KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล

Patcharee Woragidpoonpol

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
โทรศัพท์ : +66 53 949007
อีเมล์ : patcharee.w@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • ผู้ช่วยคณบดี , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  กรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • 19 กันยายน 2565 ,คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัรฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย

  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 25 พฤษภาคม 2559 ,อ่านตำรา เรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะฉุกเฉินทางระบบหายใจ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 18 สิงหาคม 2564 ,กรรมการพิจารณาผลงานแบบ Poster Presentation โครงการ CMU KM-Day ประจำปี 2564, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2553 ,อนุกรรมการจัดงานคืนสู่เหย้า, สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ผลของโปรแกรมการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมติดเกมของวัยรุ่นตอนต้น", นายณัฐภัทร ปัญญากาวิน นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ผลของโปรแกรมการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมติดเกมของวัยรุ่นสมาธิสั้น", นางสาวสิรินาถ บุญทวี นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2564 ,วิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของการปรับระบบการช่วยเหลือฉุกเฉินทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่, นางสุพรรณ วงค์ตัน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 5 พฤศจิกายน 2564 ,วิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการพยาบาลเด็กแบบผสมผสานเพื่อทดแทนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019", ผศ.ดร.พิสมัย วัฒนสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 25 ตุลาคม 2564 ,ผลของเสียงมารดาจากการอ่านนิทานต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของทารกเกิดก่อนกำหนด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 ตุลาคม 2564 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ผลของเสียงมารดาจากการอ่านนิทานต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีวิทยาของทารกเกิดก่อนกำหนด", นางสาวอัจฉรา สมรัตน์ นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 7 ตุลาคม 2564 ,ขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ในสังกัดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมออนไลน์สำหรับเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในการทำงานในนักเรียนอาชีวศึกษา", นางสาวพิมพิไล ใจตรง นศ.ป.โท คณะพยาบาลผสาสตร์ มช. ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2564 ,โครงการวิจัยเรื่อง “ผลของการใช้แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการหลุดของท่อหลอดลมคอร่วมกับการใช้หมอนรองคอท่อไม่หลุด ในการป้องกันการหลุดของท่อหลอดลมคอในทารกแรกเกิดหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่”, นางสาวนวพรรณ ประปานา ตำแหน่งพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มกราคม 2564 ,วิจัย เรื่อง ผลของการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลอง (simulation-based learning; SBL) ต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลในการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูง, ผศ.ดร.เกศมณี มูลปานันท์ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 2 ธันวาคม 2563 ,ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง "Effectiveness of Comprehensive Preterm Infant Developmental Care Program on Parental Self-Efficacy, Growth and Neurobehavioral Development of Hospitalized Preterm Infants” , นางสาววารุณี มีหลาย รหัส 61810022 นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 17 ตุลาคม 2562 ,การวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของการใช้บทเรียนออนไลน์เรื่องการคัดแยกผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินต่อความรู้และความถูกต้องในการคัดแยกผู้ป่วยของพยาบาล, นางสาวพูนทรัพย์ ใจคำสุข รหัส : 59123033 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ,ไทย
 • 19 กันยายน 2562 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมวินัยเชิงบวกในผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียน, นางสาวมัทรี พงศ์สัมพันธ์ รหัส : 611231053 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ,ไทย
 • 9 กันยายน 2562 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจในการดูแลแบบแกงการูของมารดาต่อการทำหน้าที่ทางสรีรวิทยาของทาระเกิดก่อนกำหนดที่มีภาวะหายใจลำบาก, นางสาวเยาวรัตน์ สุภาษี รหัส : 601231031 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2562 ,วิจัย เรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมพลังอำนาจของผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยง ในการการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง”, รองศาสตราจารย์มาลี เอื้ออำนวย อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ,ไทย
 • 4 ตุลาคม 2561 ,งานวิจัย เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ของครู/ผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล, สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2561 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมการดูแลมารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาทของทารกเกิดก่อนกำหนด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2561 ,โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการระบบการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1, โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการระบบการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1 ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2561 ,ผลของโปรแกรมกระตุ้นน้ำนมในมารดาทารกเกิดก่อนกำหนดที่ผ่าตัดคลอดต่อปริมาณน้ำนม และระยะเวลาที่มารดามีน้ำนมเพียงพอสำหรับทารก, วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2561 ,ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลของมารดาเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับยาเคมีบำบัด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กันยายน 2560 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนของผู้ดูแลหลัก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 สิงหาคม 2560 ,การประยุกต์ใช้เครื่องมือ Newborn Early Waming Signe ในการสังเกตารกแรกเกิดครบกำหนด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2559 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการเหนื่อยล้าของผู้เป็นบิดาในระยะหลังบุตรเกิด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 มิถุนายน 2559 ,ผลของการให้ข้อมูลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาวัยรุ่นกับทารกเกิดก่อนกำหนดขณะให้นม, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2559 ,ผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อป้องกันและจัดการภาวะหยุดหายใจในทารกเกิดก่อนกำหนด หอผู้ปวยทารกแรกเกิด 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มกราคม 2559 ,ทารกแรกเกิด : การประเมินภาวะสุขภาพการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ,ไทย
