KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์

Benjamas Suksatit

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
โทรศัพท์ : +66 53 935020 , +66 53 949051
อีเมล์ : benjamas.s@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • รองคณบดี , วิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยภารกิจคณบดี , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 11 มิถุนายน 2563 ,ที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการเพิ่มช่องทางสื่อสารกิจกรรมมูลนิธิขาเทียมฯ, มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2562 ,โครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาหมู่บ้านอาซ่าต้นแบบในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, อาจารย์ชมพูนุท สิงห์มณี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 27 ธันวาคม 2560 ,การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขา, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2554 ,ผลการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อระดับฮีโมโกบินเอวันซีและความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ห้องตรวจอายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 21 พฤศจิกายน 2561 ,คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ,ไทย
 • 28 กันยายน 2561 ,ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง การตรวจหาระดับของแอนติบอดีต่อเซอเฟสแอนติเจนของเชื้อไวรัสอักเสบ ชนิด บี หลังการฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด ชี 1 ครั้ง ในนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 ธันวาคม 2560 ,ร่วมวิจัย การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ,ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2560 ,ร่วมวิจัย การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะใต้หลักภาวนา 4 ของพระสงฆ์จังหวัดพิจิตร, สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2560 ,ร่วมวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชั่น INSUGAR, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 เมษายน 2560 ,กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา ,ไทย
 • 9 ธันวาคม 2559 ,ร่วมวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก, คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2559 ,ร่วมวิจัย การพัฒนาขนมหม้อแกงพลังงานต่ำด้วยการใช้น้ำตาลที่หายาก Rare Sugar เป็นส่วนผสม, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 15 กุมภาพันธ์ 2565 ,โครงการวิจัย เรื่อง "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายไตที่หน่วยเปลี่ยนไตและไตเทียมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่", นายนิคม คำเหลือง ตำแหน่งพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2565 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ผลของการให้ความรู้ตามหลักพิตส์เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อการจัดการตนเองในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังทางกายร่วมหลายโรค", นางสาวมนันชญา จิตตรัตน์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2564 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมออนไลน์สำหรับเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในการทำงานในนักเรียนอาชีวศึกษา, นางสาวพิมพิไล ใจตรง นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ,ไทย
 • 25 ตุลาคม 2564 ,ขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ในสังกัดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 ตุลาคม 2564 ,โครงการวิจัย เรื่อง "ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง (The Effectiveness of Health Literacy Promotion Program for Stroke Prevention of Person with Hypertension)", อาจารย์ ดร.วิภาดา ศรีมันทยามาศ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะ ,ไทย
 • 12 ตุลาคม 2564 ,วิจัย เรื่อง "การพัฒนาสื่อโมชันกราฟฟิกเพื่อป้องกันโรคผิวหนังสำหรับสามเณรในโรงเรียนพระปริบัติธรรม จังหวัดเชียงใหม่", นางสาวนิรัชพร สมฤษคูณ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2564 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ผลของการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อการจัดการตนเองในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2", นางสาวนาตยา ยาก๋อง นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการจัดการตนเองในพระสงฆ์สูงอายุโรคเรื้อรังหลายโรคร่วมกัน, นายธีราเมษฐ์ จิราวุฒิพันธ์ นศ.ป.โท ,ไทย
 • 7 เมษายน 2564 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การเสริมสร้างพลังอำนาจเชิงโครงสร้างและภาวะบีบคั้นทางจริยธรรมของพยาบาล ในโรงพยาบาลเอกชน, นางสาวขวัญชนก ยาลมาโซน รหัสนักศึกษา 621231043 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ,ไทย
 • 11 สิงหาคม 2563 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ค่านิยมในการทำงานของพยาบาลสองรุ่นอายุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่” , นางนันทวัน มงคลเวส รหัส 611231047 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2563 ,ปริญญานิพนธ์ เรื่อง “ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะโภชนาการเกินของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่”, นางสาวสุณิศา เสนาหวาน รหัสประจำตัว 612232016 ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2562 ,ปริญญานิพนธ์ เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ทัศนคติ และความคาดหวังของพระภิกษุสงฆ์ต่อการใช้ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดเชียงใหม่” , นายนิวัตน์ ทรงศิลป์ รหัสประจำตัว 612232034 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผนการศึกษา แบบ 2 (วิทยานิพนธ์) ,ไทย
 • 24 มิถุนายน 2562 ,ปริญญานิพนธ์ เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพ ความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของพระสงฆ์ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน” , นางสาวเจษฎาภรณ์ สุธรรมรหัสประจำตัว 602232004 นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต นักศึกษาระดับปริญญาโทแผนการศึกษา แบบ 2 (วิทยานิพนธ์) ,ไทย
 • 6 ธันวาคม 2561 ,การส่งเสริมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวในผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุงในชุมชน : กรณีศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 กันยายน 2561 ,ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2, วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2561 ,ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในโรงพยาบาลเอกชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ,ไทย
 • 20 ตุลาคม 2560 ,การผสมผสานการดูแลสุขภาพทางไกลที่บ้านสู่การดูแลแบบองค์รวมในระยะสุดท้ายของชีวิต : กรณีศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2560 ,ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคกับเก้าอี้ร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัวต่อระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2560 ,ผลของการกระตุ้นประสาทรับความรู้สึกโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการตอบสนองเชิงพฤติกรรมการรับรู้ของผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับรุนแรง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2560 ,ผลของการกระตุ้นประสาทรับความรู้สึกโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการตอบสนองเชิงพฤติกรรมการรับรู้ของผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับรุนแรง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2558 ,การสนับสนุนขององค์กรตามการรับรู้ และพฤติกรรมการทำงานเชิงรุก ของพยาบาลวิชาชีพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2558 ,ผลของการสนับสนุนของครอบครัวต่อพฤติกรรมสุขภาพของผุ้ที่โรคไตระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2557 ,ผลของการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมสุขภาพ น้ำหนักตัว ดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวของผู้ที่มีกลุ่มอาการเมตาบอลิก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2554 ,ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 25 ตุลาคม 2564 ,ขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ในสังกัดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนก ,ไทย
