KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางกมลชนก กาวิล

Kamolchanok Kawil

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ)
สังกัด : สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
โทรศัพท์ : +66-53-94 5013,+66-53-935013,511472
อีเมล์ : kamolchanok.k@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • เลขานุการคณะ , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  กรรมการอื่นๆ
 • 22 สิงหาคม 2561 ,คณะกรรมการดำเนินการโครงการ CMU KM Day ประจำปี 2561 "พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข", มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 สิงหาคม 2557 ,คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2557, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 - 3 ธันวาคม 2556 ,คณะทำงานฝ่ายลงทะเบียน ต้อนรับ และพิธีการ งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 มกราคม 2555 ,คณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 - 27 พฤศจิกายน 2552 ,คณะทำงานฝ่ายลงทะเบียน ต้อนรับและพีธีการ งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ประจำปี "วิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิส", มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 - 20 ธันวาคม 2551 ,คณะกรรมการจัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อเชีวิต", มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายในมหาวิทยาลัย
 • 2 กันยายน 2552 ,ความคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 1 เมษายน 2565 ,วิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการดำเนินงานโดยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence :EdPEx), สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 10 มกราคม 2554 ,สส, สนร ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 25 - 27 พฤษภาคม 2559 ,โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 30 กันยายน 2565 , โครงการสัมมนาเลขานุการส่วนงาน ผู้อำนวยการ ในสำนักงานมหาวิทยาลัย และงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 , โรงแรมรติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปาร์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 กันยายน 2565 , อบรม Future Skills Development Program: Sharpening Your Logical Thinking (ลับคมคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ) , รูปแบบ online , ไทย
 • 1 - 2 สิงหาคม 2565 , ฝึกอบรมเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยทลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 : ผู้บริหารระดับกลาง มช. , ห้องประชุม 203 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ITSC มช. , ไทย
 • 27 - 28 พฤษภาคม 2565 , โครงการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "การกำหนดกลยุทธ์สำคัญและจัดทำแผนที่นำทาง (Road Map) สำหรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)" , เรือนราชา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2565 , กิจกรรมเปิดตัวโครงการ Healthy CMU ปีที่ 2 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 มกราคม 2565 , การประชุมติดตาม "โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2564 , การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ CMU-ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 , ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2564 , โครงการ CMU KM-Day 2021 , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 24 - 25 มีนาคม 2564 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Smart Change Management with OKRs in Action (เปลี่ยนอนาคตสู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ OKRs) , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 7 - 17 มีนาคม 2564 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program) , อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช. , ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2564 , ประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ) , ห้อง NT 504 อาคารเรียนรวมฯ , ไทย
 • 25 มกราคม 2564 , ประชุมสร้างความเข้าใจ ในการจัดการจัดสรรจำนวนกรอบตำแหน่งและจำนวนตำแหน่ง การจัดทำประกาศฯ และการจัดทำแบบประเมินค่างานฯ ของพนักงานสายสนับสนุน , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารมหาวิทยาลัย 2 , ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2563 , โครงการปิดการอบรมแกนนำสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ , สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2563 , เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบติดตามเรื่องเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” , เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบติดตามเรื่องเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” , ไทย
 • 12 - 13 พฤศจิกายน 2563 , กิจกรรม MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 24 ตุลาคม 2563 , โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเพื่อการพัฒนาระบบปฏิบัติการงานบัณธิตศึกษา , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร และ Rhythm@Rayong จ.ระนอง , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2563 , โครงการอบรมแกนนำสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ , ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 14 ตุลาคม 2563 , ประชุม ผู้บริหารคณะและสถาบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพครั้งที่ 3/2563 , ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 19 - 20 กันยายน 2563 , โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 กันยายน 2563 , สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563 , ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กันยายน 2563 , เข้าร่วมกิจกรรม “แนะนำโครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ความสำคัญและบทบาทของแกนนำสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” , ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 20 สิงหาคม 2563 - 1 กันยายน 2563 , ร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 , งานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 จังหวัดกรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรม เรื่อง "Stay Alert, Alive from Active Shooter and Mass Shooting" , ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 9 มกราคม 2563 , อบรมหลักสูตรเรื่อง “ข้อชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561” , ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2562 , อบรม เรื่อง "จิตวิทยาเพื่อความสุขในการทำงาน และการบริหารคน ในยุคดิจิทัล , โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 ตุลาคม 2562 , อบรม เรื่อง กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 5 ตุลาคม 2562 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. , โรงแรมดวงจิต รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต , ไทย
 • 21 กันยายน 2562 , อบรม เรื่อง "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย
 • 2 กันยายน 2562 , สภาพนักงานสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2562 หัวข้อเรื่อง “TOGETHER WE SHARE” , ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ , ไทย
 • 1 กันยายน 2562 , อบรม เรื่อง การฟ้องคดีปกครองสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 , ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2562 , กิจกรรม "มองหมามุมใหม่ไปกับ MaCMU" , ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ , ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2562 , โครงการถวายเทียนพรรษา และทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระในจังหัวดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 , วัดสันธาตุ ตำบลศรีมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 23 มิถุนายน 2562 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 , โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย
