KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์

Weeraporn Suthakorn

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
โทรศัพท์ : +66 53 935018 , +66 53 949064
อีเมล์ : weeraporn.s@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  อาจารย์พิเศษ
 • 12 มกราคม 2562 ,อาจารย์พิเศษสอนกระบวนวิชา 676705 อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มกราคม 2562 ,อาจารย์พิเศษสอนกระบวนวิชา 676705 อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 27 พฤศจิกายน 2551 ,เขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือ "รวมผลงานวิชาการดีเด่น", โรงพยาบาลสุรินทร์ ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 23 สิงหาคม 2562 ,กรรมการคัดเลือกพนักงานปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SH & E), ศูนย์บริหารงานวิจัย มช. ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 13 สิงหาคม 2564 ,วิจัยเรื่อง "ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและการให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง อาการปวดหลัง ความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังในคนทำงานทอผ้าด้วยมือ", อาจารย์ปิยาภรณ์ เพ็ญประไพ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ผลของโปรแกรมสร้างเสริมความปลอดภัยเชิงบูรณาการต่อการปฏิบัติความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเก็บขยะ", นางณัฐนิชา วารีสมาน นศ.ป.โท คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ผลของการบริหารร่างกายแบบมณีเวชต่ออาการปวดหลังส่วนล่างและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในพนักงานทำความสะอาด", นางสุวลักษณ์ หวังผลพัฒนศิริ นศ. ป.โท คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 27 กันยายน 2563 - 27 กันยายน 2564 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง "การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน", นางสาววศินี ธิวรรณลักษณ์ นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 8 มิถุนายน 2563 ,วิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของการใช้เครื่องนับก้าวต่อระดับกิจกรรมทางกายในพยาบาลศัลยกรรมไทย, ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มกราคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือการวิจัย เรื่อง “ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีในกลุ่มเสี่ยง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์” , นางบังอร พิมพ์จันทร์ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,ไทย
 • 2 ธันวาคม 2562 ,ปริญญานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยทำนายสมรรถภาพปอดของประชาชนที่อาศัยรอบเขตอุตสาหกรรมหินจังหวัดเชียงใหม่” , นางชลันดา ติ๊บต่อเปี้ย รหัสประจำตัว 602232005 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผนการศึกษา แบบ 2 (วิทยานิพนธ์) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ,ไทย
 • 15 ธันวาคม 2558 ,ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ : การวิเคราะห์สถานการณ์ในบุคลากรทางการพยาบาลห้องผ่าตัด, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 ธันวาคม 2557 ,กลุ่มอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อและท่าทางการทำงานในผู้ประกอบอาชีพผลิตเฟอร์เจอร์ไม้, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ตุลาคม 2557 ,ผลของการสร้างความตระหนักผ่านการอบรมความปลอดภัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานผลิตเครื่องเรือนไม้, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2556 ,ผลของการอบรมความปลอดภัยเชิงปฏิสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการทำงานของคนงานผลิตเกมส์ไม้, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2555 ,ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงานโรงแรมอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2554 ,ท่าทางการทำงานและกลุ่มอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อในผู้ประกอบอาชีพผลิตยางพารา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 ตุลาคม 2553 ,ความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2553 ,ผลของโปรแกรมการให้คำแนะนำการจัดหน่วยที่ทำงานน่าอยู่ต่อสิ่งแวดล้อมการทำงานและสุขภาพของบุคลากรพยาบาล, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 15 กันยายน 2565 ,ตรวจประเมินคุณภาพข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในกรอบทุนสนับสนุน มูลฐาน (Fundamental Fund) จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.), สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ไทย
 • 5 ตุลาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 18 กันยายน 2552 ,การพัฒนารูปแบบการลดความเครียด และการสร้างเสริมความสามารถในการทำงานของแรงงานไทย, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 23 พฤศจิกายน 2558 ,ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับแสงและเสียง, บริษัท เอ็กซา ซีแลก จำกัด ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 16 มีนาคม 2561 ,คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ เรื่อง ความชุก พฤติกรรม สาเหตุ และผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้สูงอายุ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 สิงหาคม 2557 ,กรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายในมหาวิทยาลัย
 • 10 มิถุนายน 2563 ,ปริญญานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของเกษตรกรเลี้ยงโคนม” , นายฤทธ์ดรงค์ เอมแย้ม รหัสประจำตัว 582232031 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ,ไทย
 • 3 กันยายน 2562 ,หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 , คณะสาธารณสุขศาสตร์ ,ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2562 ,กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, นางสาวพัชราภรณ์ งำเมือง หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2561 ,ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของชาวไทยภูเขา, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2559 ,ความชุกและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในเขตพื้นที่นำร่อง 5 หมู่บ้าน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 มิถุนายน 2558 ,กรรมกาสอบการค้นคว้าแบบอิสระ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 2 กันยายน 2565 ,วิทยากรบรรยายอบรมหลักสูตร Occupational Health and Safety in the Community: How to Strengthen the Capacity of Health Personnel ให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพ/สาธารณสุขจากต่างประเทศ จำนวน 60 คน, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ,ไทย
 • 1 กันยายน 2565 ,วิทยากรบรรยายอบรมหลักสูตร Occupational Health and Safety in the Community: How to Strengthen the Capacity of Health Personnel ให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพ/สาธารณสุขจากต่างประเทศ จำนวน 60 คน, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ,ไทย
 • 31 สิงหาคม 2565 ,วิทยากรบรรยายอบรมหลักสูตร Occupational Health and Safety in the Community: How to Strengthen the Capacity of Health Personnel ให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพ/สาธารณสุขจากต่างประเทศ จำนวน 60 คน, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ,ไทย