 • 4 กันยายน 2558 ,ความรู้และการปฏิบัติของผู้ดูแลหลักเพื่อการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 มกราคม 2558 ,การให้นมทารกและเด็กป่วย โดยใช้โปรแกรม E-Learning, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กันยายน 2557 ,การปฏิบัติของพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2557 ,ปัจจัยทำนายการให้นมมารดาของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2557 ,ผลของการสวมหมวกลดระดับเสียงต่อระยะหลับตื่นของทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2557 ,ก้าวกระโดดสู่ความเป็นเลิศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี พื้นที่ภาคเหนือ ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2556 ,การดูแลของมารดาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการของทารกเกิดก่อนกำหนด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2555 ,ผลของการโค้ชต่อการปฏิบัติของพยาบาลในการตอบสนองต่อสื่อสัญญาณความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับหัตถการที่คุกคามต่อร่างกาย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2554 ,ผลของโปรแกรมการเตรียมพยาบาลต่อการปฏิบัติในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนดขณะให้นม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 มกราคม 2554 - 30 เมษายน 2554 ,บทความวิชาการวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 17 มิถุนายน 2553 ,ผลของการวางแผนการจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดของมารดา, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 21 เมษายน 2565 ,ผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือชื่อเรื่อง "การพยาบาลทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย (Nursing care of low birth weight infants)", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 28 มกราคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานความชำนาญการและความเชียวชาญของพนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายนิติการ, สำนักงาน ก.ท. ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2563 ,โครงการ เรื่อง “การถอดบทเรียนออนไลน์ ในกระบวนวิชาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ในช่วงการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโรคโควิด-19, รศ.ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินสื่อกลางนวัตกรรมส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ และประเมินการดำเนินงานโครงการเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วย นมแม่ และสร้างสื่อกลางในการเผยแพร่นวัตกรรมส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ในรูปแบบที่เอื้อต่อการใช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพรรณ ทำดี อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563 ,กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลสาร , วารสารพยาบาลสาร ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2554 ,จัดทำวารสารสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 30 สิงหาคม 2565 ,คณะกรรมการพิจารณาผลงานในโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2565 พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข, กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มช ,ไทย
 • 1 มิถุนายน 2563 ,คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤติทารกแรกเกิด , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กันยายน 2557 - 16 กันยายน 2558 ,คณะอนุกรรมการออกข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์, สภาการพยาบาล ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 17 ตุลาคม 2560 ,กรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโทร สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรปกติ) มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนมหิดล ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 25 ตุลาคม 2565 ,วิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาแพทย์และพยาบาล ระดับปริญญาตรี จำนวน 30-50 คน จาก Zhejiang Medical University, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 2 กันยายน 2565 ,วิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพ : ทิศทางการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผู้ป่วยทารกวิกฤตวิถีถัดไป, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2564 ,หัวข้อ "Nursing Education and Practice Under Covid-19 in Thailand", Toho University,Japan ,ไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2563 ,วิทยากร หัวข้อ Updates and innovation in nursing care ในประชุมวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 13 หัวข้อ “Digitally Integrated Health System” , สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้าและศรีษะ แห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 27 ตุลาคม 2563 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิพากษ์การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่สมรรถนะการปฏิบัติได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและปลอดภัย” , สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี ,ไทย
 • 30 เมษายน 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี ,ไทย
 • 30 เมษายน 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี ,ไทย
 • 21 - 30 มีนาคม 2562 ,เรื่องThe Support for Gender and Valnerability of the Aging Society ณ ประเทศญี่ปุ่น, Graduate School of Health Sciences Kobe University ,ญี่ปุ่น
 • 20 ธันวาคม 2561 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่่อง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Case-based learning ที่ส่งเสรมทักษะการคิดของนักศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ,ไทย
 • 20 ธันวาคม 2561 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่่อง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Case-based learning ที่ส่งเสรมทักษะการคิดของนักศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ,ไทย
 • 20 ธันวาคม 2561 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่่อง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Case-based learning ที่ส่งเสรมทักษะการคิดของนักศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2561 ,ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย, สำนักงานเทศบาลตำบลวังผาง จ.ลำพูน ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2561 ,ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย, สำนักงานเทศบาลตำบลวังผาง จ.ลำพูน ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2561 ,ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย, สำนักงานเทศบาลตำบลวังผาง จ.ลำพูน ,ไทย
 • 15 มกราคม 2561 ,การฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับบุคลากรเหล่ากาชาดเชียงใหม่, สำนักงานเหล่ากาชาดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 - 23 พฤศจิกายน 2560 ,การจัดทำคู่มือแผนการเรียนการสอนและสื่อชุดความรู้ , กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2554 ,ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิด", สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 - 3 มีนาคม 2554 ,ประชุมวิชาการ "ฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย" เรื่อง "ระบบฐานข้อมูลตำบล", สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ,ไทย