 • 5 มิถุนายน 2562 , ประชุม เรื่อง EdPEx Sharing: เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2562 , ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กช.มช.) , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2562 , อบรม เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2562 , อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ E-document (Version 2) , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2562 , ฟังการบรรยาย การทำงานด้วยจิตอาสาอย่างชาญฉลาดเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและองค์กรตามแนวทางแบบสามก๊ก , คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2562 , บรรยายพิเศษ เรื่อง "การทำงานด้วยจิตอาสาอย่างชาญฉลาดเพื่อความก้าวหน้าขแงตนเองและองค์กรตามแนวทางสามก๊ก" , คณะบริหารธุรกิจ มช. , ไทย
 • 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง HR Transformation in Digital Age และ Digital Tool for Future HR , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 มกราคม 2562 , ฟังบรรยาย CMU Smart City - Clean Energy ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ , คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 5 ตุลาคม 2561 , ศึกษาดูงานงานบริหารทั่วไป , อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กันยายน 2561 , ร่วมโครงการเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ร่วมสร้าง สร้างเสริมสุขภาพ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 สิงหาคม 2561 , ร่วมโครงการสภาพนักงานสัญจร ครั้งที่ 1/2561 , อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 19 กรกฏาคม 2561 , อบรม เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : Tools For Quality หมวด 5 บุคลากร , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 29 - 30 มิถุนายน 2561 , สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2561 , Flora Creek Resort เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 มิถุนายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มิถุนายน 2561 , อบรม เพื่อทบทวนและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟู ระยะที่ 3 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 มิถุนายน 2561 , อบรม เพื่อทบทวนและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟู ระยะที่ 3 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 8 มิถุนายน 2561 , อบรมเครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : Tools For Quality หมวด 3 ผู้เรียน/ลูกค้า และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2561 , บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยคุณธรรม , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2561 , ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ , จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2561 , ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document) , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 เมษายน 2561 , อบรม EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 18 เมษายน 2561 , อบรม เพื่อทบทวนและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟู ระยะที่ 2 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 มีนาคม 2561 , อบรมเพื่อทบทวนและพัฒนาการจัดการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟู , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2561 , ฟังบรรยายพิเศษ คุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 มีนาคม 2561 , อบรมเพื่อทบทวนและพัฒนาการจัดการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟู , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2561 , สัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ , ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2561 , ร่วมเจรจาตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 , ห้องประชุมกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 - 31 มกราคม 2561 , อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H) , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 27 ธันวาคม 2560 , ศึกษาดูงานโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินการเพื่อไปสู่การเป็นคณะคุณธรรม , โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 27 - 28 พฤศจิกายน 2560 , ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. มอ. มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 3 , โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น , ไทย
 • 4 - 5 พฤศจิกายน 2560 , อบรม การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2560 , อบรม การบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 กันยายน 2560 , สัมมนา แนวทางการจัดการความรู้สำหรับการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2560 , ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2560 "พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2560 , ฟังบรรยายพิเศษ Healthy University , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2560 , ฟังบรรยาย การเรียนรู้อย่างเข้าใจ ลดการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง , คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 25 มิถุนายน 2560 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0 , โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 มิถุนายน 2560 , ร่วมโครงการติดตามงานในโครงการอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติ , ห้องประชุมยงยุทธ และสำนักบริการวิชาการ , ไทย
 • 3 มิถุนายน 2560 , สัมมนา "รวมใจ รวมพลัง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2560 , ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais) , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2560 , ร่วมโครงการสภาพนักงานสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เรื่อง "ร่วมคิด ร่วมพัฒนา เพื่อนำพามหาวิทยาลัยไปสู่จุดหมาย" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2560 , ร่วมโครงการติดตามงานในโครงการอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติ , ห้องประชุมยงยุทธ และสำนักบริการวิชาการ , ไทย
 • 25 เมษายน 2560 , อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 เมษายน 2560 , ร่วมโครงการติดตามงานในโครงการอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติ , ห้องประชุมยงยุทธ และสำนักบริการวิชาการ , ไทย
 • 18 เมษายน 2560 , ฟังบรรยาย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงาน , โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว , ไทย
 • 31 มีนาคม 2560 - 1 เมษายน 2560 , ร่วมโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ" , โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา , ไทย
 • 30 มีนาคม 2560 , ร่วมโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ" , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 13 - 17 มีนาคม 2560 , ร่วมโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2560 , อบรมโครงการก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ EdPEx ในหัวข้อ Work Process Desing , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2560 , โครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 13 มกราคม 2560 , อบรม การใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบน CMU-MIS , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 7 ธันวาคม 2559 , ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการความรู้ที่เป็นเลิศ" , ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ชั้น 3 , ไทย
 • 24 - 25 พฤศจิกายน 2559 , ประชุม วันนักบริหารงานบุคคล ประจำปี 2559 และสัมมนาประจำปี HR Day 2016 , โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว , ไทย
