติ, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 27 มกราคม 2559 ,อบรมโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสารภี, โรงพยาบาลสารภี ,ไทย
 • 18 - 19 มกราคม 2559 ,อบรมการบำบัดดูแลผู้ติดตามและใช้สารเสพติดทางโทรศัพท์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2558 ,บทบาท สมรรถนะของพยาบาลในการให้ปรึกษา และ กิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติทักษะการให้การปรึกษาแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งและญาติ, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 5 - 6 พฤศจิกายน 2558 ,เสวนาและประชุมวิชาการสารเสพติด, แผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด ,ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2558 ,การประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการดูแลผู้ปวยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ที่มีผลกระทบต่อสังคม, กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2558 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 17, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 13 มีนาคม 2558 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 17, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 5 สิงหาคม 2557 ,Community Based Alcohol Trcatment : โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ, กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2557 ,ร่วมบรรยายสรุป นำเสนอผลการดำเนินงานและร่วมนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการย่อยแผนงาน ผรส., แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ,ไทย
 • 15 - 16 พฤษภาคม 2557 ,การส่งเสริมศักยภาพทางวิจัยสำหรับอาจารย์พยาบาล : ทักษะการวิจัยเชิงคุณภาพ, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2557 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 16, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 13 มีนาคม 2557 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 16, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2557 ,การบำบัดดูแลผู้ติดสุราและใช้สารเสพติดทางโทรศัพท์ , กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช ,ไทย
 • 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2557 ,การบำบัดดูแลผู้ติดสุราและใช้สารเสพติดทางโทรศัพท์ , กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช ,ไทย
 • 28 มกราคม 2557 ,การบำบัดดูแลผู้ติดสุราและใช้สารเสพติดทางโทรศัพท์ , ศูนย์ประสานงานวิจัยโครงการโทรถามตามเยี่ยม 4 ภาค คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 29 - 30 สิงหาคม 2556 ,การประเมินปัญหาสุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2556 ,ใกล้บ้านสมานใจ, สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2556 ,การบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ติดสุรา : โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ, โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ,ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2556 ,การประชุม UCBP special journal club, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ,ไทย
 • 19 มิถุนายน 2556 ,การบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ติดสุรา : โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ, โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 10 มิถุนายน 2556 ,การบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ติดสุรา : โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ, โรงพยาบาลเมืองปาน ลำปาง ,ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2556 ,แรงบันดาลใจสร้างได้, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2556 ,การดูแลช่วยเหลือผู้เป็นโรคติดสุรา, โรงพยาบาลตะกั่วป่า ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2556 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 15, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2556 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 15, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2555 ,การบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ติดสุรา : โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ,ไทย
 • 3 ตุลาคม 2555 ,โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ : การบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ติดสารเสพติด, ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2555 ,การให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 14 - 15 มีนาคม 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รุ่นที่ 14, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 28 กันยายน 2554 ,หลักสูตรการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติ รุ่นที่ 2, แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหารการดื่มสุรา ,ไทย
 • 23 กันยายน 2554 ,หลักสูตรการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้น รุ่นที่ 1, แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหารการดื่มสุรา ,ไทย
 • 19 กันยายน 2554 ,โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชน, ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ,ไทย
 • 7 - 8 กรกฏาคม 2554 ,การสร้างผู้สอน ASSIST-เครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงของการใช้สารเสพติด, ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ,ไทย
 • 25 เมษายน 2554 ,ผู้วิจารณ์ผลการวิจัย เรื่อง "ประสบการณ์การจัดการกับอาการของโรคในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง", สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 24 - 25 มีนาคม 2554 ,หัวข้อ การวิจัยเชิงคุณภาพ, วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2554 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 13, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2554 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 13, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2554 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 13, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2554 ,หัวข้อ "การพัฒนาเทคโนโลยีและโปรแกรมการดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้เป็นโรคติดสุรา" และ "วิถีชีวิตก่อนติดสุรา : การศึกษาในเขตภาคเหนือ", โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 21 - 23 พฤศจิกายน 2553 ,โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้เป็นโรคติดสุรา, ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ,ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2553 ,วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรการแพทย์แผนไทย, วิทยาลัยแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ,ไทย
 • 7 - 9 สิงหาคม 2553 ,โครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำนักศึกษาเพื่อป้องกันปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์, องค์การพีเอช-เจแปน ,ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2553 ,เพื่อวิพากษ์โปรแกรม PACT และสะท้อนข้อมูลงานวิจัยสู่ชุมชน, โรงพยาบาลสวนปรุง และโรงพยาบาลสารภี ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2553 ,แนวคิดทฤษฎี กลุ่มช่วยเหลือกันเองในผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา, แผนงาน ผลส.โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 27 มกราคม 2553 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 12, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 25 มกราคม 2553 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 12, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 23 - 24 มีนาคม 2552 ,การสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตนเอง, โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ,ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2552 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ รุ่นที่ 11, โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 30 มกราคม 2552 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ รุ่นที่ 11, โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 29 มกราคม 2552 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ รุ่นที่ 11, โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 26 มกราคม 2552 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ รุ่นที่ 11, โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 14 มกราคม 2552 ,การใช้โปรแกรม "ฉันรู้สึกดี I Feel So Good", โรงพยาบาลจอมทอง ,ไทย
