KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.สุวิท อินทอง

Suwit Inthong

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
โทรศัพท์ : +66 53 936063 , +66 53 949012
อีเมล์ : suwit.in@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  อาจารย์พิเศษ
 • 16 มิถุนายน 2555 ,ทบทวนความรู้รายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2555 ,ทบทวนความรู้รายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 29 มีนาคม 2564 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความรอบรู้สุภาพจิตและภาวะกดดันด้านจิตใจในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, นางสาวอติพร สิทธิมงคล รหัส : 621231017 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ,ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2562 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของการบำบัดด้วยการแก้ไขต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการเสพซ้ำของผุ้ป่วยติดสารแอมเฟตามีน, นางสาวพุทธชาด ศรีสุวรรณ์ รหัส : 601231041 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2562 ,ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นตอนต้น, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 มิถุนายน 2561 ,ผลของการใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเพื่อการบำบัดต่อความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้น 4 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2560 ,สุขภาวะทางเพศ : เพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 ตุลาคม 2558 ,ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบหลายช่องทางในผู้เป็นโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 ตุลาคม 2558 ,ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบหลายช่องทางในผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 ตุลาคม 2558 ,การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลภาวะซุึมเศร้าในผู้ดื่มแบบอันตราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเม็งราย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 กันยายน 2558 ,ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบหลายช่องทางในผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 กันยายน 2558 ,ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคติดสุราโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 เมษายน 2556 ,การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 เมษายน 2556 ,การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุรา คลินิกจิตเวชโรงพยาบาลแพร่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 สิงหาคม 2555 ,การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสารเสพติด : โครงการโทรถาม ตามเยี่ยม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2554 ,การพัฒนาแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 กันยายน 2553 ,ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มของผู้ป่วยโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2553 ,การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 เมษายน 2553 ,การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการพยายามฆ่าตัวตายในชุมชน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2553 ,ปัจจัยที่ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ,ไทย
 • 28 ธันวาคม 2552 ,โปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเรื้อรัง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 มิถุนายน 2552 ,การวิเคราะห์สถานการณ์การกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2552 ,การปฏิบัติการพยาบาลในการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 มิถุนายน 2552 ,ประสิทธิผลของการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 25 - 26 มกราคม 2564 ,รายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเข้าสู่วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ,ไทย
 • 9 ธันวาคม 2559 ,กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิฯ, สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 23 กันยายน 2557 ,พิจารณาบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร, สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2552 ,ประสบการณ์ของพยาบาลใหม่ต่อการมีพยาบาลพี่เลี้ยง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ,ร่วมวิจัยด้านหมู่บ้านปลอดยาเสพติดโครงการเทิดพระเกียรติเพื่อศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 30 เมษายน 2558 ,ร่วมเป็นคณะวิจัยและพัฒนาแนวทางโปรแกรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 23 เรื่อง "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยทางจิตเวช", โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ,ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2564 ,หัวข้อ "บทบาทพยาบาลกับจิตเภสัชในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติด", โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2564 ,การวิจัยและการใช้โปรแกรมบำบัดโดยการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy), โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2564 ,หัวข้อ "การพัฒนาและผลของโปรแกรมแก้ปัญหาเพื่อลดภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการดื่มในผู้ป่วยโรคติดสุรา", โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2564 ,การวิจัยและการใช้โปรแกรมบำบัดโดยการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy), โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2564 ,หัวข้อ "การพัฒนาและผลของโปรแกรมแก้ปัญหาเพื่อลดภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการดื่มในผู้ป่วยโรคติดสุรา", โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 22 , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2563 ,จัดกิจกรรม พัฒนาแกนนำด้านสุขภาพใจ, โครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพด้านการบริหารจัดการความเครียดของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ ,ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2563 ,โครงการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบำบัดโดยโปรแกรมการบำบัด ด้วยการแก้ไขปัญหากับการบำบัดแบบสั้นในผู้ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยงและแบบอันตราย กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการดำเนินการ พื้นที่ 4 ภาค , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 7 มีนาคม 2563 ,วิทยากร อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 21 , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2563 ,วิทยากร อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 21 , โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 19 เมษายน 2562 ,โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 18 เมษายน 2562 ,โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ Problem Solveing Therapy (PST) สำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุรา, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2561 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 19, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2561 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 19, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2561 ,การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 10 - 11 พฤษภาคม 2561 ,ความสำคัญของยุวเกษตรโครงการหลวง และ รู้จักมูลนิธิโครงการหลวง, มูลนิธิโครงการหลวง ,ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2561 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 19, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 6 ธันวาคม 2560 ,การขับเคลื่อนนโยบายการบูรณาการ งานด้านพัฒนาสังคมฯ ของมูลนิธิโครงการหลวงและสำนักพัฒนา และนำเสนอแผนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, มูลนิธิโครงการหลวงและสำนักพัฒนา ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2560 ,ทลายกำแพงใจ และ สานสายใยชุมชน, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 30 มิถุนายน 2560 ,ทฤษฎีและกระบวนการทางการพยาบาลจิตเวชและสารเสพติด, โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2560 ,ทฤษฎีและกระบวนการทางการพยาบาลจิตเวชและสารเสพติด, โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2560 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 18, โรงพยาบาลสวนปรง ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2560 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 18, โรงพยาบาลสวนปรง ,ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2558 ,สอนรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 - 19 พฤษภาคม 2558 ,การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 16 - 18 มีนาคม 2558 ,โครงการพัฒนาหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ไขปัญหา Problem Solving Therapy : PST ปีงบประมาณ 2558 และจัดการอบรมเพื่อทดลองใช้หลักสูตรที่พัฒนา, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2558 ,การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 17, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 17, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2558 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย Probiem So.ving Therapy (PST) ครั้งที่ 2,3, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ,ไทย
 • 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2558 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแนวทางการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย PST/CBT, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2558 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย Probiem So.ving Therapy (PST) ครั้งที่ 2,3, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ,ไทย
 • 21 - 22 สิงหาคม 2557 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการทดลองรูปแบบการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยโปรแกรมการแก้ไขปัญหาและการบำบัดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ,ไทย
 • 26 - 27 พฤษภาคม 2557 ,การบำบัดทางสังคมจิตใจในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ,ไทย
 • 26 - 28 พฤษภาคม 2557 ,การบำบัดทางสังคมจิตใจในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ระยะที่ 2, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ,ไทย
 • 23 - 25 เมษายน 2557 ,การบำบัดทางสังคมจิตใจในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 16, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 16, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 25 ตุลาคม 2556 ,การให้คำปรึกษาวัยรุ่น Gen Y, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2556 - 1 มิถุนายน 2556 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมบำบัดด้วยการแก้ไขปัญหาต่อภาวะซึมเศร้า, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 15, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2556 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 15, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2555 ,ทักษะด้านการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในวิทยาลัยฯ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รุ่นที่ 14, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 13, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 13, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 19 มกราคม 2553 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 12, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 22 ธันวาคม 2552 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 12, โรงพยาบาลสวนปรุง ,ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2552 ,อบรมด้านการสร้างความเข้มแข็งทางใจ, สถานีอนามัยบ้านเมืองวะ ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 15 ตุลาคม 2563 ,โครงการอบรมแกนนำสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ, โครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กันยายน 2563 ,กิจกรรมเปิดบ้านการจัดการความเคลียด (Open House of Stop Staff Stress and Stress Management), โครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ ,ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2560 ,ทลายกำแพงใจ และ สานสายใยชุมชน, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2556 ,การพัฒนา Emotional quotient ของพยาบาลพี่เลี้ยง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 