KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร

Sirirat Vichittragoonthavorn

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
โทรศัพท์ : +66 53 935017 , +66 53 949048
อีเมล์ : sirirat.wichit@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 16 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ , นางสาวชลธิชา อมาตยคง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 เมษายน 2563 ,โครงการวิจัย เรื่อง “ประสบการณ์ของพยาบาลชุมชนในการจัดการดูแลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง” , นายปุลวิชช์ ทองแตง วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 3 พฤษภาคม 2565 ,ผลของโปรแกรมการป้องกันลิ่่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำส่วนลึกต่อความเร็วในการไหลเวียนของเลือดดำ และสัดส่วนการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำส่วนลึกในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม, นางนิลุบล ศรันยพัชร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2565 ,การทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ต้นทุนฐานกิจกรรมของการบริการสุขภาพในห้องส่องกล้อง โรงพยาบาลลำพูน", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2564 ,วิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุต่อความรู้แลพทักษะใรการป้องกันการแพร่ระบาดของโวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใรโรคผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง, นายปุลวิชช์ ทองแดง วิทยาอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัยเพื่อการค้นคว้าอิสระ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพของการให้ข้อมูลสำหรับญาติและผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่", นางสาววาสนา ชัยวงค์ นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ,ไทย
 • 18 กันยายน 2563 ,หัวข้อ “Experiences on instrument development research” ผ่านทางระบบ Zoom, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เรื่อง ปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จในการฝึกปฏิบัติครั้งแรกของนักศึกษาพยาบาล: การศึกษาเชิงคุณภาพ, นางชลธิชา อมาคยคง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2563 ,โครงการวิจัย เรื่อง “ผลของ การใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อป้องกันภาวะฉุกเฉินจากความดันหลอดเลือดปอดสูง ในผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิดที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนคร, นางสุชาดา ไชยพรหมมา ตำแหน่งพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2562 ,วิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในการสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน , นางสาวชลธิชา อมาตยคง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2554 ,ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาที่อุณหภูมิกายเข้าสู่ภาวะปกติในผู้ป่วยหลังผ่าตัด หอผู้ป่วยพักฟื้น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 6 กันยายน 2564 ,ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย เรื่อง "ปัจจัยทำนายการเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายหลังได้รับการผ่าตัดด่วน", วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินเนื้อหาบทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายความต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤตหลังผ่าตัด, วารสารสภาการพยาบาล ,ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาและตรวจสอบเนื้อหาสาระของคู่มือ โครงการพัฒนาสมรรถนะ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วย Respiratory failure”, งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาและตรวจสอบเนื้อหาสาระของคู่มือ สมรรถนะ เรื่อง “การพยาบาลผู้ป่วยที่แผลไหม้ระยะฉุกเฉิน”, งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 ตุลาคม 2552 ,การจัดท่าศีรษะสูงในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกายต่อความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 8 มีนาคม 2556 ,บทบาทพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 8 กรกฏาคม 2556 ,Fluid Management in Critical Illness, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 สิงหาคม 2553 ,Early detection for critical care nurses, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กรกฏาคม 2553 ,Early detection for critical care nurses, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 สิงหาคม 2552 ,การดูแลผู้ป่วยวิกฤตสำหรับพยาบาลอุบัติเหตุ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2552 ,การดูแลผู้ป่วยวิกฤตสำหรับพยาบาลอุบัติเหตุ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 กรกฏาคม 2552 ,การดูแลผู้ป่วยวิกฤตสำหรับพยาบาลอุบัติเหตุ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 25 มีนาคม 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 17 หัวข้อ "EKG Monitoring และฝึกแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2565 ,การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 17 หัวข้อ "EKG Monitoring และฝึกแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 15-16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2564 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 15-16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2563 ,วิทยากรสัมมนาวิชาการ เทคนิคการเลือกสารสารนานาชาตเพื่อการตีพิมพ์และการเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์, นางรุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ,ไทย
 • 27 ตุลาคม 2563 ,ฝึกปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แก่นักศึกษา วิชา 552222: หลักการพยาบาล, กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ,ไทย
 • 20 ตุลาคม 2563 ,ฝึกปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แก่นักศึกษา วิชา 552222: หลักการพยาบาล, กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ,ไทย
 • 15 ตุลาคม 2563 ,ฝึกปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แก่นักศึกษา วิชา 552222: หลักการพยาบาล, กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 ,วิทยากรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563 ,วิทยากรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 สิงหาคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 12, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2555 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 มกราคม 2555 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มกราคม 2555 ,การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2554 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2554 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 มกราคม 2554 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 29 มกราคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 16 มีนาคม 2552 - 24 เมษายน 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 29 - 30 มีนาคม 2564 , อบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advance Cardiac Life Support ACLS Provider Course) , ห้องศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น 9 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2564 , กรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการการศึกษา 2563 , อาคารเรียนรวม 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มช. , ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2563 , ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการ "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ" , โรงแรมแชงกรี-ลา , ไทย