 • 3 - 4 พฤศจิกายน 2551 ,การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชและยาเสพติด, กรมสุขภาพจิต ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 15 สิงหาคม 2562 ,หัวข้อ “Show & Share teaching and learning for21th century learner” , คณะทันตแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2556 ,การให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม, ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 - 23 พฤศจิกายน 2555 ,ใกล้บ้านสมานใจ : นวัตกรรมเพื่อการลดการดื่มสุราในชุมชน, ศูนย์บริหารงานวิจัย ,ไทย
 • 6 กันยายน 2554 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทัศนคติและความผูกพันต่อองค์กร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 - 8 ตุลาคม 2552 ,Work With Heart, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 ธันวาคม 2551 ,โครงการ "80 พรรษา 80 ลูกช้าง ลดน้ำหนัก 8 กิโลกรัม ใน 1 ปี เพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว", กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 24 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตร Mental Health Nursing Course: the Public Health Approach for Major Depression and Schizophrenia ในหัวข้อ "Community Screening/Asessment and Diagnosis of Schizophrenia", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมให้แก่อาจารย์พยาบาล จาก Universiti Kebangsaan Malasia (UKM) ,ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตร Mental Health Nursing Course: the Public Health Approach for Major Depression and Schizophrenia ในหัวข้อ "Community Screening/Assessment and Diagnosis of Major Depression", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมให้แก่อาจารย์พยาบาล จาก Universiti Kebangsaan Malasia (UKM) ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตร Mental Health Nursing Course: the Public Health Approach for Major Depression and Schizophrenia ในหัวข้อ "Experience of Working with Schizophrenia and Major Depression Populations (Discussion)", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมให้แก่อาจารย์พยาบาล จาก Universiti Kebangsaan Malasia (UKM) ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตร Mental Health Nursing Course: the Public Health Approach for Major Depression and Schizophrenia ในหัวข้อ "Concept of Public Health Approach for Working with Psychiatric/Mental Issue", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมให้แก่อาจารย์พยาบาล จาก Universiti Kebangsaan Malasia (UKM) ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2564 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2564 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 8 มกราคม 2563 ,Ms.Jing Sun นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Nursing, Hunan University of Traditional Chinese ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มกราคม 2563 ,Ms.Jing Sun นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Nursing, Hunan University of Traditional Chinese ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 มิถุนายน 2561 ,สอน online ให้สนุกในยุค Thailand 4.0 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2561 ,การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับบัณฑิตศึกษา, หน่วยบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 24 สิงหาคม 2560 ,นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 สิงหาคม 2560 ,นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2560 ,วิทยากรกระบวนการในการระดมสมอง เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นเลิกเหล้าเข้าท่า, ศูนย์ประสานงานโครงการเลิกเหล้าเข้าท่า ,ไทย
 • 9 มิถุนายน 2559 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2559 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2559 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 พฤษภาคม 2559 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2559 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 กันยายน 2558 ,บรรยายและนำนักศึกษาดูงาน, University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2558 ,โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน Toho University, Kagawa University, Miyazaki Prefectural Nursing, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2558 ,โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน Toho University, Kagawa University, Miyazaki Prefectural Nursing, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 เมษายน 2558 ,การเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 มีนาคม 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 28 ตุลาคม 2557 ,โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ , Hanoi Medical University เวียดนาม ,ไทย
 • 3 กันยายน 2557 ,โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันต่างประเทศ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 สิงหาคม 2557 ,วิทยากรบรรยายและนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 สิงหาคม 2557 ,วิทยากรบรรยายและนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 เมษายน 2557 ,การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ, งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2557 ,อบรมการบำบัดดูแลผู้ติดสุราและใช้สารเสพติดทางโทรศัพท์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 - 21 มกราคม 2557 ,การปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพจิต จากองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2556 ,วิทยากรบรรยายและนำอาจารย์ นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2556 ,โครงการสัมมนา การพัฒนาบัณฑิตในโลกาภิวัฒน์แห่งศตวรรษที่ 21, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 กันยายน 2555 ,วิทยากรนำนักศึกษาพยาบาลจากประเทศสหรัฐอเมริกาศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2555 ,วิทยากรนำนักศึกษาพยาบาลจากประเทศสหรัฐอเมริกาศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2555 ,วิทยากรนำนักศึกษาพยาบาลจากประเทศสหรัฐอเมริกาศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 สิงหาคม 2555 ,วิทยากรบรรยาย และนำนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเข้าศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2555 ,วิทยากรบรรยาย และนำนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเข้าศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2555 ,วิทยากรบรรยายให้คณะอาจารย์พยาบาลจาก Tzu-Chi College of Technology เขตปกครองพิเศษไต้หวัน เข้าศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 ตุลาคม 2554 ,วิทยากรบรรยายและนำนักศึกษาต่างชาติดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2554 ,นำศึกษาดูงาน, โรงเรียน ITM นวดไทยโบราณ ,ไทย
 • 24 สิงหาคม 2554 ,นำศึกษาดูงาน, โรงเรียน ITM นวดไทยโบราณ ,ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2553 ,กระบวนวิชา 566800 : ปรัชญาสำหรับการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 กรกฏาคม 2553 ,กระบวนวิชา 566800 : ปรัชญาสำหรับการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2553 ,วิพากษ์เครื่องมือวิจัยในการดำเนินการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในแผนงานวิจัย เรื่อง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2553 ,กระบวนวิชา 566800 : ปรัชญาสำหรับการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 มิถุนายน 2553 ,กระบวนวิชา 566800 : ปรัชญาสำหรับการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 กันยายน 2552 ,การดูแลผสมผสาน : ทางเลือกใหม่เพื่อภาวะสุขภาพ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 13 กันยายน 2552 ,กระบวนวิชา 562705 : พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 สิงหาคม 2552 ,กระบวนวิชา 562705 : พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 สิงหาคม 2552 ,กระบวนวิชา 562705 : พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2552 ,แนวคิดและหลักการเก็บรวบรวม่ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 พฤษภาคม 2552 ,Cultural and Health Behavior in Thailan และ Complementary and alternative care in Thailand, งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2550 ,นำนักศึกษาและอาจารย์ศึกษาดูงาน, ประเทศญี่ปุ่น ,ไทย
