KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ

Somchit Kiatwattanacharoen

ตำแหน่ง : พยาบาล ชำนาญการ
สังกัด : สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายงาน : หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
หน่วยงาน : งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ : +66 53 935015
อีเมล์ : somchit.kiat@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

วารสารวิชาการ

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 28 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและโรงเรียนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย, มูลนิธิรักษ์เด็ก ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 4 ตุลาคม 2561 ,งานวิจัย เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ของครู/ผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล, สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กันยายน 2560 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนของผู้ดูแลหลัก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2560 ,ความรู้ สมรรถนะแห่งตนและการปฏิบัติของมารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กวัยหัดเดิน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2560 ,การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชนในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-2 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จ้งหวัดสงขลา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 15 ธันวาคม 2559 ,ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับพัฒนาการเด็กอายุ 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2559 ,ปัจจัยทำนายพฤติกรรมและโปรแกรมการส่งเสิรมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง ในจังหวัดพะเยา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ,ไทย
 • 4 กันยายน 2558 ,ความรู้และการปฏิบัติของผู้ดูแลหลักเพื่อการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2558 ,ประเมินความตรงของเนื้อหาของสมุดบันทึกภาวะสุขภาพ การเจริญเติบโต พัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์ และพฤติกรรมเด็กวัย 2-5 ปี, โครงการหน่วยวิชาการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย : พื้นที่ภาคใต้ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2557 ,ความรู้ การรับรู้ สมรรถนะ และการสอนเรื่องเพศในเด็กปฐมวัยของบิดามารดา, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 5 ตุลาคม 2553 ,การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 9 ตุลาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร” , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 2 เมษายน 2564 ,โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาในการสร้างอาชีพในพื้นที่ตำบล, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน , สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ,ไทย
 • 18 มกราคม 2563 ,บรรยายเรื่อง “การประเมินตนเองและการออกแบบการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 “พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)”, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ,ไทย
 • 8 กันยายน 2562 ,โครงการอบรมให้ความรู้โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัยประจำปี 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาล, เทศบาลตำบลท่าวังตาล ,ไทย
 • 3 - 4 สิงหาคม 2562 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี ,ไทย
 • 30 เมษายน 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี ,ไทย
 • 30 เมษายน 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี ,ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2561 ,แลกเปลี่ยนเรียนรู้ site bisit, โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน ,ไทย
 • 27 - 28 ตุลาคม 2561 ,การเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โครงการพัฒนาศูนย์วิชาการและเครือข่ายเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน ภาคเหนือ ,ไทย
 • 30 กันยายน 2561 ,โภชนาการมาตรฐานอาหารปลอดภัยในสถานรับเลี้ยงเด็กจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2561 ,วิทยากรในการติดตามระบบการดูแลการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและหญิงตั้งครรภ์ในระยะยาว อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, โครงการพัฒนาศูนย์วิชาการและเครือข่ายเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน ภาคเหนือ ,ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2561 ,การประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน ,ไทย
 • 12 - 14 พฤษภาคม 2561 ,กระบวนการในการจัดทำสถานีเรียนรู้และคู่มือเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายในจังหวัดจันทบุรี, สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ,ไทย
 • 3 - 4 มีนาคม 2561 ,การเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก, สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2560 ,โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดจันทบุรี, สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ,ไทย
 • 11 - 12 มีนาคม 2560 ,โครงการเด็กดีสมวัยไร้ความรุนแรง, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ,ไทย
 • 31 มกราคม 2560 ,โครงการครูต้นแบบสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ,ไทย
 • 10 มกราคม 2560 ,โครงการครูต้นแบบสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ,ไทย
 • 11 ธันวาคม 2559 ,โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายร่วมเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและสุขภาวะเด็กปฐมวัย จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ,ไทย
 • 29 ตุลาคม 2559 ,การเฝ้าระวังและการส่งเสริมพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM, โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ,ไทย
 • 21 - 23 ตุลาคม 2559 ,ประชุม Site visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและฝึกอบรมพัฒนาแกนนำวิทยากรหลัก, สมาคมดับบ้านดับเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ,ไทย
 • 17 - 18 กันยายน 2559 ,การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จังหวัดลำพูน, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 27 สิงหาคม 2559 ,โปรแกรมประเมินสภาวะโภชนาการ COACT และ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระบบหลัก : ระบบการจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้, โครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับภูมิภาคฯ ,ไทย
