KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์

Sujika Phumkokrux

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงาน : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
โทรศัพท์ : +66 53 94 9079#29, 66 53 94 9115
อีเมล์ : sujika.p@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  กรรมการอื่นๆ
 • 2 - 3 ธันวาคม 2556 ,คณะทำงานฝ่ายลงทะเบียน ต้อนรับ และพิธีการ งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 มกราคม 2555 ,คณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 มกราคม 2554 ,คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 1 กันยายน 2553 ,การประเมินการดำเนินงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักวิชาการศึกษา สายงานประเมินผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 1 เมษายน 2565 ,วิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการดำเนินงานโดยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence :EdPEx), สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 5 กุมภาพันธ์ 2563 ,ให้ความรู้และบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2563 ,ให้ความรู้และบริการวิชาการโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 มกราคม 2563 ,ให้ความรู้และบริการวิชาการโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มกราคม 2563 ,ให้ความรู้และบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 มกราคม 2563 ,ให้ความรู้และบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 มกราคม 2563 ,ให้ความรู้และบริการวิชาการโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 มกราคม 2563 ,ให้ความรู้และบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มกราคม 2563 ,ให้ความรู้และบริการวิชาการโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 สิงหาคม 2558 ,โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กันยายน 2554 ,โครงการสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระให้มีคุณภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2554 ,การส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระให้มีคุณภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มกราคม 2553 ,การส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระให้มีคุณภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 27 - 28 พฤษภาคม 2565 , โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)" , เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 24 ธันวาคม 2564 , โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Supervisor Capability Development Program) , สำนักบริการวิชาการ และ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 กันยายน 2564 , การประชุมเพื่อจัดทำสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (โีFunctional Competency) ทักษะ ความรู้ ผู้ปฏิบัติงานด้านงานวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 มีนาคม 2564 , โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 5 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 17 มีนาคม 2564 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program) , อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช. , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 , อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum , ZOOM , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2564 , โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 4 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ) , ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ , ไทย
 • 26 มกราคม 2564 , โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 3 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 มกราคม 2564 , ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564 , ZOOM , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2563 , โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Future Skills Development Program) กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 1-2 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2563 , ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอกสถานที่ , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลเทพปัญญา , ไทย
 • 12 - 13 พฤศจิกายน 2563 , กิจกรรม MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 พฤศจิกายน 2563 , ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอกสถานที่ , โรงพยาบาลสันทราย , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2563 , ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานอกสถานที่ , โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม , ไทย
 • 21 - 24 ตุลาคม 2563 , โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเพื่อการพัฒนาระบบปฏิบัติการงานบัณธิตศึกษา , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร และ Rhythm@Rayong จ.ระนอง , ไทย
 • 15 กันยายน 2563 , สัมมนาการให้ความรู้ด้านวิจัยนักศึกาาสู่ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 สิงหาคม 2563 , นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 10 - 13 สิงหาคม 2563 , โครงการบวชเนกขัมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนพรรษา 88 พรรษา , ศาลาธรรม มช. , ไทย
 • 7 สิงหาคม 2563 , สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563 , ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2563 , อบรม เรื่อง “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์" , ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 , งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563 , โครงการประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 , โรงพยาบาลนครพิงค์ , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรม เรื่อง "Stay Alert, Alive from Active Shooter and Mass Shooting" , ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 29 มกราคม 2563 , ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2563 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , ประชุมเพื่อซ้อมความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ , ห้องประยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 9 มกราคม 2563 , อบรมหลักสูตรเรื่อง “ข้อชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561” , ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 ธันวาคม 2562 , เยี่ยมสถาบันสมทบ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และนครลำปาง , ไทย