 • 17 สิงหาคม 2550 ,บรรยายแก่นักศึกษา เรื่อง Cultural Beliefs and Health Behavior in Thailand, Hong Kong Polytechnic University ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 3 ตุลาคม 2565 , ประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรครอบครุวบำบัดสำหรับเยาวชนที่มีปัญหาจิตเวชและยาเสพติดด้านการป้องกันและดูแลผู้มีปัญหายาเสพติด , ห้องประชุมไอบิส 3 ชั้น 8 โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2565 , การลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างของโครงการการพัฒนาและประเมินผลลัพธ์ของการฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรธตามวิถีพุทธในวัยเด็กตอนปลาย , โรงเรียนวัดสวนดอก โรงเรียนบ้านเชิงดอย และโรงเรียนวัดเวฬุวัน จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 พฤษภาคม 2565 , โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 พฤษภาคม 2565 , โครงการสัมมนาหัวข้อ การทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ปีการศึกษา 2565 (ระยะที่ 1) , โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2564 , การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2564 , ประชุมทิศทางงานวิชาการด้านยาเสพติดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2564 , คณะพยาบาลศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ , ไทย
 • 29 มิถุนายน 2564 , การอบรมผู้ช่วยเหลือทางสุขภาพพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มหลวง อำเภอสันทราย จังกหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 เมษายน 2564 , ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการเด็กไทยใจเย็นเย็น (ระยะที่ 1) และประสานพื้นที่ในการทำวิจัยต่อยอด , โรงเรียนวัดสวนดอก , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 , อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum , ZOOM , ไทย
 • 20 มกราคม 2564 , ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564 , ZOOM , ไทย
 • 25 กันยายน 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพื่อสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ , โรงแรมอโมรา ท่าแพ , ไทย
 • 25 กันยายน 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพื่อสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ , โรงแรมอโมรา ท่าแพ , ไทย
 • 5 กันยายน 2563 , โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องและแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ของสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 21 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GE Transformation for CMU SMART Students , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 กันยายน 2562 , โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ผู้เกษียณ , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2562 , สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2562 , สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล , โรงพยาบาลสันทราย , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2562 , ประชุมผุ้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์โปรแกรมเด็กไทยใจเย็นเย็นการฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรษในวัยเด็กตอนปลาย , โรงเรียนวัดสวนดอก เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 พฤษภาคม 2562 , ประชุมรับฟังระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2562 , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 22 เมษายน 2562 , ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง แผนงานพํมฯานวัตกรรมเชิงระบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต , อาคารศุนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. , ไทย
 • 28 - 29 มีนาคม 2562 , ประชุมวิชาการ Inter Hospital Case Conference , โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวันเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 มีนาคม 2562 , ประชุมถอดบทเรียน การดำเนินการตามโปรแกรมเด็กไทยใจเย็นเย็น และปรับแก้ชุดฝึกทักษะตามโปรแกรมและพัฒนาคู่มือการดำเนินโปรแกรมเด็กไทยใจเย็นเย็น , โรงเรียนวัดสวนดอก เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 มกราคม 2562 , ร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 26 ธันวาคม 2561 , ประชุมวิพากษ์เพื่อขับเคลื่อน CMU MODEL รูปแบบป้องกันการดื่มสุราของนักศึกาามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการ "ปัญญาชน คนไม่เมา" , ห้องประชุมยงยุทธ สัจวาณิชย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 ธันวาคม 2561 , ประชุมนำเสนอแอพพลิเคชั่น "เลิกเหล้าเข้าท่า" , โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ , ไทย
 • 13 ธันวาคม 2561 , ประชุมผุ้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์โปรแกรมเด็กไทยใจเย็นเย็นการฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรษในวัยเด้ตอนปลาย , โรงเรียนวัดสวนดอก เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 ธันวาคม 2561 , ประชุมเตรียมการวิพากษ์โครงการวิจัยฯ , โรงเรียนวัดสวนดอก , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 , โรงเรียนวัดสวนดอก , ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 , โรงเรียนวัดสวนดอก , ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 , โรงเรียนวัดสวนดอก , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2561 , ร่วมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการภายใต้การสนับสนุนของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 19 ตุลาคม 2561 , ประชุมวิชาการแชละเข้าพิธีรับรางวัล , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 3 - 5 ตุลาคม 2561 , สัมมนา ส่งเสริมการบูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของภาคเครือข่าย สำนัก 1 และสำนัก 10 ครั้งที่ 1 , โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 18 กันยายน 2561 , สัมภาษณ์รอบตัดสิน รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561 , สำนักงานอุทยานนวัตกรรมแห่งชาติ , ไทย
 • 30 - 31 สิงหาคม 2561 , ประชุมสัมมนาวิชาการสุขภาพจิตการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ยุคไทยแลนด์ 4.0 , โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 กรกฏาคม 2561 , ประชุมวิพากษ์รูปแบบการป้องกันการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , อาคารกิจกรรมนักศึกษา , ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2561 , ประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิผลกระบวนการในการทำงาน แอพพลิเคซีน : เลิกเหล้าเข้าท่า , อาคารกิจกรรมนักศึกษา , ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2561 , อบรม การจัดการเรียนการสอน MOOC รายวิชา EDX101 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2561 , เข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 19/2561 และรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ดีเด่น ประจำปี 2561 , เมืองทองธานี , ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2561 , ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2561 , ประชุมสัมมนา Inteernational Consortium of Universics for Drvg Demand Reduction , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 27 มีนาคม 2561 , ประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มกราคม 2561 , ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ , มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2560 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมและวางแผนการดำเนินโครงการ "ปัญญาชน คนไม่เมา" , ห้องประชุมศูนย์ ขส.มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 ตุลาคม 2560 , ประชุมการจัดทำแนวทางการคัดกรองบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2560 , สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ , ไทย
