KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร

Sumalee Lirtmunlikaporn

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
โทรศัพท์ : +66 53 935018 , +66 53 949024
อีเมล์ : sumalee.l@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 24 พฤษภาคม 2561 ,การศึกษาบทบาทพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 1 พฤษภาคม 2555 - 30 เมษายน 2556 ,ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2555, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2552 - 30 เมษายน 2553 ,อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2552, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 8 มิถุนายน 2553 ,ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง "การหาทางออกที่เหมาะสมในการให้บริการทางการแพทย์สำหรับคนไทยและผู้มาเยือน", สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2553 ,การป้องกันการใช้สารเสพติดและการติดเชื้อเอชไอวีในชนบทของประเทศไทยโดยกระบวนการขับเคลื่อนชุมชน, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการปฏิบัติการป้องกันโรคติเชื้อระบบทางเดินหายใจในพลทหารกองประจำการ", พันตรีหญิงศศิธร สังฆะมณี นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ,ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2563 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ประสิทธิผลของการส่งเสริมความพึงพอใจในความต้องการพื้นฐานด้านจิตใจและแรงจูงใจสำหรับการฟื้นฟูสภาพในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง: การประยุกต์ทฤษฎีการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมของสิ่งมีชีวิต” , นายปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์ รหัสประจำตัว 601251001 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2563 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การวางแผนดูแลล่วงหน้า: การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการตัดสินใจและการมีร่วมในการตัดสินใจในผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยระยะท้าย” , นางสาวภัสส์ศา กาญเดชกุล นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2562 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์และพฤติกรรมการดื่มสุราในนักศึกษามหาวิทยาลัย, นางสาวจีรภา แก้วเขียว รหัส : 601231068 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สถานะ : จบการศึกษา ,ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2561 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการตนเองในผู้เป็นโรคตับแข็ง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 ตุลาคม 2561 ,ความตระหนักรู้และพฤติกรรมการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2560 ,ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการจัดการภาวะน้ำเกินและค่าอัตราการกรองของไตในผู้ที่มีภาวะไตวายเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดแบบไม่ทดแทนไต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2559 ,ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อความร่วมมือในการรักษาและคุณภาพชีวิตที่สัมพันธ์กับสุขภาพของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 เมษายน 2559 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดมาเลี้ยงชั่วคราว, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 มกราคม 2559 ,แบบจำลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการตนเองสำหรับวัยรุ่นโรคหืด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 เมษายน 2558 ,ความรุนแรงของโรคหืดพฤติกรรมการจัดการของครอบครัว และการควบคุมอาการของโรคหืดในเด็กของผู้ดูแลในครอบครัว, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2555 ,ระยะและกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานโรงงานผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2555 ,PARENT-DAUGHTER COMMUNICATION AND SEXUAL ABSTINENCE INTENTION AMONG THAI FEMALE ADOLESCENTS, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 16 กันยายน 2552 ,พฤติกรรมการดูแลตนเองและการป้องกันโรคของผู้ติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ในเขตอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย
 • 24 มิถุนายน 2552 ,การศึกษาการการใช้กระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรมต่อความมั่นใจในการเลิกยาเสพของวัยรุ่นที่ติดสารแอมเฟตามีน อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2552 ,การศึกษาผลการใช้กระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีต่อความมั่นใจในการเลิกเสพยาเสพติดของวัยรุ่นในสถานพินิจเด็กและเยาวชน จังหวัดนครปฐม, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 20 ธันวาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการแปลเครื่องมือวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ์ของความต้องการได้รับข้อมูลกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตที่ได้รับยาเคมีบำบัดที่ห้องตรวจเบอร์ 23 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่” , นางนพกาญจน์ บำรุงเมือง พยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 กันยายน 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการแปลย้อนกลับเครื่องมือ วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยทำนายการฟื้นคืนสภาพในผู้ป่วยมะเร็งลุกลาม, นางสาวพิมลพรรณ เนียมหอม รหัส : 591251003 ระดับ : ปริญญาเอก ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 1 มีนาคม 2554 - 1 มีนาคม 2555 ,คณะทำงานโครงการ "พัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรมพื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน", ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2552 ,ประชุมสรุปวิเคราะห์และประมวลผลการทำงานเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ภาคเหนือ, แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ,ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2550 - 28 พฤศจิกายน 2553 ,คณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ, ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 ,วิทยากรร่วมอภิปราย หัวข้อ “เทคนิคการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน” ในโครงการอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติด ประจำปี 2563 หลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อการบำบัดรักษาและส่งต่อ , โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 กันยายน 2562 ,บรรยาย ในอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำครัวเรือนเพื่อยกระดับความรอบรู้ทางด้านสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเหวาน รุ่น 1-2, เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ"วิธีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในโลกศตวรรษที่ 21 ", กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต.หนองป่าครั่ง ร่วมกัน โครงการยกระดับความรอบรุ้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ"วิธีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในโลกศตวรรษที่ 21 ", กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต.หนองป่าครั่ง ร่วมกัน โครงการยกระดับความรอบรุ้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 - 17 มกราคม 2557 ,อบรม เรื่อง Training One Health Short Course Workshop, เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2556 ,ให้ความรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม, ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 - 8 กรกฏาคม 2554 ,การสร้างผู้สอน ASSIST-เครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงของการใช้สารเสพติด, ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 15 พฤศจิกายน 2554 ,เครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงของการใช้สารเสพติด และการบำบัดแบบย่อ, ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 มิถุนายน 2553 ,จัดกิจกรรมโครงการ 5 ส (ส่งเสริมสุขภาพหอสี่หญิง), คณะกรรมการหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 4 ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 24 มกราคม 2565 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 ,อาจารย์นิเทศฝึกปฏิบัติ อบรมเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 27 ธันวาคม 2564 - 21 มกราคม 2565 ,อาจารย์นิเทศฝึกปฏิบัติ อบรมเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 11 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2563 ,อบรมหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 23, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 14 มกราคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 14 มกราคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 8 มกราคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 7 มกราคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 3 มกราคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 2 มกราคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 27 ธันวาคม 2562 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 26 ธันวาคม 2562 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 25 ธันวาคม 2562 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 24 ธันวาคม 2562 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2562 ,วิทยากร School of Nursing, Naragakuen University, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 17 มกราคม 2562 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 ธันวาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 ธันวาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 ธันวาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 ธันวาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 ธันวาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 ธันวาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 มิถุนายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 - 16 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 มิถุนายน 2559 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 มิถุนายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 - 28 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 มิถุนายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 - 8 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 29 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2557 ,ประเด็นที่ท้าท้ายสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 29 กันยายน 2557 ,กระบวนวิชา 562700 : แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 กันยายน 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 31 สิงหาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 สิงหาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 สิงหาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 สิงหาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2556 ,หลักสูตรอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2556 ,หลักสูตรอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2556 ,ประชุม สรีรวิทยา เภสัชวิทยา และการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น : การเตรียมพร้อมสำหรับพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 มกราคม 2555 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 มิถุนายน 2554 ,การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มกราคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 24 มิถุนายน 2565 , โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 25 , โรงแรม The Grand Morocc Hotel อำเภอเแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 6 พฤษภาคม 2565 , การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 7 เรื่อง "Novel Strategies in Ambulatory Medicine: Beat and Bloom Through a Disruptive Time" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 27 - 29 เมษายน 2565 , โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง "All About Surviving Sepsis Campaign Guidelines 2021 : What nurses should know" , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 7 - 8 เมษายน 2565 , การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ครั้งที่ 4 เรื่อง "Demystifying the perplexing problems in family practice" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 28 มีนาคม 2565 - 1 เมษายน 2565 , โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง "การเตรียมพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ป่วยวิกฤต" , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 26 มีนาคม 2565 , การจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 1/2565 , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 มีนาคม 2565 , การปฐมนิเทศกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1/2565 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2565 , โครงการพัฒนานักศึกษาบูรณาการงานชุมชน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านแม่ผาแหน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 มกราคม 2565 , ประชุมวางแผนการจัดฝึกปฏิบัติ อบรมเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 , ออนไลน์ ระบบ Zoom , ไทย
 • 13 มกราคม 2565 , ประชุมวางแผนการจัดฝึกปฏิบัติ อบรมเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 , ออนไลน์ ระบบ Zoom , ไทย
 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2564 , การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 18 - 20 สิงหาคม 2564 , การประชุมวิชาการ FERCIT ประจำปี 2564 เรื่อง "Human Research Ethics in a New and Challenging Era 2021" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 7 - 9 กรกฏาคม 2564 , อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง (Palliative care refresher workshop) , ระบบ Zoom Meeting , ไทย
 • 10 - 14 พฤษภาคม 2564 , อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงในโรคยุปัจจุบัน , ออนไลน์ Zoom meeting , ไทย
 • 21 เมษายน 2564 , โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน , ออนไลน์ , ไทย
 • 1 - 2 เมษายน 2564 , โครงการการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี ครั้งที่ 3 PRACTICAL AND FUTURE TREND IN FAMILY MEDICINE , ออนไลน์ , ไทย
 • 4 มีนาคม 2564 , โครงการพัฒนานักศึกษาบูรณาการงานชุมชน สู่วิทยานิพนธ์และงานประจำ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564 , อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum , ZOOM , ไทย
 • 20 มกราคม 2564 , ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564 , ZOOM , ไทย
 • 28 ธันวาคม 2563 , โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ด้านการบริหารงาน การเรียนการสอนและวิจัย , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2563 , ประชุมฝึกปฏิบัติหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , ห้องประชุมบอร์ดรูม โรงแรมวินทรีซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กันยายน 2563 , ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 25 - 27 กันยายน 2563 , โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข้าวพวง และบ้านปู่โต๊ะ และบุราภัฏรีสอร์ท ต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 สิงหาคม 2563 , โครงการวางแผนการเรียนการสอนในยุคความปกติใหม่ หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , ร้านบ้านร่มไม้บาหลี , ไทย
 • 17 - 19 กรกฏาคม 2563 , ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2563 , กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2562 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช. , ไทย
 • 19 มิถุนายน 2563 , โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และศึกษาดูงานจัดการปัหาสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร , ศุนย์การจัดการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ , ไทย
 • 16 มีนาคม 2563 , นิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิชา PMC 06 การปฏิบัติรักษาโรคเบื้องต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน , โรงพยาบาลไชยปราการ , ไทย
 • 13 มีนาคม 2563 , นิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิชา PMC 06 การปฏิบัติรักษาโรคเบื้องต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน , โรงพยาบาลเชียงดาว , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ CMU-QA Curriculum , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 27 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 25 - 28 November 2019 , ประชุมจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลปริญญาตรี โครงการ 1+2+1 ระหว่างคณะแพทย์และพยาบาล มหาวิทยาลัยเฉินตู กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเฉินตู นครเฉินตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 14 ตุลาคม 2562 , โครงการ ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน , โรงพยาบาลนครพิงค์ รพ.สต.บ้านใหม่ อ.แม่ริม , ไทย
 • 12 - 15 กันยายน 2562 , ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 21 เรื่อง “Precision Cardiology: Customization of Treatment in Cardiology Patients” , โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 กันยายน 2562 , โครงการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี อำเภอเมือง เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2562 , โครงการ ศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน , โรงพยาบาลนครพิงค์ รพ.สต.บ้านใหม่ อ.แม่ริม , ไทย
 • 24 - 26 กรกฏาคม 2562 , ประชุมวิชาการ เรื่อง Updated Contemporary Nursing Theories and Applications , โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2562 , นำอาจารย์และนักศึกษา 13 คน จาก School of Nursing, Naragakuen University เข้าสังเกตุการสอนโรงเรียนการนวดไทยหางดง , โรงเรียนการนวดไทยหางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กรกฏาคม 2562 , อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี พ.ศ.2562 , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562 หลักสูตร "การจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตราฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 2" รุ่นที่ 2 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 7 มิถุนายน 2562 , ประชุมคณะทำงานวิจัยบทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 3/2562 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 16 - 17 พฤษภาคม 2562 , ประชุมวิชาการการพยาบาลฯ ครั้งที่ 15/ 2562 เรื่อง “Update Treatment in Stroke & Cardiovascular Disease” ทันโลกทันเหตุการณ์กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 พฤษภาคม 2562 , ประชุมรับฟังระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2562 , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 8 - 9 พฤษภาคม 2562 , ดำเนินการรวบรวมข้อมูลโครงดารวิจัย บทบาความรับผิดชอบของพยาบาลในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ , รพ.สต. ท่าข้าวเปลือก-ป่าอ้อออนชัย-ป่าแดด-แม่สรวย-ป่าตึง จ.เชียงราย , ไทย
 • 5 - 7 May 2019 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและทำวิจัยด้านอนามัยชุมชน , School of Nursing, The Hong Kong Polytechnic University , Hong Kong
 • 30 เมษายน 2562 - 1 พฤษภาคม 2562 , ดำเนินการรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัย บทบาความรับผิดชอบของพยาบาลในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ , รพ.สต.บ้านวังพร้าว รพ.สต.ลำปางหลวง รพ.สต.บ้านน้ำโทก และรพ.สต.บ้านฮ่องห้า จ.ลำปาง , ไทย