 • 4 - 8 พฤษภาคม 2559 ,โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กด้านการจัดทำหลักสูตรด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็ก และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปี 2559, องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ,ไทย
 • 19 มกราคม 2559 ,ผู้ต้องขังหญิงที่เป็นมารดาและอาสาสมัครเลี้ยงเด็ก, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2555 ,การดูแลทารกประจำวัน และ การเลี้ยงลูกอย่างมีความสุข, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 - 30 มิถุนายน 2554 ,โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังประจำปี 2554, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 ธันวาคม 2552 ,การดูแลและส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย, มูลนิธิรักษ์เด็ก ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2552 ,ฝึกอบรมผู้ต้องขังที่เป็นมารดาและพี่เลี้ยงเด็ก, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2552 ,ฝึกอบรมผู้ต้องขังที่เป็นมารดาและพี่เลี้ยงเด็ก, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2552 ,การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย, มูลนิธิบ้านดอกไม้ป่า ,ไทย
 • 27 - 28 มิถุนายน 2552 ,อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพ่อแม่อาสา ครั้งที่ 1, มูลนิธิรักษ์เด็ก ,ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2552 ,โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2551 ,การเล่านิทานอย่างมีปฏิสัมพันธ์, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ตุลาคม 2551 ,โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาการเด็กติดผู้ต้องขัง, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 30 - 31 มีนาคม 2552 ,การประเมินพัฒนาการโดยใช้เครื่องมือ DSI, กลุ่มกระบวนวิชา 555 ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 17 ธันวาคม 2562 ,Ms.Jing Sun นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Nursing, Hunan University of Traditional Chinese ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2561 ,การเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2561 ,การเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มกราคม 2561 ,การเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มกราคม 2561 ,การเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 - 28 สิงหาคม 2559 ,การสาธิตการทำขนมไทยสำหรับเด็ก และ มาปั้นแป้งโดว์กันเถอะ, โครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับภูมิภาคฯ ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2559 - 21 กันยายน 2559 ,การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2558 ,อบรมวิชาการ ศาสตร์ ศิลป์ สื่อ : สร้างสมอง เสริมการเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 24 เมษายน 2558 ,อบรมครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2558 ,อบรมครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มกราคม 2558 ,โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กติดผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังที่เป็นมารดา และพี่เลี้ยงเด็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 เมษายน 2557 ,การเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Best practice), โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี พื้นที่ภาคเหนือ ,ไทย
 • 27 เมษายน 2557 ,การเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Best practice), โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี พื้นที่ภาคเหนือ ,ไทย
 • 26 เมษายน 2557 ,การเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Best practice), โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี พื้นที่ภาคเหนือ ,ไทย
 • 20 เมษายน 2557 ,การเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Best practice), โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี พื้นที่ภาคเหนือ ,ไทย
 • 20 เมษายน 2557 ,การเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Best practice), โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี พื้นที่ภาคเหนือ ,ไทย
 • 19 เมษายน 2557 ,การเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Best practice), โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี พื้นที่ภาคเหนือ ,ไทย
 • 7 มีนาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก ปี 2557 เรื่อง "การเฝ้าระวังคัดกรองและส่งเสริมพันาการเด็ก", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประเมินพัฒนาการเด็กโดยใช่ DSI, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2554 ,การประเมินพัฒนาการเด็กโดยใช่ DSI, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 ธันวาคม 2551 ,การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 2 - 5 เมษายน 2564 , ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) , องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 27 มีนาคม 2564 , โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการพัฒนาเนื้อหาการให้ความรู้ยุคดิจิทัล , คณะพยาบาลศาสตร์ และโฮมสเตย์อุ้ยจมสม-หลานณนน แม่ตะมาน จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ) , ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ , ไทย
 • 26 - 28 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการพัมนาคุณภาพชิวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อจ้อเสนอนโนบายสาธารณะ , ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว จ.มุกดาหาร และ อ.เมือง จ.นครพนม , ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น , โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 กันยายน 2563 , การอบรมและถ่ายวิดิทัศน์เพื่อพัฒนาทักษะการสอนแก่ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ศูนย์เรียนรู้ , ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 สิงหาคม 2563 , อบรมให้ความรู้การเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง การบวนBench marketing และกรพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยแห่งชาติออนไลน์ , ออนไลน์ Zoom meeting , ไทย