 • 29 - 30 สิงหาคม 2565 ,วิทยากรบรรยายอบรมหลักสูตร Occupational Health and Safety in the Community: How to Strengthen the Capacity of Health Personnel ให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพ/สาธารณสุขจากต่างประเทศ จำนวน 60 คน, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2565 ,วิทยากรบรรยายอบรมหลักสูตร Occupational Health and Safety in the Community: How to Strengthen the Capacity of Health Personnel ให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพ/สาธารณสุขจากต่างประเทศ จำนวน 60 คน, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2565 ,วิทยากรบรรยายอบรมหลักสูตร Occupational Health and Safety in the Community: How to Strengthen the Capacity of Health Personnel ให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพ/สาธารณสุขจากต่างประเทศ จำนวน 60 คน, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ,ไทย
 • 16 - 18 สิงหาคม 2565 ,วิทยากรบรรยายอบรมหลักสูตร Occupational Health and Safety in the Community: How to Strengthen the Capacity of Health Personnel ให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพ/สาธารณสุขจากต่างประเทศ จำนวน 60 คน, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ,ไทย
 • 15 สิงหาคม 2565 ,วิทยากรบรรยายอบรมหลักสูตร Occupational Health and Safety in the Community: How to Strengthen the Capacity of Health Personnel ให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพ/สาธารณสุขจากต่างประเทศ จำนวน 60 คน, คณะพยาบาลศาสตร์ มช ร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ,ไทย
 • 24 ธันวาคม 2562 ,ประชุม, โครงการยกระดับการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2562 ,ประชุม Grand Tour ในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, โครงการยกระดับรอบรู้สุขภาพสู่การปรับเลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 เมษายน 2561 ,รูปแบบการประเมินความเสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ, กรมควบคุมโรค ,ไทย
 • 8 มกราคม 2559 ,การประชุมสรุปเครื่องมือแบบสอบถามโครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลระหว่างอำเภอเขาย้อย และอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ,ไทย
 • 16 ตุลาคม 2558 ,การประชุมอบรมผู้เก็บข้อมูลสุขภาพ, โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ,ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2558 ,การประชุมสรุปเครื่องมือแบบสอบถาม, โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ,ไทย
 • 11 พฤศจิกายน 2557 ,อบรมผู้เก็บข้อมูลสุขภาพโดยใช้โปรแกรม CentralHealth 4, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ,ไทย
 • 12 มีนาคม 2557 ,โรคจากการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบๆ และแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร, สำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2557 ,การประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2557 เรื่อง การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัด, สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 25 - 28 เมษายน 2556 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเภสัชกรต้นแบบเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสำหรับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 - 28 มีนาคม 2556 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนากระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2556, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 • 9 - 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการการสื่อสารเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมและสังคม, องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ,ไทย
 • 22 - 23 มีนาคม 2553 ,อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการขจัดโรคขาดสารไอโอดีน ฝ่ายการดำเนินงานในท้องถิ่นปี 2552, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์การยูนิเซฟ ,ไทย
 • 23 ธันวาคม 2551 ,การบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน : การบริหารจัดการ การฝึกการใช้เครื่องมือประเมินอาการบาดเจ็บ การบันทึก และการรายงาน", สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 18 พฤษภาคม 2560 ,การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการอสนแบบ Student-Centered Learning Approaches, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 เมษายน 2560 ,อบรม ความปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพที่ดีจากการทำงาน , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2560 ,การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการอสนแบบ Student-Centered Learning Approaches, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2557 ,การสื่อสารด้านสุขภาพ, ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2557 ,Streptococcus suis infection in human : detection and surveillance, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2555 ,การจัดการความเสี่ยงจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 มีนาคม 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 - 14 มีนาคม 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มีนาคม 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 - 13 มกราคม 2553 ,โครงการ "เครือข่ายอาชีวอนามัย รุ่นที่ 2", โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 23 - 24 สิงหาคม 2565 ,วิทยากรบรรยาย การจัดอบรมทางออนไลน์ Community Health Nurse Practitioner , คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "ประเมินสุขภาพคนทำงาน: Head to Toe", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "ประเด็นปัญหาและแนวโน้มของการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม: แรงงานนอกระบบ" , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "ประเด็นปัญหาและแนวโน้มของการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม: ความเครียดจากการทำงาน", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 มีนาคม 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "ประเด็นปัญหาและแนวโน้มของการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม: ปัญหากลุ่มอาการผิดปกติทางโครงร่างกล้ามเนื้อ", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "กลยุทธ์การจัดการทางการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม: การเป็นผู้ฝึก การเป็นพี่เลี้ยง และการให้คำปรึกษา", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "การจัดการรายกรณีปัญหาสุขภาพที่เดี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "การตรวจร่างกายตามระบบและการบันทึก: การประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลและสถานประกอบการ", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "การตรวจร่างกายและระบบและการบันทึก: หลักการและแนวปฏิบัติและ comprehensive evaluation", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "ปัจจัยคุกคามด้านจิตสังคม" , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "ปัจจัยคุกคามสุขภาพด้านเคมี: หลักการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพและการตรวจระดับความเป็นพิษของสารเคมี", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 15 หัวข้อ "ปัจจัยคุกคามสุขภาพด้านเคมี: หลักพิษวิทยา พิษของสารเคมีต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม" , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 12 มีนาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2563 