KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ

Orn-Anong Wichaikhum

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
โทรศัพท์ : +66 53 935021 , +66 53 949155
อีเมล์ : orn-anong.w@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 18 พฤษภาคม 2563 ,ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลแบบสัมภาษณ์วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ เรื่อง “อนาคตภาพการบริหารจัดการองค์การพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ช่วงพุทธศักราช 2565-2569” , นายนครินทร์ กมณีย์ นิสิตขั้นปริญญามหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 11 พฤษภาคม 2564 - 30 ธันวาคม 2564 ,โครงการพัฒนาระบบการนิเทศทางการพยาบาล, โรงพยาบาลบ้านธิ ,ไทย
 • 20 มกราคม 2557 ,แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 มิถุนายน 2552 ,โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย, มูลนิธิรักษ์เด็ก ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 29 มีนาคม 2564 ,วิิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง , นางสาวอุมาพร จำปาไหล รหัสประจำตัว ๖๒๑๒๓๑๐๔๕ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล แผน ก ภาคปกติ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2564 ,วิจัยเพื่อการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การจัดความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพยาบาล โรงพยาบาลนครพงิค์, นางสาวรัตติยาภรณ์ วิสงค์ รหัส : 621231051 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การบริหารการพยาบาล ,ไทย
 • 16 กันยายน 2563 ,วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แบบจำลองเชิงสาเหตุของผลลัพธ์ความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์” , นางสาวศิริพร แสงศรีจันทร์ รหัส 611251007 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 23 มิถุนายน 2563 ,ทำวิจัยเพื่อการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษอุบัติเหตุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์”, นางกนกพร ใหม่ชมภู นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 9 มิถุนายน 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิแปลเครื่องมือวิจัยเพื่อการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การรับรู้ความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลหาราชนครเชียงใหม่”, นางสาวสุทธิรา ฟูคำ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 10 ตุลาคม 2562 ,การวิจัยเพื่อการค้นคว้าอิสระ เรื่อง การกำกับดูแลร่วมทางการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, นางเจษฎา เทพศิริ รหัส : 601231022 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การบริหารการพยาบาล ,ไทย
 • 20 สิงหาคม 2562 ,การวิจัยเพื่อการค้นคว้าอิสระ เรื่อง สิ่งแวดล้อมการปฏิบัติการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่, นางณัฏฐณิชชา เตชะกิตติโรจน์ รหัส : 601231023 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การบริหารการพยาบาล ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2562 ,การวิจัยเพื่อเค้นคว้าอิสระ เรื่อง การจักการปลอดภัยทางยาในโรงพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาล ในโรงพยาบาลกำแพงเพชร, นางพิกุลทอง ทิพย์พิมพ์วงศ์ รหัส : 601232004 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การบริหารการพยาบาล ,ไทย
 • 27 มิถุนายน 2562 ,การวิจัยเพื่อเค้นคว้าอิสระ เรื่อง ต้นทุนฐานกิจกรรมการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและวิกฤติในหอผู้ป่วยหนัก ในโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่, นายสุทธิพร ใจแล รหัส : 601232007 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การบริหารการพยาบาล ,ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2561 ,ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในพยาบาลรุ่นเจเนอเรชั่นวาย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มิถุนายน 2561 ,ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างสรรค์ของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2560 ,การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในการปรับปรุงกระบวนการจำหน่ายผู้ป่วย หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2560 ,การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในการปรับปรุงกระบวนการจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยทารกแรกเกิด หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2559 ,ภาวะผู้นำใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้ปวยและความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 มกราคม 2557 ,การถ่ายโอนการเรียนรู้และปัจจัยสิ่งแวดล้อมของพยาบาลที่สำเร็จจากการฝึกอบรมในหลักสูตรเฉพาะทาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 ตุลาคม 2556 ,การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะสำหรับหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มิถุนายน 2556 ,ผลของการเสริมสร้างพลังอำนวจต่อความสุขในการทำงาน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 มิถุนายน 2556 ,การพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบบันทึกทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2555 ,การพัฒนากระบวนการจัดการการให้ยาทันทีในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2555 ,การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในแผนกเด็กอ่อน โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 มีนาคม 2555 ,การพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลหัวหน้าเวร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กันยายน 2554 ,การพัฒนากรอบสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลลำพูน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กันยายน 