KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ

Akeau Unahalekhaka

ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
โทรศัพท์ : +66 53 935018 , +66 53 949028
อีเมล์ : akeau.u@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • แพรวพรรณ โกสินทร, อะเคื้อ อุณหเลขกะ, นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล. 2558 . ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและอุบัติการณ์การติดเชื้อในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง . พยาบาลสาร . 42 (พิเสษ พฤศจิกายน) : 1-12. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • วงเดือน สุวรรณคีรี, วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, อะเคื้อ อุณหเลขกะ. 2015 . A Medication Adherence Enhancement Program for Persons with Pulmonary Tuberculosis: A Randomized Controlled Trial Study . Pacific Rim International Journal of Nursing Research, . 19 (4) : 311-329. (Published Internatinally)
 • ณัฐจารีย์ เถื่อนยืนยงค์, อะเคื้อ อุณหเลขกะ, วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ. 2558 . การดำเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานสงเคราะห์คนชรา ประเทศไทย . พยาบาลสาร . 42 (พิเศษ พฤศจิกายน) : 37-48. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • ณัฐจารีย์ เถื่อนยืนยงค์, วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, อะเคื้อ อุณหเลขกะ. 2558 . การดำเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานสงเคราะห์คนชรา ประเทศไทย . พยาบาลสาร . 42 (พิเศษ พฤศจิกายน) : 37-48. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • ปิยะฉัตร วิเศษศิริ, อะเคื้อ อุณหเลขกะ, นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล. 2558 . การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาของบุคลากรพยาบาล แผนกอายุรกรรมในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ . พยาบาลสาร . 42 (3) : 119-134. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • ประจวบ ทองเจริญ, วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, อะเคื้อ อุณหเลขกะ. 2558 . ผลของการใช้กลวิธีหลากหลายต่อการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพในการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายขนาน . พยาบาลสาร . 42 (1) : 61-72. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • กิตติรัตน์ สวัสดิ์รักษ์, อะเคื้อ อุณหเลขกะ, วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ. 2558 . อุปสรรคและสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ . พยาบาลสาร . 42 (4) : 25-35. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  ตำรา-ทั้งเล่ม
 • อะเคื้อ อุณหเลขกะ. 2014 . Epidimiology of Health Care-Associated Infections .(Published Internatinally)
 • อะเคื้อ อุณหเลขกะ. 2557 . ระบาดวิทยาและแนวปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล , 552 หน้า. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • อะเคื้อ อุณหเลขกะ. 2557 . หลักและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล , 612 หน้า. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  วารสาร
 • อะเคื้อ อุณหเลขกะ. 2556 . การป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในบุคลากรของโรงพยาบาลในประเทศไทย . พยาบาลสาร . 40 (พิเศษ ธันวาคม) : 90-96. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • สุภาภรณ์ ประยูรมหิศร, อะเคื้อ อุณหเลขกะ, จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ. 2556 . การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองในการป้องกันการติดเชื้อสำหรับผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก . พยาบาลสาร . 40 (4) : 33-44. (เผยแพร่ระดับชาติ)

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  อาจารย์พิเศษ
 • 20 กรกฏาคม 2563 ,ร่วมสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2563, บัณฑิตวิทยาลัย ,ไทย
 • 4 สิงหาคม 2560 ,สอนวิชาการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางทันตกรรม, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2559 ,สอนกระบวนวิชา 652707 Disease Surveillance and Information service หลักสูตรสัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2559 ,กระบวนวิชาระบบนิเวศกับสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 ตุลาคม 2559 ,กระบวนวิชาระบบนิเวศกับสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กันยายน 2558 ,สอนกระบวนวิชาระบบนิเวศกับสุขภาพ, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 กันยายน 2558 ,สอนกระบวนวิชาระบบนิเวศกับสุขภาพ, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มิถุนายน 2557 ,วิชา 652707 Disease Surveillance and Information Services, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2556 ,สอนกระบวนวิชา 652701 Concepts and Methods in Epidemiology, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 สิงหาคม 2555 ,สอนรายวิชา 322301 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 4, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ,ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2555 ,สอนกระบวนวิชา 652707 Disease Surveillance and Information Services, คณะสัตวแพทยศาสตร์ ,ไทย

  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 30 กรกฏาคม 2564 ,โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษารูปแบบการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)", นายวชิรา โพธิ์ใส ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 21 พฤศจิกายน 2562 ,ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านการวางแผนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2561 ,ที่ปรึกษาร่วมภาคนิพนธ์ เรื่อง การตรวจหาเชื้อก่อโรคและเชื้อดื้อยาที่ปนเปื้อนในแปรงสีฟันของผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กันยายน 2559 ,ที่ปรึกษาด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 20 - 21 สิงหาคม 2558 ,งานป้องกันวัณโรคในโรงพยาบาล, สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 13 - 14 สิงหาคม 2558 ,งานป้องกันวัณโรคในโรงพยาบาล, สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 6 - 7 สิงหาคม 2558 ,งานป้องกันวัณโรคในโรงพยาบาล, สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2558 ,งานป้องกันวัณโรคในโรงพยาบาล, สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2558 ,งานป้องกันวัณโรคในโรงพยาบาล, สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 4 - 5 มิถุนายน 2558 ,ติดตามและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานป้องกันวัณโรคในโรงพยาบาล, สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 29 เมษายน 2558 ,ติดตามและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานป้องกันวัณโรคในโรงพยาบาล, สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2554 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง Continuous ambulatory peritoneal dialysis : clinical outcome, risk indicators and prognostic score for technique failure, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2553 ,การเสวนาวิชาการ เรื่อง "การลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของเศษแก้วในหลอดแก้วบรรจุยาและสารน้ำ", คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 มิถุนายน 2552 ,ประชุม ครั้งที่ 3/2552, ชมรมงานจ่ายกลางแห่งประเทศไทย ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 19 พฤศจิกายน 2561 ,ร่วมดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อของเครืองนึ่งไอน้ำระบบสูญญากาศ, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2561 ,ร่วมทีมวิจัยโครงการ การประเมินระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของประเทศไทย, มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ,ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2557 - 30 เมษายน 2558 ,ทีมประเมินโครงการเครือข่ายวิจัยสุขภาพ, สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพคนใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2555 ,ร่วมงานวิจัย ความพึงพอใจต่อการใช้เครื่องมือช่วยฟังของผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มิถุนายน 2554 ,ร่วมทำวิจัย เรื่อง Continuous ambulatory pertioneal dialysis : clinical outcomens, risk indicators and prognostic score for technique failure, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 28 กันยายน 2565 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลร่วมกับการใช้แนวคิดการนิเทศทางการพยาบาลในคลินิกเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล, นางกาญจนา โพธิวิหค หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลโพธาราม ,ไทย
 • 23 สิงหาคม 2565 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, นางเบญจวรรณ นครพัฒน์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ,ไทย
 • 10 สิงหาคม 2565 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้รับบริการวัยผู้ใหญ่ที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชน, นางสาวกมลพัชร์ วรปาณิ คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 5 สิงหาคม 2565 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เรื่อง ผลของรูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาหลายขนานต่อความรู้ผู้ดูแลและการใช้บริการด้านสุขภาพหลังจำหน่ายในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ, นางสาวสมฤดี ชัชเวช นางสาวยุวดี รัตรคช และนางสาวชุติกาญจน์ เสงี่ยม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ,ไทย
 • 4 เมษายน 2565 ,การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการห้องผ่าตัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของโรงพยาบาลราชวิถี, นางสาวลัดดา ยุทธนาถจินดา โรงพยาบาลราชวิถี ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการปฏิบัติการป้องกันโรคติเชื้อระบบทางเดินหายใจในพลทหารกองประจำการ", พันตรีหญิงศศิธร สังฆะมณี นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ,ไทย
 • 27 กันยายน 2564 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง "การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน", นางสาววศินี ธิวรรณลักษณ์ นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2564 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ปัจจัยทำนายการปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย", นางสาวจุฑารัตน์ มงคล นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 4 มิถุนายน 2564 ,การวิจัยเพื่อการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนาน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่”, นางสาววรญา เนศวิจิตร รหัสประจำตัว 611231049 นศ.ป.โท คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 22 มกราคม 2564 ,ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบความรอบรู้สุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร”, นางสาวคำพอง คำนนท์ รหัสนิสิต 6185010003 นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือการวิจัย วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลของโปแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีในกลุ่มเสี่ยง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์”, นางบังอร พิมพ์จันทร์ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2562 ,ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด, ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ และคณะวิจัย ,ไทย
 • 17 สิงหาคม 2561 ,การพัฒนาสื่อวิดิทัศน์ในการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานสำหรับผู้ป่วย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2561 ,ผลของกลยุทธ์หลากหลายวิธีต่อความรู้และการปฏิบัติการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานในพยาบาล หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต โรงพยาบาลศูนย์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2561 ,คู่มือป้องกันวัณโรคในบุคลากรทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 ตุลาคม 2560 ,การพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินการจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วยสำหรับโรงพยาบาลประเทศไทย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 สิงหาคม 2560 ,การปฏิบัติและอุปสรรคในการป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดของพยาบาลวิชาชีพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2560 ,ประสิทธิผลของการใช้ Chlorhexidine bath ในการลดการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง ในผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม The Wffectiveness of The Use Chlohexidine Bath to Reduce Central Line Associated Bloodstream Infection in Medical Cr, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2560 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางของพยาบาลวิชาชีพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2559 ,ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของบุคลากรและนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ,ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2559 ,การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตของโรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลราชวิถี ,ไทย
 • 27 เมษายน 2559 ,เรื่อง "ประเมินผลการพัฒนามาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.สต.อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส" และ เรื่อง "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเฝ้าระวังการติดเชื้อใน รพ.ของพยาบาลหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์", โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ,ไทย
 • 2 มีนาคม 2559 ,ความวิตกกังวลและความต้องการข้อมูลของผู้ป่วยเชื้อดื้อยาและญาติในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 ธันวาคม 2558 ,การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ : วิจัยเชิงปฏิบัติการระยะที่ 1, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทโนโลยีสุรนารี ,ไทย
 • 15 ธันวาคม 2558 ,การปฏิบัติของบุคลากรตามแนวทางปฏิบัติการแยกผู้ป่วยแบบสัมผัสในผู้ป่วยที่มีเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนานในโรงพยาบาลตติยภูมิ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 15 ธันวาคม 2558 ,ประสิทธิผลของการใช้ชุดการดูแลในการป้องกันการติดเชื้อดื้อยา Acinetobacter baumanii ในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2558 ,ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยของคณจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 กันยายน 2558 ,ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการทำความสะอาดมือของผู้ป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2558 ,ผลของการส่งเสริมการกำกับตนเองต่อการปฏิบัติเทคนิคปลอดเชื้อในการจัดการผลของพยาบาลวิชาชีพในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มิถุนายน 2558 ,การพัฒนาแผนการดูแลทางคลินิกสำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาหลายกลุ่มในโรงพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2558 ,การปฏิบัติของพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อแผลผ่าตัด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 ธันวาคม 2557 ,ทัศนคติ บรรทัดฐาน กลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และความตั้งใจในการป้องกันการติดเชื้อจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์กลุ่มอาการโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางของพยาบาลวิชาชีพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2557 ,การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กันยายน 2557 ,การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการความปลอดภัยในการทำงานในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กันยายน 2557 ,การปฏิบัติการเฝ้าระวังการติดเชื้อตำแหน่งผ่าตัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลรัฐ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กันยายน 2557 ,การปฏิบัติการเฝ้าระวังการติดเชื้อตำแหน่งผ่าตัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลเอกชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กันยายน 2557 ,ผลของการโค้ชต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในผู้สูงอายุในสถานดูแลระยะยาว, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 เมษายน 2557 ,การพัฒนาระบบการให้คะแนนปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อดื้อยาหลายกลุ่มสำหรับผู้ป่วยใน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2557 ,ผลของการส่งเสริมแรงจูงใจในการป้องกันโรคต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันของเด็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 ตุลาคม 2556 ,การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาหลายขนาดสำหรับพยาบาลวิชาชีพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2556 ,ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการคัดกรองโรคมือ เท้า และปาก ของครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 - 20 มีนาคม 2556 ,การจัดระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจิตเวช, โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ,ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2555 ,อัตราการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพในเลือดส่งตรวจเพาะเชื้อที่เก็บโดยใช้ถุงมือปราศจากเชื้อกับถุงมือสะอาด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 ตุลาคม 2554 ,ผลของกลยุทธ์หลายวิธีร่วมกันต่อการปฏิบัติการป้องกันและอุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของพยาบาลห้องคลอด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2554 ,ผลของการพัฒนาคุณภาพโดยทีมพยาบาลต่ออัตราการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพในเลือดที่ส่งตรวจเพาะเชื้อ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2554 ,การเปรียบเทียบผลของการกำกับตนเองร่วมกับการให้ความรู้กับการให้ความรู้ต่อการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วยวัณโรคปอด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2553 ,การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2553 ,ผลของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ต่อการใช้ถุงมือของบุคลาการพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กันยายน 2552 ,พฤติกรรมการดูแลตนเองและการป้องกันโรคของผู้ติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ในเขตอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย
 • 16 กันยายน 2552 ,ความรู้และการปฏิบัติเพื่อป้องกันวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวีในเขต 15, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 14 กันยายน 2552 ,ผลของการสอนด้วยสื่อประสมต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบ และอุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2552 ,การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชน ในการป้องกันโรคเบาหวาน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2552 ,ผลของการสอนด้วยสื่อประสมต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2552 ,ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาล ในการป้องกันการติดเชื้อในกระแสโลหิต จากการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มิถุนายน 2552 ,การพัฒนาระบบการบันทึกเพื่อการเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วยผ่าตัด สถาบันโรคทรวงอก, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,ไทย