 • 12 ตุลาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย เรื่อง "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการกำเริบของโรคเอสแอลอี", วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล ,ไทย
 • 12 ตุลาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิแปลเครื่องมือวิจัย เรื่อง "ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อความร่วมมือในการออกกำลังกายของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ", นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์พินิจ นิสิตขั้นปริญญามหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 3 เมษายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิวิจารณ์บทความ ในการสัมมนาวิชาการระดับชาตและผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2563 , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,ไทย
 • 28 กันยายน 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิแปลเครื่องมือวิจัย เรื่อง “รางวัลและการคงอยู่ในงานของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ห่างไกล: การศึกษาแบบผสมผสาน”, ผศ.ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร และคณะ ,ไทย
 • 9 กันยายน 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาต ครั้งที่ 4 และร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน, วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ,ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2563 ,ปริญญานิพนธ์ เรื่อง “ผลของสื่อโมชันกราฟิกเพื่อป้องกันโรคผิวหนัง สำหรับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหม่” , นางสาวนิรัชพร สมฤษคูณ รหัสประจำตัว 612232027 ,ไทย
 • 11 มิถุนายน 2563 ,ผู้คุณวุฒิวิจารณ์บทความ สัมมนาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 , สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบคุณภาพแนวปฏิบัติสำหรับการวิจัย “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกการบริหารเวลาการให้ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดเข้าวงรอบยามาตรฐานหลังการให้ยาครั้งแรกทันที งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่” , งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 กันยายน 2562 ,ผุ้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอบทความทางวิชาการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 , มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2562 ,ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2(สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร ครั้งที่ 10) The 3rd National and the 2nd International Conference 2019(NIC 2019 : MCU Nan) เรื่อง นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา สู่มรดกธรรม มรดกโลก, วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ,ไทย
 • 9 กันยายน 2560 ,กลั่นกรองบทความวิชาการ และผู้ดำเนินรายการ, วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ,ไทย
 • 27 มิถุนายน 2560 ,สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2560 ,กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 15 เมษายน 2554 - 15 เมษายน 2555 ,อนุกรรมการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 12 กันยายน 2564 ,หัวข้อ "การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคโควิด-19", มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ,ไทย
 • 16 สิงหาคม 2564 ,โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 หมวดที่ 1 ปรัชญาการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 - 13 สิงหาคม 2564 ,โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่ รุ่นที่ 12, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2564 ,หัวข้อ "การฝึกปฏิบัติการพยาบาลในฐานคิดวิถีใหม่", สมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทย ,ไทย
 • 4 เมษายน 2564 ,อบรม โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,ไทย
 • 13 พฤษภาคม 2563 ,วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ “การพัฒนาบัญชีทางการไลน์เพื่อการเผยแพร่กิจกรรมของมูลนิธิฯ” , มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ,ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2562 ,บรรยาย ในโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดเหล้า บุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดตราด” , คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2562 ,บรรยาย ในโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดเหล้า บุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดตราด” , คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2562 ,บรรยาย ในโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดเหล้า บุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดตราด” , คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2562 ,บรรยาย ในโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดเหล้า บุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดตราด” , คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2562 ,บรรยาย หัวข้อ “การสอนข้างเตียงการประชุมปรึกษาทางคลินิก การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล: การสอนในคลินิกที่เหมาะกับ Generation Z” ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง” , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” Routine To Research : R2R, โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 กันยายน 2562 ,กิจกรรม , สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพะเยา ,ไทย
 • 23 สิงหาคม 2562 ,บรรยายในหัวข้อ “กรอบวิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563” , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ,ไทย
 • 18 - 20 สิงหาคม 2562 ,โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดเหล้า บุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดตราด” , คณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,ไทย
 • 16 สิงหาคม 2562 ,โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย , สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,ไทย
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย , สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,ไทย
 • 13 สิงหาคม 2562 ,โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย , สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,ไทย
 • 3 สิงหาคม 2562 ,ฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 , สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ,ไทย
 • 2 สิงหาคม 2562 ,ฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 , สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2562 ,ฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 , สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2562 ,ฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 , สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัญหาเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ บรรยายกิจกรรม “คนพะเยาร่วมใจ ห่างไกลภัยบุหรี่” , คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2562 ,โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพขึ้นพร้อมกันทุกวัดในเขตเทศบาลเมืองลำพูน , เทศบาลเมืองลำพูน ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2562 ,โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพขึ้นพร้อมกันทุกวัดในเขตเทศบาลเมืองลำพูน, เทศบาลเมืองลำพูน ,ไทย
 • 19 - 23 พฤษภาคม 2562 ,ฝึกอบรม"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 11, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,ไทย
 • 13 พฤษภาคม 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,ไทย
 • 9 พฤษภาคม 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,ไทย
 • 6 - 11 มกราคม 2562 ,โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ,ไทย
 • 28 - 30 พฤศจิกายน 2561 ,หลักสูตรเทคนิคการทำงานสุขภาวะชุมชนแบบองค์รวม, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,ไทย
 • 15 - 20 กรกฏาคม 2561 ,โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 8, โบทานิค รีสอร์ท ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2561 ,ประชุมวิชาการ การพยาบาลของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561, โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2561 ,การพัฒนาทักษะในศตวรรษ 21 , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ,ไทย
