KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ

Jakkapob Dhatsuwan

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ)
สังกัด : สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงาน : งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
โทรศัพท์ : +66 53 949087
อีเมล์ : jakkapob.d@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • เลขานุการกิจคณบดี , สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หัวหน้าหน่วย , งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หัวหน้างานบริหารทั่วไป , สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา , งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

โครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

  บทความวิชาการภายในหน่วยงาน (ภายในคณะฯ)
 • จักรภพ ธาตุสุวรรณ. 2549 . การใช้โปรแกรม EndNote ในการจัดทำ Reference Database การอ้างอิง และการจัดรายการเอกสารอ้างอิงในรายงานการวิจัย , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ประเทศไทย, หน้า 1-16. (เผยแพร่ระดับชาติ) [doc, 515 KB]
 • จักรภพ ธาตุสุวรรณ. 2548 . อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น การใช้ Google และฐานข้อมูล Medline (เอกสารประกอบการอบรม การสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต และการใช้ Endnote สำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2548 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2548) , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ประเทศไทย, หน้า 1-20. (เผยแพร่ระดับชาติ) [pdf, 3464 KB]
 • สุสัณหา ยิ้มแย้ม. 2018 . สรุปบทเรียน แนวทางในการพัฒนาการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.(เผยแพร่ระดับชาติ) [pdf, 1299 KB]

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 31 มีนาคม 2559 ,วิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะงานวิจัย ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอโครงร่างการวิจัย, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 - 15 มีนาคม 2559 ,ให้ข้อเสนอแนะงานวิจัย และบรรยายระเบียบวิธีวิจัยฯ และการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงรุก, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 14 ธันวาคม 2563 ,ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายบริหารและธุรการ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มกราคม 2559 ,ในการพัฒนาโครงการร่างการประเมินและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะโครงการร่างประเมินฯ และเครื่องมือฯ, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 ธันวาคม 2557 ,ร่วมให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ โครงการวิจัย, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2557 ,โครงการวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ทางคลินิกและกระบวนการ ต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการโปรแกรมโทรถาม ตามเยี่ยม : กรณีศึกษา 4 ภาค ในระหว่างเดือนสิงหาคม 2556 - พฤศจิกายน 2557, โครงการโทรถามตามเยี่ยม 4 ภาค ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 1 กุมภาพันธ์ 2564 ,คณะอนุกรรมการเครือข่ายงานนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 สิงหาคม 2563 ,คณะกรรมการพิจารณาผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) และเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2563, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สำนักบริการวิชาการ และสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ,ไทย
 • 22 สิงหาคม 2561 ,คณะกรรมการดำเนินการโครงการ CMU KM Day ประจำปี 2561 "พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข", มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2561 ,เป็นผู้ร่วมวิจัย การประยุกต์รูปแบบการจัดการปัญหาหมอกควันหมอกจำแป่ ในพื้นที่ชุมชนบ้านโฮ่งหลวง ตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 ,ไทย
 • 24 มกราคม 2555 ,คณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 5 เมษายน 2564 ,วิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของอาจารย์พยาบาลในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ , นางสาวรุ้งกานต์ พลายแก้ว และนางสาวประภัสสร อักษรพันธ์ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ,ไทย
 • 20 ตุลาคม 2554 ,การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติในโรงพยาบาลทั่วไป, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2552 ,กล่องมหัศจรรย์สำหรับการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการมองเห็น, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 3 ธันวาคม 2551 ,ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะแก่ผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ประจำวารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 27 - 28 กรกฏาคม 2560 ,คณะกรรมการจัดงานมหกรรมด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการพัฒนางานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2, ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยฯ ,ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2558 ,คณะกรรมการตัดสินผลการประกวดนิทรรศการประเภทนวัตกรรม,เรื่องเล่า, ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 1 เมษายน 2565 ,วิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการดำเนินงานโดยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence :EdPEx), สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 4 ธันวาคม 2561 ,ให้ความรู้ และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและไฟป่า และการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า, อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 27 มิถุนายน 2560 ,โครงการ Research club กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ "การให้ความรู้ด้านสถิติการวิจัย", มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี ,ไทย
 • 17 - 18 มิถุนายน 2560 ,การประชุมเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัยฯ, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2560 ,โครงการ Research club กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ "การให้ความรู้ด้านสถิติการวิจัย", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ,ไทย
 • 18 กันยายน 2559 ,ร่วมวิพากษ์รูปแบบ (Conoisseurship), วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย
 • 21 มกราคม 2559 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงร่างและเครื่องมือประเมินมาตรการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมฯ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2558 ,สถิติในการวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 26 ธันวาคม 2557 ,พยาบาลกับงานวิจัยด้านภัยพิบัติ, คณะพยาบาลเกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ,ไทย
 • 27 - 28 พฤศจิกายน 2557 ,เป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมถอดบทเรียน, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 - 22 ตุลาคม 2557 ,โครงการวิจัยฯ ร่วมลงพื้นที่ในการประสานงาน/การจัดกิจกรรม/การวิเคราะห์ข้อมูล/การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยฯ, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 กันยายน 2557 ,การนำเสนอเครื่องมือที่สร้างไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง/การหาความเที่ยงของเครื่องมือ/การนำเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้จริงโดยการทดลองวิเคราะห์เบื้องต้น, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 สิงหาคม 2557 ,การวิจัยกึ่งทดลอง (Intervention Study) การกำนดขนาดตัวอย่าง/การวิเคราะห์/การรวบรวม สถิติที่ใช้กับการทำงานวิจัยเชิงปริมาณ/คุณภาพการบริหารจัดการข้อมูลในการทำงานวิจัยชุมชน, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2555 ,เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวิชาการ ครั้งที่ 3/2555, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 - 21 ตุลาคม 2553 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ,ไทย
 • 9 ตุลาคม 2551 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ 2551, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 10 มิถุนายน 2565 ,วิทยากรเสวนาในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างานยุคใหม่ โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำ, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช ,ไทย
 • 14 มิถุนายน 2564 ,หัวข้อ "สถิติที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยใช้โปรแกรม SPSS สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา", คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2562 ,วิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์", คณะเภสัชศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2561 ,แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการอบรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจระบบจัดการความรู้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาและมุ่งไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2557 ,Mind Map for KM, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2557 ,Conecpt of study size determination for nursing research, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2555 ,ประเด็นปัญหาด้านการวิจัยทางการพยาบาล ครั้งที่ 2 สถิติที่ใช้บ่อยในงานวิจัยทางการพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 20 มกราคม 2565 ,เรื่อง วิธีการกำหนดขนาดกลถ่มตัวอย่าง ในโครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา , หน่วยบัณฑิตวิทยาลัย งานบริหการการศึกษา ,ไทย
 • 13 ตุลาคม 2564 ,สถิติการวิจัยขั้นสูง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 ตุลาคม 2564 ,หัวข้อเรื่อง "สถิติการวิจัยขั้นสูง", หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) ,ไทย
 • 5 กันยายน 2560 ,การหาขนาดตัวอย่างในงานวิจัยทางการพยาบาล, กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2560 ,Symptom Clusters and Quality of Life of Thai Women with Breast Cancer Receiving Chemotherapy, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 มิถุนายน 2560 ,แลกเปลี่ยนประสบการณ์สัมมนา เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 พฤศจิกายน 2559 ,คำนวณกลุ่มตัวอย่างอย่างไรให้งานวิจัยมีคุณภาพ, โครงการสัมมนาวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ครั้งที 1 ,ไทย
 • 2 กันยายน 2559 ,ความก้าวหน้าในสายงาน กระบวนการกรอก TOR อย่างถูกต้อง WdPEX กับกระบวนการทำงาน และการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน, งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ,ไทย