 • 2 ธันวาคม 2551 ,ผลของโปรแกรมการสอนแนะต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 26 กันยายน 2565 ,ผู้ทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบ ในการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) และเข้าร่วมประชุมออนไลน์, นางสาวลัดดา ยุทธนาถจินดา หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถี ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2565 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบประเมินเนื้อหาบทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในผู้่ป่วยโรคหอบหืด, วารสารสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 7 เมษายน 2565 ,ผู้ทรงคุณวุฒิรับสัมภาษณ์ในโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการให้บริการของคลินิกการจัดการโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) บรรทัดฐานใหม่, นายกฤตพัทธ์ ฝึกฝน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านหนังสือ เรื่อง การรักษาพยาบาลเบื้องต้น เพื่อผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ, นายณรงค์ คำอ่อน อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านหนังสือเรื่อง การพยาลบาลผู้ป่วยระบบประสาท , อาจารย์วรรณา ชัยชนะรุ่งเรือง และ อ.ดร.จีรนุช สมโชค ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ,ไทย
 • 29 มกราคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินเนื้อหาบทความวิจัย เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด): กรณีศึกษารายวิชาวิทยาการระบาด”, วารสารสภาการพยาบาลเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการของสมาชิกในวิชาชีพ ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2563 ,บทความวิจัย เรื่อง “ประสิทธิภาพของแบบคัดกรองความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตรฐาน: การศึกษาแบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง” , วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 31 สิงหาคม 2563 ,ประเมินบทความวิจัย เรื่อง “การศึกษาประสบการณ์การคัดแยกทางคลินิกผู้ต้องสงสัยป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ของพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” , วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 13 สิงหาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินเนื้อหาบทความวิจัย เรื่อง บทบาทพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019, วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 4 มีนาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ , วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ,ไทย
 • 22 มกราคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมเอกสารอ้างอิงในบทที่ 10 หน่วยจ่ายกลาง, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2560 ,วิพากษ์ร่างหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 ตุลาคม 2559 ,ผู้นิพนธ์ร่างแนวปฏิบัติการผสมผสานวัณโรคและเอดส์, กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2554 ,ตรวจสอบข้อมูลแบบนิเทศฯ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 9 - 11 พฤษภาคม 2565 ,คณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิชาการ ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 16 เรื่อง IC Update 2022 : Top ways to be a smart ICN, สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ,ไทย
 • 23 เมษายน 2563 ,กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่ง , กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 28 กันยายน 2561 ,กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความวิชาการ, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2555 ,คณะกรรมการพิจารณาผลงานแสดงความเป็นผู้ชำนาญการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2555 ,ประชุมพิจารณาการประเมินผลงานวิชาการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 25 ตุลาคม 2554 - 24 ตุลาคม 2555 ,คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2553 - 14 ธันวาคม 2554 ,คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 กันยายน 2552 - 1 สิงหาคม 2553 ,คณะทำงานพิจารณาการให้วัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 17 - 18 สิงหาคม 2552 ,ร่วมทีมออกประเมินและติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลต้นแบบ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ,ไทย
 • 24 มิถุนายน 2552 - 25 กุมภาพันธ์ 2553 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ, สภาการพยาบาล ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 24 กรกฏาคม 2563 ,ประธานสอบวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “Assessment of Respiratory Infection Prevention in Hospitals: Unannounced Standardized Patients and Exit Poll Studies” และสอบประมวลความรู้ หัวข้อ “COVID-19 Prevention and Control Strategies and Results in Different Countries” , หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 20 ธันวาคม 2560 ,ประธานสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2554 ,กรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทพญ.ญาดา พวงสอาด, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายในมหาวิทยาลัย
 • 21 ตุลาคม 2563 ,อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมภาคนิพนธ์ของนักศึกษา , นางสาวธีราภรณ์ ยอดคำ ทำภาคนิพนธ์เรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพการทำลายเชื้อแบคทีเรียก่อโรคด้วยเครื่องยูวีแบบเคลื่อนที่” ,ไทย
 • 21 ตุลาคม 2563 ,อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมภาคนิพนธ์ของนักศึกษา , นางสาวณิชกานต์ พิมพ์ทอง ทำภาคนิพนธ์เรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพการทำลายเชื้อยีสต์ก่อโรคด้วยเครื่องยูวีแบบเคลื่อนที่” ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 19 ตุลาคม 2565 ,วิทยากรบรรยาย หัวข้อ How to manage reprocessing after Covid-19, สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ,ไทย
 • 5 กันยายน 2565 ,วิทยากรบรรยายอบรมหลักสูตร หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์แพทย์ปราศจากเชื้อ ในหัวข้อ ความสำคัญของการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ มาตรฐานหน่วยจ่ายกลางและการจัดการความเสี่ยงในหน่วยจ่ายกลาง, สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 28 สิงหาคม 2565 ,วิทยากรบรรยายเรื่อง CSSD เตรียมตัวอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด (Exponential change : How to CSSD preparing), สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทยร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ,ไทย
 • 27 สิงหาคม 2565 ,วิทยากรบรรยาย โครงการปรับปรุงข้อแนะนำการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องของสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย, สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 23 สิงหาคม 2565 ,วิทยากรบรรยาย โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2565, ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2565 ,วิทยากรบรรยาย เรื่อง การพยาบาลเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ การติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ การติดเชื้อทางระบบทางเดินปัสสาวะ และการติดเชื้อในกระแสเลือด, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2565 ,วิทยากรบรรยายโครงการ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ สำหรับพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย, โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 28 - 31 กรกฏาคม 2565 ,ประชุม The 10th International Congress of the Asia Pacific Society of Infection Control (APSIC) 2022, The Asia Pacific Society of Infection Control (APSIC) ,สิงคโปร์
 • 26 กรกฏาคม 2565 ,วิทยากรบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพ, ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย สมาคมด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ และโรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2565 ,วิทยากรบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพ, ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย สมาคมด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ และโรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2565 ,วิทยากรบรรยาย หัวข้อ โรคอุบัติใหม่และความพร้อมของระบบบริการสุขภาพ และ What's new in Infection control, คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2565 ,วิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล จำนวน 2 รุ่น, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ,ไทย
 • 24 มิถุนายน 2565 ,วิทยากรบรรยาย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความสำคัญของหน่วยงานสนับสนุนในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล, บริษัท N Health ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ศรีพัฒน์ ,ไทย
 • 20 - 22 มิถุนายน 2565 ,วิทยากรประชุมวิชาการ เรื่อง IPC in New Normal, โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง ,ไทย
 • 17 มิถุนายน 2565 ,หลักการ/เทคนิคการนิเทศงานด้านการป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลจาก IPC & AMR surveillance program, กรมควบคุมโรค สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 17 มิถุนายน 2565 ,Practice in IC, กรมควบคุมโรค สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2565 ,หลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2565 ,โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 , โรงพยาบาลสกลนคร ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2565 ,การทำลายเขื้อ และทำให้ปราศจากเชื้อในเครื่องมือตรวจพิเศษ (เครื่องส่องกล้อง, เครื่องมือทำฟัน ฯลฯ) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล, สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2565 ,Infection control intensive care units , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2565 ,ประธานร่วม หัวข้อ Lecture IV : Prevention and control of pandemic ประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 36 หัวข้อ Addressing the challenges of IPC in Thailand, กรมควบคุมโรค โดยสถาบันบำราศนราดูร ร่วมกับชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2565 ,วิทยากรกลุ่มย่อย Group lll : Practice in I.P.C of EID (COVID-19) ประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 36 หัวข้อ Addressing the challenges of IPC in Thailand , กรมควบคุมโรค โดยสถาบันบำราศนราดูร ร่วมกับชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2565 ,วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root cause analysis: RCA) กับมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย เรื่อง Workshop : เปิด CoP ตอบโจทย์ช่วง Learning from Mistake A: หัวข้อ บุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2565 ,วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root cause analysis: RCA) กับมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย เรื่อง Workshop : เปิด CoP ตอบโจทย์ช่วง Learning from Mistake A : หัวข้อ การติดเชื้อที่สำคัญตามบริบทขององค์กรในกลุ่ม SSI,VAP,CAUTI.CABSI, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ,ไทย
 • 29 เมษายน 2565 ,การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล ในสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ของเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019, โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 • 22 มีนาคม 2565 ,วิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล จำนวน 2 รุ่น, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ,ไทย
 • 27 มกราคม 2565 ,หัวข้อ "หลักการและเทคนิคการนิเทศงานด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล" ในการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/ติดเชื้อ, กรมควบคุมโรค สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 14 มกราคม 2565 ,หัวข้อ Isolation precaution and hand hygiene ในกิจกรรม IC DAY , ศูนย์หัวใจสิริกิติ์์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2564 ,หัวข้อ การเฝ้าระวังการระบาดโรคอุบัติใหม่ การป้องกันการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาล ในการประชุมวิชาการ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในสถานพยาบาล, สำนักงานสถานสุขจังหวัดเลข ,ไทย
 • 7 กันยายน 2564 ,วิทยากรวิพากษ์ผลงานพัฒนาคุณภาพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (CQI), สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ และโรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2564 ,หัวข้อ "Monitoring and evaluation of IPC practices of hospital during COVID-19 pandemic", กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 19 - 20 สิงหาคม 2564 ,หัวข้อ "Pitfall During Pre-Hospital Care Among First Responder", โรงพยาบาลราชวิถี ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2564 ,โครงการสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างปลอดภัยสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal), โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 16 สิงหาคม 2564 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่ิอง หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ ระดับพื้นฐานรุ่นที่ 14 : หัวข้อ "มาตรฐานหน่วยจ่ายกลาง", สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 16 สิงหาคม 2564 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่ิอง หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ ระดับพื้นฐานรุ่นที่ 14 : หัวข้อ "การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อการจัดการความเสี่ยงในหน่วยจ่ายกลาง", สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 5 สิงหาคม 2564 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพ หัวข้อ "บทบาทของพยาบาลในด้าน Home Care เช่น คนไข้ฟอกไต ติดบ้านติดเตียง มีเครื่องช่วยหายใจ", ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 4 สิงหาคม 2564 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพ หัวข้อ "การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อและบริหารจัดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์", ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2564 ,หัวข้อ , สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2564 ,หัวข้อ “แนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล และกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ IC Team” ในการอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 4 , คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา ,ไทย
 • 20 เมษายน 2564 ,วิทยากรให้ความรู้ด้านเป้าหมายความปลอดภัยตามหมวด (SIMPLE)2 ในการประชุมในกิจกรรมชุมชนนักปฎิบัติเพื่อการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (Cops) ด้าน Infection Prevention and Control และ Infection and Exposure, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ,ไทย
 • 1 - 2 เมษายน 2564 ,โครงการประชุมวิชาการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสุขภาพในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2564 ,หัวข้อ “The Power of ICN” ในการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 21 ภายใต้หัวข้อ Enhancing Trust in Healthcare, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2564 , หัวข้อ “แนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล และกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ IC Team” ในอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 4 , คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2563 ,โครงการเตรียมความพร้อมและรายงานผลวิจัยใหม่ (ครั้งที่ 4) Resarch Implementation planning& Progression Focus on Prevention infection & control Guideline Updates, บ. โพสเฮลท์แคร์ ,ไทย
 • 18 กันยายน 2563 ,ประชุมวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล ในสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019, โรงพยาบาลจอมทอง ,ไทย
 • 17 กันยายน 2563 ,ประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 เรื่อง Nursing Management for Renal care base on Knowledge & Education, สมาคมพยาบาลโรคไต ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2563 ,โครงการสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติครั้งที่ 17 เรื่อง “COVID–19 Thailand Perspective”, กรมควบคุมโรค โดยสถาบันบำราศนราดูรร่วมกับชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 9 - 10 มีนาคม 2563 ,อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย/หลักสูตรด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 , โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2563 ,บรรยายหัวข้อ Symposiumlll: Common practices ในการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 34 หัวข้อ Symposiumlll: Common practices, สถาบันบําราศนราดูร ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2563 ,บรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมและรายงานผลงานวิจัย "Research Implementation planning&progression focus on prevention infection & control Guideline update"", บริษัท โพสเฮลท แคร์ จำกัด ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2563 ,บรรยายในประชุมวิชาการเรื่อง 2P Safety Goals: Infection Prevention and control โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2563 , โรงพยาบาลสกลนคร ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมโครงการพัฒนางานปเองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2563 ,บรรยายในโครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Digestive Endoscopy Nurse Training), โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ,ไทย
 • 13 - 15 มกราคม 2563 ,วิทยากรวิพากษ์ผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการICN Forum ครั้งที่ 14 เรื่อง IC Update 2020 : Infection Control awareness : Learn more, Do more and Become more. , สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ,ไทย
 • 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ,บรรยายในโครงการเรื่อง “พัฒนาความรู้โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ เพื่อป้องกันการติดเชื้อแก่ ICWN” , คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2562 ,บรรยาย หัวข้อ “แนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล และกระบวนการทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ IC Team” ในการอบรมหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 3 , คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 21 กันยายน 2562 ,บรรยาย ในโครงการอบรมมตราฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 16 กันยายน 2562 ,ร่วมเสวนา หัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง SIMPLE ใน รพ. 2P Safety (Patient and personal Safety กับ SIMPLE และมาตรฐาน HA)” ในการประชุมวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลกและวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย , สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ,ไทย
 • 2 กันยายน 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ“Patient Safety Training for the Trainer Program Integration for Quality Improvement”, สถาบันรับรองคุณภาพสถาพยาบาล (องค์การมหาชน) ,ไทย
 • 20 สิงหาคม 2562 - 20 พฤษภาคม 2562 ,ประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 23 “รวมพลังก้าวนำสู่คุณวุฒวิชาชีพ” (Thailand Leadership Towards Professional Qualification in Sterilizing Services) บรรยายหัวข้อ “2P safety : safe instrument safe life” , สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 16 สิงหาคม 2562 ,โครงอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง เขตบริการสุขภาพที่ 11, โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ,ไทย
 • 13 - 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2562” , งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพังงา ,ไทย