กันยายน 2554 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทัศนคติและความผูกพันต่อองค์กร, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 เมษายน 2554 ,การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 มีนาคม 2554 ,การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2554 ,การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2554 ,การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2554 ,การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2554 ,การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2554 ,การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มกราคม 2554 ,การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 มกราคม 2554 ,การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 ธันวาคม 2553 ,การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 เมษายน 2553 ,การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข, สำนักบริการวิชาการ ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2553 ,การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข, สำนักบริการวิชาการ ,ไทย
 • 14 มกราคม 2553 ,การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข, สำนักบริการวิชาการ ,ไทย
 • 7 มกราคม 2553 ,การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข, สำนักบริการวิชาการ ,ไทย
 • 26 กันยายน 2552 ,วิถีแห่งความเข้าใจชีวิตและความสุขที่แท้, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2552 ,บทบาทของพยาบาลจิตเวชในการเจรจาต่อรอง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 เมษายน 2552 ,การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 - 28 มีนาคม 2552 ,โครงการสัมมนาการพัฒนาองค์กร (OD), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2552 ,การพัฒนาความรู้และทักษะของพยาบาลพี่เลี้ยง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 16 กรกฏาคม 2564 ,การฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษา ตามขั้นตอนและเทคนิคการให้การปรึกษาปัญหาทางสุขภาพจิต , สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2564 ,โครงการสัมมนาวิชาการและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง Digital Technology and Learning Outcomes in Nursing Education, ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลสาสตร์ มช. ,ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2563 ,บรรยาย หัวข้อ “กลุ่มสัมพันธ์” ในหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 , โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ,ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2562 ,บรรยายหัวข้อ “ร่วมเรียนรู้ ร่วมฟันฝ่า เป้าหมายอยู่ข้างหน้า อีกไม่ช้าถึงเส้นชัย” ในโครงการเรียนอย่างรู้คิด พิชิตความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล , หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2561 ,โครงการเรียนอย่างรู้คิด พิชิตความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล, ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 มิถุนายน 2561 ,ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ผู้เตรียมพร้อมการเกษียณ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2561 ,การทำกลุ่มสัมพันธ์ผู้เตรียมพร้อมการเกษียณ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2560 ,กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ผู้เตรียมพร้อมการเกษียณ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2560 ,วิทยากรกระบวนการในการระดมสมอง เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นเลิกเหล้าเข้าท่า, ศูนย์ประสานงานโครงการเลิกเหล้าเข้าท่า ,ไทย
 • 12 มิถุนายน 2560 ,การทำกลุ่มสัมพันธ์ผุ้เตรียมการเกษียณ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุ ประจำปี 2560 "การเสริมสร้างสุขภาพและคุณค่าของชีวิตเมื่อวัยเกษียณ" รุ่นที่ 1/2560, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 กันยายน 2559 ,โครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุประจำปี 2559 การเสริมสร้างสุขภาพและคุณค่าของชีวิตเมื่อวัยเกษียณ รุ่นที่ 2/2559, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2559 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2558 ,ประชุมวิชาการ Update การดูแล และรักษาพยาบาลในงานบริการสุขภาพชุมชน, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 มีนาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 มกราคม 2557 ,การปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพจิต จากองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 กันยายน 2556 ,รู้จัก รู้ใจ ใจฉัน ใจเธอ เรียนอย่างไรให้มีความสุข, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 เมษายน 2553 ,สัมพันธภาพคือพลัง, สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 1 มิถุนายน 2565 , การลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างของโครงการการพัฒนาและประเมินผลลัพธ์ของการฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรธตามวิถีพุทธในวัยเด็กตอนปลาย , โรงเรียนวัดสวนดอก โรงเรียนบ้านเชิงดอย และโรงเรียนวัดเวฬุวัน จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2565 , พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบลสุขภาพจิตและจิตเวช , โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 พฤษภาคม 2565 , โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 พฤษภาคม 2565 , โครงการสัมมนาหัวข้อ การทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ปีการศึกษา 2565 (ระยะที่ 1) , โรงแรมเมอเคียว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2565 , โครงการสัมมนาร่วมระหว่างกล่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล , โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 ตุลาคม 2564 , การประชุมหารือคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy CMU) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ นำไปสู่การแก้ปัญหาสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 17 กันยายน 2564 , การประชุมพิจารณานโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่วางกรอบแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 เมษายน 2564 , ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการเด็กไทยใจเย็นเย็น (ระยะที่ 1) และประสานพื้นที่ในการทำวิจัยต่อยอด , โรงเรียนวัดสวนดอก , ไทย