 • 24 กันยายน 2558 ,การใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 เมษายน 2557 ,กิจรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้สอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์กร, งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 มกราคม 2555 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2554 ,Visiting Facilities in Faculty of Nursing : Computer Lab center, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2554 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 27 กันยายน 2565 , ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมเครือข่ายบุคลากรสายปฏิบัติการ สภาพนักงาน , ห้องประชุมสำนักงานสภาพนักงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 16 - 17 กันยายน 2565 , อบรมหลักสูตร Data Analytics by Microsoft Excel สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับต้น , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SCB4205 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 26 สิงหาคม 2565 , อบรมระยะสั้นแบบออนไลน์ หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ RapidMiner (Intelligence Data analysis with RapidMiner) , ออนไลน์ , ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2565 , สัมมนา หัวข้อ Unlocking the power of Hybrid World , Veranda High Resort เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 22 กรกฏาคม 2565 , งาน Thailand Learning & Development Forum 2022 , Online : 360 องศา Virtual Conference , ไทย
 • 24 มิถุนายน 2565 , สัมมนา หัวข้อ Lenovo Connecr 22 Education Smarter Way to Learn and Collaboration , Veranda High Resort เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 พฤษภาคม 2565 , โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)" , เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 เมษายน 2565 , การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Planning and way of working รุ่นที่ 1 , ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มช. , ไทย
 • 12 เมษายน 2565 , การประชุมสภาพนักงาน ครั้งที่ 2/2565 , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 24 ธันวาคม 2564 , โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Supervisor Capability Development Program) , สำนักบริการวิชาการ และ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 ธันวาคม 2564 , การประชุมสภาพนักงานครั้งที่ 6/2564 , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2564 , การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์กลาง (CMU e-Meeting) , ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 17 - 19 พฤศจิกายน 2564 , ดำเนินการจัดประชุมวิชาการของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ.ศ. 2564 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2564 , การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี 2564 , ห้องประชุมสภาพนักงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. , ไทย
 • 6 ตุลาคม 2564 , ประชุมสภาพนักงาน ครั้งที่ 5/2564 , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 ตุลาคม 2564 , ประชุมดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาบริหารจัดการแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการการเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ" ครั้งที่ 1/2564 , ห้องประชุมสภาพนักงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. , ไทย
 • 21 กันยายน 2564 , การประชุมอนุกรรมการฝ่ายแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 3/2564 , ห้องประชุมสภาพนักงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. , ไทย
 • 20 กันยายน 2564 , การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี 2564 , ห้องประชุมสภาพนักงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. , ไทย
 • 8 กันยายน 2564 , โครงการสภาพนักงานพบประชาคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 , ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2564 , โครงการ CMU KM-Day 2021 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 16 - 20 สิงหาคม 2564 , Thailand Learning&Development Forum 2021 หัวข้อ "Next Normal of human Development: Post-Covid19 in the age of new learning experiences" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2564 , การประชุมรับฟังความคิดเห็นขอลบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าสู่ตำแหน่งระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2564 , การประชุมอนุกรรมการฝ่ายด้านการบริหารบุคคล ครั้งที่ 1/2564 , ห้องประชุมสภาพนักงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. , ไทย
 • 23 มิถุนายน 2564 , การประชุมสภาพนักงานครั้งที่ 3/2564 , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มช. , ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2564 , ประชุมและร่วมกิจกรรมกรรมการสภาพนักงานพบปะบุคลากร , ห้องประชุมบุญญวาส ลำเภาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มช , ไทย
 • 16 เมษายน 2564 , ประชุมเพื่อจัดทำสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competency) ทักษะ ความรู้ ตำแหน่งงาน พนักงานปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน มช , ห้องประชุมกองแผนงานอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มช , ไทย
 • 5 เมษายน 2564 , แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง "Business Excellence Community" EP.3 "Digitization and Innovation" , ออนไลน์ ผ่าน Facebook LIVE , ไทย
 • 2 เมษายน 2564 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ศึกษาดูงาน สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร , ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 21 - 22 มีนาคม 2564 , ติดตามผลการดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคอันเกิดจากฝั่นละอองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล , อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 16 มีนาคม 2564 , แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง "Business Excellence Community" EP.2 "The Value of Bringing Equity and Inclusion" , ออนไลน์ ผ่าน Facebook LIVE , ไทย
 • 10 มีนาคม 2564 , ประชุมพบปะพูดคุยกับบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มช. , ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มช. , ไทย
 • 8 มีนาคม 2564 , โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 5 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 17 มีนาคม 2564 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program) , อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช. , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมนำเสนอผลงานวิจัย และร่วมกันวางแผนปฏิบัติงาน ในโครงการวิจัยวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในชุมชนภาคเหนือตอนบนด้วยเครือข่ายเทคโนโลยีเตือนภัยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กอัจฉริยะฯ , อาคารเครื่องกล 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2564 , โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 4 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2564 , แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง "Business Excellence Community" EP.1 "Sustainable and Resilient Organization" , ออนไลน์ ผ่าน Facebook LIVE , ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมสภาพนักงาน มช. สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1/2564 , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารมหาวิทยาลัย 2 , ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ) , ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ , ไทย
 • 26 มกราคม 2564 , โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 3 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2563 , โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 1-2 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 ธันวาคม 2563 , ประชุมสภาพนักงาน มช. ครั้งที่ 3/2563 , ห้องประชุมยุทะสาสตร์ อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ , ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2563 , เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบติดตามเรื่องเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” , สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 13 พฤศจิกายน 2563 , กิจกรรม MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 ตุลาคม 2563 , ศึกษาดูงาน ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง (ธอส.) , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 7 ตุลาคม 2563 , ประชุมหารือ การจ่ายเงินประจำตำแหนน่งและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งหนักงานมาหาวิทยาลัยสายวิชาการ , ห้องประชุมสภาพนักงาน สำนักงานมาวิทยาลัย , ไทย
 • 19 - 20 กันยายน 2563 , โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กันยายน 2563 , ประชุมผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ ส่วนงาน ประจำปี 2563 , ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 สิงหาคม 2563 , งาน KM DAY ประจำปี 2563 คณะเภสัชศาสตร์ , ห้องโถงงานบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ , ไทย
 • 20 สิงหาคม 2563 , ร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 18 - 20 สิงหาคม 2563 , สัมมนา THAILAND HR FORUM 2020 Bridging the New Normal, Agile People, Performance , Platform (ออนไลน์) , สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2563 , ประชุมพบปะหารือร่วมกันระหว่างอธิการบดี/ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณะกรรมการสภาพนักงานฯ , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2563 , โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหัวข้อแลกเปลี่ยน “Measuring Business Excellence” ผ่าน Facebook Group , สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2563 , ประชุมเพื่อดำเนินการเลือกตั้งประธานและรองประธานสภาพนักงาน ประจำปี 2563-2566 , ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2563 , พิธีมอบเกียรติบัตรกรรมการสภาสมัยที่ 4 และประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3/2563 , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2563 , ประชุมเพื่อหารือและวางแผนการจัดระบบLine Official Account สำหรับคณะมนุษย์ศาสตร์ , ณ ห้องประชุม 7211 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมกรรมการสภาพนักงานสมัยที่ 4 (วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563) , สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมผุ้บริหารและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนงาน หารือสรุแนวทางดำเนินโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ Antivirus , ห้อง 114 ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทส , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 , งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2563 , กิจกรรม เรื่อง AUN-QA Preview , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย
 • 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรม เรื่อง Introduction to TQA/EdPEx , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 31 มกราคม 2563 , ร่วมงานเฉลิมฉลอง 45 ปี แห่งการสถาปณามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 มกราคม 2563 , ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2563 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 ธันวาคม 2562 , สัมมนากรรมการสภาพนักงานนอกสภถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 , ฺBelle Villa Resort , ไทย
 • 27 ธันวาคม 2562 , ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยที่ 4 ครั้งที่ 5/2562 , ห้องประชุมอาวุธ ศรีศุกรี อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมช. , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมผู้บริหารและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนงาน เพื่อนำเสนอการดำเนินโครงการที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2558 รวมทั้งการหารือการดำเนินโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ Anti-Virus , ห้อง 114 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมกรรมการสภาพนักงานสมัยที่ 4 (วิสามัญ ครั้งที่ 2/2562) , ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2562 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรม Enterprise Architecture หัวข้อ "การบูรณีการ IT เข้ากับ Business อย่างเป็นทางการเพื่ื่อยกระดับองค์กร พร้อมเข้าสู่ New Digital Age" , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 11 ตุลาคม 2562 , อบรม ประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วย Smart Energy " ตามยุทธศาตร์เชิงรุกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สถาบันวิจัยพลังงานนครพิงค์ มช. , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2562 , ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่างลง ครั้งที่ 1 , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. , ไทย
 • 7 ตุลาคม 2562 , ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2562 , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 6 ตุลาคม 2562 , อบรม เรื่อง กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 ตุลาคม 2562 , ประชุมคณะกรรมการสรรหา (กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ครั้งที่ 2 /2562 , ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มช. , ไทย
 • 30 กันยายน 2562 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3 , ประชุม NSP Rice Grain Auditorium อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ , ไทย
 • 16 กันยายน 2562 , ฟังบรรยาย หัวข้อ Winning Digital Transformation in the Digital Disruption World , อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ไทย
 • 21 สิงหาคม 2562 , เข้าร่วมงาน และนำเสนอผลงาน ในกิจกรรม CMU-KM Day ประจำปี 2562 , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2562 , ประชุมกรรมการสภาพนักงานสมัยที่ 5 (วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562) , ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2562 , การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง" , โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2562 , ประชุมกรรมการสภาพนักงาน เพื่อพิจารณาปรับปรุงการกำหนด TOR และระบบการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิจัย , ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงค์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2562 , ประชุมกรรมการสภาพนักงานสมัยที่ 4/2562 , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 23 มิถุนายน 2562 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 , โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2562 , ประชุมหารือแนวทางและมตราการ การสวมหมวกนิรภัย 100% ในพื้นที่มหาวิทยาลัย , ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงค์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2562 , ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคในการปฏับัติงาน ทั้งในด้านสิทธิสวัสดิการ ความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งนักวิจัย , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2562 , ประชุมคณะอนุกรรมการกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 2/2562 , ห้องประชุมบุญสม มาณติน อาคารยุทธศาสตร์ สนง มช. , ไทย
 • 13 พฤษภาคม 2562 , ศึกษาดูงานในรายละเอียดการคิดคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคคลสายวิชาการ และการคิดคะแนนประเมินตามตัวชี้วิัด , คณะเศรษฐศาสตร์ มช. , ไทย
 • 30 เมษายน 2562 , อบรมหลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ (HR Transformation) , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 24 เมษายน 2562 , ประชุมกรรมการสภาพนักงานสมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1/2562) , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 เมษายน 2562 , ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 , ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงค์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2562 , อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ E-document (Version 2) , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2562 , ฟังการบรรยาย การทำงานด้วยจิตอาสาอย่างชาญฉลาดเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและองค์กรตามแนวทางแบบสามก๊ก , คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง HR Transformation in Digital Age และ Digital Tool for Future HR , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 31 มกราคม 2562 , กิจกรรม "มองหมามุมใหม่ไปกับ MaCMU" , ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ , ไทย
 • 29 - 30 มกราคม 2562 , อบรม หลักสูตร ผู้อำนวยการเรียนรู้ Facilitator Development , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 มกราคม 2562 , ประชุมสรุปกิจกรรมสุนทรียเสวนากับสภาพนักงาน CMU Smart City-Clean Energy , กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 22 มกราคม 2562 , ฟังปาฐกถาพิเศษ "การบริหารงานแบบบูรณาการในภาวะวิกฤติ" , คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. , ไทย
 • 11 มกราคม 2562 , ฟังบรรยาย CMU Smart City - Clean Energy ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ , คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 มกราคม 2562 - 7 กรกฏาคม 2562 , ประชุมกรรมการสภาพนักงาน เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดสุนทรียเสวนากับสภาพนักงาน "CMU Smart City-Clean Energy" , ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงค์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย สภาพนักงาน คร้งที่ 3/2561 , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2561 , สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย สภาพนักงาน คร้งที่ 2/2561 , สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมเพื่อชี้แจง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ พร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งทางวิชาการ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 1 - 2 พฤศจิกายน 2561 , อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้านอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ และ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2561 , ร่วมงาน การพัฒนาระบบขนส่งสารณะสนับสนุนเชียงใหม่เป็นเมืองอัจฉริยะ , ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 ตุลาคม 2561 , ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป , สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ไทย
 • 3 ตุลาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2561 , สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กันยายน 2561 , ร่วมโครงการเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ร่วมสร้าง สร้างเสริมสุขภาพ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 กันยายน 2561 , ร่วมกิจกรรม KM Day ประจำปี 2561 , คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 สิงหาคม 2561 , ประชุมคณะทำงานโครงการสภาพนักงานสัญจร ครั้งที่ 1/2561 , สำนักงานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 กรกฏาคม 2561 , อบรม Smart Energy and innovation หัวข้อ เทคนิคการบริหารจัดการพลังงานพลังงานอย่าง Smart , วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ไทย
 • 18 - 19 กรกฏาคม 2561 , อบรม เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : Tools For Quality หมวด 5 บุคลากร , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2561 , โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 “รวมใจ รวมพลัง สรรค์สร้างหน่วยงานคุณธรรม” , โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2561 , ประชุมกรรมการสรรหาพนักงาน สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3/2561 , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2561 , อบรมทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แบบมืออาชีพ , สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2561 , อบรม เพื่อทบทวนและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟู ระยะที่ 3 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 มิถุนายน 2561 , อบรม เพื่อทบทวนและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟู ระยะที่ 3 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 มิถุนายน 2561 , อบรมหลักสูตร ปลดล๊อคปฏิบัติตนเองก้าวสู่การเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 3 มิถุนายน 2561 , ประชุมจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ส่งสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เรื่อง การประยุกต์รูปแบบการจัดการปัญหาหมอกควันในพื้ื้่นที่ชุมชนบ้านโฮ่งหลวง ตำบลบ้านโฮ่อง จังหวัดลำพูน , โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 25 - 27 พฤษภาคม 2561 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินการป้องกันโรคเชิงรุกฯ , โรงแรมเทียมจันทร์เพ็ญ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2561 , บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยคุณธรรม , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2561 , อบรมการใช้เครื่องมือสื่อสารองค์กรหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2561 , ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ , จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2561 , ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document) , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 เมษายน 2561 , อบรม EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 25 เมษายน 2561 , ประชุมกรรมการสรรหาพนักงาน สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2561 , สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 เมษายน 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ.2561 , สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 เมษายน 2561 , อบรม เพื่อทบทวนและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟู ระยะที่ 2 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 มีนาคม 2561 , ประชุมสัมมนากรรมการสภาพนักงานนอกสถานที่ ประจำปี 2561 , ฮอไรชั่นวิลเลจแอนด์รีสอร์ท เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 17 - 18 มีนาคม 2561 , เข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินผลโดยวิธีถอดบทเรียนด้วยเทคนิคการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการในพื้นที่วิจัยตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน , อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 16 มีนาคม 2561 , อบรมเพื่อทบทวนและพัฒนาการจัดการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟู , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2561 , ฟังบรรยายพิเศษ คุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 มีนาคม 2561 , อบรมเพื่อทบทวนและพัฒนาการจัดการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟู , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 11 มีนาคม 2561 , เข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินผลโดยวิธีถอดบทเรียนด้วยเทคนิคการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการในพื้นที่วิจัยตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน , อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 7 มีนาคม 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการสภาพนักงาน , สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 มีนาคม 2561 , อบรมเพื่อทบทวนและพัฒนาการจัดการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟู , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2561 , ประชุมกรรมการสรรหาพนักงาน สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 , อบรม การจัดการความรู้ KM Innovation , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 , หลักสูตร การจัดการความรู้ KM Innovation , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2561 , โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 6 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2560 , ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 3/2560) , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 15 ธันวาคม 2560 , ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นของ ปขมท.ประจำปี 2560 , สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุมประเสริฐ รุจิวงศ์ , ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2560 , ฟังบรรยาย Innovation for Sustainable Development : Case Studies from INDEX Creative Village PLC , คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 พฤศจิกายน 2560 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การแต่งกายและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2560 , สัมมนา การใช้ O365 ภายใต้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนและการบริหารมหาวิทยาลัย , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2560 , ประชุมกรรมการสภาพนักงาน สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2/2560) , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2560 , ประชุมเครือข่ายหัวหน้างานบริหารและธุรการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง , ไทย
 • 12 ตุลาคม 2560 , ประชุมคณะทำงานจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง , ไทย
 • 26 กันยายน 2560 , สัมมนา แนวทางการจัดการความรู้สำหรับการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 กันยายน 2560 , อบรม การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 กันยายน 2560 , ร่วมโครงการ KM Day ประจำปี 2560 , คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2560 , ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการในยุค DIGITAL , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2560 , ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2560 "พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 กรกฏาคม 2560 , ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานมหกรรมด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการพัฒนางานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2560 , ฟังบรรยาย การเรียนรู้อย่างเข้าใจ ลดการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง , คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 25 มิถุนายน 2560 , เก็บข้อมูล โครงการวิจัย การประยุกต์รูปแบบการจัดการปัญหาหมอกควันหมอกจำแป้ ในพื้นที่ชุมชนบ้านโฮ่งหลวง ลำพูน , ตำบลบ้านโฮ่ง ลำพูน , ไทย
 • 3 มิถุนายน 2560 , สัมมนา "รวมใจ รวมพลัง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 4 มิถุนายน 2560 , ร่วมดำเนินงานวิจัย ลงพื้นที่เก็บข้อมูล , ตำบลบ้านโฮ่ง ลำพูน , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2560 , ฟังบรรยายพิเศษ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน สำหรับหัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2560 , ร่วมดำเนินงานวิจัย ลงพื้นที่เก็บข้อมูล , ตำบลบ้านโฮ่ง ลำพูน , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2560 , ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais) , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2560 , ร่วมโครงการสภาพนักงานสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เรื่อง "ร่วมคิด ร่วมพัฒนา เพื่อนำพามหาวิทยาลัยไปสู่จุดหมาย" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2560 , ร่วมงาน QA Show&Share , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2560 , ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ CMU-Edocument , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2560 , ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ CMU-Edocument , คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2560 , ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Healthy University (มหาวิทยาลัยสุภาพ) , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 28 เมษายน 2560 , อบรม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 25 เมษายน 2560 , อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 26 มีนาคม 2560 , ลงพืนที่ดำเนินการป้องกันโรคเชิงรุกฯ , พื้นที่ชุมชนบ้านโฮ่งหลวง จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2560 , อบรมโครงการก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ EdPEx ในหัวข้อ Work Process Desing , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2560 , อบรม เพื่อพัฒนาหัวหน้างานด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2560 , ร่วมเสวนา เรื่อง Microsoft Technology Update , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2560 , ฟังบรรยาย การบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จและการทำงานอย่างมีความสุขเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างวิกฤติตามแนวทางแบบสามก๊ก , คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2560 , โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 31 มกราคม 2560 , ประชุมกองบรรณาธิการ , สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 มกราคม 2560 , อบรม การใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบน CMU-MIS , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 11 มกราคม 2560 , อบรม เพื่อพัฒนาหัวหน้างานด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 มกราคม 2560 , เตรียมตัวอย่างไรกับแผ่นดินไหวรุนแรง , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 7 ธันวาคม 2559 , ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการความรู้ที่เป็นเลิศ" , ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ชั้น 3 , ไทย
 • 18 - 19 พฤศจิกายน 2559 , โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 15 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 5 หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2559 , ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 กันยายน 2559 , ร่วมกิจกรรม ODQD KM Day ครั้งที่ 4 , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 14 กันยายน 2559 , ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2559 "พัฒนางานประจำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 - 31 กรกฏาคม 2559 , สัมมนาบุคลากรงานการเงิน การคลัง และพัสดุ , โรงแรมคูลดาวน์ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2559 , สัมมนา การจัดการพลังงานในมหาวิทยาลัย , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2559 , ชมนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 1 - 12 มิถุนายน 2559 , ศึกษาดูงานและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2559 , เสวนา การจัดการปัญหาสุนัชไร้เจ้าของแบบมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างยั่งยืน , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง , ไทย