 • 6 สิงหาคม 2562 ,บรรยาย หัวข้อ “Prevention of Multidrug resistant ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Collaborative Action addressing Antimicrobial Resistance as a Global Grand challenge using One Health Leadership , ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก คณะสัตวแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2562 ,โครงการวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ICWN และพัฒนาศักยภาพ ICN ในรพสต. เครือข่ายปี 2562, กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2562 ,ประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาระบบการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำปี 2562, โรงพยาบาลชัยภูมิ ,ไทย
 • 20 - 21 กรกฏาคม 2562 ,โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การพยาบาลพื้นฐานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ", โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,ไทย
 • 15 กรกฏาคม 2562 ,วิทยากรหัวข้อ Dialysis Access Nursing Care 1: Infection Management for Dialysis Access Update Clinical Practice Guideline from CDC for Dialysis Access ในประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 44 หัวข้อ “ASEAN Collaboration in Value-based Surgery” , ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (SIMPLE)2 : Innovation for 2p Safety หัวข้อ “I: Infection Prevention and Control and Exposer (Patient and Personnel Safety Goals)” , สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ,ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จ่ายกลางยุคใหม่ ก้าวไกลมาตรฐานสากล”, งานหน่วยจ่ายกลาง กลุ่มงานการพยาบาลด้านควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ โรงพยาบาลสุรินทร์ ,ไทย
 • 8 กรกฏาคม 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การควบคุมการติดเชื้อ และการป้องกันเชื้อดื้อยา” , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข” รุ่นที่ 2, สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ,ไทย
 • 26 มิถุนายน 2562 ,สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติครั้งที่ ๑๖ เรื่อง“Combating AMR by IC and ASP”, สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2562 ,สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติครั้งที่ ๑๖ เรื่อง“Combating AMR by IC and ASP”, สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 17 มิถุนายน 2562 ,จัดอบรมหลักสูตร “หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ”, สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 14 มิถุนายน 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข” รุ่นที่ 1, สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ,ไทย
 • 13 มิถุนายน 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข” รุ่นที่ 1, สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ,ไทย
 • 11 มิถุนายน 2562 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการ Community of Practice For Patient Safety “Learning from Mistake, Make it Batter” , สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2562 ,ประชุมการ เรื่อง “การพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถนะบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล” , โรงพยาบาลระนอง ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2562 ,ประชุมการ เรื่อง “การพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถนะบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล” , โรงพยาบาลระนอง ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2562 ,ประชุมการ เรื่อง “การพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถนะบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล” , โรงพยาบาลระนอง ,ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ" ครั้งที่ 33 หัวข้อประชุม "Infection Control for EID,REID", ชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 9 - 10 เมษายน 2562 ,อบรมวิชาการในหลักสูตร “หลักและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล”, โรงพยาบาลแพร่-ราม ,ไทย
 • 5 เมษายน 2562 ,หัวข้อ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลสำหรับสถานการณ์ที่พบเชื้อดื้อยา 2019, ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,ไทย
 • 5 เมษายน 2562 ,หัวข้อ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลสำหรับสถานการณ์ที่พบเชื้อดื้อยา 2019, ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,ไทย
 • 4 เมษายน 2562 ,หัวข้อ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลสำหรับสถานการณ์ที่พบเชื้อดื้อยา 2019, ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,ไทย
 • 4 เมษายน 2562 ,หัวข้อ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลสำหรับสถานการณ์ที่พบเชื้อดื้อยา 2019, ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,ไทย
 • 19 - 22 มีนาคม 2562 , เรื่อง Reuse of SUDS, Collaborative Quality Improvement, IPC in Thailland, The Asia Pacific Society of Infection Control (APSIC) ,เวียตนาม
 • 11 มกราคม 2562 ,การพัฒนาระบบการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์, โรงพยาบาลมหาสารคาม ,ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2561 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทางการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อสำหรับหัวหน้างานจ่ายกลาง, สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 8 พฤศจิกายน 2561 ,อบรมวิชาการ เรื่อง "แนวทางการป้องกัน TB ในบุคลากรทางการแพทย์" และ "การป้องกันการติดเชื้อแผลผ่าตัด Endopthalmites", สถาบันราชประชาสมาลัย จังหวัดสมุทรปราการ ,ไทย
 • 29 ตุลาคม 2561 ,อบรมหลักสูตร หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ, สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 21 กันยายน 2561 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา และการควบคุมป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล ประจำปี 2561, โรงพยาบาลชัยภูมิ ,ไทย
 • 13 กันยายน 2561 ,การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับพยาบาลวิชาชีพระดับ 2, โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 - 31 สิงหาคม 2561 ,โครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอห้วยคต ปีงบประมาณ 2561, โรงพยาบาลห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ,ไทย
 • 27 สิงหาคม 2561 ,การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการป้องกันการระบาดของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำในเขตอำเภอพนมสารคาม อำเภอบางคล้า อำเภอราชสาส์น อำเภอแปลงยาว อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอสนามชัยเขต อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางปะกง อำเภอโพธิ์ และอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา, โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ,ไทย
 • 20 - 22 สิงหาคม 2561 ,มาตรฐานเป็นคันฉ่อง ส่องจิตสำนึกคุณภาพ, สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 14 - 15 สิงหาคม 2561 ,อบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ,ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2561 ,สัมมนา นวัตกรรมใหม่ของการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องนึ่งเชื้อโดยไอน้ำแรงดันสูงและเครื่องล้างอัตโนมัติสำหรับหน่วยจ่ายกลาง, บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จำกัด ,ไทย
 • 19 - 20 กรกฏาคม 2561 ,IC 2018 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก, โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา ,ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2561 ,หัวข้อ I : Infection Prevntion and Control and Exposer (Patient and Personnol Safety Goals), สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ,ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2561 ,Issues in Disinfection and Sterilization และ Modern Device to Combat HAI , สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2561 ,Issues in Disinfection and Sterilization และ Modern Device to Combat HAI , สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2561 ,การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาและการใช้ยาต้นจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล ในปี 2561, โรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ,ไทย
 • 28 - 29 มิถุนายน 2561 ,ประชุมวิชาการงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเกาะสมุย ประจำปี 2560 "Update IC 2018", โรงพยาบาลเกาะสมุย ,ไทย
 • 30 - 31 พฤษภาคม 2561 ,การประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2561, โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ,ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2561 ,End TB โดยการยุติการแพร่กระจายวัณโรคในโรงพยาบาล, มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ ,ไทย
 • 16 - 18 พฤษภาคม 2561 ,โครงการประชุมวิชาการ Trend IC 2018, โรงพยาบาลระนอง ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2561 ,หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ รุ่นที่ 10, สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2561 ,การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา, โรงพยาบาลแพร่ ,ไทย
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2561 ,การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ, โรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก ,ไทย
 • 4 - 5 เมษายน 2561 ,โครงการจัดประชุมฟื้นฟูความรู้ เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข ปี 2561, โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ,ไทย
 • 7 - 8 มีนาคม 2561 ,โครงการอบรมผู้นำด้านการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อจากการให้บริการทางทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2561 ,การป้องกันและควบคุมวัณโรคในบุคลากร, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 17 มกราคม 2561 ,การประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 12 เรื่อง IC Update 2018 : Road Map to IC 4.0, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 17 มกราคม 2561 ,การประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 12 เรื่อง IC Update 2018 : Road Map to IC 4.0, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 6 - 7 มกราคม 2561 ,การใช้น้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในโรงพยาบาลร่วมกับใช้กล่องทิ้งเข็มและของมึคมในโรงพยาบาล, บริษัท เฮลธ์เมติค จำกัด ,ไทย
 • 21 - 22 ธันวาคม 2560 ,มหกรรมคุณภาพ HACC:CRH ประจำปี 2560, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ,ไทย
 • 8 ธันวาคม 2560 ,ประชุมวิชาการ Update เกณฑ์การวินิจฉัยและแนวทางการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ,ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2560 ,แนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล และกระบวนการทำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ IC Team, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2560 ,แนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล และกระบวนการทำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ IC Team, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2560 ,ให้ความรู้และคำปรึกษาในกิจกรรมเยี่ยมสำรวจภายในด้านการเฝ้าระวัง และการป้องกันการติดเชื้อ, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 17 ตุลาคม 2560 ,การพัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล ปี 2560, โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 - 25 สิงหาคม 2560 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค, สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 22 สิงหาคม 2560 ,Thailand Guideline for Disinfection and Sterilization of Medical Devices, สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 2 สิงหาคม 2560 ,โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2560, โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2560 ,การอบรม การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2560 ,การป้องกันการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ, โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 - 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีคุณภาพต่อเนื่องแบบมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ, โรงพยาบาลราชวิถี ,ไทย
 • 30 มิถุนายน 2560 ,การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2560 ,การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 22 - 23 มิถุนายน 2560 ,การอบรม การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 19 มิถุนายน 2560 ,การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2560, โรงพยาบาลน่าน ,ไทย
 • 12 - 13 มิถุนายน 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีคุณภาพต่อเนื่องแบบมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ, โรงพยาบาลราชวิถี ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2560 ,การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเครือข่ายบริการสุขภาพ ที่ 11, โรงพยาบาลกระบี่ ,ไทย
 • 17 - 18 พฤษภาคม 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีคุณภาพต่อเนื่องแบบมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ, โรงพยาบาลราชวิถี ,ไทย
 • 8 - 12 พฤษภาคม 2560 ,หลักปฏิบัติในการทำให้เครืองมือและอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ, สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 5 พฤษภาคม 2560 ,เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการปรับปรุงหน่วยจ่ายกลาง, โรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก ,ไทย
 • 26 - 28 เมษายน 2560 ,ประชุมวิชาการ Update IC 2017, โรงพยาบาลระนอง ,ไทย
 • 21 เมษายน 2560 ,การประชุม การพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ และการป้องกันการแพร่เชื้อดื้อยา ตามกฏอนามัยระหว่างประเทศ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ,ไทย
 • 20 เมษายน 2560 ,การควบคุมการติดเชื้อ และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ,ไทย
 • 5 เมษายน 2560 ,การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลแก่บุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย และโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุโขทัย, โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ,ไทย
 • 20 มีนาคม 2560 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังและตรวจจับการระบาดของผู้ห่วยติดเชื้อด้อยาต้านจุลชีพในสถานพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังเฉพาะที่, กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 10 - 11 มีนาคม 2560 ,โครงการขับเคลื่อนทีมอายุรกรรมเพื่อสร้างเสริมการป้องกันเชื้อดื้อยา โรงพยาบาลนครพิงค์ ประจำปีงบประมาณ 2560, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรม เรื่อง หลุมพราง งาน IC กับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล, สถาบันราชประชาสมาสัย ,ไทย
 • 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 ,การประชุมวิชาการ เรื่อง Infection Prevention and Control Through Global Collaboration, APSIC ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการป้องกันและควบคุมโรคติเต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็ก, เทศบาลนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,หลักสูตรหลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ, สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 19 มกราคม 2560 ,การประชุมวิชาการ ICN ครั้งที่ 11 เรื่อง IC Update 2017 : TIPS & TRICKS for Successful in IC, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 13 มกราคม 2560 ,การอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2559 ,การพัฒนาเครือข่ายด้านฐานข้อมูลโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 นครสวรรค์ ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2559 ,การพัฒนางานประจำสู่ความเป็นเลิศ, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2559 ,ระบาดวิทยาและแนวปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อจากเครื่องมือแพทย์, ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ,ไทย
 • 7 - 9 พฤศจิกายน 2559 ,อบรหลักสูตร หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ, สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ ,ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2559 ,Outbreak Investigation, โรงพยาบาลสุโขทัย ,ไทย
 • 9 กันยายน 2559 ,ประชุม การควบคุมการติดเชื้อและการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 5 - 7 กันยายน 2559 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ประเมินและประเมินผลการให้ชุดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและป้องกันการแพร่เชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล, สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 22 สิงหาคม 2559 ,Sterilization Leader Academic toward new normal CSSD และ CSSD: การทำลายเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วย High level disinfectant, สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2559 ,การประชุม Current Issues in Healthcare Associates Infections, โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ,ไทย
 • 2 สิงหาคม 2559 ,การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข รุ่นที่ 7, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2559 ,การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ , โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ,ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2559 ,หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ รุ่นที่ 6, สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ ,ไทย
 • 9 - 10 มิถุนายน 2559 ,การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 2 - 3 มิถุนายน 2559 ,โครงการส่งเสริมการปฏิบัติการพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลราชวิถี ,ไทย
 • 9 พฤษภาคม 2559 ,หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ รุ่นที่ 5, สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ ,ไทย
 • 20 - 22 เมษายน 2559 ,การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลระนอง ,ไทย
 • 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการ ก้าวข้ามหลุมพรางสู่ความยั่งยืนในการรวมศูนย์กลางปราศจากเชื้อเป็น Node ในงาน CSSD เครือจข่ายจังหวัดเลย, โรงพยาบาลเลย ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมหลักสูตรหลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ รุ่นที่ 4, สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ ,ไทย
 • 13 มกราคม 2559 ,การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ, โรงพยาบาลสมุทรสาคร ,ไทย
 • 21 ธันวาคม 2558 ,การพัฒนาคุณภาพการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ, สถาบันราชประชาสมาสัย ,ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2558 ,การควบคุมโรคติดเชื้อและการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองในการสอบสวนโรค, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 พฤศจิกายน 2558 ,การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ,ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2558 ,ฝึกอบรมหลักสูตร หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ รุ่นที่ 3, สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ ,ไทย
 • 22 ตุลาคม 2558 ,การประชุม Collaborative Workshop for EcTIC Intervention Hospitals "Increasa Capacity in Prevention of TB transmission in the Hospitals", สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 11 กันยายน 2558 ,การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลและในชุมชน, กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 23 - 26 สิงหาคม 2558 ,บรรยาย เรื่อง Transform Knowledge Updates CSSD, สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ ,ไทย