 • 18 - 19 พฤศจิกายน 2559 , โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 15 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 5 หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมหารือการวางแผนขับเคลื่อนคุณภาพไปสู่ระดับ 300 คะแนน และการหารือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน EdPEx200 , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 10 - 11 ตุลาคม 2559 , ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 3 , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2559 , ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 กันยายน 2559 , ร่วมโครงการการสร้างทีมงานสู่สันติวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 , ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ชั้น 3 , ไทย
 • 19 - 21 กันยายน 2559 , ร่วมโครงการการสร้างทีมงานสู่สันติวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 , โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา , ไทย
 • 14 กันยายน 2559 , ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2559 "พัฒนางานประจำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 กันยายน 2559 , สัมมนา การจัดการความรู้กระบวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา , โรงแรมปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 - 31 กรกฏาคม 2559 , สัมมนาบุคลากรงานการเงิน การคลัง และพัสดุ , โรงแรมคูลดาวน์ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2559 , สัมมนา การจัดการพลังงานในมหาวิทยาลัย , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 มิถุนายน 2559 - 2 กรกฏาคม 2559 , โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , Xiang-Ya School of Nursing Central South University and Unio Hospital of Tongji Medical University , ไทย
 • 25 - 26 มิถุนายน 2559 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2559 , ประชุมผู้รับผิดชอบการจัดการเสนอชื่อฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี , ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ชั้น 3 , ไทย
 • 21 - 22 มีนาคม 2559 , อบรม เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 2 มีนาคม 2559 , ฟังบรรยาย การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณส่วนงาน สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2559 , สัมมนา เส้นทางสู่ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน , คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 28 กันยายน 2558 , ประชุม การกำหนดเงินค่าตอบผลการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ายที่เทียบเท่า) , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง , ไทย
 • 1 กันยายน 2558 , ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการ" , โรงแรมอิสติน เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2558 , อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การมบหมายงาน และติดตามงาน , โรงแรมมณีนาราคร เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 มิถุนายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 5 มิถุนายน 2558 , ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2558 - 5 เมษายน 2558 , สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558 , ธันย่า ซี วิว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี , ไทย
 • 17 มีนาคม 2558 , เสวนา รวมพลัง ร่วมพิชิตวิกฤติหมอกควัน , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 มกราคม 2558 , ฟังบรรยายพิเศษด้วยผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเบ , สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2557 , สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ , โรงแรม ibis Styies Chiang Mai , ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2557 , สัมมนา การปรับปรุงแผนการบริหารและการพัมนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 7 พฤศจิกายน 2557 , ประชุม การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย , โรงแรมฟูราม่า , ไทย
 • 24 ตุลาคม 2557 , ประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 8 กันยายน 2557 , โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ด้านการบริหาร จากรุ่นสู่่รุ่น , โรงแรมแคนทารี่ฮิ ลล์ , ไทย
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2557 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน , โรงแรมแชงกรี-ลา , ไทย
 • 26 เมษายน 2557 , สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน" , สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2557 , รับฟังการสาธิตและเปิดการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 23 ธันวาคม 2556 , สัมมนา Smart IT for Executive Personal Assistants and Young Talents , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2556 , สัมมนา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน , โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2556 , ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 19 พฤษภาคม 2556 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เรื่อง ปรับเปลี่ยน มช.สู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 8 - 9 พฤษภาคม 2556 , ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , ไทย
 • 24 - 25 ธันวาคม 2555 , อบรม Module 22 เรื่อง Process Assessment & Control และ Module 23 เรื่อง Process Management Guideline : PMG , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2555 , อบรม Module 20 เรื่อง Strategy Map /BSC/ Improvement Tools และ Module 21 เรื่อง Initiative / New Service Blueprint , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2555 - 1 พฤศจิกายน 2555 , อบรม Module 18 เรื่อง Gap Analysis / Goal Setting / C&E และ Module 19 เรื่อง SWOT Analysis / TOWS Matrix , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2555 , ประชุมสัมมนาประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน , โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว , ไทย
 • 3 กันยายน 2555 , อบรม Module 17 เรื่อง Process SIPOC Model , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 27 สิงหาคม 2555 - 1 กันยายน 2555 , อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง (พบก-ป) , โรงแรมแคนทารีฮิลล์ และศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ , ไทย
 • 25 - 26 สิงหาคม 2555 , โครงการสัมมนาผู้บริหาร เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 , ห้องประชุมยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 21 สิงหาคม 2555 , อบรม Module 16 เรื่อง Process Kdy Factor , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 1 - 4 August 2012 , ศึกษาดูงานด้านการบริหาร ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , วิทยาลัยสาธารณสุขหลวงพระบาง และมหาวิทยาลัยสุพานุวง , Lao
 • 5 มิถุนายน 2555 , สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายปฏิบัติการ , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2555 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 , โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2555 , อบรม Module 14 เรื่อง Process Step : Service Blueprint , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 19 มีนาคม 2555 , อบรม Module 13 เรื่อง Work Process/Sub Process , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2555 , อบรม Module 12 เรื่อง Work System Management Concept , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2554 , ประชุมฝ่ายพัฒนา ส่งเสริม และดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมจิตตปัญญาการออกกำลังกาย การมีโภชนาการที่ดี และเพศศึกษา , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 27 - 28 สิงหาคม 2554 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 , โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง , ไทย
 • 11 สิงหาคม 2554 , อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 6 - 7 สิงหาคม 2554 , โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , เชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก , ไทย