2554 ,การพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลในแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 สิงหาคม 2554 ,การพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จังหวัดลำพูน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2554 ,ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในบุคลากรทางการพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรมโรงพยาบาลลำพูน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2554 ,ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในบุคลากรทางการพยาบาล งานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลลำพูน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 ตุลาคม 2553 ,Nursing Service Quality as Perceived by Nurses and Patients in the Tertiary Care Hospital, Maldives, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 22 สิงหาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิแปลย้อนกลับเครื่องมือวิจัย เรื่อง ลักษณะบุคลิกภาพและการปฏิบัติตามบทบาทในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์, นายอดิเรก ช่างเพียร รหัส : 601231065 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การบริหารการพยาบาล ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 1 - 2 สิงหาคม 2556 ,แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ "ศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21", สมาคมบริหารการพยาบาล ,ไทย
 • 23 - 24 กรกฏาคม 2552 ,คณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ "มิติใหม่ทางการบริหารการพยาบาล", สมาคมบริหารการพยาบาล ,ไทย

  กรรมการวิทยานิพนธ์ภายในมหาวิทยาลัย
 • 1 ธันวาคม 2558 ,กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ การพัฒนาดัชนีชี้วัดสมรรถนะลีนในระบบบริการสุขภาพ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 ตุลาคม 2556 ,กรรมการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 30 สิงหาคม 2555 ,เตรียมพยาบาลไทย ก้าวสู่อาเซียน ปี 2015, โรงพยาบาลบ้านธิ ,ไทย
 • 1 - 4 ธันวาคม 2552 ,พยาบาลกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพ, ศูนย์นโยบายและผลลัพท์ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 10 มีนาคม 2557 ,โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการสอนที่มีประสิทธิภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 25 เมษายน 2565 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 เมษายน 2565 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 เมษายน 2565 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 เมษายน 2565 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 เมษายน 2565 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2565 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 15, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 มิถุนายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 28 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 12, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 27 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 12, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 26 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 12, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 16 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 12, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 11 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 1 เมษายน 2564 ,อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่น 12, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 4 มีนาคม 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 มีนาคม 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 11, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 สิงหาคม 2563 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง เล่าขานประสบการณ์งานตีพิมพ์นานาชาติ, หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563 ,วิทยากรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 10 , ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 16 มกราคม 2563 ,Ms.Jing Sun นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Nursing, Hunan University of Traditional Chinese ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 มกราคม 2563 ,Ms.Jing Sun นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Nursing, Hunan University of Traditional Chinese ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2562 ,Ms.Jing Sun นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Nursing, Hunan University of Traditional Chinese ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2561 ,การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับบัณฑิตศึกษา, หน่วยบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 8, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2560 ,อบรมเฉพาะทาง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2559 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2559 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 8 มีนาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาการบริหารพยาบาล รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาการบริหารพยาบาล รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาการบริหารพยาบาล รุ่นที่ 6, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2558 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2558 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 31 มีนาคม 2557 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 ธันวาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 