 • 2 กันยายน 2560 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณาจารย์ด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2560 , นำเสนอผลงานวิจัยและร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2560 , เข้ารับรางวัลจิตเวชดีเด่น สาขาวิชาการพยาบาล , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต , ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2560 , ประชุมนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาระบบบริการด้านสังคม จิตใจในระบบสาธารณสุข , กรมสุขภาพจิต , ไทย
 • 15 มิถุนายน 2560 , ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการเลิกเหล้า , โรงพยาบาลหางดง , ไทย
 • 22 - 24 พฤษภาคม 2560 , นำผู้อบรมไปศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลอมก๋อย อบต.แม่ตื่น ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่พิเศษอำเภออำก๋อย และบ้านแม่เงา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2560 , ประชุมคณะทำงาน เพื่อสะท้อนสถานการณ์การดูแลผุ้ติดสุรา , โรงพยาบาลลำพูน , ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2560 , ประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาระบบและรูปแบบการบำบัดรักษาสารเสพติดในระบบสาธารณสุข , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 27 เมษายน 2560 , ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ครั้งที่ 2/2560 , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 31 มีนาคม 2560 , ประชุมการวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ระดับพื้นที่ , โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ , ไทย
 • 26 มีนาคม 2560 , ประชุมการพัฒนารูปแบบภายหลังการได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและการนำรูปแบบไปสู่การปฏิบัติในระบบบริการสุขภาพ , ห้องประชุม Innovative Village เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 มีนาคม 2560 , ประชุมวิพากษ์โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้เป็นโรคติดสุรา เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำในระบบบริการสุขภาพ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพขุนดง หางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 มีนาคม 2560 , รวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ติดสุราในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ , โรงพยาบาลลำพูน , ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุมการวิเคราะห์เนื้อหา กลยุทธ์ กิจกรรมในการดูแลผู้ติดสุราในแบบปฐมภูมิ , ห้องประชุม The Balcont ตำบลฟ้าฮ่าม เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2560 , ศึกษาสถานการณ์และวิเคราะห์องค์ประกอบหลักในการดูแลผู้ติดสุราร่วมกับคณะทำงานในพื้นที่ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพขุนดง หางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุมสรุปประเด็นสถานการณ์การดูแลผู้ติดสุราในระดับปฐมภูมิ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนคง , ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2560 , วิเคราะห์สถานการณ์และพัฒนา Model ต้นแบบของระบบการดูแลผู้ติดสุราระดับโรงพยาบาลปฐมภูมิและทุติยภูมิ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนคงและโรงพยาบาลหางดง , ไทย
 • 28 มกราคม 2560 , จัดทำแผนและองค์ประกอบหลักในการดูแลตามแบบของโรงพยาบาลหางดง , พื้นที่ในอำเภอหางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 มกราคม 2560 , วิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้เป็นโรคติดสุราร่วมกับคนทำงาน , พื้นที่ในอำเภอหางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มกราคม 2560 , ดำเนินการวิจัย CAP Model ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลหางดงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนดง , พื้นที่ในอำเภอหางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 ธันวาคม 2559 , บรรยายสรุปนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการย่อย แผนงาน ผรส. , โรงพยาบาลหางดง , ไทย
 • 24 - 25 พฤศจิกายน 2559 , ประชุม รูปแบบการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มสุราในบริบาทที่หลากหลาย , โรงแรมรามาการ์เด้น , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย , โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมเพื่อร่วมพัฒนาแผนการดำเนินงานบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกของระบบสุขภาพอำเภอ , โรงแรม Woodfield Resort Chiang Mai , ไทย
 • 3 - 4 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 30 ตุลาคม 2559 , ดำเนินการวิจัย CAP Model ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลหางดงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนดง , พื้นที่ในอำเภอหางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 ตุลาคม 2559 , ติดตามนิเทศโครงการที่ได้รับทุนจากแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา , มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย , ไทย
 • 15 - 16 ตุลาคม 2559 , ติดตามนิเทศโครงการที่ได้รับทุนจากแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา , สนามแข่งเรือ อ.เวียงสา จ.น่าน , ไทย
 • 13 ตุลาคม 2559 , ประชุมร่วมพัฒนาหัวข้อวิจัยในประเด็นแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงระดับชุมชนและร่วมให้ความเห็นในการคัดเลือกหัวข้อวิจัยและพื้นที่วิจัย , โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต , ไทย
 • 11 ตุลาคม 2559 , ติดตามนิเทศโครงการที่ได้รับทุนจากแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา , องค์การบริหารส่วนตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2559 , ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กันยายน 2559 , ประชุมชี้แจงโครงการฯ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพันาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน , โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กันยายน 2559 , ประชุม Mental Health and Suicide Prevention Program , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 27 สิงหาคม 2559 , ประชุมวิพากษ์ข้อเสนอโครงการของแผนงานภาควิชาการสารเสพติด ระยะที่ 2 และเตรียมสำหรับการประเมินนโยบาย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 4 สิงหาคม 2559 , ประชุมและนำเสนอการดำเนินการบริหารจัดโครงการติดตามและประเมินผล แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุรา , โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ , ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2559 , รับมอบรางวัลและนำเสนอผลงานในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2559 , ประชุม การบำบัดดูแลผู้ติดสุราและใช้สารเสพติดทางโทรศัพท์ สำหรับบุคลากรสุขภาพตามโปรแกรมโทรถามตามเยี่ยม ฉบับสั้น กรณีศึกษา 4 ภาค , บึงฉวากรีสอร์ท สุพรรณบุรี , ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2559 , นิเทศติดตามโครงการย่อยแผนงาน ผรส. , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 มกราคม 2559 , โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดุษฏีบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏบัณฑิต (นานาชาติ) , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 19 ธันวาคม 2558 , ประชุมวิชาการ เรื่อง สู่นโยบายยาเสพติดที่มีมนุษยธรรม , โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2558 , เข้ารับประทานรางวัลและเข้าร่วมประชุมวิชาการ "อนาคตการพยาบาล : นำการเปลี่ยนแปลงสู่สุขภาวะประชาคมอาเซียน" , โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ , ไทย
 • 20 ตุลาคม 2558 , เข้าร่วมติดตามนิเทศโครงการในพื้นที่ภาคเหนือ , อำเภอปัว จังหวัดน่าน , ไทย