 • 19 ตุลาคม 2553 ,หลักสูตร "การฝึกอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ต้องขังที่เป็นมารดาและการส่งเสริมพัฒนาการทารก", ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2552 ,โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ตุลาคม 2551 ,โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาการเด็กติดผู้ต้องขัง, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 10 ตุลาคม 2565 ,VR and simulation based education at Nurse CMU โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบัน ภายใต้การประชุมเอเชีย-แปซิฟิก พันธมิตรของผู้นำด้านสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2565 ,โครงการบริการวิชาการ เรื่อง Suandok Patient Centered Care : The Modernization of Nursing Roles ในหัวข้อ "การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ", คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 กันยายน 2564 ,หัวข้อ "Student Learning Outcomes ในการจัดการเรียนการสอนของกระบวนวิชา", ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 กันยายน 2564 ,กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "Assessing Student Learning Outcome: Success Stories", สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 กันยายน 2564 ,กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "Assessing Student Learning Outcome: Success Stories", สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2562 ,อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ เรื่อง “โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง และ/เพดานโหว่ก่อนและหลังผ่าตัด” , 2562 ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ ,ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาคุณภาพการพยาบาล สู่ความเป็นเลิศในการดูแลการคลอดก่อนกำหนดและทารกเกิดก่อนกำหนด: Excellence in Preterm Nursing รุ่นที่ 3”, คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2561 ,พัฒนาคุณภาพการพยาบาล สู่ความเป็นเลิศในการดูแลการคลอดก่อนกำหนด และทารกเกิดก่อนกำหนด : Excellence in Preterm Nursing รุ่นที่ 2, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 สิงหาคม 2560 ,ประเมินความปวดและการจัดการความปวด ทั้งแบบใช้ยาและไม่ใช้ยา, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2560 ,พัฒนาคุณภาพการพยาบาล สู่ความเป็นเลิศในการดูแลการคลอดก่อนกำหนดและทารกเกิดก่อนกำหนด : Excellence in Preterm Nursing, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2553 ,Short-term and long-term complications of premature infants, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 31 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2565 ,โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านเทคโนโลยีการเรียน-การสอน : AR-VR , หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ,ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2564 ,หลักสูตร Online Training Course : Community Empowerment to Promote Healthy Early Childhood, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2564 ,หลักสูตร Online Training Course : Community Empowerment to Promote Healthy Early Childhood, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2564 ,หลักสูตร Online Training Course : Community Empowerment to Promote Healthy Early Childhood, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 16 กรกฏาคม 2564 ,หลักสูตร Online Training Course : Community Empowerment to Promote Healthy Early Childhood, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2564 ,หลักสูตร Online Training Course : Community Empowerment to Promote Healthy Early Childhood, คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2564 ,โครงการสัมมนาวิชาการและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง Digital Technology and Learning Outcomes in Nursing Education, ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลสาสตร์ มช. ,ไทย
 • 26 มีนาคม 2564 ,เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในโครงการ การพัฒนา ศักยภาพบุคลากรเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและ การพัฒนาเนื้อหาการให้ความรู้ในยุคดิจิทัล , หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก ,ไทย
 • 11 พฤศจิกายน 2562 ,ประชุมวิชาการ การพยาบาลทารกแรกเกิดในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว : Neonatal Nursing in Digital Disruption World , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 3 ธันวาคม 2561 ,วิพากษ์เครื่องมือวิจัย การฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรธในวัยเด็กตอนปลาย : โปรแกรมเด็กไทยใจเย็นเย็น (ระยะที่ 1 การพัฒนาโปรกแกรม), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2561 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2561 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2561 ,การเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2561 ,การเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มกราคม 2561 ,การเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มกราคม 2561 ,การเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2560 ,นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 สิงหาคม 2560 ,นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2560 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2560 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2558 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2558 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 - 22 พฤษภาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, สภาการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, สภาการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, สภาการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, สภาการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 - 31 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, สภาการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2555 ,นำศึกษาประเทศสวีเดนเข้าศึกษาดูงาน, หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2555 ,นำศึกษาประเทศสวีเดนเข้าศึกษาดูงาน, หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 มกราคม 2555 ,นำศึกษาประเทศสวีเดนเข้าศึกษาดูงาน, หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2554 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง "Best Practices to inprove quality care for pediatric patients", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ทารกและเด็ก), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ทารกและเด็ก), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ทารกและเด็ก), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ทารกและเด็ก), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 2 กันยายน 2552 ,โภชนาการเพื่อสุขภาพของมารดา ทารกและเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2552 ,เตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์พี่เลี้ยงในการนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 ธันวาคม 2551 ,การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 ธันวาคม 2551 ,การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ไม่ระบุ
 • 21 กรกฏาคม 2564 ,ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง "ความรอบรู้ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ปกครองและพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)", นางสาวเกศินี อิ่มแมน อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 11 กันยายน 2565 , ประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 “การจัดการศึกษาเพื่อสร้างพยาบาลแห่งอนาคต” , โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี , ไทย
 • 5 - 9 September 2022 , โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ , Otemae University ประเทศญี่ปุ่น , Japan