 • 12 ธันวาคม 2562 , โครงการประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 , โรงพยาบาลสันทราย , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2562 , โครงการประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 , โรงพยาบาลสันป่าตอง และโรงพยาบาลจอมทอง , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2562 , อบรม เรื่อง "จิตวิทยาเพื่อความสุขในการทำงาน และการบริหารคน ในยุคดิจิทัล , โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 ตุลาคม 2562 , อบรมให้ความรู้สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ประจำปี 2562 , ห้องประชุม ECC Grand Ball Room โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 สิงหาคม 2562 , ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและอบรมการใช้งานระบบ CHE-QA Online , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2562 , สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 5 มิถุนายน 2562 , ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง HR Transformation in Digital Age และ Digital Tool for Future HR , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 5 ตุลาคม 2561 , ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป , อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 สิงหาคม 2561 , ร่วมโครงการสภาพนักงานสัญจร ครั้งที่ 1/2561 , อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2561 , อบรม การจัดทำข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรีเข้าสู่ระบบ CHE Curriculum Online , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2561 , สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรหน่วยปริญญาตรี งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 , โรงแรมดวงตะวัน , ไทย
 • 18 - 19 กรกฏาคม 2561 , อบรม เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : Tools For Quality หมวด 5 บุคลากร , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 29 - 30 มิถุนายน 2561 , สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2561 , Flora Creek Resort เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 มิถุนายน 2561 , อบรมหลักสูตร ปลดล๊อคปฏิบัติตนเองก้าวสู่การเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2561 , บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยคุณธรรม , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2561 , ร่วมกิจกรรม เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 30 เมษายน 2561 , อบรม EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 16 มีนาคม 2561 , อบรมเพื่อทบทวนและพัฒนาการจัดการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟู , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2561 , ฟังบรรยายพิเศษ คุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 มีนาคม 2561 , อบรมเพื่อทบทวนและพัฒนาการจัดการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟู , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 มีนาคม 2561 , อบรมเพื่อทบทวนและพัฒนาการจัดการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟู , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 มกราคม 2561 , ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และวางแผนเพื่อพัฒนาร่วมกัน , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 มกราคม 2561 , ร่วมโครงการ QA Cur family ครั้ง 1 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2560 , เยี่ยมสถาบันสมทบ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พะเยา , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง , ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2560 , ฟังการบรรยายโครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ประจำปี 2560 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2560 , อบรมการพัฒนาฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 พฤศจิกายน 2560 , ศึกษาดูงานตกแต่งห้องพักผู้ป่วย , โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 กันยายน 2560 , สัมมนา แนวทางการจัดการความรู้สำหรับการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 11 กันยายน 2560 , สัมมนาบุคลากรศูนย์บริการพยาบาล ประจำปี 2560 ระยะที่ 2 , มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2560 , ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2560 "พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2560 , ฟังบรรยาย การเรียนรู้อย่างเข้าใจ ลดการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง , คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 มิถุนายน 2560 , สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา , โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว , ไทย
 • 3 มิถุนายน 2560 , สัมมนา "รวมใจ รวมพลัง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2560 , ฟังบรรยายพิเศษ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน สำหรับหัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2560 , ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais) , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2560 , ร่วมโครงการสภาพนักงานสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เรื่อง "ร่วมคิด ร่วมพัฒนา เพื่อนำพามหาวิทยาลัยไปสู่จุดหมาย" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มีนาคม 2560 , ร่วมโครงการ Qa สัญจร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2560 , อบรมโครงการก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ EdPEx ในหัวข้อ Work Process Desing , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2560 , อบรม เพื่อพัฒนาหัวหน้างานด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2560 , ฟังบรรยาย การบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จและการทำงานอย่างมีความสุขเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างวิกฤติตามแนวทางแบบสามก๊ก , คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 มกราคม 2560 , ศึกษาดูงานสารสนเทศงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มกราคม 2560 , อบรมวิธีการใช้ระบบ FAST , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 มกราคม 2560 , อบรม การใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบน CMU-MIS , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 12 มกราคม 2560 , ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 11 มกราคม 2560 , อบรม เพื่อพัฒนาหัวหน้างานด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2559 , อบรมการใช้โปรแกรมการเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 19 พฤศจิกายน 2559 , โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 15 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 5 หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2559 , ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 กันยายน 2559 , สัมมนา การจัดการความรู้กระบวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา , โรงแรมปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ , ไทย