 • 1 - 2 พฤษภาคม 2561 ,โครงการพัฒนาอาสาสมัครพระสงฆ์ส่งเสริมสุขภาพภาวะภายใต้หลักการภาวนา 4 ประจำวัด, สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ,ไทย
 • 11 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ,สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ,ไทย
 • 5 - 7 มกราคม 2561 ,เกี่ยวกับการดูแลตนเองและการป้องกันการเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ,ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2560 ,พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาในเรือนจำ, สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 22 - 27 กรกฏาคม 2560 ,สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2560 ,NURSING CARE IN ACUTE CORONARY DISEASE PATIENTS, โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ,ไทย
 • 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่), คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา ,ไทย
 • 24 - 27 มกราคม 2560 ,โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่), มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ,ไทย
 • 26 - 30 ธันวาคม 2559 ,รายวิชาที่ยังไม่ได้รับรองจาก วช. จำนวน 2 วิชา ตามโครงการอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 8, สมาคมวิจัยแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 3 - 7 ตุลาคม 2559 ,หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และกรณีตัวอย่างวิธีการเขียนข้อเสนอการวิจัย และจุดที่ควรแก้ไขที่พบความผิดพลาดบ่อย, วิทยาลัยสงฆ์น่าน มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 25 - 29 กรกฏาคม 2559 ,อบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ,ไทย
 • 15 - 16 กรกฏาคม 2559 ,โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2554 ,หลักการสุขอนามัยและการปฐมพยาบาล, โครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพอาหาร ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 21 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 5, คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 19 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 5, คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 24 ธันวาคม 2563 ,แบ่งปันประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน MOOL I Strategr in Style, วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2563 ,สัมมนาออนไลน์หัวข้อ “กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือโรค NCDs”ภายใต้กิจกรรม Health CMU (MOR) : Let’s Talk with MOR , ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน ,ไทย
 • 24 มีนาคม 2563 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มิถุนายน 2562 ,ฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 , หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ศูนย์บริหารงานวิจัย ,ไทย
 • 26 มิถุนายน 2562 ,ฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 , หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ศูนย์บริหารงานวิจัย ,ไทย
 • 26 มิถุนายน 2562 ,ฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 , หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ศูนย์บริหารงานวิจัย ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2562 ,ฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 , หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ศูนย์บริหารงานวิจัย ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2562 ,ฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 , หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ศูนย์บริหารงานวิจัย ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2562 ,ฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 , หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ศูนย์บริหารงานวิจัย ,ไทย
 • 24 มิถุนายน 2562 ,ฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 , หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ศูนย์บริหารงานวิจัย ,ไทย
 • 24 มิถุนายน 2562 ,ฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 , หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ศูนย์บริหารงานวิจัย ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2561 ,โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 13 พฤษภาคม 2564 ,โครงการสัมมนาวิชาการและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง Digital Technology and Learning Outcomes in Nursing Education, ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลสาสตร์ มช. ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2564 ,โครงการสัมมนาวิชาการและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง Digital Technology and Learning Outcomes in Nursing Education, ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลสาสตร์ มช. ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2563 ,Ms.Jing Sun นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Nursing, Hunan University of Traditional Chinese ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2563 ,Ms.Jing Sun นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Nursing, Hunan University of Traditional Chinese ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2563 ,Ms.Jing Sun นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Nursing, Hunan University of Traditional Chinese ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 กันยายน 2560 ,นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 สิงหาคม 2560 ,นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มิถุนายน 2556 ,อาหารเพื่อสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ไม่ระบุ
 • 12 พฤษภาคม 2564 ,ผู้ดำเนินรายการโครงการสัมมนาวิชาการและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง Digital Technology and Learning Outcomes in Nursing Education, ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลสาสตร์ มช. ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 9 มิถุนายน 2565 , การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 เรื่อง "Transforming Nursing Education post COVID 19 era: Challengers and Reflections" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2565 , การประชุมให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอผลงานโครงการวิจัย เรื่อง ต้นแบบการบริหารจัดการ WellHotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 27 - 29 เมษายน 2565 , กิจกรรมเยี่ยมชมผลการดำเนินงานและพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานสุขอนามัยระดับสากล GBAC STAR , คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต , ไทย
 • 4 - 6 มีนาคม 2565 , การลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัย ต้นแบบการบริหารจัดการ Wellhotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ , โรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ จังหวัดกระบี่ , ไทย
 • 3 - 4 ธันวาคม 2564 , การศึกษาดูงานสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน Well Hotel ภายใต้โครงการวิจัย "ต้นแบบการบริหารจัดการ Well Hotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ" , ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 26 - 28 พฤศจิกายน 2564 , โครงการ "ต้นแบบการบริหารจัดการ WellHotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ" , โรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ จังหวัดกระบี่ , ไทย
 • 30 กันยายน 2564 , การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของแผนงานวิจัย "โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ" , โรงแรมสมายล์ ลานนา จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 14 สิงหาคม 2564 , การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 1 - 2 กรกฏาคม 2564 , การอบรมหลักสูตร AUN-QA Implementation & Gap Analysis version 4 รุ่นที่ 1 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 17 - 18 มิถุนายน 2564 , การอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education : Backward Curriculum Design รุ่นที่ 3 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 19 เมษายน 2564 , ประชุมการจัดทำแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่นำไปสู่การพัฒนาแผนบริหารจัดการแผนงานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ , ออนไลน์ , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2564 , กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช. , ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564 , อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum , ZOOM , ไทย