 • 8 - 10 มิถุนายน 2554 , อบรมหลักสูตร TQA Criteria , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2554 - 1 มิถุนายน 2554 , อบรม เรื่อง ระบบบัญชีสมัยใหม่ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนสำหรับนักวิชาการเงินและบัญชี และนักบริหารในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รุ่นที่ 3 , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2554 , ประชุม เรื่อง การใชเงาน e-Mail Account และ CMU Mail , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 2 - 4 พฤษภาคม 2554 , อบรมยุทธศาสตร์การบริหารพัฒนาองค์การสมัยใหม่ โดยใช้กระบวนการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ , โรงแรมศิรินาถการ์เด้น , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 2 มีนาคม 2554 , อบรม Module 10 เรื่อง Action Plan , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2554 , ฟังบรรยาย เรื่อง ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 20 - 21 มกราคม 2554 , การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 7 ธันวาคม 2553 , ประชุมชี้แจงการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา , โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 1 ธันวาคม 2553 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 4 - 5 พฤศจิกายน 2553 , อบรม เรื่อง Strategy Map , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน , ไทย
 • 15 - 16 ตุลาคม 2553 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2553 , ปานวิมานรีสอร์ท แอนด์สปา อ.แม่ริม , ไทย
 • 12 - 13 ตุลาคม 2553 , อบรม เรื่อง SWOT Analysis , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 12 - 13 ตุลาคม 2553 , อบรม เรื่อง SWOT Analysis , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 15 - 18 กันยายน 2553 , ประชุมวิชาการมหกรรมการเรียนรู้ฯ , ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 1 - 5 September 2010 , ศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาผู้บริหาร ณ ประเทศอังกฤษ , ประเทศอังกฤษ , England
 • 27 - 28 สิงหาคม 2553 , โครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความสุขและพลังในการทำงาน , ระวี-วารี รีสอร์ท แอนสปา , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2553 , Result Matrix , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 5 สิงหาคม 2553 , การวิพากษ์โครงร่างองค์กรของส่วนงานต่าง ๆ , โรงแรมอมารีรินคำ , ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2553 , รับฟังการบรรยายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษา , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 มิถุนายน 2553 , การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554 , ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมภ์ , ไทย
 • 15 มิถุนายน 2553 , การใช้ระบบงานการลาออนไลน์ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 21 - 23 พฤษภาคม 2553 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553 , โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 3 - 6 เมษายน 2553 , สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2553 , โรงแรมรอยัล แม่โขง จังหวัดหนองคาย , ไทย
 • 11 - 13 มีนาคม 2553 , การจัดการความรู้เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ , มหาวิทยาลัยบูรพา , ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2553 , ประชุมให้คำปรึกษาการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ 61 ตัว เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2553 , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2553 , การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และการบริหารความเสี่ยง , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 27 - 28 มกราคม 2553 , Module 5 เรื่อง "เครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการ" , โรงแรมอโมร่า ท่าแพ , ไทย
 • 24 - 25 ธันวาคม 2552 , อบรม Module 4 เรื่อง Beat Practice ขององค์กรที่เป็นตัวอย่าง , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน , ไทย
 • 24 - 25 ธันวาคม 2552 , Module 4 เรื่อง "Best Practice ขององค์กรที่เป็นตัวอย่าง" , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2552 , ประชุมที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ครั้งที่ 8/2552 , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , ไทย
 • 28 - 29 พฤศจิกายน 2552 , เก็บข้อมูลวิจัย , ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี , ไทย
 • 26 - 27 พฤศจิกายน 2552 , ประชุมวิชาการ "วิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ" และเป็นคณะทำงานฝ่ายลงทะเบียน , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2552 , เก็บข้อมูลวิจัย , อบต.เวียงแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 30 ตุลาคม 2552 , เก็บข้อมูลวิจัย , ต.หนองน้ำรัด ,ต.หนองม่วงไข่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ และต.ถืมตอง อ.เมือง , ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน , ไทย
 • 21 - 22 ตุลาคม 2552 , Module 3 เรื่อง การประเมินตนเองตามเกณฑ์ , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 17 - 18 กันยายน 2552 , การวิเคราะห์เกณฑ์ในเชิงการจัดการ ครั้งที่ 2 , โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 16 September 2009 , ศึกษาดูงานตามแผนผู้บริหาร ปี 2552 ณ ประเทศเกาหลีใต้ , ประเทศเกาหลีใต้ , Korea
 • 31 สิงหาคม 2552 , ประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานบุคลากรบน CMU MIS , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 21 สิงหาคม 2552 , โครงการ KM DAY ครั้งที่ 1 , คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 11 สิงหาคม 2552 , การวิเคราะห์เกณฑ์ในเชิงการจัดการ , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 9 สิงหาคม 2552 , สัมมนาบุคลากรหน่วยบัณฑิตศึกษาเพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา , เฮือนดอกแก้วรีสอร์ท , ไทย
 • 18 - 19 มิถุนายน 2552 , องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลแห่งชาติ ใน Module ที่ 1 เรื่อง Value Chain และ Strategic Planning , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 มิถุนายน 2552 , ประชุมอนุกรรมการฝ่าจัดทำ CD และแผ่นพับของคณะฯ , ห้องประชุมงานนโยบายและแผน , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2552 , โครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา ประจำปี 2552 , ห้องเชียงดาว ชั้น 12 โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 28 พฤษภาคม 2552 , การอบรมเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือกให้กับบุคลากรทางการศึกษา , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 24 เมษายน 2552 , ดำเนินการจัดการประชุมนานาชาติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ.2551 , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 2 - 5 เมษายน 2552 , โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี , ไทย
 • 20 - 21 มีนาคม 2552 , ประชุมวิชาการ ปขมท. ปี 2552 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 19 มีนาคม 2552 , การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2551 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 16 มีนาคม 2552 , กาดนัด KM-PYU ครั้งที่ 1 , มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2552 , ฟังการบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 1/2552 , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2552 , การพัฒนาคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ : Executive Briefing สำหรับหมวด 1-6 และเน้นการเขียนรายงานในหมวด 7 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2552 , ประชุมสัญจรตามโครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่ม 10 , ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 14 - 17 มกราคม 2552 , การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา , มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส , ไทย
 • 10 มกราคม 2552 , การวางแผนการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2552-2555 , ฟ่อนคำวิลเลจ แอนด์รีสอร์ท อ.หางดง , ไทย