 • 2 กันยายน 2565 , สัมมนาวิชาการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 , โรงแรม วินทรี รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 27 กรกฏาคม 2565 , Optimizing Simulation: Best Practices for Nursing Education , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2565 , พิธีปิดโครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด , ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสสตร์ มช , ไทย
 • 9 - 12 มิถุนายน 2565 , โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านการออกแบบหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ รุ่น 3 , โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2565 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคออนไลน์ (EPI e-course training) รุ่นที่ 2 , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2565 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคออนไลน์ (EPI e-course training) รุ่นที่ 2 , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2565 , โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัรฑิตศึกษาปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) , โรงแรม Parc Borough City Resort จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 18 พฤษภาคม 2565 , โครงการเร่งรัดวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารหัส 64 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2565 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคออนไลน์ (EPI e-course training) รุ่นที่ 2 , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 5 พฤษภาคม 2565 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคออนไลน์ (EPI e-course training) รุ่นที่ 2 , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 27 เมษายน 2565 , คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2565 , Zoom Meeting , ไทย
 • 23 มีนาคม 2565 , โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (นานาชาติ) และสานสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษา , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2565 , การประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 12 มกราคม 2565 , ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 , ออนไลน์ , ไทย
 • 6 - 7 มกราคม 2565 , การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการสร้าง Scenario หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2564 , เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ ในฐานนะผุ้แทนนายกสภาการพยาบาล เรื่อง แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ประจำปี 2564 , ออนไลน์ , ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2564 , คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2564 , online , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2564 , การประชุมคณะกรรมการนโยบายศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564 , ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2564 , ประชุมคณะกรรมการนโยบายศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564 , ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 14 สิงหาคม 2564 , การประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปฏิรูปการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 4 สิงหาคม 2564 , การประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2564 , ระบบออนไลน์ Cisco WebEx , ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2564 , โครงการอบรม เรื่อง Blended and Online Learning for Promoting Self - Directed Learners , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2564 , การประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2564 , ระบบออนไลน์ Webex Meetings , ไทย
 • 11 มิถุนายน 2564 , โครงการอบรม เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2564 , ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2564 , การประชุมเพื่อรับทราบแผนงานและส่งมอบภารกิจที่ต้องดำเนินการระหว่างผู้บริหารวิทยาลัยฯ ชุดรักษาการ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ชุดวาระ พ.ศ. 2564 - 2566 , ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล , ไทย
 • 1 เมษายน 2564 , อบรม เรื่อง Systems for sustainble performance excellence หัวข้อระบบการวางแผนกลยุทธ์ และระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ (How to?)) , โรงแรมแคนทารีฮิลล์ , ไทย
 • 7 - 17 มีนาคม 2564 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program) , อาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มช. , ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564 , อบรมแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ CMU-QA Curriculum , ZOOM , ไทย
 • 20 มกราคม 2564 , ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564 , ZOOM , ไทย
 • 17 - 18 ธันวาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป้นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล , โรงแรมบัดดี้ โอเรียล ริเวอร์ไซต์ , ไทย
 • 15 ธันวาคม 2563 , ประชุมเพิ่มวางแผนการเตรียมงานของฝ่ายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 55 (ครั้งที่ 2/2563) , ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 14 - 15 ธันวาคม 2563 , ประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรประจำปี 2563 : สภาการพยาบาลกับการคุ้มครองประชาชน เขตสุขภาพที่ 1 , ห้องประชุมพลอยไพลิน กรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 14 ธันวาคม 2563 , ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ฯ เพื่อพิจารณารายงานการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อสภาการพยาบาล ใ , ห้องประชุมโรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี , ไทย
 • 23 - 25 พฤศจิกายน 2563 , โครงการ The Academic Preparation Project , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น , โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 ตุลาคม 2563 , เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา มช. ประจำปีการศึกษา 2563 , ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วน (Faculty Leadership Program) เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ การนำแผนไปสู่การปฏิบั , โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 29 กันยายน 2563 , สัมมนาวิชาการ September Series 2020 Education ICT Forum 2020, Healthcare Technology Summit 2020, AI&IoT Summit 2020, และ Smart City Summit 2020 , โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ , ไทย
 • 15 กันยายน 2563 , ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ , ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคารเทพกวีฯ , ไทย
 • 17 - 18 กรกฏาคม 2563 , ปฐมนิเทศและเป็นกรรมการคุมสอบสภาการพยาบาลครั้งที่ 1 , ห้องธาราห้วยแก้ว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 มิถุนายน 2563 , ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาล ครั้งที่ 2/2563 (ออนไลน์) , สภาการพยาบาล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 13 พฤษภาคม 2563 , ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาล ครั้งที่ 1/2563 (ออนไลน์) , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 24 มีนาคม 2563 , ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาล ครั้งที่ 1/2563 (ออนไลน์ ) , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 13 มีนาคม 2563 , ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 , โครงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 มีนาคม 2563 , ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออมก๋อย , ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 มีนาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบการจัดการให้เด็กเข้าถึงระบบบริการทางด้านสาธารณสุข" , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1/2563 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น , ห้องประชุมศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคารเทพกวี , ไทย