 • 25 เมษายน 2559 , ประชุมชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 30 มีนาคม 2559 , ชมนิทรรศการอยู่รอดปลอด "ภัย" , ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 18 มีนาคม 2559 , สัมมนา ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2559 , สัมมนา เส้นทางสู่ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน , คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 22 ธันวาคม 2558 , ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 1 , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 ธันวาคม 2558 , สัมมนา สร้างศักยภาพการแข่งขันขององค์กรด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2558 , อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน , โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 กรกฏาคม 2558 , ร่วมกิจกรรม EQD KM Day ครั้งที่ 3 , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2558 - 9 มิถุนายน 2558 , ศึกษาดูงานและร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 "เกษตรศาสตร์เกมส์" , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2558 , อบรมกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร HRD Strategy , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2558 , ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา , สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 มีนาคม 2558 - 4 เมษายน 2558 , อบรมสัมมนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 มีนาคม 2558 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 17 มีนาคม 2558 , เสวนา รวมพลัง ร่วมพิชิตวิกฤติหมอกควัน , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 ธันวาคม 2557 , ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่มร่างรูปแบบการจัดการ ชุมชนบ้านโฮ่งหลวง ตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน , โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน , ไทย
 • 2 ธันวาคม 2557 , ร่วมกิจกรรมในโครงการวิจัย , ชุมชนบ้านโฮ่งหลวง ตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2557 , สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ , โรงแรม ibis Styies Chiang Mai , ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2557 , สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 กันยายน 2557 , ร่วมกิจกรรม KM Day ประจำปี 2557 , คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 กันยายน 2557 , ประชุมสร้างเครื่องมือ วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยอ้อ ลำพูน , ไทย
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2557 , ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมทีมวิจัย , สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 มีนาคม 2557 , เสวนาและประชุมระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 5 มีนาคม 2557 , ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบันทึกข้อมูลงบเดือนวันลาในระบบ CMU-HR , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2557 , รับฟังการสาธิตและเปิดการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 14 - 15 พฤศจิกายน 2556 , ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ , โรงแรมดิอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2556 , สัมมนาโครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนบน , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 14 - 15 ตุลาคม 2556 , อบรมถ่ายทอดเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในอาคารในรูปแบบสัญญาแบบยินยอมพร้อมใจ , อาคารมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2556 , ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา , สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 สิงหาคม 2556 , ร่วมกิจกรรม KM Day ประจำปี 2556 , คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2556 , ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 9 พฤษภาคม 2556 , ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , ไทย
 • 29 เมษายน 2556 - 9 พฤษภาคม 2556 , ศึกษาดูงานและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกา ครั้งที่ 32 บางแสนเกมส์ , มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี , ไทย
 • 25 มีนาคม 2556 - 1 เมษายน 2556 , อบรม การพัฒนาผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (พบป.) , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ , ไทย
 • 20 มีนาคม 2556 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ , โรงแรมฟูราม่า , ไทย
 • 30 มกราคม 2556 , ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 25 ธันวาคม 2555 , อบรม Module 22 เรื่อง Process Assessment & Control และ Module 23 เรื่อง Process Management Guideline : PMG , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2555 , อบรม Module 20 เรื่อง Strategy Map /BSC/ Improvement Tools และ Module 21 เรื่อง Initiative / New Service Blueprint , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2555 - 1 พฤศจิกายน 2555 , อบรม Module 18 เรื่อง Gap Analysis / Goal Setting / C&E และ Module 19 เรื่อง SWOT Analysis / TOWS Matrix , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 25 - 26 สิงหาคม 2555 , โครงการสัมมนาผู้บริหาร เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 , ห้องประชุมยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2555 , ร่วมกิจกรรม KM Day ประจำปี 2555 , คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 กรกฏาคม 2555 , อบรม Module 15 เรื่อง Process SIPOC Model (1-2) , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2555 , อบรม Module 14 เรื่อง Process Step : Service Blueprint , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 19 มีนาคม 2555 , อบรม Module 13 เรื่อง Work Process/Sub Process , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2555 , อบรม Module 12 เรื่อง Work System Management Concept , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 20 มกราคม 2555 , ฟังบรรยาย Fo experts incorporate statistical model forecasts and should they , คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มกราคม 2555 , ประชุมเตรียมความพร้อมของสถานที่สำหรับใช้ในการถ่ายทอดสดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 8 - 14 ตุลาคม 2554 , จัดงานประชุม Meeting of Regional Programme Managers on Scaling-up of Adolescent Health Programme , โรงแรมอิมพีเรียล ควินส์ ปาร์ค , ไทย
 • 27 - 28 สิงหาคม 2554 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 , โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2554 , ประชุมการสรุปและถอดบทเรียนการจัดประชุมวิชาการ 1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ , สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 6 - 7 สิงหาคม 2554 , โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก , ไทย
 • 14 มิถุนายน 2554 , สัมมนา เทคนิคการควบคุมงาน , ห้องประชุมตึกยุทธศาสตร์ , ไทย
 • 2 - 4 พฤษภาคม 2554 , อบรมยุทธศาสตร์การบริหารพัฒนาองค์การสมัยใหม่ โดยใช้กระบวนการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ , โรงแรมศิรินาถการ์เด้น , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2554 , ฟังบรรยาย เรื่อง ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 15 - 16 ตุลาคม 2553 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2553 , ปานวิมานรีสอร์ท แอนด์สปา อ.แม่ริม , ไทย
 • 11 - 12 ตุลาคม 2553 , การประชุมเพื่อรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ เรื่อง "รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง , โรงแรมไพลิน พิษณุโลก , ไทย
 • 27 - 29 กันยายน 2553 , ศึกษาดูงาน , มหาวิทยาลัยหอการค้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยรังสิต , ไทย
 • 4 - 6 กรกฏาคม 2553 , เก็บข้อมูลวิจัย , อบต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี , ไทย
 • 21 - 23 พฤษภาคม 2553 , ยุทธศาสตร์การนำมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2553 , การใช้ระบบงาน e-Meeting , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2552 , ประชุมระดมสมองระบบ IT Suppar for primary , โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัล , ไทย
 • 4 - 5 พฤศจิกายน 2552 , เก็บข้อมูลวิจัย , ต.ปางหมู อ.เมือง และต.แม่กิ๊ อ.ขุมยวม จ.แม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 5 - 6 ตุลาคม 2552 , ประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำ TOR-JA ในระบบ CMU-MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัญวณิช , ไทย
 • 12 - 16 September 2009 , ศึกษาดูงานตามแผนผู้บริหาร ปี 2552 ณ ประเทศเกาหลีใต้ , ประเทศเกาหลีใต้ , Korea
 • 31 สิงหาคม 2552 , ประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานบุคลากรบน CMU MIS , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 21 สิงหาคม 2552 , โครงการ KM DAY ครั้งที่ 1 , คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2552 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และสร้ององค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 24 พฤษภาคม 2552 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2552 เรื่อง CMU : University of Excellence for Beautiful Wisdom , โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 3 - 6 May 2009 , ไปสัมภาษณ์เจาะลึกบุคลากรสาธารณสุขของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , Lao
 • 19 มีนาคม 2552 , การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2551 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 16 มีนาคม 2552 , กาดนัด KM-PYU ครั้งที่ 1 , มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2552 , ประชุมสัญจรตามโครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่ม 10 , ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 10 มกราคม 2552 , การวางแผนการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2552-2555 , ฟ่อนคำวิลเลจ แอนด์รีสอร์ท อ.หางดง , ไทย
 • 4 มกราคม 2552 - 29 มีนาคม 2552 , การพัฒนาการจัดการ (MMM) , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2551 , โครงการจัดการความรู้ด้าน TQA ครั้งที่ 2 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 17 ตุลาคม 2551 , ประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 21 "University Autonomy" , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ , ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
 • 12 กันยายน 2551 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ด้าน TQA , โรงแรมดวงตะวัน , ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2551 , ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 16 กรกฏาคม 2551 , โครงการปันความรู้ด้าน TQA , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2551 , ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนทางไกลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต , โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2551 , สัมมนา เรื่อง การระดมสมองเลือกองค์ความรู้สำหรับทำแผน ปี 2551 , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 4 มิถุนายน 2551 , โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ , ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2551 , อบรมเพื่อพัฒนาเว็บไซด์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2551 , โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 28 - 29 เมษายน 2551 , สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล , โรงแรมสุริวงค์ , ไทย