 • 11 มีนาคม 2562 , ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่่ , ้ห้องประชุมปราณีตฯ , ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2562 , โครงการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , ร้านอาหารบ้านร่มไม้บาหลี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 มกราคม 2562 , ประชุมคณะทำงานวิจัยบทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 1/2562 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2561 , ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับความรอบรุ้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2561 , ร่วมงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ สู่ยุคสุขภาพ 4.0 ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ , โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 ธันวาคม 2561 , ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ , ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ , ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมคณะทำงานวิจัยบทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 6/2561 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 27 กันยายน 2561 , สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 25 กันยายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 กันยายน 2561 , ประชุมคณะทำงานวิจัยบทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 5/2561 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 6 - 9 กันยายน 2561 , ประชุมวิชาการ New Strategies in Cardiovascular Disease : From Prevention to Invention , โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 สิงหาคม 2561 , ประชุมคณะทำงานวิจัยบทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 4/2561 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 11 สิงหาคม 2561 , ประชุม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 , โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ , ไทย
 • 2 สิงหาคม 2561 , ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และการสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 21 กรกฏาคม 2561 , ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการดูแลสุขภาพชุมชนโดยการมีส่วนร่วม , เมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง และโรงแรมสิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา , ไทย
 • 5 - 6 กรกฏาคม 2561 , อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2561 , ประชุมคณะทำงานวิจัยบทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 3/2561 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 23 มิถุนายน 2561 , ประชุมคณะทำงานวิจัยบทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 20 - 21 มิถุนายน 2561 , อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 5) , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 8 มิถุนายน 2561 , สัมมนาบัณฑิตศึกษา Driving Innovation for Graduate Study , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen รุ่นที่ 1 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2561 , อบรม การประเมินและการออกแบบทางการยศาสตร์ , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2561 , ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 4 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 5 พฤษภาคม 2561 , ประชุมคณะทำงานวิจัยบทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 1/2561 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 26 เมษายน 2561 , ร่วมโครงการ Flexible learning for Active learners in V-learning Enrironment , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 8 เมษายน 2561 , อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 13 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 , ประชุมวิชาการ Updated Contemporary Nursing Thaories and Applications , โรงแรมอโมรา ท่าแพ , ไทย
 • 13 - 17 มกราคม 2561 , อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2560 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 18 ธันวาคม 2560 , สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประสานความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้้ง , ไทย
 • 1 - 2 ธันวาคม 2560 , อบรมทางวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2560 , อบรม เสริมสร้างศัยภาพการทำวิจัยกับ Elsevier , สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 ตุลาคม 2560 , อบรม การเขียนหนังสือและตำราเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กันยายน 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 7 - 10 กันยายน 2560 , ประชุมวิชาการ Current Challenge in Cardiology , โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 กันยายน 2560 , ประชุม International Conference in Education on Education for Human Resource Development in the 21 Century , Sukhothai Thammathirat Open University , ไทย
 • 4 กันยายน 2560 , ประชุม Excellent Care for Aging , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กันยายน 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , ร้าน THE GARDEN เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2560 , ศีกษาดูงานการดูแลแบบต่อเนื่อง , โรงพยาบาลสารภีบวร , ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2560 , ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2560 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 22 กรกฏาคม 2560 , ศึกษาดูงานด้านการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยและการรักษาด้วยสมุนไพร , จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี , ไทย
 • 14 มิถุนายน 2560 , ประชุมชีแจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 : ภาคเหนือ , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2560 , ประชุมเพื่อนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการที่ได้รับทุนวิจัยมุ่งเป้า : การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559 , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2560 , ประชุมวางแผนการจัดฝึกภาคปฏิบัติ , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 เมษายน 2560 , อบรม เทคนิคในการนำชมวัดล้านนา , สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 12 มีนาคม 2560 , อบรมหลักสูตรการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินตามกฏหมาย , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 7 มีนาคม 2560 , สัมมนา แนวทางการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางชุมชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) , โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุมฟื้นฟูวิชาการสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2559 , อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care , ศูนย์ Primary Care Cluster อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 ธันวาคม 2559 , อบรม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยการจัดการในรูปแบบ Primary Care Cluster และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยโครงการ Long term care , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559 , อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 27 พฤศจิกายน 2559 , ประชุม แนวทางการประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีและการตรวจร่างกาย , มหาวิทยาลุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 3 - 4 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2559 , ศีกษาดูงานด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 17 - 20 สิงหาคม 2559 , ร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559" , โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว , ไทย
 • 5 - 6 สิงหาคม 2559 , โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2559 , ศึกษาดูงานสารภีโมเดล , เทศบาลตำบลท่ากว้าง และศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากว้าง อ.สารภี , ไทย
 • 2 สิงหาคม 2559 , ปรึกษาหารือและปฏิบัติการผลิต online course , โรงแรม Intercontinental กรุงเทพฯ , ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2559 , โครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , Vieng Joom On Teahouse , ไทย
 • 25 - 26 กรกฏาคม 2559 , ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ครั้งที่ 11 ปี 59 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 22 - 23 กรกฏาคม 2559 , โครงการ Development of One Health Workforce of Thai University Network for Community-Based Leaming on Infectious Diseases Prevention , จังหวัดหนองบัวลำภู , ไทย
 • 16 - 19 กรกฏาคม 2559 , โครงการ Development of One Health Workforce of Thai University Network for Community-Based Leaming on Infectious Diseases Prevention , จังหวัดหนองบัวลำภู , ไทย
 • 12 - 15 กรกฏาคม 2559 , อบรมการเฝ้าระวังและสอบสวนการระบาดฯ , โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น , ไทย
 • 11 - 12 กรกฏาคม 2559 , โครงการ Development of One Health Workforce of Thai University Network for Community-Based Leaming on Infectious Diseases Prevention , จังหวัดหนองบัวลำภู , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2559 , ประชุมเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหนึ่งเดียวระยะที่ 2 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 มิถุนายน 2559 , ศึกษาดูงานระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2559 , ร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 8 มิถุนายน 2559 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2559 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2559 , อบรมหลักสูตรอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสหรับพยาบาล , โรงแรมเอเชีย , ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2559 , อบรม การเฝ้าระวังและตอบสนองการระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในชุมชนตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 เมษายน 2559 , ประชุมเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหนึ่งเดียว , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 28 เมษายน 2559 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์์ , สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 เมษายน 2559 , ประชุม E-Leaming Development Workshop , โรงแรมพูลแมน แบงคอก คิงพาวเวอร์ , ไทย