 • 31 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในการติดตามพัฒนาเครือข่าย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี , ไทย
 • 27 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 25 มกราคม 2563 , ประชุมวางแผนการดำเนินงานและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย , ห้องเชียงรุ้ง 3 โรงแรมดวงตะวัน , ไทย
 • 23 - 24 มกราคม 2563 , อบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้: การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้” วิชาพื้นฐาน , โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี , ไทย
 • 4 - 5 มกราคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การพัฒนาแกนนำวิทยากรหลัก (TOT) , ห้องเจียงจื้น โรงแรมเดอะพาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 ธันวาคม 2562 , ประชุมการพัฒนาแนวทาง Coaching ของศุนย์การเรียนรู้ , โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 ธันวาคม 2562 , อบรมหลักสูตรการบริหารโครงการสุขภาวะ: การพัฒนาข้อเสนอโครงการ(Project Development) , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2562 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Site Visit) สถานรับเลี้ยงเด็ก , สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสวนพิมพรรณ และโรงเรียนสืบนทีธรรม , ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2562 , โครงการอาคันตุกะรับเชิญ เพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพพยาบาล (Visiting Professor) เรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาทางการพยาบาล และนวัตกรรมและความร่วมมือในวิชาชีพพยาบาล , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 - 31 ตุลาคม 2562 , สัมมนา Unboxed Microsoft Education day @ CMU , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 5 - 6 ตุลาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อกำหนดด้านกระบวนการและผลลัพธ์ในการพัฒนายกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้วยกระบวนการ Bench marking โดยเทียบเคียงมาตราฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ , โรงแรมทีเค พาเลซ แอนดื คอนเวนชั่น กทม. , ไทย
 • 28 สิงหาคม 2562 , สัมมนาวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 21 สิงหาคม 2562 , เข้าร่วมงาน CMU-KM Day ประจำปี 2562 , ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ , ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2562 , เข้าร่วมพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2562 , หลักสูตร"การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 1 ในโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562 , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 มิถุนายน 2562 , ฟังบรรยายพิเศษ เรื่องนวัตกรรมระบบภูมิคุ้มกัน โดย Dr.Dury Parkey , โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 พฤษภาคม 2562 , หลักสูตร"การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้" ในโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562 , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 11 พฤษภาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ฯ , โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา , ไทย
 • 27 - 28 เมษายน 2562 , ประชุมเพื่อสร้างแบบแผนการดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการโดยครอบครัวและชุมชน , โครงการการดูแลเด็กปฐมวัย โดยครอบครัวและชุมชน , ไทย
 • 3 เมษายน 2562 , อบรม เรื่อง Introduction to EdPEx , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 30 March 2019 , ประชุม เรื่อง The Support for Gender and Valnerability of the Aging Society ณ ประเทศญี่ปุ่น , Graduate School of Health Sciences Kobe University , Japan
 • 19 มีนาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 มีนาคม 2562 , ลงพื้นที่เพื่อประเมินติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเอกชนฯ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 มีนาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 2 , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 มีนาคม 2562 , ประชุมคณะที่ปรึกษาในการดำเนินงานส่งเสริมพัมนาเด็กแรกเกิดถึง 6 ปีขึ้นไป ภายใต้รู้แบบคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) , ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง และโครงการวิจัยรับใช้สังคมให้แก่หัวหน้าหรือนักวิจัยในโครงการ , คณะเศรษฐศาสตร์ มช. , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2562 , อบรมเชิงปฏิบัติการเขียน Full Paper ต่อยอดการประชุม The 4th AsiaEngage Regional Conference 2018 , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปีขึ้นไป , ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 ธันวาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออมก๋อย , ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 7 ธันวาคม 2561 , ประชุมวิชาการ หัวข้อ Practical Points in Pediatric Infectious Diseases , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 1 ธันวาคม 2561 , ประชุมเพื่อคืนข้อมูลการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในครอบครัวแหว่งกลาง ตำบลวังผาง , เทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 26 - 28 พฤศจิกายน 2561 , ประชุม The 4th ASIENGAGE REGIONAL CONFERENCE 2018 , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 25 พฤศจิกายน 2561 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กด้วยกระบวนการก้าวกระโดดและประสบการณ์เป็นศูนย์เรียนรู้ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 30 ตุลาคม 2561 , ประชุมแผนการดำเนินงานที่จะดำเนินการต่อไปในปี 2562 , โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 ตุลาคม 2561 , ร่วมเวทีรายงานความก้าวหน้า , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 17 กันยายน 2561 , ร่วมกำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2561 , อบรม การวิจัยเชิงคุณภาพ , ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2561 , อบรมเชิงปฏิบัติการของพยาบาลด้านการให้นมผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 25 กรกฏาคม 2561 , อบรม การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 21 กรกฏาคม 2561 , ร่วมเวที สานงานเสริมพลังสุขภาวะภาคเหนือตอนบน : ข่วงกำกึ๊ดล้านนา , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 กรกฏาคม 2561 , อบรม การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 กรกฏาคม 2561 , อบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 14 กรกฏาคม 2561 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบ , โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา , ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2561 , อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 19 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 18 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 14 มิถุนายน 2561 , ประชุมชี้แจงโครงการการดูแลเด็กปฐมวัย โดยครอบครัวและชุมชน , เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 6 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2561 , ประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 5 - 6 พฤษภาคม 2561 , ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยระดับครัวเรือน , ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต , ไทย