 • 20 มกราคม 2564 , ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564 , ZOOM , ไทย
 • 24 ธันวาคม 2563 , ประชุมสรุปโครงการCMU MOOC International (MOOC1) , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 23 ธันวาคม 2563 , ประชุมสัมมนาคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มช. , One nimman ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 กันยายน 2563 , โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและด้านวิจัยของคณาจารย์ในสาขาญ ปี การศึกษา 2563 , ปานวิมาน สปา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 11 กันยายน 2563 , สัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 6 RDI for Disruptive Education การวิจัย พัฒนา และนัวตกรรมในยุคการพลิกผันทางการศึกษา , โรงแรมโนดวเทล กรุงเทพ , ไทย
 • 1 - 3 สิงหาคม 2563 , ประชุมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) , โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2563 , อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 2 ออกแบบการฟฟิคเพื่อการเรียนการสอนด้วย Canva , สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2563 , อบรมเทคนิคการสร้างสื่อ สำหรับอาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตรที่ 1 ตัดต่อวิดิโออย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Rush , สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 17 - 19 กรกฏาคม 2563 , ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กรกฏาคม 2563 , อบรมการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบวิดิโอด้วยเครื่องมือ (CMU Ez Studio , สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2563 , Cardiology CMU Synchronized Course: You ask, We answer. , โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มิถุนายน 2563 , ประชุมในการจัดทำสื่อเผยแพร่ผ่านระบบ Social Media ในโครงการเพิ่มช่องทางสื่อสารกิจกรรมของมูลนิธิขาเทียมฯ , มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี , ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2563 , เข้าร่วมโครงการผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” , มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน "การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่" , โรงแรมเอส บางกอก นวมินทร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมพัฒนาโครงการความรอบรู้สุขภาพ ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตในพระสงฆ์ , มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ไทย
 • 29 ตุลาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์ภาค 18 ตามโครงการเสริมเสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาขนประจำตำบล(อปต.)ในสังคมไทย , วัดนาทวี จังหวัดสงขลา , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์ภาค 16-17 ตามโครงการเสริมเสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาขนประจำตำบล(อปต.)ในสังคมไทย , วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง จ.สุราษฎร์ธานี , ไทย
 • 22 ตุลาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์ภาค 6-7 ตามโครงการเสริมเสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาขนประจำตำบล(อปต.)ในสังคมไทย , วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน , ไทย
 • 16 - 17 ตุลาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์ภาค 4-5 , มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ไทย
 • 13 กันยายน 2562 , ร่วมงานครบรอบ " ๑๓๒ปี มหาจุฬา" , มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2562 , ประชุมวิชาการ เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ: ท้าทายของผู้นำพยาบาล Health Promotion for NCDs: The Challenges of Nurse Leaders” , โรงแรม Prince Palace กรุงเทพฯ , ไทย
 • 28 สิงหาคม 2562 , สัมมนาวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 16 สิงหาคม 2562 , ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบุรณาการ , มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา , ไทย
 • 25 July 2019 , นำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อเรื่อง Mork Volunteer Health Advocacy Project: A Multidisciplinary Collaboration for Training and Capacity-Building for Buddhist Monks ในการประชุมวิชาการ Sigma’s 30th International Nursing Research Congress , ประเทศแคนาดา , Canada
 • 25 July 2019 - 29 June 2019 , เข้าร่วมประชุมวิชาการ Sigma’s 30th International Nursing Research Congress , ประเทศแคนาดา , Canada
 • 15 - 17 กรกฏาคม 2562 , ประชุมเครือข่ายทางสังคมเชิงพุทธบูรณาการ , วัดบางปรือ จ.ตราด และ วัดไผ่ล้อม จ.ตราด , ไทย
 • 1 - 2 กรกฏาคม 2562 , ประชุมเตรียมความพร้อมเครือข่ายทางสังคมเชิงพุทธบูรณาการ , ห้องประชุมวัดหนองบัว จ.ตราด , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2562 , ประชุมวิชาการ โภชนาการสัญจร ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง โภชนาการกับการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง , โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น , ไทย
 • 22 - 23 มิถุนายน 2562 , อบรมวิชาการของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง การวิจัยแบบผสมวิธี , คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 5 - 6 มิถุนายน 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ของหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบลของคณะสงฆ์ภาค 14-15 , วัดไร่ขิง จ.นครปฐม , ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของคณะสงฆ์ภาค 2-3" , วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา , ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2562 , ประชุมคณะกรรมการสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและ Phi Omega-at-Large Chapter ครั้งที่ 3/2562 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2562 , ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ , วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ , ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2562 , ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรม "สร้างนักวิจัยร่นใหม่ (ลูกไก่)" , ศูนย์ฝึกอบรมครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา , ไทย
 • 29 เมษายน 2562 - 1 พฤษภาคม 2562 , อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 2 , สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล , ไทย
 • 7 - 8 เมษายน 2562 , ประชุม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 , โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 25 มีนาคม 2562 , ประชุมเตรียมความพร้อมเครือข่ายทางสังคมเชิงพุทธบูรณาการ , ห้องประชุมวัดหนองบัว จ.ตราด , ไทย
 • 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมวิชาการ The International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Innovations in Practice, Education, and Research , โรงแรม Emerald Hotel, Bangkok , ไทย
 • 19 มกราคม 2562 , ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษา , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 18 มกราคม 2562 , ประชุมคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ , มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา , ไทย
 • 20 - 21 ธันวาคม 2561 , ประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 , โรงแรมเทวราช , ไทย
 • 19 ธันวาคม 2561 , ประชุมพัฒนาโครงการวิจัยการรับรู้ทางสุขภาวะและการป้องกันโรคให้กับพระสงฆ์อย่างยั้งยืน , มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2561 , ร่วมเสวนา การเตรียมเอกสารผลงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ : ผศ. รศ. และศาสตราจารย์ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 26 ตุลาคม 2561 , ประชุม การก้าวสู่ผู้นำสุขภาพโลก : พลังของพยาบาล , โรงแรมเอเชีย ราชเทวี , ไทย
 • 2 กันยายน 2561 , รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร "คนดี เพชรพิจิตร" , วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร , ไทย
 • 1 กันยายน 2561 , สนทนาเฉพาะกลุ่ม งานวิจัยของนิสิต , มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา , ไทย
