KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร

Noppawan Rattanadumrongaksorn

ตำแหน่ง : พยาบาล (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ)
สังกัด : สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายงาน : หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล
หน่วยงาน : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
โทรศัพท์ : +66 53 949096
อีเมล์ : noppawan.rat@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้าหน่วย , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หัวหน้าหน่วย , หน่วยสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

โครงการร่วมวิจัย

วารสารวิชาการ

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 20 มกราคม 2559 ,ผู้ต้องขังหญิงที่เป็นมารดาและอาสาสมัครเลี้ยงเด็ก, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2555 ,การดูแลทารกประจำวัน และ การเลี้ยงลูกอย่างมีความสุข, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 - 30 มิถุนายน 2554 ,โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังประจำปี 2554, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2552 ,ฝึกอบรมผู้ต้องขังที่เป็นมารดาและพี่เลี้ยงเด็ก, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2552 ,ฝึกอบรมผู้ต้องขังที่เป็นมารดาและพี่เลี้ยงเด็ก, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 สิงหาคม 2552 ,ฝึกอบรมผู้ต้องขังที่เป็นมารดาและพี่เลี้ยงเด็ก, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2552 ,การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย, มูลนิธิบ้านดอกไม้ป่า ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2552 ,โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 31 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กติดผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังที่เป็นมารดา และพี่เลี้ยงเด็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2557 ,การนวดเด็ก, กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ,ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,การป้องกันและควบคุมการผลิตเชื้อในศูนย์เด็กเล็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในศูนย์เด็กเล็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2556 ,การนวดเด็ก, กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2555 ,การนวดทารก, กลุ่มการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 22 - 23 ธันวาคม 2564 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการสารเคมี และความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี" , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 15 - 16 กรกฏาคม 2564 , การประชุมวิชาการ เรื่อง "New Normal in Nursing Management to Handle Disruptive Changes" , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ) , ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ , ไทย
 • 7 สิงหาคม 2563 , สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563 , ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 15 พฤศจิกายน 2562 , การใช้งานและดูแลรักษาหุ่นฝึกสถานการณ์จำลอง (Simulation Operation Specialist Course) , ศูนย์ Simulation & CPR Center โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2562 , โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 , วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2561 , อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 สิงหาคม 2561 , อบรม การบริการอย่างมืออาชีพยุค 4.0 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 - 30 มิถุนายน 2561 , สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2561 , Flora Creek Resort เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 พฤศจิกายน 2560 , ศึกษาดูงานตกแต่งห้องพักผู้ป่วย , โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2560 , อบรม การใช้โปรแกรม CMU Waste Track , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2560 , ฟังบรรยายพิเศษ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน สำหรับหัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2560 , ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais) , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 29 พฤษภาคม 2559 , สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind" , คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด , ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2559 , สัมมนา เส้นทางสู่ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน , คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 กันยายน 2558 , สัมมนา แนวทางการพัฒนา Best Practice ในศูนย์เด็กเล็ก , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 สิงหาคม 2558 , ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้ , โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์ , ไทย
 • 16 สิงหาคม 2558 , สัมมนาบุคลากรสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง , ไทย
 • 21 - 24 กรกฏาคม 2558 , ประชุม แนวคิดและนวตกรรมการพยาบาลผุ้ป่วยมะเร็ง : การดูแลแบบผสมผสาน , โรงแรมเดอะปาร์ค , ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2558 , อบรม การเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2558 , อบรมการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้/ศูนย์ต้นแบบพื้นที่ภาคหนือโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 24 มิถุนายน 2558 , ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนร่วมกัน , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 มิถุนายน 2558 , ประชุมโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , กองพัฒนานักศึกษา , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2557 , อบรม การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็ก , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 7 - 10 กรกฏาคม 2557 , ประชุม พยาบาลกับความก้าวหน้าในการรักษาพยาบาลยุคใหม่ , โรงแรมอโมรา ท่าแพ , ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2557 , อบรม การดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและการใช้โปรแกรมแบบประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ , สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 มีนาคม 2557 , ประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออก , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2556 , ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข , โรงแรม My Tree House , ไทย