 • 15 สิงหาคม 2563 , อบรมและถ่ายวิดิทัศน์เพื่อพัฒนาทักษะการสอนแก่ครู/ผู้ดูแลเด็กที่เป็นศูนย์เรียนรู้ , ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคารเทพกวีฯ , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2563 , ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสขภาวะเด็กปฐมวัย , ห้องประชุมอโนดาด โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต , ไทย
 • 21 มีนาคม 2563 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 มีนาคม 2563 , ประชุม เรื่องแนวทางการสื่อสาร เพื่อขยายผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเต็มรูปแบบ , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแกนนำวิทยากรหลัก (TOT) , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้างยางเปา อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2563 , แนวทางการสื่อสารเพื่อการขยายผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเต็มรูปแบบ , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยและพัฒนาแนวทางการสื่อสารเพื่อการขยายผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเต็มรูปแบบ , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 31 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในการติดตามพัฒนาเครือข่าย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี , ไทย
 • 25 มกราคม 2563 , ประชุมวางแผนการดำเนินงานและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย , ห้องเชียงรุ้ง 3 โรงแรมดวงตะวัน , ไทย
 • 23 - 24 ธันวาคม 2562 , ประชุมการพัฒนาแนวทาง Coaching ของศุนย์การเรียนรู้ , โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 ตุลาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อกำหนดด้านกระบวนการและผลลัพธ์ในการพัฒนายกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้วยกระบวนการ Bench marking โดยเทียบเคียงมาตราฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ , โรงแรมทีเค พาเลซ แอนดื คอนเวนชั่น กทม. , ไทย
 • 12 - 13 กันยายน 2562 , อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยากรสอนแบบโค้ช ตอบโจทย์อนาคต , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2562 , ประชุมวิชาการเรื่องแนวทางการดำเนินงานตามมาตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ , โรงแรมคุ้มภูคำ , ไทย
 • 22 - 23 มิถุนายน 2562 , อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพ/ผู้ดูแลเด็กของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย" , องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 2 - 3 มีนาคม 2562 , อบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ระบบและกลไกระดับอำเภอ ในการประชุมวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบูรณาการกิจกรรมที่ส่งเสริมการบริหารสมองส่วนหน้า (EF) การส่งเสริมการอ่าน การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและส่งเสริมการเจริญเติบโตสมส่วนตามวัย , โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2562 , อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็กสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและครูอนามัยโรงเรียน , ถภัตราคารตูลู่ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 27 มกราคม 2562 , ประชุมโครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ระบบและกลไกระดับอำเภอ , โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 16 กันยายน 2561 , ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ , เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2561 , อบรม การวิจัยเชิงคุณภาพ , ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 กรกฏาคม 2561 , อบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 กรกฏาคม 2561 , อบรม การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 7 กรกฏาคม 2561 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืน 8 อำเภอ ครั้งที่ 1/2561 , เทศบาลตำบลแม่สาย เชียงราย , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2561 , ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ , จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 5 - 6 พฤษภาคม 2561 , ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยระดับครัวเรือน , ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต , ไทย
 • 27 ธันวาคม 2560 , ประชุมเพื่อถอดบทเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดลำพูน , เดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท ลำพูน , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 14 ตุลาคม 2560 , อบรมการจัดทำคู่มือการเยี่ยมชมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายในจังหวัดจันทบุรี , โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จันทบุรี , ไทย
 • 3 กันยายน 2560 , การทบทวนการประเมินมาตรฐานสถานรับเลื้ยงเด็กเอกชนตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ , โรงแรมลำพูนวิลล์ , ไทย
 • 29 - 30 มิถุนายน 2560 , อบรม สร้างสมรรถนะการนำเสนออย่างมืออาชีพ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 11 มิถุนายน 2560 , ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารีดอนเมือง , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2560 , ประชุมรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 14 มีนาคม 2560 , ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัด เพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มกราคม 2560 , ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2559 , สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน , ไทย
 • 11 มกราคม 2560 , ประชุมคณะทำงานเลขานุการร่วมภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดลำพูน , ศาลากลางจังหวัดลำพูน , ไทย
 • 28 ธันวาคม 2559 , อบรมการใช้กิจกรรมดนตรีเพื่อกระตุ้นทักษะสมอง EF , โรงแรมเอเชีย ราชเทวี , ไทย
 • 17 - 18 ธันวาคม 2559 , ประชุมรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2559 , ประชุมคณะทำงานเลขานุการร่วม , ศาลากลางจังหวัดลำพูน , ไทย
 • 2 - 5 ธันวาคม 2559 , ลงพื้นที่ติดตามงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี นครพนม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำราญ อุบลราชธานี , ไทย
 • 19 - 20 พฤศจิกายน 2559 , อบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2559 , ประชุมชี่แจงรายละเอียดโครงการหน่วยสร้างเสริมศักยภาพของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย:ภาคเหนือ , องค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย , ไทย