 • 23 มีนาคม 2559 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 17 มีนาคม 2559 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 22 มกราคม 2559 , โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดุษฏีบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏบัณฑิต (นานาชาติ) , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 28 ธันวาคม 2558 , ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการสังเคราะห์งานวิจัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 18 - 22 ธันวาคม 2558 , อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 10 ธันวาคม 2558 , จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities , โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2558 , ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "ฐานคิด หลักการ กระบวนการวิจัย เพื่อท้องถิ่น และผลงานวิชาการรับใช้สังคม" , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 29 - 30 ตุลาคม 2558 , ประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรฯ , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 23 - 25 ตุลาคม 2558 , คณะทำงานและเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานฯ , สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 7 - 9 ตุลาคม 2558 , ประชุม Development of THOHUN One Health Course/Pre-in service Program , โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล สงขลา , ไทย
 • 1 - 2 ตุลาคม 2558 , ประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตร SRRS สำหรับบุคลากร , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 17 - 19 กันยายน 2558 , ประชุมเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ , โรงแรมอินทรารีเจนท์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 28 - 29 สิงหาคม 2558 , ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคเหนือ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2558 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 สิงหาคม 2558 , โครงการสรุปผลการศึกษาของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 4 สิงหาคม 2558 , ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย , โรงแรมเดอะสุโกศล , ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2558 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , วีรันดา เชียงใหม่ เดอะ ไฮท์ รีสอร์ท , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2558 , ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่่ฮ่องสอน , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 11 มิถุนายน 2558 , ประชุม ศพอส. ภาคเหนือ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 29 พฤษภาคม 2558 , ลงพื้นที่ภาคสนามและสร้างมาตรฐานการดำเนินการ ศพงส , จังหวัดขอนแก่น และอุดรธานี , ไทย
 • 30 เมษายน 2558 , ประชุมเพื่อปรึกษาทิศทางการดำเนินงาน , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 24 เมษายน 2558 , ร่วมกิจกรรมศูนย์จัดการความรู้การวิจัย , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 16 - 17 เมษายน 2558 , สัมมนาสถิติทางการแพทย์ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 3 เมษายน 2558 , ประชุม การศึกษาและสร้างมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ , เทศบาลเมืองกระทุมล้ม นครปฐม , ไทย
 • 1 - 2 มีนาคม 2558 , ประชุมปฏิบัติการยกร่างมาตาฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ , โรงแรมบางกอกพาเลส , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำบล ปีที่ 2 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับตำบล ระยะที่ 2 , โรงแรมเอบิน่าเฮาส์ , ไทย
 • 28 มกราคม 2558 , ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ , โรงแรมแคนทารี่ฮิ ลล์ , ไทย
 • 21 - 22 ธันวาคม 2557 , ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ปี 2558 , โรงแรมเฮอร์มิเทจ จังหวัดนครราชสีมา , ไทย
 • 5 - 6 กันยายน 2557 , โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 2 - 5 July 2014 , สัมมนาและศึกษาดูงานเรื่องแนวโน้มปัญหาสุขภาพตาในชุมชนและการจัดการสาธารณสุขในชุมชนและยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า , China
 • 2 - 6 มิถุนายน 2557 , อบรม กฏหมายและจริยกรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล , โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค , ไทย
 • 22 - 23 พฤษภาคม 2557 , ประชุม The THOHUN Annual Conference , โรงแรมโนโวเทล สยาม , ไทย
 • 27 - 28 มีนาคม 2557 , ร่วมการประเมินการจัดอบรมและสื่อการสอน เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อ Streptococcus suis , โรงแรม The Empress , ไทย
 • 28 มกราคม 2557 , อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 มกราคม 2557 , ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนานักศึกษาในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 , เฮือนจามจุรี , ไทย
 • 18 - 20 ธันวาคม 2556 , อบรม trans-disciplinary capacity builading on Streptococcus suis prevention , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 7 ธันวาคม 2556 , อบรม Training for THOHUN trainers on One Health Short Course , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 24 ตุลาคม 2556 , ประชุม THOHUN Lanching meeting , โรงแรม Amoma , ไทย
 • 16 - 18 ตุลาคม 2556 , ร่วมกิจกรรม THOHUN activity : Trains-disciplinary Capacity Builading of THOUHUN and VOHON for Streptococcus suis Infection Prevention : Training of the Trainers , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 8 - 10 ตุลาคม 2556 , ประชุม One Health Core Competency and Curriculum Mapping Workshop and Follow on , กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 1 - 4 กันยายน 2556 , ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2556 และประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 8 , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 29 สิงหาคม 2556 , ประชุมและนำเสนอผลงาน 21 IUHPE World conference on Health Promotion , The Pattaya Exhibition and convaention Hall, Pattaya , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2556 , ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2556 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 17 August 2013 , สัมมนาและศึกษาดูงานเรื่อง การสรุปประเมินผลหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการดูแลรักษาโรคทางตาที่ซับซ้อนรุนแรง ณ ประเทศมาเลเซีย , ประเทศมาเลเซีย , Malaysia
 • 24 กรกฏาคม 2556 , ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2556 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 12 กรกฏาคม 2556 , ประชุม The introductory Training Course on Participatory Epidemiology , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2556 , สัมมนา KM ด้านเทคนิคการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 17 - 21 มิถุนายน 2556 , ประชุมประเด็นแนวโน้มและจุดอ่อน การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ , โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ , ไทย
 • 8 - 12 มิถุนายน 2556 , ประชุม The introductory Training Course on Participatory Epidemiology , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 30 เมษายน 2556 - 3 พฤษภาคม 2556 , อบรม Faculty Development Workshop , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 24 - 26 เมษายน 2556 , อบรมพัฒนาศักยภาพภาคีในการนำเสนอผลงานวิชาการสำหรับการเข้าร่วมประชุม The International Unionfor Health promotion and Education , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , ไทย
 • 29 มีนาคม 2556 , ประชุมโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2556 และประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสานเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2556 , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 19 - 20 มีนาคม 2556 , ประชุม The one Health Short Course Development , กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุม THOHON Steering Committee และ THOHUN Activity Grant Application , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุม The 16 East Asian Forum of Nursing Scholars , โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ , ไทย
 • 19 - 21 มกราคม 2556 , ประชุมระดมสมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดทำประเด็นวิจัยด้านอุตสากรรมอาหารทะเลและจังหวัดสมุทรสาคร , ศูนย์ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร , ไทย
 • 16 มกราคม 2556 , ประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำประเด็นวิจัยสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารทะเลและจังหวัดสมุทรสาคร , คณะสัตวแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 10 มกราคม 2556 , ประชุม ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไรให้ smart , โรงแรมแคนทาลีฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มกราคม 2556 , โครงการเปิดเวทีกรรมการหอพักนักศึกษาพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองหอพัก , สำนักงานหอพักนักศึกษา , ไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2555 , ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ , โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 5 พฤศจิกายน 2555 - 9 ธันวาคม 2555 , อบรม JBI Comprehensive Systematic Review Training Program , The Empress Hotel , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2555 - 2 พฤศจิกายน 2555 , อบรม การใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ภายใต้การทำงาน , คณะสัตวแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 2 - 4 กันยายน 2555 , ศึกษาดูงานด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา , โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต , ไทย