 • 4 สิงหาคม 2558 ,การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 16 - 17 กรกฏาคม 2558 ,โครงการประชุมการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงการดูแลผู้ปวย ณ ข้างเตียง และบทบาทพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ,ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2558 ,Meeting the challenge of infection control, บริษัท Superior Disinfection and Sterile Solution ,ไทย
 • 11 - 12 มิถุนายน 2558 ,การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 3 มิถุนายน 2558 ,หลักการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อในเรือนจำ, กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ ,ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2558 ,หลักสูตรหลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ สำหรับระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 2, สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ ,ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2558 ,หลักสูตรหลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ สำหรับระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 2, สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ ,ไทย
 • 13 พฤษภาคม 2558 ,การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 6 พฤษภาคม 2558 ,ระบบการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลชัยภูมิ ,ไทย
 • 30 เมษายน 2558 - 1 พฤษภาคม 2558 ,โครงการส่งเสริมความรู้และการปฏิบัติการพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลระนอง ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2558 ,โครงการลดการกระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ,ไทย
 • 12 มีนาคม 2558 ,จินตนาการสู่ความเป็นเลิศในงานจ่ายกลาง, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ,ไทย
 • 10 - 11 มีนาคม 2558 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยการประเมินผลชุดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม, สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 5 - 6 มีนาคม 2558 ,โครงการส่งเสริมการปฏิบัติการพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลราชวิถี ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการดูแลเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 1, สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ ,ไทย
 • 29 - 30 มกราคม 2558 ,การประชุมวิชาการ ฟื้นฟูความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ,ไทย
 • 25 ธันวาคม 2557 ,ความรู้เกี่ยวกับการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ, สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 ,ไทย
 • 12 - 14 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรม เรื่อง ชุดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล, สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2557 ,แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับงานจ่ายกลาง, สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ ,ไทย
 • 1 - 2 ตุลาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ,ไทย
 • 15 - 16 กันยายน 2557 ,การปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลด้านการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลมุกดาหาร ,ไทย
 • 5 กันยายน 2557 ,งาน Meeting the challenge of infection control, บริษัท เอสดีเอสเคอร์ จำกัด ,ไทย
 • 28 - 29 สิงหาคม 2557 ,บทบาทของพยาบาลในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในยุคประชาคมอาเซียน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,ไทย
 • 24 - 27 สิงหาคม 2557 ,มาตรฐานของงานจ่ายกลางและสมาคมฯ และเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2557, สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ ,ไทย
 • 21 - 22 สิงหาคม 2557 ,การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลนครปฐม ,ไทย
 • 20 สิงหาคม 2557 ,การบริหารจัดการเมื่อพลการติดเชื้อดื้อยา, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 4 มิถุนายน 2557 ,การนำเสนอรายงานการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพย่าบาล, สถาบันพระบรมราชชนก ,ไทย
 • 3 มิถุนายน 2557 ,ระบาดวิทยาสำหรับนักบริหาร, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 - 23 พฤษภาคม 2557 ,โครงการส่งเสริมการปฏิบัติการพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลราชวิถี ,ไทย
 • 23 เมษายน 2557 ,One Health action in Community :Surveillance and Rapid Response of Emerging Infectious Disease Outbreak, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 3 - 4 มีนาคม 2557 ,อบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในระบบบริการปฐมภูมิ ประจำปี 2557, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 - 20 ธันวาคม 2556 ,การประชุมวิชาการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เขตนครชัยบุรินทร์, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2556 ,Safety for Infectious Control, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2556 ,การประชุมวิชาการชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย สัญจรภูมิภาค ครั้งที่ 1/2556, ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2556 ,Infectious Control for dentistry, ชมรมผู้ช่วยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2556 ,บทบาทของพยาบาลกับการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล, ชมรมพยาบาลและบุคลากรด้านจักษุไทย ,ไทย
 • 25 - 28 สิงหาคม 2556 ,ปาฐกถาพิเศษ Update CSSD in WFWSS, JAHCCMM ประชุมกรรมการตามวาระ และประชุมวิชาการประจำปี 2556, ชมรมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 23 สิงหาคม 2556 ,ถ่ายทอดเรื่องราวดีดีในการประมูลสิทธิ์จากผู้มีประสบการณ์, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ,ไทย
 • 13 - 15 สิงหาคม 2556 ,การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล และ การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,ไทย
 • 1 - 2 สิงหาคม 2556 ,ใช้น้ำยาทำลายเชื้ออย่างไรให้ปลอดภัย, โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ,ไทย
 • 25 - 26 กรกฏาคม 2556 ,การวินิจฉัยการติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็ง, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 15 - 19 กรกฏาคม 2556 ,วิทยากรและเข้าร่วมสัมมนาโรคติดเชื้อ ครั้งที่ 10 เรื่อง Infection Control in The Era of Healthcare Quality Improvement, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2556 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 19 มิถุนายน 2556 ,การฟื้นฟูความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและสำรวจความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ,ไทย
 • 17 มิถุนายน 2556 ,การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 14 มิถุนายน 2556 ,การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2556 ,การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 20 - 21 พฤษภาคม 2556 ,การพัฒนาความรู้และทักษะในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม ,ไทย
 • 30 เมษายน 2556 ,อภิปรายหมู่ Infection control for Endoscopy and instrumental procedures, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 4 เมษายน 2556 ,การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2556 ,คุณ IC ที่มุ่งสู่ TQA และการเตรียมพร้อมสู่ AEC, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 มีนาคม 2556 ,การประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2556 ,จ่ายกลางคือกองหลังของความปลอดภัย, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ,ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2556 ,Envlronmental Infection Control in Health-Care Facility, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ,ไทย
 • 18 กันยายน 2555 ,การป้องกันการติดเชื้อจากการทำหัตถการในผู้ป่วยมะเร็ง, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ,ไทย
 • 13 กันยายน 2555 ,การประชุมวิชาการและถอดบทเรียนการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2555 ,รู้เท่าทันเชื้อจุลชีพดื้อยา, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ,ไทย
 • 28 สิงหาคม 2555 ,IC ในงานจ่ายกลาง, ชมรมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 27 สิงหาคม 2555 ,จากวันนั้น ถึงวันนี้ มีดีมากมาย, ชมรมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2555 ,ความเสี่ยงและการป้องกันการติดเชื้อจากการให้สารน้ำ, บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ,ไทย
 • 24 สิงหาคม 2555 ,การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข, สถาบันพระบรมราชชนก ,ไทย
 • 23 สิงหาคม 2555 ,การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข, สถาบันพระบรมราชชนก ,ไทย
 • 20 สิงหาคม 2555 ,การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข, สถาบันพระบรมราชชนก ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2555 ,ประชุมวิชาการ IC Update 2012 : MDR & IT in Health Care Setting, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ,ไทย
 • 7 สิงหาคม 2555 ,การป้องกันการติดเชื้อจากการใส่สายสวนปัสสาวะและการป้องกันการติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ, โรงพยาบาลพะเยา ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2555 ,อบรม การพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข, สถาบันพระบรมราชชนก ,ไทย
 • 16 กรกฏาคม 2555 ,MOPHTITC Heallthcare International Forum 2012, บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ,ไทย
 • 9 - 13 กรกฏาคม 2555 ,วิทยากรและเข้าร่วมสัมมนาโรคติดเชื้อระดับชาติ ครั้งที่ 9, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2555 ,IV delivery system and issues, บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ,ไทย
 • 4 มิถุนายน 2555 ,เรื่อง การพยาบาลที่เป็นเลิศด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และเรื่อง สรุปบทเรียนผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 9 - 10 พฤษภาคม 2555 ,ประชุมวิชาการการพัฒนาเครือข่าย IC, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2555 ,สิ่งคุกคามสุขภาพจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล : การบาดเจ็บจากการถูกเข็มตำในการทำงานในโรงพยาบาล, กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2555 ,กระบวนการทำให้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 1 ธันวาคม 2554 ,โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2554 ,โครงการการพัฒนาคุณภาพงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เครือข่ายการพยายาลเขต 17, โรงพยาบาลสุโขทัย ,ไทย
 • 30 - 31 สิงหาคม 2554 ,การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลระบบที่เป็นปัญหาสำคัญ, โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ,ไทย
 • 23 สิงหาคม 2554 ,การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ, ชมรมศูนย์กลางงานปรศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 18 - 19 สิงหาคม 2554 ,การพัฒนาศักยภาพงานจ่ายกลางสู่มืออาชีพ, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 16 สิงหาคม 2554 ,การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในผู้ป่วยโรคมะเร็ง, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ,ไทย
 • 11 สิงหาคม 2554 ,การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจากการรักษาพยาบาล, โรงพยาบาลลำปาง ,ไทย
 • 3 สิงหาคม 2554 ,อบรมหลักสูตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์, สำนักยุทธศาสตร์ ,ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2554 ,การพยาบาลฟื้นฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข, สภาบันพระบรมราชชนก ,ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2554 ,ประชุมวิชาการ ICN เชียงใหม่ ก้าวไกล ทันโรค, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2554 ,การอบรมหลักสูตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสำหรับโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ, สำนักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2554 ,การพยาบาลพื้นฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข, สถาบันพระบรมราชชนก ,ไทย
 • 20 - 21 มิถุนายน 2554 ,การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข, สถาบันพระบรมราชชนก ,ไทย
 • 15 มิถุนายน 2554 ,การเฝ้าระวังและการป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรม, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2554 ,กลไกการติดเชื้อ ระบาดวิทยา และการเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ปวยโรคไต, ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2554 ,โครงการอบรมฟื้นฟูการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลกำแพงเพชร ,ไทย
 • 27 - 29 เมษายน 2554 ,การปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลด้านการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ,ไทย
 • 21 - 22 เมษายน 2554 ,โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลสมุทรสาคร ,ไทย
 • 31 มีนาคม 2554 ,หลักสูตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรคอบัติใหม่-อุบัติซ้ำ, สำนักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2554 ,ประชุมวิชาการ Principles of Sterilizations for Infection Prevention and Control, บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จำกัด ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, สำนักระบาดวิทยา ,ไทย
 • 4 - 5 พฤศจิกายน 2553 ,การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ,ไทย
 • 29 ตุลาคม 2553 ,การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลยุคใหม่, โรงพยาบาลสุโขทัย ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2553 ,Infection Prevention+Risk Management in CSSD, ชมรมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2553 ,โครงการอบรมพยาบาลป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ,ไทย
 • 6 สิงหาคม 2553 ,ประชุมวิชาการ , โรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ,ไทย
 • 5 สิงหาคม 2553 ,ประชุมวิชาการ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 สิงหาคม 2553 ,หลักการเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็ง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2553 ,โครงการสัมมนาโรคติดเชื้อระดับชาติครั้งที่ 7 เรื่อง "Emerging Infection Control Issues and Hospital Accreditation", สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2553 ,โครงการสัมมนาโรคติดเชื้อระดับชาติครั้งที่ 7 เรื่อง "Emerging Infection Control Issues and Hospital Accreditation", สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2553 ,โครงการสัมมนาโรคติดเชื้อระดับชาติครั้งที่ 7 เรื่อง "Emerging Infection Control Issues and Hospital Accreditation", สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2553 ,แนวปฏิบัติการทำให้อุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2553 ,ความสำคัญของการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในอำเภอเกาะสมุย, โรงพยาบาลเกาะสมุย ,ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2553 ,Pitfall in reuse of single use devices, สำนักงานปลัดกระทราวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 21 มิถุนายน 2553 ,การเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังการติดเชื้อในงานจ่ายกลาง, โรงพยาบาลจอมทอง ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2553 ,Pitfall in reuse of single use devices, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2553 ,นำเสนอผลงานวิชาการ , โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ,ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2553 ,ระบาดวิทยาประยุกต์เพื่อการป้องกันควบคุมโรค, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2553 ,การอบรมหลักสูตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2553 ,การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข, สถาบันพระบรมราชชนก ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2553 ,ระบาดวิทยาประยุกต์เพื่อการป้องกันควบคุมโรค, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2553 ,บริการปลอดภัย ใส่ใจความสะอาด, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 27 เมษายน 2553 ,Creating Sustainable Quality Assurance in Sterile Service, บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ,ไทย
 • 23 เมษายน 2553 ,Achieving and Sustaining Infection Prevention-Free Care : Safety in Surgical Service, บริษัท 3เอ็ม จำกัด ,ไทย
 • 26 - 29 มีนาคม 2553 ,การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข, สถาบันพระบรมราชชนก ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2553 ,การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข, สถาบันพระบรมราชชนก ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2553 ,ป้องกันปอดอักเสบในผู้ป่วยใส่เครื่องหายใจ, โรงพยาบาลราชบุรี ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2553 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแบ่งปันความรู้สู่การปฏิบัติ, โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ,ไทย
 • 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2553 ,การปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศด้านการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลหาดใหญ่ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2553 ,โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติด้านระบาดวิทยาโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนาม ปี 2553, สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 25 มกราคม 2553 ,บทบาทพยาบาลต่อการป้องกันการติดเชื้อจากการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์, โรงพยาบาลนครนายก ,ไทย
 • 18 - 19 มกราคม 2553 ,คุณภาพบริการพยาบาลเพื่อการป้องกันและควบคุมวัณโรคในโรงพยาบาล, สถาบันพระบรมราชชนก ,ไทย
 • 29 ธันวาคม 2552 ,การพยาบาลเพื่อการป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัด, ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,ไทย
 • 25 - 26 ธันวาคม 2552 ,พัฒนาระบบคุณภาพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ,ไทย
 • 24 - 25 ธันวาคม 2552 ,วิถีสุขภาพแบบ Lean, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ,ไทย
 • 22 ธันวาคม 2552 ,โครงการมหกรรมวิชาการ IC, โรงพยาบาลศรีสะเกษ ,ไทย
 • 17 - 18 ธันวาคม 2552 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อในอุปกรณ์ทางการแพทย์, โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ,ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2552 ,ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับยุคปัจจุบัน, บริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี ,ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2552 ,การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 28 กันยายน 2552 ,What to Know to Reduce Cost, ชมรมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 7 กันยายน 2552 ,สรุปผลการออกติดตามโรงพยาบาลต้นแบบการบริหารจัดการความปลอดภัย, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ,ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2552 ,การใช้ข้อมูลจากการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลเพื่อการวิจัย, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ,ไทย
 • 11 สิงหาคม 2552 ,Inflection Control and Patient safefy, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ,ไทย