 • 19 - 20 ตุลาคม 2558 , ประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตร การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา สารเสพติดและปัญหาสุขภาพจิต ในและนอกระบบสุขภาพ , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2558 , เข้าร่วมติดตามนิเทศโครงการในพื้นที่ภาคเหนือ , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพและพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 ตุลาคม 2558 , เข้าร่วมติดตามนิเทศโครงการในพื้นที่ภาคเหนือ , จังหวัดสุโขทัย , ไทย
 • 12 กันยายน 2558 , ประชุมเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 8 สิงหาคม 2558 , ประชุมคณะทำงานและนักวิชาการเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและหารือแนวทางการบริหาาจัดการและแนวทางการดำเนินโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมายของแผนงาน , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 5 - 7 สิงหาคม 2558 , ประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 9 , โรงแรมพีชลากูน่า รีสอร์ท แอนด์สปา กระบี่ , ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2558 , ร่วมให้ข้อมูฃด้านเศรษฐศาสตร์และนำผู้แทนจาก IHPP ลงพื้นที่เพื่อศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานของโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ , โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 25 - 27 มิถุนายน 2558 , สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน , ลอนทรายรีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2558 , ประชุมเตรียมความพร้อม , กรมอนามัย , ไทย
 • 28 - 30 January 2015 , ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์สำหรับอาจารย์และนักศึกษา ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น , กรุงโตเกียว , Japan
 • 28 มกราคม 2558 , ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ , โรงแรมแคนทารี่ฮิ ลล์ , ไทย
 • 1 - 2 ธันวาคม 2557 , ประชุมวิชาการ ทศวรรษแห่งการเรียนรู้และการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดปัญหาแอลกอฮอล์ในสังคมไทย , โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ , ไทย
 • 26 กันยายน 2557 , สัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ , รติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 6 สิงหาคม 2557 , ประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13/2557 , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557 , ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ , ไทย
 • 1 - 4 พฤษภาคม 2557 , สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แผน ก ปกติ , จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฏร์ธานี , ไทย
 • 24 เมษายน 2557 , ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 30 มกราคม 2557 , ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง แผนงาน ผรส. ครั้งที่ 1/2557 , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 19 ธันวาคม 2556 , ฟังการชี้แจงการดำเนินการตามโครงการโทรตามเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี , ไทย
 • 19 - 23 สิงหาคม 2556 , อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ (พบก-ว.) , โรงแรมแคนทารีฮิลล์ , ไทย
 • 15 กรกฏาคม 2556 , นำเสนอผลการดำเนินการโครงการย่อยแผนงาน ผรส , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2556 , ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา , สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 เมษายน 2556 - 6 พฤษภาคม 2556 , ประชุม The 2013 International Nursing Conference on Health, Healing, and Harmony : Nursing Values , โรงแรมภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา , ไทย
 • 29 มีนาคม 2556 , สัมมนาวิชาการยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในชุมชน ครั้งที่ 1 , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 22 - 25 มีนาคม 2556 , สัมมนาการประมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชา , หาดเตยงาม สัตหีบ ชลบุรี , ไทย
 • 26 ธันวาคม 2555 , ประชุมวิพากษ์โครงการผลลัพท์ทางคลินิกและกระบวนการ ต้นทุน และต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ : กรณีศึกษา 4 ภาค , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2555 , ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ , โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 30 ตุลาคม 2555 , ประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ในเยาวชน องค์การพีเอช-เจแปน , โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ , ไทย
 • 27 กันยายน 2555 , ทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหว , อำเภอสรวย จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 24 กันยายน 2555 , แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการพัฒนาโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชน , โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 19 - 21 กันยายน 2555 , บันทึกภาพเคลื่อนไหวในการจัดทำภาพยนต์สั้นและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานฯ , โรงพยาบาลอ่าวอุดม ชลบุรี , ไทย
 • 14 กันยายน 2555 , ประชุมเพื่อพัฒนาคู่มือการดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ติดสารเสพติด , คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 28 สิงหาคม 2555 , ประชุมโครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพเชิงพุทธในผู้ติดสุรา , โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 14 - 16 สิงหาคม 2555 , เสนอโครงการวิจัย วิถีชีวิตก่อนติดสุรา : กรณีศึกษา 4 ภาค , โรงพยาบาลศรีธัญญา , ไทย
 • 10 สิงหาคม 2555 , ประธานพิธีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ , โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2555 , ประชุมเพื่อตรวจสอบเครื่องมือทีใช้ในการประเมินฯ , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2555 , ประชุมเพื่อพัฒนาคู่มือการดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ติดสารเสพติด , คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2555 , ประชุมคณะวิจัยตามโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ : กรณีศึกษา 4 ภาค , จังหวัดอุบลราชธานี , ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2555 , ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรมพื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ครั้งที่ 4/2555 , คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 9 - 13 พฤษภาคม 2555 , ประชุมคณะผู้วิจัยตามโปรแกรมการบำบัดเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้เป็นโรคติดสุรา , โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี , ไทย
 • 24 เมษายน 2555 , ประชุมงานวิจัยในฐานะที่ปรึกษางานวิจัยฯ , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 4 - 6 เมษายน 2555 , ติดตามการดำเนินงานตามโครงการผลลัพท์ทางคลินิกและกระบวนการ ต้นทุน และต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินงานโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ , ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง ชลบุรี , ไทย
 • 23 มีนาคม 2555 , ประชุมโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ , โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเดนซ์ , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2555 , ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรม พื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ครั้งที่ 2/2555 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 มกราคม 2555 , ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรม พื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ครั้งที่ 1/2555 , ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน , ไทย
 • 23 มกราคม 2555 , ร่วมประชุมโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ , โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเด้นซ์ , ไทย
 • 18 - 19 ธันวาคม 2554 , อบรมให้ความรู้ตามโครงการใกล้บ้านสมานใจ , โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2554 , อบรมให้ความรู้ตามโครงการใกล้บ้านสมานใจ , โรงแรมสุนีย์แกรนด์ และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2554 , ประชุมรูปแบบการดูแลโรคเรื้อรัง , โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ , ไทย