 • 29 - 31 สิงหาคม 2555 , ประชุม พยาบาลกับการใช้ยา , โรงแรมเดอะปาร์ค , ไทย
 • 18 - 19 สิงหาคม 2555 , ประชุม The Thailand One Health University Network , โรงแรม Grand Sukumvit , ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2555 , ประชุมเพื่อรายงานผลการวิจัยในกลุ่มผู้ใช้ยาบ้านด้วยวิธีการฉีดในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร , โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์ , ไทย
 • 18 - 20 กรกฏาคม 2555 , ประชุมคณะทำงานของ National One health Core Competency Workshop , กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2555 , ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 4 , หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2555 , ประชุมเพื่อร่วมให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น , คณะสัตวแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 27 - 29 มิถุนายน 2555 , ร่วมงาน ร้อยความคิด ผลิตนวัตกรรม นำประชาชนสุขภาพดี , โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2555 , เสวนา แนวทางการพัฒนาหลักสูตรปกติเพื่อเป็นหลักสูตรนานาชาติ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 13 - 17 มิถุนายน 2555 , ประชุมนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ปี 2555 , อิมแพ็คเมืองทองธานี , ไทย
 • 30 เมษายน 2555 , ประชุมเพื่อวางแผนงานวิชาการด้านสารเสพติด , คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 23 - 24 เมษายน 2555 , อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 2 - 3 เมษายน 2555 , เข้าร่วม participate in SEAOHUN Regional Core Competency Worshop , Conrad Hotel , ไทย
 • 23 มีนาคม 2555 , ประชุมโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ และการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2555 , โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเดนซ์ , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2555 , ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรม พื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ครั้งที่ 2/2555 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2555 - 9 กุมภาพันธ์ 2555 , ประชุม Global Health Institute-Thailand , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 27 มกราคม 2555 , ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรม พื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ครั้งที่ 1/2555 , ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน , ไทย
 • 23 มกราคม 2555 , ประชุมโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ และประชุมคณะกรรการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2555 , โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเด้นซ์ , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2554 , ประชุมรูปแบบการดูแลโรคเรื้อรัง , โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ , ไทย
 • 8 - 9 ธันวาคม 2554 , สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้และทักษะในการใช้ ASSIST-BI , โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2554 , ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2554 , ประชุม สิทธิประโยชน์ทางด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยสุราและยาเสพติดในระบบสาธารณสุขและระบบยุติธรรม , โรงพยาบาลสวนปรุง , ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2554 , ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรม พื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ครั้งที่ 6/2554 , ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 ตุลาคม 2554 , สัมมนา Training of Trainer , คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2554 , ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554 , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 20 - 21 ตุลาคม 2554 , ประชุมวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 3 , โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเด้นซ์ , ไทย
 • 26 กันยายน 2554 , ประชุมคณะกรรมการ DSMB , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , ไทย
 • 13 กันยายน 2554 , ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรม พื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ครั้งที่ 5/2554 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 กันยายน 2554 , สัมมนาการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ , สะเมิงรีสอร์ท , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2554 , สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 23 - 26 สิงหาคม 2554 , ประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 , โรงแรมมิราเคิล , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2554 , ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2554 , สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 , ไทย
 • 19 - 20 สิงหาคม 2554 , สัมมนา การวางแผนปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , รัตนดารารีสอร์ท อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2554 , ประชุมโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2554 และประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2554 , สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 , ไทย
 • 22 มิถุนายน 2554 , ฟังการบรรยาย Ecosystem Health and Public Health , คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 23 มิถุนายน 2554 , ร่วมงาน "ร้อยคนคิด ผลิตนวัตกรรม นำประชาชนสุขภาพดี" , โรงแรมเชียงใหม่แกรด์วิว , ไทย
 • 10 มิถุนายน 2554 , ฟังบรรยาย เรื่อง โรคกระดูกหลังและคอเสื่อม , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 3 มิถุนายน 2554 , ประชุมเพื่อวางแผนการเตรียมงานสัมมนา , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 27 พฤษภาคม 2554 , อบรมวิชาการ Update in Spine Care , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2554 , ฟังบรรยาย EcoHealth : Global change, local action and the interdisciplinary challenge of global health and sustainability , คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 20 พฤษภาคม 2554 , ศึกษาดูงาน , ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช , ไทย
 • 12 - 14 พฤษภาคม 2554 , การเขียนข้อสอบ การจัดทำคลังข้อสอบ และการประเมินผลทางคลินิก รุ่นที่ 2 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 6 พฤษภาคม 2554 , ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรม พื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ครั้งที่ 4/2554 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 เมษายน 2554 - 22 พฤษภาคม 2554 , อบรมความรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนา , สำนักบริการวิชาการ , ไทย
 • 27 - 29 เมษายน 2554 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ Training of Trainer’s workshop: Thailand ASSIST-SBI System Implementation & Dissemination , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 9 เมษายน 2554 , ร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 7 เมษายน 2554 , ประชุมคณะทำงานโครงการ "พัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรมพื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน" , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 8 มีนาคม 2554 , ประชุมคณะทำงานโครงการ "พัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรมพื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน" , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 มีนาคม 2554 , ประชุมคณะกรรมการ DSMB , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2554 , ประชุมเพื่อวางแผนงานวิชาการสำหรับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ปี 2554 , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน , ไทย
 • 14 มกราคม 2554 , แนวทางการดูแลและส่งเสริมสุขภาพสมอง , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2553 , ประชุมวิชาการ Update in new CPR guideline 2010 , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 25 - 26 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 12 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมวิชาการภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ : จากตำราสู่เวชปฏิบัติ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 สิงหาคม 2553 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน ครั้งที่ 2 , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2553 , แนวทางการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2553 , ประชุมสัมมนาปัญหาการฉีดยาเสพติดในภาคเหนือตอนบน และฝึกอบรมการดูแลผู้ฉีดยาเสพติด , โรงแรมศิรินาถการ์เด้น , ไทย
 • 2 สิงหาคม 2553 , ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2553 , สำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดภาค 5 , ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2553 , ธรรมะเปลี่ยนชีวิต , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 June 2010 - 10 July 2010 , ร่วมกิจกรรมและศึกษาดูงานภายใต้การสนับสนุนจาก Australian Government Project Grant ในการพัฒนาโครงการวิจัย ฯ ณ ประเทศออสเตรเลีย , เมืองซิดนีย์และแคนเบอร่า , Australia