ตุลาคม 2555 ,การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) ชั้นปีที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 ตุลาคม 2555 ,การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) ชั้นปีที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 ตุลาคม 2555 ,การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) ชั้นปีที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 ตุลาคม 2555 ,การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) ชั้นปีที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 ตุลาคม 2554 ,โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ปีที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 ตุลาคม 2554 ,โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ปีที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 ตุลาคม 2554 ,โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ปีที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2554 ,The orientatio of the Graduate Students of the Intemational Programs, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2554 ,การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลที่จะขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก รุ่น 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 มกราคม 2553 ,อบรมหลักสูตรการอบรมเฉพาะทางบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 23 - 24 มกราคม 2553 ,อบรมหลักสูตรการอบรมเฉพาะทางบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 17 มกราคม 2553 ,อบรมหลักสูตรการอบรมเฉพาะทางบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 20 กันยายน 2552 ,อบรมหลักสูตรการอบรมเฉพาะทางบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 23 สิงหาคม 2552 ,อบรมหลักสูตรการอบรมเฉพาะทางบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 8 - 9 August 2022 , ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับคุณภาพการบริการในองค์กรสุขภาพ และศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น และการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก , The Vietnam Nurses Association และ The Vinmec International Hospital, Hanoi ประเทศเวียดนาม , Vietnam
 • 7 - 8 กรกฏาคม 2565 , ประชุมวิชาการ ๓๐ ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) “ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๔ : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต” , ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 7 - 8 กรกฏาคม 2565 , การประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2565 เรื่อง "การจัดการทางการพยาบาลสู่วิถีความปกติถัดไป" , โรงแรมมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มิถุนายน 2565 , นำเสนอหลักสูตรสำหรับทุนศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ TIPP และหลักสูตรสำหรับทุนฝึกอบรมนานาชาติ AITC , โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ , ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2565 , การประชุมให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอผลงานโครงการวิจัย เรื่อง ต้นแบบการบริหารจัดการ WellHotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2565 , โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัรฑิตศึกษาปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) , โรงแรม Parc Borough City Resort จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มีนาคม 2565 , โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (นานาชาติ) และสานสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษา , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 มีนาคม 2565 , หลักสูตร Creative Conflict Management , ระบบออนไลน์ , ไทย
 • 4 - 6 มีนาคม 2565 , การลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัย ต้นแบบการบริหารจัดการ Wellhotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ , โรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ จังหวัดกระบี่ , ไทย
 • 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 , โครงการสัมมนาวิชาการของนักศึกษารหัส 63 : การเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด , E-outfitting Doikham Resort จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 12 ธันวาคม 2564 , โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน และศึกษาดูงาน ระยะที่ 2 , บ่อน้ำแร่ธาริน ฮอทสปริง โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา , ไทย
 • 3 - 4 ธันวาคม 2564 , การศึกษาดูงานสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน Well Hotel ภายใต้โครงการวิจัย "ต้นแบบการบริหารจัดการ Well Hotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ" , ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 26 - 28 พฤศจิกายน 2564 , โครงการ "ต้นแบบการบริหารจัดการ WellHotel เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ" , โรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ จังหวัดกระบี่ , ไทย
 • 30 กันยายน 2564 , การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของแผนงานวิจัย "โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ" , โรงแรมสมายล์ ลานนา จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 มิถุนายน 2564 , การประชุมเพื่อพัฒนาระบการนิเทศทางการพยาบาล , ห้องประชุมศรีดอนชัย โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 19 เมษายน 2564 , ประชุมการจัดทำแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่นำไปสู่การพัฒนาแผนบริหารจัดการแผนงานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ , ออนไลน์ , ไทย