 • 28 มีนาคม 2564 , คุมสอบการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ประจำศูนย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 มีนาคม 2564 , ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 22 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2563 , โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 25 - 26 พฤศจิกายน 2563 , สัมมนาการสร้างเสริมศักยภาพการควบคุมยาสูบ เขตสุขภาพที่ 1 เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายในเชิงรุก , โรงแรมเลิ เมอริเดียน เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2563 , โครงการสัมมนาร่วมกับแหล่งฝึกและอาจารย์พี่เลี้ยงปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2563 , ควบคุมดูแล นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเรียนอย่างรู้คิดพิชิตความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกาษา 2563 , Flora Creek Resort , ไทย
 • 21 - 22 ตุลาคม 2563 , ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจำปี 2563หัวข้อ "พร้อมรับยุคแห่งความพลิกผันด้วยจิตวิทยา" (Embracing the Disruptive Era with Psychology) , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กันยายน 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพื่อสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ , โรงแรมอโมรา ท่าแพ , ไทย
 • 5 กันยายน 2563 , โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2563 , รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบ , สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ , ไทย
 • 17 - 19 กรกฏาคม 2563 , ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และงาน “มหกรรมวิชาการฟ้าใส 2563” , ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร และห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมกระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2563 , พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 21 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 27 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องและแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ของสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 25 ธันวาคม 2562 , ประชุมเครือข่ายเฝ้าระวังการเสพยาเสพติดในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562 , ห้องประศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 19 - 20 ธันวาคม 2562 , เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 , Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว , ไทย
 • 21 กันยายน 2562 , โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ผู้เกษียณ , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2562 , โครงการเปิดบ้านงานวิจัยสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ (Psychiatry Open Hourse) , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2562 , สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2562 , สัมมนาร่วมระหว่างกลุ่มวิชากับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล , โรงพยาบาลสันทราย , ไทย
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 , โครงการศึกษาดูงานด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และหอผู้ป่วยจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2562 , ร่วมพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจิตและจิตเวช รุ่น 20 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2562 , ประชุมผุ้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์โปรแกรมเด็กไทยใจเย็นเย็นการฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรษในวัยเด็กตอนปลาย , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 17 - 21 มิถุนายน 2562 , ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนอย่างเป็นระบบ” (Systematic Review) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มิถุนายน 2562 , ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง , ห้องประชุมดอยคำ อาคารประชุมและฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 เมษายน 2562 , ประชุมมุลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 7/2562 , สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 เมษายน 2562 , ประชุมเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานของคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง , สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหาในผู้ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยงและแบบอันตราย ครั้งที่ 2 , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2562 , ร่วมงาน มหกรรมการวิชาการฟ้าใส 2562 และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 , แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ , ไทย
 • 20 มกราคม 2562 , ร่วมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 14 มกราคม 2562 , ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ปีงบประมาณ 2562 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2561 , ประชุมมุลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 3/2562 , สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 ธันวาคม 2561 , ประชุมผุ้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์โปรแกรมเด็กไทยใจเย็นเย็นการฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรษในวัยเด้ตอนปลาย , โรงเรียนวัดสวนดอก เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 ธันวาคม 2561 , ประชุมเตรียมการวิพากษ์โครงการวิจัยฯ , โรงเรียนวัดสวนดอก , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 , โรงเรียนวัดสวนดอก , ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 , โรงเรียนวัดสวนดอก , ไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2561 , ประชุม บทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 กันยายน 2561 , ประชุมสรุปการเตรียมความพร้อมและประมวลผลการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืน , สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง , ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2561 , ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ Be Healthy Be Happy CMU , สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2561 , ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและสำนักงาน ปปส , สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง , ไทย