 • 12 สิงหาคม 2556 , อบรม การจัดการภัยพิบัติและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย , โรงแรมคุ้มภูคำ , ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2556 , อบรม การช่วยฟื้นคืนชีพเด็กขั้นพื้นฐาน , โรงแรมคุ้มภูคำ , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2556 , อบรมครู/ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง , เทศบาลนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2556 , ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 มิถุนายน 2556 , ประชุม วางแผนการดูแลสุขภาพและกำหนดรูปแบบฐานข้อมูลภาวะสุขภาพเด็กเล็ก , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2556 , ประชุม การจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของนักศีกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 17 พฤษภาคม 2556 , อบรม บูรณาการท้องถิ่นในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย : พื้นที่ภาคเหนือ , บ้านสวนเรือนฝัน โฮมสเตย์ , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556 , ศึกษาดูงาน เรื่อง ศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาปลอดโรค , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลลำพูน , ไทย
 • 10 กันยายน 2555 , การป้องกันควบคุมในศูนย์เด็กเล็กสถานศึกษาระดับอนุบาล , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 28 สิงหาคม 2555 , ร่วมพิธีแสดงความยินดีสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 , โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายประถม , ไทย
 • 22 มิถุนายน 2555 , ประชุมแกนนำรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก , อาคารกองพัฒนานักศึกษา , ไทย
 • 28 เมษายน 2555 , อบรมผู้ดูแลเด็กเล็กในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ , โรงแรมฟูราม่า , ไทย
 • 28 ตุลาคม 2554 , ประชุม การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานศึกษาระดับอนุบาล , โรงแรมบีพีเชียงใหม่ซิตี้ , ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2554 , สัมมนาครู/ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน , เทศบาลนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 มิถุนายน 2554 , ประชุมแกนนำป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 15 - 17 มิถุนายน 2554 , อบรม พยาบาลกับการใช้ยา , โรงแรมเดอะปาร์ค , ไทย
 • 28 มกราคม 2554 , ศึกษาดูงาน , สถานรับเลี้ยงเด็กลานนาเบบี้โฮม เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 14 มกราคม 2554 , การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 2 กันยายน 2553 , สัมมนาเจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็กและครู/ผู้ดูแลเด็ก , โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 25 สิงหาคม 2553 , โภชนาการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในวัยเริ่มอาหารเสริม , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ , ไทย
 • 15 กรกฏาคม 2553 , การป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญในสถานศึกษาสำหรับครูอนามัยและผู้เกี่ยวข้อง , โรงแรมบีพีเชียงใหม่ซิตี้ , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2553 , ประชุมเพื่อวางแผนระบบการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและวัยเรียน , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 มิถุนายน 2553 , ประชุมแกนนำป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ , อาคารกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 3 - 6 เมษายน 2553 , สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2553 , โรงแรมรอยัล แม่โขง จังหวัดหนองคาย , ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2552 , บทบาทท้าทายของพยาบาลยุคใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 ตุลาคม 2552 , ประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำ TOR-JA ในระบบ CMU-MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัญวณิช , ไทย
 • 31 สิงหาคม 2552 - 2 กันยายน 2552 , โภชนาการเพื่อสุขภาพของมารดาและทารก , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มิถุนายน 2552 , ประชุมแกนนำรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ , กองพัฒนานักศึกษา , ไทย
 • 2 - 5 เมษายน 2552 , โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี , ไทย
 • 2 เมษายน 2552 , ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลวารี , โรงเรียนอนุบาลวารี , ไทย
 • 13 มีนาคม 2552 , The impact of early infancy and mode of delivery on gut microbiota development and infant health , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2552 , How Nutrition and Nuture impact Early Chidhood Development , โรงแรม Le Meridien ChiangMai , ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2551 , การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน , โรงเรียนวชิรวิทย์ , ไทย
 • 12 - 13 กรกฏาคม 2551 , โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ , สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด , ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2551 , โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement) , ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 1 เมษายน 2551 , ประชุมแกนนำรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ , กองกิจการนักศึกษา , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร) , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 สิงหาคม 2550 , ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร , กัสซันรีสอร์ท ลำพูน , ไทย
 • 21 มิถุนายน 2550 , ประชุมแกนนำรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ , กองกิจการนักศึกษา , ไทย