 • 22 เมษายน 2551 , โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ , ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 24 มีนาคม 2551 , คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ , ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา , ไทย
 • 24 มีนาคม 2551 , การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 11 มีนาคม 2551 , โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)” , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 ธันวาคม 2550 , สัมมนา Get Ready for IT in Future , โรงแรมดิอิมเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 13 ธันวาคม 2550 , โครงการ การพัฒนาศักยภาพภายในด้านการจัดการความรู้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 27 ตุลาคม 2550 , ศึกษาดูงานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , รพ.ศิริราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด , ไทย
 • 15 - 18 October 2007 , ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศสิงคโปร์ , ประเทศสิงคโปร์ , Singapore
 • 5 - 7 ตุลาคม 2550 , สัมมนาโครงการการประเมินผลการดำเนินการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล ในระหว่าง พ.ศ. 2546-2550 , โรงแรม Sofitel Central Hua Hin Resort จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 19 กันยายน 2550 , การจัดการระบบฐานข้อมูลทะเบียนของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา , อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล , ไทย
 • 12 กันยายน 2550 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 กันยายน 2550 , VISUAL PRESENTER FOR THE FUTURE , บริษัท เด่นชัยเทรดดิ้ง จำกัด , ไทย
 • 6 กันยายน 2550 , โครงการ การกรอกภาระงานออนไลน์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2550 , ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง ในการจัดทำฐานข้อมูลในระบบ CMU-MIS , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 29 - 30 พฤษภาคม 2550 , โครงการจัดการความรู้ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานช่วยเหลือต่างประเทศ สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 13 พฤษภาคม 2550 , สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550 , โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 30 เมษายน 2550 - 1 พฤษภาคม 2550 , โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (ปี 2550 – 2554) , ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 เมษายน 2550 , ประชุมคณะทำงานในโครงการย่อยต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล , กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี , ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2550 , ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Applied Nonlinear Statistical Methods , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2550 , สัมมนา เรื่อง การจัดทำ Road Map การวิจัยด้านระบบการแพทย์สำหรับประเทศไทย , โรงแรมมิราเคลิแกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 22 มกราคม 2550 , การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ , โรงแรมสุริวงค์ซีนิท , ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2549 , โครงการประชุมความก้าวหน้าของการจัดทำแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 และการปรับโครงสร้างคณะพยาบาลศาสตร์ , เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 ตุลาคม 2549 , อบรมสาธิตการสร้างสื่ออนไลน์ด้วย Edu Wiz , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 21 ตุลาคม 2549 , ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ฝิ่น , เชียงราย , ไทย
 • 13 ตุลาคม 2549 , ประชุมและสัมมนาระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 ตุลาคม 2549 , ประชุมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหารงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 ตุลาคม 2549 , โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ใหม่และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (ปี 2550 – 2554) คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 กันยายน 2549 , เยี่ยมชมดูงานระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 2 - 4 กรกฏาคม 2549 , สัมมนาสรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแผน 9 และวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานในแผน 10 คณะพยาบาลศาสตร์ , ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 16 June 2006 , เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Factors Related to Biomarker of Explosure to PAHS ณ ประเทศมาเลเซีย , ประเทศมาเลเซีย , Malaysia
 • 8 มิถุนายน 2549 , สัมมนา "Work Excellence with HP" , โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 มิถุนายน 2549 , ประชุมและสัมมนาระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 10 - 14 พฤษภาคม 2549 , สัมมนาเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2549 , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด , ไทย
 • 4 เมษายน 2549 , ประชุมปรึกษาหารือในการพัฒนาระบบสารสนเทศ , ห้องประชุมสารสนเทศ , ไทย
 • 2 ธันวาคม 2548 , สัมมนา I TSC UPDATE 2006 , สถานบริการเทคโนโลยีสานสนเทศ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2548 , การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2) , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2548 , การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครสร้างการบริหารงานใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 3) , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 4 ตุลาคม 2548 , โครงการสัมมนา การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ , ไลฟ์อัพ สปา&รีสอร์ท , ไทย
 • 29 สิงหาคม 2548 , ประชุมสัมมนา ก้าวต่อไปของระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สถานบริการเทคโนฯ มช. , ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2548 , ระบบรู้จำอักษรไทยบนระบบสารบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ , รร.อิมพีเรียล , ไทย
 • 12 เมษายน 2548 , การบรรยายพิเศษเรื่อง แนวนโยบายการดำเนินงานของคณะฯ ตามผังผสานดุลดัชนีและแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของบุคลากร , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 28 - 29 มีนาคม 2548 , ทิศทางการบริหารพัสดุในปี พ.ศ.2548 , รร.แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ นาจอมเทียน สัตหีบ จ.ชลบุรี , ไทย
 • 17 - 19 มีนาคม 2548 , สัมมนาการควบคุมคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน , คณะพยาบาลศาสตร์ และ โรงแรมนอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ แอนด์ สปา จ.ลำพูน , ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2547 , ประชุมวิชาการเรื่อง แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 27 - 4 กันยายน 2547 , ฝึกอบรม หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นหัวหน้างาน , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2547 , ISS All in One Security Technology 2004 , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2547 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธในภาควิชาและหน่วยงาน , ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ อ.หางดง , ไทย
 • 5 - 6 สิงหาคม 2547 , สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติงานการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ , คณะพยาบาลศาสตร์ และเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท , ไทย
 • 24 มิถุนายน 2547 , สัมมนา IBM SME Solutions Fair 2004 , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 11 มิถุนายน 2547 , การขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ห้องประชุมสมจิตต์ฯ) , ไทย
 • 11 มีนาคม 2547 , สัมมนา Chianmai : ICT Ready , โรงแรมเชอราตัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 12 มีนาคม 2547 , โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2546 , การพัฒนาข้อมูลรายการตรวจสอบ (Audit Checklist) และดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KQI) ในการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาและหน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุมงานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2546 , Security and Anti Virus Solutions for Campus Network , โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ , ไทย
 • 29 ตุลาคม 2546 , แนวทางการวางแผนพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่ ICT City , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 ตุลาคม 2546 , เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กร , วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 กันยายน 2546 , การประกันคุณภาพการศึกษาโดยการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) , ห้องประชุมงานบริการการศึกษา , ไทย
 • 6 - 7 กันยายน 2546 , สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ และงานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา ประจำปี 2546 , ดอยอ่างขาง , ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2546 , สัมมนาคณะกรรมการและอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2546 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 9 - 10 พฤษภาคม 2546 , แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ , ไทย
 • 18 - 19 เมษายน 2546 , สัมมนาบุคลากรประจำปี 2546 , สวนพฤกษศาสตร์ แม่ริม , ไทย
 • 14 - 15 มีนาคม 2546 , สัมมนาบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย คณะพยาบาลศาสตร์ , โรงแรมรอยัลปิง รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2546 , มหาวิทยาลัยกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช , ไทย
 • 17 - 20 ธันวาคม 2545 , คอมพิวเตอร์ไทย 2002 , ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ , ไทย
 • 12 กันยายน 2545 , ประชุมสัมมนาและสาธิต "ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ" , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2545 , สัมมนา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2545 , สปอร์ตคลับ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 29 มีนาคม 2545 , สัมมนาโครงการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยใช้ชุดดุลดัชนี (Balanced Scorecard) ในการบริหารงาน ขั้นตอนที่ 3 , โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 ธันวาคม 2544 , การทำ SWOT Analysis เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 4 ธันวาคม 2544 , อบรมคอพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมบนเว็บด้วย Active Server Pages (ASP) , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 7 - 10 กันยายน 2544 , การสัมมนาเพื่อติดตามผลการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 19 - 2 พฤษภาคม 2544 , หลักสูตร Advanced Microsoft Visual Basic , ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ , ไทย