 • 5 สิงหาคม 2552 ,ระบาดวิทยาการติดเชื้อในโรงพยาบาล และการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 สิงหาคม 2552 ,ระบาดวิทยาการติดเชื้อในโรงพยาบาล และการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 - 31 กรกฏาคม 2552 ,การประชุมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2552 ,ประชุมสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "Quality Improvement in Infection control", สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2552 ,ประชุมสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "Quality Improvement in Infection control", สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2552 ,ประชุมสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "Quality Improvement in Infection control", สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2552 ,ประชุมสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "Quality Improvement in Infection control", สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2552 ,ร่วมนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณานโยบายการให้วัคซีนในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ,ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2552 ,การป้องกันการติดเชื้อจากการรับบริการทางการแพทย์, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ,ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2552 ,การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลนครปฐม ,ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2552 ,ประชุมวิชาการโรงพยาบาลลำพูน และการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตภาคเหนือประจำปี 2552, โรงพยาบาลลำพูน ,ไทย
 • 29 - 30 มิถุนายน 2552 ,แนวปฏิบัติการทำให้ปราศจากเชื้อ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 24 - 25 มิถุนายน 2552 ,Update Infection Control and Infectious, โรงพยาบาลแพร่ ,ไทย
 • 4 - 5 มิถุนายน 2552 ,การประชุมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ,ไทย
 • 1 - 2 มิถุนายน 2552 ,การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหอผู้ป่วย/หน่วยงาน เพื่อพัฒนางานป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในหอผู้ป่วย/หน่วยงาน, โรงพยาบาลระยอง ,ไทย
 • 28 - 29 พฤษภาคม 2552 ,โครงการอบรมฟื้นฟูการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลกำแพงเพชร ,ไทย
 • 25 - 26 พฤษภาคม 2552 ,การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ,ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2552 ,Do and Don't in IC และร่วมอภิปรายเรื่องวิกฤตเกิดแน่ ถ้าไม่แก้เชื้อดื้อยา ในหัวข้อ ปฏิบัติอย่างไรไม่ให้เชื้อแพร่กระจาย, โรงพยาบาลพระปกเกล้า ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2552 ,การป้องกันการติดเชื้อในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 - 28 เมษายน 2552 ,การพัฒนาความรู้ในการประเมินและการนิเทศของทีมการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลโพธาราม , โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ,ไทย
 • 24 เมษายน 2552 ,Do and Don't in Disinfection and sterilization Patient Safety in IC and Cost, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 21 เมษายน 2552 ,ทิศทางการจัดหลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรหน่วยจ่ายกลางในประเทศไทย, บริษัท 3เอ็ม ประเทสไทย จำกัด ,ไทย
 • 20 เมษายน 2552 ,Best Practices in Steam Sterilization และการพัฒนาคุณภาพระบบการทำให้ปราศจากเชื้อในการดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย, โรงพยาบาลสระบุรี ,ไทย
 • 4 มีนาคม 2552 ,แนวทางการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้ป่วยสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทย, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2552 ,โครงการ การพัฒนาระบบคุณภาพ : งานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรงพยาบาลสงขลา ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2552 ,ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 4 เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเป็นหัวใจของความปลอดภัย, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2552 ,Central supply, disinfection sterillization and Environmental control ในโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติด้านระบาดวิทยาโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาควนามปี 2552, สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 1 ธันวาคม 2551 ,Glass Particle Contamination in Single Dose Ampoules, บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด ,ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2551 ,อบรมและให้คำแนะนำด้านการป้องกันการติดเชื้อของโรงพยาบาล, โรงพยาบาลตาเซนปีเตอร์ ,ไทย
 • 17 - 19 พฤศจิกายน 2551 ,แนวทางการจัดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้ได้มาตรฐาน, บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ,ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2551 ,การพยาบาลปลอดภัยใส่ใจความสะอาด, โรงพยาบาลเชียงคำ ,ไทย
 • 6 ตุลาคม 2551 ,ประสบการณ์การเก็บข้อมูลในชุมชน, สำนักงานโครงการวิจัยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 26 ตุลาคม 2565 ,วิทยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตทางช่องท้อง), หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช ,ไทย
 • 20 เมษายน 2565 ,วิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตทางช่องท้อง), หน่วยวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์ มช ,ไทย
 • 26 ตุลาคม 2564 ,หัวข้อ "การจัดการทางการพยาบาลด้านการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยบำบัดทนแทนไต Infection Control in Dialysis Unit", หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 19 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง), คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 25 มกราคม 2564 ,เรื่อง “Disinfection and sterilization” ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น เรื่อง “การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ และการป้องกันควบคุมการติดเชื้อ” (รุ่นที่ 3) , คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 25 มกราคม 2564 ,“Disinfection and sterilization” ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น เรื่อง “การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ และการป้องกันควบคุมการติดเชื้อ” (รุ่นที่ 3) , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2563 ,บรรยายหัวข้อ “Disinfection and Sterilization” ในการอบรม เรื่อง “การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ และการป้องกันควบคุมการติดเชื้อ” จำนวน 2 รุ่น , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2563 ,อบรม เรื่อง “การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ และการป้องกันควบคุมการติดเชื้อ”, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง)” , หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 20 มกราคม 2563 ,บรรยายหัวข้อ “Disinfection and Sterilization” ในการอบรม เรื่อง “การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ และการป้องกันควบคุมการติดเชื้อ” จำนวน 2 รุ่น , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2562 ,บรรยาย หัวข้อ “ระบาดวิทยา: บทบาทพยาบาล ระบาดวิทยา และการจัดการด้านระบาดวิทยา” ในโครงการอบรม เรื่อง “Community Epidemiology” , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 กันยายน 2562 ,หัวข้อเรื่อง “What is the best practice for cleaning and disinfection of hospital environment” ในโครงการอบรม เรื่อง “How to get in sustained Infection control and prevention strategy : Environment Control” , ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2562 ,โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง)”, หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2561 ,ฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง)), หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 12 ธันวาคม 2561 ,บรรยาย หัวข้อ ระบาดวิทยาและป้องกันการติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการในโรงงพยาบาล, คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ,ไทย
 • 7 ธันวาคม 2561 ,หัวข้อ สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและความปลอดภัยของผู้บริโภค, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 10 กันยายน 2561 ,Thailand guidelies for Disinfection & Sterilization of Medical Device, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 เมษายน 2561 ,บทบาทผู้นำทางการพยาบาลกับงาน IC, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2560 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2560 ,Back to Basic in infection control, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กันยายน 2559 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 มีนาคม 2559 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กันยายน 2558 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 มิถุนายน 2558 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 มีนาคม 2558 ,ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 ธันวาคม 2557 ,การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับพยาบาล, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 1 ธันวาคม 2557 ,การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับพยาบาล, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2557 ,การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับพยาบาล, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับพยาบาล, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 27 ตุลาคม 2557 ,การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับพยาบาล, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 20 ตุลาคม 2557 ,การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับพยาบาล, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 22 กันยายน 2557 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง), หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 - 12 กันยายน 2557 ,การเฝ้าระวังและการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล, ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2557 ,การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 12 มิถุนายน 2557 ,การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข, สถาบันบำราศนราดูร ,ไทย
 • 4 เมษายน 2557 ,การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2557 ,Hospital disease surveillance, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 กันยายน 2556 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2556 ,การป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทีมสุขภาพ : ระบาดวิทยา และการป้องกัน และหัวข้อการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2556 ,การเฝ้าระวัง และการสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล และเชื้อดื้อยา, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 มีนาคม 2556 ,การอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต (การล้างทางช่องท้อง), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 ธันวาคม 2555 ,การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อทางทันตกรรม และ Aseptic Technique, คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 ตุลาคม 2555 ,โครงการอบรม การรักษาผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียมสำหรับแพทยและพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2555 ,Infection Control in Dialysis, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2555 ,Cross-Species Surveillance, คณะสัตวแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 17 มิถุนายน 2554 ,การอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่รับการบำบัดทดแทนไต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 - 4 ธันวาคม 2552 ,วิทยากรในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง "Field Practitioner Training course on VPH Community Approach", คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 เมษายน 2552 ,Post-exposure Prophylaxis of Occupational exposure to HIV and Hepatitis, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 6 สิงหาคม 2565 ,วิทยากรบรรยายโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Updates on Infection Control Nursing 2022, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 6 สิงหาคม 2565 ,วิทยากรบรรยายโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Updates on Infection Control Nursing 2022, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 9 พฤษภาคม 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2565 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2565 ,อบรมระยะสั้น เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2565 ,อบรมระยะสั้น เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2565 ,อบรมระยะสั้น เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2565 ,อบรมระยะสั้น เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2565 ,อบรมระยะสั้น เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2565 ,อบรมระยะสั้น เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2564 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 26 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 25 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 16 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 20 มกราคม 2564 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ : Update 2021, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 5 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 4 มกราคม 2564 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 30 ธันวาคม 2563 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 29 ธันวาคม 2563 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 24 ธันวาคม 2563 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 23 ธันวาคม 2563 ,อบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 22 มกราคม 2563 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ : Update 2020, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 มกราคม 2563 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มกราคม 2563 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 ธันวาคม 2562 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 ธันวาคม 2562 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 ธันวาคม 2562 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2562 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มกราคม 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 22 มกราคม 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 2 มกราคม 2562 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 ธันวาคม 2561 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 ธันวาคม 2561 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 ธันวาคม 2561 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 ธันวาคม 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 ธันวาคม 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 ธันวาคม 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 ธันวาคม 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2560 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง Infection Prevention Updates and Best Best Practices, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2560 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง Infection Prevention Updates and Best Best Practices, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 ธันวาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 28 ธันวาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 28 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 24 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2558 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง Issues and Trends and Update in Infection Control Practices, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 มีนาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 ธันวาคม 2557 ,ประชุม Regional Meeting on Healthcare Associated Infection Prevention and Control, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 ธันวาคม 2557 ,ประชุม Regional Meeting on Healthcare Associated Infection Prevention and Control, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 ธันวาคม 2557 ,ประชุม Regional Meeting on Healthcare Associated Infection Prevention and Control, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2557 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2557 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2557 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 มีนาคม 2557 ,โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2556 ,โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการ สปาเพื่อสุขภาพ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มกราคม 2556 ,อนาคตการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 28 ธันวาคม 2555 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 ธันวาคม 2555 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2555 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 - 27 เมษายน 2555 ,การพัฒนาคุณภาพการดูแลเพื่อการควบุคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2554 ,หลักสสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2554 ,หลักสสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2554 ,หลักสสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2554 ,หลักสสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 - 11 พฤษภาคม 2554 ,หลักสูตร Community Health Management and Community Empowerment towards Healthy Community, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 ตุลาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 ตุลาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 ตุลาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 27 ตุลาคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 21 ตุลาคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2551 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 ตุลาคม 2551 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 ตุลาคม 2551 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 19 - 20 ตุลาคม 2565 , ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 การวิจัยนวัตกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน "National EMS forum 2022: The research and innovation" , โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ , ไทย
 • 9 กันยายน 2565 , ร่วมงาน บันทึกความเข้าใจความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและขยายตลาดเครื่องทำลายเชื่อในอากาศ (มช. VS บ. เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ , ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์สุขภาพ (์N Space) กรุงเทพฯ , ไทย
 • 8 กรกฏาคม 2565 , ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา แนวทางแก้ไขปรับปรุงสำหรับการดำเนินงานในครั้งต่อไป , Zoom Meeting , ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2565 , ประชุมคณะทำงานในคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ , Zoom Meeting , ไทย
 • 29 มิถุนายน 2565 , ประชุมคณะทำงานในคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 , Zoom Meeting , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2565 , ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ (พ.ศ.2566-2570) , Zoom Meeting , ไทย