 • 7 - 8 มิถุนายน 2550 , การพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย ครั้งที่ 4 , โรงแรมแอม่บาสเดอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 12 - 13 พฤษภาคม 2550 , สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550 , โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 2 มีนาคม 2550 , ประชุมแกนนำรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ , กองกิจการนักศึกษา , ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2549 , อบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและสอบสวนโรคไข้เลือดออก , อาคารกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี , ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2549 , บรรยายเรื่อง เทคนิคการบริหารยุคใหม่ให้ฉีกแนวและประสบความสำเร็จและเทคนิคการสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์แก่เด็กปฐมวัย , รร.เชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2549 , ฟังบรรยายเรื่อง การสอนเด็กเล้กแบบบูรณาการ , รร.วชิรวิทย์ , ไทย
 • 26 - 28 เมษายน 2549 , ประชุมวิชาการ เด็กออทิสสติก : การดูแลเพื่อคุณภาพชีวิต , รร.ลานนาพาเลช , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2548 , ประชุมเพื่อสรุปการดำเนินงานโครงการหนังสือเล่มแรก (Bookstart) , สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , ไทย
 • 5 - 7 พฤษภาคม 2548 , โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรในโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็กคณะพยาบาลศาสตร์ม.เชียงใหม่ , ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ปทุมธานี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาล ระยอง , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2547 , การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ต้นแบบ , ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 18 มิถุนายน 2547 , การประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ , โรงแรมเดอะปาร์ค จ. เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 มกราคม 2547 , การส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2546 , กฏหมายกับการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2546 , How to prevent Atopic , บ้านกลางดอย อ.หางดง , ไทย
 • 16 - 17 ตุลาคม 2546 , การใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้นและโรคเรื้อรัง , โรงแรมสุริวงศ์ จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 ตุลาคม 2546 , เทคนิคการพัฒนาความพร้อมโดยองค์รวม , ที่ว่าการอำเภอสันทราย , ไทย
 • 13 - 16 สิงหาคม 2545 , การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 1 - 2 พฤศจิกายน 2543 , อีคิว งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2543 , ห้องประชุมสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 1 กันยายน 2565 ,โครงการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง เรื่อง เฟ้นหา “ดาวเด่น” สู่บันไดสืบทอดผู้นำ รุ่นที่ 1 (ระยะที่ 2), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 - 24 กรกฏาคม 2565 ,โครงการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง เรื่อง เฟ้นหา “ดาวเด่น” สู่บันไดสืบทอดผู้นำ รุ่นที่ 1, ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 กรกฏาคม 2565 ,โครงการสัมมนา “ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ”, ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
 • 25 พฤษภาคม 2565 ,บรรยายพิเศษ เรื่อง Growth mindset & Motivation (ภายใต้โครงการปฐมนิเทศฯ),
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 20 กันยายน 2564 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564 “บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา” ,
 • 5 กรกฏาคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร ประจำปี 2564 (บุคลากรสายสนับสนุน),
 • 29 มิถุนายน 2564 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบและเทคนิคการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการจัดประชุม/สัมมนาแบบ Virtual Online” (กลุ่มที่ 2), ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 เมษายน 2564 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 : กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ,
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 17 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับบุคลากร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 26 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 7), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 8), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 5), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 6), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 3), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 4), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 1), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 2), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 19 กรกฏาคม 2562 ,กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน (ครั้งที่ 4),
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 31 พฤษภาคม 2562 - 10 มิถุนายน 2562 ,โครงการปลูกผังสร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณลักษณะจำเป็นต่อการมุ่งสู่วิสัยทัศน์องค์กรเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤษภาคม 2562 ,กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน (ครั้งที่ 3),
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค 62) , ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี (สวนสุภัทราแลนด์ โรงแรมเดอะไทด์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา)
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องพักอาจารย์ บุคลากร ชั้น 1 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 มีนาคม 2562 ,การออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 กุมภาพันธ์ 2562 ,โครงการปลูกฝังสร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณลักษณะจำเป็นต่อการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ องค์กร เรื่อง การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อการประมวลผลและการจัดทำรายงาน : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Excel รุ่นที่ 2 (วันที่ 2),