 • 8 - 9 ธันวาคม 2554 , สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้และทักษะในการใช้ ASSIST-BI , โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ , ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2554 , อบรมให้ความรู้ตามโครงการใกล้บ้านสมานใจ , โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย , ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2554 , ประชุม สิทธิประโยชน์ทางด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยสุราและยาเสพติดในระบบสาธารณสุขและระบบยุติธรรม , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2554 , ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรม พื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ครั้งที่ 6/2554 , ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 21 ตุลาคม 2554 , ประชุมวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 3 , โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเด้นซ์ , ไทย
 • 13 - 18 June 2011 , เสนอผลงานวิจัยและประชุมวิชาการ ณ ประเทศออสเตรเลีย , Melbourne , Australia
 • 3 มิถุนายน 2554 , ประชุมเพื่อวางแผนการเตรียมงานสัมมนา , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2554 , ประชุมพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเชิงพุทธในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 6 พฤษภาคม 2554 , ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรม พื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ครั้งที่ 4/2554 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 29 เมษายน 2554 , อบรมเชิงปฏิบัติการ Training of the Trainer , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 7 เมษายน 2554 , ประชุมคณะทำงานโครงการ "พัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรมพื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน" , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 มีนาคม 2554 , นำเสนอผลการดำเนินการพัฒนาโปรแกรมฯ , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 18 มีนาคม 2554 , ประชุมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ , สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2554 , ประชุมเพื่อวางแผนงานวิชาการสำหรับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ปี 2554 , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน , ไทย
 • 31 มกราคม 2554 , ประชุมวิพากษ์รายงานวิจัย เรื่อง "โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้เป็นโรคติดสุรา" , โรงแรมลานนาพาเลซ , ไทย
 • 16 - 19 ธันวาคม 2553 , เก็บข้อมูลวิจัย , รพ.สวนปรุง, รพ.วังเหนือ และรพ.ลำพูน , ไทย
 • 14 - 15 ธันวาคม 2553 , เก็บข้อมูลวิจัย , รพ.ดอยสะเก็ด , ไทย
 • 7 - 10 ธันวาคม 2553 , เก็บข้อมูลวิจัย , รพ.สวนปรุง , ไทย
 • 2 - 4 December 2010 , นำนักศึกษาสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ไปปดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น , The Psychiatric Nursing Clinical Practice Site of Nara Medical University Hospital ประเทศญี่ปุ่น , Japan
 • 7 - 8 ตุลาคม 2553 , ประชุมรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากแผนงาน ผลส. ครั้งที่ 2 , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ , ไทย
 • 17 กันยายน 2553 , การประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 13 - 24 กันยายน 2553 , เก็บข้อมูลวิจัย , สถานีอนามัยเขต อ.แม่แตง รพ.สารภี รพ.จอมทอง รพ.หางดง รพ.สวนปรุง และรพ.ในอ.เมืองเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2553 , เก็บข้อมูลวิจัย , โรงพยาบาลหางดง สถานีอนามัยในความดูแลของโรงพยาบาลหางดง ,โรงพยาบาลสารภรี , ไทย
 • 27 - 28 สิงหาคม 2553 , โครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความสุขและพลังในการทำงาน , ระวี-วารี รีสอร์ท แอนสปา , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2553 , ประชุมวิชาการนานาชาติ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2553 , การบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ติดสุรา , โรงแรมลานนาพาเลซ , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2553 , รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน , โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ แอน รีสอร์ท , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 27 พฤษภาคม 2553 , ประชุมติดตามการดำเนินงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค , โรงแรมแกรนด์เฮอริเทจ , ไทย
 • 21 - 24 May 2010 , ไปเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ Leadership Trainning Workshop ณ ประเทศเวียตนาม , Ho Chi Minh City , Vietnam
 • 1 พฤษภาคม 2553 , ดำเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้เป็นโรคติดสุรา , โรงพยาบาลจอมทอง , ไทย
 • 25 มีนาคม 2553 , เก็บข้อมูลวิจัย , โรงพยาบาลจอมทอง , ไทย
 • 23 มีนาคม 2553 , เก็บข้อมูลวิจัย , โรงพยาบาลจอมทอง , ไทย
 • 15 - 16 มีนาคม 2553 , เก็บข้อมูลวิจัย , โรงพยาบาลจอมทอง , ไทย
 • 25 - 27 February 2010 , นำนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ , Institute of Mental Health and Woodbridge Hospital , Singapore
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , การเสนอผลงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 17 มกราคม 2553 , นิเทศนักศึกษา , โรงพยาบาลเชียงดาว และโรงพยาบาลจอมทอง , ไทย
 • 25 - 27 มีนาคม 2552 , ประชุมดำเนินการวิจัย , โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี , ไทย
 • 2 - 9 มีนาคม 2552 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 556 , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 27 มกราคม 2552 , ร่วมงานมอบเกียรติบัตร , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2551 , นิเทศนักศึกษาปริญญาโท , โรงพยาบาลดอกคำใต้ จ.พะเยา , ไทย
 • 5 - 6 พฤศจิกายน 2551 , การเป็นผู้อบรมวิธีการสัมภาษณ์แบบเพิ่มแรงจูงใจ , โรงแรมเซ็นจูรี่ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 4 - 5 กันยายน 2551 , สนับสนุนการเตรียมหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระและเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 2 - 4 กันยายน 2551 , โครงการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชชุมชนของนักศึกษา , ตำบลขุนคง อ.ขุนคง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 มิถุนายน 2551 , สัมมนาเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา , โรงแรมโนโวเทล , ไทย
 • 30 เมษายน 2551 , ประชุมปรึกษาทีมวิจัยทางเข้าสู่น้ำเมาของวัยรุ่น , สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 22 เมษายน 2551 , ประสานงานในการดูงานของคณะกรรมการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ , วัดหัวริน , ไทย
 • 13 มีนาคม 2551 , ประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนางานภัยพิบัติธรรมชาติในปีงบประมาณ 2552-2555 , โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ , ไทย
 • 11 มีนาคม 2551 , โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)” , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2551 , การจัดการศึกษา เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 26 - 28 November 2007 , นำนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ไปศึกษาดูงาน ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง , เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 22 พฤศจิกายน 2550 , ประชุมจัดโครงการ 80 พรรษา 80 ลูกช้าง ลดน้ำหนัก 8 กิโลกรัมใน 1 ปี เพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว , สำนักงานอธิการบดี , ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2550 , สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 19 - 21 กันยายน 2550 , การสร้างความเข้มแข็งทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชยามวิกฤต , โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ , ไทย