 • 17 มิถุนายน 2565 , สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง A new era of I.P.C> in Thailand , โรงแรมมิตร์ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี , ไทย
 • 2 มิถุนายน 2565 , ศึกษาดูงานหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 17 , โรงพยาบาลแม่สายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 23 - 24 พฤษภาคม 2565 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2 , Zoom Meeting , ไทย
 • 9 พฤษภาคม 2565 , การหารือแนวทางการผลักดันเครื่องทำลายเชื้อในอากาศฯ ไปสู่เชิงพานิชย์ , วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด , ไทย
 • 28 เมษายน 2565 , ประชุมคณะกรรมการสัมมนาระดับชาติ , Zoom Meeting , ไทย
 • 31 มีนาคม 2565 , ประชุมคณะกรรมการสัมมนาระดับชาติ , Zoom Meeting , ไทย
 • 23 - 24 มีนาคม 2565 , ประชุมคณะกรรมการสัมมนาระดับชาติ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล , Zoom Meeting , ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2565 , โครงการอบรมเรื่อง "การป้องกันการติดเชื้ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น" , โรงแรมดิเอ็มเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุมคณะกรรมการสัมมนาระดับชาติ ผ่านระบบทางไกล , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 25 มกราคม 2565 , ประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญในโครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย ครั้งที่ 1/2565 , ออนไลน์ ระบบ Zoom , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2564 , การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2564 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ Shared Experience of National Reporting and Learning System (์NRLS) ปีงบประมาณ2564 , ออนไลน์ ระบบ Zoom , ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2564 , ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล , ออนไลน์ ระบบ Cisco Webex , ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2564 , ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล , ออนไลน์ ระบบ Cisco Webex , ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2564 , การประชุมคณะกรรมการสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2564 , โรงแรมทีเค พาเลส จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 14 มิถุนายน 2564 , การประชุมวิพากษ์ความก้าวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้แผนงาน "การวิจัยและการพัฒนาการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ครอบคลุม ทั่วถึง และเท่าเทียมของผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศไทยยอย่างมีคุณภาพและการมีส่วนร่วม" , ระบบออนไลน์ Microsoft Teams , ไทย
 • 20 เมษายน 2564 , ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และวิชาการ , ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) , ไทย
 • 5 เมษายน 2564 , รวบรวมข้อมูลโครงการวิจัย โครงการประเมินประสิทธิภาพเครื่องทำลายเชื้อในอากาศด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลตผสานเทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทย , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ , ไทย
 • 29 - 31 มีนาคม 2564 , รวบรวมข้อมูลโครงการวิจัย โครงการประเมินประสิทธิภาพเครื่องทำลายเชื้อในอากาศด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลตผสานเทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทย , โรงพยาบาลนครพิงค์ , ไทย
 • 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล คณะที่ 1-2 , ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม (Zoom Meetings) , ไทย
 • 28 ธันวาคม 2563 , โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ด้านการบริหารงาน การเรียนการสอนและวิจัย , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี , ไทย
 • 28 กันยายน 2563 , ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 17 กันยายน 2563 , ประชุม “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก ครั้งที่ 2 ”และ “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลกรสาธารณสุขของประเทศไทย ครั้งที่ 4” , ห้องประชุม Grand Hall ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 15 กันยายน 2563 , ประชุมวิพากษ์โครงร่างการวิจัย ภายใต้แผนงาน “การวิจัยและพัฒนาการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ครอบคลุม ทั่วถึง และเท่าเทียมของผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศไทยอย่างมีคุณภาพและการมีส่วนร่วม” , โรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพฯ , ไทย
 • 15 กันยายน 2563 , ประชุมวิพากษ์โครงร่างการวิจัย ภายใต้แผนงาน “การวิจัยและพัฒนาการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ครอบคลุม ทั่วถึง และเท่าเทียมของผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศไทยอย่างมีคุณภาพและการมีส่วนร่วม” , โรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพฯ , ไทย
 • 6 - 7 สิงหาคม 2563 , การประยุกต์ใช้วิธีการพัฒนาคุณภาพโดยความร่วมมือในการป้องกันการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ , ห้อง Topaz ชั้น 2 โรงแรมริชมอนต์ จ.นนทบุรี , ไทย
 • 20 - 24 กรกฏาคม 2563 , ประชุม A Rapid Joint External Review of the National COVID-19 Response , กรุงเทพฯ , ไทย
 • 15 กรกฏาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เทคนิคการใช้งานระบบรายงานและเรียนรู้ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับประเทศ , ห้อง Sapphire 106-107 ชั้น 1 อาคารอิมแพ้คฟอรั่ม เมืองทองธานี , ไทย
 • 15 มิถุนายน 2563 , ประชุมคณะทำงานในคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ (ออนไลน์ ผ่านระบบCisco Webex Meeting) , ห้องประชุมมรกต อาคารเฉริมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2563 , ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำผลงานวิชาการ ทบทวนเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (SIMPLE)2 ในสถานการณ์ COVID-19 ผ่านระบบ ZOOM Meeting , ผ่านระบบ ZOOM Meeting , ไทย
 • 4 - 6 มีนาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 34 , เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรม เรื่อง เกณฑ์ CMU-QA Curriculum , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 29 มกราคม 2563 , นำเสนอผลการศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้วิธีการพัฒนาคุณภาพโดยความร่วมมือในการป้องกันการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ในการประชุมวิชาการระชุมวิชาการ Annual conference for Thailand Tuberculosis Research Network (2ndThaiTURN meeting) , โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ , ไทย
 • 28 - 29 มกราคม 2563 , ประชุมวิชาการ Annual conference for Thailand Tuberculosis Research Network (2ndThaiTURN meeting) , โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 27 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 20 มกราคม 2563 , ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล , สถาบันบำนาศนราดูร , ไทย
 • 17 - 18 มกราคม 2563 , นำผู้เข้าอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติเเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 14 ดูงาน , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่สาย , ไทย
 • 17 - 18 มกราคม 2563 , โครงการสร้างเสริมศักยภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา กิจกรรมการศึกษาดูงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราห์ และโรงพยาบาลแม่สาย , ไทย
 • 8 - 10 มกราคม 2563 , ประชุมพัมนามตราการ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสำหรับการเฝ้าระวังและตอบสนองการดูแลผุ้ป่วยติดเชื้อดื้อยาด้านจุลชีพในโรงพยาบาล , โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 13 ธันวาคม 2562 , นิเทศนักศึกษาปริญาโท นางสาวผกาวดี วรรณิกา สาขาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ ในการทำกลุ่มให้ความรู้และพัฒนาในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แก่เจ้าหน้าที่ PICU โรงพยาบาลจอมทอง , โรงพยาบาลจอมทอง , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมพัฒนาโครงร่างวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน , ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) , ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานวิชาการสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ , ห้องประชุมงานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 5 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมระดมสมองในการวิพากษ์การวิเคราะห์ช่องว่างความรู้ด้านเชื้อดื้อยา , คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
 • 30 October 2019 - 2 November 2019 , ประชุม The 20th World Sterilization Congress (WFFSS 2019) , กรุง Hague ประเทศเนเธอร์แลนด์ , Netherland
 • 5 กันยายน 2562 , น้ำเสนอผลงาน เรื่อง เครื่องทำลายเชื้อแบบพาสเจอร์ไรซ์ผสานระบบอบรมร้อนสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ บนเวที ช่วง NSTDA Investors’ Day 2019: Investment Pitching Session , โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ , ไทย
 • 26 - 28 สิงหาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้วิธีการพัฒนาคุณภาพโดยความร่วมมือในการป้องกันการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ , โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 22 สิงหาคม 2562 , นำเสนอผลงาน ในประชุมวิชาการประจำปี 2562 THOHUN Annual Meeting 2019 , โรงแรมเดอะกุศล กทม. , ไทย
 • 20 สิงหาคม 2562 , ประชุมการพัฒนาระบบรายงานและเรียนรู้ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการร์ไม่พึ่งประสงค์ระดับประเทศ , ห้องประชุมร่มไม้-สายธาร ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 19 - 21 สิงหาคม 2562 , ประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 23 “รวมพลังก้าวนำสู่คุณวุฒวิชาชีพ” (Thailand Leadership Towards Professional Qualification in Sterilizing Services) , ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี , ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2562 , ประชุมชี้แจงโครงการการประชุมประยุกต์ใช้วิธีการพัมนาคุณภาพโดยความร่วมมือในการป้องกันการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่กับสำนักวัณโรค , สำนักวัณโรค กรุงเทพฯ , ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2562 , ประชุมกรรมการสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ครั้งทีี 1/2562 , โรงแรมริชมอนต์ , ไทย
 • 24 - 28 มิถุนายน 2562 , สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติครั้งที่ ๑๖ เรื่อง“Combating AMR by IC and ASP” , โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี , ไทย
 • 12 มิถุนายน 2562 , เข้าร่วมทีม ติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลลำปาง , โรงพยาบาลลำปาง , ไทย
 • 22 - 24 พฤษภาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ" ครั้งที่ 33 หัวข้อประชุม "Infection Control for EID,REID" , โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี , ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2562 , ประชุม ร่างกรอบการดำเนินงานการวิจัยด้านการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย , สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 11 มีนาคม 2562 , ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ , ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมและร่วมเป็น Co-chairs ในการประชุม The 4 th International Conference on One Medicine One Science (iCOMOS 2019) , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 31 มกราคม 2562 , ประชุมวิชาการ "Annual Conference for Thailand Tuberculosis Research Network (1st ThaiTURN meeting)" , โรงแรมเดอะ สุโกศล , ไทย
 • 11 - 12 ธันวาคม 2561 , อบรม Basic Course in "Good Clinical Practice : GCP" , โรงแรม Kantary Hill Chiang Mai , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2561 , ประชุม การพัฒนาทักษะชีวิต , จีรังสปา แม่ริม เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2561 , ร่วมงาน ลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม , อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 27 October 2018 , ศึกษาดูงานด้านการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ณ ประเทศเวียดนาม , เมืองญาจาง , Vietnam
 • 27 กันยายน 2561 , สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 25 กันยายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 กันยายน 2561 , ประชุม วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย ประจำปี 2561 , อาคารพอร์ทอล ไลฟ์สไตล์ คองเพล็กซ์ อิมแพค เมืองทองธานี , ไทย
 • 19 - 22 สิงหาคม 2561 , ประชุมเพื่อจัดเตรียมงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 , ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม เมืองทองธานี , ไทย
 • 16 สิงหาคม 2561 , เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการสำรวจความชุกการติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลสระบุรี , ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2561 - 4 สิงหาคม 2561 , ประชุม National Assessment of Infection Prevention and Control System and External Peer Review of the proposed protocol for a Point Prevalence Survey (PPS) in Thailand , โรงแรม Richmond Stylish Convention นนทบุรี , ไทย
 • 9 - 13 กรกฏาคม 2561 , สัมมนา Maximizing Patients Safety through infection Control , โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2561 , สัมมนา พัฒนาการเรียนการสอน , ศิริปันนา รีสอร์ท แอนด์ สปา , ไทย
 • 11 - 17 June 2018 , เข้าร่วมประชุมวิชาการ The APIC 2018 Annual Conference ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , เมือง Minneapolis รัฐ Minnesota , United States Of America
 • 5 - 8 มิถุนายน 2561 , ประชุม การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ครั้งที่ 32 , โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ชลบุรี , ไทย
 • 22 - 29 April 2018 , เข้าร่วมประชุมวิชาการ Eighteenth Congress of the International Federation of Infection Control ณ ประเทศโปแลนด์ , เมือง Krakow , Poland
 • 29 - 30 มีนาคม 2561 , อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ , มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 16 มีนาคม 2561 , ประชุม Strengthening Infection Prevention and Control in the context of AMR , กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 12 มีนาคม 2561 , อบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 มกราคม 2561 , ประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 เรื่อง Knowledge Monagement on EIDs/AMR in Thailand , โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลล์ , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2560 , ประชุมกรรมการสมาคมฯ ตามวาระที่ 4/2560 , โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี , ไทย
 • 18 - 23 November 2017 , ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Glass Particles Contamination in Single Dose Ampoules:Patient Safety Concern ณ ประเทศออสเตรเลีย , เมือง Melbourne , Australia
 • 14 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมเพื่อทบทวนและปรับปรุงร่างเนื้อหาคู่มือแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค , สถาบันบำราศนราดูร , ไทย
 • 2 October 2017 - 14 September 2017 , ประชุมวิชาการ The 18th World Sterilization Congress ณ ประเทศเยอรมนี , ประเทศเยอรมนี , Germany
 • 25 September 2017 - 2 October 2017 , เสนอผลงานวิจัยและประชุม The 14th Congress of the Internatonal Federation of Infection Control ณ ประเทศบราซิล , Sao Paulo , Brasil
 • 17 กันยายน 2560 , ประชุม วันแห่งความปลอดภัยโลกและวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 , เมืองทองธานี , ไทย
 • 15 - 16 กันยายน 2560 , ประชุมเครือข่ายวิชาการ วิจัย และฝึกอบรมด้านสุขภาพจิตนานาชาติ , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กันยายน 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 4 กันยายน 2560 , ประชุมคณะทำงานพัฒนาเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย ครั้งที่ 4/2560 , กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 27 August 2017 - 2 September 2017 , เข้าร่วมประชุม The EcoZd Writeshop ณ ประเทศเวียดนาม , เมือง DaLat , Vietnam
 • 20 - 23 สิงหาคม 2560 , ประชุมเพื่อจัดเตรียมงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 , เมืองทองธานี , ไทย
 • 8 สิงหาคม 2560 , ประชุมคณะทำงานพัฒนาเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย ครั้งที่ 3/2560 , อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 17 - 21 กรกฏาคม 2560 , สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 14 , โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช , ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2560 , ประชุมคณะทำงานพัฒนาเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย ครั้งที่ 2/2560 , กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 27 February 2017 - 4 March 2017 , ประชุมวิชาการ The Expert Group for the New WHO Guidelines on Best Practices and Procedures to prevent and control the spread of Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae in Healthcare ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ , กรุงเจนีวา , Switzerland
 • 30 มกราคม 2560 , ฟังบรรยายพิเศษด้านสุขภาพจิต , คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 20 มกราคม 2560 , ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการประชุมและเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 11 , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 มกราคม 2560 , ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมระดับนานาชาติในภูมิภาค 8th , สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 10 มกราคม 2560 , ประชุมหารือเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไทย
 • 15 - 16 ธันวาคม 2559 , ประชุมการประเมินสภาพแวดล้อมการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลสงขลา , ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมระดับนานาชาติในภูมิภาค 8th , อาคารเฉลิมพระบารมี , ไทย
 • 10 - 11 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมการประเมินสภาพแวดล้อมการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต , ไทย
 • 25 - 30 October 2016 , ประชุม The WFHSS 17th World Sterilization Congress ณ ประเทศออสเตรเลีย , เมือง Brisbane , Australia
 • 20 - 21 ตุลาคม 2559 , ประชุมการประเมินสภาพแวดล้อมการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลสระบุรี , ไทย
 • 29 - 30 กันยายน 2559 , ประชุมการประเมินสภาพแวดล้อมการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลแม่สอด , ไทย
 • 20 กันยายน 2559 , จัดอบรม การป้องกันการติดเชื้อขณะปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น , โรงแรมเอเชียลำปาง , ไทย
 • 14 - 16 กันยายน 2559 , จัดอบรม การเฝ้าระวังและตอบสนองการระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในชุมชนตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 กันยายน 2559 , สอนกระบวนวิชา พย.กช.711 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก , ไทย
 • 25 - 29 กรกฏาคม 2559 , สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 13 , โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี , ไทย
 • 12 - 15 กรกฏาคม 2559 , อบรมการเฝ้าระวังและสอบสวนการระบาดฯ , โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น , ไทย
 • 27 June 2016 - 2 July 2016 , ประชุม WHO Infection Prevention & Control Guidelines for the Prevention of Surgical-Site Infection, Guidelines Implementation Strategy and toolkit ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ , กรุงเจนีวา , Switzerland