 • 10 มิถุนายน 2553 , การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร. สถิติด้านระบาดวิทยา , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 มิถุนายน 2553 , confidence interval, Regression เทนิคการเลือกตัวอย่าง และexperimental design , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 มิถุนายน 2553 , t-test, chi-sqaure test, ANOVA, ANCOVA , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 เมษายน 2553 , ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2553 และประชุมโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2553 , สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 , ไทย
 • 30 มีนาคม 2553 , ตำรับสมุนไพร เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ , คณะเทคนิคการแพทย์ , ไทย
 • 2 - 5 มีนาคม 2553 , การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคแฮอกอฮอล์ และผลกระทบ , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2553 , ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2553 , ประชุมวิชาการแห่งชาติด้านสูงวัยและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2553 , ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2553 , สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 , ไทย
 • 13 มกราคม 2553 , ประชุมคณะกรรมการ DSMB , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2552 , ประชุมกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพฯ , โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2552 , ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2552 , โรงแรมแกรนด์ เฮอริเทจ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2552 , สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 2 กันยายน 2552 , ศึกษาดูงานสวัสดิการชุมชน และวิสาหกิจชุมชน , ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 28 - 29 สิงหาคม 2552 , ประชุมระดมความคิดเห็นต่อการถอดบทเรียนสวัดิการชุมชน และการพัฒนานโยบายท้องถิ่น , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 24 - 26 สิงหาคม 2552 , เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ รุ่นที่ 2 , โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย , ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2552 , ความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 18 มิถุนายน 2552 , สัมมนานักวิชาการด้านการแพร่ระบาดยาเสพติดในประเทศไทย , โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น , ไทย
 • 5 มิถุนายน 2552 , ประชุมเพื่อปรึกษาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย "เพื่อนช่วยเพื่อนแก้ปัญหายาเสพติด" , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2552 , ประชุมพิจารณาความก้าวหน้าและประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2552 , สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 , ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2552 , ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา , หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 , ไทย
 • 14 - 15 พฤษภาคม 2552 , นวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 23 - 24 มีนาคม 2552 , สัมมนาออกแบบกระบวนทัศน์พัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคประชาสังคม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ , คุ้มภูคำเรศซิเด้นซ์ , ไทย
 • 20 มีนาคม 2552 , ประชุมเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าโครงการวิจัย/วิชาการของศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2552 และการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2552 , อาคารบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2552 , ประสานงานการฝึกอบรมงานหลักสูตรเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 11 กับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน , ศูนย์แพทย์ชุมชนสันทราย , ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2552 , ฟังการบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 1/2552 , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2552 , ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2551 , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 31 มกราคม 2552 , บูรณาการเพื่อการพัฒนาแนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกและเชิงรับในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2552 , การรักษาผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 มกราคม 2552 , e-Learning Day 2009 Chiang Mai University 2.0 : ทฤษฎีการเรียนรู้แนวใหม่กับการใช้ไอทีในการเรียนการสอน , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 22 - 23 มกราคม 2552 , ภาคีร่วมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัย , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 21 มกราคม 2552 , ร่วมงานพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระดีเด่น/ดีมาก , สนามด้านหลังอาคารบัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
 • 17 - 18 มกราคม 2552 , บทเรียนการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในชุมชน โดยเครือข่ายประชาชน , โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์ , ไทย
 • 10 - 11 มกราคม 2552 , ประชุมเพื่อพิจารณาร่างกำหนดกรอบคิดการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาคุรภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 9 มกราคม 2552 , ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2552 , อาคารบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2551 , ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 5/2551 , สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 , ไทย
 • 13 กันยายน 2551 , อบรมการสร้างลูกเล่นให้กับสื่อ macromedia flash , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 9 - 10 กันยายน 2551 , ดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ , เต๋า การ์เด้น เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 5 กันยายน 2551 , ศึกษาดูงานด้านบริการสุขภาพในชุมชน , จังหวัดเพชรบูรณ์ , ไทย
 • 20 สิงหาคม 2551 , การจัดการเรียนการสอนบนระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ Moodle , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 4 - 6 สิงหาคม 2551 , การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง , สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2551 - 1 สิงหาคม 2551 , การทดสอบการพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2551 , ประชุมคณะทำงานจัดประชุมวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 2 , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 25 - 27 มิถุนายน 2551 , การดูแลรักษาธาลัสซีเมียแบบองค์รวมในประเทศไทย , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2551 , ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2551 , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 19 มิถุนายน 2551 , ประชุมสัมมนาจัดการความรู้การใช้สารเสพติดในสถานบันเทิง , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 มีนาคม 2551 , ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ปี 2551-2555 , อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2551 , ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2551 , สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 , ไทย
 • 7 มกราคม 2551 - 27 เมษายน 2551 , อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 10 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลชุมชน , สถานีอนามัย , ไทย
 • 4 - 5 มกราคม 2551 , ประชุมเพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านสารเสพติดภาคเหนือ , โรงแรมเชียงใหม่ออคิด , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2550 , ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2550 , สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2550 , การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2550 , การบริหารการเงินส่วนบุคคล , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2550 , การวิเคราะห์ข้อมูลและการเสนองาน , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 15 - 18 October 2007 , ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศสิงคโปร์ , ประเทศสิงคโปร์ , Singapore
 • 11 ตุลาคม 2550 , เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 5 - 7 ตุลาคม 2550 , สัมมนาโครงการการประเมินผลการดำเนินการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล ในระหว่าง พ.ศ. 2546-2550 , โรงแรม Sofitel Central Hua Hin Resort จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 4 ตุลาคม 2550 , การทำงานเป็นทีม , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 20 กันยายน 2550 , เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 17 - 18 กันยายน 2550 , การพยาบาลกับการจัดการความรู้ , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 7 - 11 กันยายน 2550 , ประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550 , ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ , ไทย