 • 19 - 20 ธันวาคม 2551 , สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 และการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552 , หลองข้าว รีสอร์ท อ.แม่แตง , ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2551 , เรียนรู้สู่นวัตกรรม , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 27 ตุลาคม 2551 , ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 17 ตุลาคม 2551 , ประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 21 "University Autonomy" , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ , ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ , ไทย
 • 6 - 7 กันยายน 2551 , สัมมนาเพื่อประเมินผลและทบทวนแนวทางการดำเนินการภายหลังการหลอมรวมภาระงานของหน่วยบัณฑิตศึกษา , กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน , ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2551 , ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2551 , บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 6 - 11 June 2008 , ศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาผู้บริหาร ประจำปี 2551 ณ ประเทศออสเตรเลีย , กรุงเพิร์ธ รัฐออสเตรเลียตะวันตก , Australia
 • 4 มิถุนายน 2551 , โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ , ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 2 - 5 พฤษภาคม 2551 , สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงาน เพื่อทดลองปรับโครงสร้างของคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ , หาดสนบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 2 - 5 พฤษภาคม 2551 , โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และหาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 1 - 18 พฤษภาคม 2551 , ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 30 เมษายน 2551 - 1 พฤษภาคม 2551 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Research for Work Improvement) , ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 28 - 29 เมษายน 2551 , สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล , โรงแรมสุริวงค์ , ไทย
 • 22 เมษายน 2551 , โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Action Plan และการนิยามตัวชี้วัดในการประเมินแผนของฝ่ายต่างๆ , ห้องประชุม N4 407 อาคาร 4 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 24 มีนาคม 2551 , คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ , ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา , ไทย
 • 24 มีนาคม 2551 , การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจดัชนีบ่งชี้คุณภาพ (KPIs) และการชี้แจงแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงาน , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 17 - 19 มีนาคม 2551 , อบรมและศึกษาดูงานการบริหารมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล , มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร) , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มกราคม 2551 , ฟังบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 2/2551 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 มกราคม 2551 , รับฟังแนวทางการพิจารณาจัดโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย , อาคารสำนังานอธิการบดี 2 , ไทย
 • 14 มกราคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 มกราคม 2551 , ฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ , คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2550 , ฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ , ไทย
 • 24 - 27 ตุลาคม 2550 , ศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้และการพัฒนาระบบสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ , รพ.ศิริราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2550 , ประชุมระดมความคิดเห็นปรับยุทธศาสตร์อาหารเชียงใหม่ปลอดภัย , โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน เชียงใหม่ , ไทย
 • 29 กันยายน 2550 , สัมมนาผู้บริหาร 6 คณะและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , สนามกอล์ฟ The Royal Chiangmai Golf Resort , ไทย
 • 19 กันยายน 2550 , ฟังบรรยาย เรื่อง หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 สิงหาคม 2550 , ประชุมการนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ , โรงแรมธาริน เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 สิงหาคม 2550 , อบรม เรื่อง การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ , โรงแรมธาริน เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 สิงหาคม 2550 , ประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ , โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 สิงหาคม 2550 , ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพ , สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2550 , ฟังบรรยาย เรื่อง โครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป , อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2550 , พบกลุ่มแกนนำของบ้านขุนคง , สถานีอนามัยตำบลขุนคง หางดง , ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2550 , พบกลุ่มแกนนำของบ้านต้นแก้ว , สถานีอนามัยตำบลขุนคง หางดง , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2550 , พบกลุ่มแกนนำของบ้านต้นแก้ว , โรงเรียนต้นแก้ว อ.ขุนคง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2550 , อบรม เรื่อง การจัดทำรายงานประเมินองค์กรด้วยตนเองและการตรวจประเมินคุณภาพตามระบบเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ , โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2550 , ประชุมเพื่อสะท้อนข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพและลักษณะการทำงานของประชาชน , โรงเรียนต้นแก้ว อ.ขุนคง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 19 พฤษภาคม 2550 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 ครั้งที่ 22 เรื่อง การพัฒนาอาจารย์ , โรงแรมดุสิต ไอแลนด์ รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 12 - 13 พฤษภาคม 2550 , สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550 , โรงแรมทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 20 เมษายน 2550 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 ครั้งที่ 22 เรื่อง การพัฒนาอาจารย์ , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 21 มีนาคม 2550 , ประชุมคณบดี 6 คณะและ1 ผอ.สถาบันวิจัยฯ , ห้องประชุมสมจิตต์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 7 - 8 มีนาคม 2550 , ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม และอบต.ขุนดง อ.หางดง , ไทย
 • 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2550 , อบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการคณะ/สำนัก/สถาบัน , สำนักงานอธิการบดี และศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ , ไทย
 • 22 มกราคม 2550 , การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ , โรงแรมสุริวงค์ซีนิท , ไทย
 • 17 มกราคม 2550 , ร่วมรับฟังการนำเสนอระบบสารสนเทศและสาธิตระบบงาน , อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2549 , ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวคิดการบริหารงานภาคเอกชน : กรณีศึกษาบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด" , คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 12 November 2006 , ศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาผู้บริหาร ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองเซี่ยงไฮ้ , China
 • 2 - 4 กรกฏาคม 2549 , สัมมนาสรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแผน 9 และวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานในแผน 10 คณะพยาบาลศาสตร์ , ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 27 พฤษภาคม 2549 , สัมมนา การเตรียมการเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ , รร.ดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย , ไทย
 • 10 - 14 พฤษภาคม 2549 , สัมมนาเพื่อการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด , ไทย
 • 3 เมษายน 2549 - 27 พฤษภาคม 2549 , การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเตรียมการเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท จง เชียงราย , ไทย