 • 31 สิงหาคม 2559 , ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์หลักสูตร , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 29 June 2016 - 2 July 2016 , โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , Xiang-Ya School of Nursing Central South University and Unio Hospital of Tongji Medical University , China
 • 23 มิถุนายน 2559 , สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2559 , ประชุม การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 27 - 29 พฤษภาคม 2559 , สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind" , คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด , ไทย
 • 21 - 22 มีนาคม 2559 , อบรม เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 17 - 18 มีนาคม 2559 , สัมมนา ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 มีนาคม 2559 , สัมมนา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2559 , สัมมนา เส้นทางสู่ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน , คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2558 , ร่วมโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์ (ภูมิภาค) ประจำปี 2558 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2558 , อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน , โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 กรกฏาคม 2558 , ร่วมกิจกรรม EQD KM Day ครั้งที่ 3 , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 15 กรกฏาคม 2558 , ประชุมการจัดทำแผนกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุง , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2558 , สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558 , โรงแรมไอบิสสไตส์ , ไทย
 • 3 - 5 มิถุนายน 2558 , ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 27 มีนาคม 2558 - 4 เมษายน 2558 , อบรมสัมมนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2557 , สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ , โรงแรม ibis Styies Chiang Mai , ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2557 , สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 เมษายน 2557 , สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน" , สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง , ไทย
 • 23 เมษายน 2557 , ร่วมงานการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของปริญญาคระการสื่อสารมวลชน และคณะเศรษฐศาสตร์ และการแสดงศักยภาพด้านการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ , คณะเศรษฐศาสตร์ , ไทย
 • 9 มกราคม 2557 , อบรม เครือข่ายบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2556 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 , โรงแรมคุ้มภูคำ , ไทย
 • 8 - 9 พฤษภาคม 2556 , ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน , โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 6 - 7 สิงหาคม 2555 , อบรมศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2554 , ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2554 , ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554 , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 5 กันยายน 2554 , สัมมนา KM DAY ประจำปี 2554 เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 11 สิงหาคม 2554 , อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 6 - 7 สิงหาคม 2554 , โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก , ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2554 , สัมมนาการบริหารจัดการงานทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2554 , การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2553 และการบริหารสำนักงานยุคใหม่ , โรงแรม Tango-Vibrant living กรุงเทพฯ , ไทย
 • 13 - 14 มกราคม 2554 , การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2553 , โครงการเครือข่ายบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 27 - 29 สิงหาคม 2553 , การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา , จังหวัดชลบุรี , ไทย
 • 27 สิงหาคม 2553 , เสวนาเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2552 , สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 5 - 6 ตุลาคม 2552 , ประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำ TOR-JA ในระบบ CMU-MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัญวณิช , ไทย
 • 25 กันยายน 2552 , โครงการวางแผนพร้อมสรรพเพื่อรับเกษียณ และการลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า , คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 กันยายน 2552 - 19 มกราคม 2553 , การประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 23 เรื่อง Quality Assurance in Higher Education , ห้องประชุมอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ม.พายัพ , ไทย
 • 31 สิงหาคม 2552 , การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 7 - 9 สิงหาคม 2552 , สัมมนาบุคลากรหน่วยบัณฑิตศึกษาเพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา , เฮือนดอกแก้วรีสอร์ท , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2552 , สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552 , โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์ , ไทย
 • 2 - 5 เมษายน 2552 , โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี , ไทย
 • 16 มีนาคม 2552 , กาดนัด KM-PYU ครั้งที่ 1 , มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 14 - 15 ตุลาคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ , ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
 • 12 กันยายน 2551 , การจัดการความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 7 กันยายน 2551 , สัมมนาเพื่อประเมินผลและทบทวนแนวทางการดำเนินการภายหลังการหลอมรวมภาระงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา , กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน , ไทย