 • 27 เมษายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 11 เมษายน 2561 , ประชุมพิจารณาโครงการบริการวิชาการและการทำสัญญา , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 เมษายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 8 มีนาคม 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2561 , ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2561 , ประชุมชี้แจงการนำใช้แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัย , ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2561 , ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุน Newton Fund , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 20 มกราคม 2561 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกข้อสอบ , โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา , ไทย
 • 8 มกราคม 2561 , ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มกราคม 2561 , ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 4 มกราคม 2561 , เข้าร่วมวางแผนการดำเนินงานวิจัย , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 ธันวาคม 2560 , ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 18 ธันวาคม 2560 , ร่วมการบันทึกความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างพลักเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อน ระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 16 ธันวาคม 2560 , บรรยายพิเศษ หัวข้อ Spotlight on vaccines across generation , โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 21 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมวิชาการนานาชาติ Healthy Chiladre for Healthy World : Challenger for Pediatric Nurses , โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟ์เฟอริน กรุงเทพฯ , ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2560 , นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและบริการวิชาการ , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน , ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 กันยายน 2560 , นำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 10 กันยายน 2560 , อบรมการเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (รุ่นที่ 3) , โรงแรมคุ้มภูคำ , ไทย
 • 4 - 5 กันยายน 2560 , ประชุม Advancing your Research Career in Europe : Effective Proposal Preparation and Science Commuication , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 3 กันยายน 2560 , อบรมการเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมคุ้มภูคำ , ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2560 , ประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอนโยบายการปฏิรูปการดูแลและการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยต่ออคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง , โรงแรมรามาการ์เด้นส์ , ไทย
 • 3 - 5 สิงหาคม 2560 , ประชุมเชิงปฏิบัติการออกข้อสอบและพิจารณาการปรับ Blue print , โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา , ไทย
 • 29 - 30 กรกฏาคม 2560 , โครงการพัฒนานักศึกษาโดยการใช้ Mix Method ในงานสาธารณสุข และประชุม การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำเอกสารอ้างอิงเพื่อการทำ IS และ Thesis , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2560 , เก็บข้อมูลการดูแลเด็กปฐมวัย , เทศบาลตำบลวังผาง อ.เวียหนองล่อง จ.ลำพูน , ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2560 , ครบเครื่อง เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับการเขียนหนังสือ , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2560 , ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2560 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอของโรงพยาบาลสารภี , โรงพยาบาลสารภี , ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2560 , อบรม การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม , คุ้มขันโตก เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มิถุนายน 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2560 , ประชุมพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2560 , ร่วมประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2560 , ประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , ศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 3 เมษายน 2560 , อบรมการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัย , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 14 มีนาคม 2560 , ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัด เพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 , ร่วมพิธีเปิด งานจัดการศึกษาพื้นที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย และนำเสนอนิทรรศการปฏิรูปการศึกษา , ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา , ไทย
 • 12 - 15 กรกฏาคม 2559 , อบรมการเฝ้าระวังและสอบสวนการระบาดฯ , โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น , ไทย
 • 28 - 30 เมษายน 2559 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออกข้อสอบ , โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท ฉะเชิงเทรา , ไทย
 • 17 - 19 ธันวาคม 2558 , ประชุมเพื่อออกข้อสอบ , โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท ฉะเชิงเทรา , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2558 , ประชุม ร่าง หลักสูตรแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยตั้งแต่ในครรภ์จนถึง 5 ปี , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 27 - 29 สิงหาคม 2558 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออกข้อสอบ , โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี , ไทย
 • 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุม การใช้เครื่องมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง , ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) , ไทย
 • 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบวัดความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ , โรงแรมสยามเบย์ชอว์ พัทยา , ไทย
 • 12 - 13 มิถุนายน 2557 , ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ครั้งที่ 2 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 27 - 28 มีนาคม 2557 , ร่วมการประเมินการจัดอบรมและสื่อการสอน เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อ Streptococcus suis , โรงแรม The Empress , ไทย
 • 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 , ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 16 - 17 มกราคม 2557 , ประชุม S.T.A.B.L.E PROGRAM training for the trainer , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 18 ธันวาคม 2556 , ประชุม เพื่อออกข้อสอบและพิจารณาคุณภาพข้อสอบในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 25 - 27 เมษายน 2556 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกข้อสอบและพิจารณาคุณภาพข้อสอบ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 2 มิถุนายน 2555 - 7 กรกฏาคม 2555 , อบรมภาษาอังกฤษ , โรงเรียนลอนดอนเฮ้าส์ , ไทย