 • 9 - 10 กันยายน 2550 , โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และโครงการติดตามและประเมินผลการศึกษา , โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท , ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2550 , การอบรม หลักสูตร เทคนิคการสอดแทรกคุรธรรม จริยธรรมในห้องเรียน , สถานบริการวิชาการมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 11 มิถุนายน 2550 , การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเตรียมอาจารย์บัณฑิตศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาคฝึกปฏิบัติ และการนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2550 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 มีนาคม 2550 , การสัมนาทางวิชาการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2550 , การประชุมวิชาการ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริสุขภาพจิตและจิตเวช , โรงแรมสุริวงค์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2549 - 30 พฤศจิกายน 2548 , สัมมนา โครงการเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาระยะที่ 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2549 , ประชุมเชิงปฎิบัติการการประเมินผลการอบรมหลักสูตร PG , โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 19 September 2006 , เข้าร่วมประชุม และเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Making E-learning Work in Advanced Nursing Education : Lessons Learned from Thalind ในการประชุมInternational Conference on Association for Medical Education in Europe 2006 ณ ประเทศอิตาลี , ประเทศอิตาลี , Italy
 • 5 - 7 September 2006 , นำนักศึกษาสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก. ไปศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาลจิตเวชชุมชน ประจำปี 2549 ณ ประเทศสิงคโปร์ , nstitute of Mental Health and Woodbridge Hospital , Singapore , I , Singapore
 • 30 - 31 สิงหาคม 2549 , การสร้างเสริมสุขภาพจิตคนไทยในสังคมปัจจุบัน , โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี , ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2549 , ประชุม เรื่อง Update managcmcnt in ADHD , ห้องนายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา ตึกอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ , ห้องนายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา ตึกอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ , ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2549 , ประชุมสรุปผลการวิจัยโครงการศึกษาศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ฯ , ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
 • 2 - 4 กรกฏาคม 2549 , สัมมนาสรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแผน 9 และวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานในแผน 10 คณะพยาบาลศาสตร์ , ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มีนาคม 2549 , ประชุมสารเสพติดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 , รร.อิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 23 ธันวาคม 2548 , บรรยายพิเศษ สุรา : ภัยต่อสุขภาพและสังคมไทย , ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี , ไทย
 • 28 - 29 พฤศจิกายน 2548 , สัมมนา โครงการเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาระยะที่ 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ , รร.ลานนาพาเลช เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2548 , การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครสร้างการบริหารงานใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 9 กันยายน 2548 , ประชุมผู้รับทุน สสส ประเภทโครงการเปิดรับทั่วไป , บ้านธารแก้ว ม.พายัพ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 29 - 31 กรกฏาคม 2548 , การประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น , โรงแรมสุริวงค์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 29 มีนาคม 2012 , ประชุมคณะผู้วิจัยตามโปรแกรมการบำบัดเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้เป็นโรคติดสุรา , โรงแรมสวนทิพย์ วนา รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 11 มกราคม 2548 , ประชุมเพื่อปรึกษาหารือของคณะกรรมการสงเคราะห์ในสถานพินิจ , ห้องประชุมตึกอำนวยการสถานพินิจฯ เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2547 , ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการจัดทำ Lesson learned and Best Practice in Community-Based response on HIV/AIDS , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2547 , ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการสถานพินิจ คุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยสงเคราะห์ภายหลังการปล่อยและติดตามผล , ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2547 , สัมนาการปรับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช หลักสูตรของโรงพยาบาลสวนปรุงเชียงใหม่ , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 13 - 16 September 2004 , โครงการศึกษาดูงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช , โรงพยาบาลจิตเวชCastle Park Hospital และศูนย์ฟื้นฟู New Life Foundation ,Hongkong , China
 • 25 - 27 สิงหาคม 2547 , The 3rd International Conference on Mental Health and Substance Dependence 2004 การประชุมสุขภาพจิตและ สารเสพติด นานาชาติร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ , The Ambassador Hotel BangKok Thailand , ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2547 , ประธานกรรมการในการประชุมชี้แจงงานกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก เชียงใหม่ ประธานฝ่าย , โรงแรม The Impress เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 22 มิถุนายน 2547 , การให้การปรึกษาทางด้านสุขภาพสำหรับพยาบาลในผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการดูแลระยะสุดท้าย , ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 26 มีนาคม 2547 , ดูงานด้านการพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาล Woodbridge , , Woodbridge , โรงพยาบาล Woodbridge , Singaporeโรงพยาบาล Woodbridge , Singapore , ไทย
 • 11 - 12 ธันวาคม 2546 , การประชุมกระบวนทัศน์ใหม่ในมิติสุขภาพ:ประยุกต์แนวคิดสู่การปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน , คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พายัพ , ไทย
 • 4 - 6 ธันวาคม 2546 , การประชุมวิชาการเรื่อง nurses, families, and illness: Hot Tips for successful and satisfying nursing practice , ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , ไทย
 • 14 - 16 ตุลาคม 2546 , การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning และการใช้ KC (Learning management System) ในการพัฒนาและจัดการรายวิชา , สถานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 11 ตุลาคม 2546 , การศึกษาดูงานจิตเวชชุมชน ณ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ , โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ , ไทย
 • 1 - 3 ตุลาคม 2546 , การอบรมเรื่องการปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 19 มิถุนายน 2546 , เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาวะจิตวิญญาณในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม , ม.เกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 22 - 28 July 2002 , 13 th International Nursing Research Cingress:The Adventure of Nursing Through Research:How for have We Come Where to from Here? Brisbane Australia ร่วมประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัย Oral Presentation) , the Sheraton brisbane Australia , Australia
 • 21 - 23 มีนาคม 2545 , The International conference:Traditions, Evidence and Innovations in Nursingม International conference Thailand ร่วมประชุมวิขาการและเสนอผลงานวิจัย) , Royal Phuket City Hotel จ.ภูเก็ต , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 9 กรกฏาคม 2565 ,โครงการสัมมนา “ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ”, ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
 • 28 มกราคม 2565 ,โครงการ“Digital technology:แนวคิดและการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom18 2455 1001