 • 1 สิงหาคม 2551 , ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานสากล สำหรับสายสนับสนุน , อาคารสถาบันภาษา , ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2551 , ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2551 , ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนทางไกลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต , โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 25 มิถุนายน 2551 , สัมมนาเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา , โรงแรมโนโวเทล , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2551 , บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 4 มิถุนายน 2551 , โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ , ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 2 - 5 พฤษภาคม 2551 , โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement) , ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 28 - 29 เมษายน 2551 , สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล , โรงแรมสุริวงค์ , ไทย
 • 22 เมษายน 2551 , โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ , ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 24 มีนาคม 2551 , การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 11 มีนาคม 2551 , โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)” , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร) , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 ธันวาคม 2550 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการข้อมูลเพื่อการทำวิจัยสถาบันภายในหน่วยบัณฑิตศึกษา , หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2550 , โครงการประชุมความก้าวหน้าของการจัดทำแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 และการปรับโครงสร้างคณะพยาบาลศาสตร์ , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2550 , โครงการอบรมเรื่อง การทำงานให้สำเร็จอย่างมีความสุข , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช , ไทย
 • 15 - 20 ตุลาคม 2550 , ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551 , สสจ. วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาล จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม , ไทย
 • 19 กันยายน 2550 , ฟังบรรยาย เรื่อง หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 กันยายน 2550 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ , ไทย
 • 10 - 14 กันยายน 2550 , โครงการ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไขและพัฒนางานของบุคลากรหน่วยบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ , หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2550 , สัมมนาบุคลากรงานทะเบียนบัณฑิตศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา , โรงแรมปางสวนแก้ว , ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2550 , อบรม เรื่อง การจัดทำรายงานประเมินองค์กรด้วยตนเองและการตรวจประเมินคุณภาพตามระบบเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ , โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2550 , โครงการมหกรรมประกันคุณภาพการศึกษา: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มวิชา สาขาวิชา และหน่วยงานประจำปี 2550 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช , ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2550 , โครงการมหกรรมสารสนเทศ: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มวิชา สาขาวิชา และหน่วยงานประจำปี 2550 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 13 พฤษภาคม 2550 , สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550 เรื่อง การนำแผนพัฒนาคณะฯ และ Balanced Score Card ลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล , โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 8 - 9 พฤษภาคม 2550 , สัมมนา เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2549 และแนวทางการพัฒนางานประจำปีการศึกษา 2550 ของหน่วยบัณฑิตศึกษา , หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 พฤษภาคม 2550 , ประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมอย่างยั่งยืน: กระบวนทัศน์ใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 เมษายน 2550 - 1 พฤษภาคม 2550 , โครงการสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (ปี 2550 – 2554) , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช , ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2550 , การบรรยายพิเศษ เรื่อง " คุณธรรมกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน " , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช , ไทย
 • 22 มกราคม 2550 , อบรม เรื่อง การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ , โรงแรมสุริวงค์ซีนิท , ไทย
 • 14 - 16 พฤศจิกายน 2549 , อบรมหลักสูตร จิตวิทยาภาวะผู้นำก้าวสู่ความเป็นเลิศของนักบริหาร , โรงแรมดวงตะวันเซ็นทรัล เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 ตุลาคม 2549 , โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาผังพิสัยงานวิจัย (research mapping) , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2549 , อบรมการใช้โปรแกรมการบันทึกข้อมูล TOR-JA , ห้องปฏิบัติการคอมมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 ตุลาคม 2549 , โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ใหม่และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (ปี2550-2554) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช , ไทย
 • 19 กันยายน 2549 , สัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2549 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช , ไทย
 • 14 กันยายน 2549 , โครงการพัฒนาระบบการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) การรายงานผลการปฏิบัติงาน (JA) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน , ห้องเรียน 404 อาคารเรียนรวมพยาบาล-เทคนิค , ไทย
 • 8 กันยายน 2549 , สัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 กันยายน 2549 , สัมมนา เรื่อง การจัดเก็บระบบเอกสาร , ห้องเรียน 408 อาคารเรียนรวมพยาบาล-เทคนิค , ไทย
 • 22 สิงหาคม 2549 , บรรยายพิเศษ เรื่อง Balanced Score Card , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช , ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2549 , สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 4 กรกฏาคม 2549 , สัมมนาสรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแผน 9 และวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานในแผน 10 คณะพยาบาลศาสตร์ , ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2549 , สัมมนา เรื่อง การจัดทำวิทยานิพนธ์ในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์(e-thesis) , ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย
 • 26 - 30 เมษายน 2549 , สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานกลุ่มงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และอมรพันธุ์รีสอร์ท จ.ระยอง , ไทย
 • 1 มีนาคม 2549 , โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช , ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2549 - 9 พฤษภาคม 2549 , อบรมหลักสูตร English for Oral Communication for Academic Service Section, Faculty of Nursing , ห้องประชุมงานบริการการศึกษา , ไทย
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2549 , อบรมหลักสูตร ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างาน , รร.เวียงอินทร์ จ.เชียงราย , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , ประชุม การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , รร.เชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 23 กันยายน 2548 , การบรรยายพิเศษ เรื่อง การปรับโครงสร้างองค์กร , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ , ไทย
 • 9 กันยายน 2548 , การจัดการฐานข้อมูลการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ประจำภาค2/2548 , ห้อง SCB 1100 อาคาร 9 ชั้น คณะวิทยาศาสตร์ มช. , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2548 , การขอตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้ชำนาญการพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญ , ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กรกฏาคม 2548 , สัมมนา เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในประเทศหรือต่างประเทศ , ห้องประชุม 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 7 กรกฏาคม 2548 , สัมมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช , ไทย
 • 29 มิถุนายน 2548 , สัมมนา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2547 , ประชุมและแนะนำสาธิตการใช้ระบบ E-office คณะพยาบาลศาสตร์ , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช , ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2548 , โครงการสัมมนาบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การพัฒนาและประสานความร่วมมือระบบงานทะเบียนการศึกษา , ห้องบ้านแสนตอ ชั้น 6 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 6 - 7 พฤษภาคม 2548 , โครงการปฏิบัติธรรม นำสุข , สถานปฏิบัติธรรมค่ายคุณธรรม วัดอุโมงค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 พฤษภาคม 2548 , การกรอกข้อมูล TOR-๋JA ในระบบ MIS , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 23 - 26 เมษายน 2548 , โครงการการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและพัฒนาการให้บริการการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา และสำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 27 - 4 กันยายน 2547 , หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นหัวหน้างาน , ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2547 , การจััดทำแผนปฏิบัติการเชิงกุลยุทธ์ในภาควิชาและหน่วยงาน , ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 กรกฏาคม 2547 , คุณภาพบัณฑิตศึกษา คุณภาพวิทยานิพนธ์ , ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 11 มิถุนายน 2547 , การเตรียมการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ชำนาญการ , ห้องประชุมสมจิตต์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 11 มิถุนายน 2547 , การพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทางการบริหารยุคใหม่ แก่ผู้ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2547 , การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา มช.22 , ห้องประชุม 1-314 บัณฑิตวิทยาลัย มช. , ไทย
 • 4 พฤษภาคม 2547 , ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ วพ.บ.นครลำปาง, วพ.บ.พะเยา ประจำปีการศึกษา 2546 , วพ.บ.บรมราชชนนี นครลำปาง, วพ.บ.บรมราชชนนี พะเยา , ไทย
 • 29 - 5 เมษายน 2547 , โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการปรับปรุงภาระงานของบุคลากรสำนักงานงานบริการการศึกษา , สำนักทะเบียนและประมวลผล คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
 • 19 มกราคม 2547 , โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ การจัดทำโฮมเพจ สำหรับงานบริการการศึกษา , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช , ไทย
 • 15 ธันวาคม 2546 , การเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 21 - 22 พฤศจิกายน 2546 , การจัดทำแผนการดำเนินงาน งานบริการการศึกษา , อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ , ไทย
 • 12 - 14 กันยายน 2546 , แนวทางการปฏิรูปวิธีการทำงานในสำนักงานงานบริการการศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแป้นเกล็ดรีสอร์ท จ.เชียงราย , ไทย
 • 1 กันยายน 2546 , ยุทธศาสตร์การจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างสังคมฐานความรู้ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2546 , สัมมนาการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในระบบเปิด , ห้องเอราวัณ รร.เชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 เมษายน 2546 , ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบวิทยาลัยบรมราชชนนีลำปาง ประจำปีการศึกษา 2545 , วิทยาลัยบรมราชชนนีลำปาง , ไทย
 • 9 มกราคม 2546 , ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ประจำปีการศึกษา 2545 , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา , ไทย
 • 14 - 23 พฤศจิกายน 2544 , อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การอบรมผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รุ่นที่ 4 , ห้องสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี และคณะศึกษาศาสตร์ มช. , ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2545 , ศึกษาดูงานการบริหารจัดการฐานข้อมูลคณะเศรษฐศาสตร์ มช. , คณะเศรษฐศาสตร์ มช. , ไทย
 • 26 - 27 กันยายน 2545 , การอบรมหลักสูตร สร้างทีมสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 8 , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 18 - 21 สิงหาคม 2545 , ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2545 , การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย และสมศ.เกณฑ์การดำเนินการและความก้าวหน้า , คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ไทย