 • 30 เมษายน 2561 , กรรมการคุมสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 เมษายน 2561 , อบรม โครงการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อขอรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืน , สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง , ไทย
 • 23 เมษายน 2561 , พิจารณาการยกร่างแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิโครงการหลวง ระยะที่ 3 ปี พ.ศ. 2562-2564 , อุทยานหลวงราชพฤกษ์ , ไทย
 • 26 มีนาคม 2561 , ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ , สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 19 - 21 ธันวาคม 2560 , เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง การดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน , โรงพยาบาลน่าน , ไทย
 • 11 ธันวาคม 2560 , ประชุมเพื่อวิพากษ์และปรับปรุงหลักสูตรการดูแลผู้กระทำผิดในชุมชนโดยใช้กระบวนการครอบครัวเข้มแข็ง , โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ , ไทย
 • 9 - 10 ธันวาคม 2560 , สัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการทำงานในปี 2561-2563 , โรงแรมเคปราชา ศรีราชา ชลบุรี , ไทย
 • 24 - 25 พฤศจิกายน 2560 , ร่วมสังเกตการณ์และประเมินผลกิจกรรมฝึกอบรมการดูแลผุ้กระทำผิดในชุมชนโดยใช้กระบวนการครอบครัวเข้มแข็ง , โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2560 , สัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและแผนปฏิบัติงานการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน , โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว , ไทย
 • 24 ตุลาคม 2560 , ประชุม กิจกรรมเวทีเรียนรู้ครอบครัวผู้กระทำผิด "สานสายใยชุมชน" , สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน , ไทย
 • 27 กันยายน 2560 , ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้พลังงานและผู้มีส่วนได้เสียในกิจการพลังงาน , โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ , ไทย
 • 22 กันยายน 2560 , ประชุมหารือแผนงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงระยะ 5 ปี , โครงการหลวงเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 กันยายน 2560 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณาจารย์ด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 1 กันยายน 2560 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดแนวทางภาพรวมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 , สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 24 - 26 กรกฏาคม 2560 , ประชุม การพยาบาลจิตเวชเพื่อเด็กไทยและผู้สูงอายุ : วิธีการบำบัดสมองและจิต , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต , ไทย
 • 23 มิถุนายน 2560 , ประชุม Executive policy maker : change agents , โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ , ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2560 , ประชุมคณะทำงาน เพื่อสะท้อนสถานการณ์การดูแลผุ้ติดสุรา , โรงพยาบาลลำพูน , ไทย
 • 1 - 2 พฤษภาคม 2560 , ประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 11 เรื่อง สิบสองปีแห่งความสำเร็จในการควบคุมยาสูบ : ความสำเร็จของพยาบาล , โรงแรมปรินซ์พาเลซ , ไทย
 • 22 มีนาคม 2560 , ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และร่วมการเสวนา "ก้าวต่อไปของสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และร่วมงาน มหกรรมวิชาการฟ้าใส 2560 , อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพฯ , ไทย
 • 15 มีนาคม 2560 , รวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ติดสุราในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ , โรงพยาบาลลำพูน , ไทย
 • 25 มกราคม 2560 , วิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้เป็นโรคติดสุราร่วมกับคนทำงาน , พื้นที่ในอำเภอหางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มกราคม 2560 , ดำเนินการวิจัย CAP Model ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลหางดงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนดง , พื้นที่ในอำเภอหางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 30 ธันวาคม 2559 , ดำเนินการวิจัย CAP Model ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลหางดงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนดง , อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 ธันวาคม 2559 , ประชุมวางแผนงานวิจัย , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2559 , ร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 4 - 29 มกราคม 2559 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์ , สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 14 พฤศจิกายน 2558 , สัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการทำงานในปี 2559-2561 , โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง , ไทย
 • 12 กันยายน 2558 , ควบคุมดูแลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ , วัดพระธาตุดอยสุเทพ , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2558 , อบรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม , โรงแรมฟูราม่า , ไทย
 • 7 - 8 พฤษภาคม 2558 , ประชุมวิชาการ ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล : ครั้งที่ 9 , โรงแรมมารวย การ์เด้น , ไทย
 • 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 , ร่วมงานมหกรรมวิชาการ ฟ้าใส 2558 ,ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และร่วมอบรม , แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , ไทย
 • 28 มกราคม 2558 , ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ , โรงแรมแคนทารี่ฮิ ลล์ , ไทย
 • 26 มีนาคม 2557 , ประชุมคณะผู้บริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ครั้งที่ 1/2557 , สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2556 - 1 มิถุนายน 2556 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมบำบัดด้วยการแก้ไขปัญหาต่อภาวะซืมเศร้า , โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ , ไทย
 • 22 - 25 มีนาคม 2556 , สัมมนาการประมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชา , หาดเตยงาม สัตหีบ ชลบุรี , ไทย