 • 17 - 19 มีนาคม 2564 , ประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 หัวข้อ Enhancing Trust in Healthcare , รูปแบบ Online ALL access Pass , ไทย
 • 9 - 13 มีนาคม 2564 , ประชุมย่อยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดมหกรรมกีฬาวิ่งเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยกิจกรรมการวิ่งบนฐานวัฒนาธรรมท้องถิ่น และการประเมินผลตอบแทนทางสมคง (SROI) , ห้องประชุมสุพจน์มิเถาวัลย์ และพื้นที่ในชุมชนตามเส้นทางวิ่งอเภอจอมบึง จ.ราชบุรี , ไทย
 • 1 มีนาคม 2564 , โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ , สวนทวีชล เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 , สังเกตการร์การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI)" , โรงแรม VIC 3 กรุงเทพฯ , ไทย
 • 23 - 25 พฤศจิกายน 2563 , โครงการ The Academic Preparation Project , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2563 , เข้าร่วมเวที "พบเพื่อนใหม่ HLP ใส่ใจสุขภาพ ตำบลดอนแก้ว” , วัดดอนแก้ว ตำบล ดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 18 พฤศจิกายน 2563 , อบรมสัมมนา หลักการการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม (SROI) ภายใต้โครงการ "การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของยุทธศาสตร์มช.ต่อจ.เชียงใหม่และเศรษฐกิจภาคเหนือ ครั้งที่ 8 , คณะเศรษฐศาสตร์ มช. , ไทย
 • 12 - 15 พฤศจิกายน 2563 , โครงการสัมมนาการเรียนการสอนและศึกษาดึงานหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล ระยะที่ 2 , โรงพยาบาลสมุย และ Six Sence samui Resort จ.สุราษฎร์ธานี , ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการ "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ" , โรงแรมแชงกรี-ลา , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2563 , ร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลโครงการวิจัยกับ ชุดโครงการการสังเคราะห์ ขับเคลื่อน และผลักดันงานวิจัย ชุดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปี 2563 สู่การใช้ประโยชน์ , ห้องประชุม 1 ชั้น 33 อาคาร SM Tower กรุงเทพฯ , ไทย
 • 9 กันยายน 2563 , สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 13 สิงหาคม 2563 , ประชุมเสวนาแนวทางการใช้กิจกรรมการวิ่งเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจิส่งเสริมสุขภาวะ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ภายหลังการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โควิด-19 , คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , ไทย
 • 12 มีนาคม 2563 , ประชุมเพื่อนำเสนอ “ร่าง”รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ , ห้องประชุมชั้น 1 ชั้น 15 อาคาร SM Tower กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 27 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพีรุ่นน้อง สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล , โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , The Sharing Experience with Newly Graduate’s Project , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 28 October 2019 - 1 November 2019 , โครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ , ประเทศสมาพันธรัฐสวิสและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี , Switzerland
 • 2 - 3 กันยายน 2562 , ประชุมวิชาการ เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ: ท้าทายของผู้นำพยาบาล Health Promotion for NCDs: The Challenges of Nurse Leaders” , โรงแรม Prince Palace กรุงเทพฯ , ไทย
 • 7 สิงหาคม 2562 , ประชุมเสวนา “เหลียวหลังแลหน้าประชากรอาเซียนสู่ความเท่าเทียมด้านสุขภาพแรงงานเพื่อนบ้านของไทยในภาคเหนือ” , ห้องประชุมพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 31 กรกฏาคม 2562 , เก็บข้อมูลวิจัย ชุดโครงการ "การบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1)" , มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี , ไทย
 • 11 - 12 กรกฏาคม 2562 , ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2562 เรื่อง “Nursing Management in Disruptive World” การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 มิถุนายน 2562 , ประชุมนักวิจัยในแผนงาน วิจัย SPEARHEAD ด้านเศรษฐกิจกลุ่มบริการมูลค่าสูง: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ , โรงแรม VIC3 พหลโยธิน ซอย 3 , ไทย
 • 24 - 28 ธันวาคม 2561 , เก็บข้อมูลวิจัยและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง วิจัย "ทัศนคติของบุคลากรสุขภาพต่อการให้บริการสุขภาพแก่คนต่างด้าวและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง" , โรงพยาบาลราชบุรี และโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2561 , ประชุม การพัฒนาทักษะชีวิต , จีรังสปา แม่ริม เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 26 ตุลาคม 2561 , ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมฯ , โรงแรมเอเชีย ราชเทวี , ไทย
 • 11 ตุลาคม 2561 , ประชุมแผนงาน Spearhead กลุ่มบริการมูลค่าสูง Wellness Tourism เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ IMF และคณะผู้ทรงคุณวุฒิอันจะนำไปสู่การกำหนดกรอบเนื้อหาของงานวิจัย , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 16 - 17 สิงหาคม 2561 , อบรมเทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ยและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 18 กรกฏาคม 2561 , ประชุมวิชาการ Legal & Ethical Issues in Nursing : Update Stiuations in Digital Era , โรงแรมดิเอมเอมรัลด์ , ไทย