 • 22 มีนาคม 2545 , บุคลากรในมหาวิทยาลัยภายหลังการปฏิรูปอุดมศึกษา โดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 มีนาคม 2545 , แนวคิดและโครงสร้างการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 - 30 มกราคม 2544 , การบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 14 ธันวาคม 2544 , การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report:SAR) , โครงการศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 15 - 16 กันยายน 2544 , การอบรมด้านเลขานุการ เรื่อง เลขานุการมืออาชีพ , ห้องสารนิเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กันยายน 2544 , การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา , ห้องประชุมใหญ่ชั้ีัน 2 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 22 - 24 สิงหาคม 2544 , อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การอบรมผู้ตรวจสอบคุณภาพภายใน รุ่นที่ 3 , ห้องประชุมสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มช. , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2544 , ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2544 , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง , ไทย
 • 17 - 18 พฤษภาคม 2544 , การพัฒนากลยุทธเชิงบริหารเพื่อการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพรุ่นที่ 10 , ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 27 มีนาคม 2544 , การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และพ.ศ. 2535 , ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 23 มีนาคม 2544 , การขอกำหนดตำแหน่งผู้ชำนาญการ ระดับ 7-8 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 6 มีนาคม 2544 , การพัฒนาบุคลิกภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ธุรการ รุ่นที่ 5 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 27 พฤศจิกายน 2541 , การประชุมเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาลภาคเหนือ ประจำปี 2543 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 26 สิงหาคม 2543 , อบรมการรับ-ส่งหนังสือเวียนโดยใช้โปรแกรม Outlook Express , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 สิงหาคม 2543 , การทำแฟ้มสะสมงาน (Port Folio) , โครงการศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2543 , การเขียนรายงานการวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ , คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 19 ธันวาคม 2542 , สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กลวิธี สร้างชีวี ให้มีสุข , โรงแรมสุริวงค์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 - 31 ตุลาคม 2542 , โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี , ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 6 ตุลาคม 2542 , การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ , ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 13 สิงหาคม 2542 , Basic Counscelling Skills Workshop , สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 15 สิงหาคม 2542 , การอบรมเลขานุการเพื่อการบริหารรุ่นที่ 1 , โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน เชียงใหม่ , ไทย
 • 29 มิถุนายน 2542 , อบรมการวิเคราะห์ข้อสอบและการใช้โปรแกรมตัดเกรดด้วยคอมพิวเตอร์ , ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 13 - 14 มีนาคม 2540 , การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for Windows หลักสูตร1 , ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 มกราคม 2542 , สัมมนากิจกรรมอาคารสำนักงานหาร 2 , ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 1 - 4 เมษายน 2540 , อบรมการใช้โปรแกรม Excell , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 19 - 21 ธันวาคม 2537 , ยุทธศาสตร์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 4 เมษายน 2539 , อบรมการใช้โปรแกรม Internet , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 1 - 2 พฤษภาคม 2537 , อบรมหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) , คณะมนุษยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 30 - 31 มีนาคม 2539 , อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. , ไทย
 • 25 สิงหาคม 2537 , โปรแกรมอบรมคอมพิวเตอร์อักษรเบลล์ภาษาไทย รุ่นที่ 1 , วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 1 กันยายน 2565 ,โครงการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง เรื่อง เฟ้นหา “ดาวเด่น” สู่บันไดสืบทอดผู้นำ รุ่นที่ 1 (ระยะที่ 2), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2565 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2565 ครบรอบ 50 ปี (วาระปีที่ 62 การศึกษาพยาบาล มช.) , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 23 - 24 กรกฏาคม 2565 ,โครงการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง เรื่อง เฟ้นหา “ดาวเด่น” สู่บันไดสืบทอดผู้นำ รุ่นที่ 1, ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 11 กรกฏาคม 2565 ,โครงการ“การดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงาน” (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2565 ,โครงการสัมมนา “ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ”, ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
 • 25 พฤษภาคม 2565 ,บรรยายพิเศษ เรื่อง Growth mindset & Motivation (ภายใต้โครงการปฐมนิเทศฯ),
 • 17 พฤษภาคม 2565 ,กิจกรรม ปรับชีวิตแบบวิถีใหม่ ร่วมใส่ใจออกกำลังกาย,
 • 11 เมษายน 2565 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 : พิธีสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่อาจารย์และบุคลากรคณะฯ ผู้ล่วงลับ, ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 มีนาคม 2565 ,โครงการ“ความรอบรู้ด้าน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มกราคม 2565 ,โครงการ“Digital technology:แนวคิดและการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom18 2455 1001
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 5 กรกฏาคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร ประจำปี 2564 (บุคลากรสายสนับสนุน),
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 11 มีนาคม 2563 ,พิธีเปิดโครงการรููปแบบออกกำลังกายแบบความรู้คู่บันเทิง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (EdEx Style by FONCMU),
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 17 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับบุคลากร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 23 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 1), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Course) ระยะที่ 2, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 19 กรกฏาคม 2562 ,กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน (ครั้งที่ 4),
 • 13 กรกฏาคม 2562 ,การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking),
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤษภาคม 2562 ,กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน (ครั้งที่ 3),