 • 13 มิถุนายน 2559 , ประชุมเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหนึ่งเดียวระยะที่ 2 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 มิถุนายน 2559 , ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในร้านยา , คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 มิถุนายน 2559 , ประชุสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2559 , โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี , ไทย
 • 25 - 27 พฤษภาคม 2559 , ประชุม การประเมินสภาพแวดล้อมการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล ครั้งที่ 5 , โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี , ไทย
 • 20 - 22 พฤษภาคม 2559 , ประชุม มาตรฐานการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ , โรงแรมริเวอร์ไรน์ นนทบุรี , ไทย
 • 2 - 4 พฤษภาคม 2559 , อบรม การเฝ้าระวังและตอบสนองการระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในชุมชนตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 เมษายน 2559 , ประชุมเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหนึ่งเดียว , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 เมษายน 2559 , ประชุมคณะกรรมการ Lacal Organizing committee , สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 28 March 2016 - 3 April 2016 , ประชุม WHO Core Components for Infection Prevention and Control Programmes:Guideline Development Group Meeting ณ สวิตเซอร์แลนด์ , กรุงเจนีวา , Switzerland
 • 14 - 21 March 2016 , ประชุม Sixteenth Congress of the International Federation of Infection Control ณ ประเทศออสเตรีย , กรุงเวียนนา , Austria
 • 5 - 6 มีนาคม 2559 , ประชุม มาตรฐานการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ , โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี , ไทย
 • 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 , ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 10 , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2559 , ประชุมหารือเพื่อพัฒนาโครงการฯ และเยี่ยมชมเรือนจำกลางระยอง , เรือนจำกลางระยอง , ไทย
 • 30 - 31 มกราคม 2559 , มาตรฐานการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ , โรงแรมทีเคพาเลซ แจ้งวัฒนะ , ไทย
 • 7 ธันวาคม 2558 , จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities , โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2558 , ประชุมปฐมนิเทศโครงการวิจัยและดำเนินการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง , สภาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ , ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2558 , ประชุมเพื่อจัดทำมาตรฐานการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ , โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี , ไทย
 • 29 - 30 ตุลาคม 2558 , ประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรฯ , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 23 - 25 ตุลาคม 2558 , คณะทำงานและเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานฯ , สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 17 ตุลาคม 2558 , ประชุมเพื่อจัดทำมาตรฐานการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ , โรงแรมพูลแมน , ไทย
 • 4 - 15 ตุลาคม 2558 , เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานด้านการป้องกันการติดเชื้อและการทำลายเชื้อ ณ ประเทศเบลเยี่ยม , ประเทศเบลเยี่ยม , ไทย
 • 1 - 2 ตุลาคม 2558 , ประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตร SRRS สำหรับบุคลากร , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 25 กันยายน 2558 , ประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง ระบบฆ่าเชื้อวัณโรคด้วยรังสียูวีสำหรับใช้ในเรือนจำ , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , ไทย
 • 4 - 11 September 2015 , ประชุม WHO Guidelines for the Prevention of Surgical Site-Infections ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ , กรุงเจนีวา , Switzerland
 • 11 สิงหาคม 2558 , ประชุมคณะกรรมการ Scientific Committee , สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 10 สิงหาคม 2558 , ประชุมงานควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลมะการักษ์ , ไทย
 • 28 - 29 พฤษภาคม 2558 , ประโครงการวิจัยฯ , โรงพยาบาลลำพูน , ไทย
 • 11 - 12 พฤษภาคม 2558 , ประชุมและเยี่ยมชมเรือนจำ , เรือนจำกลางระยอง และทัณฑสถานหญิงปทุมธานี , ไทย
 • 1 เมษายน 2558 , ประชุมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ , กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 26 - 30 March 2015 , เข้าร่วมประชุม The 4th International Congress of The Asia Pacific Society of Infection Control และเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศไต้หวัน , กรุงไทเป , Taiwan
 • 2 มีนาคม 2558 , เสนอผลงานวิจัย , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2558 , สนับสนุนวิชาการด้านการป้องกันวัณโรคในเรือนจำ , กรมราชฑัณฑ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมเพื่อปรึกษารายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องและความเป็นไปได้ที่จะร่วมกันจัดทำหลักสูตร , โรงพยาบาลราชวิถี , ไทย
 • 10 - 15 February 2015 , เข้าร่วมประชุม Who Guidelines for Prevention of Surgical-Site Infections Guideline Development Meeting ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ , กรุงเจนีวา , Switzerland
 • 24 มกราคม 2558 , ประชุมสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2558 , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 9 มกราคม 2558 , ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย , โรงแรมเดอะสุโกศล , ไทย
 • 26 ธันวาคม 2557 , ประชุมวิชาการวัณโรคในพื้นที่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2557 , ร่วมนำเสนอผลการศึกษาวิจัยในการประชุมเสวนาวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน , สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ , ไทย
 • 5 - 7 พฤศจิกายน 2557 , ประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 12 - 16 October 2014 , ประชุม European-Southeast-Asian Experts One Health in Action Workshop ณ ประเทศเวียดนาม , เมืองฮานอย , Vietnam
 • 29 กันยายน 2557 , ประชุมเพื่อสรุปการพัฒนาร่างแนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา , สำนักวัณโรค , ไทย
 • 3 - 4 กันยายน 2557 , อบรมการประเมินโรงพยาบาลและการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล , กรมการแพทย์ , ไทย
 • 9 - 17 August 2014 , เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ EcoHealth 2014 ณ ประเทศแคนาดา , เมือง Montreal , Canada
 • 25 กรกฏาคม 2557 , ประชุมเพื่อนำเสนอรายละเอียด ข้อเสนอโครงการวิจัย , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2557 , ประชุมสามัญ ครั้งที่ 3/2557 , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 27 - 28 มิถุนายน 2557 , จัดประชุม การป้องกันการติดเชื้อดื้อยาในหออภิบาลผู้ป่วย , โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค , ไทย
 • 22 - 25 June 2014 , ร่วมประชุม The International Project Improvement Program ณ ประเทศกัมพูชา , เมือง Siem Reap , Cambodia
 • 22 - 25 June 2014 , เข้าร่วมประชุม The International Project Improvement Program ณ ประเทศกัมพูชา , เมือง Siem Reap , Cambodia
 • 5 - 11 มิถุนายน 2557 , เสนอผลงานวิจัยและประชุมวิชาการ The APIC 41st Annual Conference ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , เมือง Anaheim รัฐ California , ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2557 , สัมมนากลุ่มหัวหน้าแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินและกลุ่มผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง , ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2557 , สัมภาษณ์บุคลากรผู้รับผิดชอบงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 28 เมษายน 2557 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ครั้งที่ 2 , สำนักวัณโรค , ไทย
 • 19 เมษายน 2557 , ร่วมปรึกษาหารือการบริหารงาน ครั้งที่ 2/2557 , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 20 - 21 มีนาคม 2557 , ประชุม เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ครั้งที่ 1 , สำนักวัณโรค , ไทย
 • 4 มีนาคม 2557 , ประชุมคณะกรรมการ Scientfic Committee , สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 , จัดประชุม การป้องกันการติดเชื้อดื้อยาในหออภิบาลผู้ป่วย , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2557 , ประชุมโครงการพัฒนาสถานพยาบาลต้นแบบที่นำระบบการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพไปประยุกต์ใช้จังหวัดลำพูน , โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลป่าซาง , ไทย
 • 30 - 31 มกราคม 2557 , ประชุม Enhoncing capacity on Communication for Development , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 23 มกราคม 2557 , ประชุมปรึกษา หารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการประชุมระดับนานาชาติในภูมิภาค , สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 17 มกราคม 2557 , ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 13 - 14 มกราคม 2557 , ประชุมโครงการพัฒนาสถานพยาบาลต้นแบบที่นำระบบการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพไปประยุกต์ใช้จังหวัดลำพูน , โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลป่าซาง , ไทย
 • 6 - 8 มกราคม 2557 , อบรม Enhancing Capacity on Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission , โรงแรม Chiang Mai Grand View , ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2556 , ประชุมปรึกษาหารือ การจัดการประชุมระดับนานาชาติในภูมิภาค 8 ครั้งที่ 3/2556 , สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 9 - 12 October 2013 , เข้าร่วมประชุม Expert Group meeting to define Regional Strategy for Patient Safety for SEAR Member Stats ณ ประเทศอินเดีย , กรุง New Delhi , India
 • 1 - 6 October 2013 , เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Application of Collaborative Quality Improvement in Prevention of Ventilator-Associated Pneumoina ณ ประเทศอาร์เจนตินา , กรุง Buenos Aires , Argentina
 • 19 กันยายน 2556 , ประชุม การจัดการประชุมระดับนานาชาติในภูมิภาค 8 ครั้งที่ 2/2556 , อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพ , ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2556 , ประชุมคณะกรรมการตามวาระ , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 28 June 2013 - 5 July 2013 , เข้าร่วมให้คำปรึกษาในการจัดทำ National Infection Control Guideline ณ ประเทศมัลดีฟส์ , ณ ประเทศมัลดีฟส์ , Maldives
 • 26 มิถุนายน 2556 , สัมมนา KM ด้านเทคนิคการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 1 - 12 June 2013 , ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน และประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , รัฐ Florida , United States Of America
 • 30 เมษายน 2556 - 3 พฤษภาคม 2556 , อบรม Faculty Development Workshop , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 9 - 14 April 2013 , เข้าร่วมประชุมThe 6th International Congress of the Asia Pacific Society of Infection Control(APSIC) 2013 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองเซี่ยงไฮ้ , China
 • 12 - 15 มีนาคม 2556 , ประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 14 หัวข้อ เรื่อง องค์กรที่น่าใว้วางใจ , เมืองทองธานี , ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุม THOHON Steering Committee และ THOHUN Activity Grant Application , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 8 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุมเพื่อนำเสนอโครงการวิจัย , คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 11 - 14 ธันวาคม 2555 , ประชุม The Thailand One Health University Network , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 20 - 24 November 2012 , เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานด้านการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ณ ประเทศญี่ปุ่น , เมือง OSAKA , Japan
 • 9 พฤศจิกายน 2555 , ประชุมหารือรายละเอียดเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาต้นแบบการควบคุมเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล , อาคาร สวทช. , ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2555 , ประชุม The THOUN committee , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 15 - 20 October 2012 , เข้าร่วมประชุม EcoHealth 2012 'Sustaining Ecosystems, Supporting Health' ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมือง Kunming , China
 • 8 - 15 October 2012 , เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 12th Congress of The International Federation o f Infection Control ณ ประเทศ Croatia , เมือง Zagreb , Croatia
 • 2 - 4 ตุลาคม 2555 , ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสุขภาพในส่วนภูมิภาค , โรงแรมโนโวเทล , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2555 , โครงการสัมมนาผู้บริหาร เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 , ห้องประชุมยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 18 - 19 สิงหาคม 2555 , ประชุม The Thailand One Health University Network , โรงแรม Grand Sukumvit , ไทย
 • 9 สิงหาคม 2555 , ประชุมคณะทำงานประเมินผลระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 1 - 4 August 2012 , ศึกษาดูงานด้านการบริหาร ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , วิทยาลัยสาธารณสุขหลวงพระบาง และมหาวิทยาลัยสุพานุวง , Lao
 • 24 - 25 กรกฏาคม 2555 , อบรม การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข , โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น , ไทย
 • 18 - 20 กรกฏาคม 2555 , ประชุมคณะทำงานของ National One health Core Competency Workshop , กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 14 - 15 กรกฏาคม 2555 , ประชุมคณะทำงาน THOHUN , โรงแรมสยามซิตี้ , ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2555 , โครงการเพื่อการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีฉบับที่ 7 , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 18 มิถุนายน 2555 , ประชุม Working Together Towards Patient"s Safety , โรงแรมโกลเด้นทิวลิป , ไทย
 • 16 มิถุนายน 2555 , โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย , โรงแรมอเวย์ สวนสวรรค์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มิถุนายน 2555 , ประชุมคณะทำงานกำหนดและจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของสถานบริการสุขภาพแต่ละระดับ , สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2555 , ประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดเตรียมงานประชุมวิชาการ , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2555 , ประชุมให้คำปรึกษาฯ , กรมการแพทย์ , ไทย
 • 20 - 25 May 2012 , ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำให้ปราศจากเชื้อ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองเซี่ยงไฮ้ , China
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2555 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 , โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2555 , ร่วมออกข้อสอบ จัดพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบและตรวจพิสูจน์อักษรฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2555 , อบรม การทำงานวิจัยและตำแหน่งทางวิชาการ , คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 4 - 5 เมษายน 2555 , ประชุม Curriculum Mapping , Conrad Hotel , ไทย
 • 19 มีนาคม 2555 , อบรม Module 13 เรื่อง Work Process/Sub Process , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2555 , ประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2555 , ประชุม แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2555 , ประชุม IC Update 2012 : Pitfall...Success...Sustain : IC , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 26 - 28 มกราคม 2555 , อบรมนานาชาติ Global Health Institute-Thailand 2012 , โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ , ไทย
 • 19 ธันวาคม 2554 , ประชุมการเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัย การจัดตั้งศูนย์วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 8 December 2011 , เข้าร่วมประชุม Dean's Meeting of the One Health South East Asia University Network ณ ประเทศเวียดนาม , Hilton Hanoi Opera Hotel , Vietnam
 • 8 - 12 November 2011 , เสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศออสเตรเลีย , Melbourne , Australia
 • 28 ตุลาคม 2554 , สัมมนา Training of Trainer , คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 18 October 2011 , เข้าร่วมประชุม The bi-annual board meeting and international meeting ณ ประเทศอิตาลี , กรุง Venice , Italy
 • 2 กันยายน 2554 , สัมมนาการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ , สะเมิงรีสอร์ท , ไทย
 • 22 - 24 สิงหาคม 2554 , ประชุมวิชาการประจำปี 2554 , อิมแพค เมืองทองธานี , ไทย
 • 22 - 24 สิงหาคม 2554 , ประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง CSSD in Creative Economy ERA และประชุมกรรมการตามวาระครั้งที่ 3/2554 , อิมแพค เมืองทองธานี , ไทย
 • 4 - 5 สิงหาคม 2554 , ประชุม The First Asian Pacific Infection Prevention Expert Forum , โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 26 มิถุนายน 2554 , ออกข้อสอบ จัดพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบและตรวจพิสูจน์อักษรต้นฉบับข้อสอบ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 24 - 26 มิถุนายน 2554 , เข้าร่วมการออกข้อสอบวุฒิบัตรผู้มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 22 มิถุนายน 2554 , ฟังการบรรยาย Ecosystem Health and Public Health , คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 10 มิถุนายน 2554 , สัมมนาโรคติดเชื้อระดับชาติ ครั้งที่ 8 , โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา , ไทย
 • 27 May 2011 - 4 June 2011 , ไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมประชุม ณ ประเทศแคนาดา , เมือง Toronto , Canada
 • 24 พฤษภาคม 2554 , ประชุมติดตามการเจรจาความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายบริการสุขภาพใสระดับภูมิภาค "One Halth" , โรงแรม Conrad Hotel , ไทย
 • 19 - 20 พฤษภาคม 2554 , ประชุมโครงการป้องกันเชื้อดื้อยา , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 11 - 13 พฤษภาคม 2554 , การเขียนข้อสอบ การจัดทำคลังข้อสอบ และการประเมินผลทางคลินิก รุ่นที่ 1 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 17 - 18 มีนาคม 2554 , จัดการประชุมโครงการวิจัย , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 2 - 7 March 2011 , เข้าร่วมประชุมBoard of Directors of the International Federation of Infection Control ณ ประเทศฮังการี , กรุง Budapest , Hungary
 • 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 , ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 6 , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 6 มกราคม 2554 , ประชุมเพื่อประเมินผลหลักสูตรเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการสาธารณสุขระดับต่าง ๆ ในการควบคุมการติดเชื้อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำใสนระบบทางเดินหายใจ , กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2553 , ประชุมคณะทำงานการให้วัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข , กรมควบคุมโรคติดต่อ , ไทย
 • 1 - 3 ธันวาคม 2553 , ประชุมวิพากษ์หลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ , ไทย