 • 12 - 13 กรกฏาคม 2561 , ประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาล ประจำปี 2561 , โรงแรมคุ้มขันโตก เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 26 พฤษภาคม 2561 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสุตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล , เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จันทบุรี และอณาเล รีสอร์ท ตราด , ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2561 , ประชุมคณะกรรมการสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทยและไฟ-โอเมกา ครั้งที่ 1/2561 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2560 , ประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการทัศนคติของบุคลากรด้านสุขภาพต่อการให้บริการคนต่างด้าว , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2560 , ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2560 , ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 2 - 4 มิถุนายน 2560 , ศึกษาดูงานการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล , จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 2 - 3 มิถุนายน 2560 , ประชุม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 23 - 28 October 2016 , ประชุม The 9th Asia-Pacific Action Alliance on Human Resources for Health (AAAH) Conference ณ ประเทศศรีลังกา , เมืองโคลัมโบ , Sri Lanka
 • 14 - 15 กันยายน 2559 , ประชุมวิชาการ leadership Development Through Graduate Education, Research and Practice , โรงแรมมารวย การ์เด้น , ไทย
 • 18 สิงหาคม 2559 , ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของเครือข่ายสถาบันวิจัยกำลังด้านสุขภาพ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , ไทย
 • 28 - 29 กรกฏาคม 2559 , ประชุม การบริหารการพยาบาลในยุค 4G Plus , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 27 July 2016 , ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Nurses's Extended Work Hours and Patient, Nurse, and Organizational Outcomes in General Hospitals, Thailand , South Africa , South Africa
 • 13 มิถุนายน 2559 , ประชุมเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหนึ่งเดียวระยะที่ 2 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 26 พฤษภาคม 2559 , ประชุม แนวทางการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพและข้อเสนอเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับวิชาชีพการพยาบาล , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น , ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2559 , นิเทศผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติงาน , โรงพยาบาลแปลงยาว ฉะเชิงเทรา , ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2559 , นิเทศผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติงาน , โรงพยาบาลพนัสนิคม โรงพยาบาลบางละมุง ชลบุรี , ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2559 , นิเทศผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติงาน , โรงพยาบาลพหลพยุหเสนา โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 กาญจนบุรี , ไทย
 • 14 - 15 มีนาคม 2559 , ประชุม Role of private sector training institutions in Human Resources for Heallth : training and beyond , โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน , ไทย
 • 3 - 4 สิงหาคม 2558 , ประชุมวิชาการ Contributions of Nursing Graduate Studies to Health Policy and Research , โรงแรมไมด้า ซิตี้ ร่ีสอร์ท , ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2558 , ประชุมทีมวิจัย สมรรถนะของพยาบาลใหม่ในดรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 15 March 2015 , เป็นวิทยากรเรื่อง International symposium: nurses' work-life balance ณ ประเทศญี่ปุ่น , ประเทศญี่ปุ่น , Japan
 • 10 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมทีมวิจัย แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลใหม่ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมทีมวิจัย แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลใหม่ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 มกราคม 2558 , ประชุมคณะทำงานประสานงานโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 28 - 30 กันยายน 2557 , ประชุม เวทีนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนบทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ , ไทย
 • 14 - 20 September 2014 , เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาภายใต้การประชุมเอเชีย-แปซิฟิก พันธมิตรของผู้นำด้านสุขภาพ ครั้งที่10 ณ ประเทศญี่ปุ่น , Yamaguchi University , Japan
 • 31 กรกฏาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557 , ประชุม อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฏีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ , ไทย
 • 27 - 29 กรกฏาคม 2557 , สังเกตการณ์ การจัดเวทีจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสู่บทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ ระดับภาค , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 21 - 22 กรกฏาคม 2557 , ประชุม ผู้นำทางการพยาบาลกับการบริหารโรงพยาบาลให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล , โรงแรมดิเอมเพรส , ไทย
 • 9 เมษายน 2557 , ประชุมคณะผู้วิจัย , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2557 , ประชุมคณะผู้วิจัย , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 7 มีนาคม 2557 , อบรม เรื่อง Writing Article for Intemational Publication , โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ , ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2557 , ประชุมคณะผู้วิจัย , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มกราคม 2557 , ประชุมการจัดทำโครงการวิจัย เรื่อง แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลใหม่ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 9 พฤศจิกายน 2556 , ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการ The Proposal Camp Project , จีรัง เฮลท์ วิเลท , ไทย