 • 9 - 10 สิงหาคม 2561 , เข้ารับเกียรติบัตร และเข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 , โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 2 - 5 August 2018 , ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Monk Volunteer Health Advocates:Raising the Awareness of NCDs Prevention among buddhist Monk ณ ประเทศญี่ปุ่น , The Mitsui Garden Hotel in Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น , Japan
 • 13 กรกฏาคม 2561 , อบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 กรกฏาคม 2561 , อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 19 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 7 มิถุนายน 2561 , เทคนิคและวิธีการสอนรูปแบบ Scaffolaing สร้างเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา รุ่นที่ 2 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 6 มิถุนายน 2561 , ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2561 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2561 , ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ , จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2561 , ประชุมเตรียมงานและสรุปผลการปฏิบัติงานของโครงการฯ , โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวงพระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร , ไทย
 • 30 เมษายน 2561 , ประชุมเตรียมงานและสรุปผลการปฏิบัติงานของโครงการฯ , โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวงพระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร , ไทย
 • 23 - 27 เมษายน 2561 , อบรม การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน และอบรม พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย , มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงแรมทวินโลตัส , ไทย
 • 14 มีนาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาหลักสูตร , วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน , ไทย
 • 12 มีนาคม 2561 , อบรม จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2560 , ร่วมกิจกรรมและตรวจสุขภาพเบื้องต้น โครงการค่ายอาสาพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน , บ้านห้วยยาว อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 10 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมวิชาการ เส้นทางสู่ผู้นำทางการพยาบาลในยุค Thailand 4.0 , โรงแรมมารวย การ์เด้น , ไทย
 • 29 - 30 ตุลาคม 2560 , ประชุมโครงการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา , วัดท่ากลวง จังหวัดพิจิตร , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2560 , ร่วมโครงการ การใช้โค้ชเชิงพุทธจิตวิทยา , ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม วัดสุทธิวราราม , ไทย
 • 2 - 3 ตุลาคม 2560 , ประชุมจัดทำชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 , สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 19 - 22 กันยายน 2560 , อบรม นักวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางสังคมศาสตร์ "Thailand 4.0" , วังยาวรีสอร์ท สุพรรณบุรี , ไทย
 • 17 กันยายน 2560 , ร่วมโครงการ การใช้โค้ชเชิงพุทธจิตวิทยา , ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม วัดสุทธิวราราม , ไทย
 • 2 กันยายน 2560 , ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรบการศึกษาในหลักสูตร , เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท หางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 สิงหาคม 2560 , เก็บข้อมูลวิจัย , วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา , ไทย
 • 14 - 23 July 2017 , เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น , Toho University , Japan
 • 14 มิถุนายน 2560 , ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ภาคเหนือ , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 7 มิถุนายน 2560 , อบรม Big data and analysis in Health , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 พฤษภาคม 2560 , ประชุมเพื่อติดตั้งและประเมินผลระบบสำหรับบันทึกงานแปลคัมภีร์ฯ , วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง จ.น่าน , ไทย
 • 13 - 17 ธันวาคม 2559 , ฝึกอบรมวิทยากรภาคปฏิบัติ , มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา , ไทย
 • 28 - 30 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ พ.ศ.2559 , โรงแรมดิเอมเมอรัลล์ , ไทย
 • 8 - 9 ตุลาคม 2559 , ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมฯ , วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ไทย
 • 14 - 15 กันยายน 2559 , ประชุมวิชาการประจำปี 2559 , โรงแรมมารวย การ์เด้น , ไทย
 • 1 สิงหาคม 2559 , ประชุมการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 , ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2559 , ประชุม The Oncology Nursing summit , Intercpmtomental Hotel Bangkok , ไทย
 • 21 - 24 กรกฏาคม 2559 , ศึกษาดูงานโครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจังหวัดระยอง , ไทย
 • 25 - 26 มิถุนายน 2559 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 17 มิถุนายน 2559 , โครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2559 - 3 มิถุนายน 2559 , อบรม วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย , ไทย
 • 18 - 19 พฤษภาคม 2559 , ประชุมวิชาการครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 , โรงแรมดิเอมเพรส , ไทย
 • 25 - 28 เมษายน 2559 , อบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 , มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา , ไทย
 • 5 - 12 March 2016 , ศึกษาดูงานโครงการ The Sakura Science Plan (Program) ณ ประเทศญี่ปุ่น , ษฟเฟไฟ , Japan
 • 21 มกราคม 2559 , โครงการสัมมนาประสิทธิผลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาของมหาบัณฑิต , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 11 - 13 มกราคม 2559 , อบรม เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ Edpes 2016 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 5 - 13 November 2015 , เสนอผลงานวิจัยเรื่อง HIV-Related Stigma and Self-Care Among Young People Living With HIV in Thailand ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , Las Vegas, Nevada , United States Of America
 • 16 กันยายน 2558 , กิจกรรมระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับสร้างสุขภาวะองค์รวมของจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 กันยายน 2558 , ควบคุมดูแลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ , วัดพระธาตุดอยสุเทพ , ไทย
 • 1 - 30 กันยายน 2558 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์ , สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 สิงหาคม 2558 , ประชุม การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2 , โรงแรมแมนดาริน , ไทย
 • 3 - 4 สิงหาคม 2558 , ประชุมวิชาการ Contributions of Nursing Graduate Studies to Health Policy and Research , โรงแรมไมด้า ซิตี้ ร่ีสอร์ท , ไทย
 • 13 - 15 กรกฏาคม 2558 , ประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การแฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์สู่สังคมในศตวรรษที่ 21 และประชุมคณะกรรมการฯ วิสามัญ ครั้งที่ 3/2558 , โรงแรมไมด้า ซิตี้ ร่ีสอร์ท , ไทย
 • 1 - 2 กรกฏาคม 2558 , ประชุม Souheast and East Asian Education and Research Network , โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2558 , โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 25 - 26 พฤษภาคม 2558 , ประชุมวิชาการ Cardiology & Neurology Cocktail , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2558 , ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรบการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2558 , ประชุมคณะกรรมการวิสามัญ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 16 - 17 เมษายน 2558 , สัมมนาสถิติทางการแพทย์ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 มีนาคม 2558 , ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยภูเขา , อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ , โรงแรมแมนดาริน , ไทย
 • 14 - 23 December 2014 , ศึกษาดูงานภายใต้ Sakura Science Project, Japan ณ ประเทศญี่ปุ่น , ประเทศญี่ปุ่น , Japan