 • 22 กันยายน 2559 , ประชุมคณะอนกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดลำพูน , ศาลากลางจังหวัดลำพูน , ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2559 , สัมมนาบุคลากรงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2559 , เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2559 , ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดลำพูน , ศาลากลางจังหวัดลำพูน , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2559 , ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยขยายผลสู่การขับเคลื่อนระบบและกลไกระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 4 สิงหาคม 2559 , ประชุมขับเคลื่อนเชียงใหม่นครแห่งการอ่าน เพื่อหนุนเสริมแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ , องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2559 , ประชุมการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 23 - 24 กรกฏาคม 2559 , อบรมการใช้ระบบออนไลน์ Thai School Lunch , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2559 , ประชุมเตรียมการดำเนินงานเวที "สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ขยายผลสู่การขับเคลื่อนระบบและกลไกระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 4 มิถุนายน 2559 , ร่วม Site Visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครื่อข่ายพื้นที่จังหวัดสุโขทัย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย , ไทย
 • 3 มิถุนายน 2559 , ประชุมการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน , โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน โฮเทล แอนด์รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2559 , ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดลำพูน , ศาลากลางจังหวัดลำพูน , ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2559 , ร่วมกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ Site visit , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหล่ายาว ตำบลวังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน , ไทย
 • 23 เมษายน 2559 , ประชุมการพัฒนาตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และการเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน , ไทย
 • 2 - 3 เมษายน 2559 , ประชุมการพัฒนาเติมเต็มศักยภาพศูนย์เรียนรู้ด้านเด็กปฐมวัยระดับประเทศ ครั้งที่ 2 และเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย , สิบแสน รีอสร์ท แอนด์ สปา แม่แตง เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 เมษายน 2559 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยของครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็ก ในโครงการ Innovation Heallthcare KID Root of Life , โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มีนาคม 2559 , ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร เทศบาลอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 5 มีนาคม 2559 , ร่วมกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ Site visit , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2558 , ร่วมกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการ Benchmarking , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2558 - 1 พฤศจิกายน 2558 , อบรม การพัฒนาเติมเต็มศักยภาพศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ในระบบการจัดการหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และระบบการดูแลสุขภาพเด็ก , โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2558 , ร่วมกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการ Benchmarking , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย , ไทย
 • 27 กันยายน 2558 , ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานของศูนย์เรียนรู้ด้านเด็กปฐมวัย , โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 9 - 11 กันยายน 2558 , สัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น , โรงแรมมณเทียร , ไทย
 • 7 กันยายน 2558 , อบรม การจัดทำแผนสุขภาพชุมชน , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 6 กันยายน 2558 , สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 สิงหาคม 2558 , ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้ , โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์ , ไทย
 • 16 สิงหาคม 2558 , สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง , ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2558 , ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ , เทศบาลตำบลศรีษะเกษ น่าน , ไทย
 • 8 กรกฏาคม 2558 , ประชุม การจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2558 , ประชุมเตรียมการดำเนินงานเวที ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้ , โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 27 - 28 มิถุนายน 2558 , ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ต้นแบบและศูนย์เครือข่าย และเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาคเหนือ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2558 , จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ , องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วาง , ไทย
 • 24 มิถุนายน 2558 , ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนร่วมกัน , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2558 , ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน การเป็นเครือข่ายโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ , เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 6 - 7 มิถุนายน 2558 , ประชุมการขับเคลื่อนงานโครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับภูมิภาคฯ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 30 - 31 พฤษภาคม 2558 , ประชุม การพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย , เทศบาลตำบลศรีษะเกษ น่าน , ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2558 , ประชุมการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย , เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 9 - 10 พฤษภาคม 2558 , ประชุม การพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง , ไทย
 • 24 เมษายน 2558 , จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กเล็กในตำบลแม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ , องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน , ไทย