 • 23 - 24 เมษายน 2555 , อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 26 - 28 มีนาคม 2555 , ประชุมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ , ศูนย์บริการพยาบาล , ไทย
 • 6 - 8 ธันวาคม 2554 , ประชุมวิชาการภาคเหนือ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2554 , ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554 , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2554 , Workshop การบันทึก TOR ในระบบ CMU-MIS , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 กันยายน 2554 , ประชุม การติดตาม ทบทวน และต่อยอดการจัดทำองค์ความรู้ เรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 3 - 4 กันยายน 2554 , สอบปากเปล่าในการสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัติแสดงความรู้ ประจำปี 2554 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2554 , สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 6 - 7 สิงหาคม 2554 , สอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2554 , วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย , ไทย
 • 12 - 14 พฤษภาคม 2554 , การเขียนข้อสอบ การจัดทำคลังข้อสอบ และการประเมินผลทางคลินิก รุ่นที่ 1 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 27 เมษายน 2554 , สัมมนา KM ด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2554 , ประชุมวิชาการ "Bangkok International Neo natology Symposium 2011" , Shangri-La Hotel , ไทย
 • 29 - 30 มกราคม 2554 , ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งที่ 1/2554 : การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโครงการถอดบทเรียนศูนย์เด็กตนแบบฯ และโครงการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพศูนย์เด็กเล็ก , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 14 มกราคม 2554 , ประชุมวิชาการ แนวทางการดูแลและส่งเสริมสุขภาพสมอง , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 6 มกราคม 2554 , นำนักศึกษาไปจัดงานวันเด็กแห่งชาติ , โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ , ไทย
 • 27 - 28 สิงหาคม 2553 , โครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความสุขและพลังในการทำงาน , ระวี-วารี รีสอร์ท แอนสปา , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2553 , แนวทางการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2553 , การช่วยฟื้นคืนชีพในเด็กและทารกแรกเกิด , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 มิถุนายน 2553 , Advanced Course Training on Breastfeeding for Nurse Instructors" , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 17 - 18 พฤษภาคม 2553 , Advanced Course Training on Breastfeeding for Nurse Instructiors , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 17 - 18 พฤษภาคม 2553 , Advanced Course Training on Breastfeeding for Nurse Instructors , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , การเสนอผลงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 มกราคม 2553 , การใช้ ICT ในการเรียนการสอนสำหรับครูยุคใหม่ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 18 - 20 ตุลาคม 2552 , ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา , จังหวัดอุทัยธานี , ไทย
 • 21 - 23 สิงหาคม 2552 , โครงการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมกลวิธีในการสื่อสาร , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 20 - 27 June 2009 , เข้าร่วมประชุมวิชาการ 5th World Congress of Paediatric Cordiology and Cardiac Surgery ณ ประเทศออสเตรเลีย , Cairns Convention Centre,Cairns, Asustralia , Australia
 • 13 มิถุนายน 2552 , การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , โรงแรมฮอล์ลิเดย์การ์เด้น , ไทย
 • 6 มีนาคม 2552 , การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2551 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2552 , บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปา , ไทย
 • 8 มกราคม 2552 , นำนักศึกษาจัดงานวันเด็ก , โรงเรียนต้นแก้วพิทยาลัย , ไทย
 • 13 - 14 พฤศจิกายน 2551 , เรียนรู้สู่นวัตกรรม , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2551 , สัมมนาปัญหาการเรียนการสอน , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 15 สิงหาคม 2551 , การประเมินตามสภาพจริง , โรงแรม Chiangmai Grandview , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2551 , เทคนิคและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรีบยเป็นสำคัญ , โรงแรม Green Lake Resort , ไทย
 • 30 เมษายน 2551 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal) , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 26 - 27 มีนาคม 2551 , เก็บข้อมูลวิจัยในโครงการวิจัย , อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน , ไทย
 • 24 มีนาคม 2551 - 2 เมษายน 2551 , การประเมินสุขภาพขั้นสูง , สถานบริการพยาบาล , ไทย
 • 21 มีนาคม 2551 , สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551 , บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 , โรงแรม Chiangmai Grandview , ไทย
 • 18 มกราคม 2551 , พยาบาลกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพ , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 มกราคม 2551 , ประชุมพร้อมทั้งให้การแนะนำเกี่ยวกับห้องบริบาลเด็กติดผู้ต้องขัง , ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 21 ธันวาคม 2550 , ประชุมวิชาการ เรื่อง Neonatology 2007 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2550 , นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster งานวิถีวิจัยสู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุข , ศาลาไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 พฤศจิกายน 2550 , ประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 13 , หอประชุมกองทัพเรือ , ไทย
 • 5 - 7 ตุลาคม 2550 , สัมมนาโครงการการประเมินผลการดำเนินการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล ในระหว่าง พ.ศ. 2546-2550 , โรงแรม Sofitel Central Hua Hin Resort จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 20 สิงหาคม 2550 , ประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน , โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2550 , การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย , โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 สิงหาคม 2550 , ประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนตำราทางวิชาการ (หลักสูตรพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน) , โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 สิงหาคม 2550 , ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร , กัสซันรีสอร์ท ลำพูน , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2550 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 มกราคม 2550 - 4 พฤษภาคม 2550 , อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ทารกและเด็ก) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 13 ตุลาคม 2549 , เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2549 , สัมมนา เรื่อง ปัญหาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 27 กรกฏาคม 2549 , อบรม การป้องกันและลดการติดเชื้อในวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษา , สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด้กและครอบครัว ม.มหิดล จ.นครปฐม , ไทย
 • 17 มีนาคม 2549 , สัมมนา การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาควิชาในปีการศึกา 2549 , ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2549 , สัมมนา การสร้างคุณภาพการบริการโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก , ม่อนดอยอิงฟ้ารีสอร์ท , ไทย