 • 25 August 2010 - 3 September 2010 , เข้าร่วมประชุม ณ ประเทศแอฟริกาใต้ , เมือง Cape Town , South Africa
 • 24 - 27 สิงหาคม 2553 , ประชุมวิชาการและประชุมกรรมการ , เมืองทองธานี , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2553 , แนวทางการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 19 - 23 กรกฏาคม 2553 , สัมมนาโรคติดเชื้อระดับชาติ ครั้งที่ 7 , โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี , ไทย
 • 11 - 15 July 2010 , ไปเสนอผลงานวิชาการในการประชุมThe APIC 2010 Annual Education Conference and International Meeting ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , เมือง New Orleans รัฐ Louisiana , United States Of America
 • 27 June 2010 - 2 July 2010 , ไปเป็นวิทยากรเรื่อง The Respiratory Infection Prevention and Control Training Workshop ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว , เมืองเวียงจันทร์ , Lao
 • 24 - 27 พฤษภาคม 2553 , ประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้า , โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี , ไทย
 • 20 - 22 เมษายน 2553 , Achieving and Sustaining Infection Prevention-Free Care : Safety in Surgical Service , โรงแรมสุโขทัย , ไทย
 • 7 เมษายน 2553 , นำเสนอผลงานวิจัย , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 10 - 15 March 2010 , เข้าร่วมประชุม The Bi-annual Board Meeting and Infection Control ณ ประเทศมอลต้า , ประเทศมอลต้า , Malta
 • 2 - 3 มีนาคม 2553 , จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการประยุกต์ฯ , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2553 , ประชุมคณะทำงานพิจารณาการให้วัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2553 , กรมควบคุมโรค , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , การเสนอผลงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2552 , ประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำหลักสูตร และให้คำปรึกษาทางวิชาการในการประเมินหลักสูตร , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ , ไทย
 • 23 - 24 พฤศจิกายน 2552 , จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการประยุกต์ฯ , โรงแรมปัตตาเวียรีสอร์ทแอนด์สปา จ.ปราจีนบุรี , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2552 , ประชุม "Developing National Resources for Hospital Inflection Control in Thailand : Study Tour and National Meeting" , สถาบันบำราศนราดูร , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2552 , ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติงานของพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมวัณโรคในโรงพยาบาล , โรงแรมเดอะริช นนทบุรี , ไทย
 • 4 - 13 October 2009 , เข้าร่วมประชุม The Bi-annual Board Meeting and International Meeting ณ ประเทศ Lithuania , เมือง Vilnius , Lithuania
 • 21 กันยายน 2552 , ประชุมเสนอข้อคิดเห็น และหาแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 สิงหาคม 2552 , จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ การประยุกต์ใช้ Collaborative Quality Improvement ในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 21 สิงหาคม 2552 , จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ การประยุกต์ใช้ Collaborative Quality Improvement ในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ , โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 10 สิงหาคม 2552 , รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 10 สิงหาคม 2552 , ประชุมเพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง "การประยุกต์ใช้วิธี Collaborative Quality Improvement" ครั้งที่ 1 , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2552 , ประชุมเพื่อประเมินและสรุปผลโครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล , โรงแรมสุริวงค์ , ไทย
 • 20 - 24 กรกฏาคม 2552 , ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "Quality Improvement in Infection Control" , โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2552 , ระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 5 - 9 July 2009 , เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Impact of Collaborative Quality Improvement Project on Incidence and Mortality of Ventilator-Associated Pneumonia in 18 Hospitals in Thailand ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เขตปกครองพิเศษมาเก๊า , China
 • 22 - 23 มิถุนายน 2552 , การประยุกต์ใช้วิธี Collaborative Quality Improvement ในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ครั้งที่ 1 , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 5 - 13 June 2009 , นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Glass Particles Contamination in Single Dose Ampoules:Patient Safety Concern ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , เมือง Fort Lauderdale, Florida, United State of America , United States Of America
 • 27 พฤษภาคม 2552 , ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค , กรมควบคุมโรค , ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2552 , เพื่อพัฒนาคู่มือและรูปแบบแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล , ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 มีนาคม 2552 , Country Work Plan for capacity building in epidemiology n Thailand , Royal Orchid Sheraton Hotel กรุงเทพฯ , ไทย
 • 4 - 10 March 2009 , เข้าร่วมประชุม Bi-annual Board Meeting of The International Federation of Infection Control ณ ประเทศสหราชอาณาจ้กร , เมือง Portadown , United Kingdom
 • 3 มีนาคม 2552 , เพื่อทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัยผู้ป่วย , สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ , ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2552 , เพื่อชี้แจงโครงการพัฒนารูปแบบแนวทางการดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลและวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินการ , ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2552 , การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเป็นหัวใจของความปลอดภัย , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 24 - 26 ธันวาคม 2551 , นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ , โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลบำราษฎร์ และสถาบันบำราศนราดูร , ไทย
 • 6 - 13 December 2008 , เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัย ประเทศสหรัฐอเมริกา , เมือง Nashville รัฐ Tennessee , United States Of America
 • 9 - 20 October 2008 , เข้าร่วมประชุม Bi-annual Board Meeting of The International Federation of Infection Control และประชุม The 9th Congress of IFIC ณ ประเทศชิลี , เมือง Santiago , Chile
 • 22 สิงหาคม 2551 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2551 , ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงพยาบาลดีเด่น , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2551 , พิจารณาโครงการด้านการป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพ ชุดที่ 2 , สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 21 - 25 กรกฏาคม 2551 , การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศไทย , โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา ชลบุรี , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2551 , คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนศักยภาพพยาบาลผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 13 - 21 June 2008 , เข้าร่วมประชุมThe 2008 APIC Annual ConferenceและบรรยายDrug-Resistant Malaria and Dengue Fever ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , เมือง DenverรัฐCorolado , United States Of America
 • 21 - 23 พฤษภาคม 2551 , ประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตร์ SRRT ครั้งที่ 2 , สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค , ไทย
 • 12 - 14 มีนาคม 2551 , ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตร์ทีม SRRT ครั้งที่ 1 , โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี , ไทย
 • 11 มีนาคม 2551 , โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)” , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 14 February 2008 , เข้าร่วมประชุม The 2008 Quality Improvement Research Network ประเทศเนเธอร์แลนด์ , กรุง Amsterdam , Netherland
 • 7 กุมภาพันธ์ 2551 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาแนวทางบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วย , สำนักพัฒระบบบริการสุขภาพ , ไทย
 • 6 - 10 February 2008 , เข้าร่วมประชุมThe International Federation of Infection Control Board Meeting ณ ประเทศเยอรมนี , เมือง Essen , Germany
 • 23 มกราคม 2551 , ที่ปรึกษาและประชุมชมรมงานจ่ายกลางแห่งประเทศไทย , สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค , ไทย
 • 16 - 18 มกราคม 2551 , ประชุมและเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 3 , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 8 มกราคม 2551 , ประชุมคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย ครั้งที่ 2 , กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ , ไทย
 • 17 - 19 ธันวาคม 2550 , ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันบำราศนราดูร , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2550 , เพื่อมอบหมายงาน , โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2550 , ประชุมคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย , สำนักพัฒระบบบริการสุขภาพ , ไทย
 • 21 - 26 October 2007 , เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานการผลิตน้ำยาทำลายเชื้อ ณ ประเทศเบลเยี่ยม , เมือง Nivelles , Belgium
 • 16 - 21 October 2007 , เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Glass Particles Contamination in Single Dose Ampoules : A Patient Safety Concern ณ ประเทศฮังการี , ประเทศฮังการี , Hungary
 • 7 สิงหาคม 2550 , ประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำแนวทางการพัฒนางานหน่วยจ่ายกลาง , กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี , ไทย
 • 7 - 12 July 2007 , เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 3d International Congress of the Asia Pacific Society of Infection Control ณประเทศมาเลเซีย , Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia , Malaysia
 • 3 กรกฏาคม 2550 , ประชุมพิจารณาจัดทำแนวทางการพัฒนางานหน่วยจ่ายกลาง , ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี , ไทย
 • 22 - 30 June 2007 , เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Impact of Collaborative Quality Improvement Project on Incidence and Mortality of Ventilator-Associated Pneumonia in 18 Hospitals in Thailand ณประเทศสหรัฐอเมริกา , California , United States Of America
 • 15 มิถุนายน 2550 , ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยของผู้ป่วยด้านวิชาการ , ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี , ไทย
 • 12 มิถุนายน 2550 , ประชุมคณะกรรมการการประชุม National Launch for Patient Safety on "Cean Care is Safer Care" , สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี , ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2550 , เครือข่ายด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อฯ , กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี , ไทย
 • 14 - 19 April 2007 , เข้าร่วมประชุม The Fifth International Quality Improvement in Health Care Conference และศึกษาดูงาน ณ ประเทศโปรตุเกส , The National School of Public Health , Protugal
 • 1 - 7 July 2006 , เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยเรื่อง The Application of Collaborative Qualify Improvement in Prevention of Ventilator-Associated Pneumonia ณ ประเทศแอฟริกาใต้ , เมือง Stellenbosch ประเทศแอฟริกาใต้ , South Africa
 • 30 April 2006 - 2 June 2006 , เข้าร่วมประชุมThe Fourth International Quality Improvement in Health Care และศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข ณ ประเทศสวีเดน , The Karolinska Institutet Medical University กรุง Stockholm , Sweden
 • 26 March 2005 - 17 April 2005 , The third International meeting of quality research network , Sweden,England , Sweden
 • 22 - 28 September 2002 , Regional workshop on Use of WHO Guidelines for Prevention and Control of Hospital Associated Infection (HAI) , - , India
 • 3 - 5 เมษายน 2544 , โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และกลับอุบัติซำ , ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ , ไทย
 • 2 - 4 เมษายน 2544 , การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพC.S.S.D,T.S.S.U &critical Area , โรงแรมพาวิลเลียน ริมแควรีสอร์ท กาญจนบุรี , ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2543 , การจัดทำวีดีทัศน์เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล , ห้องประชุม 1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2543 , ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ , ชุมชนหมู่บ้านขุนคง อ.หางดง , ไทย
 • 28 สิงหาคม 2543 , ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ , ชุมชนหมู่บ้านขุนคง อ.หางดง , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2543 , ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ , ชุมชนหมู่บ้านขุนคง อ.หางดง , ไทย
 • 22 สิงหาคม 2543 , ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ , ชุมชนหมู่บ้านขุนคง อ.หางดง , ไทย
 • 16 - 17 สิงหาคม 2543 , การพัฒนาแนวทางการทำให้อุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ , โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ , ไทย
 • 16 สิงหาคม 2543 , ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ , ชุมชนหมู่บ้านขุนคง อ.หางดง , ไทย
 • 9 สิงหาคม 2543 , ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ , ชุมชนหมู่บ้านขุนคง อ.หางดง , ไทย
 • 7 สิงหาคม 2543 , ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ , ชุมชนหมู่บ้านขุนคง อ.หางดง , ไทย
 • 2 สิงหาคม 2543 , ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ , ชุมชนหมู่บ้านขุนคง อ.หางดง , ไทย
 • 26 - 28 กรกฏาคม 2543 , การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลครั้งที่ 14 , โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี , ไทย
 • 15 June 2000 - 2 July 2000 , การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล , โรงพยาบาล Hennipen Country Medical Center, Abbot Northwestern Hospital และ Minnesota Department of Health , United States Of America
 • 7 - 15 May 2000 , ศึกษาดูงานห้องผ่าตัด , Central Sterile Supply Department (CSSD) และ paijat Hame Central Hospital , Finland
 • 20 - 24 มีนาคม 2543 , ประชุมเชิงปฏิบัิติการสำหรับผู้เยี่ยมสำรวจ รุ่นที่ 2 , โรงแรมดิเอ็มเพรส กรุงเทพฯ , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 15 สิงหาคม 2565 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2565 ครบรอบ 50 ปี (วาระปีที่ 62 การศึกษาพยาบาล มช.) , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 9 กรกฏาคม 2565 ,โครงการสัมมนา “ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ”, ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 20 กันยายน 2564 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564 “บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา” ,
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มช. : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี” ,
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 กันยายน 2558 ,การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 20 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ: การนำแผนไปสู่การปฎิบัติและผลลัพธ์,
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 2 พฤษภาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ทางการพยาบาล ครั้งที่ 2, อาคาร 2 และ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 กรกฏาคม 2556 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 เมษายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2555 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2555 ,โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เรื่อง เติมรัก สามัคคี และพลังใจเพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยดัน, ณ โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท และโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 - 17 กันยายน 2554 ,โครงการ ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา

 • 2550 : ปร.ด. (ระบาดวิทยา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 2528 : วท.ม. (วิทยาการระบาด) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 2521 : วท.บ. (พยาบาล) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • วุฒิบัตร: การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ จากสภาการพยาบาล ปี 2554
 • หนังสืออนุมัติ: การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ จากสภาการพยาบาล ปี 2556
 • ระบาดวิทยา
 • โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
 • Tuberculosis
 • Epidemiology

การลาศึกษา

 • 1 มกราคม 2550 - 30 เมษายน 2550 , หลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (ขยายเวลา) , ณ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 กรกฏาคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549 , หลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (ขยายเวลา) , ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 มกราคม 2549 - 30 มิถุนายน 2549 , หลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (ขยายเวลา) , ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 กรกฏาคม 2548 - 31 ธันวาคม 2548 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ระบาดวิทยา) (ขยาย) , ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 1 มกราคม 2548 - 30 มิถุนายน 2548 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ระบาดวิทยา) (ขยาย) , ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 25 มิถุนายน 2547 - 31 ธันวาคม 2547 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต , ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 25 มิถุนายน 2544 - 24 มิถุนายน 2547 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต , ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย , ด้วยทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ก.ป.ภ.)

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 14 สิงหาคม 2563 , อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2563 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 17 มีนาคม 2562 , ศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 , สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 24 มกราคม 2561 , โล่ประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ ที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งฯ ในปี 2560 , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 January 2007 , Best Oral Free Paper Presentation Award , The International Federation of Infection Control (IFIC)

การรับเครื่องราชฯ

 • 2553 , มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • 2548 , ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2546 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2545 , ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2539 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2535 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th