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค 62) , ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี (สวนสุภัทราแลนด์ โรงแรมเดอะไทด์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา)
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 เมษายน 2562 ,การออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน (ครั้งที่ 2),
 • 20 มีนาคม 2562 ,การออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 กุมภาพันธ์ 2562 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และเก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • 15 กุมภาพันธ์ 2562 ,โครงการปลูกฝังสร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณลักษณะจำเป็นต่อการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ องค์กร เรื่อง การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อการประมวลผลและการจัดทำรายงาน : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Excel รุ่นที่ 2 (วันที่ 2),
 • 12 กุมภาพันธ์ 2562 ,โครงการปลูกฝังสร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณลักษณะจำเป็นต่อการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ องค์กร เรื่อง การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อการประมวลผลและการจัดทำรายงาน : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Excel รุ่นที่ 1 (วันที่ 1),
 • 28 มกราคม 2562 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง AccBA Improvement Projects through Kaizen Concept, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 พฤศจิกายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561, ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2561 ,โครงการรับการประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560 (รับฟังการนำเสนอ), ณ โรงแรมแคนทารี่่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 4),
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 มิถุนายน 2561 ,ประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงาน (JA) และการจัดทำภาระงาน (TOR) ของบุคลากรสายสนับสนุน, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 มิถุนายน 2561 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร ประจำปี 2561 (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 6 พฤศจิกายน 2560 ,รับฟังผลการประเมินประเมินคุณภาพองค์กร ประจำปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์ EdPEx จากคณะกรรมการ,
 • 16 ตุลาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 กันยายน 2560 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS), คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 18 กรกฏาคม 2560 ,โครงการการออกแบบกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 1 “การวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์”, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มิถุนายน 2560 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องประชุมอาจารย์และบุคลากร ชั้น 1 อาคารเทพกวี กุศลเถระ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มช. : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี” ,
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 10 - 11 กันยายน 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง การสร้างทัศนคติที่ดี และแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ, โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 26 สิงหาคม 2559 ,รับฟังการนำเสนอผลการประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558,
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายปฏิบัติการ), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 28 กรกฏาคม 2559 ,โครงการพัฒนาแนวทางการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 (การบรรยายพิเศษ การส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่),
 • 6 กรกฏาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 มิถุนายน 2559 ,พิธีเปิด โครงการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559 “กาดเมืองมอกม่วน: ตลาดนัดความสุขแบบพอเพียงของชาวพยาบาล”, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 11 เมษายน 2559 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมืองและทำขนมไทย ), ณ บริเวณลานดอกปีบ หลังอาคาร 1
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 ธันวาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : แนวทางการนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2) , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทง), ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3, ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 กรกฏาคม 2558 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำ SAR ของหลักสูตร,
 • 28 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กรกฏาคม 2558 ,การประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการกรอก TOR และการประเมิน 360 องศา (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 22 มิถุนายน 2558 ,โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย” , ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 5 มิถุนายน 2558 ,โครงการฝึกอบรมเรื่อง การระงับอัคคีภัยและแผนการซ้อมอพยพจากอัคคีภัยและภัยพิบัติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 1 - 5 พฤษภาคม 2558 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558 เรื่อง การสร้างพลังเพื่อผลักดันงานสู่ความเป็นเลิศ, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุมสวนสุภัทราแลนด์ และธันย่าวิว รีสอร์ท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • 10 เมษายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 (กิจกรรมตัดตุ๋งปีใหม่เมือง) , ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ: การนำแผนไปสู่การปฎิบัติและผลลัพธ์,