 • 30 มีนาคม 2549 , ประชุม งานไม้ดอก , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มีนาคม 2549 , ประชุม การเข้าร่วมงานไม้ดอกฯ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , ประชุม การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , รร.เชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 14 - 16 ธันวาคม 2548 , อบรม การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รุ่นที่ 8 , สำนักบริการวิชาการ มช , ไทย
 • 25 - 26 พฤศจิกายน 2548 , ประชุม ดรรชนีชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPI) สายสนับสนุน , รร.มารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2548 , การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครสร้างการบริหารงานใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 3) , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2548 , การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2) , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 4 ตุลาคม 2548 , โครงการสัมมนา การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ , ไลฟ์อัพ สปา&รีสอร์ท , ไทย
 • 3 กันยายน 2548 , สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการการจัดการเรียนการสอนการพยาบาลขั้นสูงสาขาเวชปฏิบัติฯ , นอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ รีสอร์ท แอนด็ สปา , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2548 - 29 กรกฏาคม 2548 , หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ รุ่นที่ 7 , รร.เดอะทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพฯ , ไทย
 • 27 - 29 พฤษภาคม 2548 , สัมมนาผู้บริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่มาตรฐานระดับโลก , รร.อมรินทร์ ลากูน จ.พิษณุโลก , ไทย
 • 12 เมษายน 2548 , การบรรยายพิเศษเรื่อง แนวนโยบายการดำเนินงานของคณะฯ ตามผังผสานดุลดัชนีและแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของบุคลากร , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 2 - 9 ธันวาคม 2547 , แกนนำโยคะในบุคลากร/นักศึกษา , อาคารพลศึกษา มช. (เฉพาะวันอังคาร วันพฤหัสบดี) , ไทย
 • 22 ตุลาคม 2547 , การจัดฐานข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตฯ , คณะวิทยาศาสตร์ มช , ไทย
 • 21 - 22 เมษายน 2547 , สัมมนาวิชาการกรรมการสภาอาจารย์นอกสถานที่ , สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มกราคม 2547 , ประชุมมาตรการรองรับการบริหารบุคคลภาครัฐแนวใหม่ , ห้องเอราวัณ รร.เชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 23 สิงหาคม 2546 , ประชุมสัมมนาวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2546 เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันอุดมศึกษา , รร.บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา , ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2546 , สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างศักยภาพทีมงาน , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2546 , สัมมนาการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในระบบเปิด , ห้องเอราวัณ รร.เชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2546 , อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน , ห้อง 406 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 30 - 31 พฤษภาคม 2546 , สัมมนาเรื่อง การกำหนดแผนและกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2546 , ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอธิการบดีและศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ , ไทย
 • 14 - 15 มีนาคม 2546 , สัมมนาบุคลากรระดับหัวหน้าสายงาน เลขานุการภาควิชา และตัวแทนจากภาควิชาฯ ประจำปี 2546 , รอแยลปิงรีสอร์ท อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2546 , สัมมนาการดำเนินงานทำนุบำุรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2546 , เสวนาเรื่อง ทิศทางใหม่ของสภาข้าราชการฯ : มุมมองเพื่อนสมาชิก , ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 20 มกราคม 2546 , สัมมนาการใช้ผังดุลดัชนี (ฺBalanced Score Card) ในการดำเินินงานของคณะฯ , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 16 - 17 มกราคม 2546 , สัมมนาเชิงปฏิบัติการการกำหนดแนวทางการจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของคณะฯ , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2545 , อบรมการใช้เครื่องบันทึก CD , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 7 สิงหาคม 2545 , อบรมการเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ , ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2545 , การป้องกันการบรรเทาอัคคีภัยในอาคาร , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2545 , แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเพิ่มและการถอนกระบวนวิชา , ห้องประชุมสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. , ไทย
 • 28 - 30 มีนาคม 2545 , โครงการศึกษาดูงานวพ.บรมราชชนนีลำปาง และมหาวิทยาลัยนเรศวร , วพ.บรมราชชนนีลำปาง และมหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย
 • 21 มีนาคม 2545 , โครงการพัฒนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2545 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2544 , การประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้าง , ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 17 - 18 พฤษภาคม 2544 , การพัฒนากลยุทธเชิงบริหารเพื่อการเป็นหัวหน้าที่มีประสิทธิภาพรุ่นที่ 10 , ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 1 - 2 พฤศจิกายน 2543 , อีคิว งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2543 , ห้องประชุมสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 14 - 16 กรกฏาคม 2543 , ประสิทธิภาพบุคลากรกับการอุดมศึกษาไทยยุคใหม่ , โรงแรมดุสิตไอแลนด์ รีสอร์ท เชียงราย , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 1 กันยายน 2565 ,โครงการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง เรื่อง เฟ้นหา “ดาวเด่น” สู่บันไดสืบทอดผู้นำ รุ่นที่ 1 (ระยะที่ 2), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2565 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2565 ครบรอบ 50 ปี (วาระปีที่ 62 การศึกษาพยาบาล มช.) , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 23 - 24 กรกฏาคม 2565 ,โครงการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง เรื่อง เฟ้นหา “ดาวเด่น” สู่บันไดสืบทอดผู้นำ รุ่นที่ 1, ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 11 กรกฏาคม 2565 ,โครงการ“การดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงาน” (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2565 ,โครงการสัมมนา “ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ”, ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
 • 25 พฤษภาคม 2565 ,บรรยายพิเศษ เรื่อง Growth mindset & Motivation (ภายใต้โครงการปฐมนิเทศฯ),
 • 23 พฤษภาคม 2565 ,โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (สำหรับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน),
 • 18 พฤษภาคม 2565 ,โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 17 พฤษภาคม 2565 ,กิจกรรม ปรับชีวิตแบบวิถีใหม่ ร่วมใส่ใจออกกำลังกาย,
 • 11 เมษายน 2565 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 : พิธีสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่อาจารย์และบุคลากรคณะฯ ผู้ล่วงลับ, ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มีนาคม 2565 ,โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการทำงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 1), ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มกราคม 2565 ,โครงการ“Digital technology:แนวคิดและการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom18 2455 1001
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 20 กันยายน 2564 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564 “บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา” ,
 • 15 สิงหาคม 2564 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี (61 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) ประจำปี 2564, วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยจัดพิธีตามปกติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 5 กรกฏาคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร ประจำปี 2564 (บุคลากรสายสนับสนุน),