 • 22 กันยายน 2543 , มาตรการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเตอร์เน็ต , โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 5 - 6 มิถุนายน 2543 , การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 2000 , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 - 1 มิถุนายน 2543 , การสร้างโอมเพจชุดวิชา , ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย
 • 29 - 1 มิถุนายน 2543 , อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างโฮมเพจชุดวิชา" ในโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต , ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2543 , การอบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการวิเคราะห์เครือข่าย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป KRACKPLOT : SOCIAL NETWORK MAPPING PROGRAM , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2543 , ระบบสำนักงานอัตโนมัติ , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2543 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมตัวสำหรับการตรวจสอบคุณภาพฯ , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2543 , การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์เครือข่าย , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 มกราคม 2543 , สัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 28 มกราคม 2543 , การฝึกอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม ระบบสำนักงานอัตโนมัติ , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 มกราคม 2543 , สัมมนา The Novell Annual Roadshow Directory - Enabling Your Network , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 27 สิงหาคม 2542 , การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2539 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.2541-2544 , โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 19 - 24 ตุลาคม 2539 , ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการในสำนักงานเลขานุการ , คณะพยาบาลศาสตร์ สงชลานครินทร์ , ไทย
 • 13 กันยายน 2539 , สัมมนาพิเศษ "Meeting the Challenges of IT in Education" , โรงแรมเวสทิน เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 11 สิงหาคม 2539 , ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (คขค.) , ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 21 เมษายน 2539 , สัมมนาข้าราชการและลูกจ้าง , สวนน้ำรีสอร์ท จ.พิษณุโลก , ไทย
 • 24 มีนาคม 2539 , สัมมนา Introduction to Network , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 9 มีนาคม 2539 , โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนภาระงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 11 มีนาคม 2539 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างบทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 3 กันยายน 2538 , ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม , ขุนตานรีสอร์ท จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 27 มีนาคม 2538 , การใช้วิทยุทางราชการและการเข้าความถี่ทางราชการ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 27 พฤศจิกายน 2537 , การฝึกอบรมการผลิตสื่อการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย , คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 9 ธันวาคม 2536 , การประชุมวิชาการ ข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2536 , สัมมนา เรื่อง "แนะนำโปรแกรมควบคุมระบบ OS/2 version 2.1 รุ่นภาษาไทย" , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กันยายน 2536 , ไวรัสคอมพิวเตอร์และการป้องกัน , โรงแรมปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 กันยายน 2536 , COMPUTER MULTIMEDIA เพื่อการเรียนการสอนและ PRESENTATION , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2536 , เปิดโลกสู่ WINDOWS และ TRICKS OF THE WINDOWS , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ , ไทย
 • 1 - 3 กรกฏาคม 2536 , หลักสูตร "ยุทธศาสตร์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ" , คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 13 กันยายน 2534 , Intensive Language Course , กรมวิเทศสหการ , ไทย
 • 16 - 20 ตุลาคม 2532 , เทคนิคการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 1 กันยายน 2565 ,โครงการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง เรื่อง เฟ้นหา “ดาวเด่น” สู่บันไดสืบทอดผู้นำ รุ่นที่ 1 (ระยะที่ 2), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2565 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2565 ครบรอบ 50 ปี (วาระปีที่ 62 การศึกษาพยาบาล มช.) , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 23 - 24 กรกฏาคม 2565 ,โครงการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง เรื่อง เฟ้นหา “ดาวเด่น” สู่บันไดสืบทอดผู้นำ รุ่นที่ 1, ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 11 กรกฏาคม 2565 ,โครงการ“การดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงาน” (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2565 ,โครงการสัมมนา “ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ”, ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
 • 29 มีนาคม 2565 ,โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการทำงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 2),
 • 11 มีนาคม 2565 ,โครงการ“ความรอบรู้ด้าน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มกราคม 2565 ,โครงการ“Digital technology:แนวคิดและการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom18 2455 1001
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 20 กันยายน 2564 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564 “บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา” ,
 • 15 สิงหาคม 2564 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี (61 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) ประจำปี 2564, วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยจัดพิธีตามปกติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 5 กรกฏาคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร ประจำปี 2564 (บุคลากรสายสนับสนุน),
 • 8 เมษายน 2564 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 : กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ,
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 2 มีนาคม 2563 ,โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนมาตรา 40 และสิทธิชราภาพน่ารู้, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปันยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 17 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับบุคลากร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 - 24 สิงหาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระงับอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพจากอัคคีภัยแผ่นดินไหว และภัยพิบัติต่างๆ ประจำปี 2562, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 26 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 8), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 5), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 6), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 3), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 4), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 1), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 2), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 19 กรกฏาคม 2562 ,กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน (ครั้งที่ 4),
 • 13 กรกฏาคม 2562 ,การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking),
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤษภาคม 2562 ,กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน (ครั้งที่ 3),
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค 62) , ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี (สวนสุภัทราแลนด์ โรงแรมเดอะไทด์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา)
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 เมษายน 2562 ,การออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน (ครั้งที่ 2),
 • 20 มีนาคม 2562 ,การออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (วันที่ 2-3), ณ เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • 15 กุมภาพันธ์ 2562 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และเก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • 28 มกราคม 2562 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง AccBA Improvement Projects through Kaizen Concept, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 29 ตุลาคม 2561 ,โครงการรับการประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560 (รับฟังการนำเสนอ), ณ โรงแรมแคนทารี่่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 31 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 5),
 • 26 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 4),
 • 24 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 2),
 • 23 - 31 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 กรกฏาคม 2561 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 “รวมใจ รวมพลัง สรรค์สร้างหน่วยงานคุณธรรม”, ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • 26 มิถุนายน 2561 ,ประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงาน (JA) และการจัดทำภาระงาน (TOR) ของบุคลากรสายสนับสนุน, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 มิถุนายน 2561 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร ประจำปี 2561 (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 กันยายน 2560 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS), คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 สิงหาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 18 กรกฏาคม 2560 ,โครงการการออกแบบกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 1 “การวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์”, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 - 17 กรกฏาคม 2560 ,โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 เรื่อง “เพิ่มพลังความคิด พลังกายและพลังใจสู่องค์กรแห่งความสุข”, ณ โรงเรียนกาละพัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มิถุนายน 2560 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มช. : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี” ,