 • 14 - 15 มิถุนายน 2556 , ประชุม อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล , โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ , ไทย
 • 17 - 21 October 2012 , เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , Kunming , China
 • 16 - 17 สิงหาคม 2555 , คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้นำพยาบาลก้าวหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 เมษายน 2555 , อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 28 - 31 มีนาคม 2555 , ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการพยาบาล , รพ.สงขลานครินทร์ รพ.กรุงเทพภูเก็ต , ไทย
 • 26 - 27 พฤศจิกายน 2554 , โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปีที่ 1 , โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท สปาแอนด์สปอร์ตคลับ , ไทย
 • 28 กันยายน 2554 , สัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 19 - 21 สิงหาคม 2554 , ศึกษาดูงานด้านการบริหารการพยาบาล , โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 18 - 19 สิงหาคม 2554 , ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน , หอประชุมกองทัพเรือ , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2554 , ประชุมคณะที่ปรึกษาวิชาการ , มูลนิธิรักษ์เด็ก , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2554 , ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการฯ , มูลนิธิรักษ์เด็ก , ไทย
 • 11 - 13 พฤษภาคม 2554 , การเขียนข้อสอบ การจัดทำคลังข้อสอบ และการประเมินผลทางคลินิก รุ่นที่ 1 , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 16 - 18 มีนาคม 2554 , ประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติฯ เกี่ยวกับการพัฒนาและรับรองคุณภาพในโรงพยาบาล ครั้งที่ 12 , ศูนย์การประชุม IMPACT , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 18 - 19 ธันวาคม 2553 , ผู้บริการทางการพยาบาลกับประเด็นความเสี่ยงด้านกฏหมาย , โรงแรมแมนดาริน , ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมคณะที่ปรึกษาวิชาการ , ที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 30 กันยายน 2553 , ประชุมที่ปรึกษาวิชาการ , มูลนิธิรักษ์เด็ก , ไทย
 • 8 - 15 August 2010 , เข้าร่วมประชุมEmerging Health Policy Cesearch Conference และศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย , ออสเตรเลีย , Australia
 • 30 กรกฏาคม 2553 , ประชุมคณะที่ปรึกษาวิชาการ , เทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน , ไทย
 • 25 - 27 กรกฏาคม 2553 , ประชุมวิชาการนานาชาติ The Fourth Postgraduate Forum on Health Systems and Policy Theme : "Health Systems and Policy for the Benefit of Humankind" , โรงแรมภัทราธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา พิษณุโลก , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2553 , เสวนาวิชาการคุณภาพของมหาบัณฑิตที่พีงประสงค์กับความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 16 March 2010 , นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาลไปดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน , ไต้หวัน , Taiwan
 • 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2553 , อบรม Cochrane Review Completion , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 11 กันยายน 2552 , ประชุมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่การดำเนินงานโครงการ , มูลนิธิรักษ์เด็ก , ไทย
 • 17 - 20 สิงหาคม 2552 , วิกฤติสุขภาพและจุดเปลี่ยน , โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต , ไทย
 • 24 ตุลาคม 2551 , ประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 7 - 12 July 2008 , เข้าร่วมประชุมวิชาการ 19th International Nursing Research Congress Focusing on Evidence-Based Practice ณ ประเทศสิงคโปร์ , ประเทศสิงคโปร์ , Singapore
 • 13 มิถุนายน 2551 , บรรยายพิเศษ เรื่อง ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 18 - 22 March 2008 , เข้าร่วมประชุมวิชาการ International Nursing Conference 2008 ณ ประเทศมาเลเซีย , เมืองกัวลาลัมเปอร์ , Malaysia
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2550 , เลขานุการประจำห้องย่อย การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , หอประชุมกองทัพเรือ , ไทย
 • 5 - 9 พฤศจิกายน 2550 , ประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , หอประชุมกองทัพเรือ , ไทย
 • 7 - 11 กันยายน 2550 , ประชุม การนำเสนอผลงานวิจยแห่งชาติ 2550 , ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ , ไทย
 • 18 - 24 June 2007 , เข้าร่วมประชุมวิชาการ 13th Annual Qualitative Health Research Conference 2007 ณ ประเทศเกาหลี , กรุงโซล , Korea
 • 20 มีนาคม 2550 , ประชุมสัมมนาเพื่อประมวลข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ข่างสาร และความรู้ในการกำหนดนโยบายสุขภาพแห่งชาติ , โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี , ไทย
 • 1 มีนาคม 2550 , ประชุมวิชาการ พยาบาลกับกรณีคดีทางจริยกรรมวิชาชีพ วิจัยราชการหรือคดีแพ่ง คดีอาญา , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 ตุลาคม 2549 , สัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัมนากำลังคนด้านสุขภาพ , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี , ไทย
 • 21 ตุลาคม 2549 , ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ฝิ่น , เชียงราย , ไทย
 • 11 - 13 ตุลาคม 2549 , เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 28 กันยายน 2549 , อบรม เรื่อง การบริหารอารมณ์เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 21 กันยายน 2549 , อบรม เรื่อง กลยุทธ์การต่อรองทางการขาย , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 15 กันยายน 2549 , ประชุม เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักสมรรถนะ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กันยายน 2549 , อบรม เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 7 กันยายน 2549 , อบรม เรื่อง การคิดอย่างเป็นระบบ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช , ไทย