 • 8 เมษายน 2564 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 : กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ,
 • 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทำคลอดตามสมรรถนะของผดุงครรภ์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการผดุงครรภ์ , ณ ห้อง N2-309 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 7 สิงหาคม 2563 ,โครงการปฐมนิเทศอาจารย์บรรจุใหม่/กลับลาศึกษา และบุคลากรบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ,
 • 31 กรกฏาคม 2563 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 (วันที่ 2),
 • 30 กรกฏาคม 2563 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และร้านฮัก HUG เชียงใหม่
 • 11 มีนาคม 2563 ,พิธีเปิดโครงการรููปแบบออกกำลังกายแบบความรู้คู่บันเทิง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (EdEx Style by FONCMU),
 • 2 มีนาคม 2563 ,โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนมาตรา 40 และสิทธิชราภาพน่ารู้, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปันยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 17 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับบุคลากร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 - 24 สิงหาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระงับอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพจากอัคคีภัยแผ่นดินไหว และภัยพิบัติต่างๆ ประจำปี 2562, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 25 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 6), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 กรกฏาคม 2562 ,การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking),
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 31 พฤษภาคม 2562 - 10 มิถุนายน 2562 ,โครงการปลูกผังสร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณลักษณะจำเป็นต่อการมุ่งสู่วิสัยทัศน์องค์กรเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤษภาคม 2562 ,กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน (ครั้งที่ 3),
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค 62) , ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี (สวนสุภัทราแลนด์ โรงแรมเดอะไทด์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา)
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 เมษายน 2562 ,การออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน (ครั้งที่ 2),
 • 20 มีนาคม 2562 ,การออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม แนวคิดลีน : กิจกรรมการออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (วันที่ 2-3), ณ เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • 15 กุมภาพันธ์ 2562 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และเก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • 28 มกราคม 2562 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง AccBA Improvement Projects through Kaizen Concept, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 พฤศจิกายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561, ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2561 ,โครงการรับการประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560 (รับฟังการนำเสนอ), ณ โรงแรมแคนทารี่่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 31 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 5),
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 กรกฏาคม 2561 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 “รวมใจ รวมพลัง สรรค์สร้างหน่วยงานคุณธรรม”, ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • 26 มิถุนายน 2561 ,ประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงาน (JA) และการจัดทำภาระงาน (TOR) ของบุคลากรสายสนับสนุน, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 มิถุนายน 2561 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร ประจำปี 2561 (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง) ,
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 6 พฤศจิกายน 2560 ,รับฟังผลการประเมินประเมินคุณภาพองค์กร ประจำปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์ EdPEx จากคณะกรรมการ,
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 18 กรกฏาคม 2560 ,โครงการการออกแบบกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 1 “การวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์”, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 - 17 กรกฏาคม 2560 ,โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 เรื่อง “เพิ่มพลังความคิด พลังกายและพลังใจสู่องค์กรแห่งความสุข”, ณ โรงเรียนกาละพัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มิถุนายน 2560 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 10 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องประชุมอาจารย์และบุคลากร ชั้น 1 อาคารเทพกวี กุศลเถระ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 10 - 11 กันยายน 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง การสร้างทัศนคติที่ดี และแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ, โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 27 สิงหาคม 2559 - 1 กันยายน 2559 ,โครงการมหกรรม Big Cleaning Day 2559 "ทำความดีถวายแม่หลวง",
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายปฏิบัติการ), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 11 สิงหาคม 2559 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและการช่วยฟื้นคืนชีพ,
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 กรกฏาคม 2559 ,โครงการพัฒนาแนวทางการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 (การบรรยายพิเศษ การส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่),
 • 12 กรกฏาคม 2559 ,การบรรยายพิเศษในการขอตำแหน่งทางวิชาการและนโยบายสนับสนุนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยะจารี), ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กรกฏาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 มิถุนายน 2559 ,พิธีเปิด โครงการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559 “กาดเมืองมอกม่วน: ตลาดนัดความสุขแบบพอเพียงของชาวพยาบาล”, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 11 เมษายน 2559 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมืองและทำขนมไทย ), ณ บริเวณลานดอกปีบ หลังอาคาร 1
 • 29 กุมภาพันธ์ 2559 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2559 “มหกรรมสร้างสุขเพื่อทุกคน”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 ธันวาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : แนวทางการนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2) , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทง), ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3, ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 กันยายน 2558 ,การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กรกฏาคม 2558 ,การประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการกรอก TOR และการประเมิน 360 องศา (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กรกฏาคม 2558 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กรกฏาคม 2558 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน: บทเรียนจากสารภีโมเดล , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 มิถุนายน 2558 ,โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย” , ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 5 มิถุนายน 2558 ,โครงการฝึกอบรมเรื่อง การระงับอัคคีภัยและแผนการซ้อมอพยพจากอัคคีภัยและภัยพิบัติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 1 - 5 พฤษภาคม 2558 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558 เรื่อง การสร้างพลังเพื่อผลักดันงานสู่ความเป็นเลิศ, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุมสวนสุภัทราแลนด์ และธันย่าวิว รีสอร์ท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • 10 เมษายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 (กิจกรรมตัดตุ๋งปีใหม่เมือง) , ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ: การนำแผนไปสู่การปฎิบัติและผลลัพธ์,