 • 14 กุมภาพันธ์ 2562 ,โครงการปลูกฝังสร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณลักษณะจำเป็นต่อการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ องค์กร เรื่อง การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อการประมวลผลและการจัดทำรายงาน : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Excel รุ่นที่ 2 (วันที่ 1),
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 31 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 5),
 • 26 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 4),
 • 25 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 3),
 • 24 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 2),
 • 23 - 31 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 มิถุนายน 2561 ,ประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงาน (JA) และการจัดทำภาระงาน (TOR) ของบุคลากรสายสนับสนุน, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 มิถุนายน 2561 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร ประจำปี 2561 (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง) ,
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 18 กรกฏาคม 2560 ,โครงการการออกแบบกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 1 “การวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์”, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 - 17 กรกฏาคม 2560 ,โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 เรื่อง “เพิ่มพลังความคิด พลังกายและพลังใจสู่องค์กรแห่งความสุข”, ณ โรงเรียนกาละพัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มิถุนายน 2560 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องประชุมอาจารย์และบุคลากร ชั้น 1 อาคารเทพกวี กุศลเถระ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มช. : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี” ,
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 27 สิงหาคม 2559 - 1 กันยายน 2559 ,โครงการมหกรรม Big Cleaning Day 2559 "ทำความดีถวายแม่หลวง",
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายปฏิบัติการ), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 28 กรกฏาคม 2559 ,โครงการพัฒนาแนวทางการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 (การบรรยายพิเศษ การส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่),
 • 6 กรกฏาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 29 กุมภาพันธ์ 2559 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2559 “มหกรรมสร้างสุขเพื่อทุกคน”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 ธันวาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : แนวทางการนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2) , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทง), ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 มิถุนายน 2558 ,โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย” , ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1
 • 1 - 5 พฤษภาคม 2558 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558 เรื่อง การสร้างพลังเพื่อผลักดันงานสู่ความเป็นเลิศ, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุมสวนสุภัทราแลนด์ และธันย่าวิว รีสอร์ท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • 10 เมษายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 (กิจกรรมตัดตุ๋งปีใหม่เมือง) , ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงบ่าย บุคลากร), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 ตุลาคม 2557 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557 “รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2557 ( วันที่ 1 การบรรยายพิเศษ), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 18 ตุลาคม 2556 ,โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารโครงการ กับหน่วยงาน ผู้ประสานงานสาขา และผู้ประสานงานกลุ่มวิชา, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 กันยายน 2556 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมจัดทำแผนการป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ (วันที่ 2 สำหรับอาจารย์และบุคลากร), ณ ห้อง 308 ชั้น 3 อาคาร 4 และห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 เมษายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 5 - 8 เมษายน 2556 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “Time to Share : Time to Care : Time to Change”, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และบ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 - 28 กรกฏาคม 2555 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2555, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2555 ,โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เรื่อง เติมรัก สามัคคี และพลังใจเพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยดัน, ณ โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท และโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 • 5 - 9 เมษายน 2555 ,โครงการพัฒนาคน พัฒนาใจให้องค์กร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงแรมคชา รีสอร์ท แอนด์สปา เกาะช้าง จังหวัดตราด
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 - 17 กันยายน 2554 ,โครงการ ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 31 มีนาคม 2554 - 3 เมษายน 2554 ,โครงก่ารสัมมนาเรื่อง อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ, รร.พิมพิมาน อำเภอแกลง ตังหวัดระยอง

การศึกษา

 • 2545 : ศษ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2536 : พย.บ. (พยาบาล) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2532 : ม.5 (-) , การศึกษานอกโรงเรียน จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 2529 : ม.3 (-) , รร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2547 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2544 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2542 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th