 • 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (บุคลากร),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 26 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการเดินเพื่อชีวิต (Walking for Life) ครั้งที่ 2 (ประชุมคณะกรรมการ), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงบ่าย บุคลากร), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 28 กันยายน 2557 ,โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3/2557 (ระยะที่ 3), โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการมหกรรมเปิดบ้านแห่งสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องออกกำลังกาย ชั้น 1 แฟลตอาจารย์พยาบาล 6 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 2 สิงหาคม 2557 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2557 ( วันที่ 3 การบรรยายพิเศษ บุคลากรงานบริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย), ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 • 26 กรกฏาคม 2557 ,โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2557 ( วันที่ 1 การบรรยายพิเศษ), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กรกฏาคม 2557 ,โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557, ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 เมษายน 2557 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ), ลานดอกบีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 - 7 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2557 เรื่อง ขับเคลื่อนคำขวัญเพื่อสานฝันให้เป็นจริง, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และ โรงแรมอิมพิเรียล หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มีนาคม 2557 ,โครงการประชุม เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง CMU-QA สำหรับสายสนับสนุน, ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 18 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรม KM IT QA ประจำปี 2556-2557, ณ บริเวณลานกิจกรรม และ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุดมีชีวิต ชั้น 1 อาคาร 2
 • 9 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2556 “4E For All Health”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 ตุลาคม 2556 ,โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารโครงการ กับหน่วยงาน ผู้ประสานงานสาขา และผู้ประสานงานกลุ่มวิชา, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2556 ,โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2556 เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ที่ปรับปรุงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 2), ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 • 9 กันยายน 2556 ,โครงการกิจกรรม 5 ส. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556, ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 5 กันยายน 2556 ,การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง องค์กร Happy เริ่มที่ “สุขของคนทำงาน” (ภาคบ่าย),
 • 30 กรกฏาคม 2556 ,โครงการ การบรรยายพิเศษเพื่อการเรียนรู้ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 11 กรกฏาคม 2556 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กรกฏาคม 2556 ,โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 5 - 8 เมษายน 2556 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “Time to Share : Time to Care : Time to Change”, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และบ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 - 20 สิงหาคม 2555 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ, ณ ห้องเรียน 309 ชั้น 3 อาคาร 4 และห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2555 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 27 - 28 กรกฏาคม 2555 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2555, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ
 • 5 - 9 เมษายน 2555 ,โครงการพัฒนาคน พัฒนาใจให้องค์กร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงแรมคชา รีสอร์ท แอนด์สปา เกาะช้าง จังหวัดตราด
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 - 17 กันยายน 2554 ,โครงการ ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 • 27 เมษายน 2554 ,โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่อง บุคลิกที่ดีสำหรับคนยุคใหม่, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

 • 17 มีนาคม 2552 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Mind Map กับการทำงาน , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 23 ธันวาคม 2551 , การพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 16 ธันวาคม 2549 , งานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 15 สิงหาคม 2549 , พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายว้นครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ , อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 7 กรกฏาคม 2549 , การแห่เทียนเข้าพรรษาไปถวายวัดแท่นพระ , วัดแท่นพระ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 15 สิงหาคม 2548 , พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายว้นครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ , อาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)

การศึกษา

 • 2543 : ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2536 : ศศ.บ. (บ้านและชุมชน ) , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • การประเมินการสอนของอาจารย์/การประเมินกระบวนวิชา
 • พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์อักษรเบรลล์สำหรับคนตาบอด

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 20 สิงหาคม 2563 , รางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral presentation) ประเภทการพัฒนาส่วนงานสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ในโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2563 "พัฒนางานประจำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" (ผลงาน: โครงการคุณธรรม บริการการศึกษา-น้ำใจดี) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 24 มกราคม 2563 , รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านบริหาร ประจำปี พ.ศ. 2562 , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 สิงหาคม 2561 , รางวัลบุคลากรดีเด่น สายปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 กันยายน 2546 , รางวัลการท่องเที่ยวภายในประเทศตามนโยบายรัฐบาลในการให้รางวัลแก่ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้างประจำ ที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2545 , สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 1 เมษายน 2545 , รางวัลครุฑทองคำ และเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2544 (กลุ่มข้าราชการระดับ 1-5) , สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การรับเครื่องราชฯ

 • 2565 , ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2564 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2554 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2552 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2547 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2543 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th