 • 25 มีนาคม 2563 , โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรม เรื่อง Introduction to TQA/EdPEx , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมสรุปผลงานของแผนงานวิจัย "ชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกในเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1) , โรงแรมแชงกรีร่า จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 มกราคม 2563 , โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , ร้านอาหารกู๊ดวิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2562 , ประชุมวิชาการ Combined Meeting ใน theme HOT and WIN in Orthopedics 2019 , โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 17 พฤษภาคม 2562 , ประชุมวิชาการการพยาบาลฯ ครั้งที่ 15/ 2562 เรื่อง “Update Treatment in Stroke & Cardiovascular Disease” ทันโลกทันเหตุการณ์กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 เมษายน 2562 , โครงการศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลนครพิงค์ , ไทย
 • 11 - 12 ธันวาคม 2561 , อบรม เรื่อง Basis Course in Good Clinical Pratice (GCP) , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 7 ธันวาคม 2561 , ประชุมวิชาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ , โรงแรมอโมรา ท่าแพ , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2561 - 1 ธันวาคม 2561 , ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2561 , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2561 , ศึกษาดูงานแนวทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 9 กันยายน 2561 , ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Chiang Mai Cardiology Conference , โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2561 , อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 กรกฏาคม 2561 , อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 26 มิถุนายน 2561 , สัมมนา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , โรงแรม เบลวิลล่า รีสอร์ท , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2559 , สัมมนาเพื่อเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 มิถุนายน 2556 - 17 สิงหาคม 2556 , อบรมภาษาอังกฤษ , สถาบัน Language Studies Center Ltd., Part. , ไทย
 • 13 - 16 กันยายน 2555 , ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 14 , โรงแรมแชงกรีล่า , ไทย
 • 24 - 25 พฤษภาคม 2555 , ประชุม Stroke Care 2012 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 10 - 11 พฤศจิกายน 2554 , ประชุมวิชาการ Critical Care medicine 2011 : Make it Easy , โรงแรม Le Meridian Chiang Mai , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2554 , ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554 , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 8 - 11 กันยายน 2554 , สัมมนาวิชาการ CACC 13 The current Visions in Cardiology , โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 พฤษภาคม 2554 , ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 เรื่อง "Up date Management of Stroke" , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 , ประชุมวิชาการศิษย์เก่าหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2553 , ประชุมวิชาการ Update in New CPR Guideline 2010 , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 9 - 12 กันยายน 2553 , Coronary Artery Disease : New Frontiers : CMCC 12 , โรงแรมแชงกรีล่า , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2553 , แนวทางการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 8 - 10 กรกฏาคม 2553 , All About Sepsis , Le Meridien Chiangmai Hotel , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 5 - 7 ธันวาคม 2552 , ประชุมวิชาการ เรื่อง 19 Two Days in Cardiology Healthy Heart 2009 : The Final Chapter "The Conclusions of 2009 Most Meaningful Cardiovascular News , โรงแรม Meridien , ไทย
 • 10 - 13 กันยายน 2552 , CMCC 11 New Guidelines and Thai Cardiology Highights , โรงแรม Meridien เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 6 มิถุนายน 2552 , โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน , โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟรีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2552 , Update in critical care , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 11 - 14 กันยายน 2551 , Cardiovascular Drug Summit 2008 : CMCC 10 , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 15 สิงหาคม 2551 , การประเมินตามสภาพจริง , โรงแรม Chiangmai Grandview , ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2551 , ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ , วัดพระธาตุดอยสุเทพ , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2551 , เทคนิคและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรีบยเป็นสำคัญ , โรงแรม Green Lake Resort , ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2551 , One-day in Vascular Diseases ll , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 เมษายน 2551 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาล (Developing a Nursing Research Proposal) , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 21 - 25 เมษายน 2551 , สรีรวิทยา เภสัชวิทยา และการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น : การเตรียมพร้อมสำหรับพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง , สถานบริการพยาบาล , ไทย
 • 11 มีนาคม 2551 , โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)” , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 8 มีนาคม 2551 , ฟังบรรยายโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง , สถานบริการพยาบาล , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 มีนาคม 2551 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2551 - 14 มีนาคม 2551 , ฟังบรรยายหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ , สถานบริการพยาบาล , ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2551 , ประชุมวิชาการ 48 ปี การศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , อาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2551 , ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ก้าวสู่มิติใหม่สาธารณสุขมูลฐาน (New Frontiers in Primary Health Care : Role of Nursing and Other Professions) , โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ , , ไทย
 • 17 - 19 ธันวาคม 2550 , บูรณาการความรู้สู่การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 19 ธันวาคม 2550 , คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง บูรณาการความรู้สู่การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2550 - 1 ธันวาคม 2550 , อบรม เรื่อง Critical Care in Every Day Practice , โรงแรมปรินซ์พาเลซ โบเบ๊ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 13 - 16 กันยายน 2550 , Controversies in Cardio vascular Disease : CMCC 9 , โรงแรมดิอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 17 สิงหาคม 2550 , โครงการการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมอง (Brain Based Learning) ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย , โรงแรมโนโวเทล จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 สิงหาคม 2550 , โครงการเสวนาวิจัย เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน” , คณะพยาบาลศาสตร์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2550 , การสอดแทรกคุณธรรม และ จริยธรรมในการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2550 - 8 สิงหาคม 2550 , ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2550 (13-14,18,25 ก.ค. -1,8 ส.ค.) , ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หางดง , สำนักงานอธิการบดี , ไทย
 • 7 กรกฏาคม 2550 , ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่ , วัดพระธาตุดอยสุเทพ , ไทย
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2550 , 3 - 4 พฤษภาคม 2550 , ประชุมวิชาการ เรื่องการวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมอย่างยั่งยืน : กระบวนทัศน์ใหม่ (Research for Sustainable Holistic Health Promotion : A New Paradigm) , คณะพยาบาลศาสตร์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 มีนาคม 2012 - 8 พฤษภาคม 2012 , อบรมภาษาอังกฤษ , ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แอลเอสซี , ไทย

  การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

  • 19 กันยายน 2565 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 “ร้อยรักคล้องใจ...ดุจสายใยที่ผูกพัน”, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการถ่ายทอดสดผ่าน NURSE CMU –YouTube channel
  • 25 พฤษภาคม 2565 ,บรรยายพิเศษ เรื่อง Growth mindset & Motivation (ภายใต้โครงการปฐมนิเทศฯ),
  • 23 พฤษภาคม 2565 ,โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (สำหรับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน),
  • 11 เมษายน 2565 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 : พิธีสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่อาจารย์และบุคลากรคณะฯ ผู้ล่วงลับ, ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 18 มกราคม 2565 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ "Happy New Year 2022 to FON CMU: Minimal is More and Fun" , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดภาพสดผ่าน Nurse CMU YouTube Channel
  • 10 กรกฏาคม 2564 ,โครงการ“Substantive Knowledge in Nursing : How to Apply to Research” ประจำปีงบประมาณ 2564 , ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom
  • 14 มิถุนายน 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ Research and Development กับงานวิจัยทางการพยาบาล),
  • 27 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4 หัวข้อ การใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กับงานวิจัยทางการพยาบาล), ผ่านระบบ Zoom
  • 19 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3 หัวจ้อ การค้นหาองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้วย Action Research ) , ผ่านระบบ Zoom
  • 17 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 หัวข้อ แนวทางในการทดสอบองค์ความรู้ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง), ผ่านระบบ Zoom
  • 28 เมษายน 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (Smart Teacher & Researcher) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความรอบรู้ในการพัฒนาเลือกหรือดัดแปลงเครื่องมือ),
  • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ,โครงการการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ“Faculty Practice: มืออาชีพสร้างได้ด้วยมือเรา” , โดยผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
  • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
  • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
  • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
  • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
  • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
  • 26 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 8), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 25 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 5), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 25 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 6), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 3), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 4), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 23 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 2), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 22 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Course) ระยะที่ 2, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
  • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
  • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
  • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
  • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
  • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 27 ตุลาคม 2557 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557 “รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
  • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
  • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
  • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
  • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
  • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
  • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
  • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
  • 1 - 2 สิงหาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา : การพัฒนา Teat Biueprint & Item Specification การออกข้อสอบ และการตัดเกรด , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

  การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

  • 13 เมษายน 2552 , โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2552 , เชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
  • 13 เมษายน 2551 , โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2551 , เชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม) , จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
  • 13 เมษายน 2550 , โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2550 , เชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)

  การศึกษา

  • 2563 : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  • 2545 : พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  • 2540 : การศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,
  • 2532 : พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ไทย

  การลาศึกษา

  • 2 มีนาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
  • 2 กันยายน 2560 - 1 มีนาคม 2561 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
  • 2 มีนาคม 2560 - 1 กันยายน 2560 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
  • 2 กันยายน 2559 - 1 มีนาคม 2560 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
  • 2 กันยายน 2556 - 1 กันยายน 2559 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ทุนโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

  การรับเครื่องราชฯ

  • 2558 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
  • 2555 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
  • 2552 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
  • 2544 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
  • 2540 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
  • 2538 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th