 • 17 - 25 March 2015 , เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุม Asia-Pacific Teaching Professor Conference ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น , เมืองโอซาก้า , Japan
 • 7 - 8 มีนาคม 2558 , ประชุมพัมนาศักยภาพครู และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2558 - 1 มีนาคม 2558 , ร่วมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย , โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จ.สโขทัย , ไทย
 • 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมการพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลักพื้นที่ภาคเหนือ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังผาง อ.เวียหนองล่อง จ.ลำพูน , ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุม การใช้เครื่องมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง , ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) , ไทย
 • 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 , โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ระยะที่ 2 , เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สุโขทัย , ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2558 , ปรึกษาหารือคณะทำงาน , ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสุโขทัย , ไทย
 • 31 มกราคม 2558 - 1 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลัก , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 25 มกราคม 2558 , ประชุมขับเคลื่อนงานโครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับ ภูมิภาคเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 24 มกราคม 2558 , ประชุมการพัฒนาแกนนำหลัก , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 10 - 11 มกราคม 2558 , ร่วมการชุมออกแบบการขับเคลื่อนงานพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี , ไทย
 • 27 - 28 ธันวาคม 2557 , ร่วมการชุมออกแบบการขับเคลื่อนงานพื้นที่ภาคตะวันออก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพลับพลา จันทบุรี , ไทย
 • 15 - 16 ธันวาคม 2557 , อบรม Early Intervention by Early Start Denver Model for Autism Spectrun Disorder , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 14 ธันวาคม 2557 , ประชุมขับเคลื่อนงานโครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับ ภูมิภาคเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 17 - 18 พฤศจิกายน 2557 , อบรมหลักสูตรการจัดแผนการสอน : การจัดการเรียนการสอนของโรคเรียนบ้านปลาดาว , โรงเรียนบ้านปลาดาว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2557 , สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ , โรงแรม ibis Styies Chiang Mai , ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2557 , สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 พฤศจิกายน 2557 , ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง , ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2557 , ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก : ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 , โรงแรมคุ้มภูคำ , ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2557 , ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง , ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2557 , ประชุมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย , ไทย
 • 22 ตุลาคม 2557 , สำรวจปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.แม่วิน อ.แม่วาง เชียงใหม่ , อ.แม่วาง เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2557 , ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ระยะที่ 2 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย , ไทย
 • 11 ตุลาคม 2557 , ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ระยะที่ 1 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย , ไทย
 • 21 กันยายน 2557 , ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ช่วงที่ 2 , เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 กันยายน 2557 , ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ระยะที่ 1 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย , ไทย
 • 28 - 30 กรกฏาคม 2557 , อบรม การคัดกรองและติดตามพัฒนาการเด็กแรกเกิด 0-5 ปี ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน , โรงแรมแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน , ไทย
 • 25 - 27 กรกฏาคม 2557 , ประชุม เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมวิทยากร , โรงแรมแม่น้ำ , ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2557 , อบรมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษาและเด็กเล็ก , สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 11 มีนาคม 2557 , ประชุมเพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2557 , อบรม นโยบายดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและการใช้โปรแกรมแบบประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ , สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 29 มกราคม 2557 , ฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" , โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 26 มกราคม 2557 , ประชุม Benchmarking เพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงแรมรามาการ์เด้นส์ , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2556 , ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข , โรงแรม My Tree House , ไทย
 • 11 ธันวาคม 2556 , ประชุมวิชาการในการป้องกันและควบคุมโรค , โรงแรมเดอะปาร์ค , ไทย
 • 10 ธันวาคม 2556 , ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น Benchmarking เพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , เทศบาลนครเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย , ไทย
 • 4 - 6 ธันวาคม 2556 , ประชุม Holistic Caring in the Global Context: Evidences from Qualitative Health Researchw , โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น , ไทย
 • 13 - 14 ตุลาคม 2556 , ประชุมเพื่อพัฒนาข้อกำหนดด้านกระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ , โรงแรมรามาการ์เด้นส์ , ไทย
 • 7 ตุลาคม 2556 , ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว , ไทย
 • 28 - 30 กันยายน 2556 , ประชุมเพื่อการพัฒนา Benchmarks สู่การเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ , โรงแรมรามาการ์เด้นส์ , ไทย