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง เล่าขานประสบการณ์งานตีพิมพ์นานาชาติ, หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2563 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 - 29 สิงหาคม 2561 ,การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในชุมชน, โครงการศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 มีนาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 มิถุนายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 - 17 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 - 28 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 25 เมษายน 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 ธันวาคม 2558 ,การประชุมวิชาการ เรื่อง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล : Integrated Mission for Healthy Worker and Hospital Accreditation, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 7 - 8 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 29 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 เมษายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 เมษายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 เมษายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 เมษายน 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มิถุนายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 เมษายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 เมษายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 มีนาคม 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 มีนาคม 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2555 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 - 29 เมษายน 2554 ,การสื่อสารเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมและสังคม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 - 31 มีนาคม 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มีนาคม 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 มีนาคม 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 4 มีนาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 18 - 22 มกราคม 2553 ,การสื่อสารโดยชุมชนมีน่วนร่วม เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมและสังคม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 ตุลาคม 2551 ,การมีส่วนร่วมของชุมชนในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในอำเภอแม่ทะ ลำปาง, อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 30 กันยายน 2565 , โครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน , ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 7 กันยายน 2565 , โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการจัดบริการด้านอาชีวอนามัยเชิงธุรกิจ , โรงพยาบาลเอ็มที อินเตอร์เมด จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 13 พฤษภาคม 2565 , โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และจัดบริการด้านอาชีวอนามัย , กรุงเทพฯ , ไทย
 • 4 - 6 พฤษภาคม 2565 , โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย , North Hill City Resort อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2565 , การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Incorporational Health and Safety Education into the University Curriculum"ในงานประชุมวิชาการ The 33rd International Congress on Occupational Health (ICOH 2022) , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 27 - 28 มกราคม 2565 , การอบรม "Basic & Advanced Human Research Ethics Training Course" , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 24 ธันวาคม 2564 , ประชุมเพื่อวางแผนและหาแนวทางการดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้นธง จ.ลำพูน , ไทย
 • 29 - 30 พฤศจิกายน 2564 , การประชุมวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี" , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 25 - 26 พฤศจิกายน 2564 , การอบรม เรื่อง "Assessment for Online Teaching" , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 14 ตุลาคม 2564 , การประชุมคณะกรรมการอำนวยการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2564 , การอบรมออนไลน์ เรื่อง Blended and Online Learning for Promoting Self-Directed Learners , ระบบออนไลน์ Zoom Meeting , ไทย
 • 7 - 9 เมษายน 2564 , ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) ครั้งที่ 1/2564 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 26 มีนาคม 2564 , โครงการสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย , ฟลอร่า ครีค เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 มีนาคม 2564 , ดำเนินโครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน , โรงพยาบาลลำพูน , ไทย
 • 20 มกราคม 2564 , ประชุมรับฟังระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2564 , ZOOM , ไทย
 • 28 ตุลาคม 2563 , ดำเนินโครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุชน , โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 25 - 28 สิงหาคม 2563 , ประชุมให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในการพัฒนางานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลและ คลินิกโรคจากการทำงาน , กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก , ไทย
 • 11 - 13 สิงหาคม 2563 , โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย , โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ , ไทย
 • 20 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 25 - 29 November 2019 , ประชุมจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลปริญญาตรี โครงการ 1+2+1 ระหว่างคณะแพทย์และพยาบาล มหาวิทยาลัยเฉินตู กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเฉินตู นครเฉินตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 10 ตุลาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GE Transformation for CMU SMART Students , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 15 สิงหาคม 2562 , โครงการเผยแพร่ผลงานการดำเนินในโครงการศูนย์สร้างเสริมอาชีวอนามัย และปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ และประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งประเทศไทย , โรงแรมเบสท์ เวสเทริ์น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ , ไทย
 • 7 สิงหาคม 2562 , ประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้าประชากรอาเซียนสู่ความเท่าเทียมด้านสุขภาพแรงงานเพื่อนบ้านของไทยในภาคเหนือ” , ห้องประชุมพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 มิถุนายน 2562 , สัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานในโครงการสร้างเสริมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ , เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท , ไทย
 • 13 พฤษภาคม 2562 , ประชุมรับฟังระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2562 , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 8 - 10 พฤษภาคม 2562 , ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านชีวอนามัย , จ.นนทบุรี , ไทย
 • 28 - 29 มีนาคม 2562 , อบรมหลักสูตรเจ้ากน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร , ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริหารงานวิชาการ , ไทย