 • 11 ธันวาคม 2557 , ประชุมคณะกรรมการสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและSTTi Phi Omega at-Large ครั้งที่ 3/2557 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2557 , สัมมนา การนำเสนองานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 22 - 25 October 2014 , ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี , EWHA Women University , Korea
 • 26 กันยายน 2557 , สัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ , รติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กันยายน 2557 , ประชุม การบูรณาการ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและส่งเนริมทักษะของผู้สอนด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 22 - 23 สิงหาคม 2557 , สัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , รีสอร์ท เชียงใหม่ แม่ริม คูลดาวน์ , ไทย
 • 21 - 22 สิงหาคม 2557 , ประชุม การบูรณาการ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมทักษะของผู้สอนด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 6 - 7 สิงหาคม 2557 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557 , ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ , ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2557 - 2 สิงหาคม 2557 , ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย , โรงแรมมิราเคิล คอนเวนชั่น , ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2557 , สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามกรอบ TQF , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 8 กรกฏาคม 2557 , สัมมนา การเขียนตำราและการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2557 - 1 กรกฏาคม 2557 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2557 , สัมมนา วิถีสร้างบัณฑิตอุดมคติไทยในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 มิถุนายน 2557 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 23 - 24 มิถุนายน 2557 , ประชุม Access to HIV and Other STDs Diagnosis and Linkage Wth Care in Southeast Asia , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 มิถุนายน 2557 , เสวนา งานวิจัย ปากท้องและความยั่งยืน , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2557 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 5 - 6 มิถุนายน 2557 , อบรม แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Proctice : GCPI , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 มิถุนายน 2557 , อบรม การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2556 , สัมมนา การเขียนตำราและหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 18 มิถุนายน 2556 , สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่ , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 13 - 15 มิถุนายน 2556 , ร่วมพิธีรับเข้าสมาชิกใหม่ของสมาคมเกียรติคุณนานาชาติ สาขาประเทศไทย , โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ , ไทย
 • 9 - 10 พฤษภาคม 2556 , ประชุมวิชาการครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 เรื่อง Holistic Approach in Stroke Management , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี , โรงแรมดิเอ็มเมอรอล , ไทย
 • 13 - 16 กันยายน 2555 , ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 14 , โรงแรมแชงกรีล่า , ไทย
 • 8 - 14 July 2012 , เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างสถาบันการศึกษาภายใต้การประชุมเอเชีย-แปซิฟิก พันธมิตรของผู้นำด้านสุขภาพ (APHAL) ณ ประเทศเกาหลีใต้ , Ewha Womans University , Korea
 • 24 - 25 พฤษภาคม 2555 , ประชุม Stroke Care 2012 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2555 , ประชุม เส้นทางใหม่ของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 15 - 16 พฤษภาคม 2555 , ประชุม Trends and Innovations in Chronic lllness , โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 5 - 7 April 2012 , ศึกษาดูงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน , Shanghai Mental Health Center , China
 • 28 กันยายน 2554 , ประชุมกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 29 - 30 สิงหาคม 2554 , ประชุมวิชาการ Palliative Careฯ และสัมมนาสภาการพยาบาล , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ , ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2554 , สัมมนาการบริหารจัดการงานทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ , ไทย
 • 1 - 4 พฤษภาคม 2554 , ประชุมวิชาการมหกรรมการเรียนรู้เครือข่าย พย.สสส. ครั้งที่ 2 , ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 28 เมษายน 2554 - 1 พฤษภาคม 2554 , ศึกษาดูงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงแรมพิมพิมาน ระยอง , ไทย
 • 23 - 25 มีนาคม 2554 , ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 2 international on Prevention & Management of Chronic Conditions และ The 11 World Congress of Self-care Deficit Nuraing Theory , โรงแรมดิเอมเมอรัล , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 9 - 12 กันยายน 2553 , CMCC 12th Coronary Artery Disease: The New Frontiers , Shangri-La hotel , ไทย
 • 23 February 2010 , Cardiovascular research --translating from the bedside and back , School of Nursing, The University of North Carolina at Chapel Hill , United States Of America
 • 3 - 6 February 2010 , 2010 SNRS Annual Conference: Health Care Challenges in the Next Decade , Austin Hilton Texas , United States Of America
 • 2 October 2009 , Ethics in Medicine and Research: Lessons from Dr.Mengele , MBRB G202 School of Medicine, The University of North Carolina at Chapel Hill , United States Of America
 • 11 - 14 February 2009 , 2009 SNRS Annual Conference , The Hyatt Regency in Baltimore Maryland , United States Of America
 • 6 - 9 April 2008 , International Association for Human Caring 2008 Conference , The Carolina Inn in Chapel Hill, North Carolina , United States Of America
 • 21 - 23 February 2008 , SNRS 2008 Annual Conference Health Disparities: Evidence into Action , Sheraton Hotel Birmingham in Birmingham Alabama , United States Of America
 • 1 - 8 October 2007 , The UNC-Chapel Hill School of Nursing National Gerontology Nurses Week , School of Nursing, University of North Carolina at Chapel Hill , United States Of America
 • 14 November 2005 , 38th Biennial Convention - Scientific Sessions , Indianapolis, IN , United States Of America
 • 31 October 2005 , Conducting Culturally Competent Research , Friday Center, Chapel Hill, North Carolina , United States Of America
 • 1 - 5 July 2005 , The seventh International Congress on AIDS in Asia and the Pacific (ICAAP) , Kobe , Japan
 • 23 - 26 มีนาคม 2548 , การจัดการเรียนการสอนและการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จ.นนทบุรี ,มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี และโรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2548 , แนวคิด และกระบวนการ Benchmarking , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 22 มกราคม 2548 , การพัฒนาบทบาทผู้เชี่ยวชาญการพยาบาลเฉพาะทางสาขา(ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลขั้นสูง:APN) , โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2547 , การเพิ่มพูนศักยภาพด้านการตรวจร่างกายและการรักษาโรคเบื้องต้น เรื่อง การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ , คณะพยาบาลศาสตร์ มช , ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2547 , การสอบความรู้ฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 5 พฤศจิกายน 2547 , ปรึกษาหารืองานรณรงค์โรคเอดส์ , สนง.สาธารณสุขเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2547 , การเตรียมความพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มช , ไทย
 • 20 - 22 ตุลาคม 2547 , Health promotion: Evidence, practice and policy , โรงแรมปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 10 ตุลาคม 2547 , การสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขาทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ (APN) , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี กรุงเทพฯ , ไทย