 • 15 สิงหาคม 2556 , ประชุม เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองและประเมินความผิดปกติของพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2 , กรมสุขภาพจิต , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2556 , สัมมนา เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 19 , โรงแรมมิราเคิล , ไทย
 • 15 - 16 มิถุนายน 2556 , อบรม การพัฒนาศัยภาพทีมวิชาการในการสร้างเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ริเวอร์ไรน์เพลส นนทบุรี , ไทย
 • 28 - 29 พฤษภาคม 2556 , ประชุมการทบทวนและออกแบบกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน "สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่" , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา , ไทย
 • 25 - 26 พฤษภาคม 2556 , เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตนแบบในแต่ละภูมิภาค , ริเวอร์ไรน์เพลส นนทบุรี , ไทย
 • 29 - 30 เมษายน 2556 , ประชุมคณะกรรมการโครงการบูรณาการพัฒนาการเด็กล้านนา , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 25 มีนาคม 2556 , เก็บข้อมูลงานวิจัย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 11 มีนาคม 2556 , ประชุมโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่น มีการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี , โรงแรมรามาการ์เด้นท์ , ไทย
 • 2 มีนาคม 2556 , ประชุม การเรียนรู้ความเป็นพลเมือง คุณค่า และความสำคัญต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว , ศูนย์การประชุมไบเทค , ไทย
 • 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุมสรุปผลการสอบทานทุนและศักยภาพของ 5 ภูมิภาคและร่วมเรียนรู้การประเมินและส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัยในโครงการการพัฒนาอนาคตเด็กไทย , โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติคโฮเต็ล , ไทย
 • 8 ธันวาคม 2555 , คณะทำงานพัฒนาชุดโครงการการพัฒนาอนาคตเด็กไทย , โรงแรมรามาการ์เด้นท์ , ไทย
 • 5 - 7 ธันวาคม 2555 , ฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2555 - 12 ธันวาคม 2555 , อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานหลักสูตร CMU Ambassador รุ่นที่ 2 , สภาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 16 ตุลาคม 2555 , ประชุม ระบบและกลไกการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมรามาการ์เด้นท์ , ไทย
 • 7 สิงหาคม 2555 , สัมมนา การสร้างและการนำ e-Book ไปใช้ในองค์กร , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ไทย
 • 21 - 25 พฤษภาคม 2555 , ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการผลิตหุ่นจำลอง , งานโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 มิถุนายน 2554 , ประชุมแกนนำป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 25 - 27 พฤษภาคม 2554 , การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 13 พฤษภาคม 2554 , ประชุมสรีรวิทยา เภสัชวิทยา และการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น : การเตรียมความพร้อมสำหรับพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง กลุ่มที่ 1 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 2 มีนาคม 2554 , อบรม Module 10 เรื่อง Action Plan , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 29 - 30 มกราคม 2554 , ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งที่ 1/2554 : การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโครงการถอดบทเรียนศูนย์เด็กตนแบบฯ และโครงการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพศูนย์เด็กเล็ก , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 28 มกราคม 2554 , โครงการศึกษาดุงานและเพิ่มพูนความรู้ประจำปี 2554 , ศึกษาดูงานที่ลานนาเบบี้โฮม อบรม ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มช , ไทย
 • 20 - 21 มกราคม 2554 , การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ , คณะพยาบาลศาสตร์ มช, , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2553 , การแรงจูงใจในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรงานอย่างมีคุณภาพและพบปะคณบดีครั้งที่3 ปี 2553 , คณะพยาบาลศาสตร์ มช, , ไทย
 • 18 - 19 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมวิชาการ 50ปี พยาบาล มช. เพื่ออนาคตที่สดใส , คณะพยาบาลศาสตร์ มช, , ไทย
 • 28 - 29 กันยายน 2553 , ปะชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 : แนวทางการสังเคราะห์วรรณกรรมและเครื่องมือการประเมินศูนย์เด็กเล็ก คณะทำงานโครงการถอดบทเรียนศูนย์เด็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล , สภาพยาบาล กระทรวงสาธาณณสุข กรุงเทพ , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2553 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 : แนวทางการสังเคราะห์วรรณกรรมและเครื่องมือการประเมินศูนย์เด็กเล็ก คณะทำงานโครงการถอดบทเรียนศูนย์เด็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2553 , ประชุมเพื่อวางแผนระบบการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและวัยเรียน , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 เมษายน 2553 , ประชุมคณะทำงานโครงการถอดบทเรียนศูนย์เด็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล , โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 31 มกราคม 2553 , ประชุมระดมสมองโจทย์การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2552 , บทบาทท้าทายของพยาบาลยุคใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2552 , สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 5 - 6 ตุลาคม 2552 , ประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำ TOR-JA ในระบบ CMU-MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัญวณิช , ไทย
 • 9 เมษายน 2552 , การใช้โปรแกรม mind jet manager 7 , ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 2 - 5 เมษายน 2552 , โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี , ไทย
 • 2 เมษายน 2552 , ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลวารี , โรงเรียนอนุบาลวารี , ไทย