 • 24 กันยายน 2555 , สัมมนาสรุปผลแผนงานสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่โครงการหลวงและการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 22 - 24 สิงหาคม 2555 , ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 11 , โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานคร , ไทย
 • 5 - 7 April 2012 , ศึกษาดูงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน , Shanghai Mental Health Center , China
 • 26 มกราคม 2555 , สัมมนาเพื่อจัดทำแผนระยะ 3 ปี , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 20 - 21 ตุลาคม 2554 , ประชุมวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 3 , โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเด้นซ์ , ไทย
 • 7 - 8 กรกฏาคม 2554 , อบรมการสร้างผู้สอน ASSIST-เครืองมือคัดกรองความเสี่ยงของการใช้สารเสพติด , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ , ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2554 , ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 25 - 27 พฤษภาคม 2554 , อบรมการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 มีนาคม 2554 , ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการหลวงแม่ปูนหลวง , อำเภอพร้าว , ไทย
 • 22 มีนาคม 2554 , ปกิบัติงานโครงการหลวง , อำเภอจอมทอง , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 7 - 8 มกราคม 2554 , ปฏิบัติงานที่โครงการหลวง , โครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง และโครงการหลวงห้วยเสี้ยว อ.หางดง , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2553 , ปฏิบัติงานโครงการหลวง , อ.หางดง , ไทย
 • 27 - 28 สิงหาคม 2553 , โครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความสุขและพลังในการทำงาน , ระวี-วารี รีสอร์ท แอนสปา , ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2553 , ดูแลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย 53 , วัดพระธาตุดอยสุเทพ , ไทย
 • 15 - 17 มีนาคม 2553 , โครงการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนในสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก และ แผน ข ภาคพิเศษ , เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2553 , ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป้องกันยาเสพติดในพื้นที่โครงการหลวง , สถานีโครงการหลวงแม่แฮ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , การเสนอผลงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2553 , ประชุมแกนนำเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด , สถานีโครงการหลวงขุนแปะ , ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2553 , ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมและระเบียบข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 20 - 23 November 2009 , นำนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ไปดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ , Chung-Ang Unversity , Korea
 • 22 ตุลาคม 2552 , คณะกรรมการเครือข่ายป้องกันยาเสพติดห้วยลึก , สถานีโครงการหลวงห้วยลึก , ไทย
 • 3 - 6 กันยายน 2552 , ประชุม แผนปฏิบัติการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2553 , อาคารนาวีภิรมย์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 2 - 9 มีนาคม 2552 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 556 , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 11 - 12 ธันวาคม 2551 , แข่งขันโบว์ลิ่ง กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2551 , UFO โบว์ลิ่ง , ไทย
 • 16 - 21 พฤศจิกายน 2551 , ศึกษาดูงานสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก , โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี , ไทย
 • 21 ตุลาคม 2551 , สัมมนแผนและการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ 1 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 6 กันยายน 2551 , โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง เรียนพยาบาลอย่างไรให้มีความสุข , โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท , ไทย
 • 4 - 5 กันยายน 2551 , สนับสนุนการเตรียมหัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระและเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2551 , ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ , วัดพระธาตุดอยสุเทพ , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2551 , สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ , ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล ดอกสะเก็ด , ไทย
 • 26 - 28 มีนาคม 2551 , STRESS IN DAILY LIFE , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2550 , ประชุมจัดโครงการ 80 พรรษา 80 ลูกช้าง ลดน้ำหนัก 8 กิโลกรัมใน 1 ปี เพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว , สำนักงานอธิการบดี , ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2550 , การจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่สูง , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 , ไทย
 • 24 - 27 ตุลาคม 2550 , ศึกษาดูงาน , รพ.ศิริราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด , ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2550 , ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่ , วัดพระธาตุดอยสุเทพ , ไทย
 • 24 มิถุนายน 2550 , สัมมนาอาจารย์สอนเสริมฝึกปฏิบัติการพยาบาล , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 9 พฤษภาคม 2550 , สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ , บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 มีนาคม 2550 , ร่วมสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , กัซซันเลคซิตี้ ลำพูน , ไทย
 • 11 - 13 ตุลาคม 2549 , เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 30 - 31 สิงหาคม 2549 , ประชุม เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพจิตคนไทยในสังคมปัจจุบัน , โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี , ไทย