 • 21 สิงหาคม 2550 , ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 สิงหาคม 2550 , ประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน , โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2550 , การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย , โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 27 กรกฏาคม 2550 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยในคน , โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2550 , อบรม ทักษะการศึกษาวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐาน , สถานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 7 มิถุนายน 2550 , ประชุมวิชาการนานาชาติ " The 8th International Family Nursing Conference" , โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปาร์ค กรุงเทพฯ , ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2550 , อบรมการวิจัยและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2550 - 28 ธันวาคม 2550 , นิเทศงานนักศึกษาพยาบาลนอกสถานที่ , จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2550 , ประชุมวิชาการ "การวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมอย่างยั่งยืน: กระบวนทัศน์ใหม่" , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 14 มีนาคม 2550 , อบรม SCT : Standard Course in Clinical Trials , คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2550 , อบรมเรื่องการประเมินสมรรถภาพคนทำงาน , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 ธันวาคม 2549 , ประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยฯ , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , ไทย
 • 3 - 6 ธันวาคม 2549 , ประชุม The 38 Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH) Conference , โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2549 , ฟังบรรยาย เรื่อง การวิจัยในมนุษย์ : ประเด็นด้านกฎหมายและบทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , ไทย
 • 13 - 14 พฤศจิกายน 2549 , ประชุม เรื่อง การให้การปรึกษาให้ครอบครัว , โรงแรมสุริวงศ์ , ไทย
 • 27 - 28 ตุลาคม 2549 , ประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 , ศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2549 , อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการดำเนินการศึกษาทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติวิจัยทางคลินิกที่ดี , สถานวิชานานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 17 ตุลาคม 2549 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลสู่การสร้างสุขภาพชุมชน , โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 11 - 13 ตุลาคม 2549 , เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 26 - 27 มิถุนายน 2549 , ประชุม กระบวนทัศน์ใหม่ของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม , โรงแรม Grand Jomtien Palace จ.ชลบุรี , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2549 , ประชุมโครงการพัฒนาโปรแกรมการวางแผนพฤติกรรมวัยรุ่นเพื่อป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น : ระยะที่ 1 , รร.T.K. palace , ไทย
 • 25 - 26 พฤษภาคม 2549 , ประชุมวิชาการ "ครอบครัวมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง" , ห้องราชเทวี 2 โรงแรมเอเซีย กทม. , ไทย
 • 15 - 20 พฤษภาคม 2549 , อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง" วิธีพัฒนา e-learning Course ware" , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 April 2006 - 6 May 2006 , เสนอผลงานวิจัยเรื่อง Effect of Boot Camp Program on Stages of Change and Abstinence Self-Efficacy among Thai Adolescents with Methamphetamine Use ในการประชุม 17th International Conference on the Reduction of Drug Related Harm , เมืองแวนคูเวอร์ , Canada
 • 3 - 5 เมษายน 2549 , ประชุมวิชาการเรื่องการให้การปรึกษาครอบครัว: ทักษะทางคลินิกขั้นสูงที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง , ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , ไทย
 • 22 - 24 มีนาคม 2549 , ประชุมวิชาการสารเสพติดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 , รร.อิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 21 มีนาคม 2549 , ประชุม การลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ เอช ไอ วี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในประเทศไทยระยะที่ 2 การแทรกแซง , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 23 มกราคม 2549 , ประชุม การลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ เอช ไอ วี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในประเทศไทย ระยะที่ 2 การแทรกแซง , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 ธันวาคม 2548 , บรรยายพิเศษ สุรา : ภัยต่อสุขภาพและสังคมไทย , ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี , ไทย
 • 14 - 16 พฤศจิกายน 2548 , อบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เชี่ยวชาญไทยในการให้คำปรึกษาเพื่อความร่วมมือทางวิชาการด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ , สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน , ไทย
 • 6 - 9 กันยายน 2548 , สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนการพยาบาลขั้นสูงสาขาเวชปฏิบัติที่สอดคล้องกับระบบสุขภาพ , โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น , ไทย
 • 30 - 31 สิงหาคม 2548 , การสัมมนาทิศทางการจัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 24 สิงหาคม 2548 , ประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 3 , โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ , ไทย
 • 8 - 10 สิงหาคม 2548 , อมรมการปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง , โรงแรมลานนาพาเลซ2004 จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 14 กรกฏาคม 2548 , Workshop on Research in Prevention and Risk Behavior Reduction among Adolescent , โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 24 มิถุนายน 2548 , อบรมหลักสูตร การวิจัยปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม (PAR) , สถาบันสาธารณสุขอาเซียน ม.มหิดล ศาลายา นครปฐม , ไทย
 • 14 มิถุนายน 2548 , เตรียมการจัดประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 3 , ห้องประชุมสภาการพยาบาล , ไทย
 • 25 - 27 พฤษภาคม 2548 , Workshop on Strengthening of Cross Cutural Competency for Thai Experts , โรงแรมเซ็นทรัล ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2548 , การพัฒนาจริยธรรมนักวิจัยสำหรับนักวิจัยทางการพยาบาล: การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2548 , การมีน้ำหนักเกิน การลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ , ห้องอินทนิน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2548 , The importance of Anthropology for Community Health , วิทยาลัยพยาบาลเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 17 April 2005 , The 31st Annual Meeting of the National Organization of Nurse Practitioner Faculties , The Westin Michigan Avenue, Chicago, Illinois , United States Of America
 • 17 มีนาคม 2548 , Social Determinants of Health: Implications for Oral Health Improvement , Rydges Amora Hotel, Chiang Mai , ไทย
 • 11 มีนาคม 2548 , สัมมนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 มีนาคม 2548 , การจัดการความรู้: แนวคิด กระบวนการ และการนำไปใช้ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2548 , แนวคิดและกระบวนการ Benchmarking , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 - 17 ธันวาคม 2547 , การปรับปรุงคุณภาพด้วยการปฏิบัติตามหลักฐานอ้างอิง (Quality Improvement Through Evidence-based Pratice) , รร.เชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 21 - 27 พฤศจิกายน 2547 , การพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจร่างกายและการรักษาโรคเบื้องต้น , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2547 , การใช้ E-office , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 ตุลาคม 2547 , Post-conference on Health Promotion: Theory and Implication , Lotus Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai , ไทย
 • 20 - 22 ตุลาคม 2547 , International Conference on Health Promotion: Evidence, Practice, and Policy , Lotus Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2547 , Pre-conference Workshop "Evidence Based Practice in Nursing and Midwifery: A Systematic Review" , Lotus Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2547 , การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ , ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ , ไทย
 • 7 - 8 ตุลาคม 2547 , การจัดการระบบวิจัยสุขภาพของประเทศไทย , รร.มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 8 - 9 กันยายน 2547 , สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2547 , อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2547 , การพัฒนาระบบสารสนเทศ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 สิงหาคม 2547 , การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพสำหรับบุคลากรสุขภาพ ในจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2547 , ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสุขภาพ , ห้องตรีผลา ศาลาเรือนไทย กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 21 สิงหาคม 2547 , เทคนิคการควบคุมวิทยานิพนธ์ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ , ห้องประชุมวิเชียรทวีลาภ ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 30 กรกฏาคม 2547 , อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ: หนทางมุ่งสู่การดูแลแบบองค์รวม , โรงแรมสุริวงศ์ , ไทย
 • 7 - 9 มิถุนายน 2547 , การฝึกอบรมหลักสูตร การเขีัยนผลงานวิชาการและบทความ , มหาวิืทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 15 - 19 November 2003 , The 131st Annual Meeting of the American Public Health Association (APHA), "Behavior, Lifestyle, and Social Determinants of Health" , San Francisco, California , United States Of America
 • 3 November 2003 , The 37th Biennial Convention Scientific Session, the Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing , Toronto , Canada
 • 20 - 25 October 2002 , The 129th Annual Meeting of the American Public Health Association, “Global Health” , Atlanta, GA , United States Of America