 • 1 เมษายน 2552 , mind map กับการประยุกต์ใช้ในการทำงาน , ห้องประชุมงานนโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 27 มีนาคม 2552 , การเพิ่มพูนทักษะในการประเมินพัฒนาการเด็ก , ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 16 มีนาคม 2552 , กาดนัด KM-PYU ครั้งที่ 1 , มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 13 มีนาคม 2552 , The impact of early infancy and mode of delivery on gut microbiota development and infant health , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2552 , ติดตามผลการให้ความรู้และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก , ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2552 , How Nutrition and Nuture impact Early Childhood Develovment , โรงแรม la meridian อำเภอเมือง เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2552 , เทคนิคการทำผลงานของข้าราชการสายสนับสนุน , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2551 , การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน , โรงเรียนวชิรวิทย์ , ไทย
 • 18 - 19 ตุลาคม 2551 , การใช้โปรแกรม Adobe Photoahop cs3 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 12 - 13 กรกฏาคม 2551 , โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ , สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด , ไทย
 • 21 - 23 พฤษภาคม 2551 , วิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลเด็ก และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางการพยาบาลเด็ก , โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ , ไทย
 • 2 - 5 พฤษภาคม 2551 , โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement) , ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 28 - 29 เมษายน 2551 , สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล , โรงแรมสุริวงค์ , ไทย
 • 22 เมษายน 2551 , โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ , ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 1 เมษายน 2551 , ประชุมแกนนำรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ , กองกิจการนักศึกษา , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร) , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 มกราคม 2551 , ประชุมพร้อมทั้งให้การแนะนำเกี่ยวกับห้องบริบาลเด็กติดผู้ต้องขัง , ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 4 มกราคม 2551 , อบรม เรื่อง การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11 , ห้องโสตทัศนศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 16 สิงหาคม 2550 , IQ EQ ดีแน่ ถ้าพ่อ แม่รู้วิธี , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 สิงหาคม 2550 , ดนตรีช่วยพัฒนาสมองอย่างไร , กัสซันรีสอร์ท ลำพูน , ไทย
 • 12 - 13 พฤษภาคม 2550 , สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550 , โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2550 , การวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมอย่างยั่งยืน:กระบวนทัศน์ใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 มกราคม 2550 , การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ , โรงแรมสุริวงค์ซีนิท , ไทย
 • 19 - 20 มิถุนายน 2549 , ประชุม การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพเด็ก , รร.ตวันนารามาดา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2549 , บรรยายเรื่อง เทคนิคการบริหารยุคใหม่ให้ฉีกแนวและประสบความสำเร็จและเทคนิคการสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์แก่เด็กปฐมวัย , รร.เชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2549 , ฟังบรรยายเรื่อง การสอนเด็กเล็กแบบบูรณาการและการใช้นิทานพัฒนาIQEQAQ , รร.วชิรวิทย์ , ไทย
 • 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2549 , สัมมนา การสร้างคุณภาพการบริการโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก , ม่อนดอยอิงฟ้ารีสอร์ท , ไทย
 • 15 กรกฏาคม 2548 , ก้าวแรก สู่ภูมิคุ้มกันดุจธรรมชาติ , รร.มณเทียรริเวอร์ไซร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 5 - 7 เมษายน 2548 , ศึกษาดูงานของบุคลากรในโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็กคณะพยาบาลศาสตร์ม.เชียงใหม่ , ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ปทุมธานี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาล ระยอง , ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2547 , กฏหมายกับการปฏิบัติงานบริการทางการแพทย์ , รร.เชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 21 - 22 สิงหาคม 2547 , การประชุมวิชาการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเอกสาร , สำนักบริการวิชาการ ม. เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 20 สิงหาคม 2547 , การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างทักษะในการทำวิจัย , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2547 , การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ต้นแบบ , ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2547 , การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในพื้นที่รับผิดชอบ , ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 5 มกราคม 2546 , อบรมบุคลากรของศูนย์การศึกษาเด็กเล็ก เพื่อสร้างสุขในการทำงานและทราบวิธีการคลายเครียดในการทำงาน , วนอุทยานโป่งเดือด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 7 กันยายน 2544 , การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรองด้วยเครื่องมือ Denver II , มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม , ไทย
 • 17 - 18 พฤษภาคม 2544 , การพัฒนากลยุทธเชิงบริหารเพื่อการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 10 , ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 28 - 11 เมษายน 2544 , Database (Microsoft Access 97) , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2543 , มุมมองสุขภาพเด็กในสหัสวรรษใหม่ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 5 กรกฏาคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร ประจำปี 2564 (บุคลากรสายสนับสนุน),
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 4), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค 62) , ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี (สวนสุภัทราแลนด์ โรงแรมเดอะไทด์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา)
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องพักอาจารย์ บุคลากร ชั้น 1 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 มีนาคม 2562 ,การออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 2),