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 10 - 11 กันยายน 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง การสร้างทัศนคติที่ดี และแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ, โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 27 สิงหาคม 2559 - 1 กันยายน 2559 ,โครงการมหกรรม Big Cleaning Day 2559 "ทำความดีถวายแม่หลวง",
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายปฏิบัติการ), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 11 สิงหาคม 2559 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและการช่วยฟื้นคืนชีพ,
 • 28 กรกฏาคม 2559 ,โครงการพัฒนาแนวทางการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 (การบรรยายพิเศษ การส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่),
 • 12 กรกฏาคม 2559 ,การบรรยายพิเศษในการขอตำแหน่งทางวิชาการและนโยบายสนับสนุนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยะจารี), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กรกฏาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 เมษายน 2559 ,โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ, ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 11 เมษายน 2559 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมืองและทำขนมไทย ), ณ บริเวณลานดอกปีบ หลังอาคาร 1
 • 29 กุมภาพันธ์ 2559 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2559 “มหกรรมสร้างสุขเพื่อทุกคน”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2559 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2559, ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 24 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทง), ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3, ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กรกฏาคม 2558 ,การประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการกรอก TOR และการประเมิน 360 องศา (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กรกฏาคม 2558 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กรกฏาคม 2558 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 มิถุนายน 2558 ,โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย” , ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 1 - 5 พฤษภาคม 2558 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558 เรื่อง การสร้างพลังเพื่อผลักดันงานสู่ความเป็นเลิศ, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุมสวนสุภัทราแลนด์ และธันย่าวิว รีสอร์ท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • 10 เมษายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 (กิจกรรมตัดตุ๋งปีใหม่เมือง) , ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ: การนำแผนไปสู่การปฎิบัติและผลลัพธ์,
 • 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (บุคลากร),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 26 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการเดินเพื่อชีวิต (Walking for Life) ครั้งที่ 2 (ประชุมคณะกรรมการ), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการ “สานใจ๋ สามวัย สืบฮี้ต โตยฮอย ยี่เป็ง เจียงใหม่ ป่ะจ๋ำปี๋ สองปันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด” (กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และการสาธิตการทำโคมไฟ),
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 27 ตุลาคม 2557 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557 “รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการมหกรรมเปิดบ้านแห่งสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องออกกำลังกาย ชั้น 1 แฟลตอาจารย์พยาบาล 6 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 2 สิงหาคม 2557 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2557 ( วันที่ 3 การบรรยายพิเศษ บุคลากรงานบริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย), ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 • 31 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2557 ( วันที่ 2 สรุปผลดำเนินงานบริหาร), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 25 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2557 ( วันที่ 1 การบรรยายพิเศษ), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 กรกฏาคม 2557 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2557 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ), ลานดอกบีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 - 7 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2557 เรื่อง ขับเคลื่อนคำขวัญเพื่อสานฝันให้เป็นจริง, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และ โรงแรมอิมพิเรียล หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • 13 มีนาคม 2557 ,โครงการประชุม เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง CMU-QA สำหรับสายสนับสนุน, ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2557, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 18 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรม KM IT QA ประจำปี 2556-2557, ณ บริเวณลานกิจกรรม และ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุดมีชีวิต ชั้น 1 อาคาร 2
 • 9 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2556 “4E For All Health”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 พฤศจิกายน 2556 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2556 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 15 พ.ย 56), ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 ตุลาคม 2556 ,โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารโครงการ กับหน่วยงาน ผู้ประสานงานสาขา และผู้ประสานงานกลุ่มวิชา, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 23 กันยายน 2556 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร NT
 • 14 กันยายน 2556 ,โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2556 เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ที่ปรับปรุงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 2), ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 • 11 กันยายน 2556 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมจัดทำแผนการป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ (วันที่ 2 สำหรับอาจารย์และบุคลากร), ณ ห้อง 308 ชั้น 3 อาคาร 4 และห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กันยายน 2556 ,โครงการกิจกรรม 5 ส. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556, ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 5 กันยายน 2556 ,การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 - 4 สิงหาคม 2556 ,โครงการสัมมนาบุคลากรใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 กรกฏาคม 2556 ,โครงการ การบรรยายพิเศษเพื่อการเรียนรู้ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 11 กรกฏาคม 2556 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 5 - 8 เมษายน 2556 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “Time to Share : Time to Care : Time to Change”, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และบ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
 • 8 มีนาคม 2556 ,โครงการอบรมตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2556 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2556, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และ บ้านชัยพฤกษ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2555 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 27 - 28 กรกฏาคม 2555 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2555, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ
 • 26 มิถุนายน 2555 ,โครงการ การประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2555 ,โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เรื่อง เติมรัก สามัคคี และพลังใจเพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยดัน, ณ โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท และโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 • 5 - 9 เมษายน 2555 ,โครงการพัฒนาคน พัฒนาใจให้องค์กร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงแรมคชา รีสอร์ท แอนด์สปา เกาะช้าง จังหวัดตราด
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 2 - 3 ธันวาคม 2554 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2555, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 - 2 สิงหาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา : การพัฒนา Teat Biueprint & Item Specification การออกข้อสอบ และการตัดเกรด , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา

 • 2545 : วท.ม. (สถิติประยุกต์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2530 : วท.บ. (คณิตศาสตร์) , มหาวิทยาลัย.เชียงใหม่ , ไทย
 • 2526 : ม.5 (-) , รร.ทวีธาภิเศก , ไทย
 • 2524 : ม.3 (-) , รร.อัสสัมชัญ ธนบุรี , ไทย
 • 2521 : ป.7 (-) , รร.อัสสัมชัญ ธนบุรี , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • คอมพิวเตอร์ : การใช้โปรแกรม MS-Word
 • คอมพิวเตอร์ : การใช้โปรแกรม MS-Excel
 • คอมพิวเตอร์ : การใช้โปรแกรม MS-PowerPoint
 • การพัฒนาระบบฐานข้อมูล : การใช้โปรแกรม MS-ACCESS
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : การออกแบบและวางระบบ
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : Windows NT Server
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : Windows 2000 Server
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คอมพิวเตอร์กราฟฟิก : Macromedia Firework
 • คอมพิวเตอร์กราฟฟิก : MS-VISIO
 • การทำโฮมเพจ : Macromedia Dreamweaver
 • การทำโฮมเพจ : ASP
 • สถิติ : สถิติเบื้องต้น และการทดสอบสมมติฐาน
 • สถิติ : การวางแผนการทดลอง (Experimental design)
 • สถิติ : Multivariate Statistics
 • Research Methodology

การลาศึกษา

 • 3 มิถุนายน 2540 - 2 มิถุนายน 2542 , หลักสูตร สถิติประยุกต์ แผน ข. , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว

การรับเครื่องราชฯ

 • 2557 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2555 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2542 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2537 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th