 • 27 - 30 กันยายน 2547 , Meta-Analysis , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กันยายน 2547 , การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา (problem-based learning) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 กันยายน 2547 , การปฏิบัติการโดยอาศัยหลักฐาน: การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2547 , การพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2547 , การเขียนบทความวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 16 กรกฏาคม 2547 , The XV International AIDS Conference , Bangkok , ไทย
 • 7 - 8 กรกฏาคม 2547 , Nursing Science & HIV/AIDS: Global Challenges and Opportunities , Chiang Mai , ไทย
 • 4 มิถุนายน 2547 , การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์: การนำผังผสานดุลดัชนีไปใช้ในคณะฯ ภาควิชาและหน่วยงาน , ห้องประชุมภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 21 พฤษภาคม 2547 , ศึกษาดูงานสำหรับคณาจารย์ในภาควิชา , สภาการพยาบาล และ ชีวาศรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2547 , รู้ตน รู้งาน สานสร้างพัฒนา , ไลฟอัพ รีสอร์ท แอนด์สปา , ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2547 , การประชุมวิชาการของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ เรื่อง พยาบาล: การอยู่เคียงข้างรวมใจต้านความจน , เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 19 มีนาคม 2547 , สัมมนาและดูงานกิจการนักศึกษา , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , ไทย
 • 25 - 26 ตุลาคม 2546 , การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Conducting systematic review)" , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 ตุลาคม 2546 , MIS:Management Information System , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 ตุลาคม 2546 , Electronic Health Records and Standardized Nursing Languages , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 16 ตุลาคม 2546 , การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง หลักสูตร การใช้ KC (Learning Management System) ในการพัฒนาและจัดการรายวิชา , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 ตุลาคม 2546 , การประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2546 , การสัมมนาอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ อาจารย์ที่โอนย้าย และอาจารย์ที่รับใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 10 ตุลาคม 2546 , The Second Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health , The Twin Towers, Bangkok , ไทย
 • 2 - 3 ตุลาคม 2546 , การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างข้อสอบ OSCE" , งานแพทยศาสตร์ศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 21 กันยายน 2546 , การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปฏิบัติการพยาบาลโดยอาศัยความรู้เชิงประจักษ์ (Evidence - Based Nursing Practice) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 กันยายน 2546 , การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 15 สิงหาคม 2546 , อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยการใช้ E-learning , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 16 สิงหาคม 2546 , การดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม , โรงแรมอิมพีเีรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2545 , School Based Community Wellness Center & Perspectives on Nursing Knowledge by Professor Dr. Marilyn Parker , คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาิวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 24 ธันวาคม 2544 , Nurse Practitioners: A USA view by Professor Dr. Wiliam L Holzemer , คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาิวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 16 ธันวาคม 2544 , Satellite symposium: Young people and AIDS: Building alliance for creating change , Pang Saun Kaew Hotel, Chiang Mai, Thailand , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2544 , ์Nursing Diagnosis by Dr. Evan (President of NANDA) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 20 - 21 พฤศจิกายน 2544 , การประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 2: การวิจัยทางการพยาบาล นวัตกรรมเพื่อสุขภาพของประชาชนในทศวรรษหน้า , โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม. , ไทย
 • 5 พฤศจิกายน 2544 , Honorary Lecture by Madame Lin Ju Ying ผู้ได้รับรางวัล The Princess Srinagarindra Award 2001 , ห้องประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงานก.พ. , ไทย
 • 4 - 12 October 2001 , The Sixth International Congress on AIDS in Asia and the Pacific , Melburne , Australia
 • 28 - 29 เมษายน 2544 , ตรวจสุขภาพและเก็บข้อมูล , โครงการหลวงแม่แฮ , ไทย
 • 31 - 2 กุมภาพันธ์ 2544 , The International Conference Improving Life Through Health Promotion Making a Differene , Faculty of Nursing, Chiang Mai University , ไทย
 • 4 - 5 พฤศจิกายน 2543 , สมุนไพรไทย-จีน , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 ตุลาคม 2543 , ปอดอักเสบ 2000 , ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 30 - 1 ตุลาคม 2543 , โครงการหลวงออกปฏิบัติงานตรวจสุขภาพอนามัยและเก็บข้อมูล , โครงการหลวงแม่แฮ บ้านม่อนยะ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 กันยายน 2543 , โครงการหลวงออกปฏิบัติงานตรวจสุขภาพอนามัยและเก็บข้อมูล , โครงการหลวงแม่แฮ บ้านม่อนยะ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 17 กันยายน 2543 , โครงการหลวงออกปฏิบัติงานตรวจสุขภาพอนามัยและเก็บข้อมูล , โครงการหลวงแม่แฮ บ้านแม่แฮเหนือ , ไทย
 • 9 - 10 กันยายน 2543 , ออกปฎิบัติงานโครงการหลวง ฯ เพื่อตรวจสขภาพอนามัยและเก็บข้อมูล , โครงการหลวงแม่แฮ บ้านป่าเกี๊ยะน้อย ต.แม่นาจร จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2543 , เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล , ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มิถุนายน 2543 , ประชุมวิชาการครั้งที่22 , อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2543 , การสาธารณสุขยุคใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 25 - 26 พฤษภาคม 2543 , Font page 2000 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 28 เมษายน 2543 , การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ปี 2000 , โรงแรมปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2543 , Intervention Research on Cardiovascular Rick Reduction , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2543 , Workshop: OREM Theory Philosophical base and Application , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2543 , การอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการวิเคราะห์เครือข่ายโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป KRACTPLOT: Social Network Mapping Program , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 3 ธันวาคม 2542 , การวิเคราะห์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ , คณะศึกษาศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 7 มกราคม 2543 , การอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2542 , การจัดทำ Home page , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2542 , การใช้โปรแกรมช่วยในการส่งผลการเรียนผ่านแผ่นบันทึกข้อมูล , สำนักทะเบียนและประเมินผล มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 22 พฤษภาคม 2542 , การติดเชื้อเอชไอวีและเชื้อฉวยโอกาส , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 24 - 26 มีนาคม 2542 , การฝึกอบรมการตัดกระดาษแบบล้านนา ตัดตุง , สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 มีนาคม 2542 , การส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2541 , สารต้านมะเร็งกับสุขภาพ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 27 ตุลาคม 2541 , เวชศาสตร์โรคติดยา , คณะแพทยศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 9 ตุลาคม 2541 , Transcultural Nursing & Medical Anthropology , ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะำพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2541 , มหาวิทยาลัยนอกระบบ: ใครได้ ใครเสีย , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 23 พฤษภาคม 2541 , การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 27 พฤษภาคม 2565 ,โครงการ“เพิ่มศักยภาพในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom
 • 11 มีนาคม 2565 ,โครงการ“ความรอบรู้ด้าน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มกราคม 2565 ,โครงการ“Digital technology:แนวคิดและการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom18 2455 1001
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 20 กันยายน 2564 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564 “บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา” ,
 • 13 กรกฏาคม 2564 ,การบรรยาย หัวข้อ โมเดลเชิงสาเหตุและโมเดลสมการโครงสร้าง,
 • 14 มิถุนายน 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ Research and Development กับงานวิจัยทางการพยาบาล),
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 17 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 หัวข้อ แนวทางในการทดสอบองค์ความรู้ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง), ผ่านระบบ Zoom
 • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
 • 1 มีนาคม 2564 ,โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptorship) ประจำปีงบประมาณ 2564, โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ Main Studio ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 11 มีนาคม 2563 ,พิธีเปิดโครงการรููปแบบออกกำลังกายแบบความรู้คู่บันเทิง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (EdEx Style by FONCMU),
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 ตุลาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 28 มิถุนายน 2560 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 19 ตุลาคม 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 12 กรกฏาคม 2559 ,การบรรยายพิเศษในการขอตำแหน่งทางวิชาการและนโยบายสนับสนุนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยะจารี), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 11 เมษายน 2559 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมืองและทำขนมไทย ), ณ บริเวณลานดอกปีบ หลังอาคาร 1
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 29 กรกฏาคม 2558 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำ SAR ของหลักสูตร,
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กรกฏาคม 2558 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 23 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 2, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 22 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 1, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 8 ธันวาคม 2557 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 1), ณ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 26 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการเดินเพื่อชีวิต (Walking for Life) ครั้งที่ 2 (ประชุมคณะกรรมการ), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการ “สานใจ๋ สามวัย สืบฮี้ต โตยฮอย ยี่เป็ง เจียงใหม่ ป่ะจ๋ำปี๋ สองปันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด” (กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และการสาธิตการทำโคมไฟ),
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 กรกฏาคม 2557 ,การประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในปีการศึกษา 2557 สำหรับคณาจารย์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 - 4 สิงหาคม 2556 ,โครงการสัมมนาบุคลากรใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 กรกฏาคม 2556 ,โครงการ การบรรยายพิเศษเพื่อการเรียนรู้ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 11 กรกฏาคม 2556 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กรกฏาคม 2556 ,โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 8 มีนาคม 2556 ,โครงการอบรมตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556 ,การประชุมสรรหา หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2555 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕5, ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 ตุลาคม 2555 ,โครงการบรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร ๑ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 - 20 สิงหาคม 2555 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ, ณ ห้องเรียน 309 ชั้น 3 อาคาร 4 และห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 21 พฤษภาคม 2555 ,โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2555 ,โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เรื่อง เติมรัก สามัคคี และพลังใจเพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยดัน, ณ โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท และโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 19 ธันวาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง “การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อสอบและการทำคลังข้อสอบ, ห้องเรียน N4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง Adult Learner และ Creative Feedback, ห้อง N4 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 - 17 กันยายน 2554 ,โครงการ ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 กรกฏาคม 2554 ,โครงการเทคนิคการสอนสมัยใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, ห้อง N4 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 มิถุนายน 2554 ,โครงการวิจัยในชั้นเรียน : แนวคิด กระบวนการ และประสบการณ์, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา

 • 2557 : Ph.D. (Nursing) , University of North Carolina at Chapel Hill , United States Of America
 • 2547 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 2539 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • HIV/AIDS: Prevention and care
 • Biobehavioral Nursing
 • การปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2547
 • Non Communicable Disease: Prevention and Care

การลาศึกษา

 • 28 February 2014 - 14 April 2014 , course Doctor of Philosophy (Ph.D) in Nursing , at The University of North Carolina at Chapel Hill , United States Of America , scholarship ส่วนตัว
 • 28 August 2013 - 27 February 2014 , course Doctor of Philosophy (Ph.D) in Nursing , at The University of North Carolina at Chapel Hill , United States Of America , scholarship ส่วนตัว
 • 19 กุมภาพันธ์ 2553 - 18 สิงหาคม 2553 , หลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาล (ขยายเวลา) , ณ University of North Corolina at Chapel Hill , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 19 February 2009 - 18 August 2010 , course สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ขยายเวลา) , at University of North Corolina at Chapel Hill , United States Of America , scholarship โครงการพัฒนาอาจารย์
 • 19 August 2009 - 18 February 2010 , course สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ขยายเวลา) , at University of North Corolina at Chapel Hill , United States Of America , scholarship โครงการพัฒนาอาจารย์
 • 19 August 2005 - 18 August 2009 , course สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ , at University of North Carolina at Chapel Hill , United States Of America , scholarship โครงการพัฒนาอาจารย์
 • 5 มิถุนายน 2544 - 4 มิถุนายน 2546 , หลักสูตร พยาบาลผู้ใหญ่ , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 7 เมษายน 2562 , เกียรติบัตรรับรองเป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยภาคบรรยาย , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
 • 9 October 2007 , The winners of the UNC-Chapel Hill School of Nursing National Gerontology Nurses Week poster display , School of Nursing, University of North Carolina at Chapel Hill
 • 26 พฤษภาคม 2548 , รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2547 , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 3 พฤศจิกายน 2547 , รางวัลเกียรติยศ "DEAN'S LIST" ประจำปีการศึกษา 2546 , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 30 มิถุนายน 2547 , เกียรติบัตรเรียนดีได้คะแนนยอดเยี่ยมระดับคะแนน 4.00 , หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การรับเครื่องราชฯ

 • 2556 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2551 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2547 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2544 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th