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 18 กรกฏาคม 2560 ,โครงการการออกแบบกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 1 “การวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์”, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 - 17 กรกฏาคม 2560 ,โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 เรื่อง “เพิ่มพลังความคิด พลังกายและพลังใจสู่องค์กรแห่งความสุข”, ณ โรงเรียนกาละพัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายปฏิบัติการ), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 24 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทง), ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กรกฏาคม 2558 ,การประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการกรอก TOR และการประเมิน 360 องศา (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 มิถุนายน 2558 ,โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย” , ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 1 - 5 พฤษภาคม 2558 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558 เรื่อง การสร้างพลังเพื่อผลักดันงานสู่ความเป็นเลิศ, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุมสวนสุภัทราแลนด์ และธันย่าวิว รีสอร์ท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • 10 เมษายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 (กิจกรรมตัดตุ๋งปีใหม่เมือง) , ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 27 ตุลาคม 2557 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557 “รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 2 สิงหาคม 2557 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2557 ( วันที่ 3 การบรรยายพิเศษ บุคลากรงานบริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย), ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 • 4 - 7 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2557 เรื่อง ขับเคลื่อนคำขวัญเพื่อสานฝันให้เป็นจริง, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และ โรงแรมอิมพิเรียล หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรม KM IT QA ประจำปี 2556-2557, ณ บริเวณลานกิจกรรม และ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุดมีชีวิต ชั้น 1 อาคาร 2
 • 15 พฤศจิกายน 2556 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2556 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 15 พ.ย 56), ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 ตุลาคม 2556 ,โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารโครงการ กับหน่วยงาน ผู้ประสานงานสาขา และผู้ประสานงานกลุ่มวิชา, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 23 กันยายน 2556 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร NT
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 กันยายน 2556 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมจัดทำแผนการป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ (วันที่ 2 สำหรับอาจารย์และบุคลากร), ณ ห้อง 308 ชั้น 3 อาคาร 4 และห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กันยายน 2556 ,โครงการกิจกรรม 5 ส. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556, ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 5 - 8 เมษายน 2556 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “Time to Share : Time to Care : Time to Change”, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และบ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2555 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕5, ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 - 20 สิงหาคม 2555 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ, ณ ห้องเรียน 309 ชั้น 3 อาคาร 4 และห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2555 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2555 ,โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เรื่อง เติมรัก สามัคคี และพลังใจเพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยดัน, ณ โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท และโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 • 5 - 9 เมษายน 2555 ,โครงการพัฒนาคน พัฒนาใจให้องค์กร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงแรมคชา รีสอร์ท แอนด์สปา เกาะช้าง จังหวัดตราด
 • 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2555 ,โครงการปฏิบัติอย่างไรให้ห่างไกลปัญหาหมอกควัน, ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 - 17 กันยายน 2554 ,โครงการ ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 31 มีนาคม 2554 - 3 เมษายน 2554 ,โครงก่ารสัมมนาเรื่อง อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ, รร.พิมพิมาน อำเภอแกลง ตังหวัดระยอง

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

 • 23 มีนาคม 2550 , กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทำบุญ 9 วัด , วัดในจังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)

การศึกษา

 • 2541 : ศศ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2530 : วท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาล (ผดุงครรถ์)) , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 2526 : ม.ศ.5 (-) , โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ ,
 • 2523 : มัธยมศึกษาตอนต้น (-) , โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ , ไทย
 • 2519 : ป.7 (-) , โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ ,

ความเชี่ยวชาญ

 • ตรวจคัดกรองพัฒนาการด้วยแบบประเมินพัฒนาการ Denver2
 • ตรวจคัดกรองพัฒนาการและป้องกันพัฒนาการล่าช้าในเด็ก โดยใช้เครื่องมือ TDSI
 • การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยกระบวนการBenchmarking
 • การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM )

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 25 เมษายน 2561 , บุคลากรสยสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ด้านบริการดีเด่น) , สำนักงานสภาพนักงาน
 • 24 มกราคม 2560 , รางวัลช้างทองคำ กลุ่มด้านบริการ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 สิงหาคม 2559 , บุคลากรดีเด่น สายปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ประจำปี 2559 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับเครื่องราชฯ

 • 2556 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2555 , เหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.)
 • 2554 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2541 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2537 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th