 • 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (บุคลากร),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 26 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการเดินเพื่อชีวิต (Walking for Life) ครั้งที่ 2 (ประชุมคณะกรรมการ), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงบ่าย บุคลากร), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 27 ตุลาคม 2557 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557 “รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 28 กันยายน 2557 ,โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3/2557 (ระยะที่ 3), โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการมหกรรมเปิดบ้านแห่งสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องออกกำลังกาย ชั้น 1 แฟลตอาจารย์พยาบาล 6 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 2 สิงหาคม 2557 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2557 ( วันที่ 3 การบรรยายพิเศษ บุคลากรงานบริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย), ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 • 31 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2557 ( วันที่ 2 สรุปผลดำเนินงานบริหาร), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 25 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2557 ( วันที่ 1 การบรรยายพิเศษ), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 กรกฏาคม 2557 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 เมษายน 2557 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ), ลานดอกบีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 - 7 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2557 เรื่อง ขับเคลื่อนคำขวัญเพื่อสานฝันให้เป็นจริง, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และ โรงแรมอิมพิเรียล หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มีนาคม 2557 ,โครงการประชุม เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง CMU-QA สำหรับสายสนับสนุน, ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 18 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรม KM IT QA ประจำปี 2556-2557, ณ บริเวณลานกิจกรรม และ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุดมีชีวิต ชั้น 1 อาคาร 2
 • 9 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2556 “4E For All Health”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2556 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพาตัวใจกลับบ้าน, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 ตุลาคม 2556 ,โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารโครงการ กับหน่วยงาน ผู้ประสานงานสาขา และผู้ประสานงานกลุ่มวิชา, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 23 กันยายน 2556 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร NT
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2556 ,โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2556 เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ที่ปรับปรุงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 2), ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 • 11 กันยายน 2556 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมจัดทำแผนการป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ (วันที่ 2 สำหรับอาจารย์และบุคลากร), ณ ห้อง 308 ชั้น 3 อาคาร 4 และห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กันยายน 2556 ,โครงการกิจกรรม 5 ส. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556, ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 5 กันยายน 2556 ,การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง องค์กร Happy เริ่มที่ “สุขของคนทำงาน” (ภาคบ่าย),
 • 4 สิงหาคม 2556 ,โครงการสัมมนาบุคลากรใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (วันที่ 2), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 3 - 4 สิงหาคม 2556 ,โครงการสัมมนาบุคลากรใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 กรกฏาคม 2556 ,โครงการ การบรรยายพิเศษเพื่อการเรียนรู้ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 11 กรกฏาคม 2556 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 5 - 8 เมษายน 2556 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “Time to Share : Time to Care : Time to Change”, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และบ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
 • 8 มีนาคม 2556 ,โครงการอบรมตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2556 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2556, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และ บ้านชัยพฤกษ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง
 • 28 มกราคม 2556 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง หนทางสู่ความสุข และการมีสุขภาพที่ดี (28 มกราคม 2556), ณ ห้องประชุมชั้น 5 และชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2555 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕5, ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 - 20 สิงหาคม 2555 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ, ณ ห้องเรียน 309 ชั้น 3 อาคาร 4 และห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2555 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 27 - 28 กรกฏาคม 2555 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2555, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ
 • 26 มิถุนายน 2555 ,โครงการ การประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2555 ,โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เรื่อง เติมรัก สามัคคี และพลังใจเพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยดัน, ณ โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท และโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 • 5 - 9 เมษายน 2555 ,โครงการพัฒนาคน พัฒนาใจให้องค์กร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงแรมคชา รีสอร์ท แอนด์สปา เกาะช้าง จังหวัดตราด
 • 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2555 ,โครงการปฏิบัติอย่างไรให้ห่างไกลปัญหาหมอกควัน, ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 2 - 3 ธันวาคม 2554 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2555, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 - 17 กันยายน 2554 ,โครงการ ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 เมษายน 2554 ,โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่อง บุคลิกที่ดีสำหรับคนยุคใหม่, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 31 มีนาคม 2554 - 3 เมษายน 2554 ,โครงก่ารสัมมนาเรื่อง อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ, รร.พิมพิมาน อำเภอแกลง ตังหวัดระยอง

การศึกษา

 • 2549 : รป.ม (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2534 : บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) , ม.พายัพ , ไทย

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 15 สิงหาคม 2551 , ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2551 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 สิงหาคม 2545 , รางวัลข้าราชการดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2545 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับเครื่องราชฯ

 • 2553 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2549 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2547 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2542 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th