 • 23 มีนาคม 2549 , ประชุมสารเสพติดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 , รร.อิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 8 กันยายน 2548 , ประชุมผู้รับทุน , บ้านธารแก้ว ม.พายัพ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 29 เมษายน 2548 , การพัฒนามาตรฐานระบบบริการจิตเวชในประเทศไทย , รร.เดอะทวิน ทราวเวอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 2 - 5 มกราคม 2548 , ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติฯ ภาคใต้ , 6 จังหวัดภาคใต้ , ไทย
 • 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2546 , การนำเสนอผลงานวิจัย , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 9 พฤศจิกายน 2545 , 42 ปีการศึกษาพยาบาล มช. , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 พฤศจิกายน 2545 , ยาบ้าและความรุนแรง การเจ็บป่วยทางจิต , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 4 - 5 ตุลาคม 2545 , สัมมนาอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ที่โอนย้าย , รอยัลลปิงรีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 กันยายน 2545 , อบรมสัมมนาอาจารย์ใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 3 - 4 กันยายน 2565 ,โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (Leadership Development Program) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 2), ณ ห้องประชุมศตวรรษที่ 21 ชั้น 5 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2565 ,โครงการสัมมนา “ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ”, ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 11 มีนาคม 2563 ,พิธีเปิดโครงการรููปแบบออกกำลังกายแบบความรู้คู่บันเทิง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (EdEx Style by FONCMU),
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 2), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Course) ระยะที่ 2, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องพักอาจารย์ บุคลากร ชั้น 1 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 - 31 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 28 สิงหาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ (ครั้งที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 19 ตุลาคม 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 26 สิงหาคม 2559 ,รับฟังการนำเสนอผลการประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558,
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กรกฏาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 มิถุนายน 2559 ,พิธีเปิด โครงการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559 “กาดเมืองมอกม่วน: ตลาดนัดความสุขแบบพอเพียงของชาวพยาบาล”, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2559 ,โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ, ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 29 กุมภาพันธ์ 2559 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2559 “มหกรรมสร้างสุขเพื่อทุกคน”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กรกฏาคม 2558 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน: บทเรียนจากสารภีโมเดล , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 23 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 2, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 22 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 1, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 27 ตุลาคม 2557 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557 “รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 28 สิงหาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก-โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ศูนย์ความเป็นเลิศ), คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการมหกรรมเปิดบ้านแห่งสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องออกกำลังกาย ชั้น 1 แฟลตอาจารย์พยาบาล 6 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2556 “4E For All Health”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กันยายน 2556 ,โครงการกิจกรรม 5 ส. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556, ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 พฤษภาคม 2555 ,โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2555 ,โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เรื่อง เติมรัก สามัคคี และพลังใจเพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยดัน, ณ โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท และโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 16 - 17 กันยายน 2554 ,โครงการ ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 - 2 สิงหาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา : การพัฒนา Teat Biueprint & Item Specification การออกข้อสอบ และการตัดเกรด , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 กรกฏาคม 2554 ,โครงการเทคนิคการสอนสมัยใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, ห้อง N4 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา

 • 2541 : วท.ม. (จิตวิทยาโรงเรียน) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2534 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • การพัฒนาบุคคลและองค์กร
 • การให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิตและสารเสพติด

การลาศึกษา

 • 1 August 2019 - 31 December 2019 , course เพื่อเขียนหนังสือ เรื่อง การพยาบาลบผู้ป่วยโรคติดสุรา , at มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , , scholarship ส่วนตัว

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 18 สิงหาคม 2563 , รางวัลพยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2563 , เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
 • 3 กรกฏาคม 2562 , รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ปี 2562 ผลงานวิชาการด้านการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมเชย , สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

การรับเครื่องราชฯ

 • 2550 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2548 , ดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)
 • 2547 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2545 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2541 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2539 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th