 • 11 มีนาคม 2562 , ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ห้องประชุมปราณีตฯ , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2561 , ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับความรอบรุ้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 14 ธันวาคม 2561 , ประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2561 , ร่วมงานวันรวมพลคนรักษ์สุขภาพ สู่ยุคสุขภาพ 4.0 ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ , โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 ธันวาคม 2561 , ร่วมโครงการวันรวมพล "คนอยากเปลี่ยน" ตำบลยางเนิ้ง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , สวนธรรมบุญถาวร อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 30 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 4 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 28 พฤศจิกายน 2561 , ประชุม The 4th ASIENGAGE REGIONAL CONFERENCE 2018 , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 15 พฤศจิกายน 2561 , ดำเนินการโครงการวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครอาชีวอนามัยในกลุ่มเกษตรกรปลูกลำไย , โรงแรมลำพูนวิล , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 26 - 30 ตุลาคม 2561 , ดำเนินการวิจัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน , โรงพยาบาลลำพูน , ไทย
 • 25 กันยายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 สิงหาคม 2561 , เก็บข้อมูลวิจัย , หมู่บ้านเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 1 - 4 สิงหาคม 2561 , ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย , จังหวัดแม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 24 - 25 กรกฏาคม 2561 , สัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง , โรงแรมเดอะสโกศล , ไทย
 • 20 - 21 กรกฏาคม 2561 , ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการดูแลสุขภาพชุมชนโดยการมีส่วนร่วม , เมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง และโรงแรมสิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา , ไทย
 • 12 - 13 กรกฏาคม 2561 , เก็บข้อมูลวิจัย , หมู่บ้านเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 5 - 6 กรกฏาคม 2561 , อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2561 , ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 4 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 20 เมษายน 2561 , เก็บข้อมูลวิจัย , หมู่บ้านเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 15 มีนาคม 2561 , เก็บข้อมูลวิจัย , หมู่บ้านเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2561 , เก็บข้อมูลวิจัย , อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 15 กันยายน 2560 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 28 สิงหาคม 2560 , สัมมนา Creathing Digital Pathways for Teaching and Learning , โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2560 , ศีกษาดูงานการดูแลแบบต่อเนื่อง , โรงพยาบาลสารภีบวร , ไทย
 • 24 - 26 กรกฏาคม 2560 , ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย , จังหวัดระยอง , ไทย
 • 20 - 22 กรกฏาคม 2560 , ศึกษาดูงานด้านการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยและการรักษาด้วยสมุนไพร , จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2560 , ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais) , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2560 , ประชุมวางแผนการจัดฝึกภาคปฏิบัติ , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 22 May 2017 , เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัยและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนทางสาธารณสุข ณ ประเทศอินโดนีเซีย , Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidlkan Ting Gi UDAYANA University , Indonesia
 • 9 มีนาคม 2560 , ร่วมโครงการ Qa สัญจร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุม การสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การสร้างภาคีเครือข่าย และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนทำงาน , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสหสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 มกราคม 2560 , ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 มกราคม 2560 , ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสหสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 ธันวาคม 2559 , นิเทศการจัดทำกิจกรรมกลุ่มในตัวอย่างของงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต , สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 22 ธันวาคม 2559 , ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสหสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 12/2559 , คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 ธันวาคม 2559 , นิเทศการจัดทำกิจกรรมกลุ่มในตัวอย่างของงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต , สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559 , อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 ตุลาคม 2559 , ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 16 กันยายน 2559 , อบรมหลักสูตรการทำวิจัยออนไลน์ , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 3 - 7 กันยายน 2559 , สัมมนา Innovation in Teaching and Leaning : how to educate students in the changing world , โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค , ไทย
 • 5 - 6 สิงหาคม 2559 , โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2559 , ศึกษาดูงานสารภีโมเดล , เทศบาลตำบลท่ากว้าง และศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากว้าง อ.สารภี , ไทย
 • 2 สิงหาคม 2559 , สัมมนาอาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2559 , โครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , Vieng Joom On Teahouse , ไทย
 • 23 - 25 กรกฏาคม 2559 , สัมมนา การเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคม , โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค , ไทย
 • 21 - 22 กรกฏาคม 2559 , ประชุมวิชาการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2559 , ประชุมเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหนึ่งเดียวระยะที่ 2 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 19 May 2016 , เข้าร่วมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนทางสาธารณสุขเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21 ณ ประเทศไต้หวัน , ประเทศไต้หวัน , Taiwan
 • 24 เมษายน 2559 , ประชุมเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหนึ่งเดียว , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 มีนาคม 2559 , รวบรวมข้อมูลในโครงการวิจัยการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกรลำใย , อ.ลี้ จ.ลำพูน , ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2559 , ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ : จังหวัดเชียงใหม่ และอบรมการเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแรม CM Digihealtlh Application , โรงเรียนแม่แจ่ม เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มกราคม 2559 , ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ : จังหวัดเชียงใหม่ และอบรมการเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแรม CM Digihealtlh Application , เทศบาลตำบลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 มกราคม 2559 , ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ : จังหวัดเชียงใหม่ และอบรมการเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแรม CM Digihealtlh Application , อำเภอแม่ริม , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2558 , ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ : จังหวัดเชียงใหม่ และอบรมการเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแรม CM Digihealtlh Application , ที่ว่าการอำเภอสันทราย , ไทย