 • 31 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง การกำหนด KPI และการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช , ไทย
 • 31 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง การกำหนด KPI และการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 28 - 30 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขประยุกต์ ครั้งที่ 3 , โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง Core Competency กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2549 , อบรม Core Competency กับการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง กฏหมายแรงงานที่นายจ้างและหัวหน้างานควรทราบ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2549 , อบรม กฏหมายแรงงานที่นายจ้างและหัวหน้างานควรทราบ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 10 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง กระบวนการบริหารงานบุคคล : การจูงใจและปรับพฤติกรรมพนักงาน , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจ , สถานบริการเทคโนสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 30 April 2006 - 6 May 2006 , นำนักศึกษาสาขาวิชาบริหารการพยาบาล แผนข ไปศึกษาดูงานการบริหารการพยาบาลในหน่วยงานบริการสุขภาพในประเทศออสเตรเลีย , โรงพยาบาล The Liverpool Hospital,Sydney โรงพยาบาล Campbelltown Hospital, Sydney และโรงพยาบาล The Royal Women's Hospital, Melbourneประเทศออสเตรเลีย , Australia
 • 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2549 , ประชุม การบริหารแนวใหม่ : อัจฉริยภาพในการพยาบาล , รร.ปรินซ์พาเลซ , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 9 กันยายน 2548 , นาโนเทคโนโลยีกับสุขภาพภาวะของประชาชน : การบริหารจัดการทางการพยาบาลยุคนาโนเทคโนโลยี , คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น , ไทย
 • 25 - 27 พฤษภาคม 2548 , Cultural competecy for experts in health system development , จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 7 May 2005 , ศึกษาดูงาน , ประเทศอังกฤษ , England (United Kingdom)
 • 5 มีนาคม 2548 , แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2548 , Benchmarking , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2548 , การจัดการความรู้ : เส้นทางสู่ควมเป็นเลิศทางการพยาบาล , รรปริ้นเซส กรุงเทพฯ , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2547 , การเพิ่มพูนศักยภาพด้านการตรวจร่างกายและการรักษาโรคเบื้องต้น , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
 • 9 กรกฏาคม 2565 ,โครงการสัมมนา “ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน บ้านสีแสดแห่งความภูมิใจ”, ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
 • 25 พฤษภาคม 2565 ,บรรยายพิเศษ เรื่อง Growth mindset & Motivation (ภายใต้โครงการปฐมนิเทศฯ),
 • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
 • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
 • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 2), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 3),
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 กรกฏาคม 2558 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำ SAR ของหลักสูตร,
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 ตุลาคม 2557 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557 “รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 มิถุนายน 2557 ,โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ณ โรงแรม แคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 พฤษภาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ทางการพยาบาล ครั้งที่ 2, อาคาร 2 และ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 กรกฏาคม 2556 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556 ,การประชุมสรรหา หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2555 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕5, ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่

การศึกษา

 • 2547 : Ph.D. (Nursing ) , George Mason University , United States Of America
 • 2542 : M.S.N. (Nursing Administration) , George Mason University , United States Of America
 • 2538 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • Health Policy
 • Nursing Administration

การลาศึกษา

 • 16 December 2003 - 24 May 2004 , course การบริหารการพยาบาล , at Geoge Masom University , United States Of America , scholarship ส่วนตัว
 • 25 July 2003 - 15 December 2003 , course การบริหารการพยาบาล , at Geoge Masom University , United States Of America , scholarship ส่วนตัว
 • 25 May 2003 - 24 July 2003 , course การบริหารการพยาบาล , at George Mason University , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)
 • 25 May 1997 - 24 May 2003 , course การบริหารการพยาบาล , at George Mason University , United States Of America , scholarship ทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย)

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 14 ธันวาคม 2555 , ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
 • 15 May 2000 , Phi Beta Delta - International Education , Phi Beta Delta, Virginia Chapter

การรับเครื่องราชฯ

 • 2565 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2559 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2550 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2545 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th