 • 15 - 17 July 2002 , The conference of National Center for Health Statistics, “Data Users Conference” , Washington, D.C. , United States Of America
 • 14 - 15 March 2002 , The conference of National of Drug Abuse (NIDA), “Blending Clinical Practice Research: Forging Partnerships to enhance drug addiction treatment” , New York, NY , United States Of America
 • 24 - 26 September 2001 , The conference of National of Drug Abuse (NIDA), “Bridging Science and Culture to Improve Drug Abuse Research in Minority Communities” , Philadelphia, PA , United States Of America
 • 9 - 10 August 2001 , The conference of National of Drug Abuse (NIDA), “The 2nd National Conference on Drug Abuse Prevention Research: A Progress Update" , Washington, D.C. , United States Of America
 • 31 - 3 กุมภาพันธ์ 2544 , The meeting of international conference on the improving life through health promotion: Nurse making a difference , Chiang Mai , ไทย
 • 12 - 16 November 2000 , The 128th Annual Meeting of the American Public Health Association , Boston , United States Of America

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 27 พฤษภาคม 2565 ,โครงการ“เพิ่มศักยภาพในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom
 • 25 พฤษภาคม 2565 ,บรรยายพิเศษ เรื่อง Growth mindset & Motivation (ภายใต้โครงการปฐมนิเทศฯ),
 • 11 มีนาคม 2565 ,โครงการ“ความรอบรู้ด้าน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มกราคม 2565 ,โครงการ“Digital technology:แนวคิดและการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom18 2455 1001
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 14 มิถุนายน 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ Research and Development กับงานวิจัยทางการพยาบาล),
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
 • 17 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 หัวข้อ แนวทางในการทดสอบองค์ความรู้ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง), ผ่านระบบ Zoom
 • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
 • 1 มีนาคม 2564 ,โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง (Preceptorship) ประจำปีงบประมาณ 2564, โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ Main Studio ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 2),
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 ตุลาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 สิงหาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ (ครั้งที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 19 ตุลาคม 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 27 สิงหาคม 2559 - 1 กันยายน 2559 ,โครงการมหกรรม Big Cleaning Day 2559 "ทำความดีถวายแม่หลวง",
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กรกฏาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 เมษายน 2559 ,โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ, ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 11 เมษายน 2559 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมืองและทำขนมไทย ), ณ บริเวณลานดอกปีบ หลังอาคาร 1
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 ธันวาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : แนวทางการนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2) , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3, ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 กรกฏาคม 2558 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำ SAR ของหลักสูตร,
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 20 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ: การนำแผนไปสู่การปฎิบัติและผลลัพธ์,
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 28 สิงหาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก-โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ศูนย์ความเป็นเลิศ), คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 26 กรกฏาคม 2557 ,โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 กรกฏาคม 2557 ,การประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในปีการศึกษา 2557 สำหรับคณาจารย์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 พฤษภาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ทางการพยาบาล ครั้งที่ 2, อาคาร 2 และ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 มีนาคม 2557 ,โครงการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาโท) ,
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 18 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรม KM IT QA ประจำปี 2556-2557, ณ บริเวณลานกิจกรรม และ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุดมีชีวิต ชั้น 1 อาคาร 2
 • 9 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2556 “4E For All Health”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 พฤศจิกายน 2556 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2556 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 15 พ.ย 56), ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2556 ,โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2556 เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ที่ปรับปรุงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 2), ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 กันยายน 2556 ,การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 กรกฏาคม 2556 ,โครงการ การบรรยายพิเศษเพื่อการเรียนรู้ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 1 กรกฏาคม 2556 ,โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 29 เมษายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 มีนาคม 2556 ,โครงการอบรมตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2555 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕5, ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2555 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง Adult Learner และ Creative Feedback, ห้อง N4 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 - 2 สิงหาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา : การพัฒนา Teat Biueprint & Item Specification การออกข้อสอบ และการตัดเกรด , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

 • 1 พฤษภาคม 2550 , การใช้ Balanced scorecard ระดับองค์กร หน่วยงาน และ บุคคล , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 30 เมษายน 2550 , โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (ปี 2550-2554) ของคณะ ฯ , ห้องประชุมศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม เชียงใหม่ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 23 พฤษภาคม 2549 , การสัมมนาการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549 , ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)

การศึกษา

 • 2563 : ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 2561 : ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 2560 : วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 2554 : น.บ. (นิติศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 2551 : ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฎิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,
 • 2551 : ใบรับรองผู้ทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยแบบทดสอบ (Denver II ฉบับภาษาไทย) , สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ,
 • 2547 : PhD (Nursing) , University of Maryland, Baltimore , United States Of America
 • 2542 : M.S.N. (Community Health) , The Catholic University of America , United States Of America
 • 2538 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • การพยาบาลชุมชน
 • การใช้สารเสพติดในเยาวชน
 • พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
 • การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบคัดกรองโดยใช้ Denver II
 • metacognition
 • health promotion

การลาศึกษา

 • 19 August 2003 - 18 August 2004 , course Nursing , at University of Maryland , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)
 • 19 August 2001 - 18 August 2003 , course Nursing , at University of Maryland , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)
 • 19 August 1999 - 18 August 2001 , course Nursing , at University of Maryland , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)
 • 19 August 1997 - 18 August 1999 , course การพยาบาลสาธารณสุข , at The Catholic University , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 21 มกราคม 2552 , อาจารย์ที่ปรึกษารางวัลการค้นคว้าแบบอิสระดีมาก , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 March 2004 , Sigma Theta Tau, Pi Chapter Awards for funding for Presentations , Sigma ThetaTau International Honor Society of Nursing, Pi Chapter
 • 10 March 2004 , Travel Fellowship award , Graduate Student Association (GSA), University of Maryland, Baltimore
 • 24 September 2001 , Travel award, “Bridging Science and Culture to Improve Drug Abuse Research in Minority Communities,” Philadelphia, Pennsylvania , National Institute of Drug Abuse (NIDA),

การรับเครื่องราชฯ

 • 2563 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2554 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2550 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2548 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2543 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th