 • 3 - 4 ธันวาคม 2558 , ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 2 , โรงแรมฟูราม่า , ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2558 , ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ : จังหวัดเชียงใหม่ และอบรมการเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแรม CM Digihealtlh Application , โรงพยาบาลดอยเต่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กันยายน 2558 , ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฯ , ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริ ดอยหล่อ , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2558 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 สิงหาคม 2558 , โครงการสรุปผลการศึกษาของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2558 , อบรมการเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม CM Digihealth Application , โรงแรมเดอะปาร์ค , ไทย
 • 29 กรกฏาคม 2558 , อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป , วีรันดา เชียงใหม่ เดอะ ไฮท์ รีสอร์ท , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2558 , สัมมนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี 2558 , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ , ไทย
 • 4 - 8 กรกฏาคม 2558 , ศึกษาดูงานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย , จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี , ไทย
 • 19 มีนาคม 2558 , ประชุมสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง , คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2557 , ประชุมพิจารณาแบบสอบถาม Chiang Mai Health Application , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 7 - 12 September 2014 , เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนสาธารณสุข เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ณ ประเทศญี่ปุ่น , Hokkaido University , Japan
 • 5 - 6 กันยายน 2557 , โครงการพัฒนาอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข , สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 3 กันยายน 2557 , เก็บข้อมูลวิจัย , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลอง , อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ , ไทย
 • 5 - 6 สิงหาคม 2557 , ประเมินโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนและหน่วยงานในการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย , เขตพื้นที่ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 2 - 5 กรกฏาคม 2557 , รวบรวมข้อมูลงานวิจัย , สาธารณสุขจังหวัดอำเภอเชียงของ และอำเภอเมืองเชียงราย , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2557 - 1 กรกฏาคม 2557 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 22 - 23 พฤษภาคม 2557 , ประชุม The THOHUN Annual Conference , โรงแรมโนโวเทล สยาม , ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2557 , ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำเสนอกรอบแนวทางการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการงานเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ ตามบริบทพื้นที่ , โรงแรมเอบิน่าเฮ้าส์ , ไทย
 • 27 - 28 มีนาคม 2557 , ร่วมการประเมินการจัดอบรมและสื่อการสอน เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อ Streptococcus suis , โรงแรม The Empress , ไทย
 • 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 , รวบรวมข้อมูลงานวิจัย , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน , ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2557 , รวบรวมข้อมูลงานวิจัย , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง , ไทย
 • 6 - 8 มกราคม 2557 , อบรม Enhancing Capacity on Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission , โรงแรม Chiang Mai Grand View , ไทย
 • 23 - 24 ธันวาคม 2556 , รวบรวมข้อมูลงานวิจัย , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงของ และพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 18 - 20 ธันวาคม 2556 , อบรม trans-disciplinary capacity builading on Streptococcus suis prevention , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 ธันวาคม 2556 , เก็บข้อมูลงานวิจัย , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง , ไทย
 • 6 ธันวาคม 2556 , รวบรวมข้อมูลวิจัย , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง , ไทย
 • 2 - 3 ธันวาคม 2556 , รวบรวมข้อมูลวิจัย , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลอง และสูงเม่น จังหวัดแพร่ , ไทย
 • 25 - 26 พฤศจิกายน 2556 , เก็บข้อมูลงานวิจัย , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงของ และพญาเม็งราย , ไทย
 • 20 - 21 พฤศจิกายน 2556 , เก็บข้อมูลงานวิจัย , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย และปางมะผ้า , ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2556 , เก็บข้อมูลงานวิจัย , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง , ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2556 , รวบรวมข้อมูลวิจัย , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน , ไทย
 • 8 พฤศจิกายน 2556 , ประชุม การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ , คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 25 - 29 ตุลาคม 2556 , นำเสนอผลงาน 21 IUHPE World conference on Health Promotion , The Pattaya Exhibition and convention Hall, Pattaya , ไทย
 • 16 - 18 ตุลาคม 2556 , อบรม ระบบบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในยุคการสื่อสารและโลกไร้พรมแดน , โรงแรมคุ้มภูคำ , ไทย
 • 26 - 28 ธันวาคม 2555 , อบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้นำกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเยาวชนและองค์กร , ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 7 พฤศจิกายน 2555 , อบรม การสร้างและประเมินแบบสอบถามสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์สาธารณสุข , โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2555 , ประชุมหารือเพื่อกำหนดทิศทางและกิจกรรมเพื่อขยายขอบเขตการดำเนินงาน , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ , ไทย
 • 16 มิถุนายน 2555 , โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย , โรงแรมอเวย์ สวนสวรรค์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 27 May 2012 , ศึกษาดูงานการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร ณ ประเทศญี่ปุ่น , Osaka , Japan
 • 24 March 2012 - 2 April 2012 , เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Development of Work Safety Model for VDT Workers Using Participatory Approach ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา , เมือง Miami มลรัฐ Florida , United States Of America