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 15 สิงหาคม 2564 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี (61 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) ประจำปี 2564, วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยจัดพิธีตามปกติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
 • 1 มีนาคม 2564 ,โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptorship) ประจำปีงบประมาณ 2564, โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ Main Studio ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 - 31 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 26 สิงหาคม 2559 ,รับฟังการนำเสนอผลการประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558,
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กรกฏาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 มิถุนายน 2559 ,พิธีเปิด โครงการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559 “กาดเมืองมอกม่วน: ตลาดนัดความสุขแบบพอเพียงของชาวพยาบาล”, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 29 กรกฏาคม 2558 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำ SAR ของหลักสูตร,
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กรกฏาคม 2558 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 กันยายน 2557 ,โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3/2557 (ระยะที่ 3), โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 26 กรกฏาคม 2557 ,โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กรกฏาคม 2557 ,โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557, ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 กรกฏาคม 2557 ,การประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในปีการศึกษา 2557 สำหรับคณาจารย์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 มิถุนายน 2557 ,โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ณ โรงแรม แคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2556 ,โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2556 เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ที่ปรับปรุงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 2), ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 กันยายน 2556 ,การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กรกฏาคม 2556 ,โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 24 ธันวาคม 2555 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕5, ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2555 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2555 ,โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เรื่อง เติมรัก สามัคคี และพลังใจเพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยดัน, ณ โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท และโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 - 2 สิงหาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา : การพัฒนา Teat Biueprint & Item Specification การออกข้อสอบ และการตัดเกรด , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

 • 21 มิถุนายน 2550 , การนวดตนเองเพื่อสุขภาพ , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 14 มิถุนายน 2550 , พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2550 , คณพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 20 - 21 มกราคม 2550 , Meeting ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช , Wind Mill resort (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 17 มกราคม 2550 , งาเลี้ยงรับรองดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของหมาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 16 มกราคม 2550 , งานรับพระราชทานปริญญาบัตร , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 1 - 23 มิถุนายน 2549 , หัวหน้าโครงการการส่งเสริมสุขภาพบุคคลากรทีมีนำ้หนักเกินมาตรฐาน ได้รับการสนับสนุนจาก สสส , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)

การศึกษา

 • 2545 : Ph.D. (Nursing) , University of Virginia, Charlottesville, USA , United States Of America
 • 2540 : M.S. (Nursing Psychiatric-Mental Health) , University of Virginia, Charlottesville , United States Of America
 • 2531 : วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2526 : สายสามัญ (วิทย์-คณิต) , โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย , ไทย
 • 2521 : ม.3 (วิทย์-คณิต) , โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย , ไทย
 • 2518 : - (ประถมศึกษา) , โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • การดูแลผู้มีปัญหาจากการใช้สุราและสารเสพติด
 • สุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช
 • การวิจัยเชิงคุณภาพ
 • ปรัชญาทางการพยาบาลศาสตร์
 • ปรัชญาพุทธ และปรัชญาตะวันออก
 • ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ
 • Digital Learning Innovation: E learning
 • การปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (APN in Psychiatric Nursing and Mental Health) พ.ศ.2561

การลาศึกษา

 • 2 June 2001 - 15 November 2001 , course Psychosocial Nursing , at University of Virginia , United States Of America , scholarship ส่วนตัว
 • 2 January 2001 - 1 June 2001 , course Psychosocial Nursing , at University of Virginia , United States Of America , scholarship ส่วนตัว
 • 17 December 2000 - 1 June 2001 , course Psychosocial Nursing , at University of Virginia , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)
 • 2 January 1995 - 16 December 2000 , course Psychosocial Nursing , at University of Virginia , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 14 พฤษภาคม 2564 , บุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี พ.ศ. 2564 , สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์
 • 4 กรกฏาคม 2561 , ธัญญารักษ์อวอร์ด ด้านวิชาการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด , สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
 • 24 กรกฏาคม 2560 , รางวัลพยาบาลจิตเวชดีเด่น สาขาวิชาการพยาบาล(สถาบันการศึกษา) , สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2559 , 720 ปี คนดีศรีเมืองเชียงใหม่ , ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
 • 15 สิงหาคม 2559 , อาจารย์ดีเด่น สาขาวิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ประจำปี 2559 , คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
 • 14 กรกฏาคม 2559 , รางวัลด้านนวัตกรรมบูรณาการ ICT ในการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ปี 2559 , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 22 มิถุนายน 2559 , Outstanding Oral Presentation: Phone link No Drink Project , International Conference on Optimizing Healthcare Quality: Chiang Mai University
 • 30 ธันวาคม 2558 , ธรรมศึกษาชั้นเอก , สมเด็จพระสังฆราช
 • 9 พฤศจิกายน 2558 , รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โปรแกรมใก้บ้าน สมานใจ ประเภทการสร้างเสริมสุขภาพ , สมาคมพยาบาลแห่งประเทสไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี
 • 1 January 2014 , Honorable Certificate of Dhamma Scholar Householder (Advance level) , .
 • 15 มกราคม 2550 , รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระระดับ , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 13 กรกฏาคม 2543 , State of Virginai Nursing Licensure, Nursing Council USA , State of Virginai, Nursing Council USA
 • 1 June 1997 , State of Georgia Nursing Licensure, Nursing Council USA , US Nursing Council USA
 • 1 July 1996 , Sigma Theta Tau International, Honor Sysytem Society , Nursing Organization USA
 • 1 January 1995 , Royal Thai Student Scholarships , Royal Thai Government

การรับเครื่องราชฯ

 • 2557 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2552 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2548 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2545 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2537 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th