 • 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2549 , ประชุม การบริหารจัดการข้อมูลสถิติสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ , สำนักบริการวิชาการ มช , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 19 - 22 ตุลาคม 2547 , ็Health Promotion: International Conference , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 13 - 15 กันยายน 2547 , APN , โรงแรมสุริวงศ์ , ไทย
 • 15 มกราคม 2547 , Neonatal Infection: A preventable Morbidity , คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 8 - 9 มกราคม 2547 , การสร้างข้อสอบ M.E.Q. (Modified Essay Question) , โรงแรมอิมพิเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท สปาแอนด์สปอร์ตคลับ , ไทย
 • 2 - 3 ตุลาคม 2546 , Objective Structured Clinical Examination (OSCE) , คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2545 , The S.T.A.B.L.E.Program , ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 15 มีนาคม 2545 , การประชุมเชิงฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ประจำปี 2545 , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 13 ธันวาคม 2544 , “Low Birth Weight Infants: How to Improve Outcome” โดยชมรมทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 16 November 2001 , 4 th International Neonatal Nursing Conference-2001 Excellence knows no boundaries , ซิดนีย์ , Australia
 • 18 ตุลาคม 2544 , การวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อมาตรฐานการศึกษา , ห้องประชุม 503 อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 23 - 24 กรกฏาคม 2565 ,โครงการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง เรื่อง เฟ้นหา “ดาวเด่น” สู่บันไดสืบทอดผู้นำ รุ่นที่ 1, ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 กรกฏาคม 2565 ,โครงการสัมมนา “ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ”, ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
 • 11 มีนาคม 2565 ,โครงการ“ความรอบรู้ด้าน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มกราคม 2565 ,โครงการ“Digital technology:แนวคิดและการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom18 2455 1001
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 20 กันยายน 2564 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564 “บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา” ,
 • 25 สิงหาคม 2564 ,โครงการ“หลักการและเทคนิคการสร้างข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2564 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี (61 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) ประจำปี 2564, วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยจัดพิธีตามปกติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 14 มิถุนายน 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ Research and Development กับงานวิจัยทางการพยาบาล),
 • 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทำคลอดตามสมรรถนะของผดุงครรภ์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการผดุงครรภ์ , ณ ห้อง N2-309 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 25 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 6), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 4),
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง) ,
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 ตุลาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 สิงหาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 19 ธันวาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง “การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อสอบและการทำคลังข้อสอบ, ห้องเรียน N4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง Adult Learner และ Creative Feedback, ห้อง N4 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 - 2 สิงหาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา : การพัฒนา Teat Biueprint & Item Specification การออกข้อสอบ และการตัดเกรด , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา

 • 2561 : พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2544 : M.S. (Nursing) , University of Washington, Seattle U.S.A. , United States Of America
 • 2538 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2534 : ม.6 (-) , โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ,
 • 2526 : ป.6 (-) , โรงเรียนปิยมิตรวิทยาคม ,

ความเชี่ยวชาญ

 • การปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลเด็ก (APN in Pediatric Nursing) พ.ศ. 2554
 • ผ่านการอบรมการปฏิบัติการขั้นสูง การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ทารกและเด็ก) ปี 2550
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร Advanced Course Training on Breastfeeding for Nurse Instructors
 • ผ่านการอบรม NCAST certification year 2000
 • การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาล
 • ผ่านการอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง Denver II ปี 2549
 • Instrument Development

การลาศึกษา

 • 10 มกราคม 2560 - 9 กรกฏาคม 2560 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานโท , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 10 กรกฏาคม 2559 - 9 มกราคม 2560 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานโท , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 10 มกราคม 2559 - 9 กรกฏาคม 2559 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานโท , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 10 กรกฏาคม 2558 - 9 มกราคม 2559 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานโท , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 10 กรกฏาคม 2555 - 9 กรกฏาคม 2558 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานโท , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาอาจารย์
 • 1 January 2001 - 31 March 2001 , course การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , at University of Washington , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)
 • 14 September 2000 - 31 December 2000 , course การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , at University of Washington , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)
 • 14 September 1998 - 13 September 2000 , course การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , at University of Washington , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)
 • 8 มิถุนายน 2541 - 7 มิถุนายน 2543 , หลักสูตร การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 15 สิงหาคม 2561 , อาจารย์ดีเด่น สาขาการจัดการเรียนการสอน , คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
 • 1 มกราคม 2561 , Best Practice Award in Health Science Tract of The 21-Century Learning Project , Chiang Mai University

การรับเครื่องราชฯ

 • 2565 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2561 , ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2557 , ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2554 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2550 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2547 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2545 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th