 • 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2555 , ประชุม อาเซียนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติกับอนาคตไทย , โรงแรมรอยัลริเวอร์ , ไทย
 • 25 มกราคม 2555 , สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 12 - 16 มกราคม 2555 , อบรม การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวิจัยทางประชากรและสังคม , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2554 , ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 6 กันยายน 2554 , การประชุมเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการสร้างศักยภาพของชุมชนในการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม และการรวบรวมเอกสาร , โรงแรม Four wings , ไทย
 • 2 กันยายน 2554 , สัมมนาการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ , สะเมิงรีสอร์ท , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2554 , สัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 19 - 20 สิงหาคม 2554 , สัมมนา การวางแผนปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , รัตนดารารีสอร์ท อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 22 กรกฏาคม 2554 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 : เชื่อมพลังเครือข่ายขยายคุณค่างานประจำ , อิมแพค เมืองทองธานี , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2554 , อบรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม ครั้งที่ 2 , โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย , ไทย
 • 21 - 24 มิถุนายน 2554 , อบรมการวิจัยเชิงปริมาณแบบสหวิทยาการ , ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย , ไทย
 • 21 มิถุนายน 2554 , ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคของการ่วมกำหนดนโยบายสวัสดิการสังคมโดยภาคประชาชน วิเคราะห์ผ่านนโยบายสังคมว่าด้วยปัญหาผู้สูงวัย , โรงแรมรามารการ์เด้น , ไทย
 • 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2554 , สัมมนาวิชาการ เรื่อง จิตวิทยาเชิงบวกและการอ่านใจด้วยศาสตร์นพลักษณ์ : เคล็ดลับการบริหารการพยาบาลที่สมบูรณ์แบบ , โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า , ไทย
 • 2 กันยายน 2553 , ประชุมวิชาการและการประกาศเกียรติคุณผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ , โรงแรมรามาการ์เด้นส์ , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2553 , แนวทางการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 17 - 20 สิงหาคม 2553 , การสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคมสำหรับผู้ทำหน้าที่ฝึกอบรม , โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ , ไทย
 • 14 - 16 กรกฏาคม 2553 , ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 3 , เมืองทองธานี , ไทย
 • 21 มิถุนายน 2553 , การประยุกตืใช้การสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคมระดับท้องถิ่น , โรงแรมลานนาพาเลส , ไทย
 • 10 มิถุนายน 2553 , การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร. สถิติด้านระบาดวิทยา , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 มิถุนายน 2553 , confidence interval, Regression เทนิคการเลือกตัวอย่าง และexperimental design , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 มิถุนายน 2553 , t-test, chi-sqaure test, ANOVA, ANCOVA , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 25 พฤษภาคม 2553 , เก็บข้อมูลวิจัย , อบต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2553 , เทคนิคการใช้กิจกรรมและเกมในการฝึกอบรม , โรงแรม KU Home ภายในมหาวิทยาลัยเกษตร , ไทย
 • 17 - 21 ธันวาคม 2552 , เก็บข้อมูลวิจัย , ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ , ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2552 , เก็บข้อมูลวิจัย , สถานีอนามัย ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ , ไทย
 • 29 - 30 ตุลาคม 2552 , เก็บข้อมูลวิจัย , ต.สรอย และ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ , ไทย
 • 13 - 18 October 2009 , เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่าเรื่อง Reading Skills and Attitude Toward Reading Activities Among Undergraduate Nursing Students ณ ประเทศกรีซ , ประเทศกรีซ , Greece
 • 8 - 9 ตุลาคม 2552 , ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน กรณีศึกษา , ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ , ไทย
 • 6 - 11 กันยายน 2552 , โครงการศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม , กท ศาธารณสุข บ. พรานทะเล บ. โปรดักส์ อินดรัสทรี รพ. สมุทรสาคร , ไทย
 • 27 - 28 สิงหาคม 2552 , ประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 , ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ , ไทย
 • 21 - 23 สิงหาคม 2552 , โครงการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมกลวิธีในการสื่อสาร , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 1 - 6 สิงหาคม 2552 , การฟ้องร้องทางสาธารณสุข : การจัดการคุณภาพ ข้อควรระวังและแนวทางแก้ไขปัญหา , คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศาลายา นครปฐม , ไทย
 • 3 กรกฏาคม 2552 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้และสร้ององค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 มิถุนายน 2552 , โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์นักศึกษา และเตรียมพร้อมสู่การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา , เต๋าการ์เด้นท์ เฮล์ท สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด , ไทย
 • 8 ธันวาคม 2551 - 27 มีนาคม 2552 , อบรมการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 9 - 10 กันยายน 2551 , ดูงานการบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ , เต๋า การ์เด้น เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2551 , บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 12 - 16 พฤษภาคม 2551 , การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ , สถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 7 - 11 พฤษภาคม 2551 , ดูงานและร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22 , เมืองทองธานี , ไทย
 • 11 มีนาคม 2551 , โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)” , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2551 , อบรม เรื่อง ระบาดวิทยาประยุกต์ , คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2551 , International Conference: New Frontiers in Primary Health Care: Roles of Nursing and Other Professions , Pang Saun Kaew Hotel, Chiang Mai, Thailand , ไทย
 • 10 มกราคม 2551 , อบรม เรื่อง การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน , ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน , ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2550 , งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 9 พฤศจิกายน 2550 , ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , หอประชุมกองทัพเรือ , ไทย
 • 1 - 2 พฤศจิกายน 2550 , อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Impact Factor , มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต , ไทย
 • 16 - 19 กันยายน 2550 , ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย , มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยบูรพา , ไทย
 • 6 - 11 กันยายน 2550 , นำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ , เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 23 - 27 สิงหาคม 2550 , ประชุมและดำเนินการประชุมวิชาการนานาชาติการพยาบาลอาชีวอนามัย , โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 1 สิงหาคม 2550 , ประชุมคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ , คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2550 , สัมมนา อาจารย์มืออาชีพ : กระบวนการสร้างและพัฒนา , โรงแรมมิราเคลิแกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2550 , พบกลุ่มแกนนำของบ้านขุนคง , สถานีอนามัยตำบลขุนคง หางดง , ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2550 , พบกลุ่มแกนนำของบ้านต้นแก้ว , สถานีอนามัยตำบลขุนคง หางดง , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2550 , ประชุมกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติการพยาบาลอาชีวอนามัย , คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 29 มิถุนายน 2550 , ประชุมเรื่อง นคราภิวัฒน์และวิถีชีวิตเมือง , โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2550 , พบกลุ่มแกนนำของบ้านต้นแก้ว , โรงเรียนต้นแก้ว อ.ขุนคง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 มิถุนายน 2550 , สัมมนาโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของผู้ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2550 , ประชุมเพื่อสะท้อนข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพและลักษณะการทำงานของประชาชน , โรงเรียนต้นแก้ว อ.ขุนคง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2550 - 28 ธันวาคม 2550 , นิเทศงานนักศึกษาพยาบาลนอกสถานที่ , จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 5 พฤษภาคม 2550 , สัมมนาเชิงปกิบัติการ เรื่อง การเพิ่มคุณภาพตำรา , โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา , ไทย
 • 23 มีนาคม 2550 , สัมมนา เรื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประเมินปัญหาการยศษสตร์ : ท่าทางการทำงาน น้ำหนักสิ่งของที่ยก และการจัดสถานีงานคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2 , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต , ไทย
 • 7 - 8 มีนาคม 2550 , ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม และอบต.ขุนดง อ.หางดง , ไทย
 • 1 - 2 มีนาคม 2550 , สัมมนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย , จีรัง เฮลท์ รีสอร์ท อ.แม่ริม , ไทย
 • 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2550 , บูรณาการองค์ความรู้-ขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพอากาศเชียงใหม่และลำพูน , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2550 , อบรมการประเมินสมรรถภาพคนทำงาน , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2550 , ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Applied Nonlinear Statistical Methods , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 12 มกราคม 2550 , การสร้างและประเมินแบบสอบถามสำหรับการวิจัยทางสังคมและสาธารณสุข , คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 6 - 8 ธันวาคม 2549 , ประชุม เรื่อง กายและใจ : มุมมองจากวิทยาศาสตร์และศาสนา , อาคารจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2549 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการข้อมูลและอบรมการใช้โปรแกรม STATA , กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 16 - 17 ตุลาคม 2549 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลสู่การสร้างสุขภาพชุมชน , โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 11 - 13 ตุลาคม 2549 , เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 19 - 22 กันยายน 2549 , อบรม เรื่อง "Technical Paper writing for Health Experts for Publication in international Journals รุ่นที่ 2" , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 9 - 13 กันยายน 2549 , ประชุม เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2549 "Thailand Research Expo 2006" , ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ , ไทย
 • 31 สิงหาคม 2549 - 1 กันยายน 2549 , ประชุม เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาล , ห้องประชุมอาคารพิทยาพัฒน์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 28 - 30 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขประยุกต์ ครั้งที่ 3 , ห้องประชุมมงคลนาวิน ชั้น 10 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 15 - 20 พฤษภาคม 2549 , Workshop on E-Learning Courseware Development , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 10 - 13 พฤษภาคม 2549 , สัมมนาวิชาการและชมนิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 20 , อิมแพค เมืองทองธานี , ไทย
 • 9 - 12 พฤษภาคม 2549 , 22nd Annual Conference of Asia Pacific Occupational Safety and Health Organization (APSHO 22) , Grand Diamond Ballroom, Convention Center, Muang Thong Thani , ไทย
 • 14 - 15 มีนาคม 2549 , สัมมนา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย , จีรังสปา , ไทย
 • 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2549 , อบรมหลักสูตร การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ , รร.มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 10 - 14 December 2005 , 2005 APHA Annual Meeting: Evidence Based Policy and Practice , Pennsylvania Convention Center, Philadelphia , United States Of America
 • 21 พฤศจิกายน 2548 , การประชุมวิชาการเรื่อง E-Learning แบบครบวงจร , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 21 ตุลาคม 2548 , ร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอน , ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ , ไทย
 • 19 - 23 กันยายน 2548 , การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการเฝ้าระวังจากการทำงานและการบาดเจ็บ , คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 18 - 22 กรกฏาคม 2548 , การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำวิจัยเชิงคุณภาพ , สถาบันวิจัยประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 27 - 29 มิถุนายน 2548 , การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 , รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 25 - 27 พฤษภาคม 2548 , การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดี-รังสิต ดอนเมือง หลักสี่ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 9 - 11 พฤษภาคม 2548 , สัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 19 , ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี , ไทย
 • 21 - 30 มีนาคม 2548 , การวิจัยเชิงคุณภาพ , สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล , ไทย
 • 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2548 , ประชุมคณะทำงานการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านการพยาบาลอาชีวอนามัยในปีพ.ศ.2550 , คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล , ไทย
 • 20 - 22 ตุลาคม 2547 , International Conference: Health Promotion: Evidence, Practice, and Policy , Pang Suan Kaew Hotel , ไทย
 • 26 - 28 พฤษภาคม 2547 , การใช้ KC (Learning Managment System) ในการพัฒนาและจัดการรายวิชา , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 30 เมษายน 2547 , Problem-based Learning , Faculty of Nursing, CMU , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 9 กรกฏาคม 2565 ,โครงการสัมมนา “ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ”, ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
 • 25 พฤษภาคม 2565 ,บรรยายพิเศษ เรื่อง Growth mindset & Motivation (ภายใต้โครงการปฐมนิเทศฯ),
 • 28 มกราคม 2565 ,โครงการ“Digital technology:แนวคิดและการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2565, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom18 2455 1001
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 25 สิงหาคม 2564 ,โครงการ“หลักการและเทคนิคการสร้างข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 กรกฏาคม 2564 ,การบรรยาย หัวข้อ โมเดลเชิงสาเหตุและโมเดลสมการโครงสร้าง,
 • 14 มิถุนายน 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ Research and Development กับงานวิจัยทางการพยาบาล),
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
 • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 2), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค 62) , ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี (สวนสุภัทราแลนด์ โรงแรมเดอะไทด์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา)
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องพักอาจารย์ บุคลากร ชั้น 1 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 31 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 5),
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 10 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องประชุมอาจารย์และบุคลากร ชั้น 1 อาคารเทพกวี กุศลเถระ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 19 ตุลาคม 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายวิชาการ),
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กรกฏาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 เมษายน 2559 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมืองและทำขนมไทย ), ณ บริเวณลานดอกปีบ หลังอาคาร 1
 • 24 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทง), ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 กันยายน 2558 ,การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กรกฏาคม 2557 ,โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557, ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1
 • 10 กรกฏาคม 2557 ,การประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในปีการศึกษา 2557 สำหรับคณาจารย์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2557 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ), ลานดอกบีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 มีนาคม 2557 ,โครงการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาโท) ,
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 16 ตุลาคม 2555 ,โครงการบรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร ๑ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 21 พฤษภาคม 2555 ,โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

 • 30 มิถุนายน 2554 , จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ มช (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 16 มิถุนายน 2554 , พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 21 เมษายน 2552 , พิธีดำหัวคณบดี อาจารย์และข้าราชการอาวุโส ประจำปี 2552 , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 15 สิงหาคม 2551 , พิธีทำบุญและพิธีสืบชาตาเนื่องในโอกาสครบรอบ วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2551 วาระครบรอบ 36 ปี , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 31 กรกฏาคม 2551 , พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธพจนวราภรณ์ , วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 7 กรกฏาคม 2551 , พิธีหล่อเทียนพรรษา , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 25 เมษายน 2551 , พิธีคารวะดำหัวคณบดี คณาจารย์อาวุโส และข้าราชการอาวุโส , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 11 มกราคม 2551 , วันพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะ ครั้งที่ 1 2551 , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 • 23 พฤศจิกายน 2550 , งานแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2550 , ณ ลานดอกปีบ สนามด้านหลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 23 พฤศจิกายน 2550 , การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ (ใบตอง) , ลานดอกปีบ สนามด้านหลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 5 กันยายน 2550 , ทำบุญภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข , ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 15 สิงหาคม 2550 , พิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2550 , อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 14 มิถุนายน 2550 , พิธีไหว้ครู , ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 4 เมษายน 2550 , โครงการไหว้พระ 9 วัด , วัดใน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 9 แห่ง (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 15 สิงหาคม 2549 , พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 34 ปี , ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 21 เมษายน 2549 , พิธีคารวะดำหัวอาจารย์อาวุโส และข้าราชการอาวุโส ประจำปี 2549 , บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 6 มกราคม 2549 , โครงการวันพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะ ปี2549 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2549 , การออกกำลังกาย , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 4 ตุลาคม 2548 , งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 16 มิถุนายน 2548 , ไหว้ครู , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 19 เมษายน 2548 , พิธีรดนำดำหัว , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)

การศึกษา

 • 2547 : Ph.D. (Public health) , The Johns Hopkins University , United States Of America
 • 2542 : M.S. (Occupational Health Nursing) , University of California at San Francisco , United States Of America
 • 2539 : ศ.บ (เศรษฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 2533 : พย.บ (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • จิตวิทยาอาชีวอนามัย
 • ระบาดวิทยาด้านอาชีวอนามัย
 • การยศาสตร์

การลาศึกษา

 • 25 June 1999 - 24 December 2003 , course การพยาบาลชีวอนามัย , at John Hopkins University , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)
 • 25 June 1997 - 22 June 1999 , course การพยาบาลชีวอนามัย , at University of California , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 8 ธันวาคม 2548 , รางวัลทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 September 2003 , ERC Pilot Project, NIOSH , National Institute of Occupational and Enviormental Health
 • 30 December 2002 , Johns Hopkins University Graduate Study Scholarship , The Johns Hopkins University
 • 26 มิถุนายน 2539 , The Royal Thai Government Graduate Study Scholarship , The Royal Thai Government

การรับเครื่องราชฯ

 • 2554 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2550 